javno naročilo male vrednosti - TAXI PREVOZ 2012-13

Transcription

javno naročilo male vrednosti - TAXI PREVOZ 2012-13
Zavod za usposabljanje Janeza Levca
Karlovška c. 18, 1000 Ljubljana
RAZPISNA DOKUMENTACIJA
ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI
PREDMET JAVNEGA NAROČILA:
IZVAJANJE ŠOLSKIH PREVOZOV S TAXI SLUŽBO V ŠOLSKEM
LETU 2012/2013
Številka: JNMV – 0001/2012-POG
Ljubljana, dne 31.07.2012
Zavod za usposabljanje Janeza Levca
Karlovška c. 18, 1000 Ljubljana
POVABILO K ODDAJI PONUDBE
v skladu z 71. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06,
16/08,19/10,18/2011 v nadaljevanju ZJN-2B) ter glede na Uredbo o zelenem javnem
naročanju (Uradni list št. 102/11, 187/2012 in 24/2012) in na podlagi internega Pravilnika
o javnem naročanju Zavoda Janeza Levca
PREDMET JAVNEGA NAROČILA:
IZVAJANJE ŠOLSKIH PREVOZOV S TAXI SLUŽBO V ŠOLSKEM LETU 2012/2013, KI
SE IZVAJA NA OKOLJU PRIJAZEN NAČIN.
Na Portalu javnih naročil dne _______________, pod številko objave ______________,
je bilo objavljeno obvestilo o naročilu za storitve po postopku oddaje naročila male
vrednosti v skladu s 7. točko 24. člena ZJN-2B.
Vabimo Vas, da podate Vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo
ponudbe. Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.
Predračuni vaših storitev mora biti veljaven do 01.09.2012.
Naročnik bo pri pregledu ponudb upošteval več različnih meril, ki bojo razvidne v razpisni
dokumentaciji. Naročnik bo ocenjeval le ponudbe, ki izpolnjujejo vse razpisne pogoje.
Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo, izdelane na
predloženih obrazcih ter izpolnjevati vse zahteve in pogoje za udeležbo v postopku,
določene v tej razpisni dokumentaciji.
Kontaktna oseba s strani naročnika:
TOMAŽ HOČEVAR
E-mail:
[email protected]
Telefon:
01/24 18 111
I. SPLOŠNI DEL
1) Pravna podlaga
v skladu z 71. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06,
16/08,19/10,18/2011 v nadaljevanju ZJN-2B) ter glede na Uredbo o zelenem javnem
naročanju (Uradni list št. 102/11, 187/2012 in 24/2012) in na podlagi internega Pravilnika
o javnem naročanju Zavoda Janeza Levca.
2) Oblikovanje cene
Ponudnik mora oblikovati ceno v skladu z zahtevami ponudbene dokumentacije in jo
izraziti v evrih.
3) Način plačila
Naročnik bo razpisano blago plačal 30-ti dan po potrditvi računa.
V kolikor naročnik zamudi s plačilom računa, je izvajalec upravičen zaračunati zakonite
zamudne obresti.
4) Način ocenjevanja ponudb
Naročnik bo ovrednotil ponudbe z naslednjimi merili:
- merilo cena - 96 točk
- merilo »nižje emisije hrupa - 1 točka
- merilo »Uporaba obnovljivih virov energije - 1 točka
- merilo »velikost voznega parka in povprečna starost voznega parka - 1 točka
- merilo »zagotavljanje tehnične in kadrovske rezerve - 1 točka
Obrazložitev meril:
Cena
Naročnik bo točkoval ponudbo do 96 točkami in sicer tako, da bo najcenejši ponudnik
dobil najvišje število točk, vsak naslednji pa ustrezno manjše število točk.
Število točk za konkretnega ponudnika se določi po formuli:
ŠTp= (Px/Pi)x 96
ŠTp= Število točk, ki jih dobi ponudnik
Px= najnižja ponudbena cena
Pi= ponudbena cena primerjanega ponudnika.
Merilo »nižje emisije hrupa«.
Ponudba za izvedbo storitev avtobusnega prevoza z vozili z emisijami hrupa, nižjimi od
70 dB/A, se v okviru meril točkuje z dodatnimi točkami na način, ki je razviden iz
nadaljevanja te razpisne dokumentacije. Naročnik bo točkoval ponudbe pri tem merilu
tako, da bo ponudbi v kateri bo izkazano, da bo ponudnik uporabljal vozila, ki izpolnjujejo
to zahtevo dodelil 1točko, ponudbi ponudnika, ki uporabe takih vozil ne bo izkazal pa bo
dodelil nič (0) točk.
