Generella råd för stallrengöring och desinfektion vid

Transcription

Generella råd för stallrengöring och desinfektion vid
Professionell
lantbrukshygien för friska
djur
Råd för stallrengöring och desinfektion
Making an
Investment in Our
Future
1
IVO WUELZ
Försäljningschef
F&B Agriculture
T 08-603 22 00
M 0705 37 37 76
[email protected]
Professionell lantbrukshygien för friska djur
Ecolabs hygienprogram för lantbruket är baserat på interventionsåtgärder som syftar till att
minska risken för att organismer som kan orsaka sjukdomar i besättningen förs in, eller sprids
på och mellan gårdar. För att djuren i högre grad ska kunna garanteras en hälsosam närmiljö
krävs att lantbrukaren använder sig av preventiva hygienåtgärder. Djurvälfärd och djurens
välbefinnande tillsammans med gårdens och omgivningens hygienstatus påverkar den optimala
produktiviteten i besättningen.
Ett preventivt interventionsprogram mot sjukdomar ger, jämte minskade läkemedelskostnader
och lägre djurdödlighet, optimalt resultat på produktiviteten.
Förebygga bättre än att bota
Smärtsamma erfarenheter från åtskilliga sjukdomsutbrott har lärt oss hur viktigt det är
att införa preventiva program för biosäkerhet. Effektiva hygienåtgärder kan kraftigt minska
infektionstrycket hos besättningen samtidigt som de aktivt minimerar risken för att
sjukdomar sprids.
Preventiv hygien är inte bara bättre än att bota - det är dessutom mycket billigare.
Holistiskt program
Målet med Ecolabs interventionsprogram mot besättningssjukdomar är att hjälpa lantbrukare att införa
effektiva hygien-åtgärder för att minimera överföring av sjukdomsorsakande ämnen och organismer
inom och mellan gårdar. Ecolab erbjuder ett omfattande säkerhetsprogram som hjälper lantbrukaren att
identifiera och kontrollera möjliga smittspridare.
Med utgångspunkt från Ecolabs expertkunskaper och hygienrekommen-dationer, kan lantbrukaren
skapa sina egna, individuella styrningsprogram för bio-säkerhet. För att kunna minimera risken för
exponering av smittspridande organismer krävs optimal miljöstyrning, god hygien i djurstallarna och
kontroll över potentiella smittbärare såsom människor, fordon och redskap
Professionell lantbrukshygien
För att kontrollera sjukdomar hos besättningen krävs en professionell biosäkerhetsplan. Efter en
individuell utvärdering av faktorer som kan sprida smittsamma organismer eller ämnen bör en
förebyggande plan med lämpliga interventionsåtgärder utarbetas och implementeras. Goda
hygienrutiner är en nyckelfaktor när det gäller att minimera och begränsa infektionssjukdomars förlopp.
Ecolab erbjuder beprövade hygienlösningar med toppmodern teknik som uppfyller individuella krav på
de olika områdena.
Vi hoppas att våra lantbrukshygienplaner kommer väl till nytta. Finns frågor eller behov för ytterliggare
information, tveka inte att kontakta undertecknad på 070-5373776.
Med vänliga hälsningar
Ecolab AB
Ivo Wuelz
2
vårt stallhygienprogram för uppfödare av:
Gris, fjäderfä och nötboskap.
Hygien i djurstallar:
Djurens välbefinnande är till stor del beroende på den mikrobiella belastningen i
närmiljön. Rena djurstallar ger minskat infektionstryck vilket leder till färre störningar
hos besättningen och produktiviteten ökar.
Vatten- och foderhygien:
Foder- och vattenutrustning, redskap och annan utrustning på gården utgör en
gynnsam miljö för mikrobiell tillväxt. Regelbunden rengöring och desinfektion, i
synnerhet av kirurgisk utrustning, mellan varje användningstillfälle, är det bästa sättet
att förebygga korskontamination.
Fordonshygien:
Fordon utgör den största risken för korskontamination eftersom de förflyttar sig runt på
och mellan olika områden. Effektiv kontroll över trafiken samt ändamålsenlig
rengöring och desinfektering av hjul, lastramper och underreden minskar risken för
överföring av sjukdomar
Personlig hygien:
Människor kan agera smittbärare när de förflyttar sig från ett område till ett annat.
Grundlig personlig hygien, speciellt med avseende på stövlar, kläder och händer, är
av avgörande
betydelse.
