TEKNOFLOOR PRIMER 306F-01

Transcription

TEKNOFLOOR PRIMER 306F-01
www.teknos.com
DATABLAD 1774
2
11.06.2013
TEKNOFLOOR PRIMER 306F-01
epoxiklarlack
LACKTYP
TEKNOFLOOR PRIMER 306F-01 Är en tvÅkomponent epoxiklarlack fÇr betonggolv.
ANVÄNDNING
TEKNOFLOOR PRIMER 306F-01 anvÄnds som grundning av betonggolv vid anvÄndning av
epoxibelÄggningar och -massor. Lacken kan ocksÅ anvÄndas fÇr att skydda nya betonggolv frÅn
nedsmutsning under den tid maskiner o.dyl. monteras. Betonggolv fÅr i allmÄnhet sin slutliga
belÄggning fÇrst dÅ monteringsarbetena gjorts.
SPECIALEGENSKAPER
TEKNOFLOOR PRIMER 306F-01 kan anvÄndas pÅ nygjuten, 2 - 3 dygn gammal betong. Lacken Är
bestÄndig mot vatten, kemikalier, oljor, fetter och bensin. Lacken har ytterst god slitstyrka.
TEKNOFLOOR PRIMER 306F-01 kan ocksÅ anvÄndas pÅ fÄrska betongytor i stÄllet fÇr
uttorkningsskydd som hindrar vattnet frÅn att avdunsta.
GODKÄNNANDEN
TEKNISKA DATA
BlandningsfÅrhÇllande
Produkten har CE-godk€nnande f•r skydd av betongytor. Ytterligare information: se sida 3,
"CE-M‚RKNING".
Plastdel (Comp. A):
H€rdare (Comp B): TEKNOFLOOR PRIMER HARDENER 306H-01
Brukstid vid +23 ÉC
ca 30 - 40 min (f•rvarad i blandningsk€rlet)
Torrhalt
100 volym-%
Totala massan av fasta Ñmnen
ca 1100 g/l
Flyktiga organiska Ñmnen (VOC)
Teoretisk dryghet
Torktid, +23ÉC / 50 % RH
- tÇl lÑtt trafik
2 volymdelar
1 volymdel
ca 0 g/l
V€rdena €r beroende av ytans grovhet och uppsugningsf•rmƒga. Riktv€rde f•r stƒlgl€ttat, ytslipat
betonggolv: 3 - 6 m„/l.
efter 16 h
Torktiden €r enligt ovanstƒende, dƒ bƒde produktens, luftens och underlagets temperatur €r +23…C.
ytans temperatur
+10ÉC
+23ÉC
med sig sjÑlv, TEKNOFLOOR 400F,
TEKNOFLOOR 500 eller TEKNOFLOOR 660F
max.*
min.
efter 36 h
efter 60 h
efter 8 h
efter 24 h
* Maximal •vermƒlningsintervall utan uppruggning.
†kad skikttjocklek och h•gre relativ luftfuktighet i torkningsutrymmet f•rl€nger i allm€nhet torkningen.
FÅrtunning och rengÅring av
redskap
Glans
TEKNOSOLV 9506 eller TEKNOSOLV 9515
SKYDDSMÄRKNING
Se s€kerhetsdatabladet.
H•gblank
VÑnd
DATABLAD 1774
Sida 2
BRUKSANVISNING
Ytans fÅrbehandling
Nya betonggolv b•r vara rena och fria frƒn cementhud f•re appliceringen av lacken.
Frƒn stƒlgl€ttad betong avl€gsnas cementhuden b€st med fr€sning, slungrensning eller ytslipning. Ytslipningen utf•rs i
allm€nhet pƒ nya betonggolv som vƒtslipning i samband med gjutningsarbetet. Efter slipningen b•r golvet reng•ras
omsorgsfullt. Pƒ betongytan fƒr det ej finnas €mnen som f•rhindrar vidh€ftningen.
AppliceringsfÅrhÇllanden
Under appliceringen och torktiden skall luftens, betongytans och lackens temperatur vara •ver +10 …C och den relativa
luftfuktigheten under 80 %.
