undersökningsprogram

Transcription

undersökningsprogram
Upprättat:
Förslag på provtagningsplan för vattenverket på XXX
Innehåll
Förslag på provtagningsplan för vattenverket på XXX ............................................................................ 1
1.
Allmänna uppgifter om vattenverket och vattentäkten ............................................................. 2
2.
Provtagning ................................................................................................................................. 2
a.
Utgående dricksvatten från vattenverket ............................................................................... 2
b.
Dricksvatten hos användaren .................................................................................................. 2
3.
Uppföljning av analysresultat ...................................................................................................... 3
4.
Revidering av provtagningsprogram ........................................................................................... 3
Upprättat:
1. Allmänna uppgifter om vattenverket och vattentäkten
Vattentäkten består av XXX och renas XXX. Se bilaga 1 för skiss över verket.
För drift och provtagning ansvarar XXX, telefonnummer XXX.
2. Provtagning
I normal undersökning ingår samtliga parametrar enligt SLVFS 2001:30, bilaga 3 tabell I och II.
I utvidgad undersökning ingår samtliga parametrar som anges i SLVFS 2001:30, bilaga 2 som
åsatts gränsvärde i provtagningspunkt hos användare, exklusive följande parametrar; akrylamid,
epiklorhydrin, vinylklorid, XXX.
Proverna analyseras av XXX som är ett ackrediterat laboratorium. Analysresultaten skickas XXX.
a. Utgående dricksvatten från vattenverket
OBS! Gäller för dricksvattenproducenter som producerar > 1003 per dygn. Här menas
dricksvatten som tas direkt från brunnen. Om utgående dricksvatten < 100 m3 per dygn behövs
ingen provtagning om vattenproducenten kan visa tillsynsmyndigheten att det inte sker någon
kvalitetsförändring mellan utgående dricksvatten och dricksvatten hos användaren.
Motivera om provtagning ej behövs.
b. Dricksvatten hos användaren
Här menas provtagning ute på ledningsnätet. Om det inte finns något ledningsnät brukar
provtagningspunkten vara i tappkran t.ex i köket. I tabellen visas det antal prov som måste tas
per år. Provtagningsfrekvensen är beroende av hur stor vattenförbrukningen är.
Distribuerad eller
producerad volym
dricksvatten per dygn i ett
vattenförsörjningsområde
(m3)
< 10
> 10 < 100
> 100 < 800
Normal undersökning
(antal prov per år)
Utvidgad undersökning
(antal prov per år)
2
4
4
1 vart tredje år
1 vart annat år
1
Upprättat:
Prov tas enligt följande schema;
Provpunkter
Mikrobiologisk
Kemisk
Utvidgad
2
2
1 vart tredje år
Vattenverk
Användare (kran i
kök)
Månad
Normal kontroll
Utvidgad kontroll
Kem
Bakt
Mars
X
X
Augusti
X
X
Oktober
Kem
Bakt
X (vart 3:e år)
X vart 3:e år)
3. Uppföljning av analysresultat
Analysresultaten sparas i XXXX. Om inte dricksvattnet uppfyller kraven på dricksvattenkvalitet
enligt bilaga 2 i föreskrifterna ska följande åtgärder vidtas;
1. Tillsynsmyndigheten (miljökontoret) ska underrättas genom att kopia på resultatet
översänds för kännedom, om inte kopia skickas direkt från labbet. Åtgärder enligt nedan
sker i samråd med miljökontoret.
2. Bakterier;
Tjänligt med anmärkning; Vattnet ska omsättas genom att kranar öppnas. Därefter tas
omprov.
Otjänligt; Som ovan plus att skyltar sätts upp vid kranar om att vattnet är otjänligt.
3. Kemiska parametrar;
Omprov tas. Om problem kvarstår inleds utredning för att hitta orsaken till det dåliga
vattnet. Är vattnet otjänligt sätts skyltar upp vid kranarna att vattnet är otjänligt.
4. Revidering av provtagningsprogram
Provtagningsprogrammet skall revideras vid behov, exempelvis vid förändringar av verksamheten
eller om förutsättningarna för vattenkvaliteten förändras. Tillsynsmyndigheten skall informeras
om förändringar görs eller om vattenkvaliteten eller förutsättningarna för vattenkvaliteten
försämras. Revision av provtagningsprogrammet med förändringar av provtagningsfrekvens och
provtagningspunkter skall lämnas in och fastställas av miljnämnden.
Upprättat:
Bilaga 1 – Skiss över vattenverket

Similar documents