3
Råd för stallrengöring och desinfektion
God rengöring är ett absolut krav för att
desinficering kan ge ett bra resultat.
Se Ecolab Livestock Disease Intervention (LDI) program
- Förebyggande och vid sjukdomsutbrott
I korthet - Rengöring
Instruktioner:
1.
2.
3.
4.
Kör bort strö, gödsel och dylikt.
Ta bort all flyttbar utrustning, som rengörs.
Blötlägg med vatten innehållande Inciprop WET 1 l/1000 l vatten.
Tvätta med Inciprop FARM 3-5 liter /100 liter vatten, manuellt eller med hög- eller
lågtryckstvättsystem.
5. Tillåt ytorna att torka innan desinfektion påbörjas.
I korthet – Desinfektion
Instruktioner:
1. Efter rengöring desinficeras stallet med t.ex. Incimaxx DES/OXY eller Incimaxx P, 1- 2%-ig lösning.
2. Applicera 1 liter lösning per m² yta enligt spraymetod eller ca ½ liter som skumdesinfektion med
Incimaxx DES, 1-2 liter /100 liter vatten.
3. Använd skumutrustning, högtryckstvätt eller ryggspruta. Var speciellt noga i hörnor, sprickor, fogar
och material som kan innehålla smittämne, till exempel trä och betong.
4. Börja behandla i taket och arbeta neråt väggarna mot golvet.
5. Tillåt ytorna att torka innan rengjord och desinficerad utrustningen återinsätts.
Incimaxx produkterna är mycket effektiva och används i kallt tillstånd.
Vi rekommendera att desinfektionsmedlet anbringas i en mängd som anpassas efter ytan (ca 0,4-1,1
liter per m2). Om desinfektionsmedlet snabbt rinner av en behandlad yta bör behandlingen upprepas.
I dessa fall rekommenderar vi att använda Incimaxx DES som appliceras som skum på ytorna.
När desinfektionsmedlet anbringas mekaniskt, exempelvis med borste, rekommenderar vi i dessa fall
Incimaxx P, som är ett pulver och i användningslösning behagliga pH 8.
Använd alltid skyddsutrustning vid hantering av kemiska preparat.
4
Stallinredning och utomhusrengöring
Se även Ecolab Livestock Disease Intervention (LDI) program - Förebyggande och vid
sjukdomsutbrott för vatten- och foderhygien.
Foderkrubbor, vattenkoppar etcetera kan vara bärare av sjukdomsframkallande organismer. Om inte
noggrann rengöring sker kan detta leda till att nyinsatta djur infekteras.
\ Blötlägg eller skrubba utrustningen i ett kar eller högtryckstvätta med tvätt- och rengöringsmedel
före desinfektion.
\ Rengör även djurtransporter, badkar eller andra vattenposter utomhus och utsatta platser på
staket samt utrustning som kan ha kommit i kontakt med smitta.
\ Djurtransporter bör rengöras och tvättas helst mellan varje användning, speciellt om samma
transport används för olika djurbesättningar.
\ Desinficera med hjälp av skumutrustning, reducerat högtryck eller med ryggspruta,
\ Vid desinficering med borste eller dylikt, välj Incimaxx P med behagliga pH 8.
\ Luftdesinfektion (fin dimma) med t.ex. 0,5 - 2 procentig Incimaxx OXY / DES lösning avdödar de
smittbärande mikroorganismer som finns i luften. Doseringen väljs med avseende på – om
förebyggande eller sanering.
Använd alltid skyddsutrustning vid hantering av kemiska preparat.
Rengöring av kläder, textilier och övrig utrustning
Riskmaterial blötläggs ca 30 minuter i lösning av Incimaxx P, 1-2 dl/10 liter vatten.
Kläder och textilier bör tvättas i 60°C i 20 minuter eller ännu hellre i 85°C. Tvättmedel spelar en viktig roll
för rengöringen och ska doseras korrekt.
Utrustning rengörs mekaniskt och behandlas med desinfektionsmedel – om den är vattenkänslig, så
använd den spritbaserade produkten som AlkoDES eller om ej vattenkänsligt med Incimaxx P, 1-2
dl/10 liter vatten, låt verka i ca 20-30 minuter.
Besökshygien
Om möjligt ska besökare slussas in och ut i det isolerade stallet genom ett utrymme där byte av skor och
kläder och handtvätt kan ske.
\
\
\
\
Endast besökare som är nödvändiga ska ha tillträde till stallet.
