Degadur 332/529

Transcription

Degadur 332/529
DEGADUR® 332 och DEGADUR® 529
Flexibla industribeläggningar, inom- och utomhus
Generell beskrivning
Summering av fördelar
Under varumärket DEGADUR , producerar Evonik­
Industries, snabbhärdande metylmetakrylat harts, som
används till att formulera golvbeläggningar, med tillägg av
filler och pigment. Den snabba härdningen, (i temperaturer
så lågt som minus 30 grader Celsius), säkerställer mycket
små störningar i företagens verksamhet. Beläggningarna
kan erbjudas med en slät eller strukturerad yta. Fogfri
­DEGADUR® industribeläggning är robust och resistent mot
vanliga kemikalier som syra och alkali. Graden av mekanisk
resistens och halksäkerhet kan mycket precist justeras bero­
ende på de specifika önskemålen eller industribestämmelser.
Individuella önskemål kan fås avseende färg och design.
DEGADUR® beläggningssystem kan generellt appliceras på
betong stålytor, asfalt, inom- och utomhus ytor såväl som för
ytor i våta och torra miljöer.
®
• Snabb härdning - golvet kan användas och utsättas för
normala laster efter två timmar, vilket innebär minimala
driftstopp
• Beläggning möjlig att utföra vid temperaturer mellan -30
grader till +35 grader Celsius.
• Mycket bra slitagetålighet
• Fogfri och vattentät
• Bra kemisk resistens mot syror, alkalis och många
rengöringsmedel
• Nya DEGADUR® beläggningar kan appliceras på gamla
DEGADUR®/PLEXILITH® ytor
DEGADUR® 332/529
Skräddarsydda systemlösningar
• Extremt flexibel beläggning med hög UV-resistens
• Slagtålig och spricköverbryggande
• Tål höga mekaniska belastningar både inom- och utomhus
• För applikationer på ytor med låg mekanisk stryrka
Användningsområden
• Lager
• Kyllager och fryslager, kombinerad med DEGADUR® 430
också i frysrum
• Metallberednings industri
• Parkeringshus
• Tryckerier
• Verkstäder
• Lastramper
• Bro- och vägbeläggning
Funktionella system för mycket väderresistenta flexibla
beläggningar
Beläggningar baserade på DEGADUR® 332, förseglade med
DEGADUR® 529, är speciellt anpassade för flexibla in- och
utomhus ytor. Beläggningen med minst 5 mm tjocklek måste
alltid ströas. Storleken på filler och typ av strösand bestäm­
mer den mekaniska styrkan, användningsområden, färg,
struktur och halksäkerhet av beläggningen.
Förarbeten av underlaget
Underlaget måste vara korrekt preparerad för beläggning
som beskrivs nedan. Primern måste tillåtas härda ut
ordentligt på ytan för att säkerställa optimal vidhäftning.
Detta gäller för såväl betong, asfalt och stål samt till gammal
beläggning.
Ytan måste vara fast, torr, erbjuda bra vidhäftning och
klara bärande laster. Ytan måste vara fri från cementhud,
lösa partiklar, flagor och ämnen som fetter, olja, gummiavlagringar, färgrester eller andra kontamineringar som kan
äventyra vidhäftningen.
De bästa förarbetena erhålls oftast genom blästring eller
diamantslipning. För mycket nedsmutsade ytor kan dessa
behandlingar kombineras med flamrensning eller liknande.
Efter förarbeta av underlaget måste draghållfastheten vara
minst 1,5 N/mm2. Draghållfastheten kan mätas med t ex en
Herion utrustning. En yta som provprimas med t ex
DEGADUR® 112 visar hur väl ytan har förberetts.
Utförande entreprenör måste påvisa god vidhäftning.
Då det är väldigt viktigt att förarbeten görs korrekt, rekom­
menderar vi att ni konsulterar det tekniska databladet
”Analys av underlaget och förarbeten för beläggningsarbete
med DEGADUR® System”.
