bizhub C224e / C454e multifunktionsprinter

Comments

Transcription

bizhub C224e / C454e multifunktionsprinter
Udarbejdet af: CHe
Rev. dato: 03/12-2014
GENERELT
VEDR.
BRAVIDA DANMARK'S
KVALITET
IKKE REGISTRERET KOPI OG
VIL IKKE BLIVE OPDATERET.
KBH. d. 03/12-2014
CHe
Side 1 af 3
INDLEDNING:
Nærværende generelle beskrivelse om Bravida Danmark’s kvalitetssystem anvendes typisk i prækvalifikations- og tilbudsfaserne, eventuelt suppleret med oversigter over den bydende afdelings/segments egne
procedurer, instruktioner, checkskemaer etc. samt et projektspecifik organisationsdiagram.
Bravida Danmark er en division i Bravida koncernen. Bravida Danmark er en af Danmarks største entreprenørvirksomheder inden for tekniske installationer med afdelinger i hele landet.
Firmaet, Bravida Danmark, er delt i følgende forretningsenheder og afdelinger/segmenter: Se i øvrigt vedlagte organisationsdiagram.
Indkøb
Kommunikation & markedsføring
HR & Forretningsudvikling
Økonomi
Miljø og Sikkerhed
Kvalitet
Brøndby
Brøndby
Brøndby
Brøndby
Brøndby
Brøndby
Infrastruktur
•
Baneteknik
•
Signalprojekt
•
EL-infrastruktur
•
Fire & Security
•
Elevatorer
Landsdækkende – Brøndby, Odense
Dækker Øst Danmark – Brøndby, Odense
Landsdækkende – Brøndby, Odense
Landsdækkende – Brøndby, Hillerød, Odense, Århus
Landsdækkende – Holstebro
Installation og Service Øst:
•
KBH & Vestsjælland
•
Nordsjælland
•
Sprinkler
EL, VS, VE & KØL – Brøndby, Toreby
EL & VS – Hillerød
Landsdækkende – Brøndby
Installation og Service Syd:
•
Fyn
•
Sydvestjylland
•
Salg Service
EL, VS, VE & KØL – Odense, Svendborg, Fredericia
EL, VS, VE & KØL – Esbjerg, Kolding
Landsdækkende - Fredericia
Installation og Service Nord:
•
Århus
•
Midt- og Vestjylland
•
Kronjylland/Randers Blikkenslager
•
Nordjylland/Møller Christensen
EL, VS, VE & KØL – Århus, Horsens
EL, VS, VE & KØL – Herning, Holstebro
EL & VS - Randers
EL, VS, VE & KØL – Ålborg,Sindal,Hirtshals,Skagen
Bravida Danmark's arbejdsområder er følgende:
Design, projektering, udførelse og service af følgende tekniske installationer og anlæg til bygge-, industri-,
kraftværks-, marine- og offshorebranchen:
EL-installationer.
Højspændingsinstallationer.
Elektronik.
Tele og Data installationer.
Automation og instrumentering.
EL-tavleanlæg og kontrolpulte.
Sikringsanlæg - brand/gas-, alarm/overvågning-, telekommunikationsinstallationer.
Rør- og VVS-, industri-, sprinkler-, køle-, ventilations- og luftkonditioneringsinstallationer.
Decentral kraft/varme.
Distributionsanlæg – fjernvarme og vand.
Smede- og konstruktionsarbejde.
Energibesparende foranstaltninger.
SEMLON - registrering, kontrol og overvågning i industri, forsynings-, og boligselskaber.
SEMLAB - styring og regulering af energiforbruget efter behov.
SEMSAFE - Højtryksvandtågeanlæg til brandbekæmpelse.
KBH. d. 03/12-2014
CHe
Side 2 af 3
KVALITETSSTYRING:
OVERORDNEDE MÅLSÆTNING:
Det er Bravida Danmark’s overordnede målsætning at levere produkter og ydelser af en kvalitet og til en
pris, som tilfredsstiller og helst overstiger kundens behov og forventninger, og samtidig tjener til beskyttelse af Bravida Danmarks interesser.