Separata kläder och stövlar eller höga skoskydd av plast och engångsrockar bör användas.
Kläder tvättas som vittvätt med höga tvätttemperaturer t.ex. ECOMAT Sensitiv White
Stövlar kan behandlas i stövelbad med desinfektionsmedel, Incimaxx DES/OXY eller Incimaxx
P under ett par timmar.
5
Handhygien
Handtvätt med ett flytande tvål, t.ex Manoclean, eller Manosan och vatten är en av de mest
grundläggande faktorerna för att förhindra överföring av smitta. För handdesinfektion kan ett sprithaltigt
desinfektionsmedel, Manodes användas efter handtvätt.
Sanering av stall
Vid ett mer omfattande utbrott av smittsam sjukdom ska stallet saneras. Vanligtvis rengörs stallet när
inga djur längre insjuknar och de drabbade har tillfrisknat. Saneringsplan utformas i samråd med
ansvarig veterinär och/eller myndighet.
Se även Ecolab Livestock Disease Intervention (LDI) program - Förebyggande och vid
sjukdomsutbrott.
Rengöring & Desinfektion
Innan rengöring kan ske, måste elektriska installationer, motorer och liknande förseglas med plastduk
eller dylikt. Innan försegling utförs rengörs installationerna manuellt.
Mekanisk rengöring är mycket viktig eftersom desinfektionsmedel inte har någon effekt om smittämnet
ligger undangömt och skyddat i smuts. Mikroorganismer av olika slag kan vara mycket motståndskraftiga
och överleva under lång tid på inredning och dylikt.
Rengöring innebär ett så fullständigt avlägsnande som möjligt av alla föroreningar från utrymmen,
inredning, utrustning med mera. Detta gäller särskilt sekret eller liknande från sjuka djur.
Rengöring sker genom att man startar med att sopa och blötlägga alla ytor, golv, väggar och fast
utrustning. Löstagbar utrustning avlägsnas.
Se även Ecolab Livestock Disease Intervention (LDI) för djurstallar, vatten- och fodersystem.
Blötläggning
Rengöringen inleds med avlägsnandet av grovföroreningar och väl sopat. Därefter ska allt blötläggas i 23 timmar. Vid stark nedsmutsning krävs längre blötläggningstid.
Blötläggning av ytorna sker med vatten som innehåller 0,1 %-ig lösning av blötläggningsmedel 1 liter/
1000 liter vatten, Inciprop WET under en tillräckligt lång tid, så att intorkad smuts kan svälla upp och
nästan kan spolas bort.
OBS! Det är viktigt med blötläggningen Blötläggning med Inciprop WET har en standardiserande effekt
på ytor som skall rengöras, genom att det tränger ner i mikroskopiska spalter och ojämnheter och
därmed förbereder och underlättar rengöringsarbetet med ett framtida förbättrat resultat. Att använda
Inciprop WET minskar vattenförbrukningen med upp till 50 %. Nu börjar den egentliga rengöringen.
6
Rengöring
Nyttjande av rengöringsmedel till exempel Inciprop FARM i 3-5 %-ig lösning, medför att fett- och
proteinhaltiga föroreningar (faeces, sekret, med mera), löser sig lättare.
Inciprop FARM, sväller smutsen och rekommenderas för en effektiv rengöring.
Med att använda Inciprop FARM uppnås nya egenskaper i det använda tvättvattnet. Egenskaper som
enbart vatten inte har, - som t.ex. bättre vätningseffekt (hjälper till att nå i mikroskopiska sprickor),
penetration (= tränger igenom smuts), emulgeringseffekt (= på feta ytor emulgeras fettet, dvs. fett och
vatten är blandbara) och suspensionseffekt (= smutsen hålls löst i tvättlösningen ). Det är det som bidrar
till en effektivare rengöring med ett förbättrat resultat.
Varefter man högtryckstvättar, skrubbar, skurar, eller använder annan metod anpassad efter det material
som ska rengöras.
Högtryckstvätt ska användas med förstånd, då det i värsta fall istället sprider ut eventuellt smittämne
över en större yta.
Alternativet är lågtryckstvättsystem som fungerar väl på blötlagda ytor och kan effektivisera en rengöring
och renspolning, med små behov för kompletterande högtryckssystem.
Användning av hett vatten med tillsats av rengöringsmedel ökar rengöringseffekten.
