CENIK STORITEV velja od 29. 4. 2010

Comments

Transcription

CENIK STORITEV velja od 29. 4. 2010
Gospodarsko združenje za varnost in zdravje pri delu
Tržaška cesta 134, p.p. 48, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 256 51 87, M: 041 655 258, F: 01 256 51 87
e-mail: [email protected], http://www.zvzd.si
ID za DDV: SI62767836, Matična št.: 2281341000
TR pri NLB d.d.: SI56 0205 3025 6859 097
CENIK STORITEV
velja od 29. 4. 2010
STORITEV
USP
Usposabljanje delavcev za varno delo in varsto pred požarom
oseba
Cena / ME
brez DDV
19,00 €
Skupaj vrednost
brez DDV
19,00 €
oseba
15,00 €
15,00 €
TDM
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
15,50 €
15,50 €
11,50 €
11,50 €
38,50 €
38,50 €
Količina
ME
1
1
* usposabljanje delavcev za varno delo in varstvo pred požarom; * pisni preizkus znanja; * izdaja zapisnika o opravljenem
usposabljanju
USP
Preizkus teoretične usposobljenosti za varno delo in varstvo pred požarom
* usposabljanje s pomočjo učnega gradiva na spletu; * on-line preizkus znanja; * izdaja zapisnika o opravljenem usposabljanju
OTV
Izjava o varnosti z oceno tveganja
1
(tipično delovno
mesto)
(ogled stanja, določitev tipičnih delovnih mest, ugotovitev možnih nevarnosti, obremenitev in škodljivosti na delovnem mestu,
določitev ukrepov za odpravo nevarnosti – izdelava ocene tveganja)
ROT
Revizija izjave o varnosti z oceno tveganja
1
PMV
Meritve toplotnih razmer v delovnem okolju
1
Meritve osvetljenosti na delovnem mestu
1
Meritve hrupa na delovnem mestu
1
MM
(merilno mesto)
* izvedba meritve hrupa na delovnem mestu; * izračun dnevne in tedenske izpostavljenosti hrupu na delovnem mestu;
* ugotavljanje skladnosti izpostavljensoti hrupu na del. mestu s predpisi; * izdelava poročila o izvedenih meritvah
PDO
MM
(merilno mesto)
* izvedba meritve osvetljenosti na delovnem mestu; * izračun vzdrževane osvetljenosti Ēm na delovnem mestu; * ugotavljanje
skladnosti osvetljenosti s predpisi in SIST EN 12464; * izdelava poročila o izvedenih meritvah
HDM
MM
(merilno mesto)
* izvedba meritev temp. zraka, relativne vlažnosti in hitrosti gibanja zraka na del. mestu; * izračun indeksa toplotnega udobja
PMV; * ugotavljanje skladnosti PMV s predpisi in SIST EN ISO 7730; * izdelava poročila o izvedenih meritvah
OSV
TDM
(tipično delovno
mesto)
(evidentiranje vseh neskladij dejanskega stanja z Izjavo o varnosti z oceno tveganja ter izvajanja ukrepov za preprečevanje oz.
zmanjševanje nevarnosti – izdelava revizije)
Pregled delovne opreme
* pregled in preizkus delovanja delovne opreme; * izdelava zapisnika o pregledu in preizkusu; * izdaja potrdil o pregledu in
preizkusu
Manj zahtevna delovna oprema
1
kos
14,90 €
14,90 €
1
kos
21,90 €
21,90 €
1
kos
33,90 €
33,90 €
1
kos
34,90 €
34,90 €
1
1
1
1
1
kos
kos
kos
kos
52,90 €
51,90 €
71,90 €
76,90 €
70,00 €
52,90 €
51,90 €
71,90 €
76,90 €
70,00 €
(salamoreznice, avtomati za kavo…)
Srednje zahtevna delovna opreme
(vrtalni stroji, brusilni stroji…)
Zahtevna delovna oprema
(stružnice, stiskalnice…)
Viličarji
(električni, diesel, plinski)
ELM
Težka gradbena mehanizacija (TGM)
Konzolna dvigala
Mostna dvigala
Proizvodne linije, tehnološke linije
Meritve električnih instalacij
HCP
HCP
KOO
razdelilna
omarica z do
20 varovalk
* izvedba meritve električnih instalacij; * ugotavljanje skladnosti električnih instalacij s predpisi; * izdelava poročila o
izvedenih meritvah
