Vzorec pogodbe - Muzej in galerije mesta Ljubljane

Comments

Transcription

Vzorec pogodbe - Muzej in galerije mesta Ljubljane
OBRAZEC - VZOREC
Pogodbeni stranki
Muzej in galerije mesta Ljubljane (MGML), ki ga zastopa direktor Blaž Peršin, matična
številka: 3454428000, davčna številka: SI48922366
transakcijski račun: 012616000002125
(v nadaljevanju: naročnik)
In
________________________________________________________________________
(naziv in naslov ponudnika)
ki ga zastopa _________________________________________________
(funkcija, ime in priimek zakonitega zastopnika)
matična številka:
________________
ID za DDV:
SI ________________
transakcijski račun:
____________________
(v nadaljevanju: izvajalec)
sklepata naslednjo
POGODBO
ZA IZDELAVO IN MONTAŽO RAZSTAVNE OPREME ZA RAZSTAVO KOLO
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:
- je naročnik na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, spremembe Ur.l.
RS, št. 16/2008, 19/2010, 18/2011, 43/2012 Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012, 12/2013-UPB5 v
nadaljevanju:
ZJN-2)
izvedel
javni
razpis
za
oddajo
javnega
naročila
malih vrednosti, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 5.3.2013
številka objave JN523/2013,
- je naročnik na podlagi javnega naročila malih vrednosti iz prve alineje in prejetih ponudb
s Sklepom o odločitvi o oddaji javnega naročila male vrednosti , številka_______, z dne _______
Izbral _________________ kot
najugodnejšega
ponudnika
za
izvedbo
javnega
naročila malih vrednosti »IZDELAVA IN MONTAŽA RAZSTAVNE OPREME ZA RAZSTAVO
KOLO«.
II. PREDMET POGODBE
2. člen
Predmet pogodbe je Izdelava in montaža razstavne opreme za razstavo Kolo.
Podrobnejši popis del izhaja iz projektne dokumentacije »Razstava Kolo, Popis razstavnih
elementov ter 5 (petih) skic postavitve«, oboje izdelal Muzej in galerije mesta Ljubljana.
Pri izvedbi projekta mora izvajalec predvideti vse potrebne ukrepe za varnost, ukrepe za čim bolj
nemoten potek le-te in zagotoviti varnost delavcev.
Vsa dela po tej pogodbi se izvedejo na osnovi in v skladu z zgoraj omenjeno projektno
dokumentacijo.
Pogodbena dela obsegajo vsa dela, ki so potrebna za izdelavo in montažo vsega potrebnega
materiala in opreme in so predvidena s projektno dokumentacijo iz 2. odstavka tega člena ter
razpisno dokumentacijo naročnika po javnem naročilu malih vrednosti iz 1. člena te pogodbe
ter zajeta v ponudbi in ponudbenem predračunu izvajalca z dne _____v danem postopku javnega
naročila.
3. člen
Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela izvedel skladno s pogoji, ki so bili določeni v razpisni
dokumentaciji naročnika po javnem naročilu malih vrednosti iz 1. člena te pogodbe, projektno
dokumentacijo iz 2. odstavka 2. člena te pogodbe in svojo ponudbo z dne
______________ , na podlagi katere je bil izbran.
Spremembe in odstopanja od načina izvedbe ter kvalitete materiala in opreme so dopustne le s
pristankom naročnika, kar mora biti predhodno pisno potrjeno tudi s strani naročnika.
III. OSNOVNE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
4. člen
Vsa pogodbena dela se izvajalec zaveže izvesti v skladu z naslednjimi dokumenti, ki so sestavni
del te pogodbe:
1.
razpisno dokumentacijo po javnem naročilu malih vrednosti iz 1. člena te pogodbe,
2.
projektno dokumentacijo iz 2. odstavka 2. člena te pogodbe,
3.
ponudbo izvajalca z dne _____________
ter skladno z navodili in zahtevami naročnika.
