klik her - rb10.dk

Comments

Transcription

klik her - rb10.dk
BEBOERNYT - fra afdelingsbestyrelsen
Afdeling 10, Skoleparken II
Hjemmeside: www.rb10.dk
Mail: [email protected]
Marts 2011
Beboermøde
Det var rart at se så mange beboere på vores
afdelingsmøde/beboermøde
den
27.
september 2011 – tak for fremmødet. Vi
holder kun beboermøder 2 gange om året, så
det er vigtigt for vores beboerdemokrati, at vi
mødes og sammen drøfter forskellige ting og
sager, som vedrører os alle.
Alle lejemål har modtaget et referat fra mødet,
men husk også, at du kan se referater fra vores
møder på hjemmesiden www.rb10.dk – eller
du kan se dem i vores bestyrelseslokale eller
hos varmemesteren.
På mødet blev valgt 2 nye bestyrelsesmedlemmer og 2 nye suppleanter. Keld
Rasmussen har efterfølgende valgt at trække
sig fra bestyrelsesarbejdet, og bestyrelsen ser
nu således ud:
Lisbet Tost, formand
Jonna Madsen, sekretær
Rigmor Engelbrekt, kasserer
Leif Skytt, bestyrelsesmedlem
Lone Sørensen, bestyrelsesmedlem
Lone Mikkelsen, 1. suppleant
Vi vedlægger sammen med dette Beboernyt
en oversigt over den nuværende bestyrelse.
Næste beboermøde afholdes den 10. maj
2011, kl. 19.00. Invitation omdeles til alle
lejemål.
Selskabslokalerne
Det er fremover Lone Sørensen og Leif Skytt,
som vil stå for udlejning af selskabslokalerne
i samarbejde med 2 bestyrelsesmedlemmer fra
afdeling 5, Lone Lundgreen og Kirsten
Præstgaard.
Afdelingsbestyrelserne fra begge afdelinger er
pt. ved at gennemgå reglerne omkring
udlejning af selskabslokalerne.
Reglerne gøres mere tidssvarende og vil
sammen med forslag om eventuelle
prisstigninger blive fremlagt til godkendelse
på beboermødet i maj måned 2011.
Flotteste have og altan
På beboermødet i september måned viste vi
alle de flotte haver og altaner, som vi havde
taget billeder af i sommeren 2010 – og vi
stemte om den flotteste have og den flotteste
altan. Nedenfor er vist de to, som blev valgt
til at modtage 1. præmier.
Præmier for flotteste have og flotteste altan
kan hentes på bestyrelsens kontor den 1. eller
3. tirsdag i måneden.
Bestyrelsen vil i juli/august måned 2011 igen
tage billeder af haver og altaner.
Ny direktør i Rødovre Boligselskab
Maling af trappeopgange m.m.
Direktør Teit Svanholm har søgt nye
udfordringer uden for Rødovre Boligselskab.
Teit er fratrådt stillingen med udgangen af
februar måned 2011. Bestyrelsen siger stor
tak til Teit for et godt samarbejde, og vi
ønsker ham held og lykke fremover.
Vi skal snart have malet trappeopgange,
kældergange, tørrekældre og vaskerum.
Vi byder ny direktør Bent Lyngsig
velkommen i Rødovre Boligselskab. Bent
tiltræder stillingen 1. april 2011. Vi glæder os
til det fremtidige samarbejde med Bent.
Ny købmand
Bestyrelsen har drøftet, om selve farvevalget
skulle besluttes ved en beboerafstemning,
men vi blev enige om, at det ville trække
processen i langdrag, og at vores opgange
fremstår pæne med den neutrale farve, som
opgange, kældre og vaskerum er malet med i
dag, så det håber vi, at I er enige med os i.
Trappevask
Vi byder også velkommen til Adman Zia
Zaighan Afzal, som pr. 1. januar 2011 er ny
lejer af købmandsbutikken, Birkmosevej 2,
st.th.
Vi får vasket trappeopgange hver torsdag. Du
skal selv fjerne dørmåtten, så der kan blive
vasket foran døren. Du skal også huske, at der
ikke må stå sko eller lignende på opgangene det er ulovligt ifølge brandtilsynet.
Tyveri
Nye tage
En af de flotte Hibiscus planter, som
ejendomsfunktionærerne har plantet i cementkrukker foran købmanden er blevet stjålet.
Ærgerligt, at vi ikke kan have vores ting i
fred.
Vi har haft dårligt vejr med storm, og et par
steder i boligområdet er det gået hårdt ud over
nogle tagplader. Vores tage er i dårlig stand,
og vi bliver desværre nødt til at se i øjnene, at
udskiftning af tage er en stor nødvendighed.
