430-320/2014-2 Datum: 12.01.2015 ZADEVA: Povabilo

Transcription

430-320/2014-2 Datum: 12.01.2015 ZADEVA: Povabilo
Podpisnik: Kralj Zeljko 2457622
Izdajatelj: simod-ca-restricted
Številka certifikata: 47F47BF5
Potek veljavnosti: 07.04.2017
Čas podpisa: 12.01.2015 15:06
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
DIREKTORAT ZA LOGISTIKO
Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana
Številka:
Datum:
T: 01 230 52 25
F: 01 471 29 78
E: [email protected]
www.mors.si
430-320/2014-2
12.01.2015
ZADEVA: Povabilo k oddaji ponudbe za javno naročilo nižje vrednosti MORS 261/2014-JNNV
Spoštovani,
Vabimo vas, da nam pošljete ponudbo za javno naročilo, ki se izvaja skladno z Navodilom o postopkih
oddaje javnih naročil nižje vrednosti v Ministrstvu za obrambo (MO št. 0070-2/2013-8 z dne
16.4.2013), po enostavnem postopku, za dobavo:
-
Rotacijskih hidravličnih klešč za bager
1 kos
1. Opredelitev predmeta naročila:
-
Rotacijske hidravlične klešče (16 do 23 t) so priključno orodje za bager
2. Področje in namen uporabe:
Na prostem za razna rušilna dela kot so odmikanje in polaganje skal, rušenje objektov, odstranjevanje
porušenih dreves in podobno.
3. Funkcionalne in druge tehnične zahteve:
-
Širina odprtih vilic : 1827 do 1970 mm
Širina oprijema: maksimalno 900 mm
Čeljusti morajo biti nazobčane
Teža: od 1070 do 1082 kg
Rotacija: 360 stopinj
Vpetje: VTN (izbrani ponudnik bo moral pred dobavo izmeriti obstoječe vpetje)
Hidravlične cevi 2 kosa
Hitromenjalna sklopka B-quick 2 kosa
Dodatna 2 kosa (moški del) za hitro menjavo za obstoječe hidravlično kladivo
Priključna plošča za ročico bagra: 650 x 680 mm
Klešče morajo biti v črni barvi
4. Ostale zahteve, ki jih zagotovi ponudnik:
-
Zmontira klešče in naredi preizkus funkcionalnosti ter meritev pretoka in pritiska olja – ob
dobavi priloži rezultate meritev,
pri prevzemu materialnega sredstva preda tehnično dokumentacijo,
Blago mora biti novo, proizvedeno najkasneje v letu 2014 in kompatibilno z bagerjem
goseničarjem znamke New Holland tipa 195 E
Ob dobavi mora dostaviti navodila za uporabo v slovenskem jeziku,
Za ponujene klešče mora ponudba vsebovati natančno tehnično specifikacijo v slovenskem ali
angleškem jeziku, iz katere mora biti razvidno, da zadošča vsem naročnikovim tehničnim
Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 5268923000, TRR: 01100-6370191114
-
zahtevam,
Garancija mora biti najmanj 12 mesecev,
Ob dobavi mora dostaviti vse ustrezne certifikate za dobavljeno orodje.
5. Rok in način oddaje ponudb:
Ponudbe morajo prispeti na naslov: Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, do
vključno 26.1.2014 do 12:00 ure, in sicer v zaprti kuverti z napisom »NE ODPIRAJ, PONUDBA;
MORS 261/2014-JNNV, ROTACIJSKE HIDRAVLIČNE KLEŠČE«
Naročnik ponudbe odpre komisijsko, brez predstavnikov ponudnikov.
Ponudba mora vsebovati:
 Izpolnjena Priloga 1 - obrazec ponudbe
 Izpolnjena Priloga 2 - ponudba cena
 Tehnične specifikacije, ki bodo potrjevale, da ponujeno blago izpolnjuje vse zahteve
naročnika
6. Potek izbire najugodnejšega ponudnika:
Naročnik bo vse ponudbe natančno pregledal. V kolikor ponudba ne bo izpolnjevala tehničnih in
ostalih zahtev, jo bo naročnik izločil. Izmed vseh ponudb, ki bodo izpolnjevale vse zgoraj navedene
zahteve bo naročnik izbral najugodnejšo ponudbo po kriteriju najnižje cene brez DDV.
Pred oddajo naročila se lahko naročnik s ponudniki pogaja o tehničnih in komercialnih pogojih.
7. Lokacija dobave:
Centralno skladišče MORS, Koščeva 6, 1210 Ljubljana-Šentvid.
8. Kontrola kakovosti:
Kakovost dobavljenega blaga bo morala ustrezati naročnikovim tehničnim zahtevam in tehnični
dokumentaciji/prospektom, ki bodo priloga k pogodbi. Dobava se izvede po predhodnem kakovostnem
prevzemu.
9. Rok in način plačila
Naročnik se zaveže račun plačati 30. dan, rok plačila začne teči naslednji dan po uradnem prejemu
listine (računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikov naslov.
Skladno z 19. in 27. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o opravljanju plačilnih
storitev za proračunske uporabnike (Ur.l. RS št. 111/13 – ZOPSPU-A) izvajalec od 1. 1. 2015 dalje
posreduje račune izključno v elektronski obliki.
mag. Željko Kralj
sekretar
generalni direktor
Direktorata za logistiko
Priloge:
– Priloga 1: Obrazec ponudbe,
– Priloga 2: Obrazec Ponudba cena.

Similar documents