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
– tehnični list vozila oziroma potrdilo o homologaciji, iz katerega izhaja, da blago
izpolnjuje zahteve, ali
– poročilo o preizkusu neodvisne akreditirane institucije, iz katerega izhaja, da blago
izpolnjene zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Uporaba obnovljivih virov energije
Ponudba za izvedbo storitev taxi prevoza z vozili, ki uporabljajo obnovljive vire energije,
se v okviru meril točkuje z dodatnimi točkami na način, ki je razviden iz nadaljevanja te
razpisne dokumentacije. Naročnik bo točkoval ponudbe pri tem merilu tako, da bo
ponudbi v kateri bo izkazano, da bo ponudnik uporabljal vozila, ki izpolnjujejo to zahtevo
dodelil 1 točko, ponudbi ponudnika, ki uporabe takih vozil ne bo izkazal pa bo dodelil
nic (0) točk.
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
– tehnični list vozila oziroma potrdilo o homologaciji, iz katerega izhaja, da blago
izpolnjuje zahteve, ali
– tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
- merilo »velikost voznega parka in povprečna starost voznega parka
Naročnik bo točkoval ponudbe pri tem merilu tako, da bo ponudbi v kateri bo izkazano, da
ponudnik uporabljal največjo velikost voznega parka ter najmanjšo starost voznega
parka, ki izpolnjujejo to zahtevo dodelil 1 točko, ponudbi ponudnika, ki izjave ne bo
izkazal pa bo dodelil nič (0) točk.
- merilo »zagotavljanje tehnične in kadrovske rezerve
Naročnik bo točkoval ponudbe pri tem merilu tako, da bo ponudbi v kateri bo izkazano, da
ponudnik zagotavlja tehnične in kadrovske rezerve dodelil 1 točko, ponudbi ponudnika, ki
izjave ne bo izkazal pa bo dodelil nič (0) točk.
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
5) Ponudbena dokumentacija
Ponudbi predložite sledeče dokumente:
- izpolnjen obrazec »Prijava«
- izpolnjen obrazec »Izjava«
- izpolnjen obrazec »Predračun«
- Osnutek pogodbe
- Drugi obrazci, določeni z navodilom za izdelavo ponudbe
6) Rok za oddajo ponudb
Ponudbo oddajte do 13.08.2012 do 12 ure, na naslov: Zavod Janeza Levca, Karlovška
18, 1000 Ljubljana.
Ponudba naj bo v zaprti kuverti z označbo: »NE ODPIRAJ PONUDBA ZA IZVAJANJE
ŠOLSKIH PREVOZOV S TAXI SLUŽBO V ŠOLSKEM LETU 2012/2013 V ZAVODU
JANEZA LEVCA«. Naročnik bo upošteval vse zaprte in pravilno označene ponudbe, ki
bodo prispele na njegov naslov.
Javno odpiranje ponudb bo dne 13. 08. 2012 ob 12. uri v prostorih ZAVODA
JANEZA LEVCA, Karlovška 18, Ljubljana.
7) Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
Vsa pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo zahtevajte pisno po e-mailu
[email protected] do vključno 10.8.2012.
8) Obvestilo o izbiri
O izboru najugodnejšega ponudnika bo obveščen v treh dneh po podpisu obvestila o
oddaji naročila.
9) Podpis pogodbe
Izbrani ponudnik je dolžan v roku 8 dni po prejemu poziva naročnika podpisati pogodbo.
Če izbrani ponudnik ne pristopi k podpisu pogodbe se šteje, da je odstopil od ponudbe.
Zavod Janeza Levca
ravnatelj
Matej Rovšek
II. POSEBNI DEL
ZAVOD JANEZA LEVCA
Karlovška 18, 1000 Ljubljana
 01/24 18 100,  01/24 18 121
PONUDNIK:
PRIJAVA
Na podlagi povabila k oddaji ponudbe št. _____________ z dne________________ se
prijavljamo in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu s povabilom k oddaji
ponudbe.
Podatki o gospodarskem subjektu
Ponudnik
Naslov
Zakoniti zastopnik
Davčna številka
Matična številka
Številka transakcijskega
računa:
Pooblaščeni predstavnik
Telefon
Telefaks
Elektronska pošta
Datum:
Žig:
Podpis
ZAVOD JANEZA LEVCA
Karlovška 18, 1000 Ljubljana
 01/24 18 100,  01/24 18 121
PONUDNIK:
IZJAVA
Predmet javnega
naročila :
Izjavljamo,
1. Da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem
zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06):
hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe),
nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične
osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril
za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila
ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, pranje denarja. Za tovrstna dejanja niso
bile obsojene tudi osebe pooblaščene za zastopanje.
