m3] - DSBF

Comments

Transcription

m3] - DSBF
entreprenøren
6/2014 – NOVEMBER/DECEMBER
INDHOLD:
•DET SAMMENSATTE BOLIGMARKED
•MANGEL PÅ VEJINGENIØRER
•NØRREPORT STATION
•AGROMEK
•IDEOLOGI I KLOAKKERNE
•NÅR KONKURRENTER MØDES
•CEMENT I MOSEN
•OVERSIGTEN:
VALSETOG & TELESKOPLÆSSERE
Mød
o
Agroms på
stand ek,
9502
i hal
M
Ingen kender branchen som dig (og os)
NGENKENDERBRANCHENOGBEHOVETFORNYTMATERIELSOMDIGƒDETERKLART†EN€NANSIERINGEN
– er den også klar? Ønsker du at investere i nyt, står vi parat med over 50 års erfaring med
ANLaGS€NANSIERING™OGENGAGEREDEMEDARBEJDEREƒDERLsBENDETILEGNERSIGNYVIDEN†ERFOR
ERVITILATTALEMEDƒOGS`OMDETDERRsRERSIGP`DITFAGOMR`DE†
Høj kvalitet i professionelt regi
ULIGHEDERNEERMANGEP`€NANSIERINGSMARKEDET™OGDETERFALDGRUBERNEOGS`†
Jyske Finans er en professionel og driftssikker organisation, der leverer en vare, du kan
REGNEMED†APIRERNEERIORDENOGJURAENP`PLADS†ETƒVIHARAFTALTƒERDETƒDUF`R†
sJKVALITET™ALTID†
ETERMEREENDBAREORD™KONTAKTOSOGOPLEVDET†
Jyske Finans A/S • WWW†JYSKE€NANS†DK• Tlf. 89 89 40 00
entreprenøren
INDHOLD:
DET SAMMENSATTE
BOLIGMARKED
Boligøkonomisk Videncenter
har efter et forarbejde, der har
strakt sig over de sidste to år,
udviklet sit eget prisindeks for
handlede boliger i Danmark.
Indekset kaster nyt lys over
udviklingen på boligmarkedet,
fordi det giver mulighed for at
gå i detaljer, som ikke belyses
af de indeks, der eksisterede i
forvejen. Side 4.
FNs KLIMAPANEL SLÅR
ALVOREN FAST
AF DIREKTØR I DANSK BYGGERI,
MICHAEL H. NIELSEN.
Den danske bygge- og anlægssektor er parat til at påtage sig en
central position i forhold til handling mod de alvorlige
klimaforandringer, som danskerne allerede har fået en bitter forsmag på. FNs Klimapanel slår i deres femte hovedrapport
”Climate Change 2014” fast, at klimaforandringerne i høj grad
er menneskeskabte, at drivhusgasserne skal reduceres betydeligt
og at der skal ske klimatilpasning.
TYDELIGE ADVARSLER
Gør vi ikke noget ved udledningen af drivhusgasserne, vil vi se
en opvarmning i slutningen af århundredet på 3,7-4,8 grader
akkompagneret af hedebølger og ekstrem nedbør.
Alvoren er til at få øje på i den nye rapport, og advarslerne har
KLAR TIL AGROMEK
Nordeuropas største samlede landbrugsmesse præsenterer et
fuldt program i maskiner og udstyr til både mark og stald.
Det bliver en af de største udstillinger, og der er næsten totalt
udsolgt.
Der er nu 549 udstillere, og heraf har 27 udstillere yderligere en
stand udendørs. De udendørs stande er et nyt initiativ, der giver
udstillerne mulighed for at præsentere endnu flere af deres maskiner eller udstyr. Side 22.
aldrig været tydeligere. Der er behov for, at verdenssamfundet
handler og tager dem alvorligt. Mange af løsningerne til at
reducere udledningen af drivhusgasser og tilpasse os klimaforandringerne har vi allerede i dag, og endnu flere vil kunne blive
udviklet med målrettet forskning og udvikling.
CO2 -UDLEDNINGEN SKAL NED
Hvis vi skal begrænse den globale opvarmning til bare to grader,
skal CO2-udledningen skæres 40-70 procent i perioden 2010 til
2050 og være nul omkring 2100. Løsningerne kan være energi-
IDEOLOGI I KLOAKKERNE
Miljøminister Kirsten Brosbøl har
fremsat et lovforslag om ændring af
betalingsreglerne for spildevandsforsyningsselskaberne. Lovforslaget
tager hånd om helt åbenbare problemer i forhold til miljøet men viser
også, at selv kloakkerne kan bruges
ideologisk ved at favorisere de kommunalt ejede spildevandsselskaber
frem for private entreprenørvirksomheder. Side 34.
effektivisering, vedvarende energi og atomkraft.
Der er ingen tvivl om, at bygge- og anlægsbranchen skal påtage
sig en central position i forhold til effektivisering af energiforbruget, hvor der er store potentialer at komme efter i vores
bygninger. Men så sandelig også i forhold til at tilpasse vores
bygninger og infrastruktur, så vi kan modstå effekterne af klimaforandringerne.
Ifølge rapporten fra FNs Klimapanel vil de økonomiske konsekvenser ved at reducere drivhusgasserne være overskuelige, hvis
der handles nu. Og der er en kærkommen mulighed for handling,
da der allerede næste år skal laves en ny global klimaaftale med
udgangspunkt i den nye rapport.
ENTREPRENØREN NR. 6 NOVEMBER/DECEMBER
Udgivet af: Forlaget Coronet A/S
Traverbanevej 10 · 2920 Charlottenlund
Telefon 35 25 34 00 · Telefax 36 70 50 63
Internet: www.entreprenoeren.dk
E-mail: [email protected]
Udkommer 6 gange årligt
Redaktion: Carsten Stæhr (ansvarshavende),
Curt Liliegreen, Poul Stæhr, Klaus Hybler, Stig Larsen
Redaktionen sluttet 7.11. 2014
Layout: Stig Larsen
Distribueret oplag: 4.810
Tryk: Glumsø Bogtrykkeri A/S
Abonnementspris: kr. 400,- (excl. moms)
Annoncer + abonnement: Forlaget Coronet A/S
telefon 35 25 34 00 · telefax 36 70 50 63
COP-15 EN FIASKO
Det gik ikke godt sidst i København i 2009, men forhåbentlig
vil verdenssamfundet være klar til en aftale i Paris. Det er vigtigt
at handle globalt, men vi bør ikke afvente en global klimaaftale
for at handle. Det vil de mange danskere, som bare inden for de
sidste par år har oplevet effekterne af mere ekstreme vejrforhold
nok sætte pris på. Der er således al mulig grund til at sætte gang
i de nødvendige initiativer i form af såvel energieffektivisering
som udmøntning af de klimahandlingsplaner, som kommunerne
har udarbejdet.
3
entreprenøren
DET SAMMENSATTE
4
entreprenøren
BOLIGMARKED
BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER HAR EFTER ET FORARBEJDE, DER HAR STRAKT SIG OVER DE SIDSTE TO
ÅR, UDVIKLET SIT EGET PRISINDEKS FOR HANDLEDE BOLIGER I DANMARK. INDEKSET KASTER NYT LYS
OVER UDVIKLINGEN PÅ BOLIGMARKEDET, FORDI DET GIVER MULIGHED FOR AT GÅ I DETALJER, SOM
IKKE BELYSES AF DE INDEKS, DER EKSISTEREDE I FORVEJEN. INDEKSET UDSENDES ELEKTRONISK I EN NY
PUBLIKATION, ”BOLIG&TAL”, DER HENVENDER SIG TIL FOLK MED EN FAGLIG INTERESSE I AT FØLGE
BOLIGMARKEDET.
NYT VÆRKTØJ TIL
AT ANALYSERE
UDVIKLINGEN PÅ
BOLIGMARKEDET
Boligprisernes udvikling er et
samfundsmæssigt nøgletal af
største betydning. Udviklingen i
boligpriserne sammenfatter alt,
hvad der påvirker efterspørgslen
såvel som udbuddet af boliger.
Hvad enten det er udviklingen i befolkningens
tro på fremtiden, indkomsterne, renteniveauet,
fremkomsten af nye former
for obligationer eller befolkningens vandringer mellem
forskellige regioner og forskydninger mellem aldersgrupper – ja
så kan effekten aflæses i boligpriserne!
Boligpriserne er et følsomt
barometer, og ændringer i boligpriserne virker tilbage på samfundsøkonomien. Med stigende
boligpriser kommer der gang i
mobiliteten på boligmarkedet, og
stigende priser betyder normalt
man sammenligner priserne i år
2000 med 2010, så vil der for
mange boligers vedkommende
være sket omfattende forbedringer
i den mellemliggende periode.
Det kan være udskiftning af køkkener, renovering af badeværelser, et nyt tag eller en omfattende
energirenovering af boligen. Der
kan også være sket store indgreb
i form af udnyttelse af tagetage
eller en tilbygning. Det betyder,
at mange boliger øger deres værdi,
men ikke som følge af ændrede
konjunkturer eller et stigende
pres fra tilflyttere. Værdistigningen er derimod udtryk for, at
boligerne i dag ikke længere er
de samme, som de var i år 2000.
Principielt må der korrigeres for
denne effekt, hvis man vil have et
pålideligt bud på prisudviklingen.
I Danmark har vi haft to forskellige prisserier for boligmar-
kedet. Den ene prisserie er
Danmarks Statistiks, som i princippet korrigerer for ændringer i
sammensætningen af de handlede boliger, og også for ændringer
i boligernes kvalitet. Den anden
prisserie, som indeholder kvadratmeterpriser for de handlede
boliger, fremkommer som følge
af et samarbejde mellem
Realkreditrådet, Realkreditforeningen, Finansraadet og Dansk
Ejendomsmæglerforening. Denne anden prisserie korrigerer
principielt ikke for ændringer i
kvaliteten.
I Boligøkonomisk Videncenter
har vi gennem et par år forberedt
at udsende vores eget prisindeks
for danske boliger, hvor vi korrigerer for kvalitetsændringer i boligerne i form af om- og tilbygninger. Dette er baseret på en
ganske særlig teknik, der også
DET TO-DELTE BOLIGMARKEDINDEKS FOR PRISER FOR ENFAMILIEHUSE, 1992 = 100
625,0
525,0
Vest- og Sydsjælland
Nordjylland
425,0
København
Lolland
325,0
225,0
125,0
25,0
-75,0
1992 1. kvartal
1992 3. kvartal
1993 1. kvartal
1993 3. kvartal
1994 1. kvartal
1994 3. kvartal
1995 1. kvartal
1995 3. kvartal
1996 1. kvartal
1996 3. kvartal
1997 1. kvartal
1997 3. kvartal
1998 1. kvartal
1998 3. kvartal
1999 1. kvartal
1999 3. kvartal
2000 1. kvartal
2000 3. kvartal
2001 1. kvartal
2001 3. kvartal
2002 1. kvartal
2002 3. kvartal
2003 1. kvartal
2003 3. kvartal
2004 1. kvartal
2004 3. kvartal
2005 1. kvartal
2005 3. kvartal
2006 1. kvartal
2006 3. kvartal
2007 1. kvartal
2007 3. kvartal
2008 1. kvartal
2008 3. kvartal
2009 1. kvartal
2009 3. kvartal
2010 1. kvartal
2010 3. kvartal
2011 1. kvartal
2011 3. kvartal
2012 1. kvartal
2012 3. kvartal
2013 1. kvartal
2013 3. kvartal
2014 1. kvartal
AF SEKRETARIATSCHEF,
CAND. POLIT.
CURT LILIEGREEN,
BOLIGØKONOMISK
VIDENCENTER
også belåning af friværdier, øget
privatforbrug og flere forbedringsarbejder til gavn for beskæftigelsen i byggeriet.
Det er derfor vigtigt at kunne
følge boligpriserne med stor nøjagtighed, men det er lettere sagt
end gjort. De boliger, der handles
i for eksempel 2. kvartal 2014 er
ikke de samme, som handles i
1. kvartal 2014. Tager man bare
et gennemsnit af priserne i de to
kvartaler og sammenligner tallene,
så kan ændringer i sammensætningen af de handlede boliger
give et skævt billede af udviklingen. Det gælder især, hvis man
går ned på lokalt plan og ser på
udviklingen i en enkelt by, eller
et enkelt postnummer. Det kan
medføre tilfældige udsving i priserne. Der er imidlertid andre
problemer, når man ser på boligpriserne over længere sigt. Hvis
5
entreprenøren
Murermestervillaen er det
sikre valg, hvis man vil opleve
stigende boligpriser på
det lange sigt
ligger til grund for det berømte
Case-Shiller indeks for de amerikanske boligpriser. Teknikken
består i kun at sammenligne priser for nøjagtig den samme bolig.
Derfor medtager indekset kun
boliger, hvor man har mindst to
observerede handler, et såkaldt
salgspar. Denne teknik kendes
PRISUDVIKLINGEN FOR ”MURERMESTERVILLAER”
KONTRA PARCELHUSE I STORBYERNE, 1992 = 100
500,0
450,0
400,0
350,0
300,0
250,0
200,0
Murermestervillaer
150,0
"Parcelhuse"
6
2014 1. kvartal
2013 3. kvartal
2013 1. kvartal
2012 3. kvartal
2012 1. kvartal
2011 3. kvartal
2011 1. kvartal
2010 3. kvartal
2010 1. kvartal
2009 3. kvartal
2009 1. kvartal
2008 3. kvartal
2008 1. kvartal
2007 3. kvartal
2007 1. kvartal
2006 3. kvartal
2006 1. kvartal
2005 3. kvartal
2005 1. kvartal
2004 3. kvartal
2004 1. kvartal
2003 3. kvartal
2003 1. kvartal
2002 3. kvartal
2002 1. kvartal
2001 3. kvartal
2001 1. kvartal
2000 3. kvartal
2000 1. kvartal
1999 3. kvartal
1999 1. kvartal
1998 3. kvartal
1998 1. kvartal
1997 3. kvartal
1997 1. kvartal
1996 3. kvartal
1996 1. kvartal
1995 3. kvartal
1995 1. kvartal
1994 3. kvartal
1994 1. kvartal
1993 3. kvartal
1993 1. kvartal
1992 3. kvartal
50,0
1992 1. kvartal
100,0
også fra England, hvor HM Land
Registry udsender et boligprisindeks baseret herpå. Videncentrets
indeks går tilbage til 1. kvartal
1992, og er baseret på 580.000
salgspar.
