BRAVIDA DANMARK A/S KMA

Comments

Transcription

BRAVIDA DANMARK A/S KMA
1
BRAVIDA DANMARK A/S
KMA - Manual
Generel beskrivelse vedr. kvalitet, miljø og arbejdsmiljø
Bravida Danmark A/S
GENERELT VEDR. KVALITET, MILJØ OG ARBEJDSMILJØ
Ikke registreret, opdateres ikke ved ændringer.
Senest udskrevet 2014-12-03 09:51:00
Rev. 04/03.12.2014
2
Indledning
Bravida Danmark A/S har oprettet og opretholder et komplet virksomhedssystem, der omfatter
kvalitet, miljø og arbejdsmiljø, KMA. Virksomhedssystemet har en struktur i henhold til ISO
9001, ISO 14001, OHSAS 18001 og i overensstemmelse med Arbejdsmiljøloven.
Virksomhedssystemet omfatter politikker og processer med underliggende faser samt
rutinebeskrivelser med tilhørende skabeloner.
Nærværende manual benyttes internt og eksternt til at give et overblik over
virksomhedssystemet og anvendes typisk i prækvalifikations- og tilbudsfaserne, eventuelt
suppleret med oversigter over den bydende afdelings/segments egne procedurer, instruktioner,
checkskemaer etc. samt et projektspecifik organisationsdiagram.
Rutinebeskrivelserne er opbygget med hovedafsnit vedrørende formål, omfang, ansvar, rutine og
med tilknyttede skabeloner. Rutinebeskrivelsernes anvisninger, instruktioner og
hjælpedokumenter anvendes i det daglige arbejde med KMA-planlægning og KMA-styring.
Projekter og aktiviteter KMA-planlægges og -styres for at sørge for, at specificerede krav
opfyldes. For samtlige projekter, entrepriseprojekter, serviceprojekter og særskilte projekter
tilpasses rutinerne til KMA-planlægning og KMA-styring.
For hvert projekt samles al dokumentation i henhold til en særskilt model, der sikrer, at internt
personale har adgang til al nødvendig KMA-dokumentation, og som giver kunden/bestilleren
mulighed for at få indblik i KMA-arbejdet.
For at kunne tilpasse virksomhedssystemets rutiner på en hensigtsmæssig måde uddannes alt
berørt personale. Der findes en overordnet uddannelsesplan for hele virksomheden.
Vi arbejder hen imod en fælles kvalitet, miljø og arbejdsmiljøcertificering for hele Bravida
Danmark og forventer at være klar i starten af 2015. Indtil da, har vi diverse godkendelser og
certificeringer iht. ”gamle” håndbøger/procedurer for kvalitet og arbejdsmiljø, som vedligeholdes
indtil den nye certificering er på plads.
Bravida Danmark A/S
GENERELT VEDR. KVALITET, MILJØ OG ARBEJDSMILJØ
Ikke registreret, opdateres ikke ved ændringer.
Senest udskrevet 2014-12-03 09:51:00
Rev. 04/03.12.2014
3
Omfang af virksomhedssystemet
Virksomhedssystemet gælder for Bravida Danmark, der en division i Bravida koncernen, og som
er en af Danmarks største entreprenørvirksomheder inden for tekniske installationer med
afdelinger i hele landet.
Bravida Danmark er en geografisk spredt organisation, der er inddelt i regioner med
underliggende afdelings- og filialkontorer. Der er tre geografiske regioner Nord, Syd og Øst.
Desuden er der en landsdækkende region for Infrastruktur. Hovedkontoret ligger i Brøndby.
Bravida Danmark er delt i følgende forretningsenheder og afdelinger/segmenter: Se i øvrigt
vedlagte organisationsdiagram.
Indkøb
Kommunikation & markedsføring
HR & Forretningsudvikling
Økonomi
Miljø og Sikkerhed
Kvalitet
Brøndby
Brøndby
Brøndby
Brøndby
Brøndby
Brøndby
Infrastruktur
•
Baneteknik
•
EL-infrastruktur
•
Fire & Security
•
Elevatorer
Landsdækkende
Landsdækkende
Landsdækkende
Landsdækkende
Installation og Service Øst
•
KBH & Vestsjælland
•
Nordsjælland
•
Sprinkler
EL, VS, VE & KØL – Brøndby, Toreby
EL & VS – Hillerød
Landsdækkende – Brøndby
Installation og Service Syd
•
Fyn
•
Sydvestjylland
EL, VS, VE & KØL – Odense, Svendborg, Fredericia
EL, VS, VE & KØL – Esbjerg, Kolding
Installation og Service Nord
•
Århus
•
Midt- og Vestjylland
•
Kronjylland/Randers Blikkenslager
•
Nordjylland/Møller Christensen
•
Salg Service
EL, VS, VE & KØL – Århus, Horsens
EL, VS, VE & KØL – Herning, Holstebro
EL & VS - Randers
EL, VS, VE & KØL – Ålborg, Sindal
Landsdækkende - Fredericia
–
–
–
–
Brøndby, Odense
Brøndby, Odense
Brøndby, Hillerød, Odense, Århus
Holstebro
Bravida Danmark's arbejdsområder er følgende:
Design, projektering, udførelse og service af følgende tekniske installationer og anlæg til bygge-,
industri-, kraftværks-, marine- og offshorebranchen:
EL-installationer.
