Användarinstruktion för tidsättning av billackering

Transcription

Användarinstruktion för tidsättning av billackering
Användarinstruktion för tidsättning av billackering
Version 1.3 Datum 2012-12-20
Innehåll
1
2
3
Allmänt.............................................................................................................................................. 2
Lacktypsindelning ............................................................................................................................. 2
Lackeringsförfarande........................................................................................................................ 3
3.1
Ingående arbetsmoment .......................................................................................................... 3
3.2
Demontering och montering .................................................................................................... 4
3.3
Rengöring ................................................................................................................................ 4
3.4
Renslipning och färgborttagning .............................................................................................. 4
3.5
Korrosionsskador och galvsläpp .............................................................................................. 4
3.6
Spackling ................................................................................................................................. 4
3.7
Utbättring ................................................................................................................................. 5
4 Ställtid ............................................................................................................................................... 5
5 Utvändig lackering ............................................................................................................................ 5
5.1
Grundkonstanter ...................................................................................................................... 5
5.2
Utvändig lack - Plåt .................................................................................................................. 5
5.3
Utvändig lack - Plast ................................................................................................................ 6
5.4
Meryta ...................................................................................................................................... 8
5.5
Strukturlackering ...................................................................................................................... 8
5.6
Maskering med lyfttejp ............................................................................................................. 8
5.7
Avvikande kulör på lös detalj ................................................................................................... 8
5.8
Avvikande kulör på fast detalj .................................................................................................. 9
5.9
Ytterligare kulör på samma detalj ............................................................................................ 9
5.10 Body/Stenskottsskydd ............................................................................................................. 9
5.11 Stripes och dekor ..................................................................................................................... 9
5.12 Utvändiga backspeglar ............................................................................................................ 9
5.13 Gångjärn och fästen .............................................................................................................. 10
5.14 Tanklucka, spolarlock och täcklock ....................................................................................... 10
5.15 Insida helfalsad bakskärmskant ............................................................................................ 10
6 Invändig lackering .......................................................................................................................... 10
6.1
Definition - invändig lack plåtdetaljer ..................................................................................... 10
6.2
Allmänt ................................................................................................................................... 10
6.3
Detaljer som lackeras på fordonet ......................................................................................... 11
6.4
Lösa detaljer .......................................................................................................................... 11
6.5
Dörr, baklucka och huv .......................................................................................................... 11
6.6
Lackkoder för invändig lack ................................................................................................... 11
6.7
Avvikande invändig kulör ....................................................................................................... 12
6.8
Invändiga frontdetaljer ........................................................................................................... 12
6.9
Dörröppningar ........................................................................................................................ 13
6.10 Invändig lack, nya svetsade detaljer...................................................................................... 13
6.11 Invändig rostskyddslackering för nya plåtdetaljer .................................................................. 13
6.12 Invändig lackering av lastutrymmet i skåp- och transportbilar .............................................. 15
7 Materialkostnad .............................................................................................................................. 15
7.1
Viktningsfaktorer .................................................................................................................... 15
7.2
Invändig lack – ytor för materialberäkning ............................................................................. 19
8 Förutsättningar ............................................................................................................................... 19
9 Nomenklatur ................................................................................................................................... 20
10
Ändringslogg .............................................................................................................................. 21
© Copyright 2012 Consulting AB
Lennermark & Andersson.
All rights reserved.
1
Version 1.3
