pdf dokument

Transcription

pdf dokument
Naročnik:
LAMBRECHTOV DOM
SLOVENSKE KONJICE
Šolska ulica 4
3210 Slovenske Konjice
Številka: NMV-BS-1/2015
Datum: 24.3.2015
RAZPISNA DOKUMENTACIJA
PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI
SANITETNI MATERIAL
IN
MEDICINSKO POTROŠNI MATERIAL
Naročnik:
LAMBRECHTOV DOM
SLOVENSKE KONJICE
Šolska ulica 4
3210 Slovenske Konjice
Številka: NMV-BS-1/2015
Datum: 24.3.2015
Predmet javnega naročila: »Sanitetni in medicinsko potrošni material«
VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
v skladu z 71. in 95.a členom Zakona o javnem naročanju (Ur.list RS, št. 12/13-UPB5
in 19/14; v nadaljevanju ZJN-2)
1. Povabilo k oddaji ponudbe
2. Navodila za izdelavo ponudbe s
pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodili o načinu dokazovanja sposobnosti
ponudnika
3. Obrazci, določeni z navodilom za izdelavo ponudbe
4. Vzorec pogodbe s splošnimi in posebnimi pogoji
Direktorica
Irena Vozlič, mag.zdr.nege
2
Naročnik:
LAMBRECHTOV DOM
SLOVENSKE KONJICE
Šolska ulica 4
3210 Slovenske Konjice
Številka: NMV-BS-1/2015
Datum: 24.3.2015
POVABILO K ODDAJI PONUDBE
Naročnik Lambrechtov dom, Slovenske Konjice na Portalu javnih naročil dne
24.3.2015, pod številko objave JN______/_____, objavi obvestilo o naročilu male
vrednosti, predmet naročila: »Sanitetni material in medicinsko potrošni material«,
po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 4. točko prvega odstavka
57.člena Zakona o javnem naročanju (Ur. list RS, št. 12/13-UPB5 in 19/14; v
nadaljevanju ZJN-2)
Vabimo vas, da podate vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za
izdelavo ponudbe.
Ponudbe je treba oddati najkasneje do 1.4.2015 do 10.00 ure.
Javno odpiranje ponudb bo dne 1.4.2015 ob 12.00 uri v sejni sobi naročnika.
Rok, v katerem bo predvidoma odločeno o izbiri najugodnejše ponudbe: 2.4.2015.
Rok izvedbe naročila male vrednosti: 20.4.2017.
Kontaktni osebi pri naročniku za dodatne informacije:
1. Nadja Kotnik, mag.zdr.-soc.manag., tel. 03 757 42 02.
 e-pošta: [email protected]
2. Vanja Vozel, tel. 03 757 42 10.
 e-pošta: [email protected]
Direktorica
Irena Vozlič, mag.zdr.nege
3
Naročnik:
LAMBRECHTOV DOM
SLOVENSKE KONJICE
Šolska ulica 4
3210 Slovenske Konjice
Številka: NMV-BS-1/2015
Datum: 24.3.2015
NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE S
POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI
IN
NAVODILI O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA
1. člen
Naročnik Lambrechtov dom, Slovenske Konjice na Portalu javnih naročil, dne
24.3.2015, pod številko objave JN______/_____, objavi obvestilo o naročilu male
vrednosti, predmet naročila:
»Sanitetni material in medicinsko potrošni material«, po postopku oddaje naročila
male vrednosti v skladu s 30a. in 95.a členom (Ur. list RS, št. 12/13-UPB5 in 19/14; v
nadaljevanju ZJN-2).
2. člen
Kot ponudnik lahko kandidira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za
dejavnost, ki je predmet razpisanega javnega naročila in ima za opravljanje te
dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.
3. člen
Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti izpolnjeno naslednjo dokumentacijo:
 obrazec ponudbe OBR-1,
 izjavo o izpolnjevanju pogojev razpisne dokumentacije za izvedbo javnega
naročila OBR-2
 dokazilo banke o ekonomski in finančni sposobnosti (obrazec ni priložen!),
 izjavo za pridobitev osebnih podatkov OBR-3,
 izjavo o referencah OBR-4,
 obrazec ponudbenega predračuna OBR-5,
 parafiran vzorec pogodbe OBR-6.
Vsi izpolnjeni obrazci in potrdila bank morajo biti predloženi v izvirniku.
