Speditørelev - Marius Pedersen A/S

Comments

Transcription

Speditørelev - Marius Pedersen A/S
Byggeøkonomuddannelsen København 2011 – 2012
Program
25. august 2011 – 30. marts 2012
Arkitekternes Hus
Strandgade 27 A
1401 København
Kurset udbydes af Danske Byggeøkonomer i samarbejde med Akademisk Arkitektforening
Peder Walsøe Pedersen
Arkitekt MAA,
Byggeøkonom MDB
Næstformand DB
1. dag
25.08.11
Kl. 9.15 – 10.30
Introduktion
Velkomst og introduktion til kurset, herunder gennemgang af
indlæringsmål.
Kalinka Stapput
Sekretariatsleder
Charlotte Langen
Kursussekretær
Præsentation af undervisere
Præsentation af kursusdeltagere
Kl. 11.15
Teamledelse og samarbejde
Mikkel Flod Storgaard
Direktør, Promentum A/S
Ledelse
Personen som leder
En systemisk analyse af eget lederskab
Mennesket som et lukket system
Kl. 12.00
Frokost
Kl. 13.00
Introduktion og tilbagemelding på MBTI
Personlige præferencer
De 4 dimensioner
Øvelser
Tilbagemelding
Refleksion individuelt og i triader
MBTI og stress
Kl. 18.00
Slut på dagen
Mikkel Flod Storgaard
Direktør, Promentum A/S
2. dag
26.08.11
Kl. 08.30
Samarbejde og samarbejdsniveauer
Gennemgang af teammodel
Lederens ansvar og muligheder i forhold til teamets udvikling
Gruppens rammer og samarbejdsnormer
Kl. 10.00
Etablering af kursusgrupper
Beskrivelse af dagens gruppeprocesser
Personlige normer i samarbejdet med andre
Forventningsafstemning
Kl. 12.00
Frokost
Kl. 13.00
Etablering af kursusgrupper – fortsat
Kl. 14.30
At skabe en anerkendende kultur
At føle sig værdsat og anerkendt
Etablering af en anerkendende kultur i gruppearbejdet – øvelse
Kl. 15.30
Slut på dagen
3. dag
Kvalitetsstyring
05.09.11
1. Hvad er kvalitet?
Kvalitet som relativt begreb & absolut størrelse.
Kl. 9.00 – 16.00
2. Hvad er kvalitetsstyring?
De 10 bud og 13 rigtige
Mogens Bruun Jepsen
Arkitekt MAA /
Byggeøkonom MDB
Man kan ikke sortere sig til kvalitet
Hvorfor kvalitetsstyring?
Grundlaget for kvalitetsstyring.
3. Standarder, love, bekendtgørelser
Hvad er en lov, en bekendtgørelse, et cirkulære m.v.
Orientering om/gennemgang af:
DS/EN/ISO 9000 standardfamilien
DS/INF 134:2001 ISO 9000. Guide og fortolkning
Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder
Økonomi- & Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 169 af
15. marts 2004.
4. Vejledninger, hjælpemidler & værktøjer (det
almentekniske fælleseje)
Orientering om/gennemgang af udvalgte vejledninger &
hjælpemidler, eksempelvis:
Danske Arkitektvirksomheder:
Kvalitetshåndbog 2005
1. Overordnet beskrivelse
2. Generelle procedurer
3. Instruktioner
Kvalitetsplan 2005.
5. Kvalitetsstyring i praksis
Hvad indebærer kvalitetsstyring?
Hvordan kommer man i gang?
Krav til virksomhedens kvalitetsstyringssystem
Kvalitetshåndbogens struktur og indhold
Kvalitetshåndbog/kvalitetsplan
Kontrol og granskning
Hvordan styres & dokumenteres:
Organisationen
Møder
Dokumenthåndtering
Projekteringsgrundlag
Grænsesnit
Risiko (usikkerhed)
Kontrol
Granskning
Erfaringsopsamling og konstant forbedring
Nyttige hjemmesider.
6. Opgaver
7. Evaluering
4. dag
12.09.11
Kl. 9.00 – 16.00
Overordnet virksomhedsøkonomi, regnskabsforståelse og analyse
Ken L. Bechmann
Professor, Ph.d.
