שבת הגדול

Transcription

שבת הגדול
‫שבת הגדול‬
Sous la présidence d’honneur et avec la bénédiction
du Grand Rabbin René-Samuel SIRAT
Hilloula du Rav Yechoua Laloum, ‫ל'זצ‬
du 27 au 28 mars 2015
‫ז – ח בניסן תשע''ה‬
À l’hôtel Léonardo – Beer Sheva ‫ בבאר שבע‬- ‫לאונרדו במלון‬
Avec la participation de :
Rav Jean-Paul Fredj NABET
Rav Yaacov GUEDJ
Rav Denis AKOUN
Rav Yoël BENHARROUCHE
Pr Rony AKRICH
Dov Bar YECHOUA
Les offices du chabbat seront animés
par une pléïade de ‘hazzanim
Accueil et début des conférences vendredi à 14h
Pension complète (cacher halak beit Yossef)
)‫פנסיון מלא (חלק כשר בית יוסף‬
14:00 ‫קבלת פנים ותחילת הפעילוית יום שישי בשעה‬
Réservez votre place dès maintenant, prenez contact avec nos correspondants
‫אנא להזמין עכשיו עם הנציגים שלנו‬
Netanya, Ra’anana :
Rav Denis Akoun 054-4292802, 09-8829694
Julien Zenouda 050-9418890
Jérusalem :
Ilana Timestit Rassid 054-7671209
Ashdod :
Penny-Shiran 08-8671093 – Danielle 052-4123748
Netivot, Sderot, Nizzan, Ashkelon :
Moshe Zaffran 058-4840838
Beer Sheva :
Claude Laloum 052-5216503/4
Tarif chabbat complet
Supplément autobus
Adulte : 900 ₪
Couple : 1 450 ₪
Enfant : 290 ₪
À partir de Jérusalem et Netanya : 100 ₪
À partir d’Ashdod : 50 ₪
Pour plus d’informations, se renseigner auprès de nos correspondants