Indbrud
Der vil snarest blive foretaget en tilstandsvurdering af alle tagene.
Vi har desværre igen haft indbrud i
boligområdet, men vi krydser fingrer for, at
det var et enkelt tilfælde. Vær’ fortsat
opmærksom på omgivelserne og på hinanden.
Gas/el
Fugtskader
Vi har haft en hård vinter i år. Der har været
meget sne, og især efter at sneen er smeltet, er
der konstateret nogle fugtskader.
Det er ikke alle beboere, som har afleveret
svar tilbage vedrørende forespørgslen om,
hvem der benytter gas- eller elkomfur, så
varmemester Henrik Havskjær har derfor
registreret dette forbrug samtidigt med
aflæsningen af varme- og vandmålerne.
Vær’ opmærksom på eventuelle fugtskader,
og kontakt straks Henrik Havskjær, hvis du
opdager f.eks. misfarvninger på dine vægge
eller på gulve i lejligheden.
104 lejemål benytter gas og 67 lejemål
benytter el.
1 års gennemgangen af rørprojektet er nu
afsluttet, og der har været enkelte
efterreparationer.
Vi har et årligt fælles forbrug på gas på ca. kr.
27.000.
Smøring og justering af altan/havedøre
Alle vores vinduer og altan/havedøre er i
januar måned blevet smurt og justeret.
Rørprojektet
Vi har stadig problemer med vores vand, som
har skiftende vandtryk og skiftende koldt og
varmt vand. Det problem arbejdes der fortsat
med.
Huslejeændring pga. rørprojektet
Uro i lejlighederne
Med virkning fra 1. april 2011 stiger vores
husleje med 11,5 % pga. rørprojektet. Lånet
er 30-årigt.
Bestyrelsen har i den seneste tid fået nogle
henvendelser vedrørende uro i nogle
lejligheder. Uro, som foregår sent om aftenen,
og til langt ud på morgenen.
Prisstigning vedrørende antenneafgift
Vi har også fået en lille prisstigning
vedrørende bredbåndsetableringen. Udgiften
er tilpasset låneomkostningerne, og vil
således balancere fremadrettet. Lånet er
færdigbetalt i år 2014
Prisstigninger ComX
ComX har indført prisstigninger pr. 1. januar
2011. De beboere, som er berørt af
prisstigningerne, har modtaget besked i deres
mailbokse, og stigningerne fremgår på
betalingsoversigterne.
Boliganalyse – Skoleparken I og II
Bestyrelsen har i oktober måned 2010
deltaget i en workshop vedrørende den
boliganalyse, som har foregået vedrørende
afdeling 5 og afdeling 10 i Rødovre
Boligselskab – altså begge afdelinger på hver
side af Birkmosevej.
Udover afdelingsbestyrelserne fra begge
afdelinger deltog Teit Svanholm fra Rødovre
Boligselskab, 4 repræsentanter fra Rødovre
Kommune samt nogle beboere fra begge
afdelinger.
Det var en spændende workshop, hvor rigtigt
mange forskellige forslag og meninger blev
drøftet med hensyn til, hvordan vi eventuelt
kan bruge vores boligområder og nærmiljø i
fremtiden.
Vi afventer en endelig rapport fra NIRASkonsulenterne vedrørende undersøgelsen – så
mere om det følger.
Parkering på boligveje og vendepladser er
ikke tilladt
Vi minder her venligst om, at der, af hensyn
til redningskøretøjer såsom ambulancer,
brandbiler eller lignende, ikke må parkeres på
boligvejene foran boligblokkene og på
vendepladserne.
Vis hensyn til dine naboer. Det er ikke
særlig sjovt at høre på larm og spektakel især
om aftenen og hele natten, når børnene skal
sove, eller hvis vi skal op og på arbejde næste
morgen.
Vær’ opmærksom på, at hvis uroen er til stor
gene for øvrige beboer, kan det i værste fald
betyde, at du opsiges fra dit lejemål.
Ny hjemmeside
Rødovre Boligselskab er pt. ved at få
konstrueret en ny hjemmeside. Via den
hjemmeside vil der fremover kunne linkes til
hjemmesiderne for samtlige afdelinger i
Rødovre Boligselskab.
Det betyder, at vi (afdeling10) også får en ny
hjemmeside. Bestyrelsen håber, at vi kan
fremvise de nye hjemmesider på beboermødet
i maj måned 2011.
Billeder på hjemmesiden www.rb10.dk
På beboermødet i september måned 2010
drøftede vi afdelingsbestyrelsens forslag, om
vi kunne sætte nogle billeder på hjemmesiden.