Usposabljanje o temeljih dobre higienske prakse
> za odgovorne osebe
1
oseba
26,00 €
26,00 €
> za delavce
Načrt za uvedbo Haccp sistema
Koordinacija za varnost zdravje pri delu na gradbišču
1
1
1
oseba
kom
mesec
21,00 €
190,00 €
320,00 €
21,00 €
190,00 €
320,00 €
1
1
kom
kom
1.200,00 €
90,00 €
1.200,00 €
90,00 €
1
1
1
kom
kom
kom
110,00 €
180,00 €
250,00 €
110,00 €
180,00 €
250,00 €
1
1
1
kom (nad.)
29,00 €
39,00 €
49,00 €
29,00 €
39,00 €
49,00 €
1
1
1
kom (nad.)
49,00 €
69,00 €
89,00 €
49,00 €
69,00 €
89,00 €
* izvajanje koordinacije za varnost in zdravje pri delu na gradbišču v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti ni zdravju pri delu
na začasnih in premičnih gradbiščih; * vodenje knjige ukrepov za varnost in zdravje pri delu na gradbišču
VNN
OPO
PRE
Varnostni načrt za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču
Ocena požarne ogroženosti
Požarni red
* posnetek stanja na objektu; * tekstualni del požarnega reda; * izveleček požarnega reda (v okvirju rob 10mm rdeči)
Objekt velikosti do 100 m2
Obekti velikosti 101 - 300 m2
Objekti velikosti večje od 300 m2
EVK
Načrt evakuacije (v okvirju - rdeči rob 10mm)
* če naročnik posreduje načrt v elektronski obliki (dwg format)- tloris objekta
Objekt velikosti do 100 m2
Obekti velikosti 101 - 300 m2
Objekti velikosti večje od 300 m2
* če naročnik posreduje fotokopijo načrta - tloris objekta
Objekt velikosti do 100 m2
Obekti velikosti 101 - 300 m2
Objekti velikosti večje od 300 m2
kom (nad.)
kom (nad.)
kom (nad.)
kom (nad.)
> navedena cena za načrt evakuacije velja za eno (1) nadstropje
1/2
PŽN
Požarni načrt (v okvirju - rdeči rob 10mm)
* če naročnik posreduje načrt v elektronski obliki (dwg format)- situacijo objekta
Objekt velikosti do 100 m2
Obekti velikosti 101 - 300 m2
Objekti velikosti večje od 300 m2
* če naročnik posreduje fotokopijo načrta - situacijo objekta
Objekt velikosti do 100 m2
Obekti velikosti 101 - 300 m2
Objekti velikosti večje od 300 m2
1
1
1
kom (nad.)
1
1
1
kom (nad.)
kom (nad.)
kom (nad.)
kom (nad.)
kom (nad.)
29,00 €
39,00 €
49,00 €
29,00 €
39,00 €
49,00 €
49,00 €
69,00 €
89,00 €
49,00 €
69,00 €
89,00 €
175,00 €
215,00 €
250,00 €
295,00 €
345,00 €
1,00 €
130,00 €
170,00 €
210,00 €
240,00 €
290,00 €
1,00 €
210,00 €
250,00 €
345,00 €
10,00 €
175,00 €
215,00 €
250,00 €
340,00 €
10,00 €
175,00 €
215,00 €
250,00 €
295,00 €
345,00 €
1,00 €
130,00 €
170,00 €
210,00 €
240,00 €
290,00 €
1,00 €
210,00 €
250,00 €
345,00 €
10,00 €
175,00 €
215,00 €
250,00 €
340,00 €
1,00 €
> navedena cena za požarni načrt velja za eno (1) nadstropje
APZ
Pregled in preizkus vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
> Naprave za odkrivanje in javljanje požara
javljalnik
1-5
6-20
21-50
51-100
101-150
Vsakih dodatni javljalnik
> Varnostna razsvetljava
svetilka
1-5
6-20
21-50
51-100
101-150
Vsaka dodatna svetilka
> Naprave za odvod dima in toplote (kupole), požarna vrata, požarne lopute
1-5
6-10
11-20
element
1-2
3-6
7-10
11-20
senzor
1
1
kom
kom
94,00 €
8,40 €
94,00 €
8,40 €
1
1
kom
kom
31,80 €
8,40 €
31,80 €
8,40 €
Vsak dodatni element
> Naprave za detekcijo plina
Vsak dodatni senzor
GAS
GAS
Ročni gasilni aparat CO 2-5
> Gasilnik CO 2 - 5 kg (+ kontrolni listič in nalepka)
> Nosilec za gasilnik CO2-5, L-profil
Ročni gasilni aparat S-6
> Gasilnik S-6, 6 kg (+ kontrolni listič in nalepka)
> Nosilec za gasilnik S-6
2/2

Similar documents