Rettelsesbrev nr. 2 med spørgsmål og svar til

Comments

Transcription

Rettelsesbrev nr. 2 med spørgsmål og svar til
Dato
Sagsnr.
Sagsbeh
16-04-2014
3120
jim
Rettelsesbrev nr. 2 med spørgsmål og
svar til udbudsmaterialet
Holbæk Forsyning A/S
Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk
Der er kommet nedenstående spørgsmål til udbudsmaterialet:
Tlf
Fax
[email protected]
www.holfor.dk
70 11 12 50
70 11 12 51
Dir.tlf
30 10 36 17
[email protected]
Udbud
Afsnit 1.1 Rådgiveraftalens omfang
Side 3 (4.afsnit): Der står, at den mest fordelagtige placering skal vurderes i
forhold til anlægsøkonomi og den fremtidige drift. Kan bygherre bekræfte, at der
maksimalt skal vurderes to tracéer?
Der skal maksimalt vurderes tre tracéer. De 2 der er beskrevet i bilag 3 og et evt.
bedre forslag fra rådgiver.
Holbæk Spildevand udbyder rådgivningsydelsen for nedlæggelse af 4
renseanlæg, inkl. slammineraliseringsanlæg i henhold til miljøtilladelse, samt de
afskærende ledninger til Tysinge Renseanlæg.
Vi anmoder om, at bygherren fremsender miljøtilladelserne for de 4
rensningsanlæg, i det, der kan være særlige krav som rådgiver ska tage højde
for, i forhold til nedlæggelsen.
Miljøtilladelserne til Ugerløse og Store Merløse er vedlagt i bilag 6. I vores arkiver
findes der ikke miljøtilladelser til Undløse og Østrup renseanlæg.
Afsnit 2.5 Tildelingskriterium
Kan vi forvente, at tildeling af point på pris alene bliver på grundlag Sum af alle
ydelser i Tilbudsliste eller bliver der vurderet på delsummer Sum for pos. 1 og
sum for pos 2?
Er der mulighed for at tildelingsmodeller bliver oplyst, således at der på forhånd
er åbenhed omkring, hvorledes bygherren vurderer tilbuddene?
Nej.
Tilbudspris: Hvilken model bruges til pointgivningen – fastsættes der en targetpris
som er udgangspunktet?
Oplyses ikke.
Vil bygherre også foretage en vurdering af om den afgivne pris er
gennemarbejdet og realistisk (på samme måde som bygherre vil vurdere
beskrivelsen)?
Oplyses ikke.
Kompetencer/CV’er: Skal kompetencer fremgå andre steder end i CV’erne, eller
menes der udelukkende CV’er?
Holbæk Forsyning Holding A/S
CVR 33 03 26 33
EAN
57 90 00 189 7956
Holbæk Spildevand A/S
CVR 32 76 55 72
EAN
57 90 00 189 7970
St. Merløse Varme A/S
CVR 33 03 30 79
EAN
57 90 00 189 8007
Holbæk Service A/S
CVR 33 03 28 38
EAN
57 90 00 189 7963
Holbæk Vand A/S
CVR 33 03 33 46
EAN
57 90 00 189 7987
Jyderup Varme A/S
CVR 33 03 31 25
EAN
57 90 00 189 8014
Holbæk Affald A/S
CVR 33 03 31 92
EAN
57 90 00 189 7994 (dagrenovation)
EAN
57 90 00 189 8021 (genbrug)
1/8
I CV’erne skal det fremgå tydeligt hvilke kompetencer den enkelte medarbejder
har, derfor er kompetencerne en del af CV’erne.
Beskrivelse af projektets gennemførelse: Hvad er vigtigt for bygherre –
organisation (skal PL også være fagteknisk udførende?), processen, tidsplan
mv.?
Oplyses ikke.
2.6 Krav til tilbuddets indhold og udformning
Stiller bygherren krav til rådgiverens betingelser om eventuel økonomisk
ansvarsbegrænsning?