2. Da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih
skupnosti v smislu 1.člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti. Za
tovrstna dejanja niso bile obsojene tudi osebe pooblaščene za zastopanje.
3. Da proti nam kot gospodarskemu subjektu ni uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje našega poslovanja; da poslovanje ne upravlja sodišče;
da nismo opustili poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju in da ni bil
proti nam uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s
predpisi države, v kateri imamo sedež.
4. Da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z
našim poklicnim ravnanjem in da nismo storili velike strokovne napake s področja
predmeta javnega naročila.
5. Da izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s
plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež.
6. Da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
7. Izjavljamo, da se s to ponudbeno dokumentacijo v celoti strinjamo.
8. S to izjavo prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnične podatke in da bomo na
zahtevo naročnika dali originalne ali overjene dokumente, ki dokazujejo resničnost naših
izjav o izpolnjevanju pogojev za ta razpis.
9. S to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo.
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni
podatki točni in resnični , hkrati pa pooblaščamo naročnika Zavoda Janeza Levca,
da skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov
iz ponudbe.
Datum:
Žig:
Podpis:
ZAVOD JANEZA LEVCA
Karlovška 18, 1000 Ljubljana
 01/24 18 100,  01/24 18 121
PONUDNIK:
PREDRAČUN za storitve
Zap.
št.
Opis storitve
Vrednost
brez DDV
1
1.
2.
2
Stopnja
DDV
3
Vrednost
z DDV
DDV
4
5
Štartnina
Cena na prevožen kilometer
3.
Popust ______ % na štartnino
4.
Popust ______ % na prevožen
kilometer
SKUPNO
Rok začetka in končanja izvajanja storitev, dobave blaga, gradnje
Trajanje naročila od 01.09.2012 do 21.06.2013.
Veljavnost predračuna
Naša ponudba ostaja v veljavi do 21.06.2013.
Način predložitve ponudbe
Izjavljamo, da dajemo ponudbo (ustrezno obkrožite):
A. samostojno, kot samostojen ponudnik
B. s podizvajalci, kot samostojen ponudnik s podizvajalci
C. skupno ponudbo, kot partner v skupini ponudnikov
Datum:
Žig:
Podpis
ZAVOD JANEZA LEVCA
Karlovška 18, 1000 Ljubljana
 01/24 18 100,  01/24 18 121
PONUDNIK:
IZJAVA
O VELIKOST VOZNEGA PARKA IN POVPREČNA STAROST VOZNEGA PARKA
Izjavljamo,
- da razpolagamo z ………………...ustreznimi vozili za izvedbo javnega naročila,
- da razpolagamo z …………………povprečno starost voznega parka.
IZJAVA
O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH IN KADROVSKIH POGOJEV
ZA PREVOZ OTROK
Izjavljamo,
- da razpolagamo z ustreznimi vozili za izvedbo javnega naročila
- da razpolagamo z zadostnim številom ustreznega kadra za izvedbo storitev
- in da izpolnjujemo pogoje za prevoz otrok določene z Zakonom o prevozih v
cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06-ZPCP 2) in Pravilnikom o posebnih
pogojih za vozila, s katerimi se prevažajo skupine otrok (Uradni list RS, št. 23/09)
ter ostalo veljavno zakonodajo, ki se nanaša na predmet javnega naročila.
Datum:
Žig:
Podpis
ZAVOD JANEZA LEVCA
Karlovška 18, 1000 Ljubljana
 01/24 18 100,  01/24 18 121
PONUDNIK:
Kot ponudnik, dajemo naslednjo
IZJAVO
o sposobnosti zagotavljanja nadomestila v primeru okvare vozila ali
odsotnosti voznika
Izjavljamo,
- da smo v primeru okvare vozila ali odsotnosti voznika sposobni zagotoviti nadomestilo
za vozilo ali voznika
- da smo sposobni zagotoviti nadomestilo v 2 urah.
Datum:
Žig:
Podpis
VZOREC POGODBE
1. ZAVOD ZA USPOSABLJANJE JANEZA LEVCA, Karlovška cesta 18, Ljubljana,
ki ga zastopa ravnatelj Matej Rovšek ( v nadaljnjem besedilu naročnik )
DAVČNA ŠTEVILKA
TRANSAKCIJSKI RAČUN
TELEFONSKA ŠTEVILKA
TELEFAX
E-MAIL
94338558
01261-6030264379
01 / 241- 81-00
01/ 241-81-21
[email protected]
In
2.