1 Allmänt
Tidsberäkningarna i denna lista är baserad på studier från branschföretag som använt lackmetod
enligt beskrivning i denna instruktion. Alla företagen i studien har uppfyllt kraven enligt MRF:s
lacknorm 2010. Tidsberäkningarna avser lackering som utförs i sprutbox eller kombibox, i lokaler
och med utrustning som är godkända av myndigheterna för lackeringsändamål. De i listan angivna
tiderna är uttryckta i perioder (1 tim = 100 perioder).
För mer utförlig information om förutsättningarna se rubriken 8.
2 Lacktypsindelning
Lacktyp 2
Baslack
Klarlack
Lacktyp 3
Kulörspecifik underton
Transparent baslack
Klarlack
Fordon med krav på andra metoder och lackuppbyggnad, t.ex. 3-skikt med infärgad klarlack eller
mattlackerade fordon, tidsätts från fall till fall.
2.1.1
Förklaring till lacktypsindelning
Lacktyp 2 Kulöranpassad slipgrund och kulör med dålig täckning, ingår i tiderna.
Lacktyp 3 Kulörspecifik underton ingår i tiderna. Kulörspecifik underton, transparent Pearl/solid,
antal skikt anpassas mot referensyta eller färglikare. Skillnad mot lacktyp 2 är dubbel sprutning och
processtid.
Observera att 1-skikts solid lack, som ej längre finns med i tidformeln, i förekommande fall tidsätts
som lacktyp 2.
© Copyright 2012 Consulting AB
Lennermark & Andersson.
All rights reserved.
2
Version 1.3
3 Lackeringsförfarande
3.1
Ingående arbetsmoment
3.1.1
Lackering av ny plåtdetalj
-
3.1.2
Rengöring
Finspackling av porer och repor
Slipning av finspackel
Nedmattning av grundfärg
Maskering
Waschprimer på genomslipade ytor
Applicering av slipfyller
Slipning av slipfyller
Uppbyggnad av lackyta enligt lacktyp 2
eller lacktyp 3
Avmaskering, kontroll
Efterjustering enligt lacknorm
-
3.1.3
-
-
Lackering av ny plastdetalj
3.1.4
Rengöring
Finspackling av porer och mindre hack
Slipning av finspackel
Nedmattning
Plastprimer på genomslipade ytor
Applicering av slipfyller med mjukgörare
Slipning av slipfyller
Uppbyggnad av lackyta enligt lacktyp 2
eller lacktyp 3 med mjukgörare i
klarlacken
Efterjustering enligt lacknorm
-
3.1.5
-
Lackering av gammal plåtdetalj
Tvättning/rengöring
Uppslipning av skadad yta
Uppslipning av ev. stenskott
Maskering
Finspackling av porer och repor
Slipning av finspackel
Waschprimer på genomslipade ytor
Applicering av slipfyller
Slipning av slipfyller
Nedmattning av oskadade ytor
Uppbyggnad av lackyta enligt lacktyp 2
eller lacktyp 3
Avmaskering, kontroll
Efterjustering enligt lacknorm
Lackering av gammal plastdetalj
Tvättning/rengöring
Slipning av repor upp till 1 mm samt
stenskott.
Finspackling
Slipning av finspackel
Nedmattning av oskadade ytor
Plastprimer på genomslipade ytor
Applicering av slipfyller med mjukgörare
Slipning av slipfyller
Uppbyggnad av lackyta enligt lacktyp 2
eller lacktyp 3 med mjukgörare i
klarlacken
Efterjustering enligt lacknorm
Lackering av meryta
Tvättning/rengöring
Nedmattning
Maskering
Utdimning av baslack (på del av ytan)
Applicering av klarlack (på hela ytan)
Avmaskering, kontroll
Efterjustering
© Copyright 2012 Consulting AB
Lennermark & Andersson.
All rights reserved.
3
Version 1.3
3.2
Demontering och montering
I tiderna ingår inte demonterings- och monteringsarbeten som exempelvis de/mo av prydnadslister,
limrester, backspeglar, stötfångare, etc.
De/mo av detaljer som av transportskäl är tillfälligt monterade av plåtverkstaden, t.ex. fronthuv och
dörrar, ingår i tiderna.
3.3
Rengöring
I tiderna ingår användning av golv-, sitt- och rattskydd samt rengöring av objektet, efter
nedsmutsning förorsakad av lackeringsarbetet.
3.4
Renslipning och färgborttagning
Renslipning och färgborttagning bedöms och tidsätts från fall till fall.
Slipning av stenskott ingår i tiderna för lackering av gamla lackytor (gäller ej merytor).
Åtgärd av lackssläpp ingår ej i tidformeln.
3.5
Korrosionsskador och galvsläpp
Åtgärder av korrosionsskador och galvsläpp ingår ej i tidformeln.
3.6
Spackling
3.6.1
Plåtytor
I tiderna ingår tid för finspackling av repor och porer i lackskiktet (gäller ej merytor).
Vid spackling av riktade detaljer förutsätts normal riktningskvalitet från plåtverkstaden, dvs.
konturriktig yta och bearbetad med slippapper P120 eller finare. I tiderna ingår tid för finspackling
av repor och porer i den riktade ytan.
Åtgärder av defekter t.ex. dörruppslag ingår ej i tidformeln.
3.6.2
3.6.2.1
Plastytor
Gamla plastytor
I lackeringsförfarandet ingår spackling av repor ner till 1 mm utfört med polyesterspackel på ytor
som ej omfattas av fotgängarskydd. Ytor som skall spacklas och omfattas av fotgängarskydd skall
hanteras som plastreparation.
3.6.2.2
Plastreparerade ytor
Skadeytan skall från plastreparatören vara bearbetad med P240 vid maskinslipning eller P320 vid
handslipning, eller finare. Skadeytan skall ej erfordra någon extra spackling eller sliparbete före
grundning med slipfyller.
© Copyright 2012 Consulting AB
Lennermark & Andersson.
All rights reserved.
4
Version 1.3
3.6.2.3
Nya plastytor
Polyesterspackel får endast användas för någon enstaka por eller litet hack.
3.7
Utbättring
Med lackutbättring avses en begränsad lackering på den angränsande detaljen för att åtgärda
lackskador som förorsakats av bytesoperationen. Vid lackering av utbytta svetsade detaljer, t.ex.
bakskärm och tröskel, är i bytesdetaljens lackeringstid inräknat tiden för normal lackutbättring på
angränsade lackytor. Utbättringen ska kunna utföras fackmannamässigt och åldersbeständigt.
4 Ställtid
Till framräknad tid adderas en ställtid för varje objekt (fordon) enligt nedan.
Lacktyp 2
77 Perioder/objekt
Lacktyp 3
105 Perioder/objekt
5 Utvändig lackering
5.1
Grundkonstanter
Varje detalj erhåller en grundkonstant. Vid lackering av flera detaljer på samma bil så erhålls flera
grundkonstanter. Värdet på grundkonstanten påverkas av om detaljen lackeras som lös detalj eller
fast på bilen.
Grundkonstant, detalj på bil:
59 Perioder/detalj
Grundkonstant, lös detalj:
14 Perioder/detalj
5.2
Utvändig lack - Plåt
5.2.1
Definition - utvändig lack plåtdetaljer
Med utvändiga lackytor menas alla plåtytor som kan ses då: ”Alla luckor och dörrar är stängda och
löstagbara detaljer som t.ex. stötfångare, spoiler, lister och prydnadsdelar är borttagna”. Gäller ej
frontdetaljer då dessa räknas som invändiga, se rubrik 6.8.
Skärmar, fronthuv, baklucka, dörrar och tak av plast tidsätts som plåtdetaljer. Detta för att
hanterings- och lackeringsförfarandet för dessa är likvärdigt med plåtdetaljer.
5.2.1.1
Ny, svetsad plåtdetalj
Med svetsade plåtdetaljer avses detaljer som normalt sett är svetsade på bilen från fabrik, t.ex.
tröskel eller bakskärm. Även om detaljen monterats med annan metod, t.ex. nit och lim, så klassas
den i lackeringshänseende enligt denna definition.
Följande detaljer klassas som svetsade plåtdetaljer:

Utvändiga frontplåtar
© Copyright 2012 Consulting AB
Lennermark & Andersson.
All rights reserved.
5
Version 1.3

Hjulbåge främre

A-stolpe

B-stolpe

C-stolpe

D-stolpe

Tröskel

Takkant

Tak

Bakskärm

Baklyktsplåt

Karossida

Bakplåt

Bakstycke på hytt

Hytthörn
Då en svetsad plåtdetalj, med utvändig lackyta, byts tidssätts lackytan med egen ytfaktor, se rubrik
5.2.2. Denna ytfaktor ska användas oavsett hur stor del av reservdelen som är utbytt, dvs. även vid
skarvjobb. Eventuell invändig lackering tidssätts separat.
Anledningen till att dessa detaljer hanteras med egen ytfaktor, vid ny detalj, är att de oftast har
spacklade skarvar och därför kräver annan hantering än övriga nya plåtdetaljer.
5.2.2
Beräkning av tid (ytfaktorer), plåtdetaljer.
Lackyta är tidsatt enligt nedan angivna faktorer.
2
Lackytan anges i dm med en decimal.
2
Yta i dm multipliceras med
Lacktyp 2 ny
Lacktyp 2 ny, svetsad detalj
Lacktyp 2 gammal
Lacktyp 3 ny
Lacktyp 3 ny, svetsad detalj
Lacktyp 3 gammal
2
1,942 [per/dm ] (inkl. invändig lackering)
2
1,946 [per/dm ]
2
1,946 [per/dm ]
2
2,215 [per/dm ] (inkl. invändig lackering)
2
2,219 [per/dm ]
2
2,219 [per/dm ]
Detta ger perioder för lackeringsytan. En ställtid samt grundkonstanter adderas till dessa tider (se
rubrik 4 respektive 5.1).
5.3
5.3.1
Utvändig lack - Plast
Definition – plastdetaljer
Skärmar, fronthuv, baklucka, dörrar och tak av plast tidsätts som plåtdetaljer. Detta för att
hanterings- och lackeringsförfarandet för dessa är likvärdigt med plåtdetaljer. Övriga plastdetaljer
tidsätts som plast.
Skumfyllda plastdetaljer ingår ej i tidformeln utan tidsätts från fall till fall.
© Copyright 2012 Consulting AB
Lennermark & Andersson.
All rights reserved.
6
Version 1.3
5.3.2
Beräkning av tid (ytfaktorer), plastdetaljer.
Lackyta är tidsatt enligt nedan angivna faktorer.
2
Lackytan anges i dm med en decimal.
2
Yta i dm multipliceras med
Lacktyp 2 ny
Lacktyp 2 ny, ej grundad
Lacktyp 2 gammal
Lacktyp 3 ny
Lacktyp 3 ny, ej grundad
Lacktyp 3 gammal
2
0,873 [per/dm ]
2
1,528 [per/dm ]
2
2,064 [per/dm ]
2
1,147 [per/dm ]
2
1,802 [per/dm ]
2
2,338 [per/dm ]
Detta ger perioder för lackeringsytan. En ställtid samt grundkonstanter adderas till dessa tider (se
rubrik 4 respektive 5.1).
5.3.3
Grundlackering av ny plastdetalj
2
Lackering av nya, ej grundade, plastdetaljer tidssätts med en ytfaktor på 1,528 perioder/dm för
2
lacktyp 2 och 1,802 perioder/dm för lacktyp 3.
5.3.4
Maskering av plastdetaljer
2
Plastdetaljer, med lackeringsyta på 3 dm eller större, som kräver maskering skall tidsättas med ett
maskeringstillägg på 15 perioder/lackerad plastdetalj. Orsaken till maskeringen kan vara ej
demonterbara detaljer och/eller ytor utvändigt som inte skall lackeras.
2
Plastdetaljer med en lackeringsyta mindre än 3 dm ges alltid ett maskeringstillägg på
1 period/lackerad detalj, oavsett om detaljen kräver maskering eller inte.
Detaljer av plast som klassas som plåt enligt rubrik 5.2.1 och 5.3.1 ska ej ges maskeringstillägg.
5.3.5
Extra komplicerad maskering av plastdetalj
Plastdetaljer som pga. sin konstruktion kräver mycket omfattande och/eller komplicerad maskering,
t.ex. stötfångare med större ingjutna eller svetsade galler, tidsätts från fall till fall. I dessa fall krävs
en motivering.
Tidssätts i CABAS under Övrigt.
Här är ett exempel på stötfångare där ”grillen” inte går att demontera och kräver extra svår maskering.
© Copyright 2012 Consulting AB
Lennermark & Andersson.
All rights reserved.
7
Version 1.3
5.4
Meryta
Meryta kan tillämpas för alla lacktyper där så krävs. Med merytor avses ytor på angränsande
detaljer till skadeytan som lackeras.
De finns två kategorier av meryta; kulör- respektive ytberoende. Båda kategorierna tidssätts med
samma ytfaktor, se nedan.
Kulörberoende meryta
Ytor på angränsande detaljer som lackeras för att göra kulörskillnader mindre märkbara t.ex.
dörrar och skärmar.
Ytberoende meryta
Ytor som lackeras där skarvning av lackeringsytan inte är möjlig, utan lackeringen utförs till
närmaste lämpliga avgränsning t.ex. takkant och a-stolpe i samband med lackering av
bakskärm.
Smådetaljer tillhöranade huvuddetaljen, t.ex. täcklock, handtag och lister, klassas också som
ytberoende meryta.
Slipning av rost, stenskott, spacklingsarbeten eller åtgärd av tidigare lackdefekter ingår ej i tiden för
meryta. Kvarstående defekter p.g.a. detta skall ej åtgärdas och ingår inte lackeringstiden.
Meryta tidssätts med följande ytfaktorer:
5.5

Lacktyp 2
0,662 perioder/dm
2

Lacktyp 3
0,936 perioder/dm
2
Strukturlackering
Strukturlackering beskrivs i och tidsätts enligt användarinstruktionen för plastreparationer. Detta
gäller både för plast- och plåtdetaljer.
Tidssätts i CABAS under Övrigt. För beräkning av materialkostnad, se rubrik 7.1.13.
5.6
Maskering med lyfttejp
Gäller lister som kräver lyfttejp t.ex. listtyper monterade på rutor, rails eller liknande detaljer. Vid
användning av lyfttejp gäller tidsättning av 18 perioder per maskerad detalj vilken gränsar till yta
som skall lackeras.
Tidssätts i CABAS under Övrigt. För beräkning av materialkostnad, se rubrik 7.1.6.
5.7
Avvikande kulör på lös detalj
När en lös detalj (plast eller plåt) lackeras i en avvikande kulör mot objektet i övrigt, tillkommer en
fast tid på 39 perioder/avvikande kulör. Detta är en tilläggstid och förutsätter att detaljen först
tidsätts enligt rubrik 5.2.2 eller 5.3.2. Tiden kan ej användas separat.
I detta ingår tid för:

Kulörbestämning

Blandning av avvikande kulör
© Copyright 2012 Consulting AB
Lennermark & Andersson.
All rights reserved.
8
Version 1.3

Rengöring av verktyg
Om fordonet har mer än en avvikande kulör anges den fasta tiden för denna under Övrigt i CABAS.
För beräkning av materialkostnad, se rubrik 7.1.4.
5.8
Avvikande kulör på fast detalj
När en fast detalj, t.ex. tak, lackeras i sin helhet i en avvikande kulör mot objektet i övrigt tidssätts
detta enligt rubrik 5.9.
5.9
Ytterligare kulör på samma detalj
För detaljer som lackeras i ytterligare kulör tidsätts varje tillkommande kulör enligt följande:

Först tidsätts hela detaljen enligt objektets huvudkulör, se rubrik 5.2.2 eller 5.3.2.