Ja, 2 gange honorar
2.7 Aflevering af tilbud.
Er det en fejl at de bydende ikke har adgang til at overvære åbning af tilbuddene.
Iflg. Tilbudsloven må de bydende være til stede og blive bekendt med tilbudssum
og forbehold?
Nej.
Ifølge Tilbudslovens afsnit II er der ikke noget krav om, at de bydende skal have
mulighed for at overvære åbning af tilbuddene og blive bekendt med tilbudssum
og forbehold.
I henhold til vejledning til annonceringspligten efter tilbudslovens afsnit II kapitel
5.4 afsnit 1:
Ordregiver skal i annoncen angive, hvortil ansøgningen/tilbud skal sendes. Dette
behøver ikke være ordregivers egen adresse.
Kapitel 5.4 afsnit 2:
Den angivne adresse behøver ikke være en fysisk adresse. Ordregiver kan
således stille krav om, at ansøgningen/tilbuddene indsendes elektronisk.
Tilbuddene til dette udbud kan sendes elektronisk, med posten og afleveres
personligt på adressen Tåstrup Møllevej 5, 4300 Holbæk.
Bilag 1 Ydelsesbeskrivelse
1.1 Forundersøgelser
Hvad defineres under ”mv.” ved ansøgning om myndighedstilladelser?
Der skal søges om tilladelse hos vandløbsmyndigheden de steder trykledningen
krydser åbne vandløb. Hvis trykledningen krydser fredede fortidsminder eller
beskyttede engarealer, skal der søges om tilladelse til det. Ligeledes skal Holbæk
Museum kontaktes, for at få en vurdering af de forundersøgelser der skal ske i
det kommende ledningstracé.
2/8
Er der iværksat forhandling om myndighedskrav for udledning til recipienterne
efter at renseanlæggene er nedlagt?
Nej.
Er der mulighed for at sammenholde vandmængder fra Sambaberegninger med
nogle indløbsmålinger på renseanlæggene?
Der er ikke indløbsmålinger til nogen af renseanlæggene, men der er
udløbsmålinger til Undløse, Ugerløse og Store Merløse renseanlæg.
Gennemgang af bygherres materiale om eksisterende og fremtidige kloakforhold.
Det er ikke med vor viden muligt at pris-sætte den ydelse – kan vi indkredse det
ved at angive f.eks. at det er ud fra bygherrens plantegninger og topografiske
afgrænsninger (som bygherren oplyser) at rådgiver gennemgår de nuværende
kloakforhold?
Bygherre leverer alle nødvendige oplysninger om de eksisterende forhold digitalt.
Vi kan ikke vurdere de fremtidige kloakforhold, hvor forekommer det? Måske
kunne denne tilføjelse udgå?
De fremtidige kloakforhold fremkommer at den gældende spildevandsplan.
Beregning af forventede vandmængder – kan vi ikke benytte spildevandsplanens
tal?
Spildevandsplanens tal skal vurderes i forhold til Sambaberegningen.
Er evt.. ”effektuering” i afsnit 1.13 en supplerende ydelse?
En evt. effektuering afregnes på regning,
Hvordan skal rådgiver berigtige skel – skal der rekvireres landinspektør og ske
afsætning af alle skel der indgår i entrepriseområdet?
Der skal rekvireres landinspektør til afsætning af skel i entrepriseområdet ved det
kommende ledningstracé. Bygherre betaler for landinspektøren.
Geotekniske og miljøtekniske undersøgelser: Kan bygherre bekræfte at geoteknik
og miljøundersøgelser er bygherreleverance og at rådgiver udelukkende står for
rekvireringen via underhåndsbud hos to leverandører?
Miljø og geotekniske undersøgelser er bygherreleverance og rådgiver står
udelukkende for rekvireringen via underhåndsbud hos to leverandører.
