VZOREC POGODBE O IZVAJANJU PROGRAMA JAVNEGA DELA

Comments

Transcription

VZOREC POGODBE O IZVAJANJU PROGRAMA JAVNEGA DELA
VZOREC POGODBE O IZVAJANJU PROGRAMA JAVNEGA DELA
ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE, Območna služba ……Naziv in naslov…… matična št.:
5300410000, davčna št.: 16669762, ki ga po pooblastilu v.d. generalne direktorice Mavricije
Batič zastopa ……Ime Priimek……, TRR: ……….…………… (v nadaljevanju: Zavod),
NAROČNIK JAVNIH DEL, ………… Naziv in naslov …..., matična št.: …….., davčna
številka/ID za DDV ……., ki ga zastopa …… Ime Priimek…………., (v nadaljevanju:
naročnik),
IZVAJALEC JAVNIH DEL, … Naziv in naslov …, ……., matična št.: ……. davčna številka/ID
za DDV ……, ki ga zastopa direktor … Ime Priimek ….., TRR: ……….…………………….
odprt pri: ……………………….. (v nadaljevanju: izvajalec)
sklenejo
POGODBO O IZVAJANJU PROGRAMA JAVNEGA DELA ZA RAZVOJ SOCIALNEGA
PODJETNIŠTVA
Uvodne določbe
1. člen
Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo, da:
 je izvajalec oddal popolno ponudbo na Javno povabilo za izbor programov javnih del za
leto 2015, ki je bilo objavljeno na spletni strani Zavoda dne 4.12.2014,
 je bila njegova ponudba sprejeta za izvajanje programa javnega dela, ki je predmet te
pogodbe,
 izvajalec s podpisom te pogodbe izjavlja, da so v programu javnega dela predvideli samo
tista opravila, ki pomenijo dopolnjevanje in podporo izvajanju njihove registrirane ali s
predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, za katere imajo tudi vse z
zakonom predpisane listine o izpolnjevanju pogojev za njihovo opravljanje.
Predmet in namen pogodbe
2. člen
Predmet te pogodbe je opredelitev medsebojnih odnosov, pravic in obveznosti med
Zavodom, naročnikom in izvajalcem pri izvajanju in sofinanciranju programa javnega dela z
nazivom »Razvojni programi za spodbujanje ustanavljanja in razvoja novih dejavnosti
socialnih podjetij tipa B za trajno zaposlovanje brezposelnih oseb iz ranljivih skupin« .(v
nadaljevanju: program).
S to pogodbo se izvajalec zaveže, da bo v programu zaposlil skupno … brezposelnih oseb iz
ciljnih skupin javnega povabila in jih razporedil na delo po naslednjih ravneh strokovne
izobrazbe oziroma usposobljenosti:……... za polni delovni čas 40 ur tedensko (oziroma za
Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2015
krajši delovni čas v skladu z odločbo o invalidnosti1) 5 dni na teden ter jim zagotovil vse
pravice v skladu s pogodbo o zaposlitvi in veljavnimi predpisi s področja delovnopravne,
davčne in plačne zakonodaje.
Zavod in naročnik se zavežeta, da bosta program sofinancirala na način in pod pogoji,
določenimi s to pogodbo.
Namen izvedbe programa je aktiviranje brezposelnih oseb, njihova socialna vključenost,
ohranitev ali razvoj delovnih sposobnosti, spodbujanje razvoja novih delovnih mest ter
ustanovitev socialnega podjetja ali razvoj novih dejavnosti v že ustanovljenem socialnem
podjetju tipa B.
Trajanje programa
3. člen
Program se bo izvajal ….. mesecev, predvidoma v času od …… 2015 do …… 2015.
Upravičeni stroški programa
4. člen
Upravičeni stroški, ki jih Zavod zagotavlja za izvedbo programa, so:
1. stroški predhodnega zdravniškega pregleda v dejanski višini,
2. del sredstev za plače udeležencev, določenih v skladu z 52. členom Zakona o urejanju
trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12-ZUJF, 21/13 in 63/13, v nadaljevanju: ZUTD) v
višini …% opcija: »Za udeležence programa, opredeljene v 5. odstavku 5. člena
Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/13, v
nadaljevanju: Pravilnik), Zavod zagotavlja še 30 % tistega deleža plače, ki ga krije
naročnik oziroma izvajalec«, (opcija: ne velja za udeležence določene s 6. točko 5. člena
Pravilnika)
3. stroški za prehrano med delom,
4. stroški sredstva za prevoz na delo in z dela v skladu s Katalogom ukrepov aktivne politike
zaposlovanja,
5. odpravnina ob upokojitvi udeleženca programa v višini, določeni z zakonom, ki ureja
delovna razmerja.