Högtryckstvätt medför bildning av aerosol och dessa små vattendroppar kan innehålla smittämnet. Med
ventilationens hjälp kan svävande droppar förflyttas över större sträckor såväl inom som utanför
byggnaden. Den som utför rengöringen bör nyttja nödvändig skyddsutrustning inkluderande
andningsskydd.
Rengöringen utförs uppifrån och ned, med början i taket, därefter väggar och slutligen golv.
Det är också av stor vikt, att rengöringsarbetet planeras väl. Att rengjorda ytor inte stänks ner igen under
arbetet. Att en välgjord efterspolning görs. Att använda Inciprop FARM i rengöringsarbetet, sparar
mycket tid (15-20%) och minskar även vattenförbrukningen.
Desinfektion
Med desinfektion menas att man genom fysikaliska eller kemiska metoder utför en reduktion av antalet
mikroorganismer till en sådan nivå att infektion inte uppstår hos mottagliga djur som kommer i kontakt
med det desinfekterade materialet.
Avlägsna rester av vatten genom skrapning och avtorkning tills de är helt borta. Låt lufttorka för att
undvika utspädningseffekten vid desinfektion vid utläggande.
Arbeta med att desinficera uppifrån ned. Vi rekommendera att desinfektionsmedlet anbringas i en mängd
som anpassas efter ytan (ca 0,4-1,1 liter per m2). Om desinfektionsmedlet snabbt rinner av en
behandlad yta bör behandlingen upprepas.
Var speciellt noga i hörnor, sprickor, fogar och material som kan innehålla smittämne, till exempel trä och
betong. Olika desinfektionsmedel har olika egenskaper och lämpar sig därför för olika ändamål. Följ
anvisningar för desinfektionsmedlet noggrant.
Vid desinfektion med dimning / foggning, kontrollera att ytorna är homogent fuktade. Kontrollera t.ex med
lämplig teststripp den aktuella desinfektionsstyrkan i applicerad lösning på ytorna. Var medveten om att
7
störande faktorer som luftdrag från ventilationssystem, fönster, dörrar med mera kan leda till ej fullgod
desinfektion. Därför kan det vara bra med kompletterande dimning efter manuell desinfektion av
utrymmen som en extra säkerhet.
Minsta inverkningstid för desinfektionsmedlet måste alltid hållas. Har man tid att låta desinfektionsmedlet
verka utöver den angivna tiden, ökas sannolikheten att graden av mikroorganismer som överlever
desinfektionen minskar. Med andra ord, effektiviteten ökar.
Efter rengöring och desinfektion avlägsnas plasten och samtliga elektriska installationer desinfekteras
med en trasa indränkt med desinfektionsmedel. Rengöringen är avslutad när synlig smuts inte längre
förekommer, när strukturen på samtliga material syns klart samt när spolvattnet inte är grumligt eller
innehåller smutspartiklar. Efter rengöring ska samtliga ytor torka upp fullständigt, vilket tar flera dagar i
anspråk.
OLIKA TYPER AV DESINFEKTIONSMEDEL
\ Aldehyder fixerar proteinstrukturer och med ett brett antibakteriellt spektrum. Aldehyder är toxiska, kan ge
upphov till allergi och är relativt instabila.
\ Alkoholer har optimal effekt vid koncentrationer på 50-70 %, och klassat som en brandfara.
\ Kvartära ammoniumföreningar neutraliseras av tvål och tensider framförallt andra anjonaktiva ämnen från t ex
vissa rengöringsmedel. Bakterier har en benägenhet att anpassa sig till och blir då inaktiva. Effekten av
kvartära ammoniumföreningar är begränsad till grampositiva bakterier. Mot dessa har de mycket goda effekter.
Små restmängder av substanserna kan leda till stora produktionsstörningar fermentationsprocesser.
\ Amfotära tensider används i livsmedelsindustrin. De har ungefär samma egenskaper som de kvartära
ammoniumföreningarna och är relativt dyra.
\ Fenolföreningar har ett ganska smalt antibakteriellt spektrum och har huvudsakligen effekt mot grampositiva
bakterier. Effekten mot sporer och virus är liten. Substansen luktar illa och är toxisk samt irriterande.
\ Syror och baser har ofta god desinficerande effekt, särskilt i höga koncentrationer. Verkar huvudsakligen pga
extrema pH-värden och begränsning av överlevnadsvillkor i medium. I höga koncentrationer är de dock kraftigt
korroderande på metaller. Surt medium i klorerat kommunaltvatten är även starkt korrosivt mot rostfritt. Minskar
användbarheten även pga starkt retande på hud och slemhinna.