Vurdering af behov for miljøtekniske undersøgelser – dette problem er aktuelt
afhængigt af hvordan arealerne skal anvendes fremover. Har Holbæk Forsyning
nogen idé om, hvad der er gangbart som anvendelse.?
Nej, men håber på gode idéer fra rådgiver.
1.2 Projektforslag/skitseprojekt
Hvor ofte skal der være projektmøde? Et sted i materialet står der hver uge
(hovedtidsplanen i bilag 1) mens der et sted står 14. dag (pkt.1.2 i bilag 1)?
Der skal inden aflevering af projektforslag/skitseprojekt d. 30. juni 2014 afholdes
et møde ca. hver 14. dag med et loft på 5 møder.
Er ”projektering i afsnit 1.2 en overskrift? Hvis nej, ønskes ydelsen præciseret.
I afsnit 1.2 afsnit 2 slettes projektering.
3/8
Det skal i selve projektet vurderes om der opstår svovlbrinteproblemer – og hvis
ja, skal rådgiver projektere tiltag til bekæmpelse. Skal tid til projektering indgå i
tilbuddet og hvis ja, hvor meget skal afsættes på denne post – som måske
kommer i brug?
Der skal sættet tid af til beregningen og vurderingen af
svovlbrinteproblematikken.
Hvis der skal projekteres tiltag til bekæmpelsen af svovlbrinte bliver det på
regning.
Hvilket indhold af opløst COD fra hver by skal der regnes med ved vurdering af
svovlbrintedannelse i trykledningerne.
Til beregningen af svovlbrintedannelsen er det opholdstiderne i trykledningen der
skal beregnes.
Skal pumpeudbuddet være et funktionsudbud? Hvem udsender det? Til hvor
mange (i bilag 3 står der tre leverandører)? Tildelingskriterie? Licitation?
Kontrahering? Hvornår ønskes kontrahering med pumpeleverandør? Det ønskes
en mere uddybende beskrivelse af, hvad rådgiver skal give pris på.
Der skal udarbejdes et funktionsudbud til 3 pumpeleverandører til levering af
pumper, pumpesumpe, ventilbrønde og brønde til flowmålere.
Tildelingskriterie: Økonomisk mest fordelagtigt.
Licitation november 2014.
Kontrahering med pumpeleverandør i løbet af december 2014.
Er det korrekt at detaljeret pumpeudbud skal udarbejdes, før der foreligger et
godkendt hovedprojekt for trykledningerne?
Ja
Hvad forstås ved bassiner?
De sparebassiner el. lignende der i fremtiden skal bruges på de
regnvandsbetingede overløb.
Hvad er grundlaget for beregning af bassinkapacitet?
Bassinkapaciteten skal i forhold til de nye ansøgninger til udledningstilladelser
have beregnet den rigtige kapacitet.
Hvis hele oplandet til pumpestationen er færdigsepareret, skal det vurderes, om
der stadig skal være en buffer til indsivning el. lign. under kraftige
regnvandssituationer.
Vurdering og beregning af den nuværende kapacitet og fysisk tilstand af de
nuværende bassiner. Vi kunne ønske en besigtigelse af anlæggene, hvor man
kan gøre iagttagelser. Den fysiske tilstand kan man næppe vurdere medmindre
bassiner og brønde er tømt for vand.
Hvilke tegninger findes der over anlæggene? Disse ønskes til rådighed for
prissætningen.
Da tegningsmaterialet er mangelfuldt bliver det ikke lagt som bilag til
udbudsmaterialet.
4/8
Beregning af nuværende bassinkapacitet samt vurdering af fysiske forhold. Hvis
kapaciteten er for lille, skal dr projekteres en udvidelse – og hvis den fysiske
tilstand er ringe skal der projekteres renovering af bassiner. Kan bygherre
bekræfte, at hvis kapaciteten ikke er til stede og hvis den fysiske tilstand ikke er
acceptabel, så foregår projekteringen af større bassiner og renoveringstiltag i
regning? Alternativt ønskes en tidsmæssig ramme oplyst.
