pdf - 465 KB - Bazeni in bazenska tehnika Stotinka doo

Comments

Transcription

pdf - 465 KB - Bazeni in bazenska tehnika Stotinka doo
d.o.o.
Slovenska Bistrica, Kolodvorska ul. 25a; tel.: 02/80 50 430
fax.: 02/80 50 436, e-mail:[email protected], www.stotinka.si
®
PEŠÈENI FILTER
AR 1300
SLO
NAVODILA ZA UPORABO
FABRICADO POR:
MANUFACTURAS GRE, S.A.
ARITZ BIDEA, 57 TROBIKA AUZOTEGIA
APARTADO 69
48100 MUNGUIA (VIZCAYA) ESPAÑA
Nº REG. IND.: 48-06762
MADE IN SPAIN - FABRIQUE EN ESPAGNE
®
PEŠÈENI
AR
FILTER
1300
Pridržimo si pravico da lahko lastnosti naših proizvodov ali vsebino tega kataloga delno ali v celoti spremenimo ne da bi vas o tem prej obvestili.
NAVODILA
Preden montirate filter podrobno preberite navodila za uporabo in pri uporabi filtra natanèno upoštevajte
napotke.
Navodila shranite, da bodo dosegljiva, èe bosta kasneje potrebovali kakšne informacije.
1. OPOZORILO
· Pri montaži elektriènih komponent je potrebno upoštevati naslednje standarde:
NF C15-100, NF EN 60-335-2-41 Standarda se nanašata na vgradnjo elektriènih komponent v
pokritih bazenih in bazenih na prostem.
· »Vse filtrirne naprave odgovarjajo standardu EN C15-100, ki doloèa, da morajo biti vse
elektriène naprave, ki so robu bazena bližje kot 3.5 m in so prosto dostopne, napajane z
napetostjo najveè 12V. Vse naprave, ki se napajajo z napetostjo 220V, morajo biti od roba
bazena oddaljene najmanj 3,5 m. Èe je potrebno enega ali veè elementov filtrirnega sistema
spremeniti, mora proizvajalec izdati ustrezno dovoljenje.
· Elektrièno inštalacijo mora izvesti usposobljeni elektrièar.
· Višina peska ne sme presegati 2/3 posode.
· Filtra ne vkljuèujte, ko je bazen v uporabi.
· Ne pustite delovati filtra, èe ga prej niste napolnili s peskom.
· Èe filter deluje, se ga NIKOLI ne dotikajte, èe so vaše roke ali telo mokro.
· Vedno, ko upravljate s filtrom ali ventilom, filter izkljuèite iz elektriènega omrežja.
· Ko ravnate z elektriènimi deli filtra, se preprièajte, da so tla suha.
· Naprava ne sme biti namešèena na mesto, kjer bi lahko prišla do stika z vodo. To lahko
povzroèi kratek stik.
· Na filtru ni dovoljeno sedeti, oziroma se nanj naslanjati.
· V primeru poškodbe elektriènega napajalnega kabla, se mora le ta TAKOJ zamenjati.
Navodila za zamenjavo so v poglavju 6.
2
PRED PRIKLOPOM FILTRA
2.1 Mesto za filter
Filter postavite na vodoravno in trdno podlago in sicer najmanj 3.5 m stran od roba bazena. Filter
mora biti postavljen na višini dna bazena, da prepreèite , da bi v filter prišel zrak (slika 2).
Priporoèamo, da filter zašèitite pred soncem in dežjem, ter zagotovite zadostno zraèenje, ko ta
deluje.
2.2 Montaža
Ko ste filter namestili, nadaljujte po naslednjih toèkah!
2.2.1. Polnjenje filtra AR1300 s peskom:
· Odvijte vijak na objemki, ki povezuje ohišje filtra in pokrov z ventilom (slika 4).
· Dvignite ventil in pokrijte notranjo cev. S tem boste prepreèili, da bi pesek prišel v cev (slika 5).
· Postavite notranji zbiralec pravilno na dno filtra (slika 6).
· Nato vsujte pesek v filter. V filter vsujte celotno kolièino peska, 25 kg (slika 5). Pesek nima
omejenega roka uporabe. Potrebno ga je le dopolnjevati v primeru izgube. Oznaèite si višino
nasutega peska, v primeru kasnejšega dodajanja. Vreèo s preostalim peskom hranite na suhem
mestu.
· Oèistite ostanke peska z roba filtra in odstranite zašèito s katero ste pokrili notranjo cev.
· Namestite pokrov filtra skupaj s tesnilom in namestite objemko.