Højspændingsinstallationer.
Elektronik.
Tele og Data installationer.
Automation og instrumentering.
EL-tavleanlæg og kontrolpulte.
Sikringsanlæg - brand/gas-, alarm/overvågning-, telekommunikationsinstallationer.
Rør- og VVS-, industri-, sprinkler-, køle-, ventilations- og luftkonditioneringsinstallationer.
Decentral kraft/varme.
Distributionsanlæg – fjernvarme og vand.
Smede- og konstruktionsarbejde.
Energibesparende foranstaltninger.
SEMLON - registrering, kontrol og overvågning i industri, forsynings-, og boligselskaber.
SEMLAB - styring og regulering af energiforbruget efter behov.
SEMSAFE - Højtryksvandtågeanlæg til brandbekæmpelse.
Bravida Danmark A/S
GENERELT VEDR. KVALITET, MILJØ OG ARBEJDSMILJØ
Ikke registreret, opdateres ikke ved ændringer.
Senest udskrevet 2014-12-03 09:51:00
Rev. 04/03.12.2014
4
Virksomhedsstyring og -planlægning
Dokumentation
Bravida Danmark A/S har rutiner for dokumentstyring til at sikre, at relevante dokumenter og
oplysninger altid er tilgængelige for det arbejde, der skal udføres. Dokumentstyringen omfatter
tre typer dokumenter: Dokumenter inden for virksomhedssystemet (KMA-systemdokumenter),
beskrivende, styrende og dokumenterende dokumenter for alle faser af et projekt eller en
serviceopgave (KMA-projektdokumenter) og dokumenter af typen standarder, forskrifter, love
o.lign. (regeldokumenter).
KMA-systemdokumenterne er alle oprettet internt. KMA-projektdokumenterne kan både være
oprettet internt og eksternt, og regeldokumenterne er alle sammen af ekstern oprindelse.
Der er fastlagt en ensartet udformning for de forskellige dokumenttyper. For alle dokumenter
findes der rutiner, der oplyser om oprettelse, udformning, undersøgelse, godkendelse, gyldighed,
distribution, opbevaring, tilgængelighed, ændringer, frasortering og arkivering.
KMA-systemdokumenterne opbevares og er tilgængelige i elektronisk form i virksomhedens
datasystem/Intranet.
KMA-projektdokumenterne opbevares og er tilgængelige i en tilbudsmappe og i en projekt- og
montagemappe. KMA-projektdokumentation skal være tilgængelig for kunder for evaluering, hvis
det aftales.
KMA-dokumenterne opbevares og arkiveres sammen med den øvrige dokumentation for det
pågældende projekt på godkendte arkivsteder og på en sådan måde, at de nemt kan genfindes –
oftest elektronisk.
Kundefokus
Der er udarbejdet rutiner, der sikrer, at kundens krav og forventninger indfris på forskellige
produktionsstadier. Ud over kundekrav sikres også efterlevelse af love, forordninger og
myndighedsforskrifter.
Ledelsens ansvar/forpligtelser
Koncernledelsen har defineret og dokumenteret virksomhedens kvalitets-, miljø- og
arbejdsmiljøpolitikker. Virksomhedens ledelse har sikret, at de er relevante i forhold til
organisationens type, størrelse samt til den KMA-påvirkning, der opstår som følge af
organisationens virksomhed, produkter og ydelser. Divisionsledelsen kontrollerer og evaluerer
virksomhedssystemet årligt i forbindelse med ledelsens evaluering for at sikre, at systemet bliver
ved med at være passende og effektivt.
Cheferne for de enkelte enheder er ansvarlige for, at virksomhedssystemet efterleves.
Kvalitetspolitik
I Bravida har vi en klar og entydig ansvarsfordeling for kvalitetsarbejdet, idet samtlige
medarbejdere tager ansvar og bidrager med deres kompetence. Det skaber en høj
leveringssikkerhed og stor tillid blandt vores kunder og på markedet. Vores målsætning er at
skabe merværdi for kunden.
•
•
•
Kvalitet for Bravida er altid at levere produkter og ydelser af den rigtige kvalitet, der svarer
til og gerne overstiger kundernes forventninger.