Det kan bekræftes, at hvis kapaciteten ikke er til stede og hvis den fysiske tilstand
ikke er acceptabel, så foregår projekteringen af større bassiner og
renoveringstiltag i regning.
Hvilke af anlæggene har et slammineraliseringsanlæg? Hvor store arealer
beslaglægger disse, og hvor gamle er anlæggene?
Se bilag 6 miljøtilladelser til slammineraliseringsanlæggene til Store Merløse og
Ugerløse renseanlæg. Der findes i vores arkiver ikke miljøtilladelser til Undløse
og Østrup renseanlæg.
Der er ikke tale om detailkloakering. Hvad omfatter opgaven brøndnummerering
og oprettelse af midlertidigt DanDas?
Er det korrekt forstået at der skal oprettes en midlertidig database med
projekterede knudepunkter?
Alle nye brønde, ventilbrønde og pumpesumpe skal nummereres efter Holbæk
Spildevands nummersystem og oprettes i en midlertidig DanDasdatabase.
1.3 Detailprojekt og udbudsmateriale
Hvor mange møder skal der indregnes i denne fase?
Der skal i detailprojekteringsfasen afholdes et passende antal møde med et loft
på 6 møder.
Der omtales alene udbud af bygge & anlægsentreprise og pumpeentreprise. Hvor
tænker bygherren, at el & SRO-entreprisen skal indarbejdes eller skal der
udføres et udbud mere for el & SRO.?
Der skal ikke udføres et udbud til el og SRO. Et evt. udbud vil blive lavet af
bygherre.
Hvem sørger for elforsyning til nye hovedpumpestationer?
Bygherre.
1.4 Prisindhentning og kontrakt
Der skrives min. 4 entreprenører. Hvor mange udbudsmaterialer skal indgå i
tilbuddet (i bilag 3 står der 5-6 entreprenører)?
Der skal udarbejdes 6 udbudsmaterialer.
Kan bygherre bekræfte, at kriteriet for anlægsentreprisen er billigste pris?
Ja
5/8
Digitalt projekt
Definer ”undervejs”. Hvor tit skal der sendes pdf-filer til forsyningen – og hvad
specifikt ønskes fremsendt?
I projektforslag/skitseprojekt forløbet skal der tilsendes pdf-filer 2 gange over
plantegninger, længdeprofiler og snittegninger til trykledninger, pumpestationer
og rensningsanlæg. Tegningerne skal vise fremdriften i processen.
I detailprojekteringsfasen skal der ligeledes sendes det samme 2 gange, samt 1
sæt pdf-filer med udbudsmaterialet til gennemgang 2 uger inden udsendelsen af
udbudsmaterialet.
Hovedtidsplan:
Hvornår er deadline for ekspropriationsmaterialet?
Ledningstracé skal være fastlagt d. 30. juni 2014. Fra den dato begynder
landinspektøren at udarbejde ekspropriationsmaterialet til projektet.
Udlæg
Vil bygherre overveje af hensyn til ligebehandlingsprincippet mellem de bydende
at betale udlæg til transport, opholdsudgifter samt tidsforbrug til kørsel.
Nej.
Generelt: Hvem står for projektledelsen, økonomiopfølgning og
statusrapportering?
Det er bygherre der står for projektledelsen, økonomiopfølgning og
statusrapportering når anlægsprojektet går i gang.
Rådgiver står for statusrapportering til bygherre under projekteringsfasen.
Generelt: I forbindelse med indregning af kørselsudgifter og transporttid ønskes
oplyst, hvor projekteringsmøder mv. afholdes?
Projekteringsmøder skal afholdes hos bygherre Tåstrup Møllevej 5, 4300
Holbæk.
Bilag 2 Tilbudsliste
Pos 1 Projektering Skal ”Sum for pos. 1” betragtes som en anslået pris efter
skønnede timer – eller som en fast pris?
