החזקת כלב נחיה לעיוורים - אגף שיקום נכים

Transcription

החזקת כלב נחיה לעיוורים - אגף שיקום נכים
‫מדינת ישראל‬
‫משרד הביטחון‬
‫הוראת אגף שיקום נכים מס' ‪53.09‬‬
‫הנושא‬
‫‪ :‬צרכים רפואיים לעיוורים‪ ,‬כולל כלבי נחייה וציוד עזר‬
‫תאריך‬
‫‪2.8.2015 :‬‬
‫מס' עמודים ‪13 :‬‬
‫כללי‬
‫‪ .1‬הוראה זו מחליפה את הוראה מספר ‪ 53.09‬מיום ‪ 2.10.2008‬ובאה במקומה‪.‬‬
‫‪ .2‬הוראה זו באה לפרט את הזכאויות וההטבות לנכים שהם עיוורים‪ ,‬ודרכי הטיפול‪,‬‬
‫כלהלן‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫זכאויות והטבות לנכים עיוורים ‪ -‬חלק כללי של ההוראה‬
‫ב‪.‬‬
‫ציוד עזר לנכים עיוורים‬
‫ג‪.‬‬
‫טיפול רפואי בכלב נחיה לעיוור ‪ -‬חלק ב ' של ההוראה‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫‪ -‬חלק ג ' של ההוראה‪.‬‬
‫גילום הטבות לנכים עיוורים‬
‫‪ -‬חלק א ' של ההוראה‪.‬‬
‫‪ .3‬הרופא המוסמך המחוזי הינו בעל הסמכות והאחריות לביצועה התקין של ההוראה‪.‬‬
‫‪ .4‬ראש היחידה לשירותים רפואיים והרופא המוסמך הראשי הינו בעל הסמכות‬
‫והאחריות להנחיה‪ ,‬עידכון ובקרה של אופן הביצוע התקין של הוראה זו‪.‬‬
‫עקרונות‬
‫‪ .5‬נכה עיוור‪ ,‬עקב נכות מוכרת ע"י משהב"ט על פגיעה בראייה ‪ -‬זכאי להטבה‪/‬ות‬
‫הכלולה‪/‬ות בהוראה זו‪ ,‬ובלבד שהוא עומד באופן ברור וחד משמעי בקריטריונים‬
‫המפורטים בהוראת אגף השיקום הרלוונטית המתייחסת לאותה הזכאות‪ ,‬ו‪/‬או‬
‫הטבה‪ ,‬או להוראות הוראה זו‪.‬‬
‫‪ .6‬למען הסר ספק‪ ,‬מוגדר בזאת כי כדי לקבוע הזכאות להטבה‪/‬ות המפורט‪/‬ות באחת‬
‫מהוראות אגף השיקום המוזכרת בהוראה זו ‪ -‬יש לפנות לאותה הוראה‪ ,‬ולוודא‬
‫עמידה בקריטריונים המפורטים בה‪.‬‬
‫הוראה מס' ‪53.09‬‬
‫עמוד מס' ‪1‬‬
‫הגדרות‬
‫‪ .7‬עיוור – לעניין הוראה זו – כל מי שסובל מפגיעה בראיה ועומד מאחד מהקריטריונים‬
‫הבאים‪:‬‬
‫א‪ .‬העדר ראיה מוחלט‬
‫ב‪ .‬חדות ראיה מירבית של ‪ 3/60‬בעין הבריאה יותר‪ ,‬אף בעזרת משקפיים‬
‫ג‪ .‬צמצום שדה הראיה‪ ,‬כך שזווית הראיה המירבית אינה עולה על ‪ 20‬מעלות בעין‬
‫הבריאה יותר‬
‫‪ .8‬המרכז לעיוור – לעניין הוראה זו – "המרכז לעיוור בישראל"‪ ,‬ארגון הגג של האגודות‬
