Yleisesite

Comments

Transcription

Yleisesite
B R A N SD A
SV
KY
UD
R DA SJ PORI OT DI U
NK T E R
BASIC:in
ajan testit
käsittävät
ylimer
10 000
sulkujaksoa,
BASIC harpitkän
genomgått
långtidstest
med
än 10
000
joiden
tulokset osoittavat
muuttumatonta
stängningscykler
med bibehållen
funktion.toimintaDen är brandvarmuutta. BASIC on Ruotsin maanpuolustuksen
provad hos Totalförvarets Forskningsinstitut FOI och
tutkimuslaitoksen (FOI) testaama ja tuotteella on SITAC:in
typgodkänd av SITAC enl. funktionskrav i BBR. Skydd mot
sertifiointi/BBR:n (rakennuslaitoksen normien mukainen)
spridning av brandgas
5:653.rajoitin 5:653.
tyyppihyväksyntä.
Palokaasu
Typgodkännandebevis
TG
Tyyppihyväksyntätodistus 0016/05.
TG 0016/05.
Savurajoitin
Backströmningsskydd
BASIC
BASIC
VAIHTOEHTOISET MALLIT
UTFÖRANDEALTERNATIV
Takaisinvirtaussuojan kolme vaihtoehtoista mallia ovat:
BASIC-1: Separat enhet för montage i kanal
BASIC-1:
yksikkö
kanava-asennusta
varten
BASIC-2: Erillinen
För montage
i fördelningslåda
på t.ex.
BASIC-2: Asennus jakolaatikossa esim.
vindsbjälklag
ullakon ja yläpohjan onteloissa.
BASIC-4: Kompakt utförande med inspektionslucka
Levereras med
eller utan
mät- och injusteringsfunktion.
BASIC-4:
Kompakti
tarkastusaukollinen
malli
Saatavissa
mittaus- ja säätötoiminnon
kanssaIRIS-spjäll.
tai ilman.
Mät- och injusteringsfunktion
med integrerat
Samtliga produkter kan monteras i både horisontell och
Mittaus- ja säätötoiminto, sisäänrakennettu IRIS-pelti.
vertikal kanal och är lätt demonterbara för inspektion och
Kaikki tuotteet ovat asennettavissa sekä vaakasuoraan että
rengöring. De kan också användas som inspektionslucka
pystysuoraan kanavaan ja purettavissa tarkastusta ja
för besiktning
och rensning
av ventilationskanalen.
puhdistusta
varten.
Niitä voidaan
myös käyttää
tarkastusaukkoina ilmastointikanavien katsastusta ja
puhdistusta
varten.
SKYDD MOT
BRANDSPRIDNING
För placering i eller intill brandbegränsande byggnadsdel
PALON LEVIÄMISEN SUOJA
kan BASIC kombineras med HAGABs prefabricerade kanalPaloa rajoittavan rakennusosaan tai sen viereen sijoitettava
genomföring HEATSTOP för skydd mot brandspridning.
tai asennettava BASIC on yhdistettävissä HAGABin
Se HAGABs produktkatalog.
esivalmistamaan
HEATSTOP-kanavaläpivientiin palon
Alternativt suojaksi.
kan produkten
men då måste
leviämisen
Katso överisoleras
HAGABin tuoteluettelo.
inspektionsmöjligheten
arrangeras
på ett
ändamålsenligt
Vaihtoehtoisesti
tuote voidaan
eristää,
mutta
siinä
sätt.
tapauksessa
tarkastusmahdollisuus on järjestettävä
tarkoituksenmukaisella tavalla.
BASIC-1
BASIC
on mekaanisesti
toimiva takaisinvirtaussuoja
Självverkande
backströmningsskydd
som hin-,
joka estää palokaasujen huoneiden välisen leviämisen
drar spridning av brandgas mellan brandceller
kanaviston kautta. Soveltuu koneellisen ilmanvaihdon
via kanalsystemet.
Särskilt
anpassad
för FTjärjestelmiin.
Saatavissa
mittausja säätötoiminnon
kanssa tai ilman.
med eller utan mät- och injusteringsfunktion.
