Referat fra d. 27.5.14 - Den integrerede Institution Skovly

Transcription

Referat fra d. 27.5.14 - Den integrerede Institution Skovly
FORÆLDREBESTYRELSESMØDE 1.
REFERAT
MØDEDATO:
27. maj 2014.
MØDESTED:
SKOVLY.
MØDETID:
KL. 19,00 – 21,30
DELTAGERE:
Bestyrelse:
Jannie Rimmer
Hans Vedstesen
Kristina Holst Juul
Henriette Hylle
Rikke Kristensen
Suppleanter:
Tina Jensen
Citha Løvendahl-Hansen
Kristina Mossin
Afgående medlemmer:
Michael Rodding
Medarbejderrep.:
Conny Rasmussen
Dina Kjerkegaard
Fraværende:
Thilde Bødtker (afg.)
Line K. Lauersen (afg.)
Jimmi Brøndum (afg.)
Jesper Mankopf Møller Nielsen (afg.)
Ordstyrer:
Referent:
Jannie Rimmer
Dina Kjerkegaard
1
Referat:
Goddag til nye medlemmer af forældrebestyrelsen samt farvel til afgående
medlemmer.
Der serveres smørrebrød.
1. Godkendelse af dagsorden.
Punktet Skal/kan opgaver udsættes til næste møde, da vi mangler at få tilrettet det endelige forslag.
Navne tilrettet 
2. Godkendelse af bestyrelsesprotokol fra sidste møde.
Er udsendt til alle medlemmer og suppleanter (”gammel” bestyrelse) Skal være gennemlæst inden mødet.
Det drejer sig om mødet d. 8. april 2014.
Underskrevet.
3. Konstituering af ny forældrebestyrelse.
Formand: Jannie Rimmer
Næstformand: Kristina Holst Juul
Kasserer: Hans Vedstesen
4. Orientering om forældrebestyrelsesarbejdet v. Tove. (19,10-19,20)

Gennemgang af styrelsesvedtægt – skal så vidt muligt være gennemlæst inden mødet.
(vedhæftet som bilag til nyvalgte medlemmer og suppleanter.)
 Tavshedserklæring som underskrives af nye medlemmer/suppleanter.
Styrelsesvedtægt gennemlæst inden mødet.
Tove orienterer.
Forretningsorden udleveret. På dagsorden på næste møde.
Det forventes, at dagsorden og bilag er gennemlæst inden møderne.
Emner til dagsorden kan sendes til Tove senest 10 dage inden mødet.
Mail: [email protected].
5. Evaluering af forældremødet d. 13. maj.
Ca. 35 forældre mødte op til forældremødet. Er det acceptabelt, eller kan vi gøre det bedre??
Ca. halvdelen af børnene er repræsenteret.
Forslag: årsberetning og valg fra 17-17.30 (underholdning til børnene) og derefter grillfest /
sommerfest fra 17.30-ca. 19.30. Gruppemøder separat på en anden aften.
Gruppemøderne skal afholdes separat (et problem hos uglerne)… Mere dialog og mindre
information (forældrene sad og personalet stod op). Det var svært at stille spørgsmål.
Vi tager det op på et senere møde, hvordan vi gør fremover og om der skal være to møder om året.
Vi skriver en kort evaluering i komposten.
Bedre information/reklame/fodarbejde/synliggørelse om mødet inden dagen. Evt. på infoskærme
(Tabulex). Jannie sender mail til Rene (chef for dagtilbud) og rykker for svar/orientering vedr.
Tabulex. Tages op på næste møde.
Vi kan overveje at opdele forældrekaffe for grupperne på forskellige dage. Men nogle forældre kan
have svært ved at få det passet ind med arbejdstider. Tages op på et senere møde.
2
6. Valg vedr. madordning.
Forældrebestyrelsen skal tage beslutning om, hvorvidt der skal være valg vedr. madordning hvert
eller hvert andet år.
Valg til madordning blev sidst afholdt august 2013.
Bestyrelsen besluttede, at der skal stemmes hvert andet år vedr. madordning.