KVALITETSMÅLSÆTNING:
Da Bravida Danmark arbejder med en bred vifte af opgaver af skiftende karakter, og med varierende partnere, ofte nye samt på skiftende arbejdspladser og indenfor nye fysiske rammer, sigter Bravida Danmarks
kvalitetspolitik på at sikre de enkelte afdelinger størst mulig frihed og fleksibilitet i valg af eget kvalitetsstyringssystem, samtidig med at følgende kvalitetsmålsætninger opfyldes:
•
•
•
•
•
•
Kundens behov og forventninger til produkt og ydelse leveret af Bravida Danmark.
Kundekrav til dokumenteret og systematisk kvalitetsstyring.
Lovmæssige krav, krav om brugers sikkerhed, samt krav om produkters funktionelle egenskaber,
pålidelighed og levetid.
Kvalitetsstyring på et niveau, som er optimalt mellem fejlrettelse og fejlforebyggelse.
Alt arbejde udføres på et højt fagligt niveau samt sikkerhedsmæssigt forsvarligt iht. gældende
myndighedsforskrifter.
Kvalitetsbetonede arbejde udføres på alle Bravida Danmarks forretningsområder.
KVALITETSPOLITIK:
I Bravida har vi en klar og entydig ansvarsfordeling af kvalitetsarbejdet, hvor alle medarbejdere tager
ansvar og bidrager med sine kompetencer. Dette skaber en høj leveringssikkerhed og en stærk tillid hos
vores kunder og i markedet. Vores mål er at skabe merværdi for kunden.
•
•
•
Kvalitet for Bravida er, altid at levere produkter og ydelser med rette kvalitet, og som modsvarer/opfylder og helst overstiger vores kunders forventninger.
Kvalitet er alle medarbejdernes ansvar og skal præge alle enheder i hele virksomheden gennem
stort engagement og et højt kompetenceniveau. Ansvarsfordelingen for kvalitet er klar og entydig.
Kvalitet skal gennemsyre alt vi gør fra første kundekontakt til færdig leverance. Vi vælger altid
kvalitetsbevidste leverandører.
Kvalitet indebærer, at vi opfylder kundernes og samfundets krav samt at vi konstant satser på forbedringer af
ledelsessystem og virksomhed gennem udvikling, uddannelse og systematisk erfaringsudveksling.
KVALITETSORGANISATION:
Bravida Danmarks direktion har udpeget en Kvalitetschef.
KVALITET IFM. AUTORISATIONER:
Der er udarbejdet kvalitetssystemer i forhold til gældende lovkrav i forbindelse med følgende autorisationer:
• VS & GAS. Systemet er tilmeldt en kontrolordning og godkendt hos Tekniq Kvalitet siden 2003. Der er
ekstern kontrol hver andet år.
• EL & BRAND & SIKRING & ELEVATOR. Systemet er tilmeldt en kontrolordning og godkendt hos Tekniq Kvalitet siden 2002. Der er ekstern kontrol hver andet år.
AIA & TVO/ITV & ADK. Er indarbejdet i systemet for EL og certificeret af Intertek siden 2005. Der er kontrol 1 gang om året. ABA, AGA og ARS godkendt af DBI. Der er kontrol 1 gang om året.
ELEVATOR er indarbejdet i systemet for EL og certificeret af Inspecta siden 2013. Der er kontrol 1 gang/år.
INFRASTRUKTUR hører også under og følger denne håndbog.
• VE & KØL. Systemet er certificeret af Dansk Standard (købt af DNV GL) siden 2000. Der er kontrol 1
gang/år. Desuden har vi en akkreditering hos DANAK vedr. lovpligtigt ventilationseftersyn gældende fra
2008.
• SPRINKLER. Systemet er certificeret af Dansk Standard (købt af DNV GL) siden 1993. Der ekstern kontrol
1 gang/år.
Alle fire systemer/håndbøger er udarbejdet iht. kravene i DS/EN ISO 9001/2008 samt lovkrav. Systemerne ligger tilgængelige på Bravida Danmarks intranet.
KVALITETS - RAMMESYSTEM:
Der er udarbejdet en vejledende kvalitetshåndbog, se vedlagte indholdsfortegnelse. Denne kvalitetshåndbog
er et rammesystem, en master, der kan bruges ved udarbejdelse af en projektspecifik kvalitetshåndbog.