KÄNNETECKNANDE FÖR BASIC ÄR:
BASICIN TUNNUSMERKIT OVAT:
Kostnadseffektivitet
Kustannustehokkuus
Enkelt montage
Asennustyön
helppous
Enkel besiktning
Tarkastuksen
helppous
Enkelt handhavande under förvaltningsskedet
Helppohoitoisuus
Vitala delar
skyddade
för mekanisk
påverkan
Tärkeät
osatligger
suojattu
mekaanisilta
vahingoilta
Alhainen
painehäviö
Lågt tryckfall
Alhainen
äänitaso
Låg ljudalstring
BASIC takaisinvirtaussuoja
onärpatentoitu
tuote,produkt,
joka peBackströmningsskydd
BASIC
en patenterad
rustuu
palonpå
luonnolliseen
kulkuun.
BASIC sisältyy
som
bygger
det naturliga
brandförloppet.
BASIC yhtenä
ingår,
osana IV- järjestelmää, jonka toimintaperiaatteena on
takaisinvirtauksen
tuloilmakanavassa
tulipalon
principen
går ut påestäminen
att förhindra
backström i tilluftskanasattuessa.
len i samband med brand.
BASIC toimii täysin mekaanisesti, eikä sisällä mitään liikkuDen är helt självverkande, innehåller inga rörliga delar och
via osia Sitä ei myöskään tarvitse liittää mihinkään elektroskall
heller
inte anslutas till Tämä
någontakaa
elektronisk
niseen
valvontalaitteeseen.
suurtaövervaktoimintavarningsanläggning.
muutta ja kustannustehokasta paloturvallisuutta.
Detta ger en hög driftsäkerhet och ett kostnadseffektivt
brandskydd.
Mitä soveltuvimpia kohteita ovat sairaalat, asunnot, hotellit
ja senioriasunnot.
Särskilt
lämpliga objekt är bostäder, hotell och äldreboende.
MITTAUS- JA SÄÄTÖTOIMINNON KANSSA.
MED
MÄTOCH INJUSTERINGSFUNKTION.
Jos
tuote
valitaan
sisäänrakennetulla IRIS-pellillä
I de fall produkten
med lisälehti.
integrerat IRIS-spjäll se
varustettuna,
katsoväljs
luettelon
separat katalogblad.
MITOITUS
DIMENSIONERING
Savurajoitin BASIC
Backströmningsskydd BASIC.
Koot 100-315
STORLEK 100-315
Koko
0
10
100
5
12
0
16
0
25
0
20
5
31
Painehäviö, PA
35
50
30
Suositeltava
toimintaalue
25
20
10
20
10
20
50
100
200
o A)
as B(
nit , d
ä
Ä
0A
L P1
Vuoto:
BASICin
tiiviys
Läckage:
Vid brandpåverkan
palorasituksessa.
uppfyller BASIC täthetsklass 2
Tiiviysluokka 2. Suositeltu työalue
enl. AMA
& Kyl
09.
(AMA
VVSVVS
& Kyl
09:n
mukaan.
Tuotteen
=C
Produktentiiviysluokka
uppfyller täthetsklass
C mot omgivningen.
500
2
JÖNKÖPING • Box 135 • Industrivägen 5 • SE-562 02 Taberg • Tel 036-36 30 90 • Fax 036-36 30 99
STOCKHOLM • Förrådsvägen 18 • SE-141 46 Huddinge • Tel 08-689 90 10 • Fax 08-689 90 30
www.hagabindustri.se
BASIC_120901
Ilmavirta, dm3/s
B R A NSDASVK U
YR
DD
UKTER
AS
JP
O RI O
TD
IN
MITTA
JA PAINO
MÅTT OCH
VIKT
Savurajoitin
Backströmningsskydd
BASIC
BASIC
BASIC-1
BASIC-1
Koot 100, 125 ja 160
STORLEK 100, 125 OCH 160
D1
35
L
D1
D2
L
100
99
125
225
1
125
124
160
300
1.5
160
159
200
340
2
H
Koko
Koko
Mitta mm.
Paino
Kg
D1
D3
35
115
D2
D1
BASIC-2
Koot
100, 100,
125 ja
160
STORLEK
125
OCH 160
100
99
125
124
0.3
159
0,4
160
L1
L2
L4
Mitta mm.
0.25
L4
L3
TARVIKKEET
TILLBEHÖR
Asennuskaulus
125 vast.
Montagestos för100,
anslutning
100, 125 resp.
160 joissakin malleissa jakolaatikko.
160 i fördelningslåda i vissa fall.
D2
H
BASIC-4
D1
D2
H
L1
L2
L3
L4
Paino
Kg
100
99
100
63
112
112
174
40
0.5
125
124
125
63
125
125
209
40
0.7
160
159
125
63
131
131
209
40
1.3
200
199
160
63
152
152
252
40
2.0
250
249
200
63
212
212
410
60
2.3
315
314
200
63
212
212
410
60
2.6
D1
Koko
D3
H
STORLEK 100, 125, 160, 200, 250, 315
L1
L2
L4
L4
L3
L1
L2
L4
L4
L3
Mitta mm.
D2
D1
H
BASIC-4
BASIC-4
Sisäänrakennetulla IRIS-pellillä varustettuna
Med integrerat IRIS-spjäll
Koot 100, 125, 160, 200, 250, 315
STORLEK 100, 125, 160, 200, 250, 315
D2
D3
H
L1
L2
L3
L4
Paino
Kg
100
99
100
165
63
112
269
301
40
1.1
125
124
125
188
63
125
290
336
40
1.5
160
159
125
230
63
131
290
340
40
2.4
200
199
160
285
63
152
290
363
40
3.7
250
249
200
335
63
212
482
574
60
4.8
315
314
200
410
63
212
482
574
60
6.7
L1
L4
L2
H
D1
L4
L3
D3
Koko
L1
L2
L4
L4
L3
JÖNKÖPING • Box 135 • Industrivägen 5 • SE-562 02 Taberg • Tel 036-36 30 90 • Fax 036-36 30 99
STOCKHOLM • Förrådsvägen 18 • SE-141 46 Huddinge • Tel 08-689 90 10 • Fax 08-689 90 30
www.hagabindustri.se
3
D2
H
BASIC_120901
Mitta mm.
B R A NSDASVK U
YR
DD
UKTER
AS
JP
O RI O
TD
IN
ASENNUSOHJE
MONTERINGSANVISNING
Savurajoitin
Backströmningsskydd
BASIC
BASIC
Esimerkki
BASIC-1
Exempel BASIC-1
Asennus
Monteradilmastointikanavaan.
i ventilationskanal.
HEATSTOP/PALOERISTE
Äänitiedot
Ljuddata
Äänitaso
kanavassa,
, Lwok
, laskelma:
LP10A
Ljudeffektnivån
i kanal,
Lwok
, beräknasLwok
enl=Lwok
=+
LP10A +
= äänitaso huoneessa 4 dB:n vaimennuksella.
Kok. LP10A = ljudnivån i ett rum med 4 dB dämpning.
Kok LP10A. I Kok huomioi huoneen äänenvaimennuksen sekä
I Kok
vastaavan
kanavakoon päätyheijastuksen.
kanaldimension beaktats.
Kok /BASIC ilman mittaus- ja säätötoimintoa
Runkokanava
BASIC-1
Palotiiviste
Kok för BASIC utan mät- och injusteringsfunktion
Kok Oktaavikaista Hz
Koko
63
125 250 500
1k
2k
4k
8k
100
38
28
18
8
0
-8
-10
-10
125
30
18
18
8
0
-12
-17
-16
160
20
22
17
9
-1
-8
-13
-13
200
20
20
17
10
-1
-10
-15
-11
250
19
18
16
10
-1
-8
-15
-10
315
18
18
15
11
-1
-8
-17
-10
Äänenvaimennus
Ljuddämpning
Äänenvaimennus,
tarkoittaa
äänitehotason
Ljuddämpning, L LdB,
dB, avser
reducering
av ljudeffektnivå
alentamista
kanavassa
i kanal
Esimerkki BASIC-2
Asennus jakolaatikossa
Esimerkki BASIC-4
Asennus hotellihuoneessa/asunnossa
L dB Oktaavikaista Hz
Koko
63
125 250 500
1k
2k
4k
8k
100
1
2
1
2
4
8
10
12
125
1
2
1
1
3
6
7
10
160
0
1
0
0
2
4
5
7
200
0
0
0
0
1
2
4
5
250
0
0
0
0
1
1
3
3
315
0
0
0
0
1
1
2
3
TARKASTUSOCH
JA PUHDISTUS
KONTROLL
RENGÖRING
Jakokanava
Käytävä
Palotiiviste
BASIC-1 tai
BASIC-4
Tuloilmalaite
Hotellihuone/
asunto
Kylpyhuone/eteinen
Vapaan kanavan eristys kylmällä ullakolla
Ripustuskannake
Ripustuskannake
Kontroll
Tarkastus
• Kontrollera
det inre
ochjayttre
konmaterialet ej utsatts
Tarkista ettäatt
kartion
sisäulkopinta
åverkan – att materialet
helt.
för
on vahingoittumaton
– vaillaär
materiaalivaurioita.
Tarkista ja puhdista
tarvittaessa
pölynimurilla
• Kontrollera
och dammsug
vid behov
det inre och yttre
konmaterialet.
kartio sisältä ja päältä.
• Kontrollera
Tarkista ja puhdista
tarvittaessa
•
och rengör
vid behovsuojaverkko.
skyddsnätet.
BASIC-4
4
JÖNKÖPING • Box 135 • Industrivägen 5 • SE-562 02 Taberg • Tel 036-36 30 90 • Fax 036-36 30 99
STOCKHOLM • Förrådsvägen 18 • SE-141 46 Huddinge • Tel 08-689 90 10 • Fax 08-689 90 30
www.hagabindustri.se
Runkokanava
BASIC_120901
Schemalagd
kontroll
Määräaikaistarkastus
Pistokoe joka vart
kolmas
vuosi,
esimerkiksii samband med
• Stickprovsvis
tredje
år, lämpligen
OVK-besiktning
pakollisen ilmastointijärjestelmän
tarkastuksen och:
yhteydessä
sekäombyggnad av ventilationssystemet.
•
I samband med
-I samband
Ilmanvaihtojärjestelmän
yhteydessä.
•
med rengöring uusimisen
av kanalsystemet.
- Ilmastointikanavien puhdistuksen yhteydessä.
SAV URA JOITIN
Savurajoitin
BASIC
KUVAUSESIMERKKI:
QJC.12 (AMA VVS & Kyl 09):n mukaan
Takaisinvirtaussuoja, HAGABs BASIC, sinkitystä
teräspellistä tehty kanavaliitäntään sopiva kuori
koko 125 mm.
TUOTESELOSTE:
Tyyppimerkintä:
Tuote: Takisinvirtaussuoja BASIC
BASIC-1: kanavaliitäntää varten
BASIC-2: Asennus jakolaatikossa
BASIC-4: kompakti tarkastusaukollinen malli
<0} Ilman IRIS-peltiä tai
sisäänrakennetulla IRIS-pellillä varustettuna
Koko: BASIC-1: 100, 125, 160
BASIC-2: 100, 125, 160
Materiaali: BASIC-4: 100, 125, 160, 200, 250, 315
Sinkitty teräspelti
Pintakäsittely*: Maalattu (värikoodi ilmoitetaan)
Tarvikkeet: Asennuskehikko (joissakin malleissa
jakolaatikossa)
Kanavan läpivienti HEATSTOP
(liit.koko ja
paloluokka ilmoitetaan)
* (koskee vain BASIC-1:n ja BASIC-4:n vaippaa)
Olarinluoma 7
02200 Espoo
Puh. (09) 4241 3630
Fax (09) 4241 3631
[email protected]
Ota yhteys, niin
asiantuntijamme kertoo
tarkemmin tuotteen
tutkimustuloksista ja
teknisistä ominaisuuksista!
www.stravent.fi