Nu går det nok lidt hen over
hovedet på de fleste, hvad formålet med endnu et indeks for danske boligpriser måtte være. Men
her skal man huske, at videncentret har mange oplysninger i systemet om hver eneste af de
580.000 boliger, hvor der foreligger observationer i form af salgspar. De oplysninger kan vi anvende til at lave analyser, der kan
kaste lys over særlige fænomener
på boligmarkedet. I første ombæring har vi valgt at analysere boligernes pris fordelt efter boligernes m2 størrelse, og efter deres
alder. Vi har også set på prisudviklingen for såkaldte ”murermestervillaer”, som vi har defineret ud fra 5 kriterier om opførelses år, opførelsesmaterialer
samt krav til kælder og udnyttet
1. sal. Men vi kan lægge mange
forskellige kriterier ind og udføre
entreprenøren
NYT AGENTUR HOS EP
JAPANSK KVALITET FRA 1 - 50 TON GRAVEMASKINER
KONTAKT DIN EP
MASKINSÆLGER FOR TILBUD
ERENFRED PEDERSEN A/S
IMPORT, SALG OG SERVICE AF ENTREPRENØR- OG INDUSTRIMATERIEL
AALBORG:
Rebslagervej 7
DK-9000 Aalborg
Telefon 98 13 77 22
KØBENHAVN:
Baldersbuen 22
DK-2640 Hedehusene
Telefon 43 71 01 66
KOLDING:
Albuen 26
DK-6000 Kolding
Telefon76 33 60 60
[email protected] · www.ep.dk
7
entreprenøren
denne type af selektive analyser.
Formålet med indekset er således at gå ned i strukturerne i boligmarkedet, og ikke at forsøge at
”korrekse” Danmarks Statistik
eller Realkreditsektorens oplysninger om den overordnede prisudvikling på kort sigt.
DET TO-DELTE
BOLIGMARKED
Videncentrets indeks giver mulighed for at analysere prisudviklingen i enkelte regioner, landsdele og kommuner. Indekset er
ligesom de allerede eksisterende
indeks opgjort uden korrektion
for den almindelige forbrugerprisinflation. Ser man på prisudviklingen fra indeksets start i
1992 og frem til i dag for udvalgte dele af Danmark, så kan man
tydeligt se, at vi nu oplever et todelt boligmarked geografisk set.
Denne opsplitning har været der
hele tiden, men den bliver mere
og mere tydelig, som årene går.
Da ”bolig-boblen” bristede i
2007, gik priserne ned overalt
i landet. Men i Københavnsområdet fandt priserne hurtigt formen
igen, og begyndte at indhente
noget af det tabte. Efter 2. kvartal
2009 begyndte det atter at gå
opad. Anderledes er det gået i det
problemramte område Syd- og
samt opførelses år mellem 1915
og 1960. Det er selvfølgelig en
grov definition, men den anvendes konsistent og er let at gennemføre i vore taloplysninger. Vi
kan jo ikke køre rundt og se på
hver af de 580.000 salgspar og
afgøre, om et hus nu også skal
have lov at blive kaldt murermestervilla eller ej.
De byer, der er medtaget i
figuren, er København, Aarhus,
Odense og Aalborg.
At murermestervillaerne stiger mere end de øvrige huse er et
generelt dansk fænomen. Det
gælder på landsplan, i København, i de store byer tilsammen,
og uden for byerne. Man kan indvende, at huse opført mellem
1915 – 1960 vil ligge forholdsvis
centralt og derfor mere attraktivt
end huse opført efter 1960, og at
det derfor er beliggenheden, der
spiller ind. Det er rigtigt nok.
Murermestervillaen klarer sig
imidlertid bedst i så mange forskellige dele af landet, at vi tror
på, at tallene fanger noget ud
over selve beliggenheden.
Eventuelt kan man omformulere
konklusionen og sige, at en
50 – 100 årig villa opført af tegl
og beliggende i et ældre, mere
centralt beliggende og tilvokset
villakvarter slår andre huse i
Vestsjælland, der nu må døje med
det lidet flatterende øgenavn
”Den Rådne Banan”. Her er priserne fortsat med at falde, og dermed bliver afstanden til hovedstaden større og større kvartal for
kvartal.
Før krisen, i 2004 - 2006, nåede Lolland op på siden af Nordjylland og endda over i perioder.
Siden er det gået voldsomt tilbage. I de sidste to år er det blevet
mere og mere tydeligt, at Nordjylland har et boligmarked, der
klarer sig bedre end Lolland. De
traditionelle kriseområder i
Nord- og Vestjylland er i dag ikke så hårdt ramt som under tidligere kriser, og i stedet er det blevet det østlige Danmarks tur til at
være kriseområde.
DET SIKRE VALG –
KØB EN
MURERMESTERVILLA
Det vil utvivlsomt glæde Kalk &
Teglværksforeningen og Dansk
Byggeris murersektion, at murermestervillaen er det sikre valg,
hvis man vil opleve stigende boligpriser på det lange sigt.
Murermestervillaen er her defineret som en villa med ydervægsmateriale af tegl, tag af tegl,
kælder på mindst 20 m2 og udnyttet 1. sal på mindst 20 m2,
PRISUDVIKLINGEN FOR LEJLIGHEDER
I REGION HOVEDSTADEN, 1992 = 100
600,0
<60 m2
550,0
60-90 m2
>90 m2
500,0
450,0
400,0
350,0
300,0
250,0
200,0
8
2014 1. kvartal
2013 3. kvartal
2013 1. kvartal
2012 3. kvartal
2012 1. kvartal
2011 3. kvartal
2011 1. kvartal
2010 3. kvartal
2010 1. kvartal
2009 3. kvartal
2009 1. kvartal
2008 3. kvartal
2008 1. kvartal
2007 3. kvartal
2007 1. kvartal
2006 3. kvartal
2006 1. kvartal
2005 3. kvartal
2005 1. kvartal
2004 3. kvartal
2004 1. kvartal
2003 3. kvartal
2003 1. kvartal
2002 3. kvartal
2002 1. kvartal
2001 3. kvartal
2001 1. kvartal
2000 3. kvartal
2000 1. kvartal
150,0
konkurrencen om prisstigninger.
Parcelhuset fra 1960’erne og
1970’erne har mange kvaliteter,
og måske også mange oversete
kvaliteter. De er rummelige, og
de er fleksible, da skillevægge typisk ikke er bærende, og rumfordelingen kan derfor ændres. Der
er således ingen grund til at se
ned på ”typehuset” fra 1960’erne
ud over rent og skært snobberi,
men man kan ikke lukke øjnene
for, at mange danskere drømmer
om den ældre murermestervilla,
der har en særlig charme. Det er
en charme, som der i de senere år
er blevet sat pris på, og murermestervillaen har derfor klaret sig
godt prismæssigt at dømme ud
fra indekset.
Ser vi på en murermestervilla
i Aarhus eller København, som i
datidens penge kostede
1.000.000 kr. i 1. kvartal 1992, så
kan den i dag erhverves for den
nette sum af 4.720.000 kr. Parcelhuset, der også kostede
1.000.000 kr. i 1992 står i dag i
3.590.000 kr. Det er en forskel på
1.130.000 kr. I tallene indgår den
almindelige inflation.
BEVÆGELSEN MOD
DEN STORE BOLIG
Et andet forhold, der kan aflæses
af prisindeksene, er bevægelsen
mod den større bolig.
Bevægelsen i retning af, at priserne stiger mest for de store boliger, gælder både for lejligheder
såvel som for huse.
Bevægelsen for husenes vedkommende er logisk nok, for i
takt med øget velstand vil vi godt
have ekstra plads omkring os.
Der skal være plads til wellness,
hobbyrum, samtalekøkken og
kontor med videre for familien.
For lejlighedernes vedkommende
er det noget mindre logisk, at de
store lejligheder stiger mest. Det
skal dog bemærkes, at vi her definerer store lejligheder som lejligheder over 90 m2. Det er ikke
nødvendigvis en ”stor lejlighed”
i alles opfattelse. Det underlige
ligger i, at single husstande er
blevet dominerende i byer som
København og Aarhus. Med
single husstanden følger dels behov for mindre plads, dels en
lavere husstandsindkomst til at
betale huslejen med. Ikke desto
entreprenøren
Der en klar tendens til, at danskerne nu
foretrækker de lidt større lejligheder
mindre er der en klar tendens til,
at danskerne nu foretrækker de
lidt større lejligheder.
Frem til 2006 fulgtes prisindekset for lejlighederne under 60
m2 med indekset for lejlighederne mellem 60 og 90 m2. I den periode – under den ”glade boligboble” – var der relativt mange
forældrekøb, og det kan have
presset priserne på de mindste
forældrekøbsegnede lejligheder
op. I dag er forældrekøb kommet
tilbage, men der er ikke tegn på,
at de mindste lejligheder igen
indhenter de mellemstore lejligheder.
Set i det længere tidsperspektiv er bevægelsen mod større
boliger forståelig, og vi kan også
følge det i størrelsen på de
nybyggede parcelhuse over tiden.
Før parcelhusboomet i 1960’erne
boede arbejderfamilien eller
funktionærfamilien i lejlighed,
med far, mor og barn i en to
værelses eller ”toværelses med
kammer”. Det var også i sovesofaens tid, hvor sofaen i stuen
behændigt kunne forvandles til
en seng. De toværelses lejligheder på de Københavnske brokvarterer eksisterer nu i byfornyet tilstand, hvor baggårdene er
forvandlet til store parklignende
haveanlæg, og hvor butikkerne er
blevet trendy caféer og livsstilsbutikker. Her finder man nu de
bedrelønnede singler, eller den
heldige universitetsstuderende,
hvor forældrene har bistået med
et rask lille ”forældrekøb”.
Hele bevægelsen repræsenterer
et markant velfærdsløft.
Det er interessant, at man i markedet kan aflæse tegn på, at denne tendens ikke er færdig, men
fortsætter.
Én mulig forklaring på, at lejligheder i størrelsesordenen 90 –
100 m2 stiger kraftigt kan være,
at lejligheder i denne størrelse
både henvender sig til de bedrestillede singler såvel som mange
par. Kort sagt så er der ret brede
købergrupper, der interesserer
sig for dette størrelsessegment.
Lejlighederne har en større fleksibilitet i forhold til forskelligartede behov end en lejlighed på 60
eller 70 m2.
NYE ANALYSER
Boligmarkedet er et fascinerende
marked. Det er altid i udvikling
og forandring, og man bliver aldrig færdig med at analysere det.
Der gemmer sig mange forskellige vinkler og historiefortællinger
i tallene om dette marked. Derfor
fortsætter Boligøkonomisk Videncenter også med at offentliggøre prisoplysninger, der vil
komme hvert kvartal. Alle kan
rekvirere publikationen
Bolig&Tal gratis ved at tilmelde
sig på vores hjemmeside
www.bvc.dk. I fremtiden vil vi
føje nye elementer til analysen ud
over fordelingerne på alder, boligens størrelse, geografi og byggestil.
Inden længe vil videncentret
også offentliggøre beregninger
fra den såkaldte BoligByrde –
model, der viser hvor vanskeligt
det er for førstegangskøbere at
komme ind på boligmarkedet i
Hovedstadsregionen. Disse tal vil
også blive udsendt via
Bolig&Tal. Beregningerne er baseret på flere tusinder forskellige
typer af husstande. Førstegangskøbernes og lavindkomstfamiliernes vilkår på ejerboligmarkedet er et forhold af stor samfundsmæssig betydning, og derfor har centret udviklet en særlig
model, der alene skal fokusere
herpå.
9
entreprenøren
Borgmester Hans Luunbjerg (t.h. i midten) og Oldermand Claus Johnsen (t.v. i midten) flankeres af de stolte
brolæggere fra Nordfyns Brolægning ved Ulla Simonsen og Benny Hansen (yderst t.v.)
KERTEMINDE RENÆSSANCEHAVN
VINDER BROLÆGGERPRISEN 2014
ÅRETS BROLÆGGERPRIS GÅR TIL KERTEMINDE KOMMUNE. PRISEN BLEV
OVERRAKT AF BROLÆGGERLAUGETS OLDERMAND TORSDAG DEN 2. OKTOBER VED ET
LILLE ARRANGEMENT PÅ RENÆSSANCEHAVNENS NYE PLADS
I forbindelse med Kertemindes
600 års jubilæum er belægningerne i renæssancehavnen blevet
fornyet. Et vellykket projekt, som
nu hædres med årets Brolæggerpris for det smukke resultat.
- Vi er her i dag for at overrække en pris, som har været
overrakt siden 1986. Hvordan
gør man sig så fortjent til sådan
en pris? Det gør man kort og
kontant ved at udføre brolægning
af høj håndværksmæssig og fineste kvalitet, samt ved at have en
bygherre og rådgivere, der udviser iderigdom og nytænkning af
det traditionsrige brolæggerfag.
Og ikke at forglemme samarbejder om resultatet ved at være lydhør overfor, hvad brolæggere og
10
mester foreslår af løsninger, sagde Brolæggerlaugets oldermand i
Dansk Byggeri, Claus Johnsen.
Alt det er ifølge Dansk Byggeris Brolæggerlaug lykkedes
med den nye Renæssancehavn.
- Man har indfriet drømmen
om at gøre denne plads i Kertemindes historiske hjerte til et
samlingssted for byens borgere
og turister. Alt dette havde ikke
været muligt, hvis Kerteminde
kommune stod alene med investeringen. Uden Realdania var projektet nok aldrig blevet til noget,
så stort tak til dem også, sagde
oldermanden.
Borgmester i Kerteminde,
Hans Luunbjerg, takkede for prisen:
- Det er et stort skulderklap til
et projekt, som er præget af nytænkning og kreativitet. Vi har
fået et fantastisk, centralt byrum,
en flot indgang til byen og et
sted, hvor vi mødes. I sommer
var det en fornøjelse at se det liv,
som der var ved havnen, hvor
unge som gamle nød området.
Det tegner godt for fremtiden,
sagde han.
Projektet til 24 millioner kroner er realiseret i samarbejde
med Realdania, der har bidraget
med 16 millioner kroner, mens
Kerteminde Kommune har finansieret resten. Landskabsarkitekt
Schønherr og det rådgivende
ingeniørfirma Orbicon står som
rådgivere bag genfortolkningen
af renæssancehavnen, og Nordfyns Brolægning har udført granitbelægningerne.
FAKTA OM PROJEKTET
”BYEN SØGER IGEN
MOD VANDET”
Den nye renæssancehavn genfortæller Kertemindes historie.
Byen søger igen mod vandet,
idet man har trukket granitbelægningen omkring kirken helt
ud til kanten af havnebassinet.
Renæssancehavnens gulv er
udført med chaussesten, som er
kløvet rent, og dermed behageligt at gå på.
Der er sat granitbrosten i vejbanen langs kajen af den gamle
renæssancehavn, mens fortove og
entreprenøren
Byen søger igen mod vandet, idet
man har trukket granitbelægningen
omkring kirken helt ud til kanten
af havnebassinet.
Renæssancehavnens gulv er
udført med chaussesten, som er
kløvet rent, og dermed
behageligt at gå på.
* Lad os bygge fremtiden sammen
cykelstier samt parkeringspladser
er sat i chaussésten. Cykelstierne
er adskilt fra pladsen med bånd
af bordursten, der tillige fungerer
som ledelinjer for blinde.
Granitfliser og de aflange bordursten er med til at understrege
linjerne. Som et særligt raffinement og for at undgå malede striber er fodgængerfeltet sat i lyse
og mørke brosten, mens svingbanen ligeledes er optegnet i selve
belægningen.