\ Oxiderande medel påverkar de flesta mikroorganismer genom oxidation. De mest kända av dessa medel är
halogenpreparaten, dvs föreningar som avger klor och jod. Under senare tid har miljövänligare alternativ som
persyror och persalter kommit på marknaden..
\ Väteperoxid är ett svagt desinfektionsmedel. Perättiksyra och väteperoxid är instabila och fungerar bäst under
sura förhållanden. I den senaste tiden har stabiliteten ökats i kombination med patenterade substanser och
utvecklats till kraftfulla bredspektrums desinfektionsmedel i trippeleffekt med persyror.
\ Jod och jodkomplex användes tidigare inom livsmedelsindustrin. Är fortfarande ett viktigt desinfektions-medel
för desinfektion i veterinärmedicin och för juverhälsa.
\ Klor i olika former är effektiva desinfektionsmedel. Rent klor har obehaglig lukt och är toxisk. Kloraminer är
säkrare att använda men har långsam effekt. Hypoklorit har en karaktäristik lukt och blekande effekt.
Klorhaltiga produkter bildar organiska svårnedbrytbara föreningar, och är därför i fokus i olika
miljösammanhang pga. utveckling av potentiella giftiga bi-produkter, THM-er.
8
Desinfektionsmedlens utveckling
Nyaste generation:
Incimaxx®OXI/DES
Nyaste Generation
Incimaxx®OXI/DES
P3-oxysan®
Perättiksyra
Sur desinfektion
Sura anjoner
Kvartära ammoniumföreningar.
2005
Iod
Hypochlorit
1950
1960
1970
1980
1990
2000
EFFEKT AV OLIKA DESINFEKTIONSMEDEL
Produktgrupp
Aldehyder
Alkoholer
Baser
Fenoler
Halogener
Oxiterande medel
Kvartära
ammoniumföreningar
Bakterier
Grampositiva
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
Gramnegativa
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+
Mykobakterier
Sporer
Virus
Svampar
+++
+
+++
+
+++
-
+++
+
+++
-
+++
+++
+++
+++
-
+++
++
++
+
+++
+++
+
- Ingen effekt, + Liten effekt, ++ God effekt, +++ Mycket god effekt
9
SÄKERHET
Säkerhet1)
Djur
+++
+++
+++
+++
+++
+++
Produktgrupp
Människa
Miljö
+++
Oxiderande medel/ Peroxider
+++
Incimaxx DES
+++
+++
Incimaxx OXY
+++
+++
Incimaxx P
+++
+++
P3-oxonia activ
+++
+++
P3-oxonia activ 150
+++
+++
Aldehyder
+
+
+
Glutaraldehyd
Formalaldehyd
+
+
++
Incidin 03
++
++
++
Jodföreningar
++
++
++
Klorföreningar
Klortabett
++
++
++
P3-hypochloran
++
++
++
+
+
Fenoler
+++
+++
+++
Kvartära ammoniumföreningar
P3-triquart
+++
+++
+++
Triquart Super
+++
+++
+++
Steril
+++
+++
+++
++
Baser
++
++
+++
Alkoholer
P3-alcodes
++
++
+++
Alcodes MaxiWipes
+++
+++
+++
1) Bruksfärdig lösning
– ingen säkerhet, + låg säkerhet, ++ medel, +++ hög säkerhet.
OBS! Skalan uttrycker inte avdödnings säkerheten Se därför på tabellen för val av desinfektionsprodukt och
applikationsområde såväl effekten av desinfektionsmedel.
Rör och tank i
cirkulation des.