Upravičeni stroški, ki jih zagotavljata naročnik ali izvajalec javnih del so:
1. sredstva za pokrivanje razlike plač udeležencev,
2. regres za letni dopust ter
3. materialni stroški, vključno s stroški prostorov in potrebne opreme za izvajanje
programov javnih del.
Vrednost pogodbe
5. člen
Načrtovana vrednost pogodbe za sredstva, ki jih zagotavlja Zavod, znaša ………… EUR in
se lahko poveča v primeru vključitve večjega števila brezposelnih oseb, opredeljenih v 5.
1
Kot invalidi se štejejo osebe po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 109/06 - UPB4, 112/06 - odl.
US, 114/06 - ZUTPG, 10/08 - ZVarDod, 98/09 - ZIUZGK, 27/10 - odl. US, 38/10 - ZUKN, 61/10 - ZSVarPre in 79/10 - ZPKDPIZ),
3. členu Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Ur. l. RS, št. 16/07 – UPB2 in 87/11), podrobno pa so
našteti v 3. členu Navodil za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide (Ur. l. RS, št. 10/05 in 43/05).
Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2015
odstavku 5. člena Pravilnika, v primeru povišanja minimalne plače, stroškov javnega prevoza
na /z dela, stroškov prehrane in stroškov odpravnine ob upokojitvi udeležencev programa.
Obveznosti zavoda
6. člen
Izvajalec vključi v program brezposelne osebe, ki jih napoti Zavod. Zavod izvajalcu napotuje
osebe iz ciljnih skupin, določenih v drugem odstavku 2. člena te pogodbe.
V primeru, da brezposelna oseba dela ne bo mogla opravljati daljše obdobje (npr. zaradi
nastopa porodniškega dopusta, hujše poškodbe ali bolezni), zavod za preostali čas izvajanja
programa javnega dela lahko vključi in zagotavlja upravičene stroške za drugo brezposelno
osebo iz ciljne skupine, določene v 2. odstavku 2. člena te pogodbe, če se s tem ne poveča
vrednost pogodbe.
Zavod bo sredstva iz 2., 3. in 4. točke četrtega člena te pogodbe mesečno nakazoval
izvajalcu na podlagi posredovanega zahtevka za povračilo in priložene plačilne liste do 5. v
mesecu za pretekli mesec. Sredstva iz 1. točke četrtega člena te pogodbe bo Zavod nakazal
na podlagi posredovanega zahtevka za povračilo, računa in dokazil o plačilu, sredstva iz 5.
točke četrtega člena pa na podlagi predloženega zahtevka za povračilo ter dokazila o
izplačilu odpravnine ob upokojitvi.
Upravičeni stroški se izvajalcu izplačajo na njegov transakcijski račun.
Zavod bo izvajalcu sofinanciral oziroma povrnil navedene upravičene stroške le v višini, ki jo
bo izvajalec dejansko izplačal.
V kolikor izvajalec Zavodu najkasneje v roku 30 dni:
- za pretekli mesec ne bo predložil zahtevka za izplačilo ali
- po uradnem prejemu računa stroškov predhodnega zdravniškega pregleda ne bo predložil
zahtevka za refundacijo,
Zavod zahtevanih zneskov ni dolžan poravnati.
Obveznosti naročnika
7. člen
Naročnik zagotavlja:
1. da za izvajanje programa obstaja javni interes,
2. kritje stroškov razlike do plač udeležencem programa, določenih v skladu z 52. členom
ZUTD v višini … %. Opcija: », za udeležence programa, opredeljene v 5. odstavku 5.