Institut for Finansiering, CBS
Regnskabsforståelse
Regnskabets opbygning
Nøgletal og vurdering af selskabets resultater/værdiskabelse
Simpel driftsøkonomi: omkostninger og indtjening
5. dag
Projekteringen – Successiv kalkulation
19.09.11
Risikoanalyse og vurdering af usikkerheder
Kl. 9.00 – 16.00
Successiv kalkulation – teori
Ken L. Bechmann
Professor, Ph.d.
Institut for Finansiering, CBS
Successiv kalkulation – eksempel og opgave (regnes i Excel)
6. dag
Projekteringen – Successiv kalkulation
26.09.11
Gennemgang af hjemmeopgave i Successiv kalkulation
Kl. 9.00 – 16.00
Introduktion til værktøj i nutidsværdiberegninger
Ken L. Bechmann
Professor, Ph.d.
Institut for Finansiering, CBS
Excel som hjælpeværktøj ved nutidsværdiberegninger
Opgave i nutidsværdiberegninger (regnes i Excel)
7. dag
Arbejdsmiljø – sikkerhed og sundhed
03.10.11
1. Hvad er arbejdsmiljø?
Introduktion til begrebet arbejdsmiljø:
Arbejdsmiljøfaktorer
Arbejdsmiljø før og nu
Arbejdsmiljøbegrebet
Forebyggelse
(Ulykkes-)status inden for dansk byggeri
Vanskeligheder ved arbejdsmiljøet i bygge- og anlægsbranchen
Byggeprocessen og arbejdsmiljøet
Arbejdsmiljøapparatet og aktører i arbejdsmiljøarbejdet.
Kl. 9.00 – 16.00
2. Love og bekendtgørelser
Orientering om og gennemgang af udvalgte love og bekendtgørelser.
Hvad er en lov, en bekendtgørelse, et cirkulære m.v.
Lov og aftaler om arbejdsmiljøet.
Arbejdsmiljøloven.
Bekendtgørelser om sikkerhed og sundhed gældende for:
Bygherren
Rådgiverne
Virksomhederne
Arbejdsstederne
Arbejdets udførelse
Stoffer og materialer.
3. Vejledninger m.v.
Orientering om og gennemgang af udvalgte vejledninger m.v. fra bl.a.:
Arbejdstilsynet
Branchearbejdsmiljørådet (BAR)
Danske Arkitektvirksomheder
bips.
4. Arbejdsmiljø i praksis
Hvad er konsekvenserne af arbejdsmiljølovgivningen for byggeriets
aktører og hvem gør hvad?
Hvem gør hvad? Opsummering:
Bygherre
Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)
Rådgiver/projekterende
Virksomhederne
Sikkerhedsorganisationen
Arbejdspladsvurdering (APV)
Arbejdsmiljøcertificering
Screening
Byggeriets sikkerhedsmålinger (BS-målinger).
Ansvar & straf.
Nyttige hjemmesider.
Mogens Bruun Jepsen
Arkitekt MAA /
Byggeøkonom MDB
8. dag
Jura – generelt
10.10.11
Generel introduktion til kurset
Kl. 9.00 – 16.00
Byggeriets organisation og kontraktformer
Hans Lykke Hansen
Partner, advokat (H)
Viltoft
Udbud af offentlige kontrakter – de EU-retlige regler såvel som de
nationale regler, dvs. direktiverne 2004/18/EF og 2004/17/EF og
tilbudsindhentningslovens regler.
EFTERÅRSFERIE
9. dag
Jura – ABR 89 m.m.
24.10.11
Gennemgang af de udbudsretlige regler, fortsat
Kl. 9.00 – 16.00
Regler om aftaleindgåelse gennemgås, herunder
Hans Lykke Hansen
Partner, advokat (H)
Viltoft
Aftalelovens krav til udbud, tilbud og accept
Aftalelovens regler om ugyldige tilbud.
Gennemgang af ABR 89 – almindelige bestemmelser for teknisk
rådgivning og bistand, herunder:
Rådgivers fuldmagt og legitimation
Budgetansvar
Rådgiveraftaler
Rådgiverhonorar
Immaterielle rettigheder
Ansvar og
Udskydelse og standsning af rådgiveropgaver.