Kvalitet er alle medarbejderes ansvar og skal præge den enkelte enheds aktiviteter ved
hjælp af stort engagement og en høj grad af kompetence. Ansvarsfordelingen for kvalitet er
klar og entydig.
Kvalitet skal gennemsyre alt, hvad vi gør fra den første kundekontakt til den færdige
leverance. Vi vælger altid kvalitetsbevidste leverandører.
Kvalitet indebærer, at vi opfylder kundernes og samfundets krav, og at vi satser på løbende
forbedringer ved hjælp af opfølgning, udvikling, uddannelse og systematisk erfaringsudveksling.
Bravida Danmark A/S
GENERELT VEDR. KVALITET, MILJØ OG ARBEJDSMILJØ
Ikke registreret, opdateres ikke ved ændringer.
Senest udskrevet 2014-12-03 09:51:00
Rev. 04/03.12.2014
5
Kvalitet ifm. autorisationer/certificeringer m.m.
Der er udarbejdet tillæg til virksomhedssystemet i forhold til gældende lovkrav i forbindelse med
følgende autorisationer - p.t. godkendt/certificeret ift. gamle håndbøger/procedurer, som
udfases, når det nye system er godkendt/certificeret:
• VS & GAS er tilmeldt en kontrolordning og godkendt hos Tekniq Kvalitet siden 2003. Der er
ekstern kontrol hver andet år.
• EL er tilmeldt en kontrolordning og godkendt hos Tekniq Kvalitet siden 2002. Der er ekstern
kontrol hver andet år.
AIA & TVO/ITV & ADK er certificeret af Intertek siden 2005. Der er ekstern kontrol 1 gang
om året.
ABA, AGA og ARS godkendt af DBI. Der er ekstern kontrol 1 gang om året.
ELEVATOR er certificeret af Inspecta siden 2013. Der er ekstern kontrol 1 gang om året.
INFRASTRUKTUR PROJEKTER er certificeret af Intertek siden 2014. Der er ekstern kontrol 1
gang om året.
• VE & KØL er certificeret af Dansk Standard, nu DNV-GL siden 2000. Der er ekstern kontrol 1
gang om året.
LVE (lovpligtigt ventilationseftersyn) er akkrediteret af DANAK siden 2008. Der er ekstern
kontrol 1 gang om året.
• SPRINKLER er certificeret af Dansk Standard, nu DNV-GL siden 1993. Der ekstern kontrol 1
gang om året.
Alle fire systemer/håndbøger er udarbejdet iht. kravene i DS/EN ISO 9001/2008 samt lovkrav.
Systemerne ligger tilgængelige på Bravida Danmarks intranet.
Kvalitetsstyringsaktiviteter
Vi udarbejder projektspecifikke KMA-håndbøger/-planer iht. virksomhedssystemet samt
kundekrav.
Underentreprenører følger deres eget kvalitetssystem, hvor vi modtager og godkender en
kvalitetshåndbog/en beskrivelse af kvalitetssystemet inden det sendes videre til
bygherre/rådgiver sammen med vores egen kvalitetshåndbog. Vi fører løbende kontrol med om
de følger deres system (Eksterne audit) såfremt det er et kundekrav eller vi finder behov herfor.
Miljøpolitik
Bravidas medarbejdere skal være opmærksomme på og bidrage til at reducere virksomhedens og
kundernes miljøpåvirkning. Gennem kontinuerlig udvikling af viden, bliver Bravida i stand til at
levere installationsløsninger og tjenester, der bidrager til et bæredygtigt samfund.
Dette opnår Bravida ved at
• alle medarbejdere uddannes og motiveres til at udføre deres arbejde på en miljømæssigt
ansvarlig måde.
• arbejde for at sikre, at selskabets leverandører og samarbejdspartnere leverer miljøvenlige
produkter og tjenesteydelser.
• forbedre miljøarbejdet løbende med klare mål og en løbende opfølgning af de opnåede
resultater.
• overholde miljøkrav fra kunder og samfund.
• tage del i og påvirke forskning og udvikling på miljøområdet
Miljøforhold
Bravida Danmark har oprettet og opretholder rutiner til at identificere, undersøge og evaluere
miljøforhold, både direkte og indirekte, af virksomheden, produkter og ydelser.
Virksomheden har samlet et register over de miljøforhold, der anses for at have tydelige
miljøpåvirkninger. Virksomheden har også oprettet og indført rutiner for at sikre, at der er
adgang til lovkrav og andre krav, der vedrører vores virksomhed, produkter og ydelser.