I områder med udeservering,
på anløbspladser og udsigtsplatforme bliver chaussestensbelægningen brudt med andre formater
og større flader af granit, som på
forskellig vis indbyder til ophold.
PÅ RENÆSSANCEHAVNEN ER BRUGT FØLGENDE MÆNGDER:
1.900 m2 Brosten – 3050 m2 Chaussésten – 445 m Bodursten – 213 m2 Granitfliser
20. – 25. April 2015
Messecenter Paris-Nord Villepinte
BUILDING
THE FUTURE
TOGETHER*
Interna tional Messe for Maskiner og Teknik til
Bygge- og Anlægssektoren
E K S P E R T I S E
I N N O V A T I O N
N E T W O R K I N G
Promosalons Danmark
Tlf.: 33 93 62 66
E-mail: [email protected]
www.intermatconstruction.com
ww
ww. intermatconstruction.c om
BLOG
#intermatparis
#int
ermattparis
11
entreprenøren
AF JETTE MADSEN, HR CHEF, MUNCK GRUPPEN, OG
MEDLEM AF VIADANIAS STYREGRUPPE, OG
ANDERS HUNDAHL, ADM. DIR. ASFALTINDUSTRIEN
OM 5 – 10 ÅR MANGLER
DER VEJINGENIØRER, DERFOR
HANDLER BRANCHEN NU
I Viadania samarbejder virksomheder, kommuner, stat, rådgivere
m.fl. med fuld fokus på at skaffe
flere ingeniører til vej- og anlægsbranchen. Baggrunden er en
bekymrende udvikling i de kommende år, hvor der for hver ny
ingeniør, der bliver uddannet
inden for sektoren, vil gå tre ingeniører på pension. Med de
mange store infrastrukturprojekter på tegnebrættet – Femern
Bælt, udbygningen af jernbanen
og letbaner i de store byer – vil
der for alvor blive mangel på ingeniører, hvis vi ikke gør noget
nu. Men det gør vi heldigvis!
For branchen tager nu ansvar
for at uddanne kvalificeret
arbejdskraft, og lige som vi i
12
Asfaltindustrien tager ansvar for
at uddanne vores medarbejdere i
basale kundskaber som regning,
læsning og skrivning i Asfaltskolen, og for at uddanne faglig arbejdskraft via Vejasfaltøruddannelsen, så vil vi tage et medansvar, når der skal uddannes højt
specialiserede ingeniører.
Det gør vi qua vores medlemskab af Viadania; en organisation,
hvor formålet er at få infrastrukturbranchen til at stå stærkere og
mere synligt overfor de studerende og dermed øge antallet af
unge, der vælger at læse inden
for vores fagområder. I Viadania
fremmer og understøtter vi kontakten mellem de studerende,
undervisningsinstitutionerne og
virksomhederne. Og sammen
arbejder vi på at gøre det lettere
for virksomhederne at skabe
praktikpladser, studiejob, eksamensprojekter og trainee-stillinger, så alt det spændende, vi går
og laver, bliver synligt og konkret
for den enkelte unge.
DET ER JO NOK
LIDT SLØVT, FOR DET
ER EN OFFENTLIG
VIRKSOMHED…
Jacob Sejr Christensen, som er
bygningsingeniør fra Horsens, er
en af de unge, som har fundet en
trainee-stilling gennem Viadania.
I løbet af en toårs periode kommer han rundt til forskellige virksomheder, rådgivere og offentlige
arbejdspladser. Det er med til at
sikre, at han som nyuddannet
ingeniør kommer til at kende og
forstå branchen, og at han opnår
de kompetencer, som vi efterspørger.
Og at det er os selv i Viadania,
der har udviklet trainee-programmet, er med til at sikre, at det
bliver et skræddersyet forløb til
netop os i Asfaltindustrien og
andre brancher inden for vej- og
infrastruktur. Og det er vigtigt,
at vi bliver mere synlige, for som
Jacob sagde inden sin start i
Vejdirektoratet: ”Jeg forventede,
at det var lidt sløvt, for det er jo
en offentlig virksomhed”.
Men det er ikke kun Vejdirektoratet, der bliver ramt af, at vi i
entreprenøren
vejbranchen ikke er så kendte og
tiltrækkende som andre brancher.
Det gør vi alle sammen!
Derfor skal vi gøre meget mere for at tiltrække og fastholde de
unge. Og vi skal gøre mere for
at sikre, at endnu flere vælger en
vejingeniøruddannelse.
Som Jacob sagde om Viadania:
”Jeg kan godt lide konceptet.
For jeg lærer jo mange mennesker at kende, og jeg får et bredt
netværk og erfaring med de ting,
som jeg har lyst til at arbejde
med”.
Det gælder nok for os alle – det
er mennesker og de konkrete opgaver, der er spændende og det,
der vækker vores engagement og
virkelyst. Ikke en eller anden
”branche”. Men de unge skal
naturligvis kende os for at vælge
os – det er Viadania med til at
sikre.
INGEN WOW-EFFEKT
I ASFALT
”Kombinationen af kommuner
og asfalt er stadig ikke det bedste brand på markedet”, siger
stadsingeniør Michael Kirkfeldt
fra Aalborg Kommune, der har
oprettet en trainee stilling. Lige
som Asfaltbranchen så mærker
kommunerne også, at det ikke
altid er nemt at tiltrække unge
ingeniører – eller vejingeniører i
det hele taget. Og da slet ikke i
Udkants Danmark. Vi er slet
ikke gode nok til at fortælle om,
hvor spændende det i virkeligheden er at være og arbejde i branchen. Der er desværre ikke rigtig
nogen wow-effekt i asfalt.
Mange unge drømmer om
design, kommunikation og IT.
Men hvis man tager det konkrete
indhold i vores opgaver, er det –
synes vi da selv – vældigt spændende og udfordrende at være
med til at tegne og forme hele
landets fremtidige infrastruktur.
Det er mindst lige så krævende at
konstruere en vej eller en bro som at designe en hjemmeside
eller oprette en elektronisk butik
på nettet. Forskellen mellem os
og andre brancher er tilsyneladende, at vi ikke er nær så gode
til at fortælle de mange gode
historier og synliggøre de mange
spændende projekter. Vi putter os
lidt og tror, at de unge nok kommer af sig selv.
Men den går ikke længere, vi
bliver nødt til at blive meget bedre til at synliggøre, at resultatet af
vores arbejde med infrastruktur
kommer alle til gode. Uanset om
vi skal aflevere børn i børnehave,
om lastbilen skal frem med varer
til Super Brugsen, eller om vi
skal med bussen til Aalborg, ja
så spiller fremkommelighed og
gode, sikre veje en stor rolle.
Siger vi ikke det tydeligere, taber
vi kampen om de unge.
Hos Munck har man med stor
succes deltaget i Jobmesser og
Uddannelsesdage, og virksomhe-
13
NEDRIVNING
N
EDRIVNING · MILJØSANERING
MILJØSANERING · JORD,
JORD, KLOAK
KLOAK OG
OG BETON
BETON
TLF.
TLF
F. 7020 7050 · WWW
WWW.TSCHERNING.DK
.TSC
CHERNING.DK
14
entreprenøren
den har oprettet en række praktikpladser og studiejobs flere steder i landet. Initiativerne er blevet godt modtaget og har været
til stor inspiration for både de unge og vores medarbejdere. Flere
praktikanter er blevet fastansat
efter dimission, og Munck har
udvidet medarbejdertallet med
en række helt nyuddannede ingeniører.
GOD INFRASTRUKTUR
SKABER GRØN VÆKST
Igen og igen bliver det slået fast,
at en af forudsætningerne for vores fremtidige vækst og velfærd i
Danmark er en veludbygget
infrastruktur med gode veje. Senest har Paul Krugman, amerikansk økonom og nobelprismodtager, i The New York Times
slået fast, at vi skal investere meget, meget mere i infrastruktur
for at komme ud af krisen.
Og med de nye grønne tiltag,
som asfaltbranchen har igangsat
– vi tænker her på alt fra klimaasfalt til asfalt med lav rullemodstand – kan alle være stolte af at
arbejde i vores branche.
Derfor opfordrer vi alle virksomheder i branchen til at bakke
op om Viadania, til at blive opmærksomme på mulighederne og
til at tage unge ind i praktik- eller
trainee-stillinger, så vi i fællesskab kan synliggøre alt det spændende, som vi går og laver.
Så vil der helt sikkert være nye
kvalificerede arvtagere, når de
nuværende gode kolleger de
kommende år går på pension.
BAG VIADANIA STÅR:
• Foreningen af Rådgivende Ingeniører
• Danske Anlægsentreprenører
• Vejdirektoratet
• Kommunalteknisk Chefforening (KTC)
• Ingeniøruddannelsens lærere i vej- og trafikfagene (ILVT)
• Asfaltindustrien
• Vej EU – der administrerer Viadania.
lokale væksthuse til universiteter.
Bl.a. følgende har allerede taget
en trainee: Vejdirektoratet,
Grontmij, NCC, Arkil, COWI,
Rambøll, Pankas, NIRAS,
Munck Gruppen, Odense kommune, Frederiksberg Kommune
og Aalborg Kommune
BLIV MEDLEM
Som virksomhed kan du blive
medlem direkte i Viadania og
understøtte arbejdet med at uddanne unge til branchen. Prisen
ANDRE UDDANNELSER
I ASFALTINDUSTRIEN
Asfaltindustrien står også, sammen med 3F, bag uddannelsen til
Vejasfaltør, en to-årig uddannelse med løn, og Asfaltskolen,
hvor medarbejder opkvalificeres
i bl.a. matematik og dansk.
SIKKERHED
I TRAFIKKEN
Autoværn og støjskærm til bro over Funder Ådal, Silkeborg.
TAG EN TRAINEE
Det koster ca. 37.000 kr. om
måneden for en virksomhed at
have en trainee – inkl. diverse
kursusudgifter, som f.eks. Vejen
som Arbejdsplads, og administration. Et traineeforløb er typisk på 8 måneder, så virksomheder kan virkelig nå at få
glæde af den unge og hans eller
hendes engagement og arbejdskraft. Virksomheden får hjælp
af Viadania til alt det praktiske –
fra kontakt til uddannelsesinstitution til udformningen af kontrakten. I tillæg får virksomheden
omtale på diverse rekrutteringsmesser og mulighed for at deltage i en række netværk – fra de
afhænger af virksomhedens
størrelse. Til gengæld får du let
adgang til dialog med studerende, hjælp til koordinering
med relevante uddannelsessteder,
vejledere og lærere lige som din
virksomhed kan deltage i jobmesser og arrangere virksomhedsbesøg.
DANSK AUTOVÆRN:
• Kvalitetsløsninger
• Høj service
• Fleksibilitet
• Autoværn
• Trafikværn
• Broautoværn og brorækværker
• Energiabsorberende terminaler
• Trafikmoduler
• Støjskærme
• Portaler
Tietgensvej 12, 8600 Silkeborg Tlf: 86 82 29 00 www.davas.dk e-mail: [email protected]
15
entreprenøren
DEN NY
ER
EFTER MERE END TRE ÅR ER HOVEDENTREPRENØR AARSLEFF RAIL TÆT PÅ AT AFSLUTTE
RENOVERINGEN AF DANMARKS TRAVLESTE STATION, NØRREPORT STATION I KØBENHAVN.
ENTREPRISESUMMEN PÅ KNAP 400 MIO. KRONER OMFATTER BLANDT ANDET EN NY
FORPLADS OG STATIONSBYGNINGER, RENOVERING AF BETONKONSTRUKTIONER OG NYE
VENTILATIONSANLÆG
AF KLAUS HYBLER
Med næsten hundrede år på bagen trængte den gamle dame til
en gennemgribende modernisering. Det var på høje tid at få ny
fugtisolering, og betonkonstruktionerne, som er blevet renoveret
flere gange gennem årene, stod
igen for tur. Der var desuden behov for at forbedre luftkvaliteten
på fjerntogsperronen og i det
16
hele taget modernisere interiøret,
og ikke mindst en bedre udnyttelse og forskønnelse af stationens
forplads over jorden.
Tilbage i november 2009
vandt Public Arkitekter og COBE
sammen med Grontmij og Bartenbach LichtLabor Københavns
Kommunes arkitektkonkurrence
om Ny Nørreport, og i efteråret
2011 satte DSB, Banedanmark
og Københavns Kommune gang
i byggeriet.
Ni områder er reserveret til
cykler og optager er stor del af
den 18.000 m2 store forplads,
der også får billetsalg, toiletter,
bænke og områder, hvor publikum kan tage ophold i skyggen
af træer. Og, den vigtigste funk-
tion nemlig adgangen til S-tog
og fjerntog kan gøres flere steder
fra.
HORDER AF FOLK
Oprindelig tilfaldt entreprisen
et Aarsleff-Pihl konsortium, men
da Pihl gik konkurs overtog
Aarsleff forpligtelserne. Opgaverne udføres overvejende i
entreprenøren
R ET VARTEGN FOR KØBENHAVN
egenproduktion af Aarsleff Rail
og af andre datterselskaber i koncernen.
Hver dag krydser 250.000
mennesker Nørreport Station, og
netop placeringen af arbejdsområdet på en af de allermest trafikerede pladser i København, har
fået bygherre og entreprenør til at
tænke sig om en ekstra gang. For
hvordan i alverden kan man
grave hele den gamle stationsforplads op samtidig med at fodgængere og trafikanter kan komme
frem?
”Vi er sat i verden for at flytte
passagerer, og derfor er det
vigtigt, at opgaven er veldefineret og at vi udnyttet tiden effektivt,” siger byggeleder i
Banedanmark, Henrik Vincentsen.
Inden udbudsmaterialet blev
udsendt udførte Banedanmark en
række forundersøgelser, som viste, at det bedst kunne betale sig
at spærre for den kørende trafik
for derved at udvide arbejdsområdet og samtidig skære antallet
af etaper ned fra syv til fire.
ARBEJDSTOG UNDER
JORDEN
Entreprisen omfatter blandt andet
en totalrenovering af 4 × 400 m
tunnelrør, herunder 13.000 m2
omisolering af tunnel inklusiv
profileringsbeton.
Den gamle beton er fjernet og
der er lagt et nyt lag profileringsbeton samt membran på den
17
entreprenøren
Historisk set har Nørreport altid været et trafikalt knudepunkt i København. Helt tilbage i 1600 tallet
fungerede den som en af de 4 porte gennem voldanlæggene omkring København.
Før 1932, da den nuværende stationsbygning blev bygget ifm. åbningen af S-banen, bestod stationsbygningerne af to cirkulære pavilloner, der stod på hver sin side af Frederiksborggade, som en fortolkning
og videreføring af byporten. Det var en åben plads hvor sporvogne, biler, cyklister og gående trafik.