Kvalitetshåndbogen tilrettes det enkelte projekt og tilhørende kvalitetskrav efter kontraktindgåelse. Bravida
Danmarks kvalitetshåndbog og rammesystem er udarbejdet med udgangs punkt i ISO 9001/2008, Erhvervs- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 169 vedr. kvalitetssikring af byggearbejder samt ovenstående
krav ifm. autorisation. Den vejledende kvalitetshåndbog samt alle tilhørende skemaer ligger på Bravida
Danmarks intranet – Brain, som er tilgængeligt for alle i Bravida Danmark med en opkobling til Bravida
Danmarks systemer.
KBH. d. 03/12-2014
CHe
Side 2 af 3
Til det pågældende projekt vil der blive udarbejdet de nødvendige dokumenter for at opfylde lovkrav og
kundekrav. Dokumenterne kan f.eks. være en eller flere af følgende: projektspecifik kvalitetsplan, kvalitetshåndbog, kontroljournal, kontrolplan, kontrolskemaer etc. med udgangspunkt i eksisterende håndbøger og systemer og ovenstående master. Vi fører løbende kontrol med om systemet følges (Interne audit)
såfremt det er et krav eller vi finder behov herfor.
Underentreprenører følger deres eget kvalitetssystem, hvor vi modtager og godkender en kvalitetshåndbog/en beskrivelse af kvalitetssystemet inden det sendes videre til bygherre/rådgiver sammen med vores
egen kvalitetshåndbog. Vi fører løbende kontrol med om de følger deres system (Eksterne audit) såfremt
det er et krav eller vi finder behov herfor.
KVALITETSSTYRINGSAKTIVITETER:
Vi har udarbejdet kvalitetshåndbøger/kvalitetsplaner iht. ovenstående på f.eks. Nokia Mobile Phones, Sonofon samt Philips på Frederikskaj, diverse Novo Nordisk projekter, Unibank på Christiansbro og Stationsterminalen.
Desuden har vi udarbejdet udvidet kvalitetshåndbøger/-systemer til medicinal industrien såsom Novo Nordisk IBP i Kalundborg, Novo Nordisk FVII i Hillerød, Coloplast og Statens Serum Institut på Amager. Disse
håndbøger/systemer er i stand til at håndtere GMP/GAMP-krav som f.eks. sporbarhed på stål, svejsninger
og komponenter/instrumenter, FAT og SAT samt IQ og OQ (validering).
VEDLAGTE BILAG:
Organisationsplan for kvalitetsstyring.
Forside og indholdsfortegnelse for master til en projektspecifik kvalitetshåndbog for Bravida Danmark.
NYT SYSTEM:
Vi har i 2013 indført et nyt fælles (på koncernplan) virksomhedssystem, som vi forventer at certificere/godkende i Danmark iht. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 samt autorisationskrav i starten af 2015
hvorefter de ”gamle” certificerede/godkendte systemer udgår. Certificeringerne/godkendelserne skal gælde hele Bravida Danmark, altså alle afdelinger og alle fag. Systemet er opdelt i 3 hovedprocesser, som
hver indeholder et antal faser. Hver fase består af et antal styrende rutiner og tilhørende skabeloner for
håndtering af alle kundeopgaver samt støtte til afdelingernes løbende drift. Desuden findes nogle elektroniske systemer til styring samt dokumentation af processerne.
I en overgangsperiode vil både det nye system og de gamle systemer være gældende og blive fulgt.
Der var en introduktionsrunde til det nye system i efteråret 2013 og interne audit i 2014 udføres så de
dækker begge systemer. På den måde kan vi fastholde ”gamle” certificeringer/godkendelser samt få et
billede af implementeringsgraden af det nye system.