člena Pravilnika, pa … %,« (opcija: ne velja za udeležence določene s 6. točko 5. člena
Pravilnika),
3. pokrivanje stroškov dodatkov za posebne obremenitve pri delu, neugodne vplive okolja,
nevarnost ter v primeru posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa,
in sicer v višini, opredeljeni z ustrezno kolektivno pogodbo (za opravljanje takih del mora
izvajalec predhodno pridobiti soglasje Zavoda),
4. kritje stroškov regresa za letni dopust,
5. za udeležence programa, katerih plača ne dosega zneska minimalne plače, sredstva za
izplačilo prispevkov za socialno varnost od predpisane osnove, v skladu z zakoni, ki
urejajo socialna zavarovanja,
6. materialne vire, navedene v ponudbi za izbor programa javnega dela,
Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2015
7. dodatno sofinanciranje razvojnega programa socialnega podjetništva, v višini do
………….. EUR,
8. druge vrste pomoči.
Obveznosti iz 3., 4., in 5.. točke zagotavlja naročnik v primeru, ko jih ne zagotavlja izvajalec.
Naročnik bo sredstva za kritje navedenih stroškov nakazoval izvajalcu mesečno do 15. v
mesecu za pretekli mesec ali po dogovorjeni dinamiki na podlagi dogovora z izvajalcem.
Obveznosti izvajalca
8. člen
Izvajalec se zavezuje in zagotavlja:
1. da se bo program izvajal v skladu s potrjeno vsebino in pogoji za izbor programa
javnega dela, določenimi v javnem povabilu pod točko 4.2. in 4.3.,
2. dogovor z Zavodom o pričetku programa najmanj 10 dni pred sklenitvijo pogodbe o
zaposlitvi,
3. napotitev brezposelnih oseb na predhodni zdravniški pregled,
4. sklenitev pogodb o zaposlitvi z napotenimi brezposelnimi osebami, v katerih bo datum
pričetka dela enak datumu iz pogodbe o vključitvi brezposelne osebe v program javnega
dela,
5. posredovanje kopij podpisanih pogodb o zaposlitvi Zavodu ob predložitvi prvega
zahtevka za povračilo,
6. vodenje dnevne evidence o prisotnosti udeležencev programa na delu,
7. obračun in izplačilo plač ter ostalih stroškov v zvezi z delom (prehrana med delom,
prevoz na delo ter regres). Zahtevek za izplačilo skupaj s plačilnimi listami posreduje
Zavodu, v skladu z navodili, do 5. dne v mesecu za pretekli mesec,
8. strokovno mentorstvo udeležencev programa,
9. izvajanje programa v skladu s predpisi, ki urejajo varnost in zdravje pri delu,
10. predpisana zaščitna sredstva za udeležence programa,
11. možnost, da se udeleženci programa vključujejo v programe usposabljanja in
izobraževanja in da aktivno iščejo zaposlitev v skladu z zaposlitvenim načrtom,
12. vidno postavitev znaka Zavoda in naročnika na izdelkih, nastalih v okviru programa in pri
objavi rezultatov, z navedbo, da sta njihovo izdelavo omogočila Zavod in naročnik v
okviru programa,
13. realizacijo predvidenih vključitev brezposelnih oseb, opredeljenih v ponudbi, najkasneje
v roku 30 dni od sklenitve te pogodbe,
14. pisno obveščanje Zavoda in naročnika o vzrokih prenehanja vključenosti ali izključitve
udeležencev programa,
15. posredovanje poročila o izvajanju programa v skladu z navodili Zavoda (izvajalec v roku
30 dni po zaključku izvajanja programa oz. predčasne prekinitve posebne pogodbe
Zavodu posreduje finančno poročilo ter za vsako vključeno osebo še vsebinsko poročilo
o izvedenem programu),
16. spoštovanje predpisov, ki urejajo delovna razmerja in ki se nanašajo na javna dela,
17. vodenje ločenega računovodskega sistema in ustrezne računovodske listine z ustrezno
računovodsko oziroma knjigovodsko evidenco za vse transakcije v zvezi s predmetom
pogodbe ter ustrezno revizijsko sled vseh izdatkov v zvezi s posamezno vključeno
osebo,
18. pristojnim organom Republike Slovenije še pet (5) let po zadnjem prejetem plačilu
tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvedbo predmeta pogodbe,
19. da višina vseh prejetih javnih sredstev in sredstev EU, za posamezno vključeno osebo v
času trajanja pogodbe, ne bo presegla skupnih stroškov zaposlitve posamezne
vključene osebe, ki zajemajo oziroma predstavljajo seštevek: neto plač, obveznih
prispevkov iz plače (prispevki delojemalca), akontacije dohodnine in obveznih
prispevkov na plačo (prispevki delodajalca),
Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2015
20. da za iste upravičene stroške ne bodo prejeli sredstev iz drugih javnih virov financiranja
in sredstev EU,
21. upoštevanje predpisov, ki urejajo varovanje osebnih podatkov zaposlenih,
22. izplačilo odpravnine ob upokojitvi udeleženca programa v skladu z veljavno delovno
pravno zakonodajo,
23. kritje stroškov razlike do plač udeležencem programa, določenih v skladu z 52. členom
ZUTD v višini … %. Opcija: »Za udeležence programa, opredeljene v 5. odstavku 5.