_______________________________________________________________________
( v nadaljnjem besedilu izvajalec )
DAVČNA ŠTEVILKA
TRANSAKCIJSKI RAČUN
TELEFONSKA ŠTEVILKA
TELEFAX
E-MAIL
skleneta
P O G O D B O ZA IZVAJANJE ŠOLSKIH PREVOZOV S TAXI SLUŽBO V ŠOLSKEM
LETU 2012/2013
SPLOŠNI POGOJI
1. člen
Predmet te pogodbe je izvajanje šolskih prevozev s taxi službo in sicer prevoz otrok v
šolo in iz šole na Zavodu za usposabljanje Janeza Levca z vsemi njegovimi lokacijami in
sicer na Karlovški cesti 15, Šmartinski 96, Dečkovi 1b in na Levstikovem trgu 1.
Veljavnost te pogodbe je za obdobje šolskega leta, in sicer od 01. 09. 2012 do 21.
06.2013.
2. člen
Prevoznik bo prevoz opravil z svojim avto parkom. Prevoznik se zavezuje, da bo prevoze
opravil s tehnično brezhibnimi vozili, tako kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji in da
bo v njem imel vse potrebne listine za opravljanje takega prevoza in da bo voznik vožnjo
opravil v skladu s predpisi.
3. člen
Naročnik se zavezuje, da bo prevozniku pravočasno in po seznamu javil vse relacije, ki
se navezujejo na omenjeni prevoz otrok. Stornacijo prevoza so dolžni javiti starši otrok in
sicer 3 dni pred koriščenjem prevoza direktno prevozniku.
4. člen
Prevoznik se zavezuje, da bo dogovorjene prevoze opravljal po naročilu naročnika in
sicer točno, varno in kvalitetno. Prevoznik se tudi zavezuje, da bodo prevozi otrok
izvedeni do šolskih vrat na isti strani cestišča, kot se nahaja šola. Prevoznik se zavezuje,
da bo v primeru, ko prevoza zaradi višje sile ne bi mogel opravljati, o tem obvestil
naročnika in zagotovi drugega prevoznika, pod istimi pogoji.
PLAČILNI POGOJI
5. člen
Naročnik se zavezuje, da bo plačal prevozniku za opravljen prevoz v dogovorjenem znesku
in sicer ………………. za km in štartnina …………………….
Navedene cene so brez DDV.
Prevoznik bo po opravljenem prevozu izstavil račun do 10 v mesecu za pretekli mesec,
naročnik pa ga bo poravnal v 30 dneh po prejemu na poslovni račun:
……………………………………...
Cena je fiksna in nesprejemljiva do 25.06.2013.
Sestavni del pogodbe je predračun.
6. člen
Pri zakasnitvi plačila prevoznik zaračuna naročniku zakonske zamudne obresti, od dneva
zapadlosti obveznosti v plačilo. Zaračunane zamudne obresti je naročnik dolžan plačati v
roku osem dni od dneva izstavitve obračuna.
VELJAVNOST POGODBE
7. člen
Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in se uporablja od dne
podpisa te pogodbe do odstopa od te pogodbe, oziroma do sklenitve nove pogodbe.
Naročnik si pridržuje pravico, da ob neizpolnjevanju obveznosti oziroma neresničnega
prikazovanja prevoženih kilometrov s strani izbranega prevoznika, pogodbo razdre.
Vsaka pogodbena stranka lahko odstopi od pogodbe, z odpovednim rokom 30 dni.
Odpoved mora biti podana v pisni obliki in priporočeno drugi pogodbeni stranki.
Odpovedni rok prične teči z dnem vročitve pisne odpovedi drugi pogodbeni stranki.
OSTALE DOLOČBE
9. člen
Pogodbeni stranki bosta vse spremembe medsebojnega poslovanja uredili z aneksi k tej
pogodbi. Spremembe veljajo le v pisni obliki, s podpisom obeh pogodbenih strank.
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore urejali sporazumno, če pa to ne bo možno je za
rešitev njunih medsebojnih sporov pristojno sodišče v Ljubljani.
Ta pogodba je sestavljena v dveh (2) izvodih od katerih vsaka stranka prejme po en (1)
izvod.
Ljubljana, ____________________
IZVAJALEC :
NAROČNIK:
ZAVOD JANEZA LEVCA
Ravnatelj:
Matej Rovšek

Similar documents