vsebina - jesenski termini v pripravi

Transcription

vsebina - jesenski termini v pripravi
Vsebina zaključnih priprav na izpit za
pridobitev certifikata NPK Računovodja
45 šolskih ur
Pogoj za pristop k izpitu oz. preverjanju:
 izpit lahko opravljajo kandidati, ki imajo najmanj srednjo strokovna oz. srednjo splošno
izobrazbo,
 izdelana osebna zbirna mapa (predstavitev kandidata in izpolnjevanje posebnih pogojev), ki
vam jo pomagamo pripraviti SAOP NPK svetovalki.
Obvezno predhodno predznanje za pristop na SAOP zaključne priprave po spodnjem dnevnem redu:
 Poznavanje kontnega načrta in osnovnih pravih knjiženj po Slovenskih računovodskih
standardih (vrste in značilnosti aktivnih in pasivnih kontih in značilnosti knjiženja po
posameznih razredih kontnega načrta).
 Razumevanje osnovnih kategorij iz računovodskih izkazov (prihodki, stroški, odhodki,
sredstva, obveznosti, kapital).
 Delno poznavanja in razumevanje davčne zakonodaje ter davčno priznanih ali nepriznanih
prihodkov in odhodkov.
 Poznavanje ali razumevanje osnovnih pojmov, postopkov in obračunov ter knjiženj poslovnih
dogodkov s področja: saldakontov kupcev in dobaviteljev, financiranja in obresti.
 Osnovna znanja o vrstah in pomenih osnovnih sredstev ter obračunu amortizacije.
 Poznavanje vrste dohodkov fizičnih oseb.
 Poznavanje obračune poslovanja pravnih oseb in samostojnih podjetnikov iz različnih
dejavnostih.
Vsebina usposabljanja je pripravljena glede na katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti za
poklicno kvalifikacijo NPK Računovodja za manjše družbe in s.p.-je.
Uvod in organizacija v računovodstvo, predpisi in zakonodaja (6 šolskih ur)
Uvodna delavnica v živo, petek 25.9., od 9.00 do 13.30





Vloga računovodstva z organizacijskega in funkcijskega vidika.
Interni predpisi vodenja računovodstva (Pravilnik o računovodstvu, pravilnik popisu sredstev in
obveznosti do virov sredstev, Pravilnik o blagajniškem poslovanju)..
Davčna zakonodaja (Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb, Zakon o dohodnini, Zakon o
davku na dodano vrednost).
Predstavitev izobraževanja in končnega izpita.
Odgovori na vprašanja udeleženk / udeležencev.
Osebni prejemki in drugi prejemki iz delovnega razmerja (5 šolski ur)
1. spletni seminar 29.9., od 16.30 do 19.30


Obračun pogodb o zaposlitvi (nedoločen in določen čas).
Obračun bonitete in drugih dodatkov zaposlenih (bolniška, nadure, težavnost dela, osebna
15.9.2015
NPK Računovodja - 1.




uspešnost, minulo delo ipd.).
Obračun regresa za letni dopust.
Obračun drugih prejemkov iz delovnega razmerja (razne vrste odpravnin, solidarnostne
pomoči, jubilejne nagrade, terenski dodatek, ločeno življenje ipd.).
Pogodbe z zunanjimi sodelavci (avtorske in podjemne pogodbe, podobe o poslovodenju in
prokuri, sejnine ipd.).
Knjiženje s področja osebnih prejemkov zaposleni.
Dolgoročna sredstva (5 šolski ur)
2. spletni seminar 1.10.., od 16.30 do 19.30









Kalkulacije nabave dolgoročnih sredstev.
Metode vrednotenja dolgoročnih sredstev.
Obračun amortizacije in določanje amortizacijskih stopenj.
Naknadno vlaganje v dolgoročna sredstva.
Odpisi in izločitev opredmetenih osnovnega sredstva iz uporabe.
Finančni in poslovni najemi.
Prodaja dolgoročnih sredstev.
Inventurni popisi dolgoročnih sredstev.
Knjiženja s področja dolgoročnih sredstev.
Stroški poslovanja in blagajniško poslovanje (4 šolske ure)
3. spletni seminar 6.10., od 16.30 do 19.30








Obračun materialnega poslovanja.
Inventurni popis zalog materiala, kalo materiala.
Naravna vrsta delitve stroškov poslovanja.
Stroški storitev.
Obračun potnih nalogov in akontacij za službene poti.
Blagajniško poslovanje.
Kratkoročne in dolgoročne časovne razmejitve stroškov.
Knjiženje s področja materialnega poslovanja in stroškov poslovanja.
Oblikovanje in vodenje evidenc in instrumentov zavarovanj terjatev in obveznosti
(5 šolskih ur)
4. spletni seminar 8.10., od 16.30 do 19.30
 Oblikovanje in vrste terjatev ter obveznosti .
 Oblike zavarovanja terjatev in obveznosti.
 Izvoz, uvoz, poslovanje z državami članicami EU.
 Oslabitve in odpisi terjatev in obveznosti.
 Finančne terjatve in obveznosti.
 Obračun obresti.
 Obravnavanje terjatev in obveznosti v insolventnih postopkih.
 Knjiženje s področja terjatev in obveznosti.
15.9.2015
NPK Računovodja - 2.
Vrednotenje in obračun zalog v trgovini in proizvodni dejavnosti (5 šolskih ur)
5. spletni seminar 13.10., od 16.30 do 20.00








Nabava trgovskega blaga.
Metode vodenja zalog trgovskega blaga.
Obračun prodaje trgovinskega poslovanja.
Inventurni primanjkljaji trgovskega blaga.
Kalo trgovskega blaga.
Obračun zalog v proizvodni glede na različne metode.
Inventurni primanjkljaji zalog gotovih proizvodov.
Knjiženje s področja vrednotenja in obračunov poslovanja ter poslovnega izida.
Računovodski obračun poslovanja (6 šolskih ur)
6. spletni seminar 15.10., od 16.30 do 20.30






Davčno priznani in nepriznani stroški in odhodki.
Izračun poslovnega izida (storitvene, trgovinske in proizvodnje dejavnosti).
Izdelava izkaza poslovnega izida za gospodarsko družbo.
Izdelava davčnega obračuna za gospodarsko družbo.
Davčne olajšave po zakonu o davku od dohodka pravnih oseb.
Knjiženje poslovnih dogodkov ob zaključku poslovnega leta (rezultat poslovanja).
Računovodski in davčni obračun poslovanja pri samostojnem podjetniku in izdelava
bilance stanja (5 šolskih ur)
7. spletni seminar 22.10., od 16.30 do 19.30





Izdelava izkaza poslovnega izida za samostojnega podjetnika.
Izdelava davčnega obračuna za samostojnega podjetnika.
Davčne olajšave po zakonu o dohodnini.
Izdelava bilance stanja za gospodarsko družbo in samostojnega podjetnika.
Knjiženje poslovnih dogodkov ob zaključku poslovnega leta (rezultat poslovanja).
Ponavljanje in priprava na izpit (4 šolske ure)
8. spletni seminar 27.10.., od 16.30 do 19.30
Pregled portfolia NPK Računovodja
Termin v pripravi, predvidoma 29.10.2015
15.9.2015
NPK Računovodja - 3.
Predavateljica mag. Lidija Robnik
mag. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon. ima 25 let delovnih izkušenj in se z
izobraževanjem ukvarja poleg strokovnega dela že 20 let. Poleg tega je članica
državne izpitne komisije. Več o predavateljici…
15.9.2015
NPK Računovodja - 4.