Overordnede og detaljerede miljømål er dokumenteret for de enkelte relevante funktioner og
niveauer i virksomheden. I fastsættelsen af vores mål har vi taget hensyn til lovkrav og andre
krav, betydelige miljøforhold, tekniske muligheder, økonomiske forudsætninger og synspunkter
fra interessenter. De overordnede og detaljerede miljømål er forenelige med vores miljøpolitik og
styrker vores forpligtelse til at forebygge forurening.
Bravida Danmark A/S
GENERELT VEDR. KVALITET, MILJØ OG ARBEJDSMILJØ
Ikke registreret, opdateres ikke ved ændringer.
Senest udskrevet 2014-12-03 09:51:00
Rev. 04/03.12.2014
6
Bravida Danmark A/S har tidligere udarbejdet miljøhandlingsplaner inklusiv eksternt miljø og
arbejdsmiljø på f.eks. Projekt Baneteknik - SRO for Øresund - Stenlille Naturgaslager –
udtrækstog 43 samt for DONG’s M/R Station Lynge.
Arbejdsmiljøpolitik
Denne politik er gældende for hele Bravida koncernen, der er nordens største
installationsvirksomhed. Bravida leverer effektive tekniske løsninger indenfor installation og
service - og kommer i sit virke på tusindvis af arbejdspladser i løbet af et år. Kommunikation og
samarbejde er derfor en vigtig del af vores arbejdsdag og nødvendig for at arbejdsmiljøet på de
enkelte pladser er godt.
Bravida arbejder for at være en udviklende og attraktiv arbejdsplads og forpligter sig til at følge
de krav som love, aftaler og myndigheder stiller, og til løbende at forbedre sin
arbejdsmiljøpræstation. Det kan kun ske med medarbejdernes deltagelse.
•
Samtlige medarbejdere har ansvar for at et godt arbejdsmiljø skabes, opretholdes og
udvikles. Et godt arbejdsmiljø bidrager til større engagement og trivsel, som samtidig giver
mere tilfredse og effektive medarbejdere.
•
Medarbejdere på forskellige niveauer skal derfor have den kompetence og de beføjelser
som kræves for at kunne arbejde på en måde, der kontinuerligt forbedrer arbejdsmiljøet.
Bravidas arbejdsmiljøledelsessystem, som lever op til kravene i OHSAS 18001, styrer det daglige
arbejdsmiljøarbejde, som
•
altid skal være nærværende og indgå som en integreret del af selskabets øvrige drift,
•
skal foregå på en sådan måde at ulykker, belastningsskader og arbejdsbetingede lidelser
undgås,
•
skal foregå i tæt samarbejde med kunder og andre entreprenører.
Virksomheden har kortlagt risiciene for større ulykker, der kan være til skade for ansatte,
beboere, miljø og ejendom. Der er udarbejdet nødplaner og vedtaget skadeforebyggende tiltag
for at reducere risiciene.
Arbejdsmiljø- og miljøorganisation
Arbejdsmiljøorganisationen, der også varetager miljøspørgsmål, består pt. af et
hovedarbejdsmiljøudvalg, 9 arbejdsmiljøudvalg og 29 arbejdsmiljøgrupper. Desuden oprettes
arbejdsmiljøgrupper på byggepladser med 5 eller flere Bravida-medarbejdere. Firmaets direktion
har udpeget en Miljø- og sikkerhedschef til styring af Bravida Danmarks miljø og arbejdsmiljø.
Arbejdsmiljøcertificering i enkelte afdelinger
Bravida Danmark A/S’ afdelinger i Kolding, Fredericia, Horsens, Herning og Holstebro er
arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS 18001:2008.
Systemet er certificeret af Bureau Veritas Certification.
Bravida Danmark A/S har oprettet og indført rutiner for intern kommunikation mellem forskellige
niveauer og funktioner i virksomheden samt for at modtage, dokumentere og besvare relevante
synspunkter og forespørgsler fra interessenter. Dette omfatter også nødvendig kommunikation
med myndigheder vedrørende nødberedskab og andre spørgsmål.
Personaleressourcer og teknisk udstyr
Bravida Danmark A/S har rutiner til at sikre, at uddannelsesbehov klarlægges, at der
gennemføres uddannelse, og at krav til kompetence og sikkerhed opfyldes.
Virksomheden har identificeret behovet for uddannelse og praktisk erfaring. Alle medarbejdere,
hvis arbejde kan være årsag til betydelige miljøpåvirkninger, har fået den nødvendige
uddannelse.
Bravida Danmark A/S
GENERELT VEDR. KVALITET, MILJØ OG ARBEJDSMILJØ
Ikke registreret, opdateres ikke ved ændringer.