Nørreport i dag kendetegnes hovedsageligt ved at være Københavns travleste trafikknudepunkt,
med over 100.000 rejsende dagligt. I københavnernes bevidsthed har det en central placering, som sted
og byrum, elsket og hadet for dets kaos, trængsel og liv.
gamle konstruktion. Fugtmembranen er en såkaldt type 4-membran bestående af to lag epoxy og
to lag bitumen.
Aarsleff Rail har desuden udført alle nødvendige ydelser i for-
bindelse med levering af SRarbejdsledelse, sikrings- og kørestrømsteknik samt førere af arbejdskøretøj.
For at togdriften kunne foregå
normalt skete arbejdet i tunnelrø-
rene om natten. Aarsleff kørte et
mobilt arbejdstog ind i et spærret
spor og arbejdede i tunnelen hele
natten, inden togdriften blev genoptaget.
Særligt de arbejder, der skulle
ske i tunnelrørene, har givet store
logistiske udfordringer for
entreprenøren. Under renoveringen af tunnelrør og perroner
blev byggepladsen så at sige foldet ud om natten og pakket ind
igen om dagen.
”Det har krævet en hel del
planlægning. Vi har haft et begrænset antal timer til rådighed
om natten, hvor vi udskiftede
betonen i tunnelrørerne. Og, det
er ingen nem opgave at få troljer
og op til 14 fladvogne til at komme i den rigtige rækkefølge med
grej og materieler. Hver morgen
skulle vi tilmed forlade tunnelrørene og tage alt med os,” fortæller seniorprojektchef Mogens
Hansen, Aarsleff Rail.
Troljerne og vognene blev
hver dag minutiøst pakket med
det rigtige grej i den helt rigtige
indbyrdes position på vognene.
Grejet bestod blandt andet af minigravere, huggeudstyr sandblæsegrej og lifte. Vognene kørte ind
på et lukket spor, mens togtrafikken kunne afvikles på det andet
spor.
”Der er tale om en traditionel
betonrenovering, men det stiller
særlige krav at arbejde på et jernbanespor og tilmed i en tunnel.
Men det er specialkendskab og
kompetencer, som vi besidder,”
siger Mogens Hansen.
Aarsleff Rail har indenfor de
senere år udført store renoveringsopgaver, blandt andet
Københavns Hovedbanegård
med udskiftning af perroner og
forplads og Vesterport Station.
ET PARADIS FOR CYKLER
Her ses et af cykelbedene på en hvidt profilformet betonbelægning.
18
Det er Gottlieb Paludan Architects og COBE, der har tegnet
den nye plads og skabt Danmarks
første cykelbed. En ny slags cykelparkering, der skal være med
til at løse det klassiske Nørreportproblem: Hvor skal jeg stille min
cykel?
Cykelbedet er en organisk formet, forsænket ø med nyudviklede cykelstativer, der sparer på
pladsen, så der kan holde flere
cykler på mindre plads.
Cykelbedene er 30 cm dybe
med blidt hældende kanter. I toppen af cykelstativerne indbygges
der solceller, der får cykelbedene
til at ligne lysende øer om afte-
SALG OG UDLEJNING
AF ALLE FORMER
FOR AFSPÆRRING
Traffics A/S er et danskejet selskab, der leverer alle former for afspærring
i forbindelse med vejarbejde, byggeri eller trafikuheld. Traffics A/S leverer
både samlede løsninger og sælger og udlejer materiel til afspærring.
Virksomheden har hovedsæde i Gadstrup på Sjælland, hvor 7 medarbejdere tager sig af salg/udlejning og projektledelse. I Vojens i Jylland
sidder 5 medarbejdere som tager sig af salg/udlejning samt projektledelse
på Fyn og i Jylland. Med medarbejderne i marken er der i dag over
30 medarbejdere tilknyttet Traffics A/S.
Vores referencer omfatter levering af afspærringsmateriel og afspærringer
til alle former for entreprenører, heriblandt:
• Asfaltfirmaer
• Anlægsentreprenører
• Kommuner
• Statslige anlægsprojekter
• Kranfirmaer
• Stilladsfirmaer
• Kloakmestre
• Containerfirmaer
• Flyttefirmaer
• Film- og produktionsselskaber
SJÆLLAND: Traffics A/S, Finervej 7, 4621 Gadstrup
JYLLAND:
Traffics A/S, Lysbjergvej 12, 6500 Vojens
Telefon 70 20 20 94 – www.traffics – [email protected]fics.dk
SIKKER PROJEKTHÅNDTERING
Traffics A/S tilbyder at håndtere alle
dele af jeres projekt fra planlægning til
udførelse. Vi kan levere en samlet løsning
eller de dele af løsningen I ønsker til jeres
projekt. Omdrejningspunktet er vores velafprøvede og veldokumenterede udstyr
til afspærring og regulering af trafik.
Pris- og kvalitetsgaranti er under alle
omstændigheder i centrum. Klarhed om
sammenhæng mellem prisen og det
leverede giver både kunden og os som
leverandør den bedste garanti for et
godt samarbejde. Vi tilbyder:
• Samlede løsninger
• Trafikplaner
• Myndighedshåndtering
• Tilsyn
Hos Traffics kan du desuden også vælge
at købe eller leje materiel til dit projekt.
19
entreprenøren
Byggeleder i Banedanmark,
Henrik Vincentsen (tv) og
seniorprojektchef Mogens Hansen,
Aarsleff Rail, er enige om,
at minutiøs planlægning har været
den vigtigste faktor på Nørreport.
nen. Senere vil der også komme
både cykelpumper og drikkevandsposter på Nørreport.
Byggeleder for Ny Nørreport,
Henrik Vincentsen fra Banedanmark, mener at der er tale om en
nyskabelse indenfor cykelparkering, som tilmed løser to problemer på Nørreport. Med renoveringen fordobles antallet af cykelparkeringspladser til ca. 2.100
tæt på tog og bus, og så bliver alle cyklerne sænket i bede, så man
stadig har et godt overblik over
den nye plads.
Det største cykelbed, som ligger bagved stationens hovedtrappe, kan rumme 325 cykler, mens
det mindre ved den nordlige Stogstrappe har plads til 60 cykler.
LUKKET FOR
BILTRAFIK
Nørre Voldgade har ved Nørreport Station været lukket i godt
to et halvt år for gennemkørende
biltrafik. Og, det er der en god
én vognbane i hver retning.
”Vi har beregnet, at spærringen for biltrafik har givet en stor
millionbesparelse, ikke mindst
fordi vi på den måde har kunnet
skære i antallet af etaper og derved spare både tid og omkostninger ved ikke at skulle rykke rundt
på arbejdsområder,” siger Henrik
Vincentsen, Banedanmark.
FOKUS PÅ
SIKKERHEDEN
forklaring på. Lukningen for biltrafik har nemlig betydet, at Ny
Nørreport-projektet kunne gennemføres langt mere effektivt,
fordi der har været frigjort plads
til byggepladsen og til arbejdet
med at renovere tunnelen og opførelsen af de nye tage. Luknin-
gen for den gennemkørende biltrafik har ifølge bygherrerne forkortet anlægsperioden på Ny
Nørreport med 18 måneder og
sparet kommunen, Banedanmark
og DSB for et tocifret millionbeløb. Da biltrafikken igen åbnede
den 1. oktober i år var det med
Granitbelægningen består af store granitfliser (72x72x10 cm).
Brolæggerne skal udføre ganske mange bueformede hugninger omkring cykelbedene. Bemærk,
fugerne der går gemmen betonbelægningen og danner mønster og afvander
20
Sikkerheden er et meget vigtigt
aspekt, som Banedanmark
er særlig opmærksom på under
ombygningen. Banedanmark
instruerer alle medarbejdere
grundigt, inden opgaverne bliver
løst, fordi arbejder der foregår på
jernbaner, som stadig er i drift,
er forbundet med store risici.
Aarsleff Rail er blevet pålagt
at udføre alle arbejder i tunnelrørene og på perronerne i henhold til reglerne for arbejde på
spor i drift efter Banedanmarks
Sikkerhedsreglementer(SR).
Henrik Vincentsen oplyser, at
det for eksempel ikke er tilladt at
bruge dieseldrevne maskiner, og
at sikkerhedsprocedurerne om
lukning af spor – og ikke mindst
afbrydelse af de op til 25.000
volt, som driver togene frem – er
ganske omfattende.
Stålprofiler i belægninger
bruges til at føre kabler og
til afvanding.
entreprenøren
FAKTA
• Renovering af S-bane og
Fjernbane-perroner
• Nye stationsbygninger
• Nye ventilationsanlæg
• Totalrenovering af 4 × 400 m
tunnelrør
• 18.000 m2 ny forplads
• 13.000 m2 omisolering af tunnel
inkl. profileringsbeton
BYGHERRE
Københavns Kommune, DSB og
Banedanmark
AFTALEFORM
Hovedentreprise
ENTREPRENØR
Aarsleff-Rail Nørreport
SAMARBEJDSPARTNERE
Wicotec-Kirkebjerg A/S, E. Klink A/S
og Petri & Haugsted A/S
ANLÆGSPERIODE
Oktober 2011- 31. december 2014
Det har taget en landmåler omkring to måneder at sætte af til de flere end 6.000 gevindstænger,
som er fastgjort til trådnettet under den pudsede overflade.
IKKE TID OG PENGE TIL
DÅRLIGE PROJEKTER?
ĞƚƐƚĂƌƚĞƌŵĞĚĚŝŶĞƟůďƵĚ͊
WƌŽŐƌĂŵŵĞƚƟůƐŵĊŽŐƐƚŽƌĞ
virksomheder
>čƐŵĞƌĞƉĊ͗
ǁǁǁ͘ŬĂůŬƵůĂƟŽŶ͘ĚŬ
21
entreprenøren
AGROMEK SÆTTER NY REKORD MED
292 GODKENDTE PRODUKTNYHEDER
AGROMEK, DER AFHOLDES FRA DEN 25. - 28. NOVEMBER, KAN PRÆSENTERE
78 TO- OG TRESTJERNEDE NYHEDER, HVORAF 18 ER HELT NYE INDEN FOR EU
Stjernerne drysser ned over
Agromek i hidtil uset omfang.
Aldrig tidligere har der været så
mange nyheder, som der vil være
på Agromek 2014, når Nordeuropas største samlede landbrugsmesse åbner den 25. november i
MCH Messecenter Herning.
Der er 292 nyheder, som har
fået enten en, to eller tre stjerner.
De fordeler sig med 27 trestjernede nyheder, 51 tostjernede og
214 enstjernede nyheder.
- Det er utrolig dejligt, at vi
har kunnet godkende så mange
nyheder. Det viser, at der er fuld
gang i udviklingen af nye maskiner, udstyr og andre produkter
blandt Agromeks udstillere, siger
Agromeks direktør Allan Pedersen.
Han glæder sig også over, at
en ni år gammel rekord hermed
er slået. I 2005 kunne Agromek
præsentere 273 nyheder.
Nyhederne på Agromek er
vurderet, godkendt og klassificeret af Agromeks nyhedsudvalg.
Godkendelsen er sket ud fra
kriterier, som er fuldt tilgængelige for offentligheden.
GODKENDTE NYHEDER
BLIVER KLASSIFICERET
MED EN, TO ELLER TRE
STJERNER
To eller tre stjerner på en Agromeknyhed viser, at der er tale om
et produkt, der er nyt på markedet. En stjerne markerer, at nyheden er ny for udstilleren, men at
tilsvarende produkter allerede
findes på markedet.
22
De trestjernede nyheder bliver
forsynet med oplysning om,
hvorvidt nyheden er ny i Europa,
eller om den blot er ny i Danmark. Af de 27 trestjernede nyheder til Agromek 2014 er 19 nye i
Europa, mens 8 er nye i Danmark.
De godkendte nyheder bliver
udstillet med et nyhedsskilt, og
de bliver beskrevet i nyhedslister
på dansk, engelsk, tysk og
fransk.
15 af de 292 nyheder bliver efter udstillernes ønske først offentliggjort senere.
EKSPONERING I INDOG UDLAND
Agromek udarbejder pressemeddelelser på dansk, engelsk og
tysk på alle to- og trestjernede
nyheder og på fransk på de trestjernede Europa-nyheder. Pressemeddelelserne er med til at
give ekstra eksponering af udstillernes nyheder.
KANDIDATER TIL
AGROMEK PRISER
Alle to- og trestjernede nyheder
er i øvrigt kandidater i konkurrencen om forskellige Agromek
priser, der vidner om landmænds
og andre brugeres forventninger
til disse nyheders værdi i praksis.
Resultatet af priskonkurrencen
offentliggøres ved åbningen af
Agromek den 25. november.
Agromek 2014 finder sted fra
tirsdag den 25. november til og
med fredag den 28. november.
Onsdag er der aftenåbent til
kl. 20.00 med gratis adgang fra
kl. 16.00.
Øvrige dage lukkes kl. 17.00.
Det er dejligt, at vi kan
præsentere så mange nyheder,
siger Agromeks direktør
Allan Pedersen.
Stand
C-2694
Netop
nu – få
et
godt til
bud ho
s
din
maskin
leveran
dør
Præcision og fleksiblietet
til din gravemaskine
engcons tiltrotatorer er udstyret med dobbeltvirkende tiltcylindere for maksimal tiltkraft og
jævnere gang. Den ensartede belastning mindsker også slidtage. Foruden fordelene med
hensyn til styrke og funktionalitet, bliver også reservedele og komplette cylindere billigere.
engcons cylindere er endvidere enklere at vedligeholde end andre forekommende typer.
Ventilblokken sidder i underdelen, hvilket giver mindre risiko for klem- og bøjeskader.
engcons tiltrotatorer kan tilpasses alle gravemaskiner og rendegravere med en maskinvægt
fra 1,5—32 tons.
Ÿ engcon Tiltrotator EC219
Fejekoste
SR800-SR2000
Rivetand
R5-R30
Pladevibrator
PP3200
Sten- og sorteringsgrab
SK05-SK30
Planérskovl
GB2-GB29
engcon Denmark Knarrebo
Knarreborgvej
orgvej 19a, V
Verninge,
erninge, DK-5690
DK-5690 Tommerup
Tommerup
T
el 2020 3584 | Fax 6479 2110 | www.engcon.dk | [email protected]
Tel
Er du klar
til
vinteren ?
NYHED!
Ÿ Høvlblad Easygrader 200
Stand
C-2600
Ż Sideplov SP10
Flexiway
Ÿ Foldeplove VB32000-VB4000
Special Maskiner A/S Løk
Løkkeby
kkeby Strandvej 10 · DK
DK-5900
-5900 Rudkøbing
[email protected] · tlf. +45-62561667
Snep
Sneplov
plov som med sin banebrydende
p
y
konstruktion –
ophængt
ophæ
ængt i to teleskoparme – kan forskydes ± 450
0
t siderne og e
ffektivt pløje sne på moderne ve
eje
mm til
effektivt
veje
med forskellige trafikforhindringer
Speciall Maskiner A/S
Specia
S
23
ENTREPRENØR
VEJ OG PARK
25.-28. november 2014
llet nu
Køb bi ek.dk og
n
om
på agr onkurrence
ik
til
deltag 1 gavekort
x
om 5 ank BOXEN
Jyske B i 1.500 kr.)