‫המקומיות למען העיוור ואגודת העיוורים "ששת"‪ ,‬המקיים "מדור למכשירי עזר"‬
‫העוסק במכירת ציוד עזר מסובסד‪.‬‬
‫מידרג סמכויות אישור‬
‫‪ .9‬לרופא המוסמך המחוזי יש סמכות ואחריות לטפל בבקשת הזכאות ולאשרה בכפוף‬
‫להוראה זו‪ ,‬אלא אם קיימת הפנייה להוראה אחרת של אגף השיקום ‪ -‬במקרה זה יש‬
‫לפעול בהתאם למדרג סמכויות האישור המפורט באותה ההוראה‪.‬‬
‫‪ .10‬ערעור של זכאי על החלטת הרופא המוסמך המחוזי תוגש לרופא המרחבי באמצעות‬
‫המחלקה לשירותים רפואיים במחוז בו מטופל הזכאי‪.‬‬
‫זכאות‬
‫‪ .11‬נכה עיוור בעל נכות מוכרת ע"י משהב"ט על פגיעה בראייה‪ ,‬שדרגת נכותו בגין‬
‫פגימה זאת ‪ 100%‬ומעלה (סוג פגימה – ‪)94‬‬
‫‪ .12‬הזכאות להטבה הנכללת בהוראה זו הינה‪ ,‬בהתאם לקריטריונים לזכאות המפורטים‬
‫בכל אחת מן ההוראות‪ ,‬אליהן מתייחסות ההטבות‪ /‬זכאויות‪ ,‬המצויינות בהוראה זו‪.‬‬
‫הוראה מס' ‪53.09‬‬
‫עמוד מס' ‪2‬‬
‫סוגי הסיוע‪ -‬זכאויות והטבות לעיוורים‬
‫‪ .13‬ב – ‪ 3‬הטבלאות שבעמודים הבאים מפורטות ההטבות‪ /‬תשלומים להן זכאי נכה‬
‫עיוור‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫מענק שנתי ‪ -‬ניתן לזכאים עיוורים בדרגת נכות ‪ – +100‬אחת בשנה ביחד‬
‫עם תשלום התגמול החודשי‪ ,‬כמפורט בהוראה המתאימה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫מענק חודשי – ניתן לזכאים עיוורים בדרגת נכות ‪ – +100‬אחת בחודש‬
‫בתגמול החודשי‪ ,‬כמפורט בהוראה המתאימה‬
‫ג‪.‬‬
‫הטבות ‪ -‬מחייבות פניית הנכה ובדיקת זכאותו‪ ,‬בהוראות השונות הרשומות‬
‫בהוראה זו‬
‫‪ .14‬לכל מענק ‪ /‬הטבה‪ /‬תשלום – זכאים עיוורים בדרגת נכות ‪ 100%‬ומעלה‪ ,‬כמפורט‬
‫בהוראת אגף השיקום בה מפורטים הקריטריונים לאישור ההטבה‪ /‬תשלום‬
‫אופן הטיפול ‪ +‬רמת השירות – משך ביצוע‬
‫‪ .15‬אופן הטיפול ומשך הטיפול בפנייתו של הזכאי לכל אחת מן ההטבות‪ /‬זכאויות‬
‫המפורטות בהוראה זו‪ ,‬יהיה בהתאם לקבוע בהוראה העוסקת בהטבה‪ /‬זכאות‬
‫המבוקשת‪ ,‬כמצויין בטבלאות שלהלן‪.‬‬
‫הוראה מס' ‪53.09‬‬
‫עמוד מס' ‪3‬‬
‫סוג המענק‬
‫הוראת אגף השיקום בה‬
‫מפורטים הקריטריונים‬
‫לאישור ההטבה‪ /‬תשלום‬
‫פירוט‬
‫‪1‬‬
‫מענק הבראה‬
‫‪53.13‬‬
‫עד ‪ 28‬ימי הבראה‬
‫‪80.26 /80.27‬‬
‫כמפורט בהוראה‬
‫כמפורט בהוראה‬
‫‪2‬‬
‫מענק חימום ‪ /‬קירור‬
‫‪3‬‬
‫מענק ביגוד‬
‫‪53.05‬‬
‫מענק נעליים‬
‫‪53.07‬‬
‫כמפורט בהוראה‬
‫מענק בגין ציוד משתחק‬
‫‪53.06‬‬
‫כמפורט בהוראה‬
‫‪51.04‬‬
‫כמפורט בהוראה‬
‫‪53.09‬‬
‫חלק ב' של הוראה זו‬
‫הוראת אגף השיקום בה‬
‫מפורטים הקריטריונים‬
‫לאישור ההטבה‪ /‬תשלום‬
‫פירוט‬
‫‪53.02‬‬
‫כמפורט בהוראה‬
‫א‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫מענק‬
‫‪6‬‬
‫שנתי‬
‫מענק קלטות‬
‫מענק כלב נחייה‬
‫‪7‬‬
‫סוג המענק‬
‫אחזקת רכב‬
‫‪1‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫מענק‬
‫חודשי‬
‫‪4‬‬
‫הוראה מס' ‪53.09‬‬
‫עזרה לזולת‬
‫‪80.18‬‬
‫כמפורט בהוראה‬
‫מענק כלב נחייה‬
‫‪53.09‬‬
‫חלק ב' של הוראה זו‬
‫השתתפות בשיחות‬
‫טלפון‬
‫‪80.10‬‬
‫כמפורט בהוראה‬
‫עמוד מס' ‪4‬‬
‫הערות‬
‫במלאות לנכה ‪ 50‬שנה – תוספת‬
‫של עוד ‪ 14‬ימים (סה"כ ‪)42‬‬
‫מענק שנתי לרכישת ‪ 10‬קלטות ו‪-‬‬
‫‪ 5‬סרטי קול‬
‫הערות‬
‫הוראת אגף השיקום בה‬
‫מפורטים הקריטריונים‬
‫לאישור ההטבה‪ /‬תשלום‬
‫פירוט‬
‫‪1‬‬
‫מימון לימודים‬
‫‪70.01‬‬
‫כמפורט בהוראה‬
‫‪2‬‬
‫טיפול פסיכולוגי‬
‫‪84.03‬‬
‫כמפורט בהוראה‬
‫‪3‬‬
‫השתתפות בביטוח רכב‬
‫‪56.02‬‬
‫כמפורט בהוראה‬
‫‪4‬‬
‫החזר בגין לימודי בן ‪/‬‬
‫‪80.21‬‬
‫כמפורט בהוראה‬
‫סוג ההטבה‬
‫להשכלה‬
‫בת במוסד‬
‫גבוהה‬
‫מענק נישואין (לא כולל‬
‫מענק לסידור ראשון)‬
‫מימון שעות הקראה‬
‫לעיוורים‬
‫השתתפות בהוצאות‬
‫נסיעה לעבודה‬
‫וללימודים לעיוורים‬
‫סיוע למימון שכ"ד‬
‫‪80.16‬‬
‫כמפורט בהוראה‬
‫‪70.07‬‬
‫כמפורט בהוראה‬
‫‪80.13‬‬
‫כמפורט בהוראה‬
‫‪60.06‬‬
‫כמפורט בהוראה‬
‫‪9‬‬
‫רכב רפואי לשיקום‬
‫‪56.02‬‬
‫כמפורט בהוראה‬
‫‪10‬‬
‫מענק נסיעה פרטית‬
‫לחו"ל‬
‫טיפול רפואי בכלב‬
‫נחייה‬
‫‪50.02‬‬
‫כמפורט בהוראה‬
‫אחת ל – ‪ 3‬שנים‬
‫חלק ב' של הוראה זו‬
‫‪5‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫הטבות‬
‫‪7‬‬
‫)מחייב‬
‫פנייה)‬
‫‪8‬‬
‫‪11‬‬
‫הוראה מס' ‪53.09‬‬
‫‪53.09‬‬
‫עמוד מס' ‪5‬‬
‫הערות‬
‫חלק א'‬
‫אביזרים וציוד עזר לעיוורים‬
‫עקרונות‬
‫‪ .1‬ציוד ואביזרים המפורטים בחלק זה של ההוראה יירכשו ב"מרכז לעיוור"‬
‫זכאות‬
‫‪ .2‬נכה עיוור בעל נכות מוכרת ע"י משהב"ט על פגיעה בראייה‪ ,‬שדרגת נכותו בגין‬
‫פגימה זאת ‪ 100%‬ומעלה (סוג פגימה – ‪)94‬‬
‫סוג הסיוע‬
‫‪ .3‬אביזרים וציוד עזר לעיוור ‪ -‬כמפורט בנספח א' להוראה זו‪.‬‬
‫אופן הטיפול – אביזרים וציוד עזר לעיוור‬
‫‪ .4‬הנכה יפנה פנייתו למחלקה לשירותים רפואיים במחוז בו הוא מטופל‪ ,‬בצירוף פירוט‬
‫הציוד ‪ /‬אביזר שהוא זקוק לו‪.‬‬
‫‪ .5‬הרופא המוסמך המחוזי ייבחן הבקשה וזכאותו של הנכה‪.‬‬
‫‪ .6‬משאישר הרופא המוסמך המחוזי את זכאותו של הנכה לציוד ‪ /‬אביזר‪/‬ים – יפנה את‬
‫הנכה ל"מרכז לעיוור" באמצעות טופס הפנייה ובו פירוט הציוד המאושר‪ ,‬סוג הציוד‬
‫וכמות כל אחד מהם – כמפורט בנספח א' להוראה זו‪.‬‬
‫אופן הטיפול – תיקוני אביזרים וציוד עזר לעיוור‬
‫‪ .7‬תיקוני אביזרים לנכים ייעשו ב"מרכז לעיוור"‪ ,‬למעט מסלול הליכה‪ ,‬או טנדם‪ ,‬אשר‬
‫ייעשו אצל הספק‪.‬‬
‫‪ .8‬אביזר אשר אינו ניתן לתיקון‪ ,‬על פי אישור "המרכז לעיוור" – יוחלף באביזר חדש‪.‬‬
‫הוראה מס' ‪53.09‬‬
‫עמוד מס' ‪6‬‬
‫חלק ב'‬
‫טיפול רפואי בכלב נחייה לעיוור‬
‫זכאות‬
‫‪.1‬‬
‫נכה עיוור בעל כלב נחיה‪ ,‬שהציג אישור מרופא וטרינר על חיסון כלב הנחייה‬
‫שברשותו‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫נכה עיוור בעל נכות מוכרת ע"י משהב"ט על פגיעה בראייה‪ ,‬שדרגת נכותו בגין‬
‫פגימה זאת בלבד ‪( + 100%‬סוג פגימה – ‪. )94‬‬
‫גובה הסיוע‬
‫‪.3‬‬
‫נכה עיוור העונה על סעיפי הזכאות לעיל‪ ,‬זכאי למימון מלא של הטיפול הרפואי בכלב‬
‫הנחייה ע"י משהב"ט ‪ -‬כמפורט בנספח ב' להוראה זו‪.‬‬
‫אופן הטיפול ‪-‬החזקת כלב נחיה לעיוורים‬
‫‪.4‬‬
‫האחראי לטיפול בנכים עיוורים ביח' לשירותים רפואיים ישלח אחת לשנה לכל נכה‬
‫עיוור בעל כלב נחייה‪ ,‬דרישה להצגת אישור מרופא וטרינר על חיסון כלב הנחייה‬
‫שברשותו‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫לנכה עיוור בעל כלב נחייה‪ ,‬שהציג אישור מרופא וטרינר על חיסון כלב הנחייה‬
‫שברשותו – ייפתח "כרטיס זכאות לטיפול בכלב הנחייה" במערכת המידע‬
‫הממוחשבת‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫נכה‪ ,‬שכלב הנחייה שברשותו‪ ,‬זקוק לטיפול רפואי יפנה לרופא וטרינר לקבלת הטיפול‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫הנכה ישלם עבור הטיפול ויקבל מהוטרינר חשבונית מס ובה פירוט הטיפול הרפואי‬
‫שניתן לכלב הנחייה שלו‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫הנכה יציג את חשבונית המקור לצורך קבלת החזר בגין התשלום שבוצע‬
‫‪.9‬‬
‫ההחזר יינתן עם התגמול החודשי לנכה‪.‬‬
‫‪.10‬‬
‫האחראי לטיפול בנכים עיוורים ביח' לשירותים רפואיים יוציא הוראה להפסקת‬
‫התשלום‪ ,‬במקרה שהנכה החזיר את הכלב שברשותו‪.‬‬
‫הוראה מס' ‪53.09‬‬
‫עמוד מס' ‪7‬‬
‫חלק ג'‬
‫גילום הטבות לעיוור‬
‫עקרונות‬
‫‪.1‬‬
‫סיוע אגף שיקום נכים לנכה עיוור לצורך רכישת ציוד ביתי ותיקונו מגולם במענק חד‬
‫פעמי ובמענקים שנתיים‪.‬‬
‫זכאות‬
‫‪.2‬‬
‫נכה עיוור בעל נכות מוכרת ע"י משהב"ט על פגיעה בראייה‪ ,‬שדרגת נכותו בגין‬
‫פגימה זאת בלבד ‪( + 100%‬סוג פגימה – ‪. )94‬‬
‫גובה הסיוע‬
‫‪.3‬‬
‫פירוט הציוד וגובה הסיוע ‪ -‬כמפורט בנספח ג' להוראה זו‪.‬‬
‫משה צין‬
‫סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים‬
‫הוראה מס' ‪53.09‬‬
‫עמוד מס' ‪8‬‬
‫נספח א' להוראה ‪53.09‬‬
‫אביזרי עזר לעיוורים‬
‫בעלי נכות ‪ 100%‬ומעלה‬
‫נכון ליוני ‪2003‬‬
‫‪ .1‬נכים עיוורים בעלי נכות מוכרת בגין פגימה זו‪ ,‬שדרגת נכותם הינה ‪ 100%‬ומעלה‬
‫הערות‬
‫שם הפריט‬
‫תקופת בלאי‬
‫מקלות‬
‫מקל נחייה מתקפל‬
‫מקל נחייה מתקפל עם גלגלת‬
‫מקל נחייה תומך לקשיש‪-‬‬
‫מתקפל‬
‫פקק\טיפ פלסטיק למקל‬
‫גלגלת למקל נחייה מתקפל‬
‫אחד מתוך הקבוצה‬
‫חד פעמי‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫חד פעמי‬
‫חד פעמי‬
‫עזרי ראיה‬
‫זכוכית מגדלת כיס מתקפלת‬
‫זכוכית מגדלת כיס עם תאורה‬
‫קויל‬
‫זכוכית מגדלת כיס עם תאורה‬
‫*‪3* ,2‬‬
‫זכוכית מגדלת ברייט‬
‫מגניפייר‪ -‬בועה קטנה‬
‫זכוכית מגדלת ברייט‬
‫מגניפייר‪ -‬בועה גדולה‬
‫זכוכית מגדלת סרגל קטן‬
‫זכוכית מגדלת סרגל גדול‬
‫זכוכית מגדלת ידית ‪2.6 *5248‬‬
‫זכוכית מגדלת ידית ‪2.3*5249‬‬
‫זכוכית מגדלת מלבנית שוויצר‬
‫*‪3‬‬
‫זכוכית מגדלת ידית קויל *‪,3‬‬
‫*‪4‬‬
‫זכוכית מגדלת ידית קויל *‪6‬‬
‫זכוכית מגדלת לצוואר‬
‫‪EASY VIEW‬‬
‫זכוכית מגדלת לצוואר מלבנית‬
‫זכוכית מגדלת שוויצר‬
‫(סוללות)‬
‫זכוכית מגדלת תאורת הלוגן‬
‫שוויצר‬
‫הוראה מס' ‪53.09‬‬
‫אחד מתוך הקבוצה‬
‫חד פעמי‬
‫עמוד מס' ‪9‬‬
‫זכוכית מגדלת תאורה קויל‬
‫*‪7.1* ,5.4* ,4.7* ,3.9‬‬
‫זכוכית מגדלת תאורה קויל‬
‫*‪12* ,10.1* ,8.7‬‬
‫זכוכית מגדלת תאורה קויל‬
‫*‪2.8‬‬
‫זכוכית מגדלת תאורה קויל‬
‫*‪14.7‬‬
‫מכונות כתיבה‬
‫מכונת כתיבה ברייל פרקינס‬
‫מכונת כתיבה ג**מבו ברייל‬
‫פרקינס‬
‫מכונת כתיבה חשמלית ברייל‬
‫פרקינס‬
‫אחד מתוך הקבוצה‬
‫חד פעמי‬
‫מחשבונים‬
‫מחשבון דובר אנגלית‬
‫מחשבון סלולרי עם ספרות‬
‫גדולות‬
‫מחשבון שולחני ספרות גדולות‬
‫אחד מתוך הקבוצה‬
‫חד פעמי‬
‫ציוד פרא–רפואי‬
‫חוצה כדור (תרופה)‬
‫קופסא תרופות יומית‬
‫קופסא תרופות שבועית (‪)7*1‬‬
‫קופסא לתרופות שבועית (‪)7*4‬‬
‫משקל אדם דובר עברית‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫חד פעמי‬
‫חד פעמי‬
‫חד פעמי‬
‫חד פעמי‬
‫חד פעמי‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫חד פעמי‬
‫חד פעמי‬
‫חד פעמי‬
‫חד פעמי‬
‫חד פעמי‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫חד פעמי‬
‫חד פעמי‬
‫חד פעמי‬
‫ציוד בית‬
‫כוסות מדידה‬
‫כפות מדידה‬
‫מד נוזלים‬
‫מפריד ביצים‬
‫מלקחיים כפולות‪ -‬מתכת‬
‫מצופה‬
‫משחיל חוט ידני (מתכת)‬
‫משחיל חוט ידני\מכונת תפירה‬
‫מטר ברייל עם סימוני מתכת‬
‫שעונים מעוררים‬
‫אחד מתוך הקבוצה‬
‫שעון מעורר‪ -‬מדבר‬
‫שעון מעורר ברייל‬
‫חד פעמי‬
‫שעוני יד‬
‫שעון יד דובר עברית‬
‫שעון יד דובר ערבית‬
‫שעון יד ברייל שוויצרי לגבר‬
‫שעון כיס ברייל שוויצרי‬
‫הוראה מס' ‪53.09‬‬
‫אחד מתוך הקבוצה‬
‫חד פעמי‬
‫עמוד מס' ‪10‬‬
‫משחקים‬
‫החזר עד ‪ ₪ 600‬בשנה כנגד‬
‫קבלות מקור מהמרכז לעיוור‬
‫החזר עד ‪ ₪ 300‬בשנה כנגד‬
‫קבלות מקור מהמרכז לעיוור‬
‫נכה המוכר לראשונה‬
‫נכה ותיק‬
‫שונות‬
‫חייגן קולי‬
‫יומן קולי‬
‫מכשיר וואלה‪ -‬מדבקות‬
‫מדברות‬
‫מדבקות נוספות למכשיר‬
‫וואלה (‪ 50‬יח')‬
‫מזהה צבע דובר עברית‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫חד פעמי‬
‫חד פעמי‬
‫חד פעמי‬
‫למכשיר קיבולת ‪ 250‬זיכרונות‬
‫ו‪ 50 -‬מדבקות‬
‫‪ 4‬חב'‬
‫חד פעמי‬
‫‪1‬‬
‫חד פעמי‬
‫זכאויות נוספות‬
‫רשם קול נייד‬
‫‪1‬‬
‫חד פעמי‬
‫רשם קול ‪ 4‬ערוצים או רדיו‬
‫טייפ דיסק‪ MP3 -‬לפי בחירת‬
‫הנכה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫חד פעמי‬
‫‪ .2‬נכים עיוורים בעלי נכות מוכרת בגין פגימה זו‪ ,‬שדרגת נכותם הינה ‪+ 100%‬‬
‫מסלול הליכה‬
‫‪ 5000‬ש"ח‬
‫חד פעמי‬
‫אופני טנדם‬
‫‪( ₪ 13,500‬מעודכן ל‪)10/08-‬‬
‫חד פעמי‬
‫כפתור מצוקה‬
‫הוראה מס' ‪53.09‬‬
‫‪1‬‬
‫חד פעמי‬
‫עמוד מס' ‪11‬‬
‫נספח ב' להוראה ‪53.09‬‬
‫נכון ל ‪2015 -‬‬
‫גובה הסיוע להחזקת כלבי נחיה‬
‫לעיוור בעל כלב נחיה‬
‫סוג התשלום‬
‫נושאים הנכללים במסגרת‬
‫המענק‬
‫קוד הטבה‬
‫סכום בש"ח‬
‫הוצאות לאחזקת הבית בגין‬
‫אחזקת הכלב‬
‫מענק חד‬
‫שנתי‬
‫תשלום‬
‫חודשי‬
‫החזר בגין‬
‫טיפול רפואי‬
‫לכלב הנחייה‬
‫הוראה מס' ‪53.09‬‬
‫הוצאות לטיפולים תקופתיים‪:‬‬
‫ תספורת‬‫ רחצה אצל וטרינר‬‫ זריקות חיסון‬‫ טיפול נגד קרציות‬‫ טיפול שיניים‬‫ פנסיון‬‫מענק לכיסוי הוצאות עלות‬
‫שוטפת של אחזקת הכלב‬
‫טיפול רפואי בכלב הנחיה‬
‫‪ - 320‬רמה ‪01‬‬
‫‪ - 220‬רמה ‪01‬‬
‫‪₪ 3,000‬‬
‫‪₪ 396.11‬‬
‫מימון מלא של‬
‫הטיפול‬
‫הרפואי בכלב‬
‫הנחייה‪ ,‬עפ"י‬
‫התנאים בגוף‬
‫ההוראה‬
‫עמוד מס' ‪12‬‬
‫נספח ג' להוראה ‪53.09‬‬
‫נכון ל ‪2003 -‬‬
‫גובה מענקי ציוד עזר – גילום‬
‫לעיוורים בעלי נכות ‪ + 100%‬בלבד‬
‫ציוד ביתי הנכלל בגילום‬
‫מקרר חשמלי‬
‫מכונת כביסה‬
‫‪ 2‬מזגנים‪ ,‬או מזגן ומיתקן חימום‬
‫מערכת סטריאופונית‬
‫מכונת גילוח‬
‫תיקוני הציוד הרשום לעיל‬
‫עיוור‬
‫בדרגת נכות‬
‫‪ + 100%‬בלבד‬
‫מענק ראשוני‬
‫מענק שנתי‬
‫הוראה מס' ‪53.09‬‬
‫רמה‬
‫קוד הטבה‬
‫סכום בש"ח‬
‫‪330‬‬
‫‪₪ 27,200.-‬‬
‫‪333‬‬
‫‪₪ 2,833.-‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫עמוד מס' ‪13‬‬