RBM Standard fällbord

Transcription

RBM Standard fällbord
RBM Standard
fällbord
Ett stilrent och praktiskt bord för spännande
arrangemang. Många olika former inbjuder till
kreativa bordsplaceringar vid större tillställningar.
RBM Standard är formbar och flexibel. Lätt att fälla
ihop och tar liten plats vid förvaring. Ett bra val till
exempel i aulan, matsalen eller samlingslokalen.
Standard
BZaVb^cB('',! BZaVb^cB(*&)!
Bok
Björk
AVb^cVi''**!
EdaVgk^i
AVb^cVi,.',!
;da`hidcZ\gZn
HZ h^Y# *. [Žg ^c[d db k^a`V WdgY$b€ii hdb
^c\€g^hiVcYVgY!bZY]~chnci^aaaZkZgVchi^Y#
40
RBM Standard fällbord
Modell
Tillägg
Beskrivning
Pris SEK per styck
22 mm bok,
björk melamin
&#(,./"
&#)-'/"
&#,.%/"
&#,++/"
24 mm
AVb^cVi67H
kant
&#.*./"
'#''%/"
'#)+&/"
'#).-/"
20 mm lättv.
aVb^cVi67H
'#',)/"
'#*-(/"
'#-)(/"
(#'-)/"
)+-%".%
)+-%"*)
)+-%"*'
)+-%"*%
RBM Standard fällbord
&'%m)*Xb
&'%m+%Xb
&)%m+%Xb
&-%m+%Xb
)+-%"(.
)+-%"(-
)+-%"(+
&'%m,%Xb
&)%m,%Xb
&-%m,%Xb
&#+%)/"
&#+../"
&#-,+/"
'#()+/"
'#))(/"
'#,(./"
'#-,'/"
(#%*)/"
(#*%-/"
)+-%"',
)+-%"'*
)+-%"')
)+-%"''
&'%m-%Xb
&)%m-%Xb
&+%m-%Xb
&-%m-%Xb
&#+%)/"
&#-,+/"
&#-,+/"
&#.(*/"
'#)-*/"
'#,%(/"
'#-.%/"
(#%-*/"
'#.,&/"
(#(*&/"
(#+'./"
(#.&'/"
)+-%"&*
)+-%"&%
&'%m.%Xb
&-%m.%Xb
&#.&,/"
'#''+/"
'#+.-/"
(#('+/"
(#+*'/"
)#'''/"
)+-%"*-
:mVbZchWdgY.%m+%Xb
&#((,/"
&#-,+/"
'#'%-/"
)+--".%
)+--"*)
)+--"*'
)+--"*%
L-modell
&'%m)*Xb
&'%m+%Xb
&)%m+%Xb
&-%m+%Xb
&#(,./"
&#)-'/"
&#,.%/"
&#,++/"
&#.*./"
'#''%/"
'#)+&/"
'#).-/"
'#',)/"
'#*-(/"
'#-)(/"
(#'-)/"
)+-&")%
)+-&")*
&$'"X^g`ZabZY[~aajcYZggZYZ¢&'%Xb
&$'"X^g`ZabZY[~aajcYZggZYZ¢&+%Xb
&#,+&/"
'#&'./"
'#*.)/"
(#'+%/"
'#,%(/"
(#))'/"
)+-("'%
IgVeZih[dgbViWdgY&+%m-%m-%m-%Xb!Y_je,%Xb#
'#%'&/"
(#&+(/"
'#.+'/"
)+-)"%&
&-%m&%%Xb:aa^eh
'#+-*/"
(#,'+/"
)#%)%/"
)+.-".%
)+..".)+..".,
Tilläggspriser
;gdcih`^kV&'%m)*Xb
;gdcih`^kV&'%m'%Xb[ŽgbVihVahWdgY#
;gdcih`^kV&'%m(%Xb[ŽgbVihVahWdgY#
,)*/"
*.-/"
,)*/"
&#',+/"
&#&%,/"
&#&../"
&#*.%/"
&#'%)/"
&#(%,/"
)+-+
GH%.&%%(
..%%%%%&
GH%.'%+)
Tillägg för fällbar gavel med hjul.
Kopplingsbeslag. Snäppbeslag med skruvar, omonterad.
Kopplingsbeslag. Snäppbeslag monterat.
Standard fällbords skruv.
BdYZaaZg^aV\Zg#AZkZgVch*"&*VgWZihYV\Vg[g€c[VWg^`#
G7BHI6C96G9;tAA7DG9
™ JcYZggZYZ^c`a#hi~aah`gjkVg^hkVgiG6A.%%*!VajaVX`
G6A.%%+ZaaZg`gdb#
™ =Ž_YXV/,)!*Xb#
™ 7dgYZiaZkZgZgVhbZY'a€hWZhaV\hdbhiVcYVgY#
™ 7dgYhnidghZh^Y*.#
™ IZhiVYZca^\i:C&'*'&dX]:C*',$'"(#
™
KV\cb$]~X`#
('&&WZg~`cVi[ŽgigVchedgiVk*hi€ZcYZG7BHiVcYVgY[~aaWdgY#
('&'WZg~`cVi[ŽgigVchedgiVk&(hi€ZcYZG7BHiVcYVgY[~aaWdgY#
7€YVkV\cVgcV~gWZg~`cVYZ[ŽgigVchedgiVk&'a^\\VcYZ
RBM Standard fällbord.
'(*/"
-(/"
&*./"
./"