· Trdno privijte vijak na objemki, ki drži pokrov filtra na ohišju (slika 4).
· Z objemkami prikljuèite cevi na sesalni in potisni prikljuèek na filtru (slika 7).
· Prikljuèek na skimerju ovijte s priloženim teflonom in nanj z objemko pritrdite sesalno cev, ki je
prikljuèena na èrpalko. Na enak naèin prikljuèite potisno cev na prikljuèek povratne šobe.
· Ko je filter prikljuèen je najprej potrebno sprati pesek. Podrobna navodila za pranje peska najdete
v poglavju »Èišèenje peska«.
STOTINKA d.o.o., Slovenska Bistrica, Kolodvorska ul. 25a, tel: 02/80 50 430, www.planetpool.si
3
ELEKTRIÈNA NAPELJAVA
Filter mora biti prikljuèen s kablom na omrežje izmeniène napetosti 220/230 V, 50Hz.
Poraba:240W
Elektrièna napeljava mora biti zašèitena s 30mA tokovno zašèito.
4
PREKLOPNI VENTIL
Uporabljamo ga za izbiranje štirih razliènih funkcij:
Ø
Ø
Ø
Ø
Filtriranje,
praznjenje,
èišèenje peska,
zaprto.
Èe želite spremeniti nastavitev, morate:
Ø Filter izkljuèite iz omrežne napetosti
Ø Nato odvijte zgornji trikotni vijak na ventilu, da lahko dvignete zgornji del ventila in preklopni
ventil obrnite na želeno nastavitev.
Ø Privijte vijak na ventilu, vendar bodite pozorni, da ga ne boste privili pretesno
5
DELOVANJE FILTRA
Osnova za delovanje filtra je filtrirna kapaciteta kremenèevega peska, ki je v filtru. Èrpalka vodo iz
bazena stiska skozi pesek, pri èemer delci neèistoèe ostanejo v pesku, ki deluje kot filtrirni
element. Okolje, drevesa, cvetni prah, insekti in kopalci so med faktorji, ki povzroèajo neèistost
vode. Pesek je zato potrebno bolj ali manj pogosto oèistiti (glej poglavje 5.3). Da bo voda v
bazenu neoporeèna je potrebno dodajati kemiène proizvode za nego vode (sredstva za
dezinfekcijo vode, algicidi, sredstva za kosmièenje…).
KEMIÈNIH PROIZVODOV NE DAJAJTE V SKIMER. KEMIÈNIH SREDSTEV NE DODAJAJTE
SKOZI FILTER. KEMIÈNA SREDSTVA LAHKO UNIÈIJO METERIAL FILTRA IN VPLIVAJO NA
NJEGOVO UÈINKOVITOST.
5.1
Polnjenje filtra
Nujno je, da je filter vedno pravilno napolnjen z vodo. Èe filter ni popolnoma napolnjen z vodo, se
lahko v notranjosti naredi zraèna komora, ki onemogoèa pravilno filtriranje in škoduje èrpalki.
V filter lahko pride zrak iz naslednjih razlogov:
· zagon nove naprave,
· zagon naprave, ki dalj èasa ni delovala,
· po napaènem èišèenju bazenskih tal s sesalcem,
· vsesavanje zraka skozi skimer, zaradi prenizkega nivoja vode,
· zaradi napaène uporabe naprave, sesalnega nastavka ali plovca skimerja.
5.1.1 Kdaj je v filtru zrak
Da je v filtru zrak, lahko sklepamo iz naslednjih razlogov:
· Opazimo, da voda, ko teèe skozi filter povzroèa padajoèi zvok. To je znak, da je v filtru zrak
med ventilom in peskom.
· Opazimo, da skozi povratno šobo prihaja preveè zraènih mehurèkov.
· Opazimo, da bazenski sesalec prikljuèen na filter ne sesa, èeprav je pesek opran.
· Na manometru ni zaznanega pritiska.
STOTINKA d.o.o., Slovenska Bistrica, Kolodvorska ul. 25a, tel: 02/80 50 430, www.planetpool.si
5.1.2 Kako odzraèimo filter?
·
·
·
·
·
Preverimo, ali je sesalna cev prikljuèena na skimer in èe je omogoèen pretok.
Filter izkljuèimo iz omrežja.
Z ventilom nastavljenim na filtriranja (FILTER) rahlo odvijte odzraèevalni vijak, ki je zraven
manometra tako, da lahko gre zrak iz filtra. Èe na filtru ni montiran manometer, ventil obrnite v
pozicijo za praznjenje (WASTE).