Billeder eksempelvis fra vores beboermøder
eller andre arrangementer, hvor vi beboere
eventuelt ville være vist på billederne.
Forslaget blev sat i bero, fordi vi på mødet
blev i tvivl om datatilsynets regler.
De regler har bestyrelsen nu undersøgt, og der
er intet til hinder for, at vi viser billeder med
beboere på - på vores hjemmeside.
Hvis afdelingsbestyrelsen vælger at sætte
billeder på hjemmesiden, fra nogle af vores
møder og/eller arrangementer, vil vi
selvfølgelig vælge billederne med stor pli og
respekt.
.
Dagsorden og referat fra bestyrelsens
møder
Husk at give besked til afdelingsbestyrelsen,
hvis din annonce ikke længere er aktuel.
Afdelingsbestyrelsen holder møder den 1. og
3. tirsdag i hver måned – hhv. 1 arbejdsmøde
(uden dagsorden og referat) og 1
bestyrelsesmøde (med dagsorden og referat).
Annoncen vil automatisk blive fjernet fra
hjemmesiden efter 6 måneder, med mindre vi
har hørt andet fra dig.
Du kan se dagsordener og referater fra
møderne på vores hjemmeside www.rb10.dk.
Kontakt din bestyrelse
Du kan også se dem hos Henrik Havskjær
eller i bestyrelsens lokale.
”Fra mig til dig”
Har du en annonce til Hjemmesidens ”fra mig
til dig” - eller til Hjemmesiden generelt - eller
har du forslag til ”Beboernyt” - forslag til
bestyrelsens fremtidige opgaver - forslag til
nye arrangementer, nye udvalg eller andet - så
fortæl os om det.
Vi modtager ingen annoncer til hjemmesidens
menu ”fra mig til dig” – men vi håber, at der
med tiden kommer nogle.
Du kan sende beskeder til os på mailadressen:
[email protected]
Annoncerne vil også blive vist i Beboernyt.
Du er også velkommen til at aflevere
beskeder i vores brevkasse i nr. 34 kælderen.
Hvis du vil sætte en annonce på hjemmesiden,
så henvend dig til bestyrelsen den 1. eller 3.
tirsdag i måneden – eller send os en mail.
Annoncen behøver ikke indeholde noget, som
du vil sælge eller købe. Du kan også ”bare”
sige din mening om et eller andet.
Og du er især meget velkommen til at besøge
os i vores lokale i nr. 34 - hvor vi er den 1. og
3. tirsdag i hver måned fra kl. 18.30-19.00.
Venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen
AKUT håndværkerhjælp
Har du brug for AKUT håndværkerhjælp f.eks. om aftenen eller i weekenden, så kontakt først Lisbet Tost på telefon 36
41 49 49. Hvis Lisbet ikke træffes hjemme, kan du selv kontakte en håndværker. Men vær’ opmærksom på, hvis det
viser sig, at der ikke er noget galt, og/eller at arbejdet kan udsættes til førstkommende arbejdsdag – så hæfter du selv
for udgiften i forbindelse med tilkaldet.
Hvis du selv kontakter en håndværker, skal dette meddeles varmemesteren førstkommende arbejdsdag.
Glarmester Gustav Sørensen: Telefon 36 70 18 45
Blikkenslager (VVS) S.E. Gregersen VVS ApS: Kontakt Tommy 25 54 60 56 eller Keld 20 12 03 73
Elektriker Steen Rasmussen: Telefon 25 12 31 81
Snedker Viggo Pedersen: Kontakt Lars 40 20 68 34
Låsesmed: Telefon 36 70 03 25
Afdelingsbestyrelsen:
Lisbet Tost, formand
Jonna Madsen, sekretær
Rigmor Engelbrekt, kasserer
Leif Skytt, bestyrelsesmedlem
Lone Sørensen, bestyrelsesmedlem
Lone Mikkelsen, 1. suppleant
E-mail: [email protected]
Kontakt afdelingsbestyrelsen:
1. eller 3. tirsdag i måneden kl. 18.30-19.00
i bestyrelseslokalet Birkmosevej 34, kld.
Beboernyt og Hjemmeside:
Kontakt: Lisbet Tost
E-mail: [email protected]
Telefon: 36 41 49 49
Varmemester:
Henrik Havskjær
E-mail: [email protected]
Telefon: 36 70 05 95
(kl. 09.00-09.30)
Kontor: Birkmosevej 24, kld.
Selskabslokalerne:
Kontakt Lone Sørensen eller Leif Skytt
1. eller 3. tirsdag i måneden kl. 18.30-19.00
i bestyrelseslokalet, Birkmosevej 34, kld.

Similar documents