Primer
Primer DEGADUR® B 71 eller DEGADUR® 112 mixas med
rätt mängd härdarpulver genom vispning, fördelas över ytan
med en gummiraka och efterrollas till ett jämt lager
(400–500 g/kvm).
Mycket sugande underlag primas 2 ggr för att säkerställa en
jämn ”film” på ytan som binder det ströade materialet.
Primern ströas lätt med kvartssand (Ø 0,4–0,8 mm).
Den här processen tar ett litet tag men garanterar en idealisk
vidhäftning mellan primer och beläggning.
BPO Härdningspulver –
kvantiteter för DEGADUR® 112 primer
Temperatur
[˚C]*)
Härdare
[ %] **)
Potlife
[min]
Härdningstid
[min]
+5
5
ca. 8
ca. 30
+10
4
ca. 8
ca. 30
+15
3
ca. 7
ca. 30
+20
2
ca. 8
ca. 30
>30
1
ca. 6,5
ca. 30
*) Temperaturen refererar till bindemedel, golv och luft temperatur
**) Härdarkvantiteterna refererar till DEGADUR® 112 för DEGADUR® B 71 se datablad
Notera!
Presenterade värden baseras på laboratorietester. I praktiken kan externa faktorer ge
vissa skillnader i dessa värden.
Beläggning
Vidhäftningstest
Maximal fukt i underlaget
Underlag
Fukt
(före och efter beläggning)
Förstärkt betong golv
2,0–3,0 %
Pimpstens betong
3,0–5,0 %
Cementscreed, beroende av Bland­
ningsförhållande
1,5–3,0 %
Skumbetong, cementbunden
2,5–3,5 %
Kall bitumenbeläggning, cement­
bunden
1,5–2,0 %
Magnesitbeläggning
8,5–12,0 %
Anhydrid och gips screed
mindre än 0,5 %
Spånskiva, hardboard, trägolv
8,0–12,0 %
Beläggning med DEGADUR® 332 karakteriseras av den
goda självnivellerande egenskapen. På grund av den höga
mekaniska styrkan är DEGADUR® 332 att föredra som
val för beläggningar i tjocklekar på 5–8 mm. Blandad med
DEGADUR® 430 passar den också som beläggning i frys­
rum, med referens till aktuella tekniska datablad. Material­
förbrukningen är ca 1,8 kg/kvm och mm tjocklek.
Systemuppbyggnad för 5–8 mm beläggning
Kvantitet [ %]
Produkt
30,0
DEGADUR® 332
30,0
Kvartspulver, fältspat, kalkspat
40,0
Kvartssand 0,4–0,8 mm
BPO Härdningspulver –
kvantiteter för DEGADUR® 332 massa
Topplack
Temperatur
[˚C]*)
Härdare
[%] **)
Potlife
[min]
Härdningstid
[min]
+5
5,0
ca. 25
ca. 70
+10
4,0
ca. 25
ca. 60
+20
2,0
ca. 20
ca. 45
+30
1,5
ca. 25
ca. 50
Den totala mängden med DEGADUR® 529 mixad med BPO
härdarpulver fördelas på ytan med en gummiraka och efter­
rollas sedan jämnt. Helst bör man pigmentera topplacken.
*) Temperaturen refererar till bindemedel, golv och luft temperatur
**) Härdarkvantiteterna refererar till DEGADUR® 332
Notera!
Presenterade värden baseras på laboratorietester. I praktiken kan externa faktorer ge
vissa skillnader i dessa värden.
Av praktiska skäl fördelas massan på ytan med en stiftraka.
Beläggningen måste vara minst 4 mm tjock. Massan ströas
sedan med kvartssand, storlek 0,7–1,2 mm eller 0,4–0,8
mm, beroende på den önskade ytstrukturen.
