zajetje - Komunala Cerknica

Transcription

zajetje - Komunala Cerknica
datum izpisa: 23.6.2015
št. izvida 2665/2015
Poročilo o preskušanju
Vzorec:
Pitna voda
Naročnik:
Lastnik:
Vir:
JP Komunala Cerknica, d.o.o., Notranjska cesta 44, 1380 Cerknica
JP Komunala Cerknica, d.o.o., Notranjska cesta 44, 1380 Cerknica
Vodovod Rakov Škocjan - zaj.
Mesto odvzema:
Namen:
Datum odvzema:
Odvzel:
zajetje Rakov Škocjan
Notranji nadzor
17.06.2015 09:40
Povše Andrej, dipl. san. inž.
Vzorčenje in terenske meritve
Vzorčenje
Preiskava
Temperatura vode
št. izvida 2665/2015
Metoda SIST ISO 5667-5: 2007
Enota
st C
Rezultat
9.8
Kriterij
Metoda
Opombe
SIST DIN
38404-C4-2:
2000
Rezultati se nanašajo izključno na preizkušeni vzorec.
Poročilo se brez pisnega pristanka preizkusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.
Stran 1/2
datum izpisa: 23.6.2015
št. izvida 2665/2015
Poročilo o preskušanju
Parameter
Enota
Rezultat
lab. št. 2015/5667
Kriterij
Metoda
Escherichia coli
CFU/100 mL
17
#
MMB-SM-03Y
ISO 9308-1:2014
Koliformne bakterije
CFU/100 mL
35
#
MMB-SM-03Y
ISO 9308-1:2014
Skupno število bakterij pri 22°C
CFU/mL
>300
MMB-SM-01
SIST EN ISO 6222:1999
Skupno število bakterij pri 36°C
CFU/mL
37
MMB-SM-01
SIST EN ISO 6222:1999
Odgovorni analitik:
Brigita Weiss, dipl. san. inž.
Rezultati se nanašajo izključno na preizkušeni vzorec.
Poročilo se brez pisnega pristanka preizkusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.
Stran 2/2
datum izpisa: 23.6.2015
Zaključna ocena vzorca Pitna voda, št. 2665/2015:
Ocena skladnosti z upoštevanimi predpisi: Vzorec ni skladen s predpisi.
Strokovno mnenje:
Vzorec je zdravstveno neustrezen zaradi prisotnosti koliformnih bakterij in E.Coli.
Zaključna ocena se nanaša izključno na preizkušeni vzorec.
Ocena skladnosti z upoštevanimi predpisi in strokovno mnenje se nanašata samo na obseg preskušanja parametrov, v času odvzema vzorca.
Poročilo se brez pisnega pristanka preizkusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.
Stran 1/1