pogodba o šolski prehrani - Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje

Comments

Transcription

pogodba o šolski prehrani - Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje
POGODBA O ŠOLSKI PREHRANI
IN OSTALIH ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH
Osnovna šola Louisa Adamiča
Grosuplje
Tovarniška 14, Grosuplje
ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014
Sklenjena med:
OSNOVNO ŠOLO LOUISA ADAMIČA GROSUPLJE, Tovarniška cesta 14, 1290 GROSUPLJE, ki jo zastopa ravnateljica šole, Janja
Zupančič (v nadaljevanju: šola)
in
staršem oz. zakonitim zastopnikom – plačnikom univerzalnega plačilnega naloga (v nadaljevanju: naročnik):
Ime in priimek:
TELEFON:
Ulica, kraj:
Pošta:
Za učenca/ko
rojen/a
ki obiskuje
____
razred na enoti OŠ LA Grosuplje: ___________________________________
1. člen
Naročnik šolske prehrane do pisnega preklica oz. sporočene spremembe naroča naslednje obroke (naročilo naj bo enako kot
na obrazcu Prijava učenca na šolsko prehrano):
VRSTA OBROKA
CENA V EUR
NAROČAM (obkrožite):
ZAJTRK (1. – 9. razred)
0,95 EUR
DA / NE
MALICA (1. – 9. razred)
0,80 EUR
DA / NE
KOSILO (1. – 5. razred)
2,20 EUR
DA / NE
KOSILO (6. - 9. razred)
2,45 EUR
DA / NE
POPOLDANSKA MALICA
(oddelki podaljšanega bivanja)
0,95 EUR
DA / NE
2. člen
Šola bo učencu/učenki nudila prehrano v času trajanja pouka in izvajanja drugih šolskih aktivnosti v skladu z letnim delovnim načrtom šole, v
normativno določeni kakovosti in količini. Cene, določene v 1. členu te pogodbe, se lahko v času trajanja te pogodbe spremenijo, če se
spremenijo cene prehrambenih artiklov ali povečajo drugi stroški, ki vplivajo na oblikovanje cene obroka.
Šola bo:
- mesečno pripravljala obračune prehrane in univerzalne plačilne naloge pošiljala po pošti na naslov naročnika,
- tedensko objavljala jedilnike na javnem mestu v šoli in na šolskih spletnih straneh,
- vodila evidenco naročenih in izdanih obrokov.
3. člen
Šola bo učencu/učenki nudila s to pogodbo dogovorjene obroke dnevno v času trajanja šolskega leta 2013/14 oz. za tiste mesece, za katere
bo pogodba sklenjena.
Naročnik lahko do 8.00 ure zjutraj poda spremembo odjave ali prijave prehrane, ki velja z naslednjim dnem.
1
Naročnik bo neodjavljene in neprevzete obroke plačal v celoti.
Spremembo odjave ali prijave prehrane se sporoča po telefonu (01-78-12-830), po e-pošti ([email protected]), prek sms-a (051
614 270) ali osebno šolski administratorki.
4. člen
Oddano prijavo na šolsko prehrano lahko starši kadarkoli prekličejo. Starši lahko za stalno prekličejo vse ali posamezne obroke šolske
prehrane.
Izpolnjen in podpisan pisni preklic starši oddajo v tajništvu šole. Preklic velja z naslednjim dnem, če je oddan do 8. ure zjutraj.
Obrazce za preklic šolske prehrane dobijo starši v tajništvu šole in na šolski spletni strani.
5. člen
Šola bo v skladu z letnim delovnim načrtom in učnimi načrti izvedla različne dejavnosti (kulturne, naravoslovne, tehniške, športne dneve,
ekskurzije, šolo v naravi, tabore ipd.) Za vsako posamezno dejavnost bo izdelan izračun, ki bo odvisen od stroškov in števila učencev, ki se je
bodo udeležili.
Stroški bodo zaračunani tudi učencem, ki se dejavnosti ne bodo udeležili in katerih starši razrednika o odsotnosti otroka ne bodo obvestili
najpozneje dan pred začetkom dejavnosti do 8. ure zjutraj ter najpozneje v petih dneh po vrnitvi učenca v šolo predložili zdravniško
opravičilo.
6. člen
Šola bo obračun prehrane in stroške ostalih šolskih dejavnosti pripravljala mesečno in račun z univerzalnim plačilnim nalogom izstavila do 12.
v mesecu za pretekli mesec.
7. člen
Šola račun in univerzalni plačilni nalog naslovi na ime in priimek naročnika, prav tako bo dolg izterjan s stani naročnika, ki je tudi podpisnik te
pogodbe.
8. člen
Naročnik se obvezuje, da bo redno in pravočasno poravnaval stroške prehrane in ostalih šolskih dejavnosti. Način plačila je možen prek
univerzalnega plačilnega naloga ali preko direktne bremenitve, ki jo naročnik sklene v računovodstvu šole. Če naročnik ne bo poravnal
obveznosti tudi po osmih dneh od prejetega opomina, šola ukine možnosti prehrane, nastali finančni dolg skupaj z nastalimi stroški pa izterja
po pravni poti.
9. člen
Naročnik se obvezuje, da bo takoj javil spremembo naslova prebivališča v knjigovodstvo šole, na tel.: 01-788-88-09 oz. razredniku.
10. člen
Naročnik dovoli, da šola njegove osebne podatke, vključene v to pogodbo, uporabi za urejanje pravic in obveznosti naročnika, ki izhajajo iz te
pogodbe, šola pa se zavezuje z osebnimi podatki ravnati v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
11. člen
Spore iz te pogodbe rešuje pristojno sodišče v Grosupljem.
12. člen
Pogodba se sklene v dveh izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en izvod.
Ime in priimek naročnika:
Šola:
OŠ LA GROSUPLJE
__________________________________________
Ravnateljica:
Janja Zupančič
Podpis naročnika:
Datum: 1. 9. 2013
2

Similar documents