Ko izteka le še voda (1 do 2 minuti), vijak za odzraèevanje ponovno privijte.
Filter ponovno vkljuèite in preverite, èe je šum padajoèe vode prenehal, sicer je potrebno
postopek ponoviti.
5.2 FILTRIRANJE (FILTER)
Ventil mora biti nastavljen na funkcijo filtriranje (FILTER). Življenjsko dobo filtra lahko podaljšate
tako, da èas posamiènega filtriranja ne bo trajal veè kot štiri(4) ure. Koliko èasa dnevno mora filter
delovati, je odvisno od kolièine vode v vašem bazenu (v m3 ). Pretoèna hitrost filtra je 3,5 m3/h.
Èe filter uporabljate veèkrat na dan, naj med enim in drugim filtriranjem preteèe vsaj dve(2) uri.
Tako boste podaljšali življenjsko dobo vašega filtra.
5.3 ÈIŠÈENJE PESKA (BACKWASCH).
To je proces, pri katerem oèistite pesek v filtru. Za èišèenje peska je potrebno vetntil obrniti v
pozicijo za pranje peska (BACKWASCH). Pesek je potrebno redno èistiti. Kdaj je potrebno oprati
pesek, boste najlažje ugotovili po naslednjih pokazateljih:
- manometer kaže na prekoraèitev pritiska (kazalec je med rumenim in rdeèim poljem ali v rdeèem
polju);
- opazi se zmanjšanje pretoka vode, kljub pravilnemu delovanju èrpalke.
5.3.1 POSTOPEK ÈIŠÈENJA PESKA
Preden preklopite na funkcijo izpiranja (BACKWASCH), se morate preprièati, da filter ni prikljuèen
na elektrièno omrežje. Nato odvijte zgornji trikotni gumb na ventilu, ter dvignite zgornji del ventila.
Obrnite ventil v pozicijo BECKWASCH, ter ventil namestite nazaj. Na odvodni prikljuèek pritrdite
cev (slika 8), konec cevi namestite na odvodni jašek.
Izpirajte tako dolgo, da skozi cev priteèe èista voda. Po izklopu filtra se mora pesek umiriti, zato s
filtrom ne opravljajte vsaj dve minuti.
Ko konèate, preklopite na želeno funkcijo filtra ter odstranite cev.
5.4 PRAZNJENJE BAZENA (WASTE)
Po konèani sezoni lahko s filtrom izsesate vodo iz bazena. To naredite tako, da najprej na izbirnem
ventilu izberete funkcijo izsesavanje (WASTE). Nato na prikljuèek za praznjenje pritrdite cev, ter
nadaljujete glede na model skimmerja:
5.4.1 Bazeni z vgrajenim skimerjem
·
·
·
·
·
·
Najprej odstranite košaro iz skimmerja, ter pokrijte èrpalni dovod z zamaškom, ki je priložen.
Sesalno cev snemite s skimerja in jo potopite direktno v bazen, da se napolni z vodo.
Konec cevi obtežite z utežjo, ki pa ne sme poškodovati bazenske folije.
Vkljuèite filter in voda se zaène prazniti iz bazena. Upoštevajte, da bazena s pomoèjo filtra ni
možno popolnoma izprazniti. Èrpalko je potrebno izklopiti takoj, ko ne vleèe veè vode.
Takoj, ko ste vklopili èrpalko, je do konca ne izklapljajte, da v cev ne pride zrak.
Èe boste bazen ponovno polnili, ga je potrebno prej popolnoma izprazniti. Pri tem pazite, da
ne poškodujete bazenske folije.
STOTINKA d.o.o., Slovenska Bistrica, Kolodvorska ul. 25a, tel: 02/80 50 430, www.planetpool.si
5.4.2 Modeli z obesnim skimerjem
·
·
·
·
Obesni filter snamite s stene in ga dvignite tako, da visi èez steno. Tako v skimer ne more
veè teèi voda. Previdno snemite cev na zunanji steni bazena, ki je povezana s skimerjem.
Pokrijte odprtino cevi, da se ne izprazni in ga takoj potopite v bazen.
Konec cevi obtežite z utežjo, ki pa ne sme poškodovati bazenske folije.
Takoj, ko ste vklopili èrpalko, je do konca ne izklapljajte, da v cev ne pride zrak.
Bazen morate preden ga boste ponovno napolnili ali pospravili popolnoma izprazniti. Pri tem
pazite, da ne poškodujete bazenske folije.
PRI IZSESAVANJU VODE S POMOÈJO FILTRA MORATE BITI POZORNI, DA JE KONEC
SESALNE CEVI VEDNO POD VODO IN DA SE NE PRISESA NA FOLIJO, SICER LAHKO
PRIDE DO RESNE OKVARE ÈRPALKE, ZARADI DELOVANJA BREZ VODE ALI ZARADI
PRISESANJA NA FOLIJO.
5.5 ÈIŠÈENJE DNA BAZENA
Za priklop bazenskega sesalca je skimerju priložen nastavek za priklop sesalca.
Èe je cev za sesalec daljša, kot je potrebno da dosežete vse dele bazena, jo skrajšajte na
zadostno dolžino. Pri tem pazite, da cev krajšate na èlenu.
5.5.1 Polnjenje sesalne cevi z vodo
Sesalni nastavek pritrdite na teleskopsko palico in nanj pritrdite cev. Sesalni nastavek s cevjo
poèasi potopite v bazen, tako da se cev napolni z vodo. Ostanek cevi nato poèasi postopoma
potopite v vodo, tako da se celotna cev napolni z vodo. Cev mora biti v celoti potopljena in
napolnjena z vodo, sicer sesalec ne bo sesal. Èe èrpalka deluje v prazno, lahko pride do okvare.
5.5.2. Pri bazenih s skimerjem vgrajenim na bazensko steno
Nastavek za sesalec vstavite v skimer. Pri tem iz skimerja ne jemljite grobega sita.
Napolnite cev z vodo in jo z notranje strani bazena skozi odprtino skimerja potisnite v skimer. Pri
tem pazite, da v cev ne pride zrak. Cev prikljuèite na nastavek za sesanje, pri tem si pomagajte
tako, da nastavek nagnete proti cevi. Pazite, da pri prikljuèevanju sesalca ne poškodujete plovca v
skimerju.
Ventil na filtru naj bo nastavljen v položaj za filtriranje (FILTER). Vklopite èrpalko in priènite s
èišèenjem bazenskega dna.
5.5.3 Pri bazenih z obesnim skimerjem
S skimerja snemite zgornji plavajoèi obroè. Grobo sito pustite v skimerju in vanj vstavite nastavek
za prikljuèitev sesalca. Skimer potopite tako globoko, da v nastavek za sesalec ne more priti zrak.
Sesalno cev s sesalno šèetko napolnite z vodo in zgornji konec pritrdite na nastavek za sesanje.
Pri tem pazite, da v cev ne pride zrak. Povezava med cevjo in sesalnim nastavkom mora biti
vedno pod vodo, da v cev ne pride zrak.
5.6 ZAPRTO
Èe je ventil postavljen v položaj zaprto (CLOSED), je prepreèeno, da bi voda krožila skozi cevi in
filter.
6. MENJAVA KABLA
Èe je napajalni kabel poškodovan, ga je potrebno po naslednjem postopku zamenjati:
· Filter izklopite iz elektriènega omrežja.
· Odvijte vijake, s katerimi je pritrjen pokrov ohišja s prikljuèki in snemite pokrov (slika 11/17).
· Odklopite prikljuèke kabla, pred tem si zapišite kako je kabel prikljuèen.
· Kabel vzemite iz ohišja, ga zamenjajte in v obratnem vrstnem redu prikljuèite .
STOTINKA d.o.o., Slovenska Bistrica, Kolodvorska ul. 25a, tel: 02/80 50 430, www.planetpool.si
7. VZDRŽEVANJE
Po konèani kopalni sezoni je potrebno filter shraniti na suhem pred mrazom zašèitenem prostoru. Potem ko
ste oprali pesek, snemite cevi in iz filtra skozi odtok na spodnjem delu posode spustite vso vodo. Ko ste iz
posode s peskom spustili vso vodo, navoj oèistite vseh ostankov peska in ponovno privijte pokrov odtoka.
Pesek lahko poškoduje navoj. Odtok se lahko uporablja le za ta postopek.
ZELO POMEMBNO: Preden filter po daljšem èasu ponovno prikljuèite, se morate preprièati, da se os
motorja prosto vrti. To preverite tako, da z izvijaèem skozi odprtino na sredini pokrova na zadnji strani
motorja zavrtite os v obe smeri. Priporoèamo, da po daljšem mirovanju preverite, èe je v filtru dovolj peska.
7.1 Vzdrževanje èrpalke
Èrpalka je konstruirana tako,da ni potrebno nobeno posebno vzdrževanje. Kljub temu, pa je potrebno pri
uporabi èrpalke za filtriranje bazenske vode raèunati na veèje kolièine neèistoè, še posebej listje, ki lahko
blokirajo pogonsko os. V tem primeru ukrepajte po naslednjih navodilih:
· Izkljuèite èrpalko iz elektriènega omrežja.
· Ventil na filtru preklopite v položaj zaprto (CLOSED).
· Zaprite odtoèno odprtino v skimerju.
· S èrpalke snemite obe cevi.
· Odvijte vijake na ohišju èrpalke.
· Oèistite pogonsko turbino èrpalke. Èe je polomljena, jo je potrebno zamenjati.
· Ponovno pritrdite ohišje èrpalke.
Pritrdite obe cevi na èrpalko in odstranite zamašek iz skimerja.
Težava
Vzrok
Rešitev
Pri ceveh curlja voda.
Cevi so slabo pritrjene.
Nastavek za cev obvijte s teflonskim
trakom, cev nataknite do konca
nastavka in jo pritrdite z objemko.
Skozi povratno šobo ob
zagonu ne teèe voda.
Filter ni nastavljen na funkcijo
filtriranja.
Preklopite filter na pozicijo za filtriranje
(FILTER).
Filter je postavljen na višini nad
gladino vode in je zato v njem zrak.
Filter morate pravilno namestiti. Filter
mora biti postavljen na višini dna
bazena.
Možno je, da je pogonska os
motorja blokirana.
Glej poglavje 7.1
Filter deluje neenakomerno.
Nivo vode v skimerju je prenizek.
V bazen dotoèite vodo, da bo nivo na
sredini skimerja.
Majhen pretok vode skozi
filter.
V filtru je zrak.
Filter je zamašen.
Filter ni pravilno nastavljen.
Odzraèite filter.
Izvedite pranje peska (BACKWASCH).
Nastavite filter.
Rob posode s peskom je
onesnažen.
Notranje tesnilo je poškodovano
zaradi nepravilne uporabe
kemiènih sredstev.
Objemka se je zrahljala.
Motor ni prikljuèen na omrežje.
Oèistite rob posode s peskom, pravilno
namestite tesnilo in pokrov pritrdite z
Zamenjajte zgornji del ventila. Ne
dodajajte kemiènih sredstev skozi filter.
Pokrov filtra pušèa vodo.
Filter pušèa na prikljuèku za
odtok (WASTE).
Motor se ne zažene.
Ne sliši se noben šum.
Motor se ne zažene.
Sliši se brnenje.
Iztekanje vode.
objemko na posodo.
Preverite, èe je kabel pod napetostjo.
Ventil je zaradi napaène uporabe
Zamenjajte poškodovani del ventila.
polomljen (premoèno zategovanje ventila) Ventila ne zategujte premoèno.
Prikljuèki kabla na motorju so
Odprite pokrov na motorju (pog. 6) in
razrahljani.
preverite prikljuèke kabla.
Os motorja je po daljšem mirovanju Glej poglavje 7.
blokirana.
Kondenzator je pregorel.
Kondenzator je možno kupiti v trgovini z
elektromaterialom.
Poišèite vzrok iztekanje vode.
Motor je pregorel.
Preverite objemke na prikljuèkih cevi.
Obrnite se na vašega prodajalca.
Èe voda izteka med èrpalko in motorjem, se obrnite na vašega prodajalca.
STOTINKA d.o.o., Slovenska Bistrica, Kolodvorska ul. 25a, tel: 02/80 50 430, www.planetpool.si
MONTAŽA MANOMETRA
MANOMETER
STOTINKA d.o.o., Slovenska Bistrica, Kolodvorska ul. 25a, tel: 02/80 50 430, www.planetpool.si
STOTINKA d.o.o., Slovenska Bistrica, Kolodvorska ul. 25a, tel: 02/80 50 430, www.planetpool.si
STOTINKA d.o.o., Slovenska Bistrica, Kolodvorska ul. 25a, tel: 02/80 50 430, www.planetpool.si
FILTER – FILTRIRANJE
PRANJE PESKA – BACKWASH
PRAZNITI – WASTE
ZAPRETI - CLOSED
SESTAVNI DELI
12345678910-
FILTER+ZBIRALNIK
TESNILO
OBJEMKA
VENTIL+TESNILO
ODTOÈNI POKROV+TESNILO
POKROV PREDFILTRA+TESNILO
SITO
CEV
ÈRPALKA
MANOMETER
STOTINKA d.o.o., Slovenska Bistrica, Kolodvorska ul. 25a, tel: 02/80 50 430, www.planetpool.si

Similar documents