Vloga za spremembo podatkov internet in EVJ trojček

Comments

Transcription

Vloga za spremembo podatkov internet in EVJ trojček
B
VLOGA za spremembo podatkov o naročniku kabelskega priključka
hh
Obstoječi podatki o naročniku
Ime in priimek/naziv podjetja*
Naslov (Ulica oz. naselje - številka) *
Telefonska št.
Kontaktna oseba
Davčna št.*
Poštna št.*
Mesto*
GSM*
Fax št.
Zavezanec za DDV (obkroži)*
e-mail
Matična št. (za pravne osebe)*
*obvezna polja
Sprememba podatkov in zahtevana dokazila
S to vlogo naročnik storitev družb Tušmobil d.o.o. in EVJ ELEKTROPROM d.o.o. zahteva uskladitev podatkov z dejanskim stanjem, in
sicer:Sprema podatkov
Sprememba osebnega imena in/ali stalnega bivališča fizične osebe
(potrdilo o spremembi stalnega bivališča ali poročni list ali odločbe o spremembi osebnega imena ali osebna izkaznica ali potni list na
vpogled)
in zahtevana dokazila:
Spre me mba pogod be
Sprememba naziva in/ali naslova dejavnosti samostojnega podjetnika
(kopija priglasitvenega dovoljenja ali obrtnega dovoljenja ali potrdila DURS-a ali AJPES-a)
Sprememba naziva in/ali sedeža družbe
(kopija izpisa iz sodnega registra ali potrdila DURS-a ali AJPES-a)
Sprememba naslova za pošiljanje računov
(računi se vedno pošiljajo na ime priimek/naziv naročnika)
Sprememba zastopnika družbe
(kopija izpisa iz sodnega registra ali potrdila DURS-a ali AJPES-a)
Novi podatki o naročniku
Ime, priimek/družba naročnika
Ime, priimek zastopnika pravne osebe
Ime, priimek pooblaščene osebe
Nov naslov/sedež družbe
Poštna številka
Mesto
Nova telefonska številka
Pomembna obvestila
Naročnik je odgovoren za točnost in pravilnost posredovanih podatkov. Tušmobil d.o.o. in EVJ ELEKTROPROM d.o.o. bosta spremembe
upoštevala v 8 dneh od dne od prejema pravilno izpolnjene vloge.
Naročnik
Kabelski operater
Kraj in datum
Ime in priimek & podpis (obvezen žig za pravne osebe)
Kraj in datum
Podpis in žig
Tušmobil
Kraj in datum
Podpis in žig
1/1

Similar documents