Izjava o Lastnostih T4305JPCPR

Transcription

Izjava o Lastnostih T4305JPCPR
Izjava o Lastnostih
T4305JPCPR
1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
IPS 680.
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče
prepoznati tehnične proizvode, v skladu s členom 11(4) CPR:
Podrobnosti so na oznaki CE.
3. Predvidena uporaba tehničnega proizvoda, kakor je opredeljena v veljavni harmonizirani tehnični
specifikaciji, kot jo predvideva proizvajalec:
Toplotni izolacijski proizvodi za opremo zgradb in industrijske instalacije. EN 14303:2009+A1:2013
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s
členom 11(5):
Knauf Insulation
Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen,
Deutschland
www.knaufinsulation.com
Stik: [email protected]
5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge,
opredeljene v členu 12(2):
Ne pride v poštev.
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti tehničnega proizvoda, kot je
določeno v Prilogi V:
 Sistem 1: Odpornost na požar
 Sistem 3 : Interne meritve za mehanske in toplotne lastnosti.
7. Za izjavo o lastnostih glede tehničnih proizvodov, za katere velja harmoniziran standard:
Pooblaščen organ št. 0751 je izvedel začetni pregled za proizvodno oceno nadzora proizvodnje v
tovarni in izdal potrdilo o nespremenljivosti lastnosti za odpornosti proti požaru.
8. Za izjavo o lastnostih glede tehničnih proizvodov, za katere je bila izdana evropska tehnična ocena:
Ne pride v poštev.
T4305JPCPR 08/06/2015 Različica 1.4
1/3
9. Navedena lastnost:
T4305JPCPR
Harmoniziran
standard
Bistvene značilnosti
Oblika
IPS 680
Del cevi
Vrsta
IPS 680
Opis
Del cevi iz koncentrično navite negorljive
mineralne volne
1. vrstica
Proizvedeno dne
PU1
20–120
Nominalna debelina (mm)
4.2.2.1
Dolžina: 1200 mm
Notranji premer: 15–324 mm
Ime
IPS 680
Datum
03/2015
Odpornost na požar
4.2.4
A1L
Stalno izgorevanje s tlenjem
4.3.10
NPD
Zunanji premer <150 mm:
MW-EN14303-T8-ST(+)680-WS1-CL10
Označitvena koda
Zunanji premer ≥ 150 mm:
MW-EN14303-T9-ST(+)680-WS1-CL10
Skupina toplotne prevodnosti
TC10
Dodatna zmogljivost
NPD
Dimenzijska stabilnost
4.2.3
NPD
Tlačna deformacija
4.3.4
NPD
Absorpcija zvoka
4.3.8
NPD
Izpust nevarnih snovi
4.3.9
NPD
Značilnosti trajnosti
4.2.5
NPD
Dimenzije in tolerance
4.2.2
T8/T9
Odpornosti na difuzijo vodnih
hlapov
4.3.6
NPD
Majhne količine vodotopnih ionov
in vrednost pH-
4.3.7
NPD
Toplotna prevodnost
(W/mk) pri
temperaturi v ºC
T4305JPCPR 08/06/2015 Različica 1.4
50
0,039
100
0,045
150
0,053
200
0,062
250
NPD
300
0,087
350
4.2.1
NPD
400
NPD
450
NPD
500
NPD
550
NPD
600
NPD
650
NPD
700
NPD
2/3
10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.
Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.
Podpisal za in v imenu proizvajalca:
Ivan Zagorec - Vodja Obrata
(ime in položaj)
Novi Marof – 29/03/2015
(kraj in datum izdaje)
T4305JPCPR 08/06/2015 Različica 1.4
(podpis)
3/3