(Værd o
Entreprenør, vej og park
2014
Nordeuropas største landbrugsmesse
Læs mere på agromek.dk
entreprenøren
ENGCON ER KLAR TIL AT
LEVERE Q-SAFE, VERDENS SIKRESTE
REDSKABSFÆSTE
Q-SAFE GIVER TREDOBBELT SIKKERHED TIL GRAVEMASKINER
På Maskin-Expo 2013 lancerede
engcon ”Non Accident Generation”, som er et koncept, der skal
øge sikkerheden yderligere på
kundernes arbejdspladser. Som
et led i konceptet præsenterede
engcon her Q-Safe, et helt nyudviklet sikkerhedsfæste med tredobbelt sikkerhed til gravemaskiner.
– Vi har nu testet Q-Safe i
praksis på et antal maskiner, og i
løbet af 2014 vil en del af vores
redskabsfæster løbende blive erstattet af Q-Safe, siger Fredrik
Jonsson, ansvarlig for udvikling
hos engcon Group.
engcon meddeler, at Q-Safe
(Quick Safe) er markedets sikreste løsning, der sørger for, at ingen personer kommer til skade
på grund af tabte eller svingende
redskaber, fordi det i princippet
er umuligt at ”snyde” med låsningen.
Q-Safe registrerer ved hjælp af
to uafhængige følere, om skovlen/redskabet er komplet låst på
både den forreste og bageste
aksel, hver gang føreren skal bruge eller blot flytte skovlen eller
redskabet.
Med det minimeres også risikoen med et ”svingende” redskab, som kan opstå med kun en
foraksellås, siger Fredrik Jonsson.
at udstyre dem med den fulde
version af vores Q-Safe-fæster.
– Vi arbejder for, at sikkerhed
skal være standard og ikke noget,
som man skal bestille ekstra, var
et af Stig Engströms, engcons
grundlægger og ejers statement,
da prototypen til Q-Safe blev vist
for første gang.
Q-Safe er også som standard
forberedt til montering af
EC-Oil, engcons egen lyn-oliekobling til automatisk tilslutning
af hydraulik, centralsmøring og
el uden at skulle klatre ud af førerhuset.
DC2, DET ENESTE
STYRESYSTEM MED
FJERNSUPPORT VIA
SMARTPHONE
engcons styresystem Microprop
DC2 har med en unik funktion
skilt sig ud fra konkurrenterne.
DC2 er det eneste styresystem
på markedet, hvor brugerne kan
få fjernsupport via deres
smartphone, hvilket skyldes en
specialdesignet app.
– For kunden betyder det store
tidsbesparelser ved kalibrering
og service, siger Roberth Jonsson, tekniker og projektleder hos
Microprop.
Microprop, som er et datterselskab i engcon, lancerede i 2012
deres styresystem DC2. Styresystemet, som passer til alle markedets maskinmærker, giver blandt
andet mulighed for bånd- og
hjulstyring samt bomsving.
En unik funktion, som ingen
andre producenter kan tilbyde, er
fjernsupport med fjernstyring og
fejlsøgning via en gratis-app
(Android) på førerens smartphone og en blåbåndschip i styreenheden. Dette er et alternativ til
computer og USB-tilslutning, og
fordelene er mange.
Ved installation skal alle styresystemer kalibreres. Det har tidligere skullet varetages af en servicetekniker på stedet.
Nu kan det gøres på fjernbasis
ved at førerens smartphone kobles op mod styresystemet og
fjernsupporten.
– Det sparer tid ved kalibrering. Det sparer også tid ved
eventuel fejlsøgning, fordi vi på
afstand – uanset hvor maskinen
befinder sig – hurtigt kan lokalisere fejlen og, hvis det er nødvendigt, sende en servicetekniker af
sted med de rigtige dele, siger
Roberth Jonsson.
I mange tilfælde drejer supporten på styresystemerne sig om
justering, og med Microprop
DC2 og en Android-telefon er
der ikke brug for at sende nogen
af sted, hvilket sparer både tid og
penge.
MAKSIMAL SIKKERHED
Det er en blanding af studier af
arbejdspladsulykker og egne
kunders erfaringer, der ligger til
grund for engcons arbejde med
at udvikle markedets sikreste
redskabsfæste.
– Ja, vi har haft et bredt
grundlag for vores arbejde, og vi
føler nu, at vi virkeligt har ramt
rigtigt, fortsætter Fredrik Jonsson,
inden han fortsætter med at forklare funktionerne på Q-Safe.
– Vi håber nu, at så mange
som muligt ser muligheden for at
gøre deres maskiner sikrere ved
25
Er du rigtig klog?
- Så laver du hele regnestykket…
Mød os p
å stand
C-2710 i
hal C
Totaløkonomien fra du køber maskinen, til du sælger den igen
er afgørende for, hvor god en investering du har gjort.
I regnestykket hører også driftssikkerhed, brændstoføkonomi
og serviceomkostninger.
Hos Scantruck har vi taget højde for det hele. Her får du
nemlig markedets bedste maskiner, et unikt servicekoncept
40
og optimal tryghed.
Katkjærvej 5, DK-7800 Skive . Kærup Parkvej 12, DK-4100 Ringsted . Tlf. +45 96 147 147, [email protected], www.scantruck.dk
26
Den nye JCB100 C-1 ses yderst til højre, men 65-R1 er i gang ude til venstre
SPÆNDENDE JCB-NYHEDER
PÅ AGROMEK
JCB HAR FORNYLIG PRÆSENTERET DEN EUROPÆISKE FAGPRESSE FOR EN LANG RÆKKE NYE
OG FORBEDREDE MASKINER, VED ET ARRANGEMENT PÅ WORLD HEADQUARTER I ROCESTER, ENGLAND.
EN DEL AF DISSE NYHEDER ER AT FINDE PÅ NICOLAISEN & LARSENS STAND PÅ AGROMEK
HELT NY 10-TONS
GRAVEMASKINE
YDERLIGERE TO
GRAVEMASKINER
Den mest opsigtsvækkende nyhed var den splinternye 10-tons
gravemaskine JCB C100 C-1,
som er en vægtklasse, som ikke
tidligere har været produceret af
JCB. En nyhed så stor, at det var
selveste Jo Bamford, barnebarn
af JCB’ grundlægger Joseph C.
Bamford.
C100 C-1 er bygget på rammen af 8,6 ton 86C-1, men med
en mere kraftfuld motor, endnu
større rækkevide og større hydraulisk kapacitet, som samlet set giver en stærkere maskine.
Af andre features kan nævnes,
at den større og rummelige kabine, kan tippes 30º for lettere at
kunne udføre service, at intervallerne på disse services er 500 timer, og i øvrigt er udstyret med
den 74 hk JCB by Kohler motor,
som naturligvis lever op til Tier 4
Final kravene.
En smart detalje, som er med
til at reducere brændstofforbruget,
er det såkaldte Auto Idle, som er
kendt fra de større gravemaskiner. Auto Idle betyder at motoren
automatisk går i tomgang, når du
ikke betjener joysticket.
Nicolaisen & Larsen har også to
andre gravemaskinenyheder med
på Agromek, nemlig de to mellemstore modeller 67C-1 og 65R-1,
begge på 6,5 ton.
C’et i 67C-1 står for ”conventionel”, det vil sige almindelig
bagende, mens R’et står for
”reduced” og altså en forkortet
bagende, men de fordele i manøvredygtighed, det bringer med.
De to modeller er direkte erstatninger for 8065 RTS i JCB’s
produktprogram. De er, i øvrigt
ligesom C100-1 bygget op over
en H-undervogn, hvis stabilitet er
uovertruffen.
På disse maskiner er der også
500 timers serviceinterval, tipbar
kabine og forbedret adgang til at
rengøre undervognen. 65R-1 har
en 48 hk Tier 3 dieselmotor, mens
67-C-1 har en JCB Diesel by
Kohler 55hk Tier 4 final motor.
FORBEDREDE
RENDEGRAVERE
JCB er som bekendt det mest
solgte mærke inden for rendegravere, og der bliver ikke hvilet på
laurbærerne af den grund. De
populære modeller 3CX og 4CX
er nu udstyret med Tier 4 Interim
JCB Ecomax motor, og har nu
også de smarte features Auto
Idle, Auto Lock og Auto Drive,
hvilke alle er med til at reducere
brændstofforbruget, samt lette
arbejdet for maskinføreren.
Auto Idle er blevet beskrevet
under C100 C-1 gravemskinen,
Auto Lock er en slags cruise control, så når maskinen skal køre
længere strækninger, slipper maskinførerne for at sidde og trykke
på speederen. Auto Drive træder
ind når Auto Idle træder ud, det
vil sige når arbejdet genoptages
og motoren går i gang, finder
den selv tilbage til den omdrejningsindstilling den havde inden
Auto Idle, satte den i tomgang.
Rendegraveren CX-3 er
nu udstyret med Auto Idle,
Auto Lock og Auto Drive
27
549 UDSTILLERE OG NÆSTEN
TOTALT UDSOLGT
NORDEUROPAS STØRSTE SAMLEDE LANDBRUGSMESSE ER KLAR TIL AT PRÆSENTERE
ALT TIL STALD OG MARK – NU OGSÅ PÅ UDENDØRS STANDE
Der bliver rigtig meget at se for
både planteavlere og husdyrproducenter på Agromek 2014 i
MCH Messecenter Herning i november.
28
Nordeuropas største samlede
landbrugsmesse præsenterer et
fuldt program i maskiner og udstyr til både mark og stald. Det
bliver en af de største udstillin-
ger, og der er næsten totalt udsolgt.
Der er nu 549 udstillere, og
heraf har 27 udstillere yderligere
en stand udendørs. De udendørs
stande er et nyt initiativ, der giver
udstillerne mulighed for at præsentere endnu flere af deres maskiner eller udstyr.
- Det er dejligt med den store
opbakning, og forhåndsinteressen fra besøgende – ikke mindst
fra udlandet – vidner om, at
Agromek er både kendt og anerkendt som en seriøs og faglig
udstilling for landbruget, siger
Agromeks formand, administrerende direktør Sten Andersen,
Dan Egtved A/S.
Leverandørerne til dansk husdyrproduktion har i mange år
været meget innovative.
På Agromek præsenteres igen i
år de nyeste tendenser inden for
eksempelvis staldsystemer, fodring og overvågning, som kan
medvirke til at gøre svine- og
kvæg- og fjerkræproduktionen
endnu mere effektiv, samtidig
med at der lægges stor vægt på
dyrenes velfærd.
På udstillingen af traktorer og
mejetærskere bliver Agromek
styrket yderligere i år.
Næsten alle de store, kendte
traktormærker udstiller nu på
Agromek, og en række andre
kendte traktorfabrikater til have/parkområdet vil også kunne opleves på messen. Dermed får
Agromek 2014 en meget stor og
varieret traktorudstilling.
Vil de besøgende selv prøve at
køre en af de nye traktorer, bliver
der også mulighed for det på en
speciel indrettet udendørsbane.
På Agromek er der lejlighed
til at se Danmarks bedste malkekøer. Der er bedømmelse af dyrene og flere konkurrencer inden
for og mellem racerne. Desuden
præsenteres de bedste danske
avlstyre samt kødkvæg.
Agromek finder sted tirsdag
den 25. november til og med fredag den 28. november. Onsdag er
der aftenåbent til kl. 20.00 med
gratis adgang efter kl. 16.00.
De øvrige dage er der åbent
fra 9.00-17.00.
BREDAL LANCERER NY
TOPMODEL I SG SERIEN
Hvor man tidligere har kunnet få
SG serien i en 500, 1000 & 1500
ltr’s udgave, tilbydes den populære model nu også i en 2000 ltr’s
udgave.
Den nye model er bygget på
en væsentlig stærkere underramme end de tidligere versioner,
for at kunne modstå den øgede
belastning.
Sprederen kan leveres i 2 versioner; en SG, hvor dosering og
spredebredde justeres manuelt
via. olieflowet fra traktoren. Eller
en SGS, hvor sprederen er computerstyret. På begge modeller er
det muligt at få sprederen med en
beholder i rustfrit stål.
Sprederen udmærker sig ligesom de tidligere modeller, ved at
kunne gå langt ned i dosering.
Samtidig med at man kan opnå et
meget nøjagtigt spredebillede i
den fulde arbejdsbredde.
Muligheden for den lave dose-
ring, i tillæg til den minimale variation i den fulde arbejdsbredde,
sikrer at man har en minimum
påvirkning af miljøet, samtidig
med at man sparer meget materiale. Det sparede materiale,
betyder i praksis at man kan
køre en væsentlig længere stræk-
ning uden at skulle fylde op.
Kom forbi på Agromek og se
den nye SG 2000, vi er lokaliseret i hal M stand 9610.
Overvejer du nye maskiner?
Oplev entreprenør maskiner på Agromek stand C2550
Fra 900 kg til 8 ton
Fra 1 til 5,6 ton.
Import af hele IHI programmet Høj løftekraft – lav egenvægt
Fra 4,5 til 20 ton.
Italienske kvalitetsmaskiner
NYHED
Vi præsenterer løfteudstyr
fra Hamevac.
Hollands største
producent.
Stort produktprogram
Løftehøjde fra 0-30 meter
NYHED
Venieri · Giant · Merlo · IHI · Jeantil · Orsi
Kroghejse- & Tipvogne
Brdr. Holst Sørensen A/S
Giant V761T
præsenteres
for første
gang i
Danmark
Obbekærvej 105-107 x 6760 Ribe x tlf. 76 88 44 00
www.bhsribe.dk
29
JMM LÆGGER AN TIL MASKINELT
MILJØ-TOPMØDE
BÅDE WEIDEMANN OG NEUSON MED UDSTØDNINGSFRIE MODELLER PÅ AGROMEK
Alle taler om klimaet, og både
Weidemann og Neuson gør det
noget ved det. Når JMM-Group
byder indenfor på 250 kvadratmeter stand på Agromek i
Herning fra 25. til 28. november,
bliver det til møde med udstødningsfrie maskiner fra begge
maskinmærker. Begge JMM-selskaber, Johs. Møllers Maskiner
og Stemas Maskinsalg, byder ind
med nyheder til et maskinelt
miljø-topmøde.
Hos Stemas sikrer Weidemann
sig hæder og ære med den nye
læssemaskine eHoftrac, som af
Agromek kåres som to-stjernet
nyhed. Den eldrevne læssemaskine rammer miljøet positivt på flere felter. Dels er det altså slut
med udstødningsgasser, og dels
gør eldriften læssemaskinen særdeles støjsvag.
Neuson er en del af Johs. Møller-familien og ruller ind i Herning på bælter med den emissionsfrie minigraver 803 Dual
Power. Den ét tons tunge gravemaskine er en hybrid, som både
er udstyret konventionelt med
dieselmotor og tillige kan tilsluttes en elektro-hydraulisk pumpe,
som lader maskinen arbejde udstødningsfrit. Og vel at mærke
med samme ydelse, uanset om
maskinen kører på diesel- eller
eldrift.