11. november 2014
Bravida Danmark
EL, FIRE & SECURITY, VS & GAS & GASSERVICE, VE & KØL samt Sprinkler Autorisationer
BRAVIDA DANMARK
Adm. Direktør Bent Andersen
PA: Maria Lund
KOMMUNIKATION & MARKEDSFØRING
Morten Kjellev
SIKKERHED & MILJØ & KVALITET
Dorthe Ulriksen
Miljø- & Sikkerhedschef – Claus Dilling
Kvalitetschef – Christa Hein
INDKØB
Thomas Archard Jensen
INFRASTRUKTUR
Søren Raun Frahm
Personlig assistent:
Maria Schrøder Buch
TILBUDSGIVNING– Lieu Bich
BANETEKNIK
Niclas Flensburg
EL faglig ansvarlig:
Christian Kofoed
BANETEKNIK
SIKRING & SIGNAL
Landsdækkende
Afd.leder: Torben Holst
BANETEKNIK
KØRESTRØM &
SR-ARBEJDSLEDELSE
Landsdækkende
SIGNAL PROJEKT
Landsdækkende
Afd.leder
Morten Christoffersen
EL faglig ansvarlig: Ole Høgh
EL-INFRASTRUKTUR
HØJSPÆNDING/STÆRKSTRØM
EL-TRANSMISSION/-DISTRIBUTION & VEJTEKNIK/
TELE_INFRASTRUKTUR
Landsdækkende
Afd.leder: Ole Høgh
EL faglig ansvarlig: Ole Høgh &
Lars Linddal (Odense) &
Kjeld Hansen (Århus)
SPECIALER
ELEVATOR
Landsdækkende
Afd.leder: Ole M. Sørensen
EL & ELEVATOR faglig ansvarlig:
Ole M. Sørensen
FIRE & SECURITY
Landsdækkende
Afd.leder: Jack B. Hansen (Øst)
& Morten Niemann (Vest)
ABA, AGA, ARS & Fagleder:
Torben Tonndorff (Øst)
ABA, ARS & Fagleder:
Helge Nielsen (Vest)
ABA & Fagleder:
David Palm (Øst)
ABA fagleder:
Remko Dahlkamp (Vest)
AIA & ITV & ADK ANSVARLIG:
David Jordan (Øst & Vest)
EL faglig ansvarlig:
Morten Niemann
ØKONOMI
Jack Nielsen
HR & FORRETNINGSUDVIKLING
Dorthe Ulriksen
Marianne Basballe
FÆLLES SUPPORT
Poul Erik Schmidt, Ole Guldbrandsen,
Jan Thomsen, Claus Søgaard Poulsen
INSTALLATION & SERVICE - ØST
Finn Kaarsberg
Regionsdirektør
INSTALLATION & SERVICE - SYD
Jørn Tønnes
Regionsdirektør
INSTALLATION & SERVICE - NORD
Johnny Hey Jensen
Regionsdirektør
Chefsekretær:
Julie Meier/Marianne Høimark
Personlig assistent:
Tine Gry Hallberg
Chefsekretær: Charlotte Wester
PL – VS: Lauritz P. Sørensen
SALG – Søren Berth
KØBENHAVN & VESTSJÆLLAND
Tværfaglige Entrepriser:
Afd.leder: Jesper Pedersen
EL Service Afd.leder :
Hans C. Andersen
VS Service Afd.leder:
Finn Kaarsberg p.t.
VS Industri Afd.leder:
Lars Peter Nielsen
VE & KØL Service Afd.leder:
Søren Pedersen
EL faglig ansvarlig:
Hans C. Andersen
VS & GAS faglig ansvarlig:
Torben Lind & Leif Kristensen
SPRINKLER ansvarlig:
Landsdækkende
Nikolaj Bagge
NORDSJÆLLAND
EL afd.leder & EL faglig ansvarlig:
Kim Olesen
VS afd.leder:
Finn Kaarsberg p.t.