Kristina H.J. skriver til Nanna Nyhus om beslutningen gælder fra d.d. eller om det først er efter
afstemning i august 2014.
7. Arbejdsdag.
Dato for arbejdsdagen bliver d. 21. september.
På forældremødet d. 13. maj blev der valgt 5 forældrerepræsentanter til legepladsudvalget.
Udvalget består af: Edva (Sofia Victoria Ugle), Tom (Josefine Svale og Benjamin Ugle), Rikke
(Silja Ugle og Johannes Svale), Claus (Emma Ugle), Rasmus (Sofie og Nicolaj Larver) samt 2
medarbejderrepræsentanter, hvor Janni er den ene. Hvem den anden bliver, får I besked om på
mødet.
Udvalgets første møde afholdes i juni (dato ej planlagt) hvor vi beslutter, hvad der skal renoveres
samt evt. nye tiltag.
Gode ideer modtages gerne 
Bestyrelsen skriver i Komposten, at gode ideer modtages. Samt opslag på en plakat.
Fremover foreslår bestyrelsen at vi holder arbejdsdag i foråret eller evt. to gange om året.
Opgaverne skal være meget veldefinerede (hvilket de også er )
Vi vurderer fra år til år (i december), om der er behov for en eller to dage.
De sidste 2 år har vi haft Åbent hus arrangement på arbejdsdagen – skal det også være sådan i år??
Ja. Vi drøfter indhold og annoncering (opslag ved købmanden, avisen, Stouby bladet m.m.) på et
senere møde. Tovholder: Kristina M.
8. Hvordan kommer forældrebestyrelsen mere i dialog m. forældrene.
På mødet d. 8. april blev der drøftet/besluttet følgende:
”Synliggørelse af bestyrelsesmedlemmer med badge, vest el. lign. til forældrekaffe, forældremøder og
andre arrangementer.
Jannie fortæller om bestyrelsens ønske om dialog til forældremødet.
Der tages et billede af den nye bestyrelse til en infotavle.
Bestyrelsens møder nævnes i komposten med en kort oversigt over punkter og evt. med en kommentar
fra bestyrelsen.
Nyt punkt på dagsordenen: ”Nyt fra forældrene”, hvor vi kan drøfte indkomne forslag / kommentarer.”
Er der flere muligheder/gode ideer??
Vi laver en mail f.eks. ”[email protected] ”, som en person tager sig af at administrere.
Jannie er administrator.
Tina er tovholder på at dele relevant info på facebook – Stouby gruppen.
9. Drøftelse af oprettelse af en lukket facebookgruppe til intern brug i
forældrebestyrelsen.
Kristina H.J. opretter en lukket facebookgruppe for bestyrelsens forældremedlemmer og er administrator..
Vi skal bare passe på med personfølsomme oplysninger.
3
10. Sommerfest
Sommerfesten bliver afholdt d. 27. juni i Skovly.
Underholdningen er på plads. Det bliver Troldemor (som vi har haft besøg af 2 gange tidligere, senest
I december 2013) som kommer og underholder både børn og voksne.
 Hvornår skal sommerfesten starte og hvornår skal vi slutte? Vi starter når forældrene henter (dvs.
løbende i løbet af eftermiddagen) og Troldemor kommer kl. 16. Vi spiser kl. 17.30 og slutter kl.19.
 Skal der serveres kaffe og kage? Kaffe og frugt.
 Skal der grilles eller? Dina reserverer grill fra skolen. Henriette medbringer evt. slush ice maskine
5 kr. pr. kop. En far kommer med en popcornmaskine 5 kr. Sodavand og brikjuice 5 kr.
 Og så er der lige lidt økonomi som Tove ønsker drøftet… Bhv. betaler Troldemor.
11. Regnskab 2014.
Regnskab maj udleveret.
12. IT i børnehøjde.
IT i forhold til Dagtilbudsområdet:
Mål:
 At IT tænkes ind i børnehavens indretning.
 At det enkelte dagtilbud inden udgangen af 2014 har sikret børnene mulighed for adgang til de
digitale medier.
 At alle bestyrelser inden udgangen af 2014 har fastlagt principper for anvendelse af digitale
medier som et pædagogisk redskab.