člena Pravilnika, pa … %«, (opcija: ne velja za udeležence, določene s 6. točko 5. člena
Pravilnika),
24. za udeležence programa, katerih plača ne dosega zneska minimalne plače, sredstva za
izplačilo prispevkov za socialno varnost od predpisane osnove v skladu z zakoni, ki
urejajo socialna zavarovanja,
25. kritje materialnih stroškov, vključno s stroški prostorov in potrebne opreme,
26. kritje stroškov dodatkov za posebne obremenitve pri delu, neugodne vplive okolja,
nevarnost ter v primeru posebnih pogojev dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega
časa, in sicer v višini, opredeljeni z ustrezno kolektivno pogodbo (za opravljanje takih del
mora izvajalec predhodno pridobiti soglasje Zavoda),
27. regres za letni dopust.
28. da jim po začetku uporabe Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno
(Uradni list RS, št. 32/14; v nadaljevanju ZPZDC-1), torej od 18. 8. 2014 dalje, ni bila
pravnomočno izrečena globa za prekršek iz pete alineje prvega odstavka 23. člena tega
zakona,
29. na zahtevo zavoda posredovati vso dokumentacijo, ki se nanaša na obveznosti
naročnika,
30. da bo o neizpolnjevanju obveznosti naročnika, določenih s to pogodbo takoj obvestil
Zavod.
Obveznosti iz 24., 26. in 27. točke zagotavlja izvajalec v primeru, kadar jih ne zagotavlja
naročnik.
Izvajalec, ki se je v letu 2014 prijavil na javno povabilo, kot nepridobitna pravna oseba, ki
namerava poslovati, kot socialno podjetje tipa B, mora za registracijo socialnega podjetja
spremeniti akt o ustanovitvi ali temeljni akt skladno z zahtevami iz Zakona o socialnem
podjetništvu v roku 1 leta od podpisa pogodbe o izvajanju javnega dela v letu 2014.
Spremljanje izvedbe programa
9. člen
Pogodbene stranke soglašajo, da imajo Zavod, naročnik in drugi pristojni organi Republike
Slovenije pravico administrativnega in finančnega spremljanja in vrednotenja izvajanja
programa ter nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev Republike Slovenije in
sredstev naročnika.
Izvajalec soglaša, da Zavod spremlja zaposlitev vključenih oseb z vpogledom v uradne
evidence Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Davčnega urada RS.
Nadzorni organi iz prvega odstavka tega člena izvajajo spremljanje preko pisnih poročil
izvajalca in kontrol na kraju samem pri izvajalcu, praviloma na podlagi predhodnega
obvestila.
Izvajalec se zavezuje, da bo nadzornim organom za potrebe nadzora, poročanja in
spremljanja predložil vse dokumente in zagotovil vse potrebne podatke, ki so kakor koli
povezani z izvedbo programa in izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih
stroškov, dodeljenih za izvajanje programa, ki je predmet te pogodbe.
Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2015
V primerih kontrole na kraju samem bo izvajalec omogočil vpogled v delovno okolje
vključenih oseb, v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem programa.
Izvajalec se zavezuje, da bo sodeloval pri izvedbi teh kontrol ter se bo nanje ustrezno
pripravil.
Izvajalec se zavezuje, da bo navedenim nadzornim organom takoj, oz. najkasneje v roku 8
koledarskih dni po pozivu predložil vse dokumente, ki so kakorkoli povezani z izvedbo
predmeta pogodbe.
Pogodbene stranke soglašajo, da imata Zavod in naročnik pravico spremljanja izvajanja
obveznosti in lahko kadar koli odstopita od pogodbe, če ugotovita, da izvajalec ni izvedel
dogovorjenih obveznosti.