EL faglig ansvarlig:
Jesper Lund-Jensen
VS & GAS faglig ansvarlig:
Leif Kristensen
SALG -Lars Bisgaard (Ålborg)
FYN
EL afd.leder & EL fagligansvarlig:
Henning Bødker & Leif S. Madsen
EL afd.leder: Henrik Rolsted
EL faglig ansvarlig:
Poul E. Schmidt &
Steen H. Hansen
VS afd.leder: Søren Larsen
VS & GAS faglig ansvarlig:
Michael Sann Rasmussen
VE & KØL afd.leder:
Troels Køhler
KØL Faglig ansvarlig:
Klaus Gade Nielsen
SYDVESTJYLLAND
Distriktschef: Mogens Kirk
EL afd.leder & faglig ansvarlig:
Uffe Lund
VS afd.leder: Per Friis Nielsen
VS afd.leder Kolding:
Keld Jørgensen
VS & GAS faglig ansvarlig:
Svend Hansen &
Henry Nyborg Christensen
VE & KØL afd.leder:
Michael Rasmussen
SALG SERVICE
Landsdækkende
Bjørn Højgaard
ÅRHUS
EL afd.leder & faglig ansvarlig:
Morten V. Andersen (service) &
Finn Nielsen (Anlæg)
VS afd.leder:
Jonas Sønberg (service) &
Klaus Villefrance (anlæg)
VS & GAS faglig ansvarlig:
Søren Østergaard (anlæg) &
Ole Bromer (service)
VE service afd.leder &
KØL faglig ansvarlig:
Martin Dam
VE Anlæg afd.leder:
Kurt Rasmussen
MIDT- OG VESTJYLLAND
Distriktschef, VE & KØL & EL
afd.leder: John F. Mortensen
VS afd.leder: Kaare Christensen
EL faglig ansvarlig:
Ole Mogens Sørensen
VS & GAS faglig ansvarlig:
John F. Mortensen
ITV ANSVARLIG: Henning Hoff
KRONJYLLAND
EL afd.leder & faglig ansvarlig:
Anders Tang
RANDERS BLIKKENSLAGER
Afd.leder: Ole Jacobsen
VS & GAS faglig ansvarlig:
Claus Juncher
NORDJYLLAND
Distriktschef & EL afd.leder &
EL faglig ansvarlig:
Jørgen E. Sørensen
EL faglig ansvarlig:
Mikkel Jespersen
ABA ANSVARLIG:
Kennet Thorhauge
AIA, ADK, ITV ANSVARLIG:
Søren Kaiser
VS afd.leder &
VS & GAS faglig ansvarlig:
Tage Nielsen &
Per Møller Christensen
VE & KØL afd.leder: Lars Boelt
VE EFTERSYN: Lars Boelt
Udarbejdet af/afd.: ***
Udgave/Dato: 00/****
Rev. 01:
Rev. 02:
KVALITETSHÅNDBOG
FOR
BRAVIDA DANMARK
TIL
*
IKKE REGISTRERET KOPI:
REGISTRERET KOPI NR.:
.
.
Emne:
Procedure/Afsnit nr.:
1.01.01
Udgave/Dato:
00/****
INDHOLDSFORTEGNELSE
Udarbejdet af/afd.:
***
KVALITETSSTYRING
Segment: BRAVIDA DANMARK
Projektnavn: *
Sags nr.: **
INDHOLDSFORTEGNELSE:
AFSNIT:
EMNE:
SIDER:
PROCEDURE NR.:
UDGAVE:
0
Indholdsfortegnelse
Distributionsliste
1
1
1.01.01
1.02.01
00
00
1
Projektidentifikation
Projektorganisationsplan
2
1
1.03.01
030101
00
00
2
Kvalitetsstyringssystemet
2
1.04.01
00
3
Dokumentstyring
3
1.04.02
00
4
Ansvarsfordeling
2
1.05.01
00
5
Kontrakt- og Projektgennemgang
2
1.07.01
00
6
Indkøb og styring af leverancer
1
1.07.02
00
7
Modtagekontrol inkl. produkter leveret af kunde
1
1.07.03
00
8
Håndtering og opbevaring
1
1.07.04
00
9
Kontrol-, måle- og prøvningsudstyr
1
1.07.05
00
10
Planlægning af kontrol inkl. proces- og slutkontrol
Kontrolplaner og -skemaer
1
1.08.01
00
11
Udbedring af afvigelser
Afvigelsesrapport
1
1
1.08.02
080201
00
00
12
Interne audit
Auditrapport
1
1
1.08.03
080301
00
00
13…
Underentreprenører/-leverandørers kvalitetsstyring
Emne: INDHOLDSFORTEGNELSE
Projektnavn: *
Sags nr.: **
Procedure/Afsnit nr.: 1.01.01
Udgave/Dato: 00/****
Side: 1 af: 1
NB: Indholdet af dette dokument må ikke fremlægges til personer eller organisationer uden skriftlig tilladelse fra BRAVIDA DANMARK.

Similar documents