 At digitale medier reelt anvendes som pædagogisk redskab i hver enkelt institution, SFO og
skoleklasse.
Finn Abrahamsen (Leder af Børnehuset Spiloppen) har tilbudt at komme til et forældrebestyrelsesmøde og fortælle om deres Mediepædagogik og brug af Ipads.
Vi kan ligeledes få hjælp fra Hedensted Kommune – nærmere betegnet fra skolernes it-og medieenhed
CPU. I en forsøgsperiode fra 1. maj til 10. oktober 2014 tilbyder de pædagogisk support til
kommunens Dagtilbud. Det handler bl.a. om hjælp til aktiviteter med it og medier med børnene.
Det der skal tages beslutning om er, hvordan vi anvender it i Skovly…..
Tove sender det materiale, der allerede er arbejdet med. Vi holder et ekstraordinært møde
d. 9. september kl. 19-21.30.
13. Siden sidst.
Først og fremmest har vi nydt forårets komme og det gode vejr.
På sidste bestyrelsesmøde fortalte vi om de udfordringer vi havde med de ”eventyrlystne” børn, som
havde svært ved at overholde de ”usynlige” grænser ud til skov og mark, men de pædagogiske tiltag vi
lavede medrøde stopskilte og snak til børnemøder, har ”båret frugt”, så pt. går det rigtig fint. Vi har
indkøbt orange veste, som Larver og Svaler har på, når de går i skoven.
Svømmetirsdagene er blevet brugt til udflugter, som er gået til Ørum legeplads og Vejlefjord.
4
Hornugler og Perleugler er gået i gang med læreplanstemaet Krop og bevægelse. Temaet udmøntes i et
cirkusprojekt, hvor der er indtænkt både fysiske og kreative aktiviteter. Alle aktiviteter foregår i
skovtiden og der er ikke fastlagt en endelig tidsramme. Der arbejdes med temaet, så længe det giver
mening for børnene.
14. Bordet rundt.
Ordet er frit 
 Frivillighed. Lad rygtet spredes i byen  Vi skal reklamerer noget mere. Bl.a. hos Stoubys
aktive piger og i Stouby Bladet og på Stouby.nu. (Dina)
15. Mødeplan for det kommende år.
 28. august 19-21.30
 9. september – ekstraordinært 19-21.30
 25. november 19-21.30
Mødeplan for foråret 2015 planlægges på mødet i november.
Orienteringssager.
Børnenormering:
Indmeldte børn 1. juni 64 heraf 11 vuggestuebørn.
Personale:
Diana har sidste arbejdsdag d. 30. juni
Karen er ansat til og med uge 28.
Dorte vender tilbage til Skovly efter sommerferien.
Frivillighed:
Vores frivillighedsplakat har været ”synlig” i Stouby i ca. en måned. Der er endnu ikke nogen som har
meldt sig som frivillig.
Samarbejde m. Stouby Skole.
Viceskoleleder Anne Marit (Stouby Skole) samt Tove (Skovly) er blevet enige om, at få et udvidet
samarbejde i gang mellem lærere og pædagoger. Der er brug for, at vi sætter os sammen og får en
drøftelse af, hvordan vi kan lære af hinanden. Vi erkender, at vores kulturer er meget forskellige og det
kan ind imellem være en barriere i forhold til samarbejdet.
Ligeledes er et bredere samarbejde vigtigt set i lyset af det kommende inklusionsarbejde.
Anne Marit og jeg (Tove) er enige om, at vi skal have en ekstern konsulent til at hjælpe med at få lavet
et eventuelt kursusforløb.
Indtil videre er der aftalt at Anne Marit, Torben Bloksgaard (som bl.a. underviser i kommunikation og
inklusion) og Tove holder et møde inden sommerferien, hvor vi skal drøfte indhold, tidsperspektiv og
økonomi. Et eventuel kursusforløb håber jeg vil blive afholdt i foråret 2015.
Punkter næste møde:




5
Alkoholpolitik
It i børnehøjde
Samarbejde med dagplejen / Multihuset / skolen /mødregrupperne.