Sum for pos. 1 betragtes som en fast pris for den samlede rådgivningsydelse.
Hvordan afregnes honoraret? Er det i forhold til de faste priser pos.1 i
tilbudslisten (i alt kolonnen) eller er det efter medgået tid med loft?
Honoraret afregnes i forhold til de faste priser pos. 1 (i alt kolonnen)
Der ønskes præciseret, hvilke pumpestationer for henholdsvis Ledningsforslag 1
og Ledningsforslag 2 der skal medtages i tilbuddet.
Dispositionsforslaget bilag 3 er vedlagt udbudsmaterialet til en hjælp for de
bydende til at få et hurtigt indblik i opgavens omfang. Om det er ledningsforslag
1, 2 eller en hel anden løsning der skal projekteres, er en del af denne opgave at
få vurderet og klarlagt. Derfor ved vi endnu ikke, hvor mange pumper og
pumpestationere der skal med i et kommende pumpeudbud.
Bliver der af Holbæk Spildevand A/S udlevereret en hydraulisk model til den
valgte rådgiver?
6/8
Nej.
I forbindelse med evaluering af indkomne tilbud tæller prisen 50%. Kan der siges
noget om pointsystemet?
Nej.
Bliver laveste pris for eksempel tildelt 10 point, mens en pris på for eksempel +
1.000.000 DKK i forhold til laveste pris tildeles 0 point?
Oplyses ikke.
Vi går ud fra at eventuelle geotekniske undersøgelser entreres direkte af Holbæk
Spildevand A/S, dette ligesom med landinspektør?
Ja.
I indledningen Rådgiveraftalens omfang står at der skal udarbejdes en beregning
af forventede vandmængder. I ”dispositionsforslag” er angivet vandmængder som
fremgår af spildevandsplanen og en Samba beregning udført i 2012.
Skal der laves en SAMBA eller MIKE URBAN beregning, og på hvilket grundlag.
Skal der udarbejdes nye tal for PE belastning, industrier etc.? Fremlægger
bygherre nye grundlæggende data – og i givet fald hvilke?
Der skal ikke laves en ny SAMBA eller MIKE URBAN beregning, men status til
kloak-oplandene til renseanlæggene skal vurderes i forhold til de beregninger der
er udført i 2012.
Det skal vurderes, om Holbæk Spildevand A/S er nået så lagt med
separatkloakeringerne, som modellen forudsætter.
Kan Ugerløse forudsættes at være fuldt separatkloakeret, og et bassin dermed
overflødigt?
Ja, Ugerløse forventes at være fuldt separatkloakeret med udgangen af 2014.
Om et bassin så er unødvendigt, er en af de opgaver, der skal vurderes af
kommende rådgiver.
I Kirke Eskilstrup er et problem opland KE03 blevet separatkloakeret i 2011;
kapacitetsproblem i den sydlige del af Kirke Eskilstrup skulle derved være løst.
Om denne separatkloakering har løst problemet, skal vurderes af kommende
rådgiver.
Dispositionsplan p 6: ”Pumpestationer bestykkes iht pumpemanual type A” Kan vi
finde den et sted i udbudsmaterialet?
Nej
Der vedlægges bilag 7 ”vejledning for pumpestationer” (før kaldet pumpemanual.)
Hvem udfører bygherrens forpligtelse til arbejdsmiljøkoordinering i
projekteringsfasen og i udførelsesfasen.?
Det er rådgiver der skal udføre arbejdsmiljøkoordineringen i projekteringsfasen
og bygherren der står for arbejdskoordineringen i udførelsesfasen.
7/8
Er det en fejl når der i dispositionsforslaget under løsningforslag 1 står, at
”spildevandet fra St. Merløse forventes at skulle pumpes til en ny
tilslutningsbrønd ved Have Borupvej nord vest for Tysingevej”?
Ja, der skal stå ved Have Borupvej nord og vest for Tysingevej.
8/8

Similar documents