Pogodbeni stranki soglašata, da se v primeru neskladnosti določb posameznih zgoraj navedenih
dokumentov, vsebina pravic in obveznosti pogodbenih strank določi ob upoštevanju zgoraj
navedenega vrstnega reda posameznega dokumenta, in sicer po pomembnosti padajoče, pri
čemer je temeljni dokument za določitev pravic in obveznosti strank v vsakem primeru ta pogodba,
razen v primeru, če je izvajalec z oddajo ponudbe pristal na določila, ki so za naročnika ugodnejša.
Izvajalec potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet te pogodbe, da je
tudi preveril in pridobil vse informacije o delovišču. Nadalje izjavlja, da se strinja s projektno
dokumentacijo, lokacijo, možnostjo dostopa in terminskimi zahtevami, ki bi lahko vplivali na obseg
dobav in storitev ali njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi in nanje nima pripomb. Izvajalec
se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika iz tega naslova, posebej tistim, ki bi izvirali iz
njegove morebitne ne-seznanjenosti s pogoji in sestavnimi deli te pogodbe.
Med naročena in prevzeta dela izvajalca spada izdelava ter strokovno pravilna in kakovostna
vgraditev materiala in opreme po popisu del iz te pogodbe.
Izvajalec se zaveže izvesti tudi vsa dela, ki bi bila potrebna na podlagi dodatne in dopolnjene
projektne dokumentacije, in sicer v skladu z vsakokratnim predhodnim pisnim naročilom naročnika.
Odmik (sprememba) od pogodbene dokumentacije je izvajalcu dovoljen samo v primeru pisnega
soglasja naročnika.
V primeru, da so določila zapisana v prilogah k pogodbi različna od določil v pogodbi, se
upoštevajo, ob upoštevanju tretjega odstavka tega člena, določila zapisana v pogodbi.
5. člen
Izvajalec se zavezuje za naročnika izvesti projekt iz 2. člena te pogodbe, ob tem pa vsa potrebna
dela izvršiti s skrbnostjo dobrega strokovnjaka skladno z veljavnimi predpisi.
6. člen
Naročnik bo izvajalcu ob uvedbi v delo predložil vso potrebno projektno dokumentacijo za izvedbo
projekta po tej pogodbi. V primeru, če izvajalec prične z delom, se ne glede na prejšnji stavek šteje,
da je uveden v delo.
Operativni plan je veljaven, ko ga potrdi naročnik in s tem postane sestavni del te pogodbe.
7. člen
Izvajalec se zavezuje pristopiti k investiciji takoj po podpisu te pogodbe s strani obeh pogodbenih
strank.
8. člen
V roku 8 dni po uvedbi v delo je izvajalec dolžan opozoriti naročnika na morebitne
nejasnosti ali pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji, sicer se šteje, da dokumentacija
zadostuje za kvalitetno izvedbo vseh del, ki so predmet te pogodbe.
IV. ROKI IZVEDBE DEL
9. člen
Izvajalec se obvezuje, da bo investicijo izvedel v obsegu, ki je določen v projektni in razpisni
dokumentaciji naročnika po javnem razpisu malih vrednosti iz 1. člena te pogodbe in skladno s
svojo ponudbo z dne______, na podlagi katere je bil izbran.
Izvajalec se zaveže izvesti vsa dela v zvezi s projektom v skladu s to pogodbo v naslednjih rokih:
- Začeti z deli takoj po podpisu pogodbe s strani obeh pogodbenih strank
- dokončati vsa dela po tej pogodbi do 20.5.2013.
Za začetek del po tej pogodbi se šteje dan, ko naročnik izvajalca uvede v posel.
Če izvajalec ne začne z deli v pogodbenem ali naknadno določenem roku, sme naročnik oddati
dela v celoti ali delno drugemu izvajalcu. Vse morebitne višje stroške, vključno pogodbeno kazen in
škodo, ki s tem nastane, trpi izvajalec del iz te pogodbe. Enako sme ukrepati naročnik, če izvajalec
neupravičeno prekine ali ustavi dela.
V primeru, da materiala iz kakršnihkoli razlogov ni mogoče vgraditi v pogodbenem roku,
ga je izvajalec dolžan, na svoje stroške, primerno skladiščiti do odpoklica s strani
naročnika.
10. člen
Če izvajalec zamuja glede na rok dokončanja del iz drugega odstavka 9. člena te pogodbe, je o
tem dolžan pred iztekom roka pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka.