Senest udskrevet 2014-12-03 09:51:00
Rev. 04/03.12.2014
7
Bravida repræsenteres i sidste instans af den administrerende direktør, der har uddelegeret
arbejdsopgaver inden for arbejdsmiljøområdet til divisionscheferne. Den videre uddelegering
inden for linjeorganisationen er sket fra divisionschef til regionschef, afdelingschef og videre til
projektledere eller tilsvarende.
De medarbejdere, der har fået arbejdsmiljøopgaver, skal have de nødvendige beføjelser og den
krævede kompetence. Alle personer med arbejdsmiljøopgaver gennemgår uddannelse i
Systematisk arbejdsmiljøarbejde.
Der findes en kompetencefortegnelse i hver enhed for alle stillinger og for alt personale, hvis
arbejde påvirker kvaliteten. Kompetencefortegnelsen angiver, hvilken supplerende uddannelse de
enkelte medarbejdere måtte behøve for bestemt arbejde.
En forudsætning for at forebygge sygdom og ulykker i arbejdet er, at medarbejderne har den
nødvendige viden for at kunne udføre arbejdet. Denne viden skal omfatte arbejdsmetoder,
tekniske hjælpemidler, personlige værnemidler og særskilte instruktioner for risikofyldt arbejde.
Den enkelte medarbejder bliver introduceret til anvendelse af arbejdsudstyr og hvilke risici der er
forbundet med arbejdet.
Hvert år bliver der oprettet en uddannelsesplan, der indeholder planlagt uddannelse i forhold til
uddannelsesbehov for hver enkelt enhed. Arbejdsopgaver, der kræver særskilt kompetence og
bemyndigelse, udføres af ”kvalificeret”/bemyndiget personale. I hver enhed findes der et register
over, hvem der har bemyndigelse og til hvad. Registret gennemgås hvert år, og eventuelt
supplerende uddannelsesbehov inkluderes i uddannelsesplanen.
Bravida Danmark A/S stiller en god infrastruktur og et godt virksomhedsmiljø til rådighed i form
af velegnede lokaler, udstyr og støtteydelser for at sikre personalet og vores kunders behov og
forventninger.
I arbejdsmiljøspørgsmål repræsenteres medarbejderne af lokale arbejdsmiljørepræsentanter.
Arbejdsmiljørepræsentanten får mulighed for at deltage i sammenhænge, hvor
arbejdsmiljøspørgsmål bliver behandlet.
Der findes flere formelle former for samarbejde inden for virksomheden afhængigt af, hvordan
organisationen ser ud i den enkelte region og afdeling. Arbejdsmiljø er et fast punkt på
dagsordenen for afdelingsmøder. Lokale arbejdsmiljøspørgsmål behandles i øvrigt af
arbejdsmiljøgrupper og de lokale arbejdsmiljøudvalg.
På centralt niveau findes hovedarbejdsmiljøudvalget, der behandler overordnede
arbejdsmiljøspørgsmål, f.eks. arbejdsmiljøpolitik, mål, rutiner og forhold vedrørende
arbejdsskade, nærved-hændelser og sygefravær.
Bravida Danmark A/S
GENERELT VEDR. KVALITET, MILJØ OG ARBEJDSMILJØ
Ikke registreret, opdateres ikke ved ændringer.
Senest udskrevet 2014-12-03 09:51:00
Rev. 04/03.12.2014
8
Måling, analyse og forbedring
Håndtering af forbedringer
Bravida Danmark A/S har rutiner for gennemførelse og opfølgning af korrigerende og
forebyggende tiltag. Rutinerne sikrer, at afvigelsesrapporter, kundeklager og andre synspunkter,
der fremkommer, og som påvirker kvalitet, miljø og arbejdsmiljø, undersøges og udredes, så der
fastlægges og gennemføres korrektioner og forbedringstiltag.
Bravida Danmark A/S har rutiner for dokumentation af løbende tiltag mod sygdom og ulykker i
handlingsplaner. I handlingsplanerne dokumenteres identificerede risikoområder; det angives,
om risiciene er alvorlige eller ej; der nævnes forebyggende tiltag, hvem der er ansvarlig for
gennemførsel og opfølgning samt hvornår tiltagene skal være gennemført.
Interne audit
Bravida Danmark A/S har rutiner for interne KMA-audit for at opretholde og løbende udvikle
systemet, så de leverede produkter opfylder de specificerede krav.
Ledelsens Evaluering
Bravida Danmark A/S har rutiner for ledelsens evaluering. Ledelsens evaluering udføres først
ude i driften og resultatet af disse evalueringer samles og vurderes i en overordnet
ledelsesevaluering. Her gennemgås desuden kvalitetsmålene for det foregående år, resultaterne
fra audit, afvigelsesregistrering, kundetilfredshed m.m. og om målene er nået og nye mål for
næste år fastlægges. Evt. tiltag besluttes for at sikre systemets forsatte egnethed og
implementering.