En overordnet gennemgang af de tilsvarende regler i FIDIC.
10. dag
Miljø
31.10.11
Bæredygtighed som begreb
Setting the scene
Klimaforandringer
Hvad ved vi – hvad tror vi?
Relation til byggeriet og byggesektoren
Hvilken andel har byggeriet?
Kl. 9.00 – 16.00
Henrik Sørensen
Director, Business Development
eMBA(MMT), M.Sc. Engineering, M.FRI
Esbensen Consulting Engineers A/S
Hvad er bæredygtigt byggeri?
Certificeringer, energiklasser, miljømærkninger, passivhuse
etc.
Tendenser internationalt
Hvad skal designteamet kunne for at levere bæredygtigt
byggeri?
Hvordan opstilles målsætningerne?
Hvad efterspørges i bæredygtigt byggeri?
Bygherrens særlige rolle
Trends internationalt
Opstilling af målsætninger, krav og dokumentation
Indeklima kontra energiforbrug – behøver der at være en
konflikt?
Lavenergi kontra kollektiv forsyning med vedvarende energi.
11. dag
07.11.11
Miljø
Hvordan bygger man bæredygtigt?
Henrik Sørensen
Director, Business Development
eMBA(MMT), M.Sc. Engineering, M.FRI
Esbensen Consulting Engineers A/S
Kl. 9.00 – 16.00
Organisering af projektarbejdet
Hvordan håndteres de tværfaglige problemstillinger?
Særlige dokumentationsbehov og -muligheder.
Hvordan samarbejder man om dette?
Integreret Energi Design som samarbejdsform
Hvad adskiller IED fra den traditionelle samarbejdsform?
Samarbejdsøvelse med IED-fokus.
Særlige teknologiområder, som har betydning funktionsmæssigt
og økonomisk
Dagslys
Brand
Termisk indeklima
Ventilation (naturlig/mekanisk)
Køling
Vedvarende Energiteknologier
Casebeskrivelser (flettes også ind i det øvrige)
Perspektivering
Hvad kan vi forvente kommer i fokus i de kommende år?
Hvordan vil DDB påvirke bestræbelserne på at
byggebæredygtigt?
Energiteknologier på vej
Lovgivning og reguleringer på vej
Megatrends i samfundsudviklingen som også vil påvirke
byggeri.
12. dag
Projektforløbet – struktur og styring
14.11.11
1. Hvad er rådgivning?
Hvad er rådgivning?
Hvad er en rådgiver?
Kl. 9.00 – 16.00
2. Samarbejds- og aftalegrundlag
Aktørerne:
Bygherren
Rådgiveren
Entreprenøren
Leverandøren
Myndigheder
Interessenter.
Samarbejdsformer:
Den traditionelle model
Totalentreprise med ekstern/selvstændig rådgiver
Totalentreprise med rådgivning (intern rådgiver)
Bygherre med intern rådgivning
Partnering (kort orientering – behandles uddybende i et andet
modul)
Offentlig/privat partnering OPP
Nøgletal.
Rådgivningsformer:
Bygherrerådgivning
Totalrådgivning
Delt rådgivning
Underrådgivning.
Aftalegrundlag:
Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og
anlægsvirksomhed AB92 (gennemgås ikke)
Mogens Bruun Jepsen
Arkitekt MAA /
Byggeøkonom MDB
Almindelige betingelser for totalentreprise ABT93 (gennemgås
ikke)
Almindelige betingelser for rådgivning og bistand ABR89
(gennemgås ikke)
Standardforbeholdene
Entreprenørernes
Rådgivernes.
Ydelsesbeskrivelserne:
Udarbejdet af Praktiserende Arkitekters Råd (PAR) = Danske
Arkitektvirksomheder (DanskeArk), Praktiserende
Landskabsarkitekters Råd (PLR), og Foreningen af Rådgivende
Ingeniører (FRI) i fællesskab eller hver for sig:
Byggeri og Planlægning
Anlæg og Planlægning
Byfornyelse. Arkitektydelser.
Produktudvikling. Arkitektydelser.
Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen
Bygherrerådgivning
Som udført.
Ydelsesfordeling mellem de forskellige rådgivere (grænsesnit):
Ydelser
Ansvar
Forsikring (kort orientering – behandles uddybende i et andet
modul)
Honorar:
Valg af honorarform:
Efter regning
Efter byggeudgift
Fast honorar
Blandingshonorar
Incitamentsaftaler
Tilbud.
Timesatser
Honorarberegning
3. Projektforløbet
Akkvisition.
Indgåelse af aftale:
Tilbud på rådgivning
Bekræftelse af aftale
Aftaleformularen ”Aftale om teknisk rådgivning og bistand”
Krav om særlige samarbejds- og projekteringsydelser fra de
udførende
Rådgivningsfaserne:
Rådgivning før projektering
Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse
Rådgivning i forbindelse med projektering
Rådgivning i forbindelse med udførelse
Rådgivning i driftsfasen
Rådgivning i forbindelse med inventar og udstyr
Rådgivning i forbindelse med planlægning
Andre ydelser.
Projektstyring:
Hvad skal der være styr på?
Styringsmodel
Fælles principper
Projektorganisationen
Omfang og indhold
Projektmaterialet
Tid
Hovedtidsplan
Beslutningsliste
Udbudstidsplan
Byggetidsplan
Arbejdsplan
Økonomi:
Bygge- og anlægsbudget
Sagsøkonomi
Kvalitetsstyring og miljøledelse (behandles på separate
kursusdage)
Personaleledelse
Kommunikation (behandles på anden kursusdag)
Risikostyring (behandles på anden kursusdag)
Aftaler (behandles på anden kursusdag).
Projektledelse, resume:
Hvad er et projekt?
Hvad er en projektleder?
Projektplanlægningsmodeller og -aktiviteter
Faser
Egenskaber
Vilkår
De 10 bud.
13. dag
Jura – regler og aftaleindgåelse
21.11.11
Gennemgang af ABR 89, fortsat.
Kl. 9.00 – 16.00
Almindelige betingelser for arbejder og leverancer (AB92) og
almindelige betingelser for totalentreprise (ABT 93), herunder:
•
•
Hans Lykke Hansen
Partner, advokat (H)
Viltoft
Krav til udbudsmateriale
Sikkerhedsstillelse
• Forrentning
• Risikoen for hændelige skader
• Ændringer i arbejdet
• Betaling
• Aflevering
• Ansvar – mangler, forsinkelse.
14. dag
Jura – AB 92/ABT 93
28.11.11
Gennemgang af AB 92/ABT 93, fortsat.
Hans Lykke Hansen
Partner, advokat (H)
Viltoft
Udbudsformer
Underviser TBA
Projekteringen – Facilities Management, drift og
vedligehold
Flemming Wulff Hansen
Driftschef
DATEA A/S
Kl. 9.00 – 16.00
15. dag
05.12.11
Kl. 9.00 – 16.00
16. dag
12.12.11
Kl. 9.00 – 16.00
Facilities Management
Hvornår og hvorfor opstår FM
FM er et ledelsesbegreb
Kendetegn ved FM ydelser og organisationer
FM som strategisk værktøj i virksomheden
Status på FM i dag
FM markedet, virksomheders brug af FM, FM leverandører og
deres produkter.
Strategisk ejendomsdrift
Ejendomsporteføljestrategier
Organisering af ejendomsdrift, bestiller-/udførermodellen
Indkøbsstrategi, kontrakt og samarbejdsformer
Drift- og vedligeholdelsesprocessen, fra identificering af behov til
udførsel
Synergi med andre FM aktiviteter
FM i anlægsfasen og i overgangen fra anlæg til drift.
Eksempler på FM værktøjer:
Benchmarking
Space management
It-systemer
Alle emner vil blive eksemplificeret gennem cases, og der vil være lagt
op til dialog med aktivering af deltagernes egne erfaringer i relation til
emnerne.
JULEFERIE
17. dag
Tid, ressource og økonomiplanlægning – overblik og styring Henrik Funch
02.01.12
Tidsplanlægning:
klassisk planlægning
ressourcer og kapacitet
gant- / mindmaps- / cyklogramplanlægning
MS project- og onlineplanlægning
Mindmapping som overordnet planlægning
planlægning under produktion.