Rengöring och
desinfektion av
instrument
Vattenkänsligt
utrustning
Blötläggning
avriskmaterial
Förebyggande
desinfektion
eller sjukdom
Smittosanering
(Epoozoti)
-
X
-
(X)
(X)
X
-
X
X
X
X
X
-
X
(X)
-
X
-
-
X
X
X
X
X
-
X
X
-
Stövelbad
Bil, traktor och
redskap
X
Små objekt
Dimning/
Foggning
Applikation Område
Allmän
Ytdesinfek-tion
VAL AV DESINFEKTIONS PRODUKT
Produkt
Incimaxx DES
Incimaxx OXY
Incimaxx P
P3-oxonia activ
P3-oxonia activ 150
Incidin 03
P3-triquart N
Triquart Super
Alkodes
Alco Maxi Wipes
Klortabetter
P3-hypochloran
X
X
(X)
(X)
-
X
-
-
X
-
(X)
X
-
(X)
-
-
X
-
-
(X)
-
(X)
X
-
X
X
X
-
-
(X)
X
-
(X)
X
-
(X)
-
X
-
-
(X)
(X)
-
(X)
(+)
-
(X)
-
X
-
-
(X)
(X)
-
(X)
(+)
-
(X)
-
(X)
-
X
X
-
X
(X)
X
-
(X)
-
X
-
X
X
-
X
X
-
(X)
-
-
(X)
(X)
(X)
(X)
-
(X)
(X)
-
(X)
-
-
(X)
(X)
(X)
(X)
-
(X)
(X)
-
Valet X = lämligt/optimal, (X) = lämpligt under vissa förutsättningar - bakteriologisk, materialteknisk eller andra skäl, - = ej lämplig
10
BRUKSANVISNING FÖR BLANDNING AV BRUKSLÖSNING –
Incimaxx produkterna.
Incimaxx OXY
Produkt
Användning
Rekommenderad
koncentration
- förebyggande
Incimaxx OXY
Foggning - Desinfektion av stallar, växthus och
andra lokaler med foggningsutrustning
Dimning efter ytdesinfektion, (1-2 liter åtgång per
100 m3)
Luftdesinfektion över djur
Desinfektion av slutna transportledningar av
foder, mjölkningsutrustning, tank, silo etc.
Avkalkning och desinfektion av dryckessystem –
OBS! skall vara skilt från ordinarie vattenledning.
(låt verka i 3 timmar, spola rent)
Desinfektion av vattenledning, dryckessystem
(låt verka i minst 5 minuter, spola rent)
Desinfektion i doppningsförfarande av redskap.
Doppa redskap i lösning, låt verka några
minuter, skölj före användning.
Rekommenderad
koncentration
- vid smittosanering och
sjukdom
1%
2%
1%
2%
0,1- 0,2%
1%
Ej relevant
2%
5%
2%
0,5 – 1%
2%, förlängd
verkningstid, minst 30
min.
2%, med förlängd
verkningstid, beroende
smittotyp ex sporbildande bakterie.
0,5 – 1%
Incimaxx DES
Produkt
Användning
Rekommenderad
koncentration
- förebyggande
Incimaxx DES
Allmän desinfektion av ytor. Desinfektion av
öppna ytor med skum eller spray metod
Bil, traktor och redskap
Rengöring och desinfektion av instrument
Små objekt, ej vattenkänliga
Stövelbad
Blötläggning av riskmaterial
1%
2%
0,5 - 1%
0,5
1%
1%
Ej relevant
Förebyggande desinfektion eller sjukdom
0,5 – 1%
2%
2%
2%
2%
2%, förlängd
verkningstid, minst 30
min.
2%, med förlängd
verkningstid, beroende
smittotyp ex sporbildande bakterie.
11
Rekommenderad
koncentration
- vid smittosanering och
sjukdom
Incimaxx P
Produkt
Användning
Rekommenderad
koncentration
- förebyggande
Incimaxx P
Allmän desinfektion av ytor
Bil, traktor och redskap
Rengöring och desinfektion av instrument
Små objekt, ej vattenkänliga
Stövelbad
Blötläggning av riskmaterial
1%
0,5 - 1%
0,5
1%
1%
Ej relevant
Förebyggande desinfektion eller sjukdom
0,5 – 1%
Rekommenderad
koncentration
- vid smittosanering och
sjukdom
2%
2%
2%
2%
2%
2%, förlängd verkningstid, minst 30 min.
2%, med förlängd
verkningstid, beroende
smittotyp. Obs, ej
sporer. Se Incimaxx OXY
Vattenbehandling
Produkt
Användning
Rekommenderad
koncentration
- förebyggande
Rekommenderad
koncentration
- vid smittosanering och
sjukdom
P3-oxonia
activ / oxonia
activ 150
Vattenbehandling. – kontinuerlig desinfektion av
dricksvatten till djur.
0,01-0,1%
Ej relevant
Objekt i topp- eller spraydesinfektionsförfarande, eller objekt som är pHkänsligt OBS! ej på mässing, koppar.
0,2 - 1%
Se Incimaxx
produkterna
Incimaxx®
ma
12
XXimize
your safety