Därefter tillkommer
o
En grundkonstant på 34 perioder/ytterligare kulör
o
En ytfaktor på 0,699 perioder/dm för den ytan som lackeras med ytterligare kulör
2
Maskering som tillhör detta moment (plåt- och plastytor) ingår i tiden. Maskeringstillägget för
plastdetaljer (15 perioder) kan inte användas för denna maskering.
Om fordonet har mer än en ytterligare kulör anges grundkonstanten för den extra kulören under
Övrigt i CABAS. T.ex. en röd bil som har två ytterligare kulörer, svart och grå. Den första ytterligare
kulören (svart) ges då automatisk en grundkonstant i CABAS, men för den andra ytterligare kulören
(grå) anges grundkonstanten under Övrigt. För beräkning av materialkostnad, se rubrik 7.1.5.
Uppläggning av fält, specialdekor och dylikt i samband med ytterligare kulör tidsätt från fall till fall.
5.9.1
Ytterligare klarlack på samma detalj
Detaljer som lackeras med ytterligare en klarlack på samma detalj, t.ex. klarlack med avvikande
glans på en del av detaljen, tidsätts enligt rubrik 5.9 Ytterligare kulör på samma detalj.
5.10 Body/Stenskottsskydd
2
Tidsätts med 0,206 perioder per dm , dock lägst 8 perioder (sammanlagd yta för hela bilen). Skall
ytan efteråt lackeras i en för bilen ytterligare kulör tidsätts detta enligt rubrik 5.9.
Tiden är en tilläggstid i samband med lackering av detalj och kan inte användas separat.
5.11 Stripes och dekor
Tidsätts från fall till fall.
5.12 Utvändiga backspeglar
2
Saknas lackperioder/lackytor gäller en fastställd yta på 5,8 dm för alla storlekar och modeller på
personbil, minibuss/pick-up och transportbilar.
© Copyright 2012 Consulting AB
Lennermark & Andersson.
All rights reserved.
9
Version 1.3
5.13 Gångjärn och fästen
Gångjärn och fästen ingår i tiden för huvuddetaljen (fronthuv, dörr, baklucka) om de är monterade
på huvuddetaljen.
Om dessa lackeras löst så tidssätts de som egna utvändiga lackytor. Saknas lackperioder/lackytor
2
gäller en fastställd yta på 1,0 dm för alla storlekar och modeller på personbil, minibuss/pick-up och
transportbilar.
5.14 Tanklucka, spolarlock och täcklock
Tanklucka, spolarlock och andra små täcklock hanteras som egna detaljer och tidsätts på vanligt
sätt.
Undantag; tanklucka som lackeras monterad på bil ges ingen separat grundkonstant. I dessa fall
ingår grundkonstanten i tiden för den detalj där luckan sitter t.ex. tanklucka på B-stolpe eller
bakskärm.
5.15 Insida helfalsad bakskärmskant
Vid lackering av bakskärmskant som är falsad och uppvinklad mot hjulhus på sådant sätt att den
kräver demontering av hjul för att möjliggöra lackering, tidsätts detta med 25 perioder/skärmkant.
Tidsättningen baseras på att momentet utförs i samband med grundning av objektet.
Tidssätts i CABAS under Övrigt. För beräkning av materialkostnad, se rubrik 7.1.12.
6 Invändig lackering
6.1
Definition - invändig lack plåtdetaljer
Med invändiga lackytor menas lackerade plåtytor som inte kan ses då: ”Alla luckor och dörrar är
stängda och löstagbara detaljer som t.ex. stötfångare, spoiler, lister och prydnadsdelar är
borttagna”. Även frontdetaljer räknas som invändiga, se egen rubrik 6.8.
6.2
Allmänt
Invändig lackering tidsätts alltid som hel detalj, oavsett hur stor del av ytan som lackeras.
För nya detaljer, som har utvändig lackerad yta, ingår alltid tid för invändig lackering i tiden för
utvändig yta (med undantag för svetsade plåtdetaljer, se rubrik 6.10). T.ex. i tiden för utvändig
lackering av en ny fronthuv ingår även tid för invändig lackering.
Detaljer som saknar utvändig lackerad yta tidsätts enligt nedanstående beskrivningar. Samma tid
ges oavsett om detaljen är ny eller gammal.
Obs! Utbättring på angränsande detalj förorsakad av bytesoperationen ingår i tiden. Ex. utbättring
av lackskarv mellan frontplåt och hjulhus ingår i tiden för lackering av frontplåt.
© Copyright 2012 Consulting AB
Lennermark & Andersson.
All rights reserved.
10
Version 1.3
6.3
Detaljer som lackeras på fordonet
Invändiga ytor som lackeras på fordonet (ej som lös detalj) delas in i 5 zoner (områden) enligt
följande:
Zon
A
B
C
D
E
Benämning
Front
Sida V
Sida H
Bak
Tak
För varje zon ges en grundkonstant (starttid) på 34 perioder. Utöver grundkonstanten ges en
tilläggstid på 35 perioder för varje detalj som lackeras inom zonen.
6.4
Lösa detaljer
Invändiga detaljer som lackeras lösa tidssätts med 35 perioder/lös detalj. Undantaget dörrar,
bakluckor och huvar. För dessa detaljer gäller tidsättning enligt rubrik 6.5.
6.5
Dörr, baklucka och huv
Invändig lack av lösa dörrar, bakluckor och huvar tidssätts med 51 perioder/detalj.
Lackeras dörren, bakluckan eller huven monterad på fordonet tidsätts den som övriga detaljer, dvs.
med 35 perioder/detalj plus grundkonstanten för zonen där den är monterad.
6.6
6.6.1
Lackkoder för invändig lack
Zon A - Front
Kod,
Ny/Gammal
100/200
-/201
102/202
103/203
104/204
-/205
-/206
-/208
143/243
6.6.2
Detalj
Tvärbalk/Frontbalk/Stötfångarbalk
Yttre frontplåt
Lykt-/Mellanplåt
Huvlåsplåt
Hjulhus fram och/eller ramsidobalk
Skärmkanter f-skärm (komplett)
Torpedfals
Fronthuv
Takkant främre
Tid per detalj,
lös
35 [per]
35 [per]
35 [per]
35 [per]
35 [per]
35 [per]
35 [per]
51 [per]
35 [per]
Tid per detalj,
på fordonet
35 [per]
35 [per]
35 [per]
35 [per]
35 [per]
35 [per]
35 [per]
35 [per]
35 [per]
Yta för
materialberäkning
2
27 [dm ]
2
10 [dm ]
2
9 [dm ]
2
29 [dm ]
2
25 [dm ]
2
7 [dm ]
2
7 [dm ]
2
109 [dm ]
2
4 [dm ]
Tid per detalj,
lös
51 [per]
51 [per]
35 [per]
35 [per]
35 [per]
35 [per]
Tid per detalj,
på fordonet
35 [per]
35 [per]
35 [per]
35 [per]
35 [per]
35 [per]
Yta för
materialberäkning
2
66 [dm ]
2
56 [dm ]
2
10 [dm ]
2
25 [dm ]
2
39 [dm ]
2
20 [dm ]
Zon B och C – Sida V och H
Kod,
Ny/Gammal
-/220
-/221
122/222
125/225
126/226
127/227
Detalj
Främre sidodörr
Bakre sidodörr
Tröskelplåt (per dörröppning)
A-stolpe
B-stolpe (4/5-dörrars)
C-stolpe
© Copyright 2012 Consulting AB
Lennermark & Andersson.
All rights reserved.
11
Version 1.3
128/228
131/231
140/240
142/242
6.6.3
D-stolpe
Skärmkanter på b-skärm, främre
Dörröppningskant övre V (takkant)
Dörröppningskant övre H (takkant)
25 [dm ]
2
20 [dm ]
2
5 [dm ]
2
5 [dm ]
Detalj
Tid per detalj,
lös
35 [per]
35 [per]
35 [per]
35 [per]
35 [per]
35 [per]
51 [per]
35 [per]
35 [per]
35 [per]
35 [per]
Tid per detalj,
på fordonet
35 [per]
35 [per]
35 [per]
35 [per]
35 [per]
35 [per]
35 [per]
35 [per]
35 [per]
35 [per]
35 [per]
Yta för
materialberäkning
2
133 [dm ]
2
11 [dm ]
2
25 [dm ]
2
37 [dm ]
2
55 [dm ]
2
8 [dm ]
2
68 [dm ]
2
81 [dm ]
2
81 [dm ]
2
10 [dm ]
2
27 [dm ]
Hyttvägg
Skärmkanter på b-skärm, bakre
Hjulhus bak
Bakplåt
Bagagerumsgolv
Bagagerum, sida
Baklucka/Lastrumsdörr
Lastvägg främre
Bakläm
Takkant bakre
Stötfångarbalk
Tid per detalj,
lös
35 [per]
35 [per]
Tid per detalj,
på fordonet
35 [per]
35 [per]
Yta för
materialberäkning
2
15 [dm ]
2
10 [dm ]
Zon E – Tak
Kod,
Ny/Gammal
-/241
-/245
6.7
35 [per]
35 [per]
35 [per]
35 [per]
Zon D – Bak
Kod,
Ny/Gammal
-/230
132/232
133/233
134/234
135/235
-/236
-/237
-/238
-/239
144/244
-/246
6.6.4
2
35 [per]
35 [per]
35 [per]
35 [per]
Detalj
Taklucksöppning
Taklucka
Avvikande invändig kulör
Invändiga detaljer som har avvikande kulör mot bilens utvändiga kulör, t.ex. motor- och
bagagerum, tidsätts först enligt invändig tidlista, därefter ges följande tilläggstider:

Grundkonstant, för kulören:
57 Perioder/avvikande kulör

Tilläggstid per detalj:
5 Perioder/detalj med avvikande kulör
Tidssätts i CABAS under Övrigt. För beräkning av materialkostnad, se rubrik 7.1.9.
6.8
Invändiga frontdetaljer
Till invändiga frontdetaljer räknas följande detaljer:
Kod
200
201
202
203
Detalj
Tvärbalk/Frontbalk/Stötfångarbalk
Yttre frontplåt
Lykt-/Mellanplåt
Huvlåsplåt
Dessa koder kan bara tidsättas en gång var, detta även om det finns flera detaljer som innefattas
av koden. T.ex. om både vänster och höger lyktplåt samt mellanplåt lackeras tidsätts kod 202 bara
en gång.
Lackeringen avser detaljens fram- och baksida.
© Copyright 2012 Consulting AB
Lennermark & Andersson.
All rights reserved.
12
Version 1.3
203
202
202
202
200
6.9
Dörröppningar
I en hel dörröppning kan högst 4 invändiga detaljer räknas, dvs. 4 x 35 perioder.
Vid två hela dörröppningar (samma sida), kan högst 7 detaljer räknas (B-stolpe som 1 detalj), dvs.
7 x 35 perioder.
Till ovanstående tider tillkommer grundkonstant för zonen, se rubrik 6.3.
6.10 Invändig lack, nya svetsade detaljer
För nya, svetsade plåtdetaljer, med utvändig yta, ingår inte tid för invändig lack i tiden för utvändig
lackering. För dessa detaljer kan invändig lack tidsättas separat.
För definition av ny, svetsad detalj, se rubrik 5.2.1.1.
6.11 Invändig rostskyddslackering för nya plåtdetaljer
Där bilfabrikanten i reparationsanvisningen kräver extra invändig rostskyddslackering av nya, lösa
detaljer tidsätts detta enligt nedan.
Tiderna är tilläggstider utöver den ordinarie invändiga lackeringen som ingår på nya detaljer,
enligt 6.2.
© Copyright 2012 Consulting AB
Lennermark & Andersson.
All rights reserved.
13
Version 1.3
6.11.1 Skruvade detaljer
Avser tillkommande invändiga ytor på dörrar/framskärmar/baklucka som lackeras i samband med
ordinarie invändig lackering enligt 6.2.
I tilläggstiderna ingår följande moment:

Nedmattning

Rengöring

Applicering av fyller

Applicering av baslack

Applicering av klarlack
Invändig rostskyddslackering av skruvade detaljer tidssätts med 39 perioder/detalj.
6.11.2 Svetsade detaljer före montering
6.11.2.1 Grundlackering
I tilläggstiderna för grundlackering ingår följande moment:

Avblås

Nedmatta

Rengöring

Maskering och demaskering

Applicering/avluftning/blandning/rengöring av verktyg för primer

Applicering/avluftning/torktid/blandning/rengöring av verktyg för fyller

Rangering av lös detalj

Hantering av skyddsutrustning
Tidsätts enligt följande:

Grundkonstant:
74 Perioder/objekt (fordon)

Tilläggstid per detalj:
46 Perioder/detalj som grundlackeras
Tiderna avser lös detalj före montering.
6.11.2.2 Topplackering
I tilläggstiderna för topplackering ingår följande moment:

Applicering/avluftning/blandning/rengöring av verktyg för täcklack (ett sprutslag)

Applicering/torktid/blandning/rengöring av verktyg för klarlack (ett sprutslag)
Tidsätts enligt följande:

Grundkonstant:
29 Perioder/objekt (fordon)

Tilläggstid per detalj:
3 Perioder/detalj som topplackeras
Tiderna avser lös detalj före montering. Ska endast användas i samband med grundlackering enligt
rubrik 6.11.2.1.
© Copyright 2012 Consulting AB
Lennermark & Andersson.
All rights reserved.
14
Version 1.3
6.12 Invändig lackering av lastutrymmet i skåp- och transportbilar
Invändig lackering av lastutrymme avser karossidor, mellanvägg, tak och golv.
Detaljer som lackeras på fordonet tidsätts enligt följande:

En grundkonstant på 68 perioder/objekt (fordon)

En ytfaktor på 0,662 perioder/dm för den ytan som lackeras
2
Detaljer som lackeras lösa tidsätts enligt följande:

En grundkonstant på 74 perioder/objekt (fordon)

En ytfaktor på 0,662 perioder/dm för den ytan som lackeras

En tilläggstid för bättring efter montering på 39 perioder/objekt (fordon)
2
Tidssätts i CABAS under Övrigt. För beräkning av materialkostnad, se rubrik 7.1.11.
Invändig lackering av lastutrymme kan inte kombineras med invändig rostskyddslackering enligt
rubrik 6.11.
7 Materialkostnad
Materialkostnaden för lack består av två delar:

En fast startkostnad – ges en gång per fordon (kalkyl).

En ytfaktor (rörlig del) – beräknas utifrån hur stor yta som lackeras samt vilka lackåtgärder
som utförs.
För att beräkna materialkostnaden behövs följande information:

Debiteringsfaktorn för lackmaterial – d.v.s. den avtalade debiteringsfaktorn mellan
lackverkstaden och det aktuella försäkringsbolaget.

Summerad lackyta i kvadratmeter för respektive typ, t.ex. ny plåt.

Information om eventuella lackåtgärder som ej ingår i ytfaktorerna, t.ex. avvikande kulör

Viktningsfaktorer för respektive moment, se rubrik 7.1.
Materialkostnaden beräknas genom att, för respektive delmoment, multiplicera ovanstående delar
och sedan summera resultaten. T.ex. beräknas materialkostnaden för ny plåt på följande sätt:
DebiteringsfaktorLackmaterial x YtaNyPlåt x ViktningsfaktorNyPlåt. Resultatet av denna beräkning
summeras sedan med resultaten från övriga delmoment för att få den totala materialkostnaden för
kalkylen.
7.1
Viktningsfaktorer
Eftersom materialförbrukningen påverkas av vilken typ av yta som ska lackeras, t.ex. har meryta en
lägre förbrukning än gammal plåt, ”viktas” beräkningen så att en korrekt fördelning av
materialkostnaden erhålls. För denna ”viktning” används viktningsfaktorerna som beskrivs nedan.
Dessa faktorer är framtagna med hjälp av underlaget från tidsstudien.
Vid beräkningen av viktningsfaktorer har faktorn för gammal plåt valts som referensvärde och den
ges därför värdet 1,000.
© Copyright 2012 Consulting AB
Lennermark & Andersson.
All rights reserved.
15
Version 1.3
7.1.1
Startkostnad
Startkostnaden ges en gång per fordon (kalkyl). Det finns två varianter av startkostnad, en som
används då fordonet lackeras i boxen och en som används då lackjobbet endast består av lösa
detaljer.
Vikningsfaktorer:
7.1.2

Fordonet i box:
1,132

Endast lösa detaljer:
1,046
Ytfaktorer
Den rörliga materialkostnaden för ytorna beräknas med följande viktningsfaktorer:
7.1.3

Gammal plåt:
1,000 (referensvärde)

Ny plåt:
1,283

Ny plåt, svetsad detalj:
1,000

Gammal plast:
1,281

Ny plast:
1,104

Ny plast, ej grundad:
1,387

Meryta:
0,703

Invändig lack:
1,000
Lacktyp 3
Vid lackering med lacktyp 3 beräknas tillägget för den extra materialförbrukningen med följande
viktningsfaktorer:
7.1.4

Fast del, en gång per objekt:
0,386

Rörlig del, per kvadratmeter:
0,357
Avvikande kulör
Vid avvikande kulör på lös detalj beräknas tillägget för den extra materialförbrukningen med
följande viktningsfaktor:

7.1.5
En gång per avvikande kulör:
0,386
Ytterligare kulör på samma detalj
Vid ytterligare kulör på samma detalj beräknas tillägget för den extra materialförbrukningen med
följande viktningsfaktorer:

Fast del, en gång per ytterligare kulör:
0,409

Rörlig del, per kvadratmeter:
0,357
Ovanstående gäller även klarlack med avvikande glans.
© Copyright 2012 Consulting AB
Lennermark & Andersson.
All rights reserved.
16
Version 1.3
7.1.6
Maskering med lyfttejp
Vid maskering med lyfttejp beräknas tillägget för den extra materialförbrukningen med följande
viktningsfaktor:

En gång per maskerad detalj:
0,077
Materialkostnaden beräknas manuellt och anges i CABAS på samma övrigtrad som tiden.
7.1.7
Grundlackering av ny plastdetalj
Vid lackering av ny plastdetalj som kräver grundlackering beräknas materialförbrukningen med
följande viktningsfaktor:

7.1.8
Per kvadratmeter:
1,387
Body/Stenskottsskydd
Vid body/stenskottsskydd beräknas tillägget för den extra materialförbrukningen med följande
viktningsfaktor:
7.1.9

Fast del, en gång per objekt:
0,041

Rörlig del, per kvadratmeter:
0,288
Avvikande kulör invändig lack
Vid avvikande kulör invändig lack beräknas tillägget för den extra materialförbrukningen med
följande viktningsfaktorer:

Fast del, en gång per avvikande kulör:
0,404

Rörlig del, per kvadratmeter:
0,367
Vid materialberäkningen används de fastställda ytorna enligt tabellerna under rubrik 6.6.
Materialkostnaden beräknas manuellt och anges i CABAS på samma övrigtrad som tiden.
7.1.10 Rostskyddslackering
7.1.10.1 Skruvade detaljer
Vid rostskyddslackering av skruvade detaljer beräknas tillägget för den extra materialförbrukningen
med följande viktningsfaktor:

Per kvadratmeter:
1,175
7.1.10.2 Svetsade detaljer
Grundlackering
Vid rostskyddslackering (grundlackering) av svetsade detaljer beräknas tillägget för den extra
materialförbrukningen med följande viktningsfaktorer:

Fast del, en gång per fordon:
0,101

Rörlig del, per kvadratmeter:
0,356
© Copyright 2012 Consulting AB
Lennermark & Andersson.
All rights reserved.
17
Version 1.3
Topplackering
Vid rostskyddslackering (topplackering) av svetsade detaljer beräknas tillägget för den extra
materialförbrukningen med följande viktningsfaktorer:

Fast del, en gång per fordon:
0,535

Rörlig del, per kvadratmeter:
0,410
7.1.10.3 Ytor – rostskyddslackering
Vid materialberäkningen för rostskyddslackering används de fastställda ytorna enligt tabellen
nedan. Dessa ytor är generella och används oavsett bilfabrikat och bilmodell.
Kod
Detalj
151
152
153/183
154/184
155/185
156/186
159/189
160/190
161/191
163/193
164/194
165/195
166/196
Yta för
materialberäkning
2
38 [dm ]
2
77 [dm ]
2
176 [dm ]
2
25 [dm ]
2
25 [dm ]
2
53 [dm ]
2
37 [dm ]
2
34 [dm ]
2
130 [dm ]
2
30 [dm ]
2
39 [dm ]
2
20 [dm ]
2
250 [dm ]
Framskärm, insida
Dörr, insida
Karossida hel, insida
Hjulhus fram
Hjulhus bak
Bakskärm, insida
Bakplåt, insida
Tröskelplåt, insida
Bagagerumsgolv
A-stolpe, insida
B-stolpe, insida
Takkant, insida
Sidoplåt, insida
7.1.11 Invändig lackering av lastutrymmet i skåp- och transportbilar
Vid invändig lackering av lastutrymmet i skåp- och transportbilar beräknas tillägget för den extra
materialförbrukningen med följande viktningsfaktorer:

Fast del, en gång per fordon:
0,342

Rörlig del, per kvadratmeter:
0,802
Materialkostnaden beräknas manuellt och anges i CABAS på samma övrigtrad som tiden.
7.1.12 Insida helfalsad bakskärmskant
Vid insida helfalsad bakskärmskant beräknas tillägget för den extra materialförbrukningen med
följande viktningsfaktor:

Per bakskärmskant:
0,050
Materialkostnaden beräknas manuellt och anges i CABAS på samma övrigtrad som tiden.
7.1.13 Strukturlackering
Vid strukturlackering tidsätts denna enligt användarinstruktion för plast.
Materialförbrukning beräknas med följande viktningsfaktor:
Per kvadratmeter:
0,283
© Copyright 2012 Consulting AB
Lennermark & Andersson.
All rights reserved.
18
Version 1.3
Materialkostnaden beräknas manuellt och anges i CABAS på samma övrigtrad som tiden.
7.2
Invändig lack – ytor för materialberäkning
Vid materialberäkningen för invändig lack används de fastställda ytorna enligt tabellerna under
rubrik 6.6. Dessa ytor är generella och används oavsett bilfabrikat och bilmodell.
8 Förutsättningar
Tidsstudier utförs med jämna mellanrum för att följa upp och säkerställa att lacktidformelns nivå
stämmer med rådande arbetsmetoder och materiel. Inför en ny studie väljer försäkrings- och
motorbranschen tillsammans med färgleverantörerna ut lackverkstäder som uppfyller de krav som
branschen ställer. CAB studerar sedan all den tid som de utvalda verkstäderna lägger ner under
studieveckorna.
Verkstäderna i studien har valts därför att de följer med i utvecklingen inom branschen, har rätt
lokaler, utrustning, metoder, utbildning, flöde och utför förebyggande underhåll för att kunna utföra
ett korrekt och rationellt jobb. De uppfyller även myndigheternas miljö- och arbetsskyddskrav. Vi
har även tagit hänsyn till storlek på verkstaden, geografisk spridning samt vilka bilmodeller de
arbetar med. Studien har genomförts under samtliga årstider.
Tiderna i denna instruktion förutsätter att jobbet kan utföras under normala förhållanden i en
lackverkstad avsedd för personbilar. Även lätta transport- och lastbilar kan tidsättas enligt denna
tidlista om verkstaden har förutsättning för detta. Om detta inte är möjligt p.g.a. fordonets storlek så
hänvisas till LBA-förordet (Lastbil, Buss och Anläggningsmaskiner).
OBS! Det är ej tillåtet att blanda tider från, LBA-förordet och denna instruktion.
Notera att:

Lärlingar som var anställda och arbetade självständigt ingick i studien.

Lacknorm 2010 version 1.1 låg till grund för bedömning av lackkvalitén i studien.

Bilarna har varit demonterade enligt CABAS.

Åtgärder av eventuella stenskott på den lackerade ytan ingår i tiderna (ej på meryta).

I studien finns ett antal lackeringar som trotts att all nödvändigt förarbete har gjorts på rätt
sätt ändå förorsakat omlackering (rundgångar). Tid för detta ingår i tidlistan.