Kl. 9.00 – 16.00
Funch Rådgivende Ingeniør ApS
Tid og samspillet med økonomien:
sammenhænge tid og økonomi
opbygning af økonomi bl.a. ved andre værktøjer end Excel
introduktion til nemme finanssystemer
interaktivitet med Excel
styring af ændringer i tid
styring af ændringer i økonomi
uforudset økonomi
skab overblik over ekstraøkonomi og påvirkning af tid.
Rapportering af tid og økonomi:
afrapportering af tid og økonomi uden stress
rapporteringsmetoder med periodisering
18. dag
Byggepladsen – fra udførelse til drift
09.01.12
1. Hvad ved vi?
Kl. 9.00 – 16.00
2. Rådgivningsydelser i udførelsesfasen
Danske Ark/FRI’s ydelsesbeskrivelse ”Byggeri og anlæg”.
Projektopfølgning
Byggeledelse
Fagtilsyn
Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen.
3. Love & bekendtgørelser
Bygningsreglement 2010
Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende
arbejdssteder.
Mogens Bruun Jepsen
Arkitekt MAA /
Byggeøkonom MDB
Bekendtgørelse om arbejdets udførelse.
4. Vejledninger m.v.
Arbejdstilsynet.
Branchearbejdsmiljørådene.
www.byggeprocessen.dk
5. Byggepladsens drift og indretning
Det administrative grundlag:
Byggesagsbeskrivelse
Arbejdsbeskrivelse
Plan for sikkerhed & sundhed
Særlige risici
Byggepladsplanen
Beredskabsplanen
6. Byggeledelse i praksis
Byggepladsens organisation:
Organisationsdiagram
Hvad laver byggelederen?
Hvad laver fagtilsynet?
Styring af byggepladsen og produktionen:
Administration
Møder:
Bygherremøde
Byggemøde
Sikkerhedsmøde
Entreprenørmøde
Projektgennemgangsmøde
Tid:
Byggetidsplanen
Arbejdsplanen
Trimmet byggeri
Økonomi:
Byggeregnskab
Mer- og mindreydelser
KS:
Tilsynsplaner
Tilsynsnotat
Tilsynsjournal
Tekniske forespørgsler
1. gangs produktioner
Referencearbejder
Aflevering og eftersyn:
Afleveringsforretning
1-årseftersyn
5-årseftersyn.
7. Opgaver
Individuel opgave
Gruppeopgave
19. dag
16.01.12
Kl. 9.00 – 16.00
Byggeøkonomi – Budgettering af bygge- og anlægsprojekter
Introduktion til dag 1
Budgettering og ydelsesbeskrivelsens faser
Budgetstyringssystem ”Den røde tråd”
Formål, krav og ansvar
Janne Skovgaard Kristensen
Senior Cost Engineer, Project Mgmt. &
Eng. Support,
Bygningskonstruktør MAK
NNE Pharmaplan
Kalkulationsopdeling og -strukturering
Kalkulationens forudsætninger
Kalkulationsværktøjer
Honorarberegninger
Usikkerheder og prisafgivelse
Indeksering, inflation og prisregulering
Caseopgave, del 1
20. dag
23.01.12
Byggeøkonomi – Budgetopfølgning og erfaringsopsamling
Opsamling på dag 1 og introduktion til dag 2
Kl. 9.00 – 16.00
Janne Skovgaard Kristensen
Senior Cost Engineer, Project Mgmt. &
Eng. Support,
Bygningskonstruktør MAK
NNE Pharmaplan
Budgetopfølgningssystem
Byggeregnskab og kontostruktur
Entrepriseopfølgning
Erfaringsopsamling og efterkalkulation
Definering og opsamling af nøgletal til brug ved budgettering
International Cost Engineering
Caseopgave, del 2
21. dag
Projekteringen – Totaløkonomi
30.01.12
Vurdering af usikkerheder
Kl. 9.00 – 16.00
Kalkuleopbygning
Ken L. Bechmann
Professor, Ph.d.