Pogodbeno dogovorjeni rok se lahko podaljšajo izključno in samo v primeru, da tako odloči
naročnik.
V primeru podaljšanja roka izvedbe del iz drugega odstavka 9. člena te pogodbe, se
sklene aneks k tej pogodbi, sicer se šteje, da rok iz drugega odstavka ni bil podaljšan.
Nepoznavanje razmer ne more biti razlog za uveljavljanje raznih dodatnih stroškov in podaljšanje
roka izvedbe del.
V. IZVEDBA DEL
11. člen
Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam, s svojimi delavci in materialom. Podizvajalca po lastni izbiri
izvajalec ne sme vključiti v dela po tej pogodbi, razen v izjemnih primerih, ko je to nujno za
nemoteno in kvalitetno izvedbo potrebnih del in ob predhodnem soglasju naročnika, s sklenitvijo
aneksa k tej pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za vključitev podizvajalca v dela po
tej pogodbi.
V primeru, da naročnik da soglasje za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi mora
izvajalec pred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku:
- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in
transakcijski račun),
- podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,
- podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del,
- soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravnava
podizvajalčeve terjatve do izvajalca,
- pooblastilo naročniku za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav
neposredno podizvajalcu.
(opomba: prvi in drugi odstavek bosta v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi
navede, da nima podizvajalcev).
Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi z dne
_____ dani na javni razpis, s svojimi delavci in delavci podizvajalca in svojim materialom
in materialom podizvajalca.
Izvajalec bo pri izvedbi del sodeloval z naslednjimi podizvajalci:
____________________________
(opomba:podatki o podizvajalcu: naziv, polni naslov,
matična številka, davčna številka, transakcijski račun; vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec,
predmet količina, vrednost del, kraj in rok izvedbe del),
Podizvajalec ______________________
je v ponudbi izvajalca z dne______podal soglasje, na
podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravnava njegove terjatve do izvajalca;
Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati katerega
koli navedenega podizvajalca v prejšnjem odstavku tega člena, z drugim podizvajalcem, razen v
primeru, da naročnik za to da soglasje, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi. Izvajalec v celoti
odgovarja za investicijo in izpolnitev te pogodbe proti naročniku, ne glede na število podizvajalcev.
V primeru, da naročnik da soglasje za zamenjavo podizvajalca ali za vključitev novega
podizvajalca v dela po tej pogodbi, mora izvajalec pred podpisom aneksa k tej pogodbi
izročiti naročniku:
- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in
transakcijski račun),
- podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,
- podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del.
Izvajalec je dolžan v roku 5 (pet) dni po spremembi (zamenjavi ali vključitvi novega
podizvajalca) predložiti naročniku:
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu
podizvajalcu,
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.
(opomba: tretji do sedmi odstavek bodo v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji
ponudbi navede, da bo dela izvajal s podizvajalci).
VI. VREDNOST POGODBE
12. člen
Skupna pogodbena vrednost investicije, ki je predmet te pogodbe, znaša:
vrednost brez DDV
DDV – 20%
vrednost z DDV
(z besedo:
= ______________ EUR
= ______________ EUR
= ______________ EUR
________________________________________ EUR _________ /100).
Sredstva za izvedbo naročila so predvidena v finančnem načrtu Muzeja in galerij mesta Ljubljane
za leto 2013.
Davek na dodano vrednost se plača v skladu s 76.a členom Zakona o davku na dodano vrednost –
ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo).
Cene so fiksne in nespremenljive do dokončanja vseh pogodbenih del.
V navedeni pogodbeni ceni so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del iz 2. člena te pogodbe,
predvidenih s predano dokumentacijo.
Izvajalec se odpoveduje vsem zahtevkom iz naslova sprememb cen ali količin (izračun z izrecnim
jamstvom) ali spremenjenih okoliščin zaradi spremenjenih gospodarskih okoliščin na trgu in drugih
razlogov, določenih s smiselno uporabo uzance 23 PGU.