Måling og analyse af informationer
Bravida Danmark A/S har rutiner til at analysere informationer fra forskellige kilder for at
bedømme præstationer i forhold til planer og mål samt for at fastlægge forbedringsområder. Vi
overvåger og samler information om kundetilfredshed som et mål for, hvordan
virksomhedssystemet fungerer dækkende både kvalitet, miljø og arbejdsmiljø.
Bravida Danmark A/S benytter eksterne arbejdsmiljørådgivere, når der er behov for miljø- og
arbejdsmiljøkompetencer og ressourcer, der ikke er til stede i Bravida.
Bravida Danmark A/S
GENERELT VEDR. KVALITET, MILJØ OG ARBEJDSMILJØ
Ikke registreret, opdateres ikke ved ændringer.
Senest udskrevet 2014-12-03 09:51:00
Rev. 04/03.12.2014
9
Udarbejdelse af produkter
Bravida Danmark A/S har fastlagt de processer, der er nødvendige for at sikre kvalitet, miljø og
arbejdsmiljø i projekter (entrepriser og serviceopgaver) fra kundeforespørgsel til
garantiperiodens udløb.
Tilbudshåndtering
Bravida Danmark A/S har oprettet og opretholder rutiner for tilbuds- og kontraktgennemgang.
Hvert enkelt tilbud og kontrakt eller bestilling gennemgås og godkendes før underskrift for at
sikre, at kundens krav stemmer overens med det afgivne tilbud.
Planlægning
Vores KMA-planlægning omfatter en projekttilpasset KMA-håndbog/-plan, og hvis
koordineringsansvaret for arbejdsmiljø indgår i vores forpligtelser, oprettes der også en
Arbejdsmiljøplan. Væsentlige arbejdsmomenter i KMA sikres ved at udvælge tre-fem vigtige
arbejdsmomenter til særskilt egenkontrol. KMA-håndbog/-plan med tilhørende dokumentation
samt arbejdsmiljødokumentation opbevares i kvalitetsmappen (kontroljournalen) på
arbejdspladsen.
Bravida Danmark A/S har rutiner, der holder styr på produktionen i forhold til kvalitet og tid.
Rutinerne og instruktionerne i produktionskæden sikrer, at der sker overførsel af al information
på hvert trin i processen. Checklister letter informationsoverførslen fra tilbudsstadiet til
projektlederen og formanden.
I Bravida undersøges arbejdsforholdene systematisk for at forebygge sygdom og ulykker.
Der gennemføres risikoundersøgelser og risikovurdering før projektstart, og de dokumenteres
sammen med planlagte tiltag. Med jævne mellemrum i løbet af projektet gennemføres der
sikkerhedsrunderinger, hvor eventuelle nye risici bedømmes, og tiltag kontrolleres.
Bravida Danmark A/S har rutiner til at sikre, at produkter og ydelser anskaffes i henhold til
fuldstændige specifikationer, og at benyttede leverandører/underentreprenører er kompetente og
opfylder de stillede krav.
Leverandører/underentreprenører vælges på baggrund af deres evne til at opfylde de krav, der
stilles, f.eks. udførelse, leveringsevne, kvalitets- og miljøniveau samt produktkvalitet.
Når det vurderes at være relevant eller er foreskrevet i kontrakten, kan der udføres kontrol hos
leverandøren/underentreprenøren. Når en sådan kontrol skal udføres, fremgår det af
indkøbsdokumentet/kontrakten, hvordan opfølgning og verificering skal gennemføres.
Projektering
Bravida Danmark A/S har rutiner til at sikre, at konstruktionsarbejde udføres efter de givne
forudsætninger og gældende normer. Konstruktionsarbejdet ved totalentrepriser udføres i
henhold til den aftalte tekniske beskrivelse.
Produktion/udførelse
Bravida Danmark A/S har rutiner til at sikre, at komponenter, materialer m.m. installeres iht.
lovkrav og projektspecifikke krav med hensyntagen til miljø og arbejdsmiljø. Rutinerne sikrer
også at produktionen styres med hensyn til kvalitet og tid.
Der udføres løbene egenkontrol iht. projektspecifikke checkskemaer.
Der føres tilsyn med udført arbejde iht. gældende regler.
Bravida Danmark A/S
GENERELT VEDR. KVALITET, MILJØ OG ARBEJDSMILJØ
Ikke registreret, opdateres ikke ved ændringer.
Senest udskrevet 2014-12-03 09:51:00
Rev. 04/03.12.2014
10
Afslutning
Bravida Danmark A/S har rutiner til at sikre, at installationen afsluttes og afleveres iht. gældende
regler og projektspecifikke krav. Evt. mangleafhjælpning foretages iht. aftale med kunde.