Institut for Finansiering, CBS
Eksempel vedr. konkret byggeopgave
Gennemgang af hjemmeopgave
Nutidsværdi / Nutidsværdi – eksempel totaløkonomi
22. dag
06.02.12
Kl. 9.00 – 16.00
Projekteringen – Totaløkonomi i praksis
Forskellige parters økonomiske interesser og risici
Kalkuleopbygning – hvordan håndteres?
Vurdering af miljømæssige tiltag i forhold til totaløkonomi,
energimærke og CO2
Præsentation af totaløkonomiske beregninger så disse bliver
operationelle i hele projektforløbet
Internationale tendenser og udfordringer for byggeøkonomer i
fremtiden.
Henrik Sørensen
Director, Business Development
eMBA(MMT), M.Sc. Engineering, M.FRI
Esbensen Consulting Engineers A/S
VINTERFERIE
23. dag
Bygherrerådgivning – udbud og licitation
20.02.12
1. Bygherrerådgivning
Par (=Danske Arkitektvirksomheder)/FRI ydelsesbeskrivelse
”Bygherrerådgivning”, december 2003.
Bygherrerådgiverens rolle.
Kl. 9.00 – 16.00
Mogens Bruun Jepsen
Arkitekt MAA /
Byggeøkonom MDB
Bygherrerådgivning ved:
Byggeri i fag-, stor- eller hovedentreprise
Byggeri i totalentreprise
Byggeri i partnering
Lejerrådgivning
Investorrådgivning
Andre ydelser
2. Udbud og licitation
Love, regler og retningslinjer for udbud (kort repetition/er
gennemgået på andre kursusdage):
Nationale regler. CB’s udbudsformen
EU-regler.
Private bygherrer
Offentlige bygherrer
Prækvalifikation.
Entreprise- og samarbejdsmodeller.
Udbudsmaterialet.
Udbudsmateriale ved:
Samarbejds-/incitamentsaftale
Byggeprogram
Tidligt udbud
Hovedprojekt
Udbudsbrev.
Prisindhentning:
Overslag
Regningsarbejde (Regler for tilbud).
Licitation:
Licitationshandlingen
Tilbudsgennemgang
Forhandlinger
Indstilling
Kontrahering
Accept
24. dag
Forsikringsforhold i byggeriet
27.02.12
De seneste år er der stillet flere og flere nye krav til forsikringen af
rådgivernes ansvar.
Dertil kommer forekomsten af nye typer erstatningskrav. Hvordan
kan disse krav forhandles, forsikres og indpasses i
rådgiverkontrakterne?
Kl. 9.00 – 16.00
Ansvar ifølge ABR 89
Nye forældelsesregler og forbrugerbeskyttelse
Forsikringskrav til arkitekter og ingeniører
Hvad forsikringerne dækker
Løbende forsikringer
Projektforsikringer
Valg af forsikring til de enkelte opgaver
Rådgivningsaftalerne og rådgiveradfærd
Eksempler til utraditionelle krav til rådgiverkontrakten
Typiske skadesager – gennemgang af udvalgte eksempler
Eksempler på utraditionelle erstatningskrav
Partnering og forsikring
Byggeskadeforsikring – hvad gør rådgiveren?
Paul Jeppesen
Cand.scient.pol.
DANSKE ARK
Gæst: Ronnie Niemann
Bygningskonstruktør og byggeøkonom
TRYG
Opgave
25. dag
05.03.12
Kl. 9.00 – 16.00
26. dag
Vurdering af tilbud, bygherrens økonomiske vilkår
Byggeriets aktuelle vilkår
Projektledelse set med økonomens øjne
Organisering af anlægs- og driftsopgaver:
Projektets størrelse – scope
OPP, OPS osv.
Finansieringsmodeller
Risikovurdering og -fordeling
Værdianalyser
Tildelingskriteriernes betydning og vægtning
Finansiel regning, kalkulationer mv.
Gennemgang og vurdering af tilbud
Opgaver, diskussion og aktuelle spørgsmål
Afsluttende prøve
12.03.12
27. dag
Evaluering og diplom
30.03.12
Efter kl. 18: afslutning med middag i byen
Klaus Ahm
cand.polit., partner
Infrastructure Advisory Services
Ernest & Young