4
4. člen
Dodatna pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati preko
Portala javnih naročil najpozneje tri dni pred iztekom roka za oddajo ponudb.
Kontaktna oseba naročnika bo pisno preko Portala za javna naročila odgovorila na
vsa vprašanja v zvezi z razpisom, ki jih bo dobila v roku iz prejšnjega odstavka.
Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno
dokumentacijo. Vse spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik
podal najkasneje šest dni pred rokom za oddajo ponudb. Vsaka taka dopolnitev bo
sestavni del razpisne dokumentacije in bo posredovana preko Portala javnih naročil.
Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil
upoštevanje dopolnitev. S spremembo roka za oddajo ponudb se pravice in
obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz
podaljšanega roka za oddajo ponudb.
Sestanka s ponudniki ne bo.
5. člen
Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila, zahteve in
dopolnitve formalno nepopolnih ponudb ter druge informacije o javnem naročilu
pošiljala po e-pošti kontaktni osebi ponudnika, navedeni v ponudbi.
6. člen
Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov: Lambrechtov dom, Slovenske
Konjice, Šolska ulica 4, 3210 Slovenske Konjice.
Na kuverti mora biti vidna oznaka »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA JAVNO
NAROČILO MALE VREDNOSTI SANITETNI IN MEDICINSKO POTROŠNI
MATERIAL« in številka objave javnega razpisa na Portalu javnih naročil z navedbo
predmeta naročila.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v obvestilu o
javnem naročilu, in bodo pravilno označene.
7. člen
Ponudnik lahko kandidira po posameznem sklopu, vendar mora v okviru
posameznega sklopa ponuditi vse artikle v posameznem sklopu po seznamu specifikaciji posameznega sklopa naročnika (obrazec ponudbenega predračuna
OBR-5).
Naročnik bo vse ponudnike, ki ne bodo ponudili vseh artiklov sklopa, izločil iz
ocenjevanja ponudb.
Ponudbeni predračun se izpolni tako, da se vpiše cene in jih pomnoži s količinami in
tako dobljene vrednosti sešteje.
5
Količine in cene iz ponudbenega predračuna posameznega sklopa so za obdobje
enega leta in so od podpisa pogodbe fiksne.
8. člen
Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih
pogojev:
A. Osnovna sposobnost:
1. Da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivih dejanj, ki so navedena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2.
2. Da ponudnik ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami.
3. Da ima ponudnik na dan oddaje ponudbe poravnane zapadle obveznosti v zvezi s
plačilom prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov. Ponudnik lahko
ima neplačane obveznosti le do višine 50 evrov.
4. Da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni podan predlog za začetek
prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.
5. Da ponudnik ni v stečajnem postopku ali zanj ni podan predlog za začetek
stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.
6. Da ponudnik ni bil obsojen s pravnomočno sodbo v katerikoli državi za postopek v
zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
7. Da ponudniku ni bilo na kakršni koli upravičeni podlagi dokazana velika strokovna
napaka ali hujša kršitev poklicnih pravil.
B. Poklicna sposobnost:
8. Ponudnik ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi
države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali
trgovski register.
9. Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne
organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.
C. Ekonomska in finančna sposobnost:
10. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo obvestila o javnem naročilu male
vrednosti ni imel blokiranih transakcijskih računov.
Dokazilo: potrdilo banke, ki vodi ponudnikov TRR, iz katerega izhaja, da ponudnik v
zadnjih 6 mesecih pred objavo obvestila o javnem naročilu male vrednosti ni imel
blokiranih transakcijskih računov. Če ima ponudnik več TRR, mora predložiti toliko
potrdil, kolikor ima računov. Potrdilo ne sme biti starejše več kot 30 dni šteto od
dneva določenega za oddajo ponudbe.
11. Ponudnik mora nuditi najmanj 30-dnevni plačilni rok, ki prične teči naslednji dan
po prejemu pravilno izstavljenega računa.
Dokazilo A,B in C: izjava o izpolnjevanju pogojev na OBR-2 in potrdilo banke (ni
priložen obrazec!)
Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane
pogoje iz 8. člena teh navodil in predložili ustrezna dokazila oz. izjave.
9. člen
6
Ponudniki morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev;
pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo.
10. člen
Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo najnižja cena
ponudbenega predračuna ob izpolnjevanju pogojev iz 41. do 47.člena ZJN-2.
Ponudnik mora navesti končno ceno v evrih. Končna cena mora vsebovati vse
stroške, dobavo na sedež naročnika, DDV, popuste in rabate.
Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno
ceno.
Pripisi v ponudbeni predračun niso dovoljeni.
11. člen
Variantne ponudbe niso predvidene in ne bodo upoštevane.
12. člen
Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo
izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti
natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico
zastopanja ponudnika.
Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z
razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljene
napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo.
13. člen
Ponudba mora veljati do vključno 20.4.2017.
14. člen
Ponudnik mora priložen vzorec pogodbe na vsaki strani parafirati in žigosati.
15. člen
Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku lahko v skladu z Zakonom o
pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. list RS, št. 43/11, 60/11 in
63/13, v nadaljevanju ZPVPJN) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za
dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena
škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v revizijskem zahtevku v predrevizijskem
postopku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročanja.
Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave,
povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo vplačati takso v znesku
1.500,00 EUR na TRR pri Ministrstvu za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802 –
izvrševanje proračuna RS, v skladu z 71. členom ZPVPJN.
Zoper vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo lahko
ponudnik vloži zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku v osmih delovnih
7
dneh od objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah,
informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če s tem obvestilom
spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika,
vendar najkasneje do roka za oddajo ponudbe.
Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku se vloži v dveh izvodih pri naročniku.
S kopijo zahtevka za revizijo v predrevizijskem postopku vlagatelj obvesti tudi
Ministrstvo za finance. Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku se pošlje
naročniku po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s
kvalificiranim potrdilom.
Direktorica
Irena Vozlič, mag.zdr.nege
8
OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE
9
OBR-1
Ponudnik ____________________
________________________________
Naročnik: Lambrechtov dom, Slovenske Konjice
P O N U D B A št. ____________
Na podlagi javnega razpisa javnega naročila male vrednosti »Sanitetni material in
medicinsko potrošni material«, št. NMV-BS-1/2015,
objavljenega na Portalu javnih naročil, dne 24.3.2015
pod številko objave
JN______________, se prijavljamo na vaš javni razpis javnega naročila male
vrednosti in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za
izdelavo ponudbe.
Podatki o gospodarskem subjektu:
Firma oz. ime
Zakoniti zastopnik
Davčna številka
Številka transakcijskega računa
Matična številka
Naslov
Številka telefona
Številka telefaksa
10
Elektronska pošta za obveščanje ponudnika
Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje
Odgovorna oseba za podpis pogodbe
Datum: ____________________
Žig in podpis ponudnika
11
OBR-2
Ponudnik ____________________
Naročnik: Lambrechtov dom, Slovenske Konjice
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA IN
SPREJEM
POGOJEV IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:
1. Da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik nista bila pravnomočno obsojena za
kazniva dejanja, ki so opredeljena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2.
2. Da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami.
3. Da imamo na dan oddaje ponudbe poravnane zapadle obveznosti v zvezi s
plačilom prispevkov za socialno varnost, v zvezi s plačili davkov in drugih obveznih
dajatev. (Ponudnik lahko ima neplačane obveznosti le do višine 50 evrov).
4. Da nismo v postopku prisilne poravnave ali zoper nas ni podan predlog za začetek
prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.
5. Da nismo v stečajnem postopku ali zoper nas ni podan predlog za začetek
stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.
6. Da kot ponudnik nismo bili obsojeni s pravnomočno sodbo v katerikoli državi za
postopek v zvezi z poklicnim ravnanjem.
7. Da nam ni bila na kakršni koli upravičeni podlagi dokazana velika strokovna
napaka ali hujša kršitev poklicnih pravil.
8. Da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države
članice, v kateri je registrirana naša dejavnost, o vpisu register poklicev ali trgovski
register.
9. Da v zadnjih šestih mesecih pred objavo obvestila o naročilu male vrednosti nismo
imeli blokiranih transakcijskih računov. Prilagamo: dokazilo banke, ki vodi
ponudnikov TRR, iz katerega izhaja, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel
blokiranega TRR.
Ustrezno izpolnite in obkrožite:
A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno
številko _______________, oz. na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije,
AJPES izpostava _______________, številka ____________________.
B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, smo na podlagi
Zakona_______________________________________________________
pridobili ustrezno dovoljenje, številka _______________________ izdano pri
_____ dne ________________.
Smo člani naslednje
organizacije:__________________________________________
(vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje
dejavnosti član posebne organizacije-zbornice, združenja itd.).
C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, ne potrebujemo posebnega
dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register
oz. vpisa pri Davčnem uradu.
12



(če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili
točke B, izpolnite točko C.)
S podpisom te izjave tudi potrjujemo:
da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo
javnega naročila;
da nudimo 30 dnevni plačilni rok, ki začne teči naslednji dan po prejemu pravilno
izstavljenega računa.
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki
točni in resnični.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis javnega
naročila male vrednosti »Sanitetni material in medicinsko potrošni material«, št.
NMV-BS-1/2015, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne 24.3.2015
Datum: ____________________
Žig in podpis ponudnika:
13
OBR-3
Ponudnik: ___________________________________
Polni naziv podjetja: ___________________________
Sedež in njegova občina: ________________________
Št. vpisa v sodni register: ________________________
Št. vložka: __________________
Matična številka podjetja: _________________
Naročnik: Lambrechtov dom, Slovenske Konjice
IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV
Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik Lambrechtov dom, Slovenske Konjice
za namene javnega razpisa javnega naročila male vrednosti »Sanitetni material in
medicinsko potrošni material«, št. NMV-BS-1/2015, objavljenega na Portalu javnih
naročil, dne 24.3.2015, pod številko objave JN_______________, pridobi naše
osebne podatke o kaznovanju iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih
skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene za
zastopanje:
a) Ime in priimek: _____________________________________ podpis
_____________
EMŠO __________________, datum in kraj rojstva
____________________________,
stalno bivališče
____________________________________________________________.
b) Ime in priimek: _____________________________________ podpis
_____________
EMŠO __________________, datum in kraj rojstva
____________________________,
stalno bivališče
____________________________________________________________.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis javnega
naročila male vrednosti »Sanitetni material in medicinsko potrošni material«, št.
NMV-BS-1/2015, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne 24.3.2015, pod številko
objave JN_______________,
Datum: ____________________
Žig in podpis ponudnika
14
OBR-4
Ponudnik ____________________
________________________________
Naročnik : Lambrechtov dom, Slovenske Konjice
IZJAVA O REFERENCAH
da je ponudnik v zadnjih _______ letih do ____________ opravil najmanj _______
dobav v primerljivem obsegu, kot je predmet javnega naročila.
SEZNAM NAJVAŽNEJŠIH DOBAV
Pogodbeni partner
Predmet pogodbe
Leto
realizacije
Vrednost
pogodbe
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis javnega
naročila male vrednosti »Sanitetni material in medicinsko potrošni material«, št.
NMV-BS-1/2015, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne 24.3.2015, pod številko
objave JN_______________,
Datum: ____________________
Žig in podpis ponudnika
15
OBR-5
Ponudnik ____________________
_______________________________
Naročnik : Lambrechtov dom, Slovenske Konjice
Obrazci ponudbenega predračuna
za sklope od 1. do 5.
16
OBR-6
Lambrechtov dom, Slovenske Konjice, Šolska ulica 4, 3210 Slovenske Konjice, ki ga
zastopa direktorica Irena Vozlič, mag.zdr.nege, ID št. za DDV:SI71668454,
(v nadaljevanju: naročnik)
in
______________________________,
ki
ga
zastopa
direktor
____________________, ID št. za DDV:______________(v nadaljevanju: dobavitelj)
skleneta naslednjo
POGODBO
1. VSEBINA POGODBE
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je bil dobavitelj na podlagi 79.člena ZJN-2, s
sklepom o oddaji javnega naročila št. ______ z dne ________ in ponudbo ter vzorci
z dne _______ izbran kot najugodnejši ponudnik za dobavo sanitetnega in
medicinsko potrošnega materiala, sklop _____ , za potrebe oskrbe in nege
stanovalcev Lambrechtovega doma, Slovenske Konjice.
2.člen
S to pogodbo naročnik naroča in dobavitelj za potrebe naročnika dostavlja sanitetni
in medicinsko potrošni material, sklop ____ , za potrebe oskrbe in nege stanovalcev
Lambrechtovega doma Slovenske Konjice, v času od 20.4.2015 do vključno
20.4.2017, v skladu s ponudbo in vzorci, kot je citirano v 1. členu te pogodbe.
Ponudba in predračun dobavitelja sta v prilogi sestavni del te pogodbe.
2. PREDMET POGODBE
3.člen
Predmet te pogodbe je dobava sanitetnega in medicinsko potrošnega materiala,
sklop _______, za potrebe oskrbe in nege stanovalcev Lambrechtovega doma v
času od 20.4.2015 do vključno 20.4.2017.
3. ROK
4.člen
Dobavitelj se zaveže, da bo
naročniku naročeno blago dostavljal na sedež
naročnika v roku največ 48 ur po prejemu pisnega naročila, ki mu ga naročnik pošlje
elektronski pošti ____________ ali po faxu na številko ________ .
Če dobavitelj na sedež naročnika v prejšnjem odstavku navedenem roku ne dostavi,
naročila pa po telefonski urgenci naročnika ne izpolni v naslednjih 24 urah, bo
naročnik na stroške dobavitelja naročil blago pri drugem ponudniku.
17
4. CENA
5.člen
Pogodbeni stranki sporazumno dogovorita, da znaša predvidena skupna vrednost
blaga brez obračunanega DDV
__________ €
skupna vrednost blaga z obračunanim DDV
_____________ €
Pogodbeni stranki dogovorita, da se lahko cene sanitetnega in medicinsko
potrošnega materiala s 20.4.2016 sporazumno uskladijo z višino inflacije. V tem
primeru se sklene pisni aneks.
5. PLAČILO BLAGA
6.člen
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo naročnik plačal dobavitelju za dejansko
naročeno in dobavljeno blago, po dostavi naročenega blaga na sedež naročnika in
sicer v roku 30 dni po prejemu zbirnega računa.
Naročnik ni zavezan plačati blago neustrezne kvalitete in videza glede na ponudbo z
vzorcem in bo neustrezno blago vrnil dobavitelju na njegove stroške.
6. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA
7.člen
Dobavitelj se obvezuje:
 dobaviti kvalitetno blago v skladu s ponudbo in vzorci v dogovorjenem roku,
vestno, skrbno in v skladu s ponudbo,
 sodelovati in se dogovarjati z naročnikom.
Dobavitelj je odgovoren za pravočasno in kvalitetno dobavo v skladu z določili
Obligacijskega zakonika.
7. SKRBNIKI POGODBE
8.člen
Pooblaščena oseba kot skrbnik izvajanja pogodbe s strani naročnika je Nadja
Kotnik, mag.zdr.-soc.manag.
Pooblaščena oseba kot skrbnik izvajanja pogodbe s strani dobavitelja je _________.
8. PRIMOPREDAJA
9.člen
Dobavitelj preda pooblaščeni osebi naročnika naročeno blago na sedežu naročnika.
Pooblaščeni predstavnik naročnika in dobavitelja opravita kvaliteten in količinski
prevzem naročenega blaga.
18
9. POGODBENA KAZEN
10.člen
Naročnik bo za neopravičeno prekoračen pogodbeni rok dobavitelju zaračunal
pogodbeno kazen v višini 0,2 % (odstotka) za vsak koledarski dan zamude, skupaj
ne več kot 10 % vrednosti z zamudo dobavljenega blaga, kar se dobavitelju
obračuna po prejetem obračunu.
10. OSTALA DOLOČILA
11.člen
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku
ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da
kakšno nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla ali,
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali,
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega
sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi
predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja,
drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku
je nična.
12. člen
Za urejanje pravic in obveznosti strank te pogodbe, ki niso urejene s to pogodbo, se
uporabljajo določbe splošnih pravil civilnega prava.
13. člen
Kršitev posameznih določb te pogodbe pomeni pravno podlago za odpoved te
pogodbe za obe strani. Temu ustrezno bosta stranki storili vse, kar je potrebno in
opustili vsa ravnanja, da bi bile spoštovane določbe te pogodbe.
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta morebitne spore v zvezi s to pogodbo
reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, rešuje spore stvarno pristojno sodišče
v Celju.
14.člen
Pogodba je sestavljena v štirih (4) izvodih, od katerih prejme kupec dva (2) izvoda in
prodajalec dva (2) izvoda.
Št. pogodbe:
Kraj_________, datum_________
Dobavitelj:
_____________
Slovenske Konjice , dne _________
Naročnik:
Lambrechtov dom
Slovenske Konjice
Direktorica Irena Vozlič, mag.zdr.nege
19
20
21

Similar documents