VII. SPREMEMBA VREDNOSTI POGODBE
13. člen
Za dodatna (pozneje naročena) dela, ki bi se izkazala za potrebna šele po sklenitvi te pogodbe,
lahko naročnik odda naročilo izvajalcu osnovnega naročila, po postopku s pogajanji brez
predhodne objave, ob upoštevanju določb Zakona o javnem naročanju. Z izvajalcem se v tem
primeru sklene aneks k osnovni pogodbi ali nova pogodba.
S strani naročnika nepotrjene tehnologije dela, ki bi imele za posledico večje količine izvedenih del
ali odškodnine tretjim osebam, niso predmet stroškov naročnika.
IX. PLAČILNI POGOJI
14. člen
Skladno z Zakonom o davku na dodano vrednost, se kot datum opravljenega dela šteje dan
izstavitve računa.
Ustreznost računa in opravljena dela potrditi skrbnik pogodbe.
Rok plačila računa je 30. dan po potrditvi računa s strani skrbnika pogodbe.
V primeru, da je zadnji dan za plačilo dela prost dan, se šteje, da je zadnji dan za plačilo
prvi naslednji delovni dan.
Davek na dodano vrednost se plača v skladu s 76. a členom Zakona o davku na dodano vrednost
– ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo).
15. člen
Kot dan plačila se šteje dan, ko je naročnik izdal nalog za izplačilo.
V primeru reklamacije izvedbe del se plačilo dela ali celotne situacije zadrži do odprave vzrokov
reklamacije.
V kolikor naročnik računa ne bo plačal v dogovorjenem roku iz 18. člena te pogodbe, ima izvajalec
pravico obračunati zamudne obresti skladno z zakonom.
X. POGODBENA KAZEN IN ŠKODA
16. člen
Če se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži s pogodbo dogovorjenih rokov, sme naročnik
za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 0,5% od vrednosti pogodbenih del.
Višina zamudne kazni je omejena na 10% skupne pogodbene vrednosti naročila z davkom na
dodano vrednost.
V primeru zakasnitve del izven terminskega plana v posameznem obračunskem obdobju za več kot
5 dni ima naročnik pravico zadrževati vrednosti izplačil za posamezne faze (situacije) v okviru
pogodbene kazni, do izpolnitve pogodbenih obveznosti po terminskem planu.
17. člen
Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane škoda, ki presega vrednost
pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni.
Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske
odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.
XI. OBVEZE NAROČNIKA IN IZVAJALCA
18. člen
Naročnik se obvezuje:
1.
dati izvajalcu na razpolago vso potrebno projektno dokumentacijo, s katero
razpolaga,
2.
dati izvajalcu vso ostalo potrebno dokumentacijo, potrebno za začetek del po tej
pogodbi,
3.
sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v
obojestransko zadovoljstvo;
4.
tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi
lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del;
5.
dati izvajalcu vse ostale potrebne podatke vezane na investicijo,
6.
plačevati pogodbene obveznosti v skladu s to pogodbo,
7.
zagotoviti strokovni nadzor nad izvedbo del,
Izvajalec se zavezuje in jamči:
1.
da mu je poznan predmet te pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del,
2.
da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma prejeto projektno dokumentacijo,
3.
da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del,
4.
da bo dela izvedel vestno, pošteno in skladno s to pogodbo, dokumentacijo, veljavnimi
predpisi,
5.
da bodo vsa dela ustrezala projektni dokumentaciji ter zahtevam naročnika,
6.
da bo zagotovil varnost delavcev,
7.
da bo zagotovil vso potrebno delovno in ostalo opremo potrebno za varnost delavcev,
8.
9.
12.
13.
14.
15.
16.
18.
19.
20.
