Trafikräkning visar låg - Aktion för spårvägsfritt Lund

Transcription

Trafikräkning visar låg - Aktion för spårvägsfritt Lund
[email protected]
Tel 070-528 7008
PRESSMEDDELANDE
28 oktober 2013
Aktionsgruppen:
Trafikräkning visar låg beläggning
Busskapaciteten räcker minst 20 år
I en färsk rapport visar Aktion för Spårvägsfritt Lund att den nuvarande
busskapaciteten på Lundalänken är tillräcklig under de närmaste tjugo åren. Om man
byter till större bussar, så kan man täcka upp för resandebehovet på sträckan under
den sk maxtimmen i ytterligare tio år.
Rapporten ”Kan befintliga busslinjer utnyttjas bättre?” bygger på en trafikräkning
som Aktionsgruppen under Börje Heds ledning genomfört under september i år.
Undersökningen har gått till så att man studerat varje bussavgång en vardag under
vecka 38. Totalt åtta personer har fått 4-6 avgångar att studera och följt med bussen
till Höjdpunkten eller tidigare hållplats, där bussen slutat köra på Lundalänken.
Uppgiften har varit att räkna antalet passagerare när bussen lämnar Clemenstorget och
sedan antalet avstigande och påstigande på varje hållplats.
- Undersökningen visar att ett fåtal bussar är fulla eller överfulla och att majoriteten
av bussarna har låg beläggning, berättar undersökningsledaren Börje Hed,
transportforskare och teknologie doktor. Detta gäller under den s.k. maxtimmen.
Under övrig tid har i princip alla bussar låg beläggning.
- Den totala kapaciteten när bussarna lämnar Clemenstorget är 2870 passagerare. Det
totala antalet passagerare är 943. Detta innebär att beläggningen endast är 33 %,
framhåller Börje Hed.
För de bussar som går till Solbjer är den totala kapaciteten 1045 passagerare när de
lämnar Clemenstorget. Antalet passagerare är 610, en beläggning på 58 %.
De bussar som har Universitetssjukhuset som slutstation har kapacitet för 975
passagerare när de lämnar Clemenstorget. Antalet passagerare är 113, vilket innebär
att beläggningen är 12 %.
Kapaciteten för bussar på linje 2 när de lämnar Clemenstorget är 325 passagerare.
Antalet passagerare är 19, en beläggning på 6 %. Tillkommande behov
- I rapporten gör vi, säger Börje Hed, ett försök att tolka kommunens visioner för
antalet verksamma och boende på Brunnshög, utan att ta ställning till realismen i
dessa. Det betyder sammanlagt 18 000 personer år 2030 och 40 000 tjugo år senare.
1 Med kommunens formel LundaMats betyder det för år 2030 totalt 4200
kollektivresenärer per dag (varav 1267 under maxtimmen) och 9333 tjugo år senare
(varav 2800 under maxtimmen).
För att tillgodose det av kommunen förväntade tillskottet av resenärer till Brunnshög
år 2030 respektive år 2050 kan, med oförändrad busstrafik på Laurentiigatan, följande
åstadkommas:
Åtgärd
Ökad kapacitet
Ledig kapacitet på befintliga bussar till Solbjer
435
Förlängning av busslinjer med slutstation
Universitetssjukhuset
Omläggning av Linje 2 till Hörby
862
Summa
1603
306
År 2030 kommer det tillkommande behovet för Brunnshög att vara 1267 passagerare
under maxtimmen. Således kommer de föreslagna åtgärderna mer än väl klara det
tillkommande behovet.
Om man antar att behovet växer linjärt från år 2030 till år 2050 kan man beräkna att
de föreslagna åtgärderna blir otillräckliga år 2034. Därefter finns möjligheten att köra
med större bussar.
Oordning på Clemenstorget
I rapporten konstaterar man att det stundtals råder viss oordning på Clemenstorget.
- Utan större kostnader skulle man på kort sikt kunna göra väsentliga förbättringar,
som gör det smidigare och mer attraktivt att åka kollektivt, säger Börje Hed.
- Det finns för lite utrymme för bussarna, som ska angöra Clemenstorget.
Hållplatserna är utspridda och resenärer köar till redan överfulla bussar i stället för att
resa med de nästan tomma bussarna på Lundalänken.
- Lösningen är att ta bort parkeringsplatserna på torgets norra sida och anlägga en ny
hållplats, föreslår Börje Hed.
- Märk upp hållplatserna med tilläggsskyltar typ ”LTH”. Tillåt påstigning med
periodkort även i bakre dörren! En bussvärd på plats under maxtimmen kan hjälpa till.
På sikt bör en busstation byggas, anser Börje Hed.
- Genom att ändra och förlänga vissa busslinjer tillgodoses det av kommunen
beräknade tillkommande behovet för utbyggnaden av Brunnshög fram till år 2034.
Om man använder större bussar tillgodoses detta behov fram till år 2042. Först
därefter behöver andra alternativ övervägas, summerar Sverker Oredsson, ordförande
för Aktion för Spårvägsfritt Lund.
Hemsida: www.sparvagsfrittlund.se
2