Referat fra bestyrelsesmøde 10. september 2014

Comments

Transcription

Referat fra bestyrelsesmøde 10. september 2014
Referat fra forældrebestyrelsesmøde i Børnekompasset d.
10.9.2014
Tilstede: Bo, Jeanette, Helle, Louise, Louise, Maibritt, Lotte og Kim
1. Nyt fra kommunen (budget, drift, udvikling)
a. Underskriftblad til referat.
Der blev underskrevet på referatet fra sidste møde.
b. Orientering om økonomirapport pr. 1. september 2014 v/Kim Tuelund
Der blev orienteret om det faktiske forbrug samt forventningen for 2014. Daglig
pædagogiske ledere er blevet bedt om at udvise tilbageholdenhed på
aktivitetskontoen og vikarkontoen for at komme ud af 2014 tættest muligt et neutralt
regnskab sådan at vi overholder vores budget.
c. Orientering om status på kapacitetstilpasning og børnetal, herunder fordeling af
timer i husene v/Kim Tuelund.
Vi kan i området mærke det vigende børnetal. Der er blevet omplaceret 2
medarbejdere henover sommeren i området for at tilpasse personalekapaciteten
sådan at medarbejderne er der hvor børnene er. Der arbejdes på at omplacere
yderligere en medarbejder pr. 1.12.2014.
Vores dygtige medarbejder som er ansvarlig for køkkenet i Mælkevejen har søgt nye
udfordringer og vi er derfor i gang med processen for at ansætte en ny. Der vil blive
nedsat et ansættelsesudvalg hvor forældrebestyrelsen deltager med en repræsentant
fra huset af.
d. Husk budgetmøde 9.10.2014 kl. 19 i byrådssalen.
Medlemmerne af bestyrelsen skal give formanden besked om deltagelse i
budgetmødet senest en uge før mødedatoen.
e. Nyt fra BUU.
BUU har vedtaget de bæredygtige områder med små ting der skal kigges yderligere
på. Den endelige beslutning ligger klar efter 2. behandlingen i byrådet d. 8.10.2014.
Derfor har bestyrelsen lagt næste møde d. 21.10.2014 kl. 19 i Land Børnehaven
sådan at vi kan se på hvad det endelige resultat er samt hvordan de forskellige
tidsplaner ser ud for resten af 2014 og 2015.
Hvordan kan en forretningsorden se ud, hvordan kan vi gøre det fremad.
Vi kigger på områdets forretningsorden når den nye bestyrelse konstitueres
Eventuelt
Kim aftaler endelig dato og tidspunkt for forældrebestyrelsesvalg en gang i november
med de 2 byrådsmedlemmer som skal være valgstyrer.
Dato udmeldes når den forligger.