GOD ØKONOMI I EL
Hos Stemas glæder salgschef
Robert Kjærgaard sig til at præsentere Weidemann eHoftrac,
som er bygget over Weidemanns
kendte type 1160-maskine. Det
betyder blandt andet, at den eldrevne læssemaskine kan anven-
des med alle arbejdsredskaber i
Weidemann-programmet. For føreren er der umiddelbart ingen
forskel på at køre traditionelt
med dieselmotor eller miljø-optimalt med eldrift. eHoftrac styres
via pedal og joystick.
- Med batteridrift fjerner
Weidemann problemet med udstødning og sørger samtidig for
at reduceret støjniveau. Det er til
glæde for både landmanden og
dyrene i stalden. Der er også god
økonomi i at køre på el, da der
jo ikke skal skiftes motorolie, og
generelt har den eldrevne
maskine færre sliddele, fortæller
Robert Kjærgaard.
FRIT VALG MELLEM
DIESEL OG EL
Hos Johs. Møllers Maskiner
byder salgschef Leif Rudebeck
Petersen på frit valg mellem diesel eller eldrift på minigraveren
Neuson 803 Dual Power.
- Det øger naturligvis maskinens anvendelsesmuligheder betragteligt. Foruden traditionelle
opgaver udendørs, er den en helt
oplagt mulighed til opgaver også
inden døre. Dels fordi dens dimensioner gør det muligt at køre
den ind de fleste steder. Men naturligvis ikke mindst, fordi man
helt slipper for emission ved at
gå på eldrift via maskinens kraftige Power Pack, forklarer Leif
Rudebeck Petersen.
NEUSON OG LIEBHERR
Foruden de to eldrevne maskiner,
møder JMM-Group op med lidt
af et overflødighedshorn fra det
øvrige maskinprogram.
Fra Neuson-sortimentet bliver
[email protected]
[email protected]
b edal .com
w
w w. br
b edal .com
www.bredal.com
/"!)0$˸0"/&"
*GȓMNFLERȧQ?LBȧMEȧQ?JRQNPCBCPȧ
ȧȧ "PGȓQGIICP
ȧȧ #LICJȧ@CRHCLGLE
ȧȧ 2T?LEQBMQCPGLEȧDP?ȧȧEP?KȧNPȧK2
ȧȧ 'LECLȧMKPžPCP
ȧȧ 1RMPȧI?N?AGRCR
ȧ
ȧȧ +SJGEFCBȧDMPȧAMKNSRCPQRWPGLE
ȧȧ (TLȧBMQCPGLEȧGȧFCJCȧ[email protected]
ȧ @PCBBCL
NYHED!
,SȧKCBȧȧJRPȧ@CFMJBCP
CQRGJȧGLBCL
ȧȧME
få 8%
ȧ [email protected]?R
GȧK
+žBȧMQȧGȧF?Jȧ+
ȧQR?LBȧ
+
žB MQ G F?J + ȧQR ?LB 7120
7
120 Vejle
Vejle Ø . D
Danmark
anmark . TTlf.:
lf.: ((+45)
+45) 75 8
89
95
51
17
77
7
30
Weidemann 1280 er klar til en tur til Herning. Maskinen er
med i Stemas-sortimentet på Agromek 2014.
Selv om T4108 er mindst i Weidemanns serie af kompakte teleskoplæssere,
både løfter og rækker maskinen godt. Stemas har den med på Agromek.
Klar til udstødningsfri indsats. Neuson 803 Dual Power
giver frit valg mellem diesel og el.
Den kompakte læssemaskine L 506 Compact bliver en af
Liebherr-repræsentanterne på Agromek.
der også mulighed for at se både
to-tons graveren ET 18VDS med
vipbar overvogn som standard og
i øvrigt Neusons vertikale gravesystem, samt den større fem tons
graver 50Z3. Johs. Møllers
Maskiner er ikke mindst kendt
som importør og forhandler af
Liebherr entreprenørmaskiner,
og salgschef Leif Rudebeck
Petersen har valgt et par markante repræsentanter fra det store
program i gummihjulslæssere.
Nemlig en fem-tons L 506 Compact og den noget større L 550
med kampvægt på 17,3 tons.
STØRSTE WEIDEMANN
Hos Stemas Maskinsalg får
stjerne-læsseren Weidemann
1160 eHoftrac selskab af model
1280, som er den største i Weidemann-serien. Maskinen selv vejer
i underkanten af 2400 kg, men
formår at løfte tæt på 2500 kg.
Der bliver også tale om topmodellen i Weidemann teleskoplæssere i skikkelse af maskinen
5080T, der kan løft en anelse
over fem tons.
Weidemanns program i kom-
pakte teleskoplæssere omfatter
fire maskiner, og Stemas præsenterer seriens mindste, T4108, på
Agromek. Stemas lader det ikke
blive ved læssemaskiner. Japanske Yanmar er med på Agromek
med minigraveren ViO57, som
er ægte Zero Tail med front og
kontravægt inden for bælterne.
Yanmar står selv for de 40 hk i
motorrummet på den 5,5 tons
tunge maskine.
MATCHER DIN MASKINE DINE
LANGTIDSSIGTEDE BEHOV?
Den nye Doosan DX300LC-3 er
en stærk og robust maskine som
kan tackle dine mest krævende
behov og er god ved miljøet.
Holder indtjeningen oppe, og udgifterne nede, med en lang række
nye forbedringer, så som:
• Ny generation stage IIIB motor,
med mere kraft og reduceret
brændstofforbrug.
• Nye materialer og komponenter
giver en pålidelighed og maksimerer din arbejdstid.
• En helt ny og forbedret ergonomisk ROPS kabine med god
komfort og godt udsyn hele vejen
rundt.
Den ultimative kombination af
styrke, stabilitet og alsidighed
31
PON EQUIPMENT LANCERER
HELT NYT SERVICEKONCEPT
PON EQUIPMENT A/S
LANCERER ET HELT NYT
SERVICEKONCEPT PÅ
AGROMEK 2014.
Servicekonceptet hedder Cat®
Equipment Management Solutions (EMSolutions). Med EMSolutions giver Pon Equipment
kunderne muligheden for at servicere, styre og kontrollere deres
maskiner, så de forøger effektiviteten af deres maskiner og deres
ansatte. EMSolutions indeholder
fem niveauer af service, som
kunderne frit kan vælge imellem.
- Vi har udviklet EMSolutions
for at give vores kunder friheden
til vælge, hvilken grad af service
de vil have. De kan foretage serviceeftersynene selv, vi kan gøre
det sammen med kunden, eller vi
kan gøre det hele for dem.
Det er op til den enkelte kunde,
siger service- og marketingdirektør Anne Katrine Wolgast,
Pon Equipment A/S.
NY GENERATION 2
FRA ENGCON
EC209
Det nye medlem af
generation 2-familien,
til gravemaskiner fra
6-9 ton.
NYHED!
S
MØD O R.
D
N N
PÅ STA 4
6
C-2 9
engcon Denmark Knarreborgve
Knarreborgvej
ej 19a, V
Verninge,
erninge, DK
DK-5690
-5690 T
Tommerup
ommerup
o
T
el 2020 3584 | www.engcon.dkk | [email protected]
Tel
32
MASKINOVERVÅGNING
REDUCERER KUNDENS
OMKOSTNINGER
Gennem ProductLink® teknologien indsamles data direkte fra
maskinen. Herefter kan kunden
via VisionLink® se data på sin
computer eller smartphone. Med
overvågning af maskinerne og
løbende analyser af olie- og
væsker kan kunden opdage problemerne i tide og gøre noget
ved dem, før de udvikler sig til
store og dyre omkostninger.
- Det betyder, at kunderne kan
træffe bedre og hurtigere beslutninger baseret på maskinens tilstand, geografiske placering,
brændstofforbrug, alarmer, fejlkoder og meget mere. Og også
her kan kunden vælge, om han
selv vil holde øje med maskinerne, eller vi skal gøre det for ham,
siger Anne Katrine Wolgast.
EMSOLUTIONS ER
”SERVICE PÅ DIN MÅDE”
- Når kunden selv udfører de periodiske serviceintervaller, kan
han frit vælge hvor og hvornår,
det skal være. Omvendt kan han
også vælge at sige, at vi skal
gøre det for ham, med de fordele
der ligger i det. Han skal ikke
bekymre sig om maskinens tilstand. I stedet kan han koncentrere sig om sin forretning. Det
er det, vi kalder for ”service på
din måde”, fordi vi vil give vores
kunder de bedste forudsætninger
for at drive deres forretning lige
præcis på den måde, de har det
bedst med, siger Anne Katrine
Wolgast.
TESTKØRSEL AF
CAT 938K
På Agromek udstiller
Pon Equipment A/S Cat 910K,
Cat 906H2 samt en 308E2 CR
med Engcon rotortilt. Som noget
nyt arrangeres testkørsel af
Cat 938K på Agromeks testbane.
Her vil interesserede kunne
prøve kræfter med maskinen, og
de forskellige funktioner vil
blive gennemgået af en co-pilot,
der kører med i maskinen.
Cat 938K er udstyret med centralsmøring, brede traktordæk og
en standard læsseskovl.
BRDR. HOLST SØRENSEN A/S
PRÆSENTERER STJERNENYHED
NY OG STØRRE GIANT
MINILÆSSER – V761T
En ny model af de populære
Giant minilæssere præsenteres
for første gang i Danmark.
Denne model bliver den største i
det nuværende ellers brede produktprogram af Giant.
Egenvægten bliver 5.600 kg.
Standard løftearm med Z kinematic og som option fås den med
teleskoparm, med eller uden affjedring.
Standard løftehøjde bliver
3260 mm. Teleskopmaskinen løfter 5400 mm.
Maskinen har 76 HK Deutz
TD 2.9 4 cylinder tier 4 motor
med elektronisk styring, som
kombineres med hydrostatens
styring.
Denne sammensætning gør
det muligt at køre 40 km/t med
maksimal ugeneret udsyn.
Optioner: klimaanlæg, luftaffjedret sæde, rotorblink, arbejdslygter mv.
Maskinen kan også leveres
som en komfort pakke med
Touchskærm i armlænet.
Komfort udgaven har følgende
optioner:
• Cruise control, speed limiter,
Eco mode drive, olie flow indstilling og traction control.
Nyheden vises på Brdr. Holst
Sørensen A/S stand C2550 til
Agromek i Hal C.
”Vi ser store muligheder i den
nye Giant model, den rammer en
efterspørgsel, der ligger i vægtklassen over maskinerne i det nuværende Giant program. Så vi
glæder os til at præsentere maskinen til både landbruget og industrien” udtaler Lars Vad, fra importøren, Brdr. Holst Sørensen A/S
joystiket er placeret i armlæn.
Maskinen har flow sharing,
hvilket muliggør anvendelsen af
2 funktioner samtidig.
Kabinen har god frihøjde samt
bredde, så chaufføren har maksimal arbejdsplads. Kabinen har
stort vindues areal, som giver
lave motoromdrejninger, hvilket
reducerer brændstof forbruget.
Standard hydraulikpumpe har
80 L, men kan som option leveres
med LS hydraulik med op til 120 L.
Hydraulikken styres med
elektriske proportional ventiler
med memory funktion og
A Product of Hard Work
NYHED
NYHED
Nye 8 tons
fra JCB
NYHED
NYHED
Vi mødes på
stand C2580
Besøg
vore
hjemmeside
&&nye
Besøg
Besøg
vorevore
vore
hjemmeside
hjemmeside
nye
webshoppå:
på:
Besøg
hjemmeside
&& webshop
XXXKDCEL
XXXKDCELt
tXXXKDCQBSUTEL
XXXKDCQBSUTEL
33
entreprenøren
IDEOLOGI I KLOAKKERNE
MILJØMINISTER KIRSTEN BROSBØL HAR FREMSAT ET LOVFORSLAG OM ÆNDRING
AF BETALINGSREGLERNE FOR SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABERNE.
LOVFORSLAGET TAGER HÅND OM HELT ÅBENBARE PROBLEMER I FORHOLD TIL MILJØET
MEN VISER OGSÅ, AT SELV KLOAKKERNE KAN BRUGES IDEOLOGISK VED AT
FAVORISERE DE KOMMUNALT EJEDE SPILDEVANDSSELSKABER FREM FOR
PRIVATE ENTREPRENØRVIRKSOMHEDER
AF BRANCHEDIREKTØR
NIELS NIELSEN,
DANSKE
ANLÆGSENTREPRENØRER
Miljøministeren vil med det nye
lovforslag om ændring af betalingsreglerne for spildevandsselskaberne løse to af de problemer,
der er åbenlyse i forhold til hele
viften af forskellige initiativer og
aktiviteter, som vi skal tage i
brug for at forbedre indsatsen for
et bedre miljø.
Miljøministeren vil komme de
økonomisk svagt stillede husejere
til hjælp, så de ikke behøver at
blive mødt med straffesager, fordi
de ikke kan betale udgifterne, når
kommunen med et påbud stiller
krav om etablering af kloakering.
Desuden sætter miljøministeren
fokus på de private ejendomsejeres stikledninger og spildevandsanlæg, som vi ved er i så dårlig
stand, at de er en kilde til alvorlige
forureningsskader.
PROBLEMER MED
FINANSIERING
Ejendomsejerne har ansvaret for
stikledninger og spildevandsanlæg frem til skel, men det er ikke
ensbetydende med, at man selv
kan bestemme, hvordan de skal
fungere, eller om man vil til-
34
slutte sig de offentlige spildevandsanlæg, som de kommunalt
ejede spildevandsselskaber driver. En kommune kan pålægge
en ejendomsejer at tilslutte ejendommen til det fælles offentlige
spildevandssystem eller foretage
de nødvendige forbedringer af
spildevandsrensningen, hvilket
indebærer, at den private ejendomsejer selv skal afholde udgifterne til de nødvendige anlægsarbejder og betale tilslutningsafgift
til spildevandsselskabet.
De ejendomme, der ikke er tilsluttet et offentligt spildevandssystem eller har en tilfredsstillende spildevandsrensning, findes
primært i udkantsområderne.
Det betyder også, at det ofte er
ejendomme, der ikke står øverst
på ønskesedlen over de ejendomme som banker og realkreditinstitutter vil tilbyde lån i.
Derfor vil økonomisk svage ejendomsejere i disse områder ofte
have særdeles vanskeligt ved
at finansiere etableringen af de
nødvendige stikledninger og
ændringer af ejendommens spildevandsanlæg, hvis kommunen
gennem påbud stiller krav om
ejendommens tilslutning til et offentligt spildevandssystem eller
forbedring af spildevandsrensningen.
Medierne har kunnet bringe
flere reportager om økonomisk
svage ejendomsejere, der er kommet i klemme, fordi kommunen
udsteder påbud om tilslutning
af ejendommen til det offentlige
spildevandsanlæg. Ejendomsejeren kan hverken finansiere
udgifterne for tilslutningen, forbedringen af spildevandsrensningen eller sælge ejendommen,
men alene se frem til at kommunen rejser en straffesag.