Innan studien genomfördes gjordes ett omfattande arbete med att ta fram krav och kriterier
för de lackverkstäder som skulle vara med i studien. Materialleverantörerna tog fram
kandidater och MRF, försäkringsbolagen tillsammans med CAB gjorde urvalet. Det
slutgiltiga valet gjordes efter att ett stort antal verkstäder hade besökts och dokumenterats.

Studierna har genomförts under alla årstider för att eventuell klimatpåverkan skall finnas
med i tiderna.

De studerade verkstäderna har kunnat utföra grundning av detaljer kontinuerligt under
arbetsdagen.

Verkstäderna har haft en rationell och effektiv hantering och kvalitetssäkring i alla led.

I studien har förekommande plastmaskeringstid överstigande 20 minuter, beskrivna under
rubrik 5.3.5, har tagits bort ur beräkningsunderlaget för plastmaskeringstiden enligt rubrik
5.3.3.
Följande materielleverantörer har deltagit i projektet:

DPC (Standox, Spieshecker, Dupont)
© Copyright 2012 Consulting AB
Lennermark & Andersson.
All rights reserved.
19
Version 1.3

BASF (Glasurit, RM)

PPG

Akzonobel (Sikkens)

3M

En del andra leverantörer har levererat materiel under studien men inte varit delaktiga i
projektet.
Lackeringsarbeten som utförts med andra metoder och på detaljer som inte finns angivna i
instruktionen ingår inte i denna tidlista, t.ex;

Fabriksnya plåtdetaljer som endast är transportgrundade.

Övriga lacktyper typ UV-, pulver- och nanolack.

Kompositmateriel som glas- och kolfiber.
I övrigt kan noteras att:

Begreppen mattsvart och flera kulörer har ersatts med Ytterligare kulör på samma detalj
(se rubrik 5.9).
9 Nomenklatur
Avgränsning = Naturlig begränsning där lackeringen kan avslutas utan att det medför onödigt
mycket efterarbete. T.ex. veck eller dold yta under list.
Body/stenskottsskydd =Ytskikt som appliceras för att förhindra stensprut att bryta igenom
lackskiktet. Se även rubrik 5.10.
Detalj = Oftast samma sak som reservdel. Undantag är reservdelar som berör flera positioner.
T.ex. bakskärm med tröskeldel. Där räknas tröskeldelen till tröskeln.
Grundkonstant = Grundkonstant är en slags starttid som är kopplad till detaljen som skall lackeras
eller till ett specifikt arbetsmoment.
Klarlack med avvikande glans = Då en del av ytan på en detalj (reservdel) skall lackeras med
klarlack med avvikande glans. Kan till exempel vara nedre delen på en stötfångare som har matt
klarlack medans den övre delen har vanlig klarlack. Om hela detaljen skall lackeras i annan
klarlack än bilen i övrigt och detaljen lackeras lös, tidsätts detta som avvikande kulör.
Konturriktig = Utdrag från ytriktaförordet. ”Med ytriktning menas det riktningsvärde som krävs för
att med hjälp av riktningsverktyg och fyllnadsmaterial återställa en skadad yta till ursprungligt skick
vad beträffar ytkontur. Den färdigbearbetade ytan skall således vara av sådan kvalitet att lackering
med normalt grundarbete kan utföras.”
Lackyta = Dessa ytor behöver inte följa reservdelens form utan kan ha egna begränsningslinjer.
T.ex. en bakskärm med tröskeldel där lackytan ofta slutar där tröskeln börjar.
2
Ytan anges i dm med en decimal.
Lyfttejp = Tejp med styv kant som appliceras för att lyfta en list så att en fullgod lackering kan
utföras. För tidsättning se rubrik 5.6.
Ställtid = En starttid för att genomföra en lackering. Ställtiden ges en gång per fordon (kalkyl) och
den påverkas av vilken lacktyp som används.
Ställtiden är den lackeringstid som inte går att härleda till storleken på den lackerade ytan utan
© Copyright 2012 Consulting AB
Lennermark & Andersson.
All rights reserved.
20
Version 1.3
endast går att koppla till själva objektet (fordonet). D.v.s. ett slags ”minsta gemensamma nämnare”
oberoende av omfattningen på lackeringsjobbet. Ställtiden är en matematisk grundkonstant som
uppkommer vid den statistiska beräkningen av ytfaktorerna. Det går därför inte att precisera vilka
specifika arbetsmoment som ställtiden innehåller, utan den påverkas av samtliga arbetsmoment
som ingår den statistiska beräkningen.
Tidsätts från fall till fall = Här har studien inte fångat upp tillräckligt med underlag för att fastställa
en tidnivå. Tiden får göras upp mellan parterna.
Ytterligare kulör på samma detalj = Då en del av ytan på en detalj (reservdel) skall lackeras i
ytterligare en kulör. Kan till exempel vara en dörr som under list skall ha en annan kulör. Om hela
detaljen skall lackeras i annan kulör än bilen i övrigt och detaljen lackeras lös, tidsätts detta som
avvikande kulör.
10 Ändringslogg
Version
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.3
Ändring
Versionsnummer infört i dokumentets sidfot
5.2.1.1 Tak tillagt i listan
5.3.2 Tillagd ytfaktor; Ny plast, ej grundad
5.3.3 Justering av text
5.5 Text tillagd; Tidssätts under Övrigt
6.6.3 Tillagda koder; 230, 238 och 239
6.12 De två sista styckena har bytt plats
7.1 Justering av rubriken
7.1.2 Tillagda; Ny plåt, svetsad detalj och Ny plast, ej grundad
7.1.7 Justering av text
7.1.13 Ny punkt; Strukturlackering
8 Justering av texten rörande LBA-förordet
10 Ändringslogg införd
Hänvisning till materialberäkning har införts under följande rubriker: 5.5, 5.6, 5.7,
5.9, 5.15, 6.7 och 6.12
5.5 Text ändrad; ”plasttidlistan” ändrat till ”användarinstruktion…”
5.7 Text tillagd; ”en fast tid på”
5.15 Text tillagd; Tidssätts under Övrigt
6.6.2 Nya koder: 140/240. Text tillagd för kod 142/242; ”H”
Infogat CAB:s logotype samt Copyright-information
© Copyright 2012 Consulting AB
Lennermark & Andersson.
All rights reserved.
21
Version 1.3