History of Halacha from the Mishna to Mishna Torah

Comments

Transcription

History of Halacha from the Mishna to Mishna Torah
‫‪Rabbi Sultan‬‬
‫‪Demystifying the Halachic Process ‬‬
‫‪History of Halacha from the‬‬
‫‪Mishna to Mishna Torah to Mishna Brurah‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪A. Age of Torah ‬‬
‫בראשית‪ ‬רבה‪) ‬וילנא(‪ ‬פרשת‪ ‬בראשית‪ ‬פרשה‪ ‬א‪ ‬‬
‫התורה‪ ‬אומרת‪ ‬אני‪ ‬הייתי‪ ‬כלי‪ ‬אומנתו‪ ‬של‪ ‬הקב"ה‪ ,‬בנוהג‪ ‬שבעולם‪ ‬מלך‪ ‬בשר‪ ‬ודם‪ ‬בונה‪ ‬פלטין‪ ,‬אינו‪ ‬בונה‪ ‬אותה‪ ‬מדעת‪ ‬‬
‫עצמו‪ ‬אלא‪ ‬מדעת‪ ‬אומן‪ ,‬והאומן‪ ‬אינו‪ ‬בונה‪ ‬אותה‪ ‬מדעת‪ ‬עצמו‪ ,‬אלא‪ ‬דיפתראות‪ ,‬ופינקסאות‪ ‬יש‪ ‬לו‪ ,‬לדעת‪ ‬היאך‪ ‬הוא‪ ‬‬
‫עושה‪ ‬חדרים‪ ,‬היאך‪ ‬הוא‪ ‬עושה‪ ‬פשפשין‪ ,‬כך‪ ‬היה‪ ‬הקב"ה‪ ‬מביט‪ ‬בתורה‪ ,‬ובורא‪ ‬את‪ ‬העולם‪ ,‬והתורה‪ ‬אמרה‪ ‬בראשית‪ ‬‬
‫ברא‪ ‬אלקים‪ ,‬ואין‪ ‬ראשית‪ ‬אלא‪ ‬תורה‪ ,‬היאך‪ ‬מה‪ ‬דאת‪ ‬אמר‪) ‬משלי‪ ‬ח(‪ ‬ה'‪ ‬קנני‪ ‬ראשית‪ ‬דרכו‪ ‬‬
‫‪The Torah says I was the choice tool of Hashem. When a king builds a palace he uses an ‬‬
‫‪architect and the architect uses a script and guide book. That is, he plans it out so that every ‬‬
‫‪room and corridor is correct. Similarly Hashem looks into the Torah and creates the world. ‬‬
‫‪That is the meaning of Beresheet Bara Elokim where Reishit refers to Torah. ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪B. Beginning of Machloket ‬‬
‫אגרת‪ ‬רב‪ ‬שרירא‪ ‬גאון‪ ‬‬
‫והכי‪ ‬הויא‪ ‬מילתא‪ ‬דראשונים‪ ‬לא‪ ‬איתידעא‪ ‬שמהתהון‪ ‬אלא‪ ‬שמותן‪ ‬של‪ ‬נשיאים‪ ‬ושל‪ ‬אבות‪ ‬ב״ד‪ ‬בלבד‪ ‬משום‪ ‬דלא‪ ‬הוה‪ ‬‬
‫מחלוקת‪ ‬ביניהון‪ ‬אלא‪ ‬כל‪ ‬טעמי‪ ‬דאורייתא‪ ‬הוה‪ ‬ידעין‪ ‬להון‪ ‬ידיעה‪ ‬ברורה‪ ...‬ומשום‪ ‬הנך‪ ‬מהומות‪ ‬ושמדים‪ ‬ושמדים‪ ‬‬
‫ושגושין‪ ‬שהיו‪ ‬באותו‪ ‬זמן‪ ‬לא‪ ‬שמשו‪ ‬התלמידים‪ ‬כל‪ ‬צרכן‪ ‬ונפשי‪ ‬מחלוקת‪ .‬‬
‫‪We don’t know the names of the early sages except the names of the princes and Avot Bet Din ‬‬
‫‪because there was no dispute. As long as long as everyone knew everything very clearly there ‬‬
‫‪was no dispute. However, because of the persecution the students didn’t study properly and ‬‬
‫‪dispute arose. ‬‬
‫‪ ‬‬
‫רש״י‪ ‬ב״מ‪ ‬לג‪ :‬ד״ה‪ ‬בימי‪ ‬‬
‫הא‪ ‬דקתני‪ ‬תלמוד‪ ‬אין‪ ‬לך‪ ‬מדה‪ ‬גדולה‪ ‬מזו‪ ‬לפי‪ ‬שמשרבו‪ ‬תלמידי‪ ‬שמאי‪ ‬והלל‪ ‬שהיו‪ ‬לפניו‪ ‬שלשה‪ ‬דורות‪ ‬רבו‪ ‬מחלוקות‪ ‬‬
‫בתורה‪ ‬ונעשית‪ ‬כשתי‪ ‬תורות‪ ‬מתוך‪ ‬עול‪ ‬שעבוד‪ ‬מלכיות‪ ‬וגזירות‪ ‬שהיו‪ ‬גוזרין‪ ‬עליהן‪ ‬ומתוך‪ ‬כך‪ ‬לא‪ ‬היו‪ ‬יכולים‪ ‬לתת‪ ‬לב‪ ‬‬
‫לברר‪ ‬דברי‪ ‬החולקים‪ ‬עד‪ ‬ימיו‪ ‬של‪ ‬רבי‪ ‬שנתן‪ ‬הקב"ה‪ ‬לו‪ ‬חן‪ ‬בעיני‪ ‬אנטונינוס‪ ‬מלך‪ ‬רומי‪ ‬כדאמרינן‪ ‬בעבודה‪ ‬זרה‪) ‬דף‪ ‬י‪ (.‬‬
‫ונחו‪ ‬מצרה‪ ‬ושלח‪ ‬וקבץ‪ ‬כל‪ ‬תלמידי‪ ‬ארץ‪ ‬ישראל‪ ‬ועד‪ ‬ימיו‪ ‬לא‪ ‬היו‪ ‬מסכתות‪ ‬סדורות‪ ‬אלא‪ ‬כל‪ ‬תלמיד‪ ‬ששמע‪ ‬דבר‪ ‬מפי‪ ‬‬
‫גדול‪ ‬הימנו‪ ‬גרסה‪ ‬ונתן‪ ‬סימנים‪ ‬הלכה‪ ‬פלונית‪ ‬ופלונית‪ ‬שמעתי ‪ ‬משם‪ ‬פלוני‪ ‬וכשנתקבצו‪ ‬אמר‪ ‬כל‪ ‬אחד‪ ‬מה‪ ‬ששמע‪ ‬ונתנו‪ ‬‬
‫לב‪ ‬לברר‪ ‬טעמי‪ ‬המחלוקת‪ ‬דברי‪ ‬מי‪ ‬ראוין‪ ‬לקיים‪ ‬וסידרו‪ ‬המסכתות‪ ‬‬
‫‪The reason that the Talmud is critical to study is because when the students of Shamai and ‬‬
‫‪Hillel multiplied over three generations a lot of disputes emerged. There was so much dispute ‬‬
‫‪that it looked like there were two torah’s. This was a result of the hardship of the ruling ‬‬
‫‪governor so that the students couldn’t clarify the halacha until Rebbe had peace and an ability ‬‬
‫‪to gather the rabbis and organize the Mishna. ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪C. Is there such a thing as a chiddush in Torah? ‬‬
‫תלמוד‪ ‬ירושלמי‪) ‬וילנא(‪ ‬מסכת‪ ‬פאה‪ ‬פרק‪ ‬ב‪:‬ד‪ ‬‬
‫אפי'‪ ‬מה‪ ‬שתלמיד‪ ‬ותיק‪ ‬עתיד‪ ‬להורות‪ ‬לפני‪ ‬רבו‪ ‬כבר‪ ‬נאמר‪ ‬למשה‪ ‬בסיני‪ ‬מה‪ ‬טעם‪] ‬קהלת‪ ‬א ‪ ‬י[‪ ‬יש‪ ‬דבר‪ ‬שיאמר‪ ‬אדם‪ ‬‬
‫‪Young Israel of Jamaica Estates ‬‬
‫‪1 ‬‬
Rabbi Sultan
Demystifying the Halachic Process ‫לעולמים‬ ‫היה‬ ‫כבר‬ ‫לו‬ ‫ואומר‬ ‫חבירו‬ ‫משיבו‬ '‫וגו‬ ‫הוא‬ ‫חדש‬ ‫זה‬ ‫ראה‬
Even what a good student would pasken was already told to Moshe at Har Sinai. ‫ב‬ ‫עמוד‬ ‫יט‬ ‫דף‬ ‫מגילה‬ ‫מסכת‬ ‫בבלי‬ ‫תלמוד‬
‫שהראהו‬ ‫מלמד‬ ­ ‫בהר‬ ‫עמכם‬ '‫ה‬ ‫דבר‬ ‫ אשר‬ ‫הדברים‬ ‫ככל‬ ‫ועליהם‬ ‫דכתיב‬ ‫מאי‬ :‫ יוחנן‬ ‫ רבי‬ ‫ אמר‬ ‫ אבא‬ ‫ בר‬ ‫ חייא‬ ‫ רבי‬ ‫ואמר‬
‫מגילה‬ ‫מקרא‬ ­ ‫ניהו‬ ‫ומאי‬ ,‫לחדש‬ ‫עתידין‬ ‫שהסופרים‬ ‫ומה‬ ,‫סופרים‬ ‫ודקדוקי‬ ‫תורה‬ ‫דקדוקי‬ ‫למשה‬ ‫הוא‬ ‫ברוך‬ ‫הקדוש‬
(R. Chiya bar Aba): "... And on them (the Luchos) like everything that Hash­m spoke with you in the mountain" ­ on Sinai Hash­m showed to Moshe all the Dikdukim (e.g. Ribuyim and Mi'utim) in the Torah and in Divrei Chachamim, and what Chachamim will add, i.e. Keri'as ha'Megilah. (http://asif.co.il/?wpfb_dl=4433) ​‫שלישי‬ ‫דרוש‬ ‫הר״ן‬ ‫דרשות‬
‫ עתידים‬ ‫ שסופרים‬ ‫ ומה‬ ‫ סופרים‬ ‫ ודקדוקי‬ ‫ תורה‬ ‫ דקדוקי‬ ‫ כל‬ ‫ למשה‬ ‫ הקב"ה‬ ‫ שהראהו‬ ‫ מלמד‬ "‫ הדברים‬ ‫ ככל‬ ‫ עליהם‬ ..."
‫ למדונו‬ ‫ וכולן‬ ,‫ ישראל‬ ‫ חכמי‬ ‫ שבין‬ ‫ הסברות‬ ‫ וחלוקי‬ ‫ המחלוקות‬ ‫ הם‬ ,‫ סופרים‬ ‫ דקדוקי‬ .‫ מגילה‬ ‫ מקרא‬ ‫ ניהו‬ ‫ ומאי‬ ‫לחדש‬
.‫הדור‬ ‫חכמי‬ ‫הסכמת‬ ‫כפי‬ ‫הכרעה‬ ‫ושתהיה‬ ,‫הגבורה‬ ‫מפי‬ ‫רבינו‬ ‫משה‬
This gemara teaches us that Moshe learned from Hashem the fine points about the Torah and the fine points of the scholars, and whatever the rabbis will generate later. The fine points of the rabbis are the disputes and logical arguments. The ultimate decision lies in the hands of the rabbis of the generation. ‫א‬ ‫עמוד‬ ‫קלד‬ ‫דף‬ ‫בתרא‬ ‫בבא‬ ‫מסכת‬ ‫בבלי‬ ‫תלמוד‬
,‫ סופרים‬ ‫ ודקדוקי‬ ‫ תורה‬ ‫ דקדוקי‬ ,‫ ואגדות‬ ‫ הלכות‬ ,‫ גמרא‬ ,‫ ומשנה‬ ‫ מקרא‬ ‫ הניח‬ ‫ שלא‬ ,‫ זכאי‬ ‫ בן‬ ‫ יוחנן‬ ‫ רבן‬ ‫ על‬ ‫ עליו‬ ‫אמרו‬
,‫ דקלים‬ ‫ ושיחת‬ ‫ שדים‬ ‫ שיחת‬ ,‫ שועלים‬ ‫ ומשלות‬ ‫ כובסים‬ ‫ ומשלות‬ ,‫ וגמטריאות‬ ,‫ ותקופות‬ ,‫ שוות‬ ‫ וגזרות‬ ,‫ וחמורין‬ ‫וקלין‬
‫ורבא‬ ‫דאביי‬ ‫​הויות‬ ­ ‫קטן‬ ‫ודבר‬ ,‫מרכבה‬ ‫מעשה‬ ­ ‫גדול‬ ‫דבר‬ ,‫קטן‬ ‫ודבר‬ ‫גדול‬ ‫ודבר‬ ,‫השרת‬ ‫מלאכי‬ ‫ושיחת‬
R. Yochanan Ben Zakai learned everything ­ Torah, Nevi'im, and Kesuvim, Mishnah, Gemara (resolutions of difficulties between Mishnayos), Halachos, Agados, Drashos, Rabbinical enactments, laws learned from Kal va'Chomer and Gezerah Shavah, calculation of the Tekufos (equinoxes and solstices), Gematriyos, parables about launderers and foxes, the speech of Shedim, of date trees and of angels, and big and small matters; i. A big matter is Hash­m's chariot (mentioned in Yechezkeil). A small matter is the questions of Abaye and Rava. ‫א‬ ‫עמוד‬ ‫יז‬ ‫דף‬ ‫סנהדרין‬ ‫מסכת‬ ‫חיים‬ ‫תורת‬
‫הר‬ ‫ על‬ ‫ והשפיע‬ ‫ יתברך‬ ‫ מאתו‬ ‫ השפע‬ ‫ יצא‬ ‫ מ"ת‬ ‫ שבשעת‬ ‫ ונראה‬ ‫ לעולם‬ ‫ קיים‬ ‫ מ"ת‬ ‫ קול‬ ‫ מינה‬ ‫ נפקא‬ ‫ דלמאי‬ ‫ תמוה‬ ‫הענין‬
‫ שמים‬ ‫ לשם‬ ‫ בתורה‬ ‫ העוסק‬ ‫ וכל‬ ‫ מסיני‬ ‫ למשה‬ ‫ לו‬ ‫ נאמר‬ ‫ הכל‬ ‫ ואגדה‬ ‫ מדרש‬ ‫ פה‬ ‫ ושבעל‬ ‫ שבכתב‬ ‫ כולה‬ ‫ התורה‬ ‫ כל‬ ‫סיני‬
‫מ"ש‬ ‫והיינו‬ ‫הקדש‬ ‫רוח‬ ‫כדמות‬ ‫שהוא‬ ‫ההוא‬ ‫ השפע‬ ‫ע"י‬ ‫התורה‬ ‫חידושי‬ ‫ לחדש‬ ‫ וזוכה‬ ‫ עליו‬ ‫ ונח‬ ‫ עליו‬ ‫ מחזיר‬ ‫ ההוא‬ ‫השפע‬
‫בסיני‬ ‫נאמר‬ ‫הכל‬ ‫לחדש‬ ‫עתיד‬ ‫ותיק‬ ‫שתלמיד‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫האלה‬ ‫הדברים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫אלהים‬ ‫וידבר‬ ‫חז"ל‬
‫א‬ ‫עמוד‬ ‫פה‬ ‫דף‬ ‫מציעא‬ ‫בבא‬ ‫מסכת‬ ‫חיים‬ ‫תורת‬
‫ נבואה‬ ‫ לה‬ ‫ קרי‬ ‫ ניטלה‬ ‫ לא‬ ‫ החכמים‬ ‫ מן‬ ‫ הנביאים‬ ‫ מן‬ ‫ הנבואה‬ ‫ שניטלה‬ ‫ אע"פ‬ ‫ המקדש‬ ‫ בית‬ ‫ שחרב‬ ‫ מיום‬ ‫ דבתרא‬ ‫בפ"ק‬
‫סיני‬ ‫הר‬ ‫על‬ ‫יתברך‬ ‫מאתו‬ ‫הבא‬ ‫שפע‬ ‫קול‬ ‫ע"י‬ ‫הוא‬ ‫בתורה‬ ‫מחדשים‬ ‫שהחכמים‬ ‫שכל‬ ‫לפי‬ ‫התורה‬ ‫לחידושי‬
‫ הוא‬ ‫דהדא‬ ‫ונראה‬ ...‫התורה‬ ‫נתן‬ ‫לומר‬ ‫תיקנו‬ ‫ולא‬ ‫התורה‬ ‫ נותן‬ '‫ ה‬ ‫ אתה‬ ‫ ברוך‬ ‫ התורה‬ ‫ ברכת‬ ‫ בחתימת‬ ‫ יסדו‬ ‫ דלהכי‬ ‫נראה‬
‫ליעקב‬ ‫דבריו‬ ‫מגיד‬ ‫דכתיב‬
What does that mean that the voice from Matan Torah didn’t cease. It seems that the revelation of Matan Torah included the written and oral Torah. Everything was said to Moshe. Anyone who learns for pure intent merits to this inspiration and is able to generate new ideas like Ruach Hakodesh. That’s the intent of the gemara that everything that will be taught later was Young Israel of Jamaica Estates 2 Rabbi Sultan
Demystifying the Halachic Process told to Moshe at Har Sinai. Even though prophecy was removed from the world, the rabbis still have some prophecy in saying a novel idea in Torah which is based on the Ruach Hakodesh from Har Sinai. That’s the meaning of the bracha ​noten hatorah​, Hashem presently continues to give the Torah. ‫משניות‬ ‫לפירוש‬ ‫הרמב״ם‬ ‫הקדמת‬
‫ מפי‬ ‫ פירוש‬ ‫ בו‬ ‫ שמע‬ ‫ שלא‬ ‫ ומי‬ .‫ מחלוקת‬ ‫ בו‬ ‫ נפלה‬ ‫ ולא‬ ‫ עליו‬ ‫ לדבר‬ ‫ אין‬ ‫ הזקנים‬ ‫ מן‬ ‫ אחד‬ ‫ או‬ ‫ הוא‬ ‫ ממשה‬ ‫ שקבל‬ ‫ מה‬ ‫וכל‬
‫ שהתורה‬ ‫ סיני‬ ‫ הר‬ ‫ על‬ ‫ הנתונות‬ ‫ עשרה‬ ‫ השלש‬ ‫ במדות‬ ‫ בסברות‬ ‫ דינים‬ ‫ הוציא‬ ‫ מהם‬ ‫ המשתרגים‬ ‫ הענינים‬ ‫ מן‬ ‫ ע"ה‬ ‫הנביא‬
‫ מה‬ ‫ מהם‬ ‫ ויש‬ ‫ עליהם‬ ‫ הסכימו‬ ‫ אבל‬ ‫ מחלוקת‬ ‫ בהן‬ ‫ נפלה‬ ‫ שלא‬ ‫ דברים‬ ‫ יש‬ ‫ שהוציאום‬ ‫ הדינים‬ ‫ ובאותם‬ .‫ בהם‬ ‫נדרשת‬
‫ סברא‬ ‫ סובר‬ ‫ וזה‬ ‫ לדעתו‬ ‫ ונתחזקה‬ ‫ סברא‬ ‫ סובר‬ ‫ זה‬ ‫ בכה‬ ‫ אומר‬ ‫ וזה‬ ‫ בכה‬ ‫ אומר‬ ‫ זה‬ ‫ דעות‬ ‫ שתי‬ ‫ בין‬ ‫ מחלוקת‬ ‫ בו‬ ‫שנפלה‬
‫ היו‬ ‫ המחלוקת‬ ‫ נופלת‬ ‫ וכשהיתה‬ ‫ הזה‬ ‫ המקרה‬ ‫ בסברותיהם‬ ‫ יקרה‬ ‫ התוכחת‬ ‫ דרך‬ ‫ שעל‬ ‫ ההיקש‬ ‫ מדות‬ ‫ כי‬ ‫ לדעתו‬ ‫ונתחזקה‬
.(‫כג‬ ‫)שמות‬ ‫להטות‬ ‫רבים‬ ‫אחרי‬ ‫שנאמר‬ ‫כמו‬ ‫הרוב‬ ‫אחרי‬ ‫הולכים‬
Everything that was given to Moshe is set in stone and no one can argue with it. Whatever Moshe didn’t hear explicitly can be derived from the 13 principles of how to learn Torah that was given on Har Sinai. In that realm of Torah there are sometimes no dispute and where there is dispute it is resolved by majority. D. Anachronisms in Torah ‫ב‬ ‫עמוד‬ ‫כט‬ ‫דף‬ ‫מנחות‬ ‫מסכת‬ ‫בבלי‬ ‫תלמוד‬
:‫ לפניו‬ ‫ אמר‬ ,‫ לאותיות‬ ‫ כתרים‬ ‫ וקושר‬ ‫ שיושב‬ ‫ להקב"ה‬ ‫ מצאו‬ ,‫ למרום‬ ‫ משה‬ ‫ שעלה‬ ‫ בשעה‬ :‫ רב‬ ‫ אמר‬ ‫ יהודה‬ ‫ רב‬ ‫אמר‬
‫ שעתיד‬ ,‫ שמו‬ ‫ יוסף‬ ‫ בן‬ ‫ ועקיבא‬ ‫ דורות‬ ‫ כמה‬ ‫ בסוף‬ ‫ להיות‬ ‫ שעתיד‬ ‫ יש‬ ‫ אחד‬ ‫ אדם‬ :‫ לו‬ ‫ אמר‬ ?‫ ידך‬ ‫ על‬ ‫ מעכב‬ ‫ מי‬ ,‫רבש"ע‬
‫וישב‬ ‫הלך‬ .‫לאחורך‬ ‫חזור‬ :‫לו‬ ‫אמר‬ ,‫לי‬ ‫ הראהו‬ ,‫ רבש"ע‬ :‫ לפניו‬ ‫ אמר‬ .‫ הלכות‬ ‫ של‬ ‫ תילין‬ ‫ תילין‬ ‫ וקוץ‬ ‫ קוץ‬ ‫ כל‬ ‫ על‬ ‫לדרוש‬
‫מנין‬ ,‫רבי‬ :‫תלמידיו‬ ‫לו‬ ‫אמרו‬ ,‫אחד‬ ‫לדבר‬ ‫ שהגיע‬ ‫ כיון‬ ;‫ כחו‬ ‫ תשש‬ ,‫ אומרים‬ ‫ הן‬ ‫ מה‬ ‫ יודע‬ ‫ היה‬ ‫ ולא‬ ,‫ שורות‬ ‫ שמונה‬ ‫בסוף‬
‫אדם‬ ‫לך‬ ‫יש‬ ,‫ עולם‬ ‫של‬ ‫רבונו‬ :‫לפניו‬ ‫אמר‬ ,‫ הקב"ה‬ ‫ לפני‬ ‫ ובא‬ ‫ חזר‬ .‫ דעתו‬ ‫ נתיישבה‬ ,‫ מסיני‬ ‫ למשה‬ ‫ הלכה‬ :‫ להן‬ ‫ אמר‬ ?‫לך‬
,‫ תורתו‬ ‫ הראיתני‬ ,‫ עולם‬ ‫ של‬ ‫ רבונו‬ :‫ לפניו‬ ‫ אמר‬ .‫ לפני‬ ‫ במחשבה‬ ‫ עלה‬ ‫ כך‬ ,‫ שתוק‬ :‫ לו‬ ‫ אמר‬ ?‫ ע"י‬ ‫ תורה‬ ‫ נותן‬ ‫ ואתה‬ ‫כזה‬
‫תורה‬ ‫ זו‬ ,‫ רבש"ע‬ :‫ לפניו‬ ‫ אמר‬ ,‫ במקולין‬ ‫ בשרו‬ ‫ ששוקלין‬ ‫ ראה‬ ,‫ לאחוריו‬ ‫ חזר‬ .[‫ ]לאחורך‬ ‫ חזור‬ :‫ לו‬ ‫ אמר‬ ,‫ שכרו‬ ‫הראני‬
.‫לפני‬ ‫במחשבה‬ ‫עלה‬ ‫כך‬ ,‫שתוק‬ :‫א"ל‬ ?‫שכרה‬ ‫וזו‬
(Rav Yehudah): When Moshe alighted to receive the Torah, Hash­m was tying crowns on the letters. 1. Moshe: You do not need crowns (Maharsha ­ to aid understanding, and surely, only You understand their meaning)! 2. Hash­m: After many generations, there will be a Chacham, R. Akiva, who will learn mountains of Halachos from them. 3. Moshe: Show him to me! 4. Hash­m put Moshe in the eighth row in R. Akiva's class. Moshe could not understand the class, he felt depressed. A question was asked, and R. Akiva's only answer was 'we know this from a tradition from Moshe from Sinai.' Moshe felt better. 5. Moshe: He is such a Chacham. Why did You choose to give the Torah through me?! 6. Hash­m: It was My intent (Iyun Yakov ­ that you should expound this way. Since you were afraid to look at the burning bush on Har Sinai, you cannot.) 7. Moshe: You showed to me his Torah. Show to me the reward he will receive. 8. Hash­m showed Moshe R. Akiva's flesh (which had been torn from him with iron combs) being sold in the meat market. 9. Moshe: Is this the reward for such Torah?! 10. Hash­m: It was My intent. Is halacha objective truth?
‫הקדמה‬ ‫א‬ ‫חלק‬ ‫חיים‬ ‫אורח‬ ‫משה‬ ‫אגרות‬ ‫שו"ת‬
‫הכתוב‬ ‫בלשון‬ ‫החכמים‬ ‫משמעות‬ ‫כפי‬ ‫שיעשו‬ ‫למלכים‬ ‫ האותיות‬ ‫ הקב"ה‬ ‫ עושה‬ ‫ למה‬ ‫ שאל‬ ‫ שמשה‬ ‫ מעכב‬ ‫ מי‬ ‫ פירוש‬ ‫וזהו‬
‫ מלוכה‬ ‫ כח‬ ‫ נתת‬ ‫ ולמה‬ ‫ האמתית‬ ‫ ככוונתך‬ ‫ אחד‬ ‫ דרך‬ ‫ רק‬ ‫ לפרש‬ ‫ אפשר‬ ‫ יהיה‬ ‫ שלא‬ ‫ באופן‬ ‫ שתכתוב‬ ‫ מעכב‬ ‫ דמי‬ ,‫והמסור‬
‫של‬ ‫תילין‬ ‫החכמים‬ ‫וכל‬ ‫ר"ע‬ ‫ידרשו‬ ‫זה‬ ‫ שע"י‬ ‫ משום‬ ‫ הקב"ה‬ ‫ והשיב‬ .‫ ככוונתך‬ ‫ שלא‬ ‫ יעשו‬ ‫ שלפעמים‬ ‫ שימצא‬ ‫להאותיות‬
‫וגבול‬ ‫קץ‬ ‫בלא‬ ‫היא‬ ‫שהתורה‬ ‫קץ‬ ‫אין‬ ‫בפרט‬ ‫דבר‬ ‫כל‬ ‫הרבה‬ ‫ולכתוב‬ ‫והנמסר‬ ‫הנכתב‬ ‫ממעט‬ ‫תורה‬ ‫הגדלת‬ ‫שהוא‬ ‫הלכות‬
What did Moshe mean when he asked Hashem who is stopping you? He meant to ask why he Young Israel of Jamaica Estates 3 Rabbi Sultan
Demystifying the Halachic Process was adding crowns that could be interpreted according to the rabbis. Perhaps Hashem should just have given it in an unambiguous way. To that Hashem responded that through these crowns Rabbi Akiva and the rabbis of every generation would be able to derive mountains of halacha, all of which would be impossible to write. ‫בבר‬ ‫מיכאל‬ ‫ע״י‬ ‫נערך‬ ​‫ימינו‬ ‫ועד‬ ‫האדם‬ ‫מבריאת‬ ‫ותקופות‬ ‫דורות‬
Young Israel of Jamaica Estates 4 Rabbi Sultan
Demystifying the Halachic Process The Chain of Mesorah Hashem @ Mt. Sinai 1312 B.C.E. to: 1. Moshe (1392­1272 BCE) Who then gives it to... 2. Yehoshua (1354­1244 BCE) 3. Pinechus 4. Eli (929 BCE) 5. Shemu’el (889 BCE) 6. David haMelekh (876 BCE) 7. Achiah (800 BCE) 8. Eliyahu (870­726 BCE) 9. Elishah (717 BCE) 10. Yehoyada (695 BCE) 11. Zekhariah (680 BCE) 12. Hoshea (575 BCE) 13. Amos (560 BCE) 14. Yeshaiah (548 BCE) 15. Mikhah (560 BCE) 16. Yoel (510 BCE) 17. Nachum (510 BCE) 18. Chavaquq (510 BCE) 19. Tzefaniah (460 BCE) 20. Yirmiyahu (462 BCE) 21. Barukh (347 BCE) 22. Ezra (348 BCE) 23. Shim’on haTzadiq (400­300 BCE) 24. Antignus ish Socho (305 BCE) 25. Yosi ben Yoezer & Yosef ben Yochanon (280 BCE) 26. Yehoshua ben Prachya & Nitai haArbelli (243 BCE) 27. Yehuda ben Tabai & Shimon ben Shetach (198 BCE) 28. Shmaya & Avtalyon (140 BCE) 29. Hillel & Shammai (40 BCE) 30. Rabban Shim’on (10 BCE) 31. Rabban Gamliel haZaqein (20 CE) 32. Rav Shim’on ben Gamliel (50) 33. Rabban Gamliel (90) 34. Rabban Shim’on (140) 35. Rabbi Yehuda haNasi (Rebbe) (135­219) 36. Rav (160­248), Shemuel, & Rabbi Yochanon (230) 37. Rav Huna (270) 38. Rabbah (310) 39. Rava (270­350) 40. Rav Ashi (420) 41. Rafram (443) 42. Rav Sama berei deRava (476) 43. Rav Yosi (514) 44. Rav Simonia 45. Rav Ravoi miRov (589) 46. Mar Chanan miAshkaya (608) 47. Rav Mari 48. Rav Chana Gaon, 49. Mar Rav Rava, 50. Rav Busai (689), 51. Mar Rav Huna Mari, 52. Mar Rav Chiyah miMishan, 53. Mar Ravyah, 54. Mar Rav Natronai, 55.Mar Rav Yebuda (739), 56. Mar Rav Yosef (748), 57. Mar Rav Shmuel, 58. Mar Rav Natroi Kahana, 59. Mar Rav Avrohom Kahana (761), 60. Mar Rav Dodai, 61.Rav Chananya (771), 62. Rav Malka (773), 63. Mar Rav Rava, 64. Mar Rav Shinoi (782), 65. Mar Rav Chaninah Gaon Kahana (785), 66.Mar Rav Huna Mar haLevi (788), 67. Mar Rav Menasheh (796), 68. Mar Rav Yeshaya haLevi (804), 69. Mar Rav Kahanah Gaon (797), 70. Mar Rav Yosef, 71.Mar Rav Ibomai Gaon (814), 72. Mar Rav Yosef, 73. Mar Rav Avrohom, 74. Mar Rav Yosef (834), 75. Mar Rav Yitzchak (839), 76. Mar Rav Yosef (841), 77.Mar Rav Poltoi (858), 78. Mar Rav Achai Kahana, 79. Mar Rav Menachem (860), 80. Mar Rav Matisyahu (869), 81. Rav Mar Abba, 82. Mar Rav Tzemach Gaon (891),83. Mar Rav Hai Gaon (897), 84. Mar Rav Kimoi Gaon (905), 85. Mar Rav Yehuda (917), 86. Mar Rav Mevasser Kahana Gaon (926), 87. Rav Kohen Tzedek (935), 88.Mar Rav Tzemach Gaon (937), 89. Rav Chaninah Gaon (943), 90. Mar Rav Aharon haKohen (959), 91. Mar Rav Nechemiah (968), 92. Rav Sherirah Gaon (1006), 93.Rav Hai Gaon (939­1038), 94. Rav Gershom (Rabbeinu Gershom Meor haGolah) (1040), 95. Rav Yaakov ben Yakar (Rib ben Yaqar) (1064) 96. Rav Shlomo Yitzchaki (Rashi) (1040­1105) 97. R’ Shmuel ben Meir (Rashbam) (1174) 98. R’ Yaakov ben Meir (Rabbenu Tam) (1171) Ashkenazim 99. R’ Eliezer miMetz (1175) 100. R’ Elazar Rokeach (1238) 101. R’ Yitzchak miVienna (Ohr Zaruah) 102. Rav Meir (Maharam miRutenberg) (1293) 103. R’ Yitzchak miDuren (Shaarei Durah) 104. R’ Alexander Zusiein haKohen (Agudah) (1348) 105. R’ Meir bar Baruch haLevi (1390) 106. R’ Sholom miNeustadt 107. R’ Yaakov Moelin (Maharil) (1427) 108. R’ Yisroel Isserlein (Terumas haDeshen) (1460) 109. R’ Tavoli 110. Rabbi Yaakov Margolies (1501)
111. Rabbi Yaakov Pollak (1530) 112. Rabbi Sholom Shachna (1558) 113. Rabbi Moshe Isserles (Rama) (1530­1572) 114. Rabbi Yehoshua Falk Katz (Sama) (1555­1614) 115. Rabbi Naftoli Hirsch ben Pesachya (1650) 116. Rabbi Moshe Rivkas (Be’er Hagolah) (1671) 117. Rabbi Avraham Gombiner (1682) 118. Rabbi Moshe Kramer (1688) 119. Rabbi Eliyahu Chassid (1710) 120. Rabbi Yissachar Ber (1740) 121. Rabbi Shlomo Zalman (1765) 122. Rabbi Eliyahu Kramer (Vilna Gaon) (1720­1797) 123. Rabbi Chaim Volozhiner (1749­1821)
124. Rabbi Yitzchok Volozhiner (Reb Itzeleh Volozhiner (1848) 125. Rabbi Yosef Dov Soloveitchik (Beis haLevi) (1820­1892) 126. Rabbi Chaim Soloveitchik (Reb Chaim Brisker) (1853­1918) 127. Rabbi Moshe Soloveitchik (1879–1941) 128. Rabbi Yosef Dov Soloveitchik (1903 –1993) 129. Rabbi Hershel Schachter (1941­) Sephardim 98. Rabbi Yitzchak Ben Shmuel Hazaken (1100­1174, Dampierre France, student of Rabbenu Tam) 99. Rabbi Yitzchak Ben Avraham (1250?­1210,Sens France, student of Ri Hazakan, Risba) 100. Rabbi Moshe Ben Nachman (1194 ­ 1270, Ramban) 101. Rabbi Shlomo Ben Aderet (1235­1310, student of Ramban, Rashba) 102. Rabbi Yom Tov Asevilli (1260­1320, student of Rashba, Ritva) 103. Rabbenu Nissim (1315­1376, Ran on shas) 104. Rabbi Chasdai Krekas (1340­1410, Spain, Or Hashem) 105. Rabbi Yitzchak Kanfonton (1360­1463, Spain) 106. Rabbi Yitzchak Ahuhav (1433­1493, Spain, Menorat HaMeor) 107. Rabbi Yakov Berav (1474­1546, Israel, renewal of semicha) 108. Rabbi Yosef Karo (1488­1575, Sefat, Shulchan Aruch) 109. Rav Moshe Galanti (1522­1612, Sefat, student of Rabbi Karo) 110. Rav Moshe Galanti (1620­1689, Yerushalayim) 111. Rav Yisrael Yakov Chagiz (1620­1674, Rabbi of Morocco and Yerushalayim, son­in­law of Rav Galanti) 112. Rabbi Hezekiah da Silva (1659­1698, Pri Chadash, student of Rav Galanti) 113. Rav Moshe Refael Meyuchas (1701­1777, Yerushalayim, Pri Haadama, grandson of R’ Chagiz) 114. Rabbi Chaim Ibn Attar (1696­1743, Rabbi of Morocco, Or Hachaim) 115. Rabbi Chaim Yosef David Azulai (1724 –1806, Yerushalayim, Chida, Student of Or Hachaim) 116. Joseph ben Hayyim Hazan (1741­1819, chief rabbi of Yerushalayim, Chikrei Lev) 117. Hakham Abdallah Somekh (1813–1889, Iraq, Zivchei Tzedek) 118. Rav Yosef Chaim (1835­1909, Iraq, Ben Ish Chai) 119. Rav Yosef Chaim Sofer (1870­1939, Baghdad, Kaf HaChaim) 120. Rabbi Ovadia Yosef (1920­2013)
Young Israel of Jamaica Estates 5 

Similar documents