Det er dette problem miljøministeren tager fat på at løse med
det nye lovforslag.
AFDRAGSORDNING
Lovforslaget introducerer såvel
en opsparingsordning som en afdragsordning. Opsparingsordningen giver ejendomsejeren tre år
til at spare det nødvendige beløb
op, mens afdragsordningen
betyder, at spildevandsselskabet
afholder udgifterne, som ejendomsejeren så afdrager over en
20-årig periode. Ordningen gælder dog kun for ejendomsejere
med en husstandsindkomst under
300.000 kr. med et tillæg på knap
40.000 kr. for op til fire hjemmeboende børn.
Der kan være mange meninger
om, hvorvidt den fastsatte grænse for husstandsindkomsten for
at kunne komme ind under ordningen er passende, men lovforslaget indeholder en anden
begrænsning på anvendelsen af
afdragsordningen, som er helt
uforståelig. Udgifter til ændring
af ejendommens spildevandsanlæg fra fælleskloak til separatklok kan ikke komme ind under
en afdragsordning.
Ændring af fælleskloak til separatkloak betyder en væsentlig
nedsættelse af belastningen på
ledningsnet og renseanlæg og
dermed en klar reduktion af risikoen for miljøskader i forbindelse med skybrud. Derfor er det
uforståeligt, at miljøministeren
har holdt udgifter til separatkloakering uden for afdragsordningen. Den begrænsning må fjernes i den endelige lov.
DRIFT OG
VEDLIGEHOLD
Med det formål at sikre en mere
effektiv miljøbeskyttelse, lægger
lovforslaget op til, at spildevandsforsyningsselskabet kan tilbyde
de private ejendomsejere, der er
tilsluttet spildevandsforsyningsselskabets anlæg, at spildevandsselskabet driver og vedligeholder
ejendommens spildevandsanlæg
mod betaling.
Der er ikke tvivl om, at miljøministeren med lovforslaget sætter fokus på et vigtigt område i
relation til miljøet, for mange
private stikledninger og spildevandsanlæg er i en vedligeholdelsesmæssig stand, der bestemt
ikke er betryggende af hensyn til
miljøet. Det er derimod mere
tvivlsomt – hvis man skal være
lidt venlig over for miljøministeren – hvorfor loven skal åbne for,
at de kommunalt ejede spildevandsselskaber kan optræde som
entreprenører, og hvorfor de skal
favoriseres i konkurrencen med
de private entreprenører om opgaverne.
Der fremhæves flere steder i
bemærkningerne til lovforslaget,
at ejendomsejerne med forslaget
slipper for besværet med at indhente tilbud på arbejdet fra private kloakmestre m.v., og at forslaget endvidere giver mulighed for
at udnytte spildevandsselskabernes viden om, hvornår og hvordan ledninger m.v. skal repareres
og udskiftes. Men den viden har
de private autoriserede kloakvirksomheder bestemt også, bl.a.
fordi de er autoriserede på området og lever op til Sikkerhedsstyrelsens krav til autoriserede virksomheder.
Interessant er det også, at
mens de økonomisk svagt stillede ejendomsejere ikke kan få en
afdragsordning for udgifter til
etablering af separatkloakering,
så kan selv økonomisk meget
stærke ejendomsejere kommer
med i en abonnementsordning,
hvor de i modsætning til den
økonomisk svagt stillede kan få
fordelt udgifterne. Den økonomisk stærke kan oven i købet få
naboen til at bidrage, fordi spildevandsselskabet ikke skal beregne den præcise udgift for den
entreprenøren
Træk ideologien ud –
slip konkurrencen fri
enkelte ejendomsejer men alene
sikre, at ordningen samlet set
hviler i sig selv.
FAIR KONKURRENCE
En betingelse for at spildevandsselskabet kan tilbyde drift og
vedligehold er, at spildevandsselskabets tilbud udsættes for konkurrence fra private selskaber.
Miljøministerens forslag rummer ikke krav om, hvilke omkostninger spildevandsselskaberne skal indregne i deres tilbud i
konkurrence med de private
virksomheder, men erfaringerne
fra kommunernes udregninger
af kontrolbud viser, at det er
illusorisk at tro, at spildevandsselskaberne vil indregne omkostningerne ved entreprenørvirksomheden fuldt ud. Derfor vil
loven, der er lanceret som en
hjælp til økonomisk trængte ejendomsejere, i lige så høj grad blive
en hjælp til de kommunalt ejede
spildevandsselskaber, så de kan
udkonkurrere de private virksomheder.
Det er ærgerligt, at miljøministerens gode initiativ med at sætter fokus på et vigtigt område i
relation til miljøet – vedligeholdelsen af de private stikledninger
og spildevandsanlæg – skal
skæmmes af, at miljøministeren
tilsyneladende tænker mere på at
give de kommunalt ejede spildevandsselskaber mulighed for at
drive entreprenørvirksomhed i
konkurrence med private virksomheder, og det oven i købet
med en urimelig skævvridning af
konkurrencen.
Ministeren burde hellere holde
sig til alene af miljøhensyn at
stille krav om, at ejendomsejerne
skal sikre en tilfredsstillende
vedligeholdelse af stikledninger
og spildevandsanlæg, og ikke
benytte lejligheden til at åbne for
at gøre kommunalt ejede spilde-
vandsselskaber til entreprenørvirksomheder støttet af særlige
konkurrencefordele. Drift og
vedligehold af private stiklednin-
ger og spildevandsanlæg kan
udmærket baseres på en abonnementsaftale med en privat virksomhed, som med en autorisation
som kloakmester i ryggen er specialist på området, og som gennem en sund og lige konkurrence
kan give de bedste tilbud.
35
entreprenøren
NY ASFALT
OPSUGER
SKYBRUD
De danske veje og kloakker skal klare stadig større mængder regn, og det er de oftest ikke rustet til
NCC HAR UDVIKLET EN NY ASFALT, DER SELV DRÆNER REGNVAND VÆK, OGSÅ NÅR DET KOMMER I
SÅ STORE MÆNGDER, AT DER ER TALE OM SKYBRUD. VANDET DRÆNES NED GENNEM ASFALTEN TIL ET
SÆRLIGT GRUSUNDERLAG, DER KAN OPTAGE STORE MÆNGDER VAND. HER LIGGER REGNVANDET
OG VENTER, INDTIL JORDEN ELLER KLOAKSYSTEMET KAN AFTAGE DET
Skybrud og billeder af halvdruknede biler på oversvømmede
veje er ikke længere et særsyn.
Tværtimod. Senest blev København ramt den 31. august, Vestjylland den 6. september og
Nordjylland den 15.-16. oktober.
Klimaforandringerne giver hyp-
19.-22. marts 2015
Print din
gratis billet på
transport-messen.dk
36
pigere skybrud og en større regnmængde, og vores kloaksystemer
er ikke bygget til at aflede så
store mængder vand.
Derfor er håndtering af store
mængder regnvand en stigende
problem for vores samfund, og
kommuner, bygherrer, arkitekter
og entreprenører søger netop nu
efter nye løsninger. Den største
udfordring er de såkaldt befæstede arealer i byområder, altså veje
og pladser, som er belagt med
sten, beton eller asfalt. Her kan
vandet ikke trænge igennem og
løber derfor til nærmeste kloak,
som så ofte er underdimensioneret til de kraftige regnvandsmængder og derfor overbelastes.
En mulig løsning for mange områder i byer er en ny vandabsorberende asfalt fra NCC Roads.
NCC Roads er klar med et nyt
asfaltprodukt, PermaVej®, der
lader vejen eller pladsen dræne
sig selv og leder vandet ned i et
særligt bærelag, der opmagasinerer og forsinker vandet efter samme princip som en faskine. Dermed kan byernes befæstede arealer bruges aktivt til at aftage store
mænger vand, fremfor at være en
del af problemet.
SELVDRÆNENDE
ASFALT
Den nye asfalt er permeabel. Det
vil sige, at den er åbnet og dermed har en høj vandgennemtrængelighed. Vandet trænger fra
asfalten ned i en nyudviklet grus,
NCC DrænStabil, der har stor
porevolumen. Det vil sige, at
gruset kan optage store mængder
vand meget hurtigt.
NCC DrænStabil er opbygget så
evnen til at dræne ikke påvirker
bæreevnen, og den færdige vej
eller plads kan tåle det samme
som en traditionel vej.
Med den nye permeable asfalt
kan boligveje og asfalterede
pladser vendes fra at belaste
kloaknettet til tværtimod at aflaste kloaknettet. Permeable belægninger har en stor effekt per kvadratmeter, og er derfor et af de
mest effektive våben i kampen
med regnvandet.
PILOTPROJEKT I
BILLUND LUFTHAVN
Den permeable asfalt er siden
sommeren 2012 blevet testet i
Billund Lufthavn på en vejstrækning, der belastes relativt hårdt
med 120-150 lastbiler i døgnet
og i perioder også med parkerede
lastbiler.
”Det er perfekt! Det fungerer
upåklageligt. Den permeable asfalt er altid tør, selv under kraftig
Foto: Jonas Heide Smidt
entreprenøren
®
Belægninger, der skal kunne klare monsterregn, testes i et særligt anlæg
FAKTA OM NCC PERMAVEJ®
• PermaVej® er en åben asfalt, der tillader vandet at sive
igennem
• PermaVej® ligger på et bærelag, der er opbygget af en
nyudviklet grus, NCC Drænstabil. Bærelaget har en
porevolumen på 30% og kan derfor aftage endog meget
store mængder vand.
• Et regneeksempel: Et ekstremt regnskyl på 190l/s/ha på
ti minutter, hvilket er en såkaldt femårshændelse, giver
11,4 mm vand i løbet af ti minutter. Denne mængde
vand vil blot fylde porerne i bærelaget i 3,8 centimeters
højde.
• Vandgennemtrængeligheden opretholdes ved, at asfalten
renses cirka én gang årligt
Densiphalt ® lagt i bunden af multifunktionelt bassin i Museumshaven ved
Statens Museum for Kunst, aug. 2014.
...DET BEDSTE FRA ASFALT OG BETON
Densiphalt® er det rigtige valg, når du
vil have asfaltens fleksibilitet og betonens bæreevne og slidstyrke.
M
Minimal
inimal vvedligeholdelse
e d li g e h o l d e ls e
LLang
ang levetid
l eve t i d
• M
Mange
ange farvemuligheder
far vemuligheder
• IIdeel
deel ttilil ttungt
ungt ttrafikerede
rafikerede aarealer
realer
•
regn, og når andre veje, som ellers er drænede, står under vand.
Den permeable asfalt har ligget i
halvandet år, og der er ingen
tegn på sporkøring, selvom opbygning er anderledes,” siger
Karsten Callesen, der er afdelingsleder for mark og miljø i
Billund Lufthavn.
Den nye vejbelægning, PermaVej®, er også netop anlagt på
Agerlandsvej, en villavej i Odense, som flere gange har oplevet
oversvømmelser ved skybrud.
Dansk Industri belønnede
NCC Roads’ arbejde med udvikling af permeable belægninger
med DI Bygs Innovationspris
2013, som NCC Roads modtag
sammen med IBF, der står bag
den permeable belægningssten.
•
Kontakt
Arkil
A/S
Asfalt
K
o nt a k t A
r k il A
/S – A
sfalt for
for flere
flere
informationer
på
86
28
30
55
in
fo r m a t i o n e r p
å8
62
83
05
5 eeller
ll e r
[email protected]
[email protected]
37
entreprenøren
NÅR KONKURRENTER MØDES
VED DU, HVAD DU MÅ – OG IKKE MÅ – TALE MED DINE
KONKURRENTER OM, NÅR I MØDES I BRANCHEFORENINGEN?
RISIKOEN FOR AT OVERTRÆDE KONKURRENCELOVEN KAN VÆRE
STOR, NÅR DU MØDES MED DINE KONKURRENTER
”Er priserne ikke lidt lave for tiden? Vi tænker på at hæve vores
priser med 15 procent. Hvordan
ser det ud for jer andre?”
Ulovlig informationsudveksling og aftaler mellem konkurrenter kan opstå i en pause under
et kursus, hvor virksomhederne i
branchen alligevel er samlet.
Aftalerne kan laves i din brancheforening eller blot komme i stand
over en kort telefonsamtale, som
i udgangspunktet handlede om
noget helt andet. Det kan også
være brancheforeningen selv, der
går for langt, når den udsender
information til medlemmerne.
I Danmark har virksomheder
på godt og ondt en lang tradition
for at tale sammen – blandt andet
i brancheforeninger. I nogle
brancher hører vi udtrykket
”konkollega” – man er både kollega og konkurrenter.
Brancheforeninger spiller en
vigtig rolle i samfundet. God information fra brancheforeningerne er med til at gøre virksomhe-
38
derne mere konkurrencedygtige
og drive dansk erhvervsliv frem
til gavn for hele samfundet.
Men brancheforeningerne og
virksomhederne skal huske konkurrenceloven. Ellers risikerer
man at spænde ben for sig selv.
Udveksling af information og
aftaler, der svækker konkurrencen mellem medlemmerne, er
ulovlige og kan have store konsekvenser for både foreningen og
medlemsvirksomhederne, der risikerer bøder eller i grove tilfæl-
AF VICEDIREKTØR I KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN,
BITTEN THORGAARD SØRENSEN.
de fængselsstraf. Oveni kommer
typisk ressourcekrævende undersøgelser, negativ presseomtale og
risiko for erstatningssøgsmål.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har netop udgivet en ny
vejledning, der giver overblik
over, hvad virksomheder og brancheforeninger skal være opmærksomme på, når de kommunikerer i foreningens regi.
Anbefalinger, vejledninger,
prognoser og statistikker, som
foreningerne sender til deres
medlemmer, skal de være særlige
opmærksomme på. Og hvis virksomhederne kan bruge informationerne til at konkurrere mindre
med hinanden, så skal alarmklokkerne ringe højt – både i foreningen og hos den enkelte virksomhed.
Som virksomhed er der meget,
du normalt trygt kan snakke med
dine konkurrenter om. Verdenssituationen og vejret. Regeringen
og lokalpolitikerne. Ny lovgivning og ny faglig viden for blot at
nævne nogle eksempler.
Men man skal holde sig langt
væk fra at tale med sine konkurrenter om centrale konkurrenceparametre som priser, salg, omkostninger og kunder. Det kan
være fristende, men det er forbudt, og det kan blive straffet
ganske hårdt.
Konkurrencemyndighederne
og domstolene har med flere afgørelser sat en tyk streg under, at
brancheforeningerne ikke må koordinere, hvordan medlemsvirksomhederne skal konkurrere mod
hinanden.
I en helt ny afgørelse her fra
oktober fastslog Konkurrenceankenævnet, at Centralforeningen
af Autoreparatører i Danmark –
CAD - havde overtrådt konkurrenceloven ved at opfordre medlemmerne til at fravælge Autobutlers portal. Portalen er Danmarks største udbudsportal, hvor
bilejere gratis kan indhente og
sammenligne priser på bilreparationer og serviceeftersyn.