Service, drift og vedligeholdelse
Bravida Danmark A/S har rutiner til at sikre, at specificerede krav opfyldes, når der er aftalt
service, drift og vedligeholdelse. Aftalen gennemgås for at klarlægge forudsætninger og vilkår.
Der oprettes en serviceplan, der gennemgår organisation, servicepunkter, serviceinterval og
rapporteringsmåde. Hvert enkelt tilfælde af service og vedligeholdelse samt driftstilsyn
dokumenteres.
Kundens ejendom
Bravida Danmark A/S har rutiner til at sikre håndtering af kundens ejendom, både hardware og
software. Eventuelle skader eller tab registreres og rapporteres til kunden. Ved projekter med
immateriel ejendom og dokumenter, der tilhører kunden, afgøres det fra kundens side, hvordan
tavshedspligt og håndtering skal udføres, samt hvordan dokumenterne skal destrueres efter
projektets afslutning.
Beskyttelse af produkter
Bravida Danmark A/S har rutiner til at håndtere, opbevare, beskytte og levere produkter samt
igangværende og færdige installationer, så forringelser og skader forhindres.
Håndtering af instrumenter til måling
Bravida Danmark A/S har rutiner til at sikre, at alt måleudstyr kontrolleres og håndteres, så
målenøjagtigheden er kendt og kan indregnes.
Vedlagte bilag
Organisationsplan for hele Bravida Danmark inkl. autorisationer samt kvalitet, miljø og
arbejdsmiljø ledelsen (1 side).
Forside og indholdsfortegnelse for master til projektspecifik KMA-håndbog/-plan for Bravida
Danmark (2 sider).
Bravida Danmark A/S
GENERELT VEDR. KVALITET, MILJØ OG ARBEJDSMILJØ
Ikke registreret, opdateres ikke ved ændringer.
Senest udskrevet 2014-12-03 09:51:00
Rev. 04/03.12.2014
11
16. november 2014
Bravida Danmark
EL, FIRE & SECURITY, VS & GAS & GASSERVICE, VE & KØL samt Sprinkler Autorisationer
BRAVIDA DANMARK
Adm. Direktør Bent Andersen
PA: Maria Lund
KOMMUNIKATION & MARKEDSFØRING
Morten Kjellev
SIKKERHED & MILJØ & KVALITET
Dorthe Ulriksen
Miljø- & Sikkerhedschef – Claus Dilling
Kvalitetschef – Christa Hein
INDKØB
Thomas Archard Jensen
INFRASTRUKTUR
Søren Raun Frahm
Personlig assistent:
Maria Schrøder Buch
TILBUDSGIVNING– Lieu Bich
BANETEKNIK
Niclas Flensburg
EL faglig ansvarlig:
Christian Kofoed
BANETEKNIK
SIKRING & SIGNAL
Landsdækkende
Afd.leder: Torben Holst
BANETEKNIK
KØRESTRØM &
SR-ARBEJDSLEDELSE
Landsdækkende
SIGNAL PROJEKT
Landsdækkende
Afd.leder
Morten Christoffersen
EL faglig ansvarlig: Ole Høgh
EL-INFRASTRUKTUR
HØJSPÆNDING/STÆRKSTRØM
EL-TRANSMISSION/-DISTRIBUTION & VEJTEKNIK/
TELE_INFRASTRUKTUR
Landsdækkende
Afd.leder: Ole Høgh
EL faglig ansvarlig: Ole Høgh &
Lars Linddal (Odense) &
Kjeld Hansen (Århus)
SPECIALER
ELEVATOR
Landsdækkende
Afd.leder: Ole M. Sørensen
EL & ELEVATOR faglig ansvarlig:
Ole M. Sørensen
FIRE & SECURITY
Landsdækkende
Afd.leder: Jack B. Hansen (Øst)
& Morten Niemann (Vest)
ABA, AGA, ARS & Fagleder:
Torben Tonndorff (Øst)
ABA, ARS & Fagleder:
Helge Nielsen (Vest)
ABA & Fagleder:
David Palm (Øst)
ABA fagleder:
Remko Dahlkamp (Vest)
AIA & ITV & ADK ANSVARLIG:
David Jordan (Øst & Vest)
EL faglig ansvarlig:
Morten Niemann
ØKONOMI
Jack Nielsen
HR & FORRETNINGSUDVIKLING
Dorthe Ulriksen
Marianne Basballe
FÆLLES SUPPORT
Poul Erik Schmidt, Ole Guldbrandsen,
Jan Thomsen, Claus Søgaard Poulsen
INSTALLATION & SERVICE - ØST
Finn Kaarsberg
Regionsdirektør
INSTALLATION & SERVICE - SYD
Jørn Tønnes
Regionsdirektør
INSTALLATION & SERVICE - NORD
Johnny Hey Jensen
Regionsdirektør
Chefsekretær:
Julie Meier/Marianne Høimark
Personlig assistent:
Tine Gry Hallberg
Chefsekretær: Charlotte Wester
PL – VS: Lauritz P. Sørensen
SALG – Søren Berth
KØBENHAVN & VESTSJÆLLAND
Tværfaglige Entrepriser:
Afd.leder: Jesper Pedersen
EL Service Afd.leder :
Hans C. Andersen
VS Service Afd.leder:
Finn Kaarsberg p.t.