BPO Härdningspulver –
kvantiteter för DEGADUR® 529 topplack
Temperatur
[˚C]*)
Härdare
[%] **)
Potlife
[min]
Härdningstid
[min]
+5
4,5
ca. 40
ca. 70
+10
3,5
ca. 35
ca. 75
+20
2,0
ca. 15
ca. 35
+30
1,0
ca. 25
ca. 70
*) Temperaturen refererar till bindemedel, golv och luft temperatur
**) Härdarkvantiteterna refererar till DEGADUR® 529
Notera!
Presenterade värden baseras på laboratorietester. I praktiken kan externa faktorer ge
vissa skillnader i dessa värden.
Viktiga punkter gällande topplacken
• För att förhindra ”gulning”, är det viktigt att hålla sig till
rekommenderade härdarkvantiteter som är redovisade i
tabellen.
• För utomhusbruk är det rekommenderat att pigmentera
topplacken.
• På grund av MMA plastens thermoplast natur, kan truck­
trafik med svarta gummihjul lämna svarta ”hjulmärken”.
• Härdarpulvret måste noggrant blandas i och sedan blandas
i minst 1 minut.
• Bra ventilation under processen säkerställer bra uthärdning
av topplacken.
Egenskaper med ett beläggningssystem av DEGADUR® 332 och DEGADUR® 529
Egenskap
Standard/testmetod
värde
Resultat (i enlighet med en
typisk systemuppbyggnad
på sid 2)
Draghållfasthet
EN ISO 527
[MPa]
6
F6
Tryckhållfasthet
EN ISO 604
[MPa]
12
C 12
Brottförlängning
EN ISO 527
[%]
2,3
-
Elasticitetsmodul
EN ISO 527
[MPa]
920
E1
Vidhäftning
DIN ISO 4624 ZTV-SIB
[MPa]
4,1
B 2,0
Slagtålighet
EN ISO 6272
[Nm]
4
IR 4
Nötning enl. BCA
prEN 13892-4
[my]
< 10
AR 0,5
Halksäkerhet
BGR 181 och
DIN 51130
[R/V]
R11 till R13
-
[Klass]
Fs ≤ 150 mm med 20 sek
Efl
Livsmedelskontakt deklaration
(Test rapport nr: 26053 U
08) Beläggningssystemet är
fysiologiskt ofarlig, lämplig för
livsmedelstillverkande företag.
-
Klass i EN 13813
prEN ISO 11925.2
Brandklass
15 sek
Fysiologiskt
Europeiska Parlamentet
EU föreskrift 1935/2004,
27 oktober, 2004
ofarlighet
Enligt den tyska byggproduktlag §9 (genomförande av byggproduktriktlinjen 89/106/EEC) motsvarar beskrivna system bestämmelserna i EN 13813:2002 och uppfyller de
förutsättningar för EC-beteckningen enligt bihang ZA 1.5 i EN 13813:2002.
®
= registrerat varumärke
DEGADUR är ett registrerat varumärke av Evonik Röhm GmbH, Darmstadt, Germany
Evonik Röhm GmbH är certificerad med DIN EN ISO 9001:2008, DIN EN ISO 14001:2004 och BS OHSAS 18001:2007.
Vår information bygger på våra kunskaper och erfarenheter idag. Vi vidarebefordrar dem dock utan utfästelser. Vi förbehåller oss rätten till ändringar inom
ramen för den tekniska utvecklingen och vidareutvecklingen på företaget. Vår information beskriver endast våra produkters och tjänsters beskaffenhet och
utgör ingen garanti. Kunden fritas inte från skyldigheten att låta kvalificerad personal utföra en noggrann kontroll av produkternas funktioner resp. använd­
ningsmöjligheter. Detta gäller även med avseende på tillvaratagandet av tredje mans skyddsrättigheter. Nämnandet av andra företags handelsnamn är ingen
rekommendation och utesluter inte användning av liknande produkter.
Status: april 2008
Evonik Röhm GmbH Rodenbacher Chaussee 4/265 63457 Hanau-Wolfgang, Germany
TELEFON +49 6181 59-6107 TELEFAX +49 6181 59-4919
[email protected] www.degadur. com