Dessutom skall temperaturen f•r ytan som lackeras och f•r klarlacken vara minst 3…C •ver luftens daggpunkt.
Applicering
Grundlackeringen utf•rs som vƒtt-pƒ-vƒtt-mƒlning med lack som f•rtunnats 20 - 30 % med TEKNOSOLV 9506 eller
TEKNOSOLV 9515. TEKNOSOLV 9515 anv€nds i utrymmen d€r man ej vill anv€nda TEKNOSOLV 9506 pƒ grund av
dess lukt. TEKNOSOLV 9515 har mildare lukt. F•rtunningens m€ngd €r beroende av betongens t€thet. Blandningen
h€lls omedelbart efter omblandningen ut l€ngs med golvet och breds ut med t.ex. korthƒrig mohairroller. Sƒ rikligt med
lack anv€nds att betongytan impregneras. Partier d€r lacken helt sugs in i betongen behandlas omedelbart pƒ nytt.
Antalet grundlackeringar €r beroende av betongytans kvalitet. Grundningen mƒste eventuellt g•ras i flera skikt. Om
betongytan f•rblir por•s, kan det vid utbredning av bel€ggningen uppstƒ luftbubblor, som l€mnar kvar hƒl i ytan. Pƒ
golvet fƒr det ej finnas vatten under appliceringen.
N€r grundningen har torkat minst 4 timmar (+23…C), kan bel€ggningen appliceras. L€ngre €n dygnslƒnga intervaller b•r
undvikas. Om •ver 24 timmar har gƒtt sedan grundlackeringen, b•r lackytan slipas grov och reng•ras f•re applicering
av bel€ggningen.
Applicering
Det lackerade golvet bel€ggs i allm€nhet efter det att maskinerna har monterats. Dƒ reng•rs golvet frƒn fett och smuts
t.ex. med emulsionstv€tt och ytan slipas eller slungrensas sƒ att den blir grov.
ÖVRIG INFORMATION
Lagringsbest€ndigheten anges pƒ etiketten. B•r lagras svalt och i t€tt f•rsluten f•rpackning.
FortsÑtter...
DATABLAD 1774
Sida 3
CE-MÄRKNING
0809
Teknos Oy
Spiselv€gen 3, PB 107
00371 Helsingfors, Finland
13
Prestandadeklaration nr 0010
0809-CPD-0784
EN 1504-2:2004
Produkter avsedda f•r skydd av ytan - Bel€ggning
Fysikalisk best€ndighet (5.1)
Kemisk best€ndighet (6.1)
N•tningsh€rdighet
Krav: viktf•rlust under 3000 mg
Kapill€r absorption och
vattenpermeabilitet
Krav: w < 0,1 kg/m x √h
Best€ndighet mot starka kemiska €mnen
Krav: hƒrdheten minskar med mindre €n
50 %
Slaghƒllfasthet
Klass I: > 4 Nm
Vidh€ftningsf•rmƒga med dragprov
Krav: Stela system med trafik:
2
≥ 2,0 (1,5) N/mm
Farliga €mnen
Se s€kerhetsdatabladet
2
Databladets uppgifter €r riktv€rden som grundar sig pƒ laboratorief•rs•k och praktisk erfarenhet. Teknos ansvarar f•r att produktens kvalitet •verensst€mmer med vƒrt
kvalitetsprogram. Teknos ansvarar d€remot inte f•r den utf•rda mƒlningsbehandlingen, dƒ denna i h•g grad €r beroende av f•rhƒllandena vid hantering och applicering.
Teknos ansvarar inte heller f•r skador som uppkommit pƒ grund av felaktig anv€ndning av f€rgprodukten. Produkten €r uteslutande avsedd f•r yrkesm€ssigt bruk. Detta
f•ruts€tter att anv€ndaren besitter n•dv€ndiga kunskaper f•r att handha produkten pƒ ett bƒde tekniskt och arbetarskyddsm€ssigt riktigt s€tt. De senaste versionerna av
Teknos datablad, s€kerhetsdatablad och systemblad finns pƒ vƒra hemsidor www.teknos.com.