21.
da bo naročnika pisno obvestil o začetku in dokončanju del,
da spadajo v okvir predmeta pogodbe tudi naslednja dela:
vsi zunanji in notranji transporti;
vsa pomožna dela in dela vezana na pospravljanje in čiščenje delovišča;
vsi postopki za zavarovanje izdelka pred poškodbami;
vsi postopki za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu, povezani s pogodbenimi deli
glavnega izvajalca in njegovih podizvajalcev;
da spadajo v okvir predmeta pogodbe tudi naslednji stroški:
stroški za vse, z veljavnimi predpisi, zahtevane preiskave, ateste in certifikate ter druga, s
projektno dokumentacijo določena dokazila o kakovosti, ustreznosti in funkcionalnosti;
stroški poizkusnega obratovanja oziroma nastavitev in regulacije;
stroški zavarovanj;
stroški pripravljalnih del;
stroški za čiščenje med izvedbo in odvoz odpadkov na komunalno deponijo;
stroški za koordinacijo varnega dela in koordinacijo med vsemi podizvajalci pri varnem
delu;
strošek varovanja delovišča, naprav in opreme,
da bo za vgrajene materiale, naprave in za izvedena dela pred vgradnjo predložil naročniku
predpisane ateste, certifikate in/ali opravil predpisane preizkuse;
da bo v primeru, kadar bo naročnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik,
naročil posebne preiskave. Če bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del,
bo stroške teh preiskav nosil izvajalec, sicer pa naročnik;
da bo vgrajeval oziroma dobavljal samo prvovrstne in nove materiale, naprave in opremo v
kvaliteti, predvideni s projektno dokumentacijo;
da bo ob dokončanju del seznanil uporabnika z obratovanjem razstave in ga uvedel v delo
z vgrajenimi napravami;
da bo izvedel vse potrebne nastavitve vgrajenih naprav in poskrbel, da bodo vse naprave
dosegale parametre načrtovane v projektni dokumentaciji;
da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe
varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov, za
posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost;
da bo izvršil ustrezna zavarovanja v času izvajanja del, od začetka del do primopredaje
predmeta naročniku. Zavarovanje mora vključevati tudi zavarovanje tretjih oseb in stvari in
mora biti izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi;
da bo naročniku predal očiščen objekt, katerega bo možna takojšnja uporaba;
Pogodbeni stranki se zavezujeta voditi predpisano dokumentacijo transparentno, zlasti pa tako, da
bo mogoč finančni in kvalitativni nadzor nad izvajanjem pogodbe, in da bosta zagotavljala revizijsko
sled. Izvajalec se zavezuje, da bo vso dokumentacijo vključno z računovodskimi in knjigovodskimi
evidencami v zvezi z investicijo, ki je predmet te pogodbe, hranil in vodil ločeno. Izvajalec mora
voditi vso predpisano dokumentacijo ter zagotavljati ustrezno revizijsko sled, upoštevati zahteve v
zvezi s hrambo dokumentacije, kot je to navedeno v naslednjem odstavku tega člena in zagotoviti
vpogled v dokumentacijo in jo posredovati naročniku.
XII. IZROČITEV IN PREVZEM DEL
19. člen
O dokončanju in prevzemu del pri projektu, ki je predmet te pogodbe, sestavijo pooblaščeni
predstavniki vseh pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo
predvsem:
-
ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in
pravilom stroke,
datume začetka in končanja del in datum prevzema del,
kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi z njo,
morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične
narave.
Če se naročnik v roku 8 dni ne odzove pozivu izvajalca naj prevzame dela, sestavi izvajalec
prevzemni zapisnik v njegovi odsotnosti.
Z dnem izročitve zapisnika naročniku nastopijo pravne posledice, povezane z izročitvijo in
prevzemom del.
Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena dela
dokončati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, pa tega ne stori, sme naročnik dela naročiti
drugemu izvajalcu, ki jih le-ta izvede na izvajalčev račun. Naročnik si v takem primeru zaračuna 5%
pribitek za kritje svojih režijskih stroškov. V kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih izvajalca
take pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče popraviti oziroma odstraniti ali bi bila odprava povezana z
nesorazmerno visokimi stroški, ima naročnik izbirno pravico, da zahteva novo izdelavo oziroma
nove proizvode ali pa da sorazmerno zniža vrednost teh del ali izdelkov kot odbitek pri kvaliteti.
XIII. GARANCIJSKI ROKI
20. člen
Izvajalec prevzame jamstvo za kvalitetno izvedbo del in kvaliteto uporabljenega materiala in
opreme.
21. člen
Izvajalec daje _______ letno garancijo za ves vgrajen material in opremo.
Garancijski rok mora biti razviden tudi iz dokumentacije, ki jo je izvajalec dolžan naročniku izročiti
ob dokončnem prevzemu izvedenih del, ki je predmet te pogodbe.