Prav tako lahko Zavod, naročnik ali izvajalec odstopijo od pogodbe, če program javnih del
predčasno preneha iz objektivnih razlogov na strani katere od pogodbenih strank. Med
objektivne razloge za prenehanje programa javnih del se šteje tudi naknadna izguba vira
financiranja programa, ki je ob sklenitvi pogodbe ni bilo mogoče predvideti in njenih posledic
ni mogoče odkloniti.
Varstvo podatkov
10. člen
Zavod se zavezuje, da bo v času trajanja ter po prenehanju pogodbe varoval kot poslovno
skrivnost vse informacije in podatke, ki jih bo izvajalec določil kot poslovno skrivnost skladno
z veljavno zakonodajo.
Izvajalec se zavezuje k varovanju osebnih podatkov, pridobljenih tekom izvajanja programa,
v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
Nenamenska poraba sredstev
11. člen
Za nenamensko porabo sredstev se šteje, če:
je ugotovljeno, da je bila dokumentacija izvajalca, ki je bila podlaga za odobritev in
plačilo sredstev, netočna, zavajajoča, lažna oziroma ponarejena;
izvajalec ne izvaja programa v skladu z izbrano ponudbo in pogoji za izbor programa,
izvajalec za stroške, ki so predmet sofinanciranja, prejme javna sredstva, ki presegajo
skupne stroške zaposlitve posamezne vključene osebe,
preprečuje, ovira ali zavira nadzor nad izvajanjem pogodbenih obveznosti, bodisi glede
vpogleda v celotno dokumentacijo bodisi glede nadzora na kraju samem,
izvajalec prejeta sredstva porabi za drug namen, kot so mu bila dodeljena,
izvajalec predčasno odpove pogodbo o zaposlitvi udeleženca mimo razlogov za njeno
prenehanje, določenih v zakonu o urejanju trga dela (116. člen),
je ugotovljeno, da so bila sredstva po tej pogodbi izplačana v obdobju dvanajstih
mesecev pred pravnomočnim izrekom globe izvajalcu za prekršek iz pete alineje prvega
odstavka 23. člena ZPDZC-1;
V primeru ugotovljenih kršitev Zavod izvajalcu postavi rok za njihovo odpravo, razen, če je
narava kršitve takšna, da njena odprava ni mogoča. V tem primeru in v primeru, da izvajalec
kršitev v postavljenem roku ne odpravi, se pogodba šteje za razvezano, in sicer z dnem
ugotovitve kršitve oziroma, če je bil izvajalcu za odpravo kršitev postavljen rok, z dnem
neuspešnega poteka tega roka.
Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2015
Zavod o ugotovljeni kršitvi izvajalca obvesti naročnika.
Izvajalec je v roku 30 dni po prejemu pisne zahteve Zavoda dolžan vrniti:
v primeru iz 1., 2., 4. , 6. in 7. alineje prvega odstavka tega člena - vsa prejeta sredstva,
v primeru iz 3. in 5. alineje prvega odstavka tega člena – znesek neupravičeno prejetih
sredstev.
V primeru, da izvajalec sredstev ne vrne v roku, navedenem v tem členu, tečejo zakonite
zamudne obresti, ki so obračunane od dneva zamude do dneva vračila oziroma plačila.
Neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti
12. člen
Izvajalec je odgovoren za realizacijo pogodbenih obveznosti tako, kot se je k njim zavezal. V
kolikor pogodbene obveznosti, navedene v 8. členu te pogodbe, ne bodo izpolnjene, lahko
Zavod in/ali naročnik odstopi od pogodbe v celoti ali deloma, kadar se ugotovljena kršitev
nanaša na posameznega udeleženca.
V primeru, da izvajalec v skladu s 13. točko 8. člena te pogodbe ne realizira vključitve
predvidenega števila udeležencev iz ciljnih skupin iz 2. člena te pogodbe v roku 30 dni od
dneva predvidenega pričetka programa ali jih vključi v manjšem številu, kot je dogovorjeno s
to pogodbo, mu Zavod z dopisom določi rok za odpravo kršitev. Če izvajalec kršitve v
postavljenem roku ne odpravi, lahko Zavod odstopi od pogodbe v celoti ali v obsegu
nerealiziranega števila vključitev udeležencev programa.