Sidste år fik Foreningen Dan-
entreprenøren
ske Revisorer et påbud for deres
etiske regler, der blandt andet
forbød medlemmerne at konkurrere om prisen. Og Den Danske
Dyrlægeforening fik ligeledes et
påbud for deres etiske regler, der
blandt andet begrænsede kundernes mulighed for altid at kunne
vælge dyrlæger frit.
Dansk Kartoffelproducent-forening er dømt for at opfordre
medlemmerne til at lade kartoflerne blive i jorden. Antallet af
kartofler skulle begrænses for at
sikre en højere pris til virksomhederne. Og Højesteret har forhøjet bøderne i to sager mod
Dansk Juletræsdyrkerforening og
Danske Busvogmænd og deres
ledelser for anbefalinger til
medlemmerne, der begrænsede
konkurrencen mellem medlemsvirksomhederne. Bøderne var
omkring en halv million kroner
til hver forening plus personlige
bøder til centralt involverede
personer.
Hvis virksomheder koordinerer deres adfærd, så konkurrencen bliver mindre, er det til stor
skade. Det er dyrt for den enkelte
forbruger, der risikerer at betale
overpriser, og det er dyrt for samfundet, fordi væksten i økonomien bliver mindre.
I Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gør vi alt, hvad vi kan,
for at afsløre ulovlig informationsudveksling og aftaler. Og vi
vil gerne have tip. Så hold hovedet koldt, når du mødes med dine
konkurrenter - også i regi af din
brancheforening. Og sig skriftligt
fra, hvis du er vidne til ulovlige
aftaler.
DET SIGER
KONKURRENCELOVEN:
• ”Det er forbudt for virksomheder m.v. at indgå
aftaler, der direkte eller
indirekte har til formål
eller til følge at begrænse
konkurrencen.
• …”gælder også for vedtagelser inden for en sammenslutning af virksomheder og samordnet praksis mellem virksomheder.”
IHI GRAVEMASKINER
TIL HELE GADEN
HVIDE SANDE MURERFORRETNING OG KLITTENS VVS PÅ PARALLELVEJ I
HVIDE SANDE HAR BEGGE KØBT IHI 19 VXT MINIGRAVERE
Hvide Sande murerforretning og
Klittens VVS på Parallelvej i
Hvide Sande har begge købt IHI
19 VXT minigravere.
Murerforretningen HSM har
10 mand ansat og har 45 år i
branchen. De dækker et område
der strækker sig fra det meste af
Vest- og Midtjylland.
”Jeg har hørt rigtig meget godt
om IHI minigravere fra andre,
så da vores gamle trængte til en
udskiftning, tog vi fat i Julius fra
Brdr. Holst Sørensen. Vi fik en
minigraver på demo til et konkret
projekt vi havde i gang og blev
bekræftet i, at det var maskinen
for os. Min maskinfører er også
meget begejstret for IHI. Vi lytter
meget til folks erfaringer med
maskiner og mærker, vores gamle
mærke tabte på flere parametre”
fortæller Tage Høy – HSM.
Længere nede af gaden holder
Klittens VVS til, der drives af
Allan Fjord Olesen. Virksomheden har 4 ansatte og 30 års brancheerfaring. Der arbejdes med alt
traditionelt VVS, men også
jordvarme har fået en plads på
hylden i firmaet. Igennem 10 år
har der kørt IHI minigraver til
alle projekterne, nu er der kommet en ny til.
”IHI kører bare uden problemer, min gamle maskine igennem
5 år har aldrig haft noget vrøvl,
jeg har slet ikke været i tvivl om
det bare skulle være IHI igen.
Når folk omkring en også anbefaler produktet til en, så bliver
man bare bekræftet i ens overvejelser, IHI – det dur bare” fortæller en smilende Allan Fjord
Olesen.
”Det er en passende størrelse
maskine til vores behov, nem at
transportere rundt, god rummelig
kabine, nem betjening og de kører
bare godt” udtaler de 2 nye minigraver ejere samstemmende.
KLOAKBRANCHEN
MANGLER UDDANNET ARBEJDSKRAFT
OPSTART 2015
KLOAK-RØRLÆGGERUDDANNELSE HORSENS
Nivellering 5. - 9. januar og Rørlægger 12. januar - 27. februar
Nivellering 2. - 6. marts og Rørlægger 9. marts - 21. april
KLOAK-RØRLÆGGERUDDANNELSE SILKEBORG
Nivellering 5. - 9. januar og Rørlægger 12. januar - 27. februar
KLOAK-RØRLÆGGERUDDANNELSE BORNHOLM
Nivellering 2 - 6. februar og Rørlægger 9. februar -27. marts
MERE INFO
Udd.leder Peter Hjortdal Andersen
T: 42 12 73 06, E: [email protected]
Læs mere på learnmark.dk/amu
39
entreprenøren
Anlægsarbejde i Københavns centrum er altid en udfordring på grund af trafik og mangel på plads. Arkil Asfalt fik både asfaltudlægger
og tromle løftet ind med kran, da der i august blev lagt Densiphalt© i bunden af det nye bassin foran Statens Museum for Kunst.
KØBENHAVNS NYE PAUSEZONE
PIFTET OP MED DENSIPHALT ©
Med en ny museumshave på
størrelse med Rådhuspladsen
foran Statens Museum for Kunst,
har København fået et nyt, moderne byrum, der inviterer til leg
og ophold midt i hovedstaden.
Det naturlige samlingspunkt i
haven er et multifunktionelt bassin, der med en Densiphalt© belægning kan bruges til alt lige fra
springvandsbassin og skøjtebane
til friluftskoncerter og udstillingsplatform. Arbejdet er udført
af Arkil Asfalts afdeling for
Specialbelægning.
I en Densiphalt© belægning
kombineres de bedste egenskaber
fra asfalt og beton. Densiphalt©
består af et 3-6 cm lag asfalt med
28% hulrum, hvor hulrummene
efter udlægningen fyldes med en
letflydende højstyrkebeton.
Derved opnår belægningen asfal-
40
tens elasticitet og betonens styrke
og tæthed. Det er en belægningsform, der normalt anvendes på
steder med stor belastning, fx
lufthavne, banegårde, busstatio-
ner og i lagerhaller. Ved Statens
Museum for Kunst er den derimod primært valgt på grund af
udseendet.
Overfladen er her slebet som
terrazzo, så granitskærverne
kommer til syne og giver et spil i
vandspejlet, når solen skinner.
De anvendte granitskærver er
omhyggeligt udvalgt ud fra farve,
og Arkils laboratorium har produceret stribevis af prøvefliser
med flere typer skærver, grader
af slibning og farvetilsætning ud
fra arkitektens ønsker.
Udlægning af Densiphalt© sker
ad flere arbejdsgange og kræver
ganske særlige temperaturforhold. Asfalten må højst være 130
grader varm, når den lægges ud,
ellers glider bitumenen af skærverne. Samtidig skal asfaltens
temperatur være mellem 10 - 30
grader, når betonen slemmes i,
ellers størkner den før den når at
trænge ned i alle hulrummene
mellem skærverne.
Vi kender alt til leasing af
entreprenørmaskiner
og er helt tæt på branchen
Vi holder din forretning godt kørende
Mærkefrihed – Troværdighed – Rådgivning
Mød eksperten og kunden på Nordania.dk/entreprenor
41
entreprenøren
Gubsø mose indeholdt for lidt vand til, at det var muligt at ramme
de mere end 1100 betonpæle, der skal bære broen, i fra en pram, og for
meget vand til, at det var muligt at køre med maskiner i området.
Det har været nødvendigt at fylde store mængder sand og cement i mosen
for at kunne støbe fundamenter til broens søjler.
CEMENT I MOSEN –
DEN BEDSTE LØSNING
FOR NATUREN
Hvor der er vilje, kan der bygges
en vej. Det synes at være læringen af arbejdet med at føre den
kommende motorvej mellem
Silkeborg og Herning henover
Gubsø Mose; et bundløst hul
fyldt med buddingsagtig gytje
ned i 5-26 meters dybde. Gytjen
i mosen består af 80-90 procent
vand og opfører sig på samme
måde; for hver skovl du graver
op, flyder ny gytje til.
Overlejringstrykket i den østlige ende af mosen gjorde det
umuligt at grave ud til støbning
af fundamenter, da trykket presser gytjen tilbage i de udgravede
huller hurtigere end det er muligt
at grave det væk. Derfor var der
behov for at finde nye måder at
holde gytjen i skak på.
Gytjens uhåndterbare konsistens betød, at det var nødvendigt
at finde en alternativ måde at
etablere udgravning til støbning
af 3 af de i alt 13 fundamenter,
der bærer broens søjler.
de betonpæle, der sikrer, at bropillerne forankres på fast bund
godt 20 meter under mosens
overflade.
Arkil, der opfører den 335 meter lange bro i totalentreprise for
CEMENT GØR GYTJEN
HÅNDTERBAR
Vejdirektoratet, har i samarbejde
med Silkeborg Kommune, der er
miljømyndighed på sagen, valgt
at stabilisere gytjen med cement.
En metode, Arkil Miljøteknik ud-
For at kunne støbe fundamenterne, skal der etableres en 2,5
meter dyb udgravning omkring
42
Projektchef Kim Rikard Jensen
viklede til stabilisering af slam i
et havnebassin i Kolding i 2012,
og siden også er anvendt til at
stabilisere slam i regnvandsbassiner, så det er muligt at håndtere
slammet uden afvanding.
- Metoden er ganske lige til:
Gytjen omdannes til en fast masse ved at tilføre en afmålt mængde cement pr. kubikmeter.
Cementen hærder i løbet af få timer og derved får gytjen konsistens som almindeligt fast jord.
Det gør, at vi kan håndtere det og
etablere en tør udgravning til
støbning af fundamenterne, forklarer Kim Rikard Jensen, projektchef i Arkil Miljøteknik.
Den cementstabiliserede gytje
fungerer i praksis som en gravekasse, der holder tryk fra bund og
sider og derved skaber en sikker
arbejdsplatform til at støbe fundamenter til bropillerne i.
NY RECEPT HVER
GANG
Udfordringen ved brug af cementstabilisering er at beregne,
hvor meget cement, der skal tilsættes for at opnå den rette konsistens og sikre, at cementblandingen fordeles jævnt i gytjen.
Det rette blandingsforhold findes
via en række forsøg.
- Der findes ikke én opskrift
på det korrekte blandingsforhold.
Cementen reagerer forskelligt
afhængig af, hvad det er for et
DET KRÆVER MASSER AF CEMENT OG ET PISKERIS I STØRRELSE
XXXL AT OMDANNE DEN BLÆVRENDE MASSE I GUBSØ TIL ET
UNDERLAG, DER KAN BÆRE EN GRAVEMASKINE OG ARBEJDES I
stof, det blandes med. Tilsættes
der for lidt cement, bliver massen
for tynd at håndtere. Tilsætter vi
for meget, bliver den for hård.
Derfor er erfaring, tests og en
god fingerspidsfornemmelse alt-
afgørende for at finde det rigtige
forhold, pointerer Kim Rikard
Jensen og tilføjer:
- Cementen er samtidig det
dyreste element i denne teknik,
så der er flere gode grunde til at
begrænse mængden af cement,
der hældes i.
Når formlen på det rette forhold er fundet, piskes cementblandingen ned i gytjen via en
gravemaskine påmonteret en spe-
cialdesignet anordning, der fungerer som en tvangsblander og af
udseende ligner den mest af alt en
overdimensioneret stavblender.
I den udførende proces skal
der to mand til at udføre arbejdet:
43
entreprenøren
Arkil Miljøteknik omdanner den blævrende gytje i mosen til en fast, håndterbar masse ved at tilføre 150 kg cement pr.kubikmeter.
Èn styrer gravemaskinen og
sikrer ved hjælp af GPS-styringen, at der tilsættes den korrekte
mængde cement til hver eneste
kubikmeter gytje i et afgrænset
område.
En anden holder øje med, at
cementblandingen blandes og
pumpes videre til piskeriset i
det rette forhold og tempo.
I Gubsø blev der tilført 2,1 kilo
cement i sekundet. Det svarer til,
at der pumpes 7,5 ton i timen,
og at hver kubikmeter gytjen tilsættes 150 kg cement.
BILLIG OG SIKKER
METODE
Via GPS’ens logbog er det muligt at dokumentere præcist, hvor
meget cement, der er blandet i
hver enkelt kubikmeter gytje i
mosen ned i 4,5 meters dybde.
- Det gør, at bygherren får en
meget eksakt opgørelse over,
hvad der er tilført mosen, og
BESKYTTELSE AF § 3 NATUROMRÅDER
Omkring 9,5 procent af Danmarks areal er beskyttet gennem
Naturbeskyttelseslovens §3. Det omfatter primært om moser,
søer, engarealer, hede-områder og vandløb. Loven værner naturtyperne mod ændringer i deres naturtilstand. En ændring i
et beskyttet naturareal kræver dispensation, og større ændringer, som fx at dræne, opfylde, oprense eller tilplante arealet er
ikke tilladt.
44
samtidig får vi udvidet vores
erfaringsdatabase, fortæller Kim
Rikard Jensen.
Dokumentationen er også vigtig over for miljømyndighederne.
Gubsø mose er et § 3 område, og
det betyder at der for at beskytte
plante- og dyrelivet på stedet
ikke må foretages væsentlige ændringer i området. Derfor er det
vigtigt ikke at tilføre mosen
kemikalier eller andet, der på sigt
udgør en potentiel risiko for dyre- og plantelivet. Her er cement
et velkendt materiale, som er
ganske uskadeligt. Alternative
stabiliseringsmetoder – som fx
midlertidig frysning ved brug af
flydende kvælstof, en stabiliseringsmetode, der blandt andet har
været anvendt under byggeriet af
Metroen i København, ville her
være mere risikofyldt for miljøet
og samtidig omkostningstung.
- Set med vores øjne er cementstabilisering ofte en win-win løsning. Det er et prisbilligt alternativ til andre kendte metoder, og
metoden kan anvendes mange andre steder, hvor der er behov for
at stabilisere en blød bund. Endelig er en cementstabiliseret masse
vedligeholdelsesfri – modsat fx
spunsjern, der ruster væk med tiden, siger Kim Rikard Jensen.
Brugen af cementstabilisering
har kun været nødvendig i den
ene ende af Gubsø mose. I den
anden ende har de gigantiske
sandpuder, der er lagt ud for at
etablere midlertidige adgangsveje i mosen fortrængt gytjen, så
det var muligt at grave fri til at
støbe renselag til brofundamenter
i tørre udgravninger. De i alt
75.000 m3 sand anvendt til adgangsveje skal fjernes igen, når
broen er støbt.
entreprenøren
NY FILM OM
MASKINFØRERUDDANNELSEN PÅ
ULFBORG KJÆRGAARD
HVAD LAVER EN MASKINFØRER? DET SPØRGSMÅL BLIVER BESVARET I EN
NY FILM OM MASKINFØRERUDDANