ביטוח לאומי

Comments

Transcription

ביטוח לאומי
‫עדכוני סכומים‬
‫ביטוח לאומי‬
‫ביטוח לאומי‬
‫ניתן להתעדכן בסכומים באתר המוסד לביטוח לאומי‪www.btl.gov.il :‬‬
‫פרק א'‪ :‬שכר ממוצע‪ 1‬לצורך דמי ביטוח‬
‫הסכומים בש"ח והתקופה‬
‫‪4,573:4/96‬‬
‫‪4,887:8/96‬‬
‫‪5,044:1/97‬‬
‫‪5,024:2/97‬‬
‫שנה‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪5,418:7/97‬‬
‫‪5,605:1/98‬‬
‫‪5,899:8/98‬‬
‫‪5,981:1/99‬‬
‫‪6,964 :4/02-12/05‬‬
‫‪7,383 :1/06-12/06‬‬
‫‪7,537 :12/07-1/07‬‬
‫‪7,663 :12/08-1/08‬‬
‫‪5,981:4/99‬‬
‫‪6,347:1/00‬‬
‫‪6,964 :1/01‬‬
‫‪7,050 :1-3/02‬‬
‫‪7,928 :1/09‬‬
‫‪8,015 :1/10‬‬
‫‪8,307 :1/11‬‬
‫‪8,619 :1/12‬‬
‫פרק א'‪" :‬סכום בסיסי" לחישוב גמלאות‬
‫‪2‬‬
‫סכום בסיסי )‪ 2(1‬סכום בסיסי )‪(2‬‬
‫‪159‬‬
‫‪7,778‬‬
‫‪165‬‬
‫‪8,074‬‬
‫‪169‬‬
‫‪8,260‬‬
‫‪173‬‬
‫‪8,475‬‬
‫‪140‬‬
‫‪8,594‬‬
‫‪140‬‬
‫‪8,757‬‬
‫פרק ג'‪ :‬ביטוח אמהות ‪-‬‬
‫סוג הגמלה ‪1/12 1/11 1/10‬‬
‫מענק ליולדת ‪1,695 1,652 1,615‬‬
‫ ילד ראשון‬‫מענק ליולדת ‪727‬‬
‫‪ -‬ילד שני‬
‫‪743‬‬
‫‪763‬‬
‫מענק ליולדת ‪484‬‬
‫ ילד שלישי‬‫ואילך‬
‫מענק ליולדת ‪8,475 8,260 8,074‬‬
‫‪ 2‬ילדים‬
‫‪496‬‬
‫‪509‬‬
‫סכום בסיסי )‪(3‬‬
‫‪7,683‬‬
‫‪7,975‬‬
‫‪8,158‬‬
‫‪8,370‬‬
‫‪8,487‬‬
‫‪8,648‬‬
‫)סעיף ‪ 2‬לחוק הביטוח הלאומי(‬
‫‪2‬‬
‫‪8,828 :1/13‬‬
‫‪9,089 :1/14‬‬
‫‪9,260 :1/15‬‬
‫)סעיף ‪ 1‬לחוק הביטוח הלאומי(‬
‫הערה‪ :‬בשנת ‪ 2015‬לא התעדכן הסכום‬
‫הבסיסי משום שהמדד לא עלה‬
‫מענק לידה ואשפוז )סעיף ‪ 44‬ו‪(46-‬‬
‫‪ 1/14 1/13‬הבסיס לחישוב‬
‫‪ 20% 1,751 1,719‬מהסכום הבסיסי לפי פסקה )‪ (1‬בהגדרת הסכום הבסיסי‬
‫כשהוא מעודכן לפי פסקה )‪)(1‬ב( בסיפא‪.‬‬
‫‪ 9%‬מהסכום הבסיסי לפי פסקה )‪ (1‬בהגדרת הסכום הבסיסי‬
‫‪788‬‬
‫‪773‬‬
‫כשהוא מעודכן לפי פסקה )‪)(1‬ב( בסיפא‪.‬‬
‫‪ 6%‬מהסכום הבסיסי לפי פסקה )‪ (1‬בהגדרת הסכום הבסיסי‬
‫‪525‬‬
‫‪516‬‬
‫כשהוא מעודכן לפי פסקה )‪)(1‬ב( בסיפא‪.‬‬
‫‪ 100% 8,757 8,594‬מהסכום הבסיסי לפי פסקה )‪ (1‬בהגדרת הסכום הבסיסי‬
‫כשהוא מעודכן לפי פסקה )‪)(1‬ב( בסיפא‪.‬‬
‫מענק ליולדת ‪ 150% 13,136 12,891 12,713 12,390 12,111‬מהסכום הבסיסי לפי פסקה ‪ 1‬בהגדרת הסכום הבסיסי‬
‫כשהוא מעודכן לפי פסקה )‪)(1‬ב( בסיפא‪.‬‬
‫‪ 3‬ילדים‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫"השכר הממוצע" הינו ממוצע השכר החודשי למשרת שכיר ב‪ 3-‬חודשים‪ ,‬כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‪ ,‬בצירוף תוספת היוקר ל‪3-‬‬
‫חודשים‪ .‬על אף האמור בהגדרה‪ ,‬יהיה השכר הממוצע בתקופה ‪ 31.12.02-1.3.02‬לעניין סעיפים ‪ 2 ,1‬לחוק השכר הממוצע ביום ‪ .31.12.01‬זאת‪ ,‬למעט‪:‬‬
‫)‪ (1‬לעניין גמלאות המשתלמות לפי פרק ט' לחוק‪.‬‬
‫)‪ (2‬לעניין מקדמות על חשבון דמי ביטוח ששולמו לפי פרק טו לחוק בתקופה ‪.31.3.02-1.1.02‬‬
‫בתקופה ‪ 31.12.05-1.1.03‬יהיה השכר הממוצע לפי הסכום ביום ‪ 31.12.01‬לעניין מקדמות על חשבון דמי ביטוח‪ .‬ואולם לעניין הגמלאות לפי פרק ט'‬
‫וגמלאות שלפי החוק יש לחשבן ולעדכנן‪ ,‬לפי השכר הממוצע ב‪ 1.1-‬של כל שנה יהיה השכר הממוצע לפי הסכום ליום ‪.1.1.02‬‬
‫על אף האמור לעיל‪ ,‬לגבי התקופה ‪:31.12.05-1.1.03‬‬
‫)‪ (1‬עלה המדד שפורסם לאחרונה לפני ה‪ 1-‬בינואר של שנת ‪ 2004‬או של שנת ‪ 2005‬בשיעור של יותר מ‪ 5%-‬ביחס למדד שפורסם לאחרונה לפני ה‪1-‬‬
‫בינואר של השנה הקודמת‪ ,‬יעודכן השכר הממוצע האמור בסעיפים קטנים כאמור לעיל בשיעור עליית המדד כאמור‪ ,‬בניכוי חמש נקודות האחוז;‬
‫)‪ (2‬גמלת זקנה‪ ,‬שאירים או תלויים‪ ,‬וכן גמלה המשתלמת לפי הוראות חוק הבטחת הכנסה‪ ,‬התשמ"א‪ ,1980-‬למי שמשתלמת לו גם גמלת זקנה‪ ,‬שאירים או‬
‫תלויים‪ ,‬תעודכן ב‪ 1-‬בינואר ‪ 2004‬וב‪ 1-‬בינואר ‪ ,2005‬בשיעור שבו עלה המדד שפורסם לאחרונה לפני כל אחד מן המועדים האמורים לעומת המדד שפורסם‬
‫לאחרונה לפני ה‪ 1-‬בינואר שקדם לאותו מועד‪ ,‬והוראות פסקה )‪ (1‬לא יחולו לעניין הגמלאות האמורות; לעניין זה‪" ,‬גמלת זקנה‪ ,‬שאירים או תלויים" ‪ -‬גמלה‬
‫המשתלמת לפי הוראות סימן ח' בפרק ה' לחוק או לפי הוראות סימנים ג' ו‪-‬ד' שבפרק י"א לחוק‪) .‬ס"ח ‪ 1831‬התשס"ב ‪ ;168 ,17.2.02‬ס"ח ‪ 1850‬התשס"ב‬
‫‪ ;428 ,16.6.02‬ס"ח ‪ 1892‬התשס"ג ‪ .(490 ,1.7.03‬בחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות‬
‫הכספים ‪ 2003‬ו‪ ,(2004-‬התשס"ג‪ ,2003-‬בסעיף ‪ 66‬החליפה הגדרה חדשה את קודמתה‪ ,‬כך שהחל מ‪ 1.1.06-‬ייגזרו סכומי הביטוח הלאומי מ"הסכום‬
‫הבסיסי" ולא מ"השכר הממוצע"‪) .‬תיקון ‪ 61‬לחוק‪ .‬ס"ח ‪ 1892‬התשס"ג ‪.(469 ,1.6.03‬‬
‫חלוקת הסכום הבסיסי לפי טורים )‪ (3)-(1‬היא בהתאם לפסקאות )‪ (3)(2)(1‬של הגדרת הסכום הבסיסי כדלקמן‪:‬‬
‫"'הסכום הבסיסי' ‪-‬‬
‫)‪ (1‬לעניין הגמלאות המפורטות בפסקה זו ‪ 8,757 -‬שקלים חדשים ]משנת ‪ ;[2014‬ואלה הגמלאות‪:‬‬
‫)א( מענק לידה ודמי לידה המשתלמים לפי הוראות סימנים ב' וג' בפרק ג' ]אימהות[;‬
‫)ב( דמי פגיעה‪ ,‬קצבה לנכה עבודה‪ ,‬גמלאות ומענקים לתלויים‪ ,‬המשתלמים לפי הוראות סימנים ד'‪ ,‬ה' וח' בפרק ה' ]נפגעי עבודה[;‬
‫)ג( דמי תאונה המשתלמים לפי הוראות פרק ו' ]נפגעי תאונות[;‬
‫)ד( קצבת נכות המשתלמת לפי הוראות סימן ג' בפרק ט' ]נכות[;‬
‫)ה( מענק ליתום המשתלם לפי הוראות סימן ד' בפרק י"א ]זקנה ושאירים[;‬
‫)ו( תגמול למתנדב המשתלם לפי הוראות פרק י"ג ]מתנדבים[;‬
‫)ז( מענק פטירה המשתלם לפי הוראות סימן ב' בפרק י"ד ]גמלאות[;‬
‫)ח( גמלאות המשתלמות מכוח ההסכם בדבר גמלת ניידות לפי הוראות סעיף ‪;9‬‬
‫)‪ (2‬לעניין קצבת הילדים המשתלמת לפי הוראות סימן ב' בפרק ד' ]ילדים[ ‪ 140 -‬שקלים חדשים מ‪] 1.8.13-‬בתקופה ‪;[175 - 31.7.13-1.1.13‬‬
‫)‪ (3‬לעניין כל גמלה שאינה מנויה בפסקאות )‪ (1‬או )‪ 8,648 - (2‬שקלים חדשים ]משנת ‪;[2014‬‬
‫הסכום הבסיסי יעודכן כמפורט להלן‪:‬‬
‫)‪ (1‬ביום א' בטבת התשס"ו )‪ 1‬בינואר ‪ - (2006‬לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני היום האמור לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום כ'‬
‫בטבת התשס"ה )‪ 1‬בינואר ‪ ,(2005‬בתוספת ‪-‬‬
‫)א( לעניין גמלה המשתלמת לפי הוראות סימן ח' בפרק ה' או לפי הוראות סימנים ג' וד' שבפרק י"א ‪ -‬שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני‬
‫יום כ' בטבת התשס"ה )‪ 1‬בינואר ‪ (2005‬לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום כ"ז בטבת התשס"ג )‪ 1‬בינואר ‪;(2003‬‬
‫)ב( לעניין גמלה שאינה מנויה בפסקת משנה )א( ‪ -‬השיעור שבו עודכן השכר הממוצע או שבה עודכנה נקודת הקצבה בשנים ‪ 2004‬ו‪ ,2005-‬לפי‬
‫העניין‪ ,‬לפי סעיפים ‪)37‬ג()‪ (1‬ו‪)38-‬ב( בחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים‬
‫‪ ,(2002‬התשס"ב‪;2002-‬‬
‫)‪ (2‬משנת ‪ 2007‬ואילך ‪ -‬ב‪ 1-‬בינואר של כל שנה‪ ,‬לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני אותו יום לעומת המדד שפורסם‬
‫לאחרונה לפני יום ‪ 1‬בינואר של השנה הקודמת;"‬
‫ה‬
‫)‪1.1.2015 (87‬‬
‫עדכוני סכומים‬
‫ביטוח לאומי‬
‫פרק ד' ]ביטוח ילדים[‪ :‬סכומי קצבת ילדים‬
‫]סעיף ‪[68‬‬
‫‪1‬‬
‫ילדים ‪ -‬שיעורי הקצבה‬
‫סכום קצבת הילדים מחושב לפי מספר הילדים במשפחה‪ ,‬תאריך הלידה שלהם ואם המשפחה זכאית לקצבת קיום מהביטוח‬
‫הלאומי‪ ,‬בהתאם לשלושת הכללים האלה‪:‬‬
‫‪ .1‬בעד ילדים שנולדו עד ‪ 31‬במאי ‪ 2003‬משולמים הסכומים האלה‪:‬‬
‫מיקום הילד במשפחה שנולד עד ‪ 31‬במאי ‪ 2003‬סכום הקצבה המשולם בעד הילד מ‪1.8.13-‬‬
‫‪ 140‬ש"ח‬
‫ראשון‬
‫סכום בסיסי )‪(2‬‬
‫‪ 140‬ש"ח‬
‫שני‬
‫‪ 172‬ש"ח‬
‫שלישי‬
‫‪ 336‬ש"ח‬
‫רביעי‬
‫‪ 354‬ש"ח‬
‫חמישי ואילך‬
‫‪ .2‬בעד ילדים שנולדו מ‪ 1-‬ביוני ‪ 2003‬ואילך משולמים הסכומים האלה‪:‬‬
‫סכום הקצבה המשולם בעד הילד מ‪1.8.13-‬‬
‫מיקום הילד במשפחה שנולד מ‪ 1-‬ביוני‬
‫‪2003‬‬
‫ראשון‬
‫שני‬
‫שלישי‬
‫רביעי‬
‫חמישי ואילך‬
‫‪ 140‬ש"ח‬
‫‪ 140‬ש"ח‬
‫‪ 140‬ש"ח‬
‫‪ 140‬ש"ח‬
‫‪ 140‬ש"ח‬
‫‪ .3‬תוספת למקבלי קצבת הבטחת הכנסה‪ ,‬מזונות‪ ,‬קצבת זקנה עם תוספת השלמת הכנסה או קצבת שאירים עם תוספת השלמת‬
‫הכנסה‪ :‬מקבלי הקצבאות האלה מקבלים תוספת לקצבת הילדים בעד הילד השלישי והרביעי במשפחה‪ ,‬המתווספת‬
‫לסכומים המפורטים בסעיפים ‪ 1‬ו‪ 2-‬למעלה‪ .‬סכום התוספת הוא ‪ 98‬ש"ח )החל ב‪.(1.8.2013-‬לכל ילד‪.‬‬
‫פרק ה'‪ :‬נפגעי עבודה ]סעיף ‪[97‬‬
‫גמלה המגיעה בגין היעדרות מן העבודה בשל פגיעה בעבודה או מחלת מקצוע‪ ,‬ועקב כך המבוטח אינו מסוגל לעבוד‬
‫בעבודתו ואף לא בעבודה מתאימה אחרת )סעיף ‪ ,(79‬ולכל היותר בעד ‪ 91‬יום ]סעיף ‪)92‬ב([‪ ,‬בשיעור של ‪ 75%‬מהשכר‬
‫החייב בדמי ביטוח ]סעיף ‪ ,[97‬ברבע השנה שלפני הפגיעה ועד למקסימום דמי הפגיעה‪ ,‬המחושב מהסכום הבסיסי )‪.(1‬‬
‫ לא ישולמו דמי פגיעה בעד יום הפגיעה‪ ,‬אלא רק תשלום מאת המעביד ]סעיף ‪)93‬א([‬‫ דמי פגיעה בעד היום השני והשלישי שלאחר יום הפגיעה ישולמו למי שאינו מסוגל לעבוד ‪ 12‬יום ומעלה ]סעיף ‪)93‬ב([‪.‬‬‫ דמי פגיעה בעד תשעת ימי הזכאות הראשונים ישולמו לשכירים בלבד‪ ,‬והמעסיקים חייבים בהחזר התשלום לביטוח‬‫לאומי ]סעיפים ‪ 93‬ו‪.[94-‬‬
‫‪8,757 x 5 : 30 x 75% = 1,095‬‬
‫דמי פגיעה מרביים ליום החל מ‪1.1.14-‬‬
‫‪ 8,757 x 5 x 75% =32,838‬סכום בסיסי )‪(1‬‬
‫קצבת נכות חודשית בעבודה ‪ -‬סכום מרבי לפי סעיף ‪ 105‬החל מ‪1.1.14-‬‬
‫פרק ח' ]פש"ר ופירוק תאגיד[‪ :‬זכויות עובדים‬
‫]סעיפים ‪[186 ,184 ,183‬‬
‫לגבי עובד שמעבידו פשט את הרגל‪ ,‬או עובד שהוצא צו פירוק נגד מעבידו )אם המעביד הוא תאגיד(‪ ,‬למעט בעל שליטה‪:‬‬
‫‪1/09‬‬
‫‪76,830‬‬
‫מרבי‬
‫סעיף ‪ - 183‬שיעור גמלה‬
‫‪2‬‬
‫לעובד ]סכום בסיסי ‪[13 X‬‬
‫סעיף ‪ - 185‬חבר אגודה שיתופית ‪-‬‬
‫שיעור גמלה מרבי ]סכום בסיס ‪[8 x‬‬
‫סעיף ‪ - 184‬שיעור גמלה מרבי לקו"ג ‪15,366‬‬
‫]מ‪ 1.1.99-‬סכום בסיסי ‪[2 x‬‬
‫מ‪1/14-‬‬
‫‪1/13‬‬
‫‪1/12‬‬
‫‪1/11‬‬
‫‪1/10‬‬
‫‪112,424 110,331 108,810 106,054 103,675‬‬
‫‪15,950‬‬
‫‪16,316‬‬
‫‪16,740‬‬
‫‪67,896‬‬
‫‪69,184‬‬
‫‪16,974‬‬
‫‪17,296‬‬
‫פרק י"א ]זקנה ושאירים[‪ :‬קצבאות זקנה‪ ,‬שאירים ונכות‬
‫תקופה‬
‫סכום‬
‫בסיסי‬
‫)‪(3‬‬
‫מיום ‪1.1.12‬‬
‫‪8,370‬‬
‫מיום ‪1.1.13‬‬
‫‪8,487‬‬
‫מיום ‪1.1.14‬‬
‫‪8,648‬‬
‫קצבת זקנה‬
‫יחיד )‪(1‬‬
‫‪1,481‬‬
‫זוג )‪(2‬‬
‫‪2,226‬‬
‫שאירים‬
‫לכל ילד )‪(3‬‬
‫‪469‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫גיל ‪ 1,565 - 80‬גיל ‪2,310 - 80‬‬
‫‪2,257‬‬
‫‪1,502‬‬
‫גיל ‪ 1,587 - 80‬גיל ‪2,342 - 80‬‬
‫‪475‬‬
‫‪1,531‬‬
‫‪2,301‬‬
‫‪3‬‬
‫גיל ‪ 1,617 - 80‬גיל ‪2,383 - 80‬‬
‫‪484‬‬
‫)‪(4‬‬
‫‪1,481‬‬
‫גיל ‪1,113 :50-40‬‬
‫‪4‬‬
‫גיל ‪1,565 - 80‬‬
‫‪1,502‬‬
‫גיל ‪1,129 - 50-40‬‬
‫גיל ‪1,587 - 80‬‬
‫‪1,531‬‬
‫גיל ‪1,150 - 50-40‬‬
‫גיל ‪1,617 - 80‬‬
‫]פרק ט'[‬
‫קצבת נכות כללית‬
‫מלאה ‪100% -‬‬
‫)‪(5‬‬
‫‪2,267‬‬
‫‪2,299‬‬
‫‪2,342‬‬
‫מתוך אתר המוסד לביטוח הלאומי‪.‬‬
‫הסכום הבסיסי הוא לפי פיסקה )‪ (3‬להגדרת "סכום בסיסי" בסעיף ‪ 1‬לחוק‪ .‬הכפלה ב‪ 13-‬חלה על מי שניתן לגבי מעבידו צו כאמור בסעיף ‪182‬‬
‫לחוק מיום ‪ 1.8.09‬ואילך‪ .‬לפני כן ‪ -‬פי ‪.10‬‬
‫לפי סעיף ‪247‬א לחוק‪ ,‬בתחילה מיום ‪) 1.4.08‬תיקון ‪ 106‬לחוק‪ ,‬ס"ח ‪ 2143‬התשס"ח ‪ ,(390 ,30.3.08‬מבוטח שהגיע לגיל ‪ 80‬תשולם לו בנוסף על קצבתו‬
‫הרגילה‪ ,‬תוספת בשיעור ‪ 1%‬מהסכום הבסיסי )‪.(3‬‬
‫לפי סעיף ‪256‬א לחוק‪ ,‬בתחילה מיום ‪) 1.4.08‬תיקון ‪ 106‬לחוק‪ ,‬ס"ח ‪ 2143‬התשס"ח ‪ ,(390 ,30.3.08‬מבוטח שהגיע לגיל ‪ 80‬תשולם לו בנוסף לקצבתו‬
‫הרגילה‪ ,‬תוספת בשיעור ‪ 1%‬מהסכום הבסיסי )‪.(3‬‬
‫)‪1.1.2015 (87‬‬
‫ו‬
‫עדכוני סכומים‬
‫ביטוח לאומי‬
‫ביאורים והערות‬
‫)‪ (1‬בתקופה ‪ 1.1.11‬ואילך על פי סעיף ‪)244‬א( לחוק‪ :‬קצבת זקנה = הסכום הבסיסי‪17.7% x 1‬‬
‫תוספת ותק‪ :‬אצל יחיד‪ ,‬זוג וכיו"ב יש להוסיף לקצבת הזקנה תוספת ותק‪ .‬על פי סעיף ‪ 248‬לחוק תוגדל הקצבה‬
‫ב‪ 2%-‬לכל שנת ביטוח שלמעלה מעשר שנות הבטוח הראשונות שבעדה שולמו דמי בטוח‪ ,‬אך לא תוגדל ביותר‬
‫מ‪ .50%-‬תוספת הוותק תינתן גם עבור תוספת קצבה עבור תלויים‪.‬‬
‫דוגמאות‬
‫א‪ .‬מי ששולמו בגינו דמי ביטוח במשך ‪ 30‬שנה יהיה זכאי לתוספת ותק בשיעור ‪.[(30-10)x2%=40%] 40%‬‬
‫ב‪ .‬מי ששולמו בגינו דמי ביטוח במשך ‪ 40‬שנה יהיה זכאי לתוספת ותק בשיעור מקסימלי של ‪.50%‬‬
‫]מקסימום ‪.[(40-10)x2%=60%=>50%‬‬
‫ג‪ .‬מי ששולמו בגינו דמי ביטוח במשך פחות מעשר שנים לא יהיה זכאי לתוספת ותק כלל‪.‬‬
‫)‪ (2‬בתקופה ‪ 1.1.11‬ואילך על פי סעיף ‪)244‬ב()‪ (1‬לחוק ‪ -‬תשולם תוספת תלוי‪ ,‬שהוא בן זוג לפי סעיף ‪ (1)247‬או‬
‫)‪ (3‬בשיעור ‪ 8.9%‬מהסכום הבסיסי‪.1‬‬
‫)‪ (3‬בתקופה ‪ 1.1.11‬ואילך על פי סעיף ‪)244‬ב()‪ (2‬לחוק תשולם תוספת תלוי בעד כל אחד משני הילדים‬
‫הראשונים בשיעור ‪ 5.6%‬מהסכום הבסיסי‪:1‬‬
‫תוספת תלוי בעד ילד = סכום בסיסי ‪5.6% x‬‬
‫)‪(4‬‬
‫בתקופה ‪ 1.1.11‬ואילך על פי סעיף ‪)252‬א( לחוק תשולם קצבת שאירים בשיעור ‪ 17.7%‬מהסכום הבסיסי‪:1‬‬
‫קצבת שאירים = סכום בסיסי ‪17.7% x‬‬
‫בתקופה ‪ 1.1.11‬ואילך‪ ,‬על פי סעיף ‪)252‬ב( לחוק‪ ,‬ישלם המוסד‪ ,‬לאלמן או לאלמנה שעמם ילדים‪ ,‬כל זמן‬
‫שהילדים עמם‪ ,‬תוספת בעד כל אחד מילדיהם ‪ 8.3% -‬מהשכר הממוצע‪.‬‬
‫)‪ (5‬על פי סעיף ‪)200‬א()ב( שעור הקצבה המלאה ליחיד בגין נכות כללית הוא ‪ 26.75%‬מהסכום הבסיסי )‪:(1‬‬
‫קצבת נכות מלאה ליחיד = סכום בסיסי ‪26.75% x‬‬
‫‪2‬‬
‫הכנסה מרבית לקבלת קצבת זקנה מגיל הפרישה‬
‫חישוב הכנסה מקסימלית מ‪1/15-‬‬
‫‪57% x 9,260 = 5,278‬‬
‫ללא תלויים‬
‫‪76% x 9,260 = 7,038‬‬
‫עם תלוי אחד )זוג(‬
‫‪(76% + 7%) x 9,260 = 7,686‬‬
‫עם ‪ 2‬תלויים‬
‫פרק י"ב‪ :‬תגמול מילואים‬
‫כל מי שנקרא למילואים זכאי לתגמול מילואים‪ .‬תגמול מילואים ליום לעובד שכיר ולעובד עצמאי ‪ -‬בשיעור ההכנסה החייבת‬
‫בדמי ביטוח‪ ,‬בצירוף תוספת יוקר‪ .‬התגמול לא יפחת מהמינימום ]‪ 68%‬מהסכום הבסיסי )‪ - (3‬סעיף ‪ [270‬ולא יעלה על‬
‫המקסימום ]‪ 5‬פעמים מהסכום הבסיסי )‪ .[(3‬למי שאינו עובד שכיר ואינו עובד עצמאי ‪ -‬תגמול מינימום )סעיפים ‪.(273-272‬‬
‫לשכיר )יומי‬
‫מחלקים‬
‫ב‪(30-‬‬
‫לחודש‬
‫‪3‬‬
‫מינ'‬
‫‪4‬‬
‫מקס'‬
‫‪1/12‬‬
‫‪1/11‬‬
‫‪1/10‬‬
‫‪1/09‬‬
‫‪1/06 12/05-1/03‬‬
‫‪4/02‬‬
‫‪3335 3308‬‬
‫‪5,692 5,547 5423 5225 3335‬‬
‫‪41,850 40,790 39875 38415 35760‬‬
‫‪34820 34820‬‬
‫‪1/13‬‬
‫‪5,771‬‬
‫‪42,435‬‬
‫‪1/14‬‬
‫‪5,881‬‬
‫‪43,240‬‬
‫לפי תיקון חוק המילואים מיום ‪ 1.8.08‬שונתה הנוסחה לחישוב התגמול‪ .‬יש לשים לב‪ ,‬שלצורך חישוב התגמול‬
‫יובאו בחשבון גם דמי מחלה‪ ,‬דמי לידה‪ ,‬תמורת חופשה‪ ,‬תגמולי מילואים‪ ,‬דמי אבטלה ודמי פגיעה בעבודה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫"הסכום הבסיסי" לענין קצבת זקנה ושאירים בפרק י"א הוא בהתאם לפסקה )‪ (3‬להגדרת "סכום בסיסי" שבסעיף ‪ 1‬לחוק‪) .‬משנת ‪ 2014‬ואילך – ‪ 8,648‬ש"ח‬
‫לחודש(‪.‬‬
‫בלוח ט' לחוק נקבעה הכנסת מקסימום כדלקמן‪:‬‬
‫הכנסה חודשית‬
‫פרט מס' התלויים‬
‫סכום השווה ל‪ 57%-‬מהשכר הממוצע‬
‫ללא תלויים‬
‫‪1‬‬
‫סכום השווה ל‪76%-‬מהשכר הממוצע‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫סכום השווה ל‪ 7%-‬מהשכר הממוצע‬
‫בעד כל תלוי נוסף‬
‫‪3‬‬
‫מקסימום ההכנסה הנוספת ששכיר בגיל שבין גיל הפרישה לגיל קצבת זקנה* רשאי היה להשתכר מבלי לוותר על קיצבת הזקנה שלו‪ ,‬כמפורט לעיל‪ ,‬נקבע על‬
‫פי השכר הממוצע כפי שהוא משתנה מעת לעת‪.‬‬
‫בתקנות הביטוח הלאומי )קביעת הכנסה בביטוח זקנה ושאירים(‪ ,‬תשל"ז‪ 1976-‬נקבעה מסגרת ההכנסה שתילקח בחשבון לעניין הכנסת המקסימום הנ"ל‪.‬‬
‫בין השאר כוללת הכנסה זו אף הכנסה מחו"ל‪ .‬לעומת זאת לא תיחשב כהכנסה בין השאר‪:‬‬
‫הכנסה שלא מעבודה )כגון‪ :‬הכנסה שמקורה בנכסים או בריבית על השקעות( עד הסכומים העולים על כפל הסכום הנקוב בלוח ב' הנ"ל‪.‬‬
‫* גיל פרישה בגבר ובאישה לפי סעיף ‪ 1‬לחוק הוא הגיל הקבוע בהתאם לחודש לידתם‪ ,‬בחלק א' בלוח א'‪ ;1‬גיל קצבת זקנה הוא בגבר שבעים שנה‪ ,‬אם‬
‫הכנסתו עברה את ההכנסה המרבית‪ .‬באשה ‪ -‬הגיל הקבוע לגביה בהתאם לחודש לידתה בחלק ד' בלוח א'‪.1‬‬
‫התגמול המזערי = סכום בסיסי)‪ .68% x (3‬בד"נ נ"ב‪ 0-264/‬קורנויץ‪ ,‬פד"ע כ"ה‪ 507 ,‬נדונה הזכאות לתגמול בעד שירות מילואים של‬
‫"עצמאי" שהוא גם "אינו עובד ואינו עובד עצמאי" והכנסותיו כ"עצמאי" נמוכות יותר ולכן התחייב בדמי ביטוח‪ .‬נקבע שהתגמול יהיה לפי‬
‫הכנסה בפועל ועד לסכום המרבי‪ ,‬בשונה ממי שהוא רק "אינו עובד ואינו עובד עצמאי" )רק ‪ 47.5%‬מהסכום המזערי(‪ .‬הלכת קורנויץ ‪-‬‬
‫גם לגבי שכיר שלו הכנסות פסיביות גבוהות ממשכורתו כאמור‪ .‬תחולת ההלכה‪ ,‬כפי שנמסר מהמוסד לביטוח לאומי ‪ -‬משנת ‪.1994‬‬
‫התגמול המרבי = סכום בסיסי)‪5 x (3‬‬
‫ז‬
‫)‪1.1.2015 (87‬‬
‫עדכוני סכומים‬
‫ביטוח לאומי‬
‫פרק ט"ו ]דמי ביטוח[‪ :‬פטורים לשכר עבודה‬
‫‪1‬‬
‫פטורים מדמי ביטוח‬
‫מענק פרישה‪ ,‬פדיון חופשה בעת עזיבת העובד ממקום העבודה‪ ,‬תשלום ימי מחלה שנצברו בעת פרישה‪ ,‬דמי‬
‫הסתגלות בעת פרישה‪ ,2‬פיצויי הלנה של שכר עבודה ושל פיצויי פיטורים‪ ,‬מלגות חוזה לסטודנטים כל עוד‬
‫אינם מועסקים בפועל ‪.‬‬
‫פנסיה מוקדמת‬
‫]סעיף ‪345‬ב לחוק[‬
‫]סעיף ‪)(5)371‬יא( לחוק ותקנה ‪12‬א להוראות המיוחדות[‬
‫פרט ‪ 3‬בלוח י"א סעיף ‪)14‬ג( לחוק ביטוח בריאות ‪ -‬עד חודש ‪1/04‬‬
‫מינימום‪:‬‬
‫מינימום דמי ב"ל = שכר ממוצע ‪3.49% X 5% X‬‬
‫‪ .1‬גמלאית בפרישה מוקדמת שהיא אישה נשואה שאינה עובדת מחוץ למשק ביתה )עקרת בית(‪ ,‬אשר בעלה‬
‫מבוטח על‪-‬פי פרק י"א לחוק הביטוח הלאומי‪ ,‬אינה מבוטחת על‪-‬פי החוק‪ ,‬פרט לבטוח זקנה‪ ,‬ולפיכך‬
‫פטורה מתשלום דמי ביטוח בריאות מהפנסיה המשולמת לה‪.‬‬
‫‪ .2‬דיווח למקבלי פנסיה ‪ -‬בטופס בל‪.617/‬‬
‫‪ .3‬יש לשים לב‪ :‬מחודש ‪ :1/15‬הכנסה מזערית לתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות ‪5% x 9,260 = ₪ 463‬‬
‫מחודש ‪2/04‬‬
‫הכללים לניכוי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות מהפנסיה‪ ,‬המשולמת לגמלאים בפרישה מוקדמת‬
‫החל מהפנסיה של חודש פברואר ‪ ,2004‬שהדיווח והתשלום בעבורה הוא בחודש מרס ‪ ,2004‬השתנו בהתאם‬
‫לסעיף ‪345‬ב לחוק‪:‬‬
‫‪ .1‬דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות ינוכו מסכום כל הפנסיה‪ ,‬עד לסכום ההכנסה המרבית החייבת‬
‫בתשלום דמי ביטוח במקום מסכום מחצית הפנסיה‪ ,‬כפי שהיה עד ‪] .31.1.04‬סעיף ‪345‬ב)ב( רישא לחוק[‪.‬‬
‫‪ .2‬נקבעו שתי מדרגות של שיעורי דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות )במקום מדרגה אחת שהיתה עד‬
‫‪ :(31.1.04‬מחלק הפנסיה שעד ‪ 60%‬מהשכר הממוצע במשק ינוכו דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות‬
‫בשיעורים מופחתים‪ ,‬ומחלק הפנסיה הגבוה מ‪ 60%-‬מהשכר הממוצע במשק עד לסכום ההכנסה המרבית‬
‫לתשלום דמי ביטוח ינוכו דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות מלאים‪] .‬סעיף ‪345‬ב)ב( סיפא לחוק[‪.‬‬
‫שיעורי הניכוי מהפנסיה של גמלאים בפרישה מוקדמת )מיום ‪:(1.1.07‬‬
‫דמי ביטוח לאומי בשיעור המופחת ‪0.39%‬‬
‫דמי ביטוח בריאות בשיעור המופחת ‪3.10%‬‬
‫‪3.49%‬‬
‫סה"כ‬
‫דמי ביטוח לאומי בשיעור המלא‬
‫‪6.79%‬‬
‫דמי ביטוח בריאות בשיעור המלא‬
‫‪5.00%‬‬
‫‪11.79%‬‬
‫סה"כ‬
‫שיעורי הביטוח הלאומי בהם מבוטח פנסיונר בפרישה מוקדמת )מ‪(1.1.06-‬‬
‫מלא‬
‫מופחת‬
‫ענף‬
‫‪0.87‬‬
‫‪0.04‬‬
‫אימהות‬
‫‪0.07‬‬
‫‪0.01‬‬
‫נפגעי תאונות‬
‫‪1.86‬‬
‫‪0.11‬‬
‫נכות‬
‫‪0.14‬‬
‫‪0.01‬‬
‫סיעוד‬
‫‪3.85‬‬
‫‪0.22‬‬
‫זקנה ושאירים‬
‫‪6.79‬‬
‫‪0.39‬‬
‫סך הכל‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫החל מ‪ 1.1.95-‬מתבטלים הפטורים הבאים‪:‬‬
‫הוצאות נסיעה לעבודה ובחזרה‪ ,‬דמי הבראה‪ ,‬שווי ארוחות במפעל תעשייתי‪ ,‬שווי שימוש ברכב‪ ,‬הפרשות יתר של המעביד לקרן השתלמות‪ ,‬אחזקת טלפון‬
‫ורכב וריבית רעיונית לפי סעיף ‪)3‬ט(‪] .‬פירוט הסכומים בחוברת עדכוני מסים )מס' ‪.[228 ,(62‬‬
‫בעקבות עב"ל ‪ 123/07‬המוסד לביטוח לאומי נ' יהודה זפרני‪ ,‬עדכוני מסים ‪ 135‬עמ' ‪ 177‬תיחשב תמורת הודעה מוקדמת כחלק משכר העבודה והינה‬
‫חייבת בדמי ביטוח‪ .‬זאת‪ ,‬בניגוד לעמדה קודמת של המוסד‪.‬‬
‫)‪1.1.2015 (87‬‬
‫ח‬
‫עדכוני סכומים‬
‫ביטוח לאומי‬
‫עובד תושב חוץ‬
‫‪1‬‬
‫עובד תושב חוץ מבוטח בענף נפגעי עבודה‪ ,‬אמהות ופש"ר בלבד‪ ,‬בשונה מעובד ישראלי‪:‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪2015‬‬
‫מעל ‪ 60%‬מהשכר הממוצע‬
‫סה"כ‬
‫עובד‬
‫מעביד‬
‫‪2.78‬‬
‫‪0.87‬‬
‫‪1.91‬‬
‫‪3.21‬‬
‫‪0.87‬‬
‫‪2.34‬‬
‫עד ‪ 60%‬מהשכר הממוצע‬
‫סה"כ‬
‫עובד‬
‫מעביד‬
‫‪0.53‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪0.49‬‬
‫‪0.53‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪0.49‬‬
‫עובדים זרים בעלי דרכון‬
‫עובדים זרים בעלי דרכון או בעלי מספר מזהה שהמוסד לביטוח לאומי קבע להם‪ ,‬ידווחו בטופס ‪ 126‬את שם‬
‫משפחה ושם פרטי בשפה העברית בלבד ולא בשפה לועזית‪ ,‬וזאת על מנת למנוע שיבושים בעת עדכון תקופות‬
‫ביטוח בקובץ המבוטחים במוסד‪.‬‬
‫תושבי יהודה שומרון וחבל עזה‬
‫לפי ת' ‪)3‬ב( לתקנות הב"ל )גבית דמ"ב( ישולמו דמ"ב בעבור עובדים שמקום מושבם ביו"ש וחבל עזה ואינם‬
‫'תושבי ישראל'‪) ,‬למעט דמ"ב בעד עובדים במשק בית( ע"י שרות התעסוקה )תשלומים(‪.‬‬
‫קבלן ראשי וקבלן משנה בענף הבניין‬
‫חוק הביטוח הלאומי קובע‪ ,‬כי בדרך כלל המעסיק הישיר חייב בדיווח ובתשלום דמי ביטוח בעד עובדיו‪ .‬בעבודות‬
‫בניה‪ ,‬במקרים רבים נעשית העבודה על ידי קבלן משנה‪ ,‬שמעסיק‪ ,‬מפקח וקובע תנאי עבודתם ושכרם וכו' של‬
‫העובדים ולכן עליו לשלם דמי ביטוח עבורם‪ .‬אולם‪ ,‬לגבי עבודות בניה מטיל החוק אחריות גם על הקבלן הראשי‪,‬‬
‫גם אם אין הוא המעסיק הישיר של עובדי קבלן המשנה‪.‬‬
‫הדיווח יהיה בטופס בל‪648/‬א‪ .‬ראו מ' כהן‪-‬י' אילוז‪ ,‬מדור "דוגמאות וטפסים" באתר מסטקס; וראו גם מ'‬
‫כהן‪ ,‬אוגדני מיסוי קבלני בנין‪ ,‬בעמוד ‪] .21001‬כתובת האתר ‪.[www.mastax.co.il‬‬
‫‪1‬‬
‫הדיווח יהיה בטופס בל‪/612‬ת‪ .‬ראו מ‪ .‬כהן ‪ -‬י‪ .‬אילוז‪ ,‬אוגדני הדוגמאות בעמוד ‪.26161‬‬
‫ט‬
‫)‪1.1.2015 (87‬‬
‫עדכוני סכומים‬
‫ביטוח לאומי‬
‫עובד בחופשה ללא תשלום‬
‫א‪ .‬חובות המעביד בחודשיים הראשונים‬
‫]סעיף ‪)371‬א()‪)(1‬ו( לחוק ותקנה ‪ 6‬לתקנות הב"ל )הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח(‪ ,‬התשל"א‪ 1971-‬בעמוד‬
‫‪[(272‬‬
‫‪1.‬‬
‫‪2.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫המעביד חייב בתשלום עבור העובד בחודשיים הראשונים לחופשתו אם העובד נמצא בחופשה ללא תשלום לפחות‬
‫חודש אחד‪.‬‬
‫המעביד רשאי לגבות את דמי הביטוח מהעובד‪.‬‬
‫בחודש השלישי ואילך יהיה חייב העובד בדמי ביטוח בעד עצמו‪.‬‬
‫שיעור דמי הביטוח הוא ‪ 16.57%‬מההכנסה המזערית )שכר המינימום במשק( )כולל דמי ביטוח בריאות( מחודש‬
‫‪ 4,300 x 6.57% = 282.51 :10/12‬מבוטח בכל ענפי הביטוח למעט פגיעה בעבודה ופש"ר‪ ,‬בהתאם לתקנה ‪)6‬ב(‬
‫לתקנות הב"ל )הוראות מיוחדות בדבר תשלומי דמי ביטוח(‪ ,‬התשל"א‪.1971-‬‬
‫ב‪ .‬חובות העובד בחופשה ללא תשלום )כאשר אין לו הכנסות אחרות(‬
‫‪ .1‬מהחודש השלישי ואילך יהיה חייב העובד בדמי ביטוח עבור עצמו‪.‬‬
‫‪ .2‬שיעור דמי הביטוח מהחודש השלישי נקבע לפי מעמד של מי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי‪ .‬לפיכך‪ ,‬הבסיס‬
‫לתשלום דמי ביטוח יהיה לפי הכנסת המינימום של מי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי‪ .‬דהיינו‪ ,‬לפי ‪ 15%‬מהשכר‬
‫הממוצע‪ .‬שיעור דמי הביטוח הוא השיעור של מי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי עד לסכום המופחת‪ ,‬דהיינו ‪-‬‬
‫‪ .4.61%‬אם כך‪ ,‬דמי הביטוח מהחל מ‪ 1/15-‬לפי שכר ממוצע של ‪ 9,260‬ש"ח הם‪ 64 :‬ש"ח = ‪.9,260 x 15% x 4.61%‬‬
‫דמי ביטוח בריאות מ‪ 103 - 1/14-‬ש"ח‪ ,‬ובסך הכל‪.64 + 103 = 167 :‬‬
‫הכשרה מקצועית‬
‫]סעיף ‪)(5)371‬ו( לחוק ותקנה ‪19‬א להוראות המיוחדות[‬
‫‪2‬‬
‫= ‪ / 2‬שכר ממוצע ‪0.004 X‬‬
‫עבודה‬
‫‪ .1‬דמ"ב לענף נפגעי‬
‫‪3‬‬
‫= ‪ / 2‬שכר ממוצע ‪0.001 X‬‬
‫אמהות‬
‫‪ .2‬דמ"ב לענף‬
‫‪4‬‬
‫= שכר ממוצע ‪0.0461 X 5% X‬‬
‫‪ .3‬דמ"ב ליתר הענפים‬
‫הערות‪:‬‬
‫‪ 1.‬עבור מבוטחים בהכשרה מקצועית שגילם מעל ‪ 18‬יש לשלם גם דמי ביטוח בריאות בשיעור‬
‫מהכנסת המינימום לתשלום דמי ביטוח השווה ל‪ 25%-‬מהשכר הממוצע‪) .‬אין לשלם דמי ביטוח‬
‫בריאות עבור אישה נשואה(‪.‬‬
‫‪ .2‬מבוטח הנמצא בהכשרה מקצועית ובאותו זמן הוא גם עובד שכיר‪ ,‬חייב הגוף‪ ,‬שהוכר כנותן‬
‫הכשרה מקצועית לשלם עבורו דמי ביטוח לאומי לענף ביטוח נפגעי עבודה בלבד‪ .‬זאת‪ ,‬רק אם‬
‫המציא המבוטח אישור ממעסיקו על היותו עובד שכיר‪.‬‬
‫של ‪5%‬‬
‫התקופה נפגעי עבודה‬
‫‪1/06‬‬
‫‪1/08‬‬
‫‪1/09‬‬
‫‪1/10‬‬
‫‪1/11‬‬
‫‪1/12‬‬
‫‪1/13‬‬
‫‪1/14‬‬
‫‪1/15‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫אימהות‬
‫יתר הענפים‬
‫ביטוח בריאות‬
‫)מעסיק(‬
‫)מעסיק(‬
‫)המבוטח(‬
‫)המבוטח(‬
‫)‪(1‬‬
‫‪14.76‬‬
‫‪15.33‬‬
‫‪15.86‬‬
‫‪16.03‬‬
‫‪16.61‬‬
‫‪17.24‬‬
‫‪17.66‬‬
‫‪18.18‬‬
‫‪18.52‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‪3.69‬‬
‫‪3.83‬‬
‫‪3.96‬‬
‫‪4.00‬‬
‫‪4.15‬‬
‫‪4.31‬‬
‫‪4.41‬‬
‫‪4.54‬‬
‫‪4.63‬‬
‫‪17.00‬‬
‫‪17.66‬‬
‫‪18.27‬‬
‫‪18.47‬‬
‫‪19.15‬‬
‫‪19.87‬‬
‫‪20.33‬‬
‫‪20.95‬‬
‫‪21.34‬‬
‫‪86‬‬
‫‪88‬‬
‫‪92‬‬
‫‪95‬‬
‫‪97‬‬
‫‪97‬‬
‫‪101‬‬
‫‪103‬‬
‫‪103‬‬
‫הדיווח הוא בטופס בל‪.606/‬‬
‫שיעור ‪ 6.57%‬מתקבל מסיכום הפרטים הבאים בלוח י'‪ :‬אמהות ‪ ;0.15 -‬ילדים ‪ ;1.32 -‬תאונות ‪ ;0.02 -‬אבטלה ‪ ;0.04 -‬נכות ‪ ;0.37 -‬סיעוד ‪ ;0.05 -‬זו"ש ‪-‬‬
‫‪ ;1.52‬בריאות ‪ 3.1 -‬ובסה"כ ‪.6.57% -‬‬
‫תקנה ‪19‬א)ב()‪)(2‬א( להוראות המיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח‪.‬‬
‫תקנה ‪4‬א לתקנות הביטוח הלאומי )אמהות(‪ ,‬התשי"ד‪ 1954-‬מתייחסת למקומות המאושרים לענין הכשרה מקצועית; תקנה ‪4‬ב קובעת שיעור של ‪0.1%‬‬
‫ממחצית השכר הממוצע לתשלום דמי ביטוח‪.‬‬
‫תקנה ‪19‬א)ב( )‪)(2‬ב( להוראות המיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח‪.‬‬
‫)‪1.1.2015 (87‬‬
‫י‬
‫עדכוני סכומים‬
‫ביטוח לאומי‬
‫פרק ט"ו ]דמי ביטוח[ ‪ -‬סכום מרבי‪ ,‬מזערי ומופחת‬
‫עצמאי ומי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי )רבעון(‪d‬‬
‫מקסימום‪ e‬סכום מופחת מינימום‬
‫התקופה‬
‫לתקופה‬
‫‪2‬‬
‫‪1-3/03‬‬
‫‪4-6/03‬‬
‫‪7-9/03‬‬
‫‪10-12/03‬‬
‫‪1-3/04‬‬
‫‪4-6/04‬‬
‫‪7-9/04‬‬
‫‪10-12/04‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪1-3/05‬‬
‫‪4-6/05‬‬
‫‪7-9/05‬‬
‫‪10-12/05‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪1-3/06‬‬
‫‪4-6/06‬‬
‫‪7-9/06‬‬
‫‪10-12/06‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪1-3/07‬‬
‫‪4-6/07‬‬
‫‪7-9/07‬‬
‫‪10-12/07‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪1-3/08‬‬
‫‪4-6/08‬‬
‫‪7-9/08‬‬
‫‪10-12/08‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪1-3/09‬‬
‫‪4-6/09‬‬
‫‪7/09‬‬
‫‪8-9/09‬‬
‫‪10-12/09‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪1-12/2012‬‬
‫‪10-12/2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪2015‬‬
‫שכירים )לחודש(‪e‬‬
‫מינימום‬
‫מקסימום‪c‬‬
‫‪-------‬‬‫‪-------‬‬‫‪104,460‬‬
‫‪104,460‬‬
‫‪104,460‬‬
‫‪104,460‬‬
‫‪104,460‬‬
‫‪104,460‬‬
‫‪417,840‬‬
‫‪104,460‬‬
‫‪104,460‬‬
‫‪104,460‬‬
‫‪104,460‬‬
‫‪417,840‬‬
‫‪107,280‬‬
‫‪107,280‬‬
‫‪107,280‬‬
‫‪107,280‬‬
‫‪429,120‬‬
‫‪107,280‬‬
‫‪107,280‬‬
‫‪107,280‬‬
‫‪107,280‬‬
‫‪429,120‬‬
‫‪110,280‬‬
‫‪110,280‬‬
‫‪110,280‬‬
‫‪110,280‬‬
‫‪441,120‬‬
‫‪115,245‬‬
‫‪115,245‬‬
‫‪38,415‬‬
‫‪153,660‬‬
‫‪230,490‬‬
‫‪653,055‬‬
‫‪957,000‬‬
‫‪881,064‬‬
‫‪502,200‬‬
‫‪10,446‬‬
‫‪10,446‬‬
‫‪10,446‬‬
‫‪10,446‬‬
‫‪10,446‬‬
‫‪10,446‬‬
‫‪10,446‬‬
‫‪10,446‬‬
‫‪41,784‬‬
‫‪10,446‬‬
‫‪10,446‬‬
‫‪10,446‬‬
‫‪10,446‬‬
‫‪41,784‬‬
‫‪13,290‬‬
‫‪13,290‬‬
‫‪13,290‬‬
‫‪13,290‬‬
‫‪53,160‬‬
‫‪13,567‬‬
‫‪13,567‬‬
‫‪13,567‬‬
‫‪13,567‬‬
‫‪54,268‬‬
‫‪13,794‬‬
‫‪13,794‬‬
‫‪13,794‬‬
‫‪13,794‬‬
‫‪55,176‬‬
‫‪14,270‬‬
‫‪14,270‬‬
‫‪4,757‬‬
‫‪9,513‬‬
‫‪14,270‬‬
‫‪57,080‬‬
‫‪57,708‬‬
‫‪59,808‬‬
‫‪62,052‬‬
‫‪5,223‬‬
‫‪5,223‬‬
‫‪5,223‬‬
‫‪5,223‬‬
‫‪5,223‬‬
‫‪5,223‬‬
‫‪5,223‬‬
‫‪5,223‬‬
‫‪20,892‬‬
‫‪5,223‬‬
‫‪5,223‬‬
‫‪5,223‬‬
‫‪5,223‬‬
‫‪20,892‬‬
‫‪5,537‬‬
‫‪5,537‬‬
‫‪5,537‬‬
‫‪5,537‬‬
‫‪22,148‬‬
‫‪5,653‬‬
‫‪5,653‬‬
‫‪5,653‬‬
‫‪5,653‬‬
‫‪22,612‬‬
‫‪5,747‬‬
‫‪5,747‬‬
‫‪5,747‬‬
‫‪5,747‬‬
‫‪22,988‬‬
‫‪5,946‬‬
‫‪5,946‬‬
‫‪1,982‬‬
‫‪3,964‬‬
‫‪5,946‬‬
‫‪23,784‬‬
‫‪24,048‬‬
‫‪24,921‬‬
‫‪25,860‬‬
‫‪79,750‬‬
‫‪73,422‬‬
‫‪41,850‬‬
‫‪509,220‬‬
‫‪518,880‬‬
‫‪518,880‬‬
‫‪63,564‬‬
‫‪65,441‬‬
‫‪66,672‬‬
‫‪26,484‬‬
‫‪27,264‬‬
‫‪27,780‬‬
‫‪42,435‬‬
‫‪43,240‬‬
‫‪43,240‬‬
‫תלמיד )סטודנט(‪ 3‬ותלמיד ישיבה‬
‫‪1‬‬
‫סכום מופחת‬
‫לחודש‬
‫‪---------‬‬‫‪---------‬‬‫‪34,820‬‬
‫‪34,820‬‬
‫‪34,820‬‬
‫‪34,820‬‬
‫‪34,820‬‬
‫‪34,820‬‬
‫‪3,335.18‬‬
‫‪3,335.18‬‬
‫‪3,335.18‬‬
‫‪3,335.18‬‬
‫‪3,335.18‬‬
‫‪3,335.18‬‬
‫‪3,335.18‬‬
‫‪3,335.18‬‬
‫‪3,482‬‬
‫‪3,482‬‬
‫‪3,482‬‬
‫‪3,482‬‬
‫‪3,482‬‬
‫‪3,482‬‬
‫‪3,482‬‬
‫‪3,482‬‬
‫‪34,820‬‬
‫‪34,820‬‬
‫‪34,820‬‬
‫‪34,820‬‬
‫‪3,335.18‬‬
‫‪3,335.18‬‬
‫‪3,335.18‬‬
‫‪3,335.18‬‬
‫‪3,482‬‬
‫‪3,482‬‬
‫‪3,482‬‬
‫‪3,482‬‬
‫‪35,760‬‬
‫‪35,760‬‬
‫‪35,760‬‬
‫‪35,760‬‬
‫‪3,335.18‬‬
‫‪3,456.58‬‬
‫‪3,585.18‬‬
‫‪3,585.18‬‬
‫‪4,430‬‬
‫‪4,430‬‬
‫‪4,430‬‬
‫‪4,430‬‬
‫‪35,760‬‬
‫‪35,760‬‬
‫‪35,760‬‬
‫‪35,760‬‬
‫‪3,585.18‬‬
‫‪3,710.18‬‬
‫‪3,710.18‬‬
‫‪3,710.18‬‬
‫‪4,522‬‬
‫‪4,522‬‬
‫‪4,522‬‬
‫‪4,522‬‬
‫‪36,760‬‬
‫‪36,760‬‬
‫‪36,760‬‬
‫‪36,760‬‬
‫‪3,710.18‬‬
‫‪3,710.18‬‬
‫‪3,850.18‬‬
‫‪3,850.18‬‬
‫‪4,598‬‬
‫‪4,598‬‬
‫‪4,598‬‬
‫‪4,598‬‬
‫‪38,415‬‬
‫‪38,415‬‬
‫‪38,415‬‬
‫‪76,830‬‬
‫‪76,830‬‬
‫‪3,850.18‬‬
‫‪3,850.18‬‬
‫‪3,850.18‬‬
‫‪3,850.18‬‬
‫‪3,850.18‬‬
‫‪4,757‬‬
‫‪4,757‬‬
‫‪4,757‬‬
‫‪4,757‬‬
‫‪4,757‬‬
‫‪3,850.18‬‬
‫‪4,100‬‬
‫‪4,100‬‬
‫‪4,300‬‬
‫‪4,300‬‬
‫‪4,300‬‬
‫‪4,300‬‬
‫‪4,809‬‬
‫‪4,984‬‬
‫‪5,171‬‬
‫‪5,297‬‬
‫‪5,453‬‬
‫‪5,556‬‬
‫‪4‬‬
‫הכנסה חייבת בדמי ביטוח = השכר הממוצע ‪5% x‬‬
‫‪4.61%‬‬
‫דמי ביטוח‬
‫חודש ‪1/14‬‬
‫הכנסה לחודש ‪454‬‬
‫דמי ביטוח לחודש ‪21‬‬
‫דמי ביטוח בריאות ‪103‬‬
‫‪124‬‬
‫סך הכל‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫ראו הערה ‪ 1‬בעמוד ה'‪.‬‬
‫החל מ‪ 1.1.00-‬גדל הסכום המרבי לעובד עצמאי ולמי שאינו עובד עצמאי לפי ‪ 5‬מהשכר הממוצע‪ .‬וכך גם לגבי עובד‪ .‬אולם לגבי המעביד נותר הסכום המרבי‬
‫פי ‪ 4‬מהשכר הממוצע‪ .‬החל מיום ‪ 1.1.06‬ההכנסה המרבית‪ ,‬כפי שפורסמה בחודש דצמבר‪ ,‬מתעדכנת לפי שיעור עליית המדד בינואר כל שנה )ולא על פי‬
‫עליית השכר הממוצע במשק‪ ,‬כפי שהיה לפני כן(‪ .‬דהיינו‪ ,‬מדד נובמבר השנה הנוכחית מחולק למדד נובמבר בשנה הקודמת‪.‬‬
‫לפי תקנה ‪)19‬ב( לתקנות הביטוח הלאומי )הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח(‪ ,‬התשל"א‪ 1971-‬ופרט ‪ 3‬ללוח י"א לחוק‪.‬‬
‫ראו סעיף ‪)348‬ה( לחוק הביטוח הלאומי‪.‬‬
‫יא‬
‫)‪1.1.2015 (87‬‬
‫עדכוני סכומים‬
‫ביטוח לאומי‬
‫הערות‪:‬‬
‫‪ c‬סכומי מקסימום לכל שנת מס יחושבו לפי סיכום הסכומים לעיל כפול‪ 3 -‬עד ‪ ,31.12.94‬או כפול‪ 4 -‬החל‬
‫מ‪ ,1.1.95-‬באם הסכומים השתנו בכל רבעון‪ .‬לבקשת מבוטח שכיר שהועסק אצל ‪ 2‬מעבידים יחזיר לו המוסד כל‬
‫סכום שנוכה משכרו החודשי לפי סעיף ‪ 342‬לחוק מההכנסה הכוללת העולה על המקסימום לעיל‪ .‬לבקשה יש‬
‫לצרף אישורים מהמעבידים השונים הכוללים פרטים על שכר העבודה והזמן שבעדו שולם השכר‪ ,‬וכן הסכומים‬
‫החודשיים שנוכו לפי סעיף ‪ 342‬לחוק או סך הניכויים השנתיים לפי סעיף ‪ 342‬לחוק‪ .‬הבקשה תוגש תוך ‪ 7‬שנים‬
‫מתום שנת המס שבה נוכו הסכומים האמורים‪ .‬ההחזר יכלול הפרשי הצמדה ]ראו תקנה ‪ 9‬לתקנות הב"ל‬
‫הלאומי )הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח(‪ ,‬התשל"א‪.[1971-‬‬
‫‪ d‬שעורי דמי ביטוח עצמאי ומי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי )לוח י'(‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫אינו עובד ואינו עובד עצמאי‬
‫עצמאי‬
‫תקופה‬
‫מ‪1/97-‬‬
‫ב"ל‬
‫ביטוח בריאות‬
‫סה"כ‬
‫‪12/05-7/02‬‬
‫ב"ל‬
‫ביטוח בריאות‬
‫סה"כ‬
‫‪12/07-1/06‬‬
‫ב"ל‬
‫ביטוח בריאות‬
‫מ‪1/08-‬‬
‫ב"ל‬
‫ביטוח בריאות‬
‫עד הסכום המופחת מעל הסכום המופחת עד הסכום המופחת מעל הסכום המופחת‬
‫‪5.72%‬‬
‫‪3.10%‬‬
‫‪8.82%‬‬
‫‪9.62%‬‬
‫‪4.80%‬‬
‫‪14.42%‬‬
‫‪4.61%‬‬
‫‪4.80%‬‬
‫‪9.41%‬‬
‫‪10.40%‬‬
‫‪4.80%‬‬
‫‪15.20%‬‬
‫‪6.72%‬‬
‫‪3.10%‬‬
‫‪9.82%‬‬
‫‪10.62%‬‬
‫‪4.80%‬‬
‫‪15.42%‬‬
‫‪4.61%‬‬
‫‪4.80%‬‬
‫‪9.41%‬‬
‫‪10.40%‬‬
‫‪4.80%‬‬
‫‪15.20%‬‬
‫‪6.72%‬‬
‫‪3.10%‬‬
‫‪9.82%‬‬
‫‪11.23%‬‬
‫‪5.00%‬‬
‫‪16.23%‬‬
‫‪4.61%‬‬
‫‪5.00%‬‬
‫‪9.61%‬‬
‫‪11.05%‬‬
‫‪5.00%‬‬
‫‪16.05%‬‬
‫‪6.72%‬‬
‫‪3.10%‬‬
‫‪9.82%‬‬
‫‪11.23%‬‬
‫‪5.00%‬‬
‫‪16.23%‬‬
‫‪4.61%‬‬
‫‪5.00%‬‬
‫‪9.61%‬‬
‫‪7.00%‬‬
‫‪5.00%‬‬
‫‪12.00%‬‬
‫החל משנת ‪ 2006‬ואילך חל השיעור הרגיל על הכנסה העולה על ‪ 60%‬מהשכר הממוצע )במקום ‪ 50%‬מהשכר הממוצע(‪.‬‬
‫דמי ביטוח לאומי ובריאות מרביים למבוטח עצמאי‬
‫בגין הסכום המופחת ‪9.82% x 59,808 = 5,873‬‬
‫‪2011‬‬
‫בגין יתרת ההכנסה‬
‫‪16.23% x (881,064 - 59,808) = 133,290‬‬
‫‪139,163‬‬
‫‪2012‬‬
‫בגין הסכום המופחת‬
‫בגין יתרת ההכנסה‬
‫‪9.82% x 62,052 = 6,094‬‬
‫‪16.23% x (502,200 - 62,052) = 71,436‬‬
‫‪77,530‬‬
‫‪2013‬‬
‫בגין הסכום המופחת‬
‫בגין יתרת ההכנסה‬
‫‪9.82% x 63,564 = 6,242‬‬
‫‪16.23% x (509,220 - 63,564) = 72,330‬‬
‫‪78,572‬‬
‫‪2014‬‬
‫בגין הסכום המופחת‬
‫בגין יתרת ההכנסה‬
‫‪9.82% x 65,441 = 6,426‬‬
‫‪16.23% x (518,880 - 65,441) = 73,593‬‬
‫‪80,019‬‬
‫‪2015‬‬
‫בגין הסכום המופחת‬
‫בגין יתרת ההכנסה‬
‫‪9.82% x 66,672 = 6,547‬‬
‫‪16.23% x (518,880 - 66,672) = 73,393‬‬
‫‪79,940‬‬
‫‪ e‬שעורי דמי ביטוח לעובד שכיר ומעבידו מפורטים להלן‪ .‬לעובד יומי המינימום מבוסס על חלוקת סכום‬
‫המינימלי ב‪ 25-‬ימי עבודה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫עובד עצמאי )בגבר ובאשה( מעל גיל הפרישה מחודש ינואר ‪:2006‬‬
‫עובד עצמאי שמקבל קצבת זקנה ישלם ‪ 0.39%‬עד הסכום המופחת ו‪ 0.68%-‬מעל הסכום המופחת‪.‬‬
‫מי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי שאין לו הכנסות‪ ,‬ישלם דמי ביטוח בסך ‪ 162‬ש"ח החל מיום ‪.1.1.14‬‬
‫)‪1.1.2015 (87‬‬
‫יב‬
‫עדכוני סכומים‬
‫ביטוח לאומי‬
‫עד הסכום המופחת‬
‫‪12/05-7/05‬‬
‫ב"ל‬
‫ביטוח בריאות‬
‫סה"כ‬
‫מעביד‬
‫עובד‬
‫‪5.33%‬‬
‫‬‫‪5.33%‬‬
‫‪1.40%‬‬
‫‪3.10%‬‬
‫‪4.50%‬‬
‫מעביד‪+‬עובד‬
‫‪6.73%‬‬
‫‪3.10%‬‬
‫‪9.83%‬‬
‫עד הסכום המופחת‬
‫‪12/06-1/06‬‬
‫ב"ל‬
‫ביטוח בריאות‬
‫סה"כ‬
‫מעביד‬
‫עובד‬
‫‪4.98%‬‬
‫‬‫‪4.98%‬‬
‫‪0.40%‬‬
‫‪3.10%‬‬
‫‪3.50%‬‬
‫מעביד‪+‬עובד‬
‫‪5.38%‬‬
‫‪3.10%‬‬
‫‪8.48%‬‬
‫עד הסכום המופחת‬
‫‪12/07-1/07‬‬
‫ב"ל‬
‫ביטוח בריאות‬
‫סה"כ‬
‫מעביד‬
‫עובד‬
‫‪4.14%‬‬
‫‬‫‪4.14%‬‬
‫‪0.40%‬‬
‫‪3.10%‬‬
‫‪3.50%‬‬
‫מעביד‪+‬עובד‬
‫‪4.54%‬‬
‫‪3.10%‬‬
‫‪7.64%‬‬
‫עד הסכום המופחת‬
‫‪12/08-1/08‬‬
‫ב"ל‬
‫ביטוח בריאות‬
‫סה"כ‬
‫מעביד‬
‫עובד‬
‫‪3.85%‬‬
‫‬‫‪3.85%‬‬
‫‪0.40%‬‬
‫‪3.10%‬‬
‫‪3.50%‬‬
‫מעביד‪+‬עובד‬
‫‪4.25%‬‬
‫‪3.10%‬‬
‫‪7.35%‬‬
‫עד הסכום המופחת‬
‫‪7/09-1/09‬‬
‫ב"ל‬
‫ביטוח בריאות‬
‫סה"כ‬
‫מעביד‬
‫עובד‬
‫‪3.45%‬‬
‫‬‫‪3.45%‬‬
‫‪0.40%‬‬
‫‪3.10%‬‬
‫‪3.50%‬‬
‫מעביד‪+‬עובד‬
‫‪3.85%‬‬
‫‪3.10%‬‬
‫‪6.95%‬‬
‫עד הסכום המופחת‬
‫מעל לסכום המופחת‬
‫מעביד‬
‫‪5.68%‬‬
‫‬‫‪5.68%‬‬
‫עובד‬
‫‪5.58%‬‬
‫‪4.80%‬‬
‫‪10.38%‬‬
‫מעביד‪+‬עובד‬
‫‪11.26%‬‬
‫‪4.80%‬‬
‫‪16.06%‬‬
‫מעל לסכום המופחת‬
‫מעביד‬
‫‪5.68%‬‬
‫‬‫‪5.68%‬‬
‫עובד‬
‫‪7.00%‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5.00%‬‬
‫‪12.00%‬‬
‫מעביד‪+‬עובד‬
‫‪12.68%‬‬
‫‪5.00%‬‬
‫‪17.68%‬‬
‫מעל לסכום המופחת‬
‫מעביד‬
‫‪5.68%‬‬
‫‬‫‪5.68%‬‬
‫עובד‬
‫‪7.00%‬‬
‫‪5.00%‬‬
‫‪12.00%‬‬
‫מעביד‪+‬עובד‬
‫‪12.68%‬‬
‫‪5.00%‬‬
‫‪17.68%‬‬
‫מעל לסכום המופחת‬
‫מעביד‬
‫‪5.43%‬‬
‫‬‫‪5.43%‬‬
‫עובד‬
‫‪7.00%‬‬
‫‪5.00%‬‬
‫‪12.00%‬‬
‫מעביד‪+‬עובד‬
‫‪12.43%‬‬
‫‪5.00%‬‬
‫‪17.43%‬‬
‫מעל לסכום המופחת‬
‫מעביד‬
‫‪5.43%‬‬
‫‬‫‪5.43%‬‬
‫עובד‬
‫‪7.00%‬‬
‫‪5.00%‬‬
‫‪12.00%‬‬
‫מעביד‪+‬עובד‬
‫‪12.43%‬‬
‫‪5.00%‬‬
‫‪17.43%‬‬
‫מעל לסכום המופחת‬
‫)‪ 60%‬מהשכר הממוצע(‬
‫‪3/11-8/09‬‬
‫ב"ל‬
‫ביטוח בריאות‬
‫סה"כ‬
‫‪ 4/11‬ואילך‬
‫ב"ל‬
‫ביטוח בריאות‬
‫סה"כ‬
‫‪ 1/13‬ואילך‬
‫ב"ל‬
‫ביטוח בריאות‬
‫סה"כ‬
‫‪ 1/14‬ואילך‬
‫ב"ל‬
‫ביטוח בריאות‬
‫סה"כ‬
‫מעביד‬
‫עובד‬
‫‪3.85%‬‬
‫‬‫‪3.85%‬‬
‫‪0.40%‬‬
‫‪3.10%‬‬
‫‪3.50%‬‬
‫מעביד‪+‬עובד‬
‫‪4.25%‬‬
‫‪3.10%‬‬
‫‪7.35%‬‬
‫עד הסכום המופחת‬
‫מעביד‬
‫עובד‬
‫‪3.45%‬‬
‫‬‫‪3.45%‬‬
‫‪0.40%‬‬
‫‪3.10%‬‬
‫‪3.50%‬‬
‫מעביד‪+‬עובד‬
‫‪3.85%‬‬
‫‪3.10%‬‬
‫‪6.95%‬‬
‫עד הסכום המופחת‬
‫מעביד‬
‫עובד‬
‫‪3.45%‬‬
‫‬‫‪3.45%‬‬
‫‪0.40%‬‬
‫‪3.10%‬‬
‫‪3.50%‬‬
‫מעביד‪+‬עובד‬
‫‪3.85%‬‬
‫‪3.10%‬‬
‫‪6.95%‬‬
‫עד הסכום המופחת‬
‫מעביד‬
‫עובד‬
‫‪3.45%‬‬
‫‬‫‪3.45%‬‬
‫‪0.40%‬‬
‫‪3.10%‬‬
‫‪3.50%‬‬
‫מעביד‪+‬עובד‬
‫‪3.85%‬‬
‫‪3.10%‬‬
‫‪6.95%‬‬
‫מעביד‬
‫‪5.43%‬‬
‫‬‫‪5.43%‬‬
‫עובד‬
‫‪7.00%‬‬
‫‪5.00%‬‬
‫‪12.00%‬‬
‫מעביד‪+‬עובד‬
‫‪12.43%‬‬
‫‪5.00%‬‬
‫‪17.43%‬‬
‫מעל לסכום המופחת‬
‫מעביד‬
‫‪5.90%‬‬
‫‬‫‪5.90%‬‬
‫עובד‬
‫‪7.00%‬‬
‫‪5.00%‬‬
‫‪12.00%‬‬
‫מעביד‪+‬עובד‬
‫‪12.90%‬‬
‫‪5.00%‬‬
‫‪17.90%‬‬
‫מעל לסכום המופחת‬
‫מעביד‬
‫‪6.50%‬‬
‫‬‫‪6.50%‬‬
‫עובד‬
‫‪7.00%‬‬
‫‪5.00%‬‬
‫‪12.00%‬‬
‫מעביד‪+‬עובד‬
‫‪13.50%‬‬
‫‪5.00%‬‬
‫‪18.50%‬‬
‫מעל לסכום המופחת‬
‫מעביד‬
‫‪7.25%‬‬
‫‬‫‪7.25%‬‬
‫עובד‬
‫‪7.00%‬‬
‫‪5.00%‬‬
‫‪12.00%‬‬
‫מעביד‪+‬עובד‬
‫‪14.25%‬‬
‫‪5.00%‬‬
‫‪19.25%‬‬
‫מקסימום לרבעון לעצמאי = שכר ממוצע לחודש ‪ 3 x 5 x‬חודשים מחודש יולי ‪ 2003‬ועד תום שנת ‪ .2005‬החל מיום ‪1.1.06‬‬
‫ההכנסה המרבית‪ ,‬כפי שפורסמה בחודש דצמבר‪ ,‬מתעדכנת לפי שיעור עליית המדד בינואר כל שנה )ולא על פי עליית השכר‬
‫הממוצע במשק‪ ,‬כפי שהיה לפני כן(‪ .‬דהיינו‪ ,‬מדד נובמבר השנה הנוכחית מחולק למדד נובמבר בשנה הקודמת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫על פי תיקון ‪ 33‬לחוק ביטוח בריאות ממלכתי )ס"ח ‪ 2023‬התשס"ה ‪ (814 ,10.8.05‬הועלה שיעור דמי ביטוח בריאות בסעיף ‪)14‬ב()ג(‬
‫להכנסה שמעל לסכום המופחת משיעור של ‪ 4.8%‬לשיעור של ‪ 5%‬החל מיום ‪.1.1.06‬‬
‫יג‬
‫)‪1.1.2015 (87‬‬
‫עדכוני סכומים‬
‫ביטוח לאומי‬
‫שיעורי דמי הביטוח על פי לוח י' לחוק מעודכן ל‪ 1.1.14-‬ואילך‬
‫ענף‬
‫סה"כ דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות‬
‫סה"כ דמי ביטוח לאומי‬
‫זו"ש‬
‫סיעוד‬
‫נכות‬
‫נ‪ .‬תאונות‬
‫נ‪ .‬עבודה‬
‫אמהות‬
‫ילדים‬
‫אבטלה‬
‫פש"ר‬
‫דמי ביטוח בריאות‬
‫סה"כ‬
‫‪6.95‬‬
‫‪3.85‬‬
‫‪1.52‬‬
‫‪0.05‬‬
‫‪0.37‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪0.37‬‬
‫‪0.15‬‬
‫‪1.32‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪0.01‬‬
‫‪3.10‬‬
‫מופחת‬
‫עובד‬
‫‪3.50‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪0.22‬‬
‫‪0.01‬‬
‫‪0.11‬‬
‫‪0.01‬‬
‫‪-‬‬‫‪0.04‬‬
‫‪-‬‬‫‪0.01‬‬
‫‪-‬‬‫‪3.10‬‬
‫סה"כ‬
‫‪18.75‬‬
‫‪13.75‬‬
‫‪5.89‬‬
‫‪0.28‬‬
‫‪2.28‬‬
‫‪0.11‬‬
‫‪1.47‬‬
‫‪1.27‬‬
‫‪2.08‬‬
‫‪0.33‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪5.00‬‬
‫מעסיק‬
‫‪3.45‬‬
‫‪3.45‬‬
‫‪1.30‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪0.26‬‬
‫‪0.01‬‬
‫‪0.37‬‬
‫‪0.11‬‬
‫‪1.32‬‬
‫‪0.03‬‬
‫‪0.01‬‬
‫‪--‬‬
‫מלא‬
‫עובד‬
‫‪12.00‬‬
‫‪7.00‬‬
‫‪3.85‬‬
‫‪0.14‬‬
‫‪1.86‬‬
‫‪0.07‬‬
‫‪-‬‬‫‪0.87‬‬
‫‪-‬‬‫‪0.21‬‬
‫‪-‬‬‫‪5.00‬‬
‫מעסיק‬
‫‪6.75‬‬
‫‪6.75‬‬
‫‪2.04‬‬
‫‪0.14‬‬
‫‪0.42‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪1.47‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪2.08‬‬
‫‪0.12‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪--‬‬
‫שיעורי דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות ביום ‪ 1.1.15‬על פי סוגי העובדים והטורים בטופס ‪102‬‬
‫טור ‪:1‬‬
‫עובדים "תושבי ישראל" שמלאו להם ‪ 18‬שנה וטרם הגיעו ל"גיל הפרישה"‬
‫טור ‪:2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6.90‬‬
‫בעלי שליטה בחברה שמלאו להם ‪ 18‬וטרם הגיעו ל"גיל הפרישה"‬
‫טור ‪:3‬‬
‫בטור זה יש לדווח על יתר העובדים שהם "תושב ישראל" ואינם כלולים בטור ‪,1‬‬
‫ועל בעלי שליטה שאינם כלולים בטור ‪.2‬‬
‫‪3.48‬‬
‫אשה וגבר מעל "גיל הזכאות" לקצבת זקנה ושאינם מקבלים קצבת זקנה‬
‫מופחת‬
‫עובד‬
‫מעסיק‬
‫‪3.50‬‬
‫‪3.45‬‬
‫‪19.25‬‬
‫‪3.49‬‬
‫‪3.41‬‬
‫‪18.84‬‬
‫‪11.79‬‬
‫‪3.10‬‬
‫‪0.38‬‬
‫‪6.85‬‬
‫‪5.00‬‬
‫‪1.85‬‬
‫‪3.47‬‬
‫‪3.10‬‬
‫‪0.37‬‬
‫‪6.80‬‬
‫‪5.00‬‬
‫‪1.80‬‬
‫מבוטחים המקבלים קצבת נכות יציבה מעבודה בשיעור ‪ ,100%‬או קצבת נכות‬
‫כללית יציבה בשיעור ‪ 100%‬או קצבת נכות כללית בלתי יציבה בשיעור ‪3.48 100%‬‬
‫לתקופה רצופה של שנה אחת לפחות‪.‬‬
‫‪3.47‬‬
‫בעלי שליטה‬
‫‪3.10‬‬
‫‪0.38‬‬
‫‪6.85‬‬
‫‪5.00‬‬
‫‪1.85‬‬
‫‪3.10‬‬
‫‪0.37‬‬
‫‪6.80‬‬
‫‪5.00‬‬
‫‪1.80‬‬
‫נשים וגברים בין "גיל הפרישה" ל"גיל הזכאות" לקצבת זקנה שאינם מקבלים‬
‫קצבת זקנה‬
‫‪6.52‬‬
‫‪3.37‬‬
‫‪3.15‬‬
‫‪16.49‬‬
‫‪9.86‬‬
‫‪6.63‬‬
‫בעלי שליטה‬
‫‪6.51‬‬
‫‪3.37‬‬
‫‪3.14‬‬
‫‪16.44‬‬
‫‪9.86‬‬
‫‪6.58‬‬
‫מי שטרם מלאו לו ‪ 18‬שנה‬
‫‪0.38‬‬
‫‪--‬‬
‫‪0.38‬‬
‫‪1.85‬‬
‫‪--‬‬
‫‪1.85‬‬
‫בעל שליטה‬
‫‪0.37‬‬
‫‪--‬‬
‫‪0.37‬‬
‫‪1.80‬‬
‫‪--‬‬
‫‪1.80‬‬
‫נשים וגברים המקבלים קצבת זקנה מהמוסד‬
‫‪0.38‬‬
‫‪--‬‬
‫‪0.38‬‬
‫‪1.85‬‬
‫‪--‬‬
‫‪1.85‬‬
‫בעלי שליטה‬
‫‪0.37‬‬
‫‪--‬‬
‫‪0.37‬‬
‫‪1.80‬‬
‫‪--‬‬
‫‪1.80‬‬
‫חיילים בשירות סדיר‬
‫‪3.85‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪3.45‬‬
‫‪14.25‬‬
‫‪7.00‬‬
‫‪7.25‬‬
‫בעלי שליטה‬
‫‪6.90‬‬
‫‪3.39‬‬
‫‪3.41‬‬
‫‪18.84‬‬
‫‪11.79‬‬
‫‪7.05‬‬
‫טור בטופס ‪102‬‬
‫סה"כ‬
‫‪6.95‬‬
‫בעלי שליטה‬
‫‪1‬‬
‫סה"כ‬
‫מלא‬
‫עובד‬
‫‪12.00‬‬
‫‪7.25‬‬
‫‪7.05‬‬
‫מעסיק‬
‫יש לשים לב‪ ,‬שבעלי שליטה יכולים להיות גם מי שאינם בעלי זכויות בחברה אם קרוביהם הינם בעלי הזכויות בה‪ ,‬בהתאם לנסיבות שהיו‬
‫בעניין שלם )ע"א ‪ 6357/99‬פקיד שומה ב"ש נ' יוסף ואליהו שלם‪ ,‬מיסים טז‪ 6/02 3/‬ה‪ ,76-‬מ' כהן עדכוני מסים ‪ ,100‬עמוד ‪.(170‬‬
‫אזכור פסק הדין מופיע גם באתר המוסד לביטוח לאומי‪.‬‬
‫לפי תיקון ‪ 61‬לחוק הביטוח הלאומי בתחולה מיום ‪ 1.1.2004‬בעל שליטה בחברת מעטים לא יהיה מבוטח בענף ביטוח אבטלה ובענף‬
‫ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפרוק תאגיד‪ .‬לכן בדוח לחודש ינואר ‪ 2004‬ואילך אין לשלם דמי ביטוח עבור בעל שליטה בחברת‬
‫מעטים המדווח כשכיר לענפי הביטוח‪ :‬אבטלה וביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפרוק תאגיד כאמור‪ .‬הדיווח עבורם בטופס ‪ 102‬יהיה‬
‫בטור ‪.2‬‬
‫)‪1.1.2015 (87‬‬
‫יד‬
‫עדכוני סכומים‬
‫ביטוח לאומי‬
‫דמי ביטוח למבוטחים מעל לגיל הפרישה‬
‫)בגיל המותנה(‬
‫‪1‬‬
‫החל מ‪ 1.8.09-‬יש לנכות מהנ"ל‪ ,‬אם אינם מקבלים קצבת זקנה מהמוסד‪ ,‬דמי ביטוח לאומי ובריאות גם מחלק‬
‫העובד‪/‬ת‪.‬‬
‫עובד שכיר‬
‫חלק העובד‬
‫‪3.37%‬‬
‫‪9.86%‬‬
‫‪2‬‬
‫מחלק השכר שעד ‪ 60%‬מהשכר הממוצע‬
‫מחלק השכר שמעל ‪ 60%‬מהשכר הממוצע‬
‫‪2‬‬
‫חלק המעביד‬
‫‪3.15%‬‬
‫‪5.94%‬‬
‫מעביד ועובד‬
‫‪6.52%‬‬
‫‪15.8%‬‬
‫הרכב השיעורים לעיל הוא כמפורט כדלקמן‪:‬‬
‫ענף‬
‫ילדים‬
‫נפגעי עבודה‬
‫תאונות‬
‫נפגעי‬
‫‪3‬‬
‫אבטלה‬
‫פש"ר‬
‫‪3‬‬
‫נכות כללית‬
‫סיעוד‬
‫זו"ש‬
‫אמהות‬
‫סה"כ דמי ביטוח לאומי‬
‫דמי ביטוח בריאות‬
‫סה"כ דמי ביטוח‬
‫‪3‬‬
‫סעיף‬
‫חיוב‬
‫‪)335‬ב(‬
‫‪)335‬ג(‬
‫‪)335‬ד(‬
‫‪)335‬ה(‬
‫‪)335‬ו(‬
‫‪)335‬ז(‬
‫‪)335‬ח(‬
‫‪)335‬ט(‬
‫‪)335‬ט(‬
‫עובד‬
‫מופחת‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪0.01‬‬
‫‪0.22‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪0.27‬‬
‫‪3.10‬‬
‫‪3.37‬‬
‫מעביד‬
‫‪1.32‬‬
‫‪0.37‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪0.01‬‬
‫‪--‬‬‫‪0.04‬‬
‫‪1.30‬‬
‫‪0.11‬‬
‫‪3.15‬‬
‫‪--‬‬‫‪3.15‬‬
‫עובד עצמאי )דמי ביטוח לאומי בלבד‪(4‬‬
‫אינו מקבל קצבת זקנה‬
‫‪8.65%‬‬
‫עד לסכום המופחת‬
‫‪14.29%‬‬
‫מעל לסכום המופחת‬
‫עובד‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪0.14‬‬
‫‪3.85‬‬
‫‪0.87‬‬
‫‪4.86‬‬
‫‪5.00‬‬
‫‪9.86‬‬
‫מלא‬
‫מעביד‬
‫‪2.08‬‬
‫‪1.30‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪0.04‬‬
‫‪--‬‬‫‪0.13‬‬
‫‪2.04‬‬
‫‪0.35‬‬
‫‪5.94‬‬
‫‪--‬‬‫‪5.94‬‬
‫מקבל קצבת זקנה‬
‫‪0.39%‬‬
‫‪0.68%‬‬
‫ביטוח בריאות לעובדים ולעובדות בגיל הפרישה המקבלים קצבת נכות או קצבת תלויים‬
‫עובדים בני ‪ 65‬ומעלה )עובדת בת ‪ 60‬ומעלה(‪ ,‬המקבל מן המוסד לביטוח לאומי קצבת נכות מעבודה או קצבת‬
‫תלויים‪ ,‬אינו חייב בתשלום דמי ביטוח בריאות מהכנסתו מעבודה‪ ,‬ולכן אין לנכות משכרו דמי ביטוח בריאות‪.‬‬
‫]סעיף ‪)14‬ה()‪ (3‬בהתייחס לסעיף ‪)320‬ד()ה( לחוק הביטוח הלאומי[‪.‬‬
‫דמי ביטוח הבריאות ינוכו מהגמלה המשולמת לו על ידי המוסד‪ .‬יש לדווח עבור עובד כאמור בטור מס' ‪ 3‬בטופס ‪.102‬‬
‫עובד במשק בית‬
‫שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות באחוזים מהשכר )החל מ‪(1.1.97-‬‬
‫עובדים מגיל ‪ 18‬עד גיל הפרישה‬
‫עובד‬
‫מעסיק‬
‫‪6.25%‬‬
‫‪1.00%‬‬
‫דמי ביטוח לאומי ‪5.25%‬‬
‫‪1.00%‬‬
‫‪1.00%‬‬
‫דמי ביטוח בריאות ‪0%‬‬
‫‪7.25%‬‬
‫‪2.00%‬‬
‫‪5.25%‬‬
‫סך הכל‬
‫סה"כ‬
‫עובדים מגיל הפרישה עד גיל הזכאות לקצבת זקנה שאינם מקבלים קצבת זקנה‬
‫סה"כ‬
‫עובד‬
‫מעסיק‬
‫‪5.25%‬‬
‫‪0%‬‬
‫דמי ביטוח לאומי ‪5.25%‬‬
‫‪1.00%‬‬
‫‪1.00%‬‬
‫דמי ביטוח בריאות ‪0%‬‬
‫‪6.25%‬‬
‫‪1.00%‬‬
‫‪5.25%‬‬
‫סך הכל‬
‫עובדים שעדיין לא מלאו להם ‪ 18‬שנים‪ ,‬או שהגיעו לגיל הפרישה והם מקבלים קצבת זקנה ‪ -‬סה"כ )מעסיק( ‪) 2.00% -‬החל מ‪(1.1.97-‬‬
‫עובדים תושבי יהודה‪ ,‬שומרון וחבל עזה או תושבי חוץ לארץ ‪ -‬סה"כ )מעסיק( ‪) 2.00% -‬החל מ‪(1.1.97-‬‬
‫הגיל שבו תהיה זכאי לקצבת זקנה‪ ,‬בתנאי שהכנסתך מעבודה אינה עולה על סכום ההכנסה המרבית‪ ,‬והכנסתך שלא מעבודה‪ ,‬כגון‬
‫הכנסה מנכסים או מריבית על השקעות אינה עולה על כפליים ההכנסה המרבית‪ .‬ההכנסה מפנסיה אינה נלקחת בחשבון‪ .‬עד ‪ 30‬ביוני‬
‫‪ 2004‬גיל זה היה לגברים ‪ 65‬ולנשים ‪ .60‬גיל זה עולה בהדרגה‪ ,‬וכשיושלם התהליך‪ ,‬הוא יהיה ‪ 67‬לגברים ו‪ 64-‬לנשים‪.‬‬
‫הגיל שבו תהיה זכאי לקצבת זקנה ללא מבחן הכנסות‪ .‬לגבר‪ -‬גיל ‪ ,70‬לאישה )כולל עקרת בית( ‪ -‬הגיל עולה בהדרגה מ‪ ,65-‬וכשיושלם‬
‫התהליך הוא יהיה ‪.70‬‬
‫תיק ניכויים במס‪-‬הכנסה‬
‫בתקנה ‪ 1‬לתקנות מס הכנסה ומס מעסיקים )ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים(‪ ,‬התשנ"ג‪1993-‬‬
‫בהגדרת "שכר עבודה" הוצא במפורש שכר עבודה המשתלם בידי יחיד במשק ביתו הפרטי למועסק שהוא עובד יומי‬
‫שעבד במשק הבית פחות מ‪ 18-‬ימים בחודש‪) .‬הוראה זו היא בתחולה משנת מס ‪.(1993‬‬
‫לפיכך‪ ,‬מי שמעסיק עובד יומי כאמור‪ ,‬במשק בית‪ ,‬אינו חייב לפתוח תיק ניכויים במס הכנסה ולדווח ו‪/‬או לנכות מס‬
‫הכנסה במקור בגין תשלומיו‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫החל מיום ‪ 1.7.04‬חל שינוי בגיל הזכאות לקצבת זקנה בהתאם לחוק גיל פרישה‪ ,‬התשס"ד‪ 2004-‬ומכאן נובעים שינויים בגיל המותנה‪.‬‬
‫הגדרת "השכר הממוצע" ראו הערה ‪ 1‬בעמוד ה'‪.‬‬
‫עובד שהגיע לגיל פרישה יוצא מהגדרת "מבוטח"‪ ,‬ולכן אינו חייב בתשלום דמי ב"ל בעד ענפים אלה‪ :‬תאונות ]פרק ו'[‪ ,‬אבטלה ] פרק ז'[ ונכות ]פרק ט'[‪.‬‬
‫דמי ביטוח בריאות מנוכים מקצבת הזקנה בסכום חודשי של ‪ 173‬ש"ח )החל מ‪.(1/09-‬‬
‫טו‬
‫)‪1.1.2015 (87‬‬
‫עדכוני סכומים‬
‫ביטוח לאומי‬
‫סכומים הנגזרים מהשכר הממוצע‬
‫פרטים‬
‫שכיר‬
‫‪*47.5% A‬‬
‫סכום מזערי‬
‫סכום מופחת ‪ -‬עד ‪50% C 31.12.05‬‬
‫סכום מופחת ‪ -‬מיום ‪60% 1.1.06‬‬
‫עצמאי‬
‫אינו עובד‬
‫ואינו עצמאי‬
‫פנסיה‬
‫‪25%‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪15%‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪-‬‬
‫סכומים הנגזרים מהסכום הבסיסי‬
‫תלמיד במוסד להשכלה גבוהה‪,‬‬
‫מוסד תורני או ישיבה ‪K‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪1‬‬
‫סכום מרבי‬
‫‪31.7.09-1.1.06‬‬
‫‪31.12.10-1.8.09‬‬
‫‪31.12.11-1.1.11‬‬
‫תגמולי מילואים‬
‫‬‫‪**68%‬‬
‫‪**68%‬‬
‫‪**68% D‬‬
‫מינימום‬
‫‪***68%‬‬
‫פי ‪5‬‬
‫‪ D‬פי ‪5‬‬
‫מקסימום‬
‫יחיד‪+‬בן זוג לכל ילד‬
‫יחיד‬
‫קצבאות‬
‫‪5.6%‬‬
‫‪26.60%‬‬
‫‪17.7%‬‬
‫‪E‬‬
‫קצבת זקנה‬
‫‪8.3% J‬‬
‫‬‫‪17.7%‬‬
‫‪F‬‬
‫קצבת שאירים‬
‫‪H 10.7% H 40.13%‬‬
‫‪26.75%‬‬
‫‪H G‬‬
‫קצבת נכות מלאה‬
‫‪7.0%‬‬
‫‪76.00%‬‬
‫הכנסה אקטיבית ‪57.00%‬‬
‫סכום הכנסה שמתחתיו‬
‫‪14%‬‬
‫‪228.00% 171.00%‬‬
‫לא תפגע קצבת זקנה ‪ I‬הכנסה פסיבית‬
‫‪ A‬סכום מזערי ‪ -‬סעיף ‪)348‬ב( ולוח י"א לחוק‪ .‬לגבי פנסיה ‪ -‬תקנה ‪12‬א )הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי‬
‫ביטוח(‪ ,‬התשל"א‪.1971-‬‬
‫‪ B‬סכום מרבי ‪ -‬החל מיום ‪ 1.1.06‬ההכנסה המרבית‪ ,‬כפי שפורסמה בחודש דצמבר‪ ,‬מתעדכנת לפי שיעור‬
‫עליית המדד בינואר כל שנה )ולא על פי עליית השכר הממוצע במשק‪ ,‬כפי שהיה לפני כן(‪ .‬דהיינו‪ ,‬מדד‬
‫נובמבר השנה הנוכחית מחולק למדד נובמבר בשנה הקודמת‪ .‬ההכנסה המרבית נגזרת מפסקה )‪ (3‬של‬
‫הגדרת "סכום בסיסי"‪ ,‬המתעדכנת כאמור‪ ,‬לפי מדד המחירים לצרכן‪.‬‬
‫‪ C‬סכום מופחת ‪ -‬סעיף ‪ 341‬לחוק לעניין תשלום דמי ביטוח וצו ב"ל )שיעורים מופחתים של דמי ביטוח( )מס' ‪,(2‬‬
‫התשמ"ז‪ 1987-‬ותקנות ביטוח בריאות ממלכתי )שיעורים מופחתים של דמי ביטוח בריאות(‪ ,‬התשנ"ה‪ .1995-‬עד‬
‫יום ‪ 31.12.05‬הסכום המופחת היה ‪ 50%‬מהשכר הממוצע‪ .‬החל מיום ‪ 1.1.06‬יהיה הסכום המופחת ‪60% -‬‬
‫מהשכר הממוצע‪.‬‬
‫‪ D‬סכום מזערי ומרבי לתגמולי מילואים ‪ -‬סעיפים ‪ 272 ,270‬לחוק ב"ל‪ .‬מ‪ 1/95-‬הוגדלה התקרה לעובד פי ‪) 4‬לפני‬
‫כן ‪ -‬פי ‪ (3‬מהשכר הממוצע‪ .‬החל מיום ‪ 1.1.2000‬הוגדלה התקרה לפי ‪.5‬‬
‫‪ E‬קצבת זקנה‪ :‬השיעור ‪ 17.7%‬בתחילה לגבי גמלאות המשתלמות בעד יום ‪ 1.1.11‬ואילך‪ ,‬ומחושב מ"הסכום הבסיסי"‬
‫לפי פיסקה )‪ (3‬להגדרה שבסעיף ‪ 1‬לחוק‪ .‬ראו סעיף ‪ 244‬לחוק‪ ,‬וכן סעיף ‪ 248‬לחוק לעניין תוספת וותק לקצבת זקנה‪.‬‬
‫תוספת לבן זוג תלוי מ‪.8.9% :1.1.11-‬‬
‫‪ F‬קצבת שאירים‪ :‬השיעור ‪ 17.7%‬בתחילה לגבי גמלאות המשתלמות בעד יום ‪ 1.1.11‬ואילך ומחושב מ"הסכום‬
‫הבסיסי" לפי פיסקה )‪ (3‬להגדרה שבסעיף ‪ 1‬לחוק‪ .‬ראו סעיף ‪ 252‬לחוק המפרט גם שיעורים אחרים‪ ,‬וכן סעיף‬
‫‪ 257‬לעניין תוספת וותק לקצבת שאירים‪.‬‬
‫‪ G‬ראו סעיף ‪ 200‬לחוק‪.‬‬
‫‪ H‬א‪ .‬יש לציין ששיעורי קצבאות הנכות הועלו ב‪ 7%-‬החל מ‪) 1.6.95-‬ס"ח ‪] .(327 ,9.6.95 ,1526‬לדוגמא‪ :‬במקום‬
‫‪ ;26.75% - 25%‬במקום ‪.[(25% + 12.5%) x 1.07 = 40.13%] [40.13% - 37.5%‬‬
‫ב‪ .‬עקרת בית נכה אינה זכאית לתוספת בשיעור ‪) 13.38%‬לפני כן ‪ (12.5% -‬מהשכר הממוצע עבור בן זוגה אלא‬
‫רק לתוספת עבור ילדים‪ .‬ראו תקנה ‪ 6‬לתקנות הב"ל )ביטוח נכות( )הוראות מיוחדות לעניין עקרת בית(‪,‬‬
‫התשמ"ד‪.607 ,1984-‬‬
‫בעד כל אחד מ‪ 2-‬ילדיו הראשונים‪ 10.7% :‬מהשכר הממוצע )לפני ‪] .(10% :1.6.95‬סעיף ‪)200‬ג()‪ (3‬לחוק[‪.‬‬
‫‪I‬‬
‫שיעורים אלו נקבעו בלוח ב' לחוק‪ .‬בסכומי השכר יש לכלול גם את רכיבי השכר הבאים‪ :‬החזקת טלפון‪ ,‬רכב‪,‬‬
‫הוצאות נסיעה‪ ,‬הבראה‪ ,‬ארוחות‪ ,‬הכנסה רעיונית לפי סעיף ‪)3‬ה()ט( לפקודה‪ .‬ראו גם תקנות הב"ל )קביעת‬
‫הכנסה בביטוח זקנה ושאירים(‪ ,‬התשל"ז‪.1976-‬‬
‫‪ J‬קצבת שאירים ‪ -‬ראו סעיף ‪)252‬ב(; לאלמנה שנישאה מחדש ראו סעיף ‪ 262‬לחוק‪.‬‬
‫‪ k‬ראו תקנה ‪ 19‬לתקנות הב"ל )הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח(‪ ,‬התשל"א‪ 1971-‬ופרט ‪ 3‬ללוח י"א‬
‫לחוק‪.‬‬
‫‪ B‬פי ‪5‬‬
‫פי ‪10‬‬
‫פי ‪9‬‬
‫פי ‪5‬‬
‫פי ‪10‬‬
‫פי ‪9‬‬
‫פי ‪5‬‬
‫פי ‪10‬‬
‫פי ‪9‬‬
‫פי ‪5‬‬
‫פי ‪10‬‬
‫פי ‪9‬‬
‫שיעור ‪ - 47.5%‬לפי חוק שכר מינימום‪ ,‬התשמ"ז‪ - 1987-‬מ‪] 1.4.99-‬תיקון ‪ 30‬לחוק‪ .‬ס"ח ‪ 1694‬התשנ"ט ‪) .[30 ,9.12.98‬לפני כן‪.(25% :‬‬
‫*‬
‫** תגמול מזערי למשרתים במילואים ‪ 68% -‬מהסכום הבסיסי )לגבי שירות מילואים שהחל ביום ‪.(1.8.08‬‬
‫*** ד"נ נ"ב ‪ 0-264/‬קורנויץ‪ ,‬פד"ע כ"ה ‪ - 507‬לגבי זכאות לתגמול מילואים ל"עצמאי" שהוא גם "אינו עובד ואינו עובד עצמאי"‬
‫והכנסותיו כ"עצמאי" נמוכות יותר ‪ -‬התחייב בדמי ביטוח‪ .‬נקבע שהתגמול יהיה לפי הכנסה בפועל ועד לסכום המרבי‪ ,‬בשונה‬
‫ממי שרק "אינו עובד ואינו עובד עצמאי" )הסכום המזערי(‪ .‬הלכת קורנויץ ‪ -‬גם לגבי שכיר שלו הכנסות פסיביות גבוהות‬
‫ממשכורתו כאמור‪ .‬תחולת ההלכה‪ ,‬כפי שנמסר מהמוסד לביטוח לאומי ‪ -‬משנת ‪.1994‬‬
‫‪1‬‬
‫ראו הערה ‪ 1‬בעמוד ה'‪.‬‬
‫)‪1.1.2015 (87‬‬
‫טז‬