VS Industri Afd.leder:
Lars Peter Nielsen
VE & KØL Service Afd.leder:
Søren Pedersen
EL faglig ansvarlig:
Hans C. Andersen
VS & GAS faglig ansvarlig:
Torben Lind & Leif Kristensen
SPRINKLER ansvarlig:
Landsdækkende
Nikolaj Bagge
NORDSJÆLLAND
EL afd.leder & EL faglig ansvarlig:
Kim Olesen
VS afd.leder:
Finn Kaarsberg p.t.
EL faglig ansvarlig:
Jesper Lund-Jensen
VS & GAS faglig ansvarlig:
Leif Kristensen
Bravida Danmark A/S
GENERELT VEDR. KVALITET, MILJØ OG ARBEJDSMILJØ
Ikke registreret, opdateres ikke ved ændringer.
SALG -Lars Bisgaard (Ålborg)
FYN
EL afd.leder & EL fagligansvarlig:
Henning Bødker & Leif S. Madsen
EL afd.leder: Henrik Rolsted
EL faglig ansvarlig:
Poul E. Schmidt &
Steen H. Hansen
VS afd.leder: Søren Larsen
VS & GAS faglig ansvarlig:
Michael Sann Rasmussen
VE & KØL afd.leder:
Troels Køhler
KØL Faglig ansvarlig:
Klaus Gade Nielsen
SYDVESTJYLLAND
Distriktschef: Mogens Kirk
EL afd.leder & faglig ansvarlig:
Uffe Lund
VS afd.leder: Per Friis Nielsen
VS afd.leder Kolding:
Keld Jørgensen
VS & GAS faglig ansvarlig:
Svend Hansen &
Henry Nyborg Christensen
VE & KØL afd.leder:
Michael Rasmussen
ÅRHUS
EL afd.leder & faglig ansvarlig:
Morten V. Andersen (service) &
Finn Nielsen (Anlæg)
VS afd.leder:
Jonas Sønberg (service) &
Klaus Villefrance (anlæg)
VS & GAS faglig ansvarlig:
Søren Østergaard (anlæg) &
Ole Bromer (service)
VE service afd.leder &
KØL faglig ansvarlig:
Martin Dam
VE Anlæg afd.leder:
Kurt Rasmussen
MIDT- OG VESTJYLLAND
Distriktschef, VE & KØL & EL
afd.leder: John F. Mortensen
VS afd.leder: Kaare Christensen
EL faglig ansvarlig:
Ole Mogens Sørensen
VS & GAS faglig ansvarlig:
John F. Mortensen
ITV ANSVARLIG: Henning Hoff
KRONJYLLAND
EL afd.leder & faglig ansvarlig:
Anders Tang
RANDERS BLIKKENSLAGER
Afd.leder: Ole Jacobsen
VS & GAS faglig ansvarlig:
Claus Juncher
NORDJYLLAND
Distriktschef & EL afd.leder &
EL faglig ansvarlig:
Jørgen E. Sørensen
EL faglig ansvarlig:
Mikkel Jespersen
ABA ANSVARLIG:
Kennet Thorhauge
AIA, ADK, ITV ANSVARLIG:
Søren Kaiser
VS afd.leder &
VS & GAS faglig ansvarlig:
Tage Nielsen &
Per Møller Christensen
VE & KØL afd.leder: Lars Boelt
VE EFTERSYN: Lars Boelt
SALG SERVICE
Landsdækkende
Bjørn Højgaard
Senest udskrevet 2014-12-03 09:51:00
Rev. 02/18.07.2014
Bravida Danmark A/S
GENERELT VEDR. KVALITET, MILJØ OG ARBEJDSMILJØ
Ikke registreret, opdateres ikke ved ændringer.
Senest udskrevet 2014-12-03 09:51:00
Rev. 02/18.07.2014
Bravida Danmark A/S
GENERELT VEDR. KVALITET, MILJØ OG ARBEJDSMILJØ
Ikke registreret, opdateres ikke ved ændringer.
Senest udskrevet 2014-12-03 09:51:00
Rev. 02/18.07.2014

Similar documents