Garancijski rok začne teči z dnem dokončnega prevzema izvedenih del, ki so predmet te pogodbe,
s strani naročnika.
XIV. ODSTOP OD POGODBE
22. člen
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko naročnik odstopi od pogodbe:
- če izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 7 dnevnem roku, z deli ne začne
ali jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje,
- če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 10 dni,
- nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico večjo materialno škodo,
- če izvajalec izvaja dela na način, da ogroža varnost delavcev in mimoidočih,
- če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali
pretežnega dela del podizvajalcem, ki niso navedeni v 14. členu te pogodbe ali naročnik za
vključitev v dela po tej pogodbi ne da podizvajalca.
Izvajalec sme odstopiti od pogodbe:
- če naročnik bistveno ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti,
- če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih
dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del,
- če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del.
Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno
navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja.
Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi ali iz razlogov na strani izvajalca, naročnik
nima nobenih finančnih obveznosti ne glede na obseg opravljenih del.
XV. POOBLAŠČENE OSEBE
23. člen
Pooblaščena oseba s strani naročnika za izvrševanje te pogodbe je
je tudi skrbnik/ca te pogodbe.
___________ , ki
24. člen
Pooblaščena
oseba
je_______________.
s
strani
izvajalca
za
izvrševanje
te
pogodbe
25. člen
Naročnik je dolžan obvestiti izvajalca o zamenjavi odgovornih oseb iz 23. člena te pogodbe v roku
treh dni po njihovi zamenjavi.
Izvajalec mora naročnika o morebitni zamenjavi odgovornih oseb iz 24. člena te pogodbe pisno
obvestiti pred nameravano zamenjavo. Z zamenjavo se mora naročnik strinjati v nasprotnem
primeru zamenjava ni možna.
XVI. VARSTVO PRI DELU
26. člen
Izvajalec je dolžan v času investicije upoštevati vse zakonske in druge predpise in določbe
varstva pri delu. Izvajalec je dolžan upoštevati tudi vse predpise, ki urejajo področje
delovnih razmerij.
Za varnost delavcev je odgovoren izključno izvajalec sam in naročnik iz tega naslova ne
nosi nobene odgovornosti.
XVII. POSLOVNA SKRIVNOST
27. člen
Podatki iz te pogodbe, kot tudi dokumentacija, ki se nanaša na to pogodbo in njegovo izvajanje,
razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne, se štejejo za poslovno skrivnost.
28. člen
Vsa dokumentacija, ki jo izdela izvajalec, je last naročnika in jo izvajalec lahko preda tretji osebi le s
soglasjem naročnika. Izvajalec je dolžan hraniti izvod kompletnega izvoda dokumentacije v svojem
arhivu.
XVIII. TRAJANJE POGODBE
29. člen
Ta pogodba stopi v veljavo in se začne izvajati z dnem podpisa te pogodbe s strani vseh
pogodbenih strank.
XIX. REŠEVANJE SPOROV
30. člen
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore nastale pri izvrševanju te pogodbe reševali sporazumno,
v nasprotnem primeru bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.
XX. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
31. člen
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu
predstavniku, zastopniku, posredniku;
je nična.
XXI. DRUGE DOLOČBE
32. člen
Izvajalec ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, razen če za to ne
dobi pisnega soglasja naročnika.
33. člen
Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli predlaga spremembe ali dopolnitve pogodbe,
ki se dogovorijo in uredijo pisno v obliki aneksov k tej pogodbi.
34. člen
Pogodba je sestavljena v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih ima vsak značaj izvirnika in
od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 2 (dva) izvoda.
35. člen
Pogodbeni stranki sta še posebej sporazumni, da se za to pogodbeno razmerje glede
vprašanj, ki jih ta pogodba in njeni sestavni deli (ob upoštevanju 3. odstavka 4. člena) ne
urejajo, uporablja razpisna dokumentacija naročnika po javnem naročilu iz 1. člena te
pogodbe ter predpisi, ki urejajo predmet te pogodbe.
Ljubljana, dne
Naročnik
Ponudnik

Similar documents