Če so razlogi za odstop po prejšnjem odstavku tega člena na strani izvajalca, je dolžan
plačati pogodbeno kazen v višini 100,00 EUR za vsako nerealizirano zaposlitev v roku 30 dni
od prejema zahteve za plačilo s strani Zavoda.
Enako plačilo pogodbene kazni lahko Zavod zahteva tudi v primeru, ko izvajalec kršitve
obveznosti iz 2., 4., 5., 12., 14. ,15. in 21. točke 8. člena te pogodbe ne odpravi v
postavljenem roku.
Zahtevek za plačilo pogodbene kazni zaradi kršitev, navedenih v tem členu, ne vpliva na
pravico Zavoda zahtevati vračilo sredstev zaradi nenamenske porabe.
V primeru, če Zavod ugotovi kršitve s strani izvajalca, ki bistveno vplivajo na izvajanje
programa in/ali zaradi katerih je Zavod pogodbo enostransko razdrl, ga o ugotovitvah obvesti
in to upošteva pri nadaljnjem izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja.
V primeru, da izvajalec pogodbene kazni ne plača v roku, navedenem v tem členu, tečejo
zakonite zamudne obresti, ki so obračunane od dneva zamude do dneva plačila.
V primeru, da izvajalec, ki je v letu 2014 sklenil pogodbo z namenom ustanovitve socialnega
podjetja in se v roku 1 leta od sklenitve te pogodbe ni registriral kot socialno podjetje tipa B,
ta pogodba preneha veljati z dnem izteka roka za registracijo, določenega s to pogodbo.
Vračilo sredstev
13. člen
Sredstva, ki jih je izvajalec dolžan vrniti Zavodu v primerih, določenih s to pogodbo, se
nakažejo na podračun enotnega zakladniškega računa Zavoda št. 01100-6030264217.
Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2015
Sredstva, ki jih je izvajalec dolžan vrniti naročniku v primerih, določenih s to pogodbo, se
nakažejo na podračun enotnega zakladniškega računa naročnika, naveden v pozivu
naročnika k vračilu.
Prepoved cesije in prenosa pogodbe
14. člen
Izvajalec terjatve, ki jo ima na podlagi te pogodbe, ne sme prenesti na drugega (prepoved
cesije). Prenos terjatev kljub temu dogovoru nima pravnega učinka.
Prav tako izvajalec ne bo prenesel te pogodbe nekomu tretjemu, razen če Zavod v to privoli
pred prenosom. Če izvajalec prenese to pogodbo brez predhodnega soglasja Zavoda in ima
to za posledico spremembo delodajalca oseb, ki so se zaposlile po tej pogodbi, je dolžan
vrniti prejeta sredstva skladno z določili 12. člena te pogodbe.
Prejšnji odstavek se ne nanaša na primere univerzalnega pravnega nasledstva izvajalca.
Protikorupcijsko določilo
15. člen
V primeru, da se ugotovi, da pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge
pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja
obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod
ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti
ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu
predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.
V kolikor bi Zavod ali naročnik ugotovil, da je bila pogodba sklenjena v nasprotju s 14.
členom ZIntPK ali bi ga na to opozorila pristojna komisija, bo nemudoma pričel z
ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi
Republike Slovenije.
Prehodne in končne določbe
16. člen
Pogodbene stranke soglašajo, da bodo morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te
pogodbe, reševale sporazumno. V primeru, da sporazum ni možen, bo spore reševalo
pristojno sodišče v Ljubljani.
17. člen
Vse morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe stranke določijo z aneksom k tej
pogodbi.
18. člen
Ta pogodba je napisana v treh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka
po en (1) izvod.
19. člen
Za izvedbo te pogodbe je s strani izvajalca odgovoren ………………………….………………..
s strani naročnika ……...............……………………………… in s strani Zavoda
………………………………………
Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2015
20. člen
Pogodba začne veljati z dnem podpisa vseh pogodbenih strank.
Pogodbo pripravil(a): ………………
Številka pogodbe: ………………….
Datum priprave pogodbe:………………
Datum podpisa pogodbe:
Datum podpisa pogodbe:
Datum podpisa pogodbe:
………………………….
…………………………..
…………………………..
Naročnik
Izvajalec
Zavod za zaposlovanje
_____________
______________
_____________
Številka pogodbe:
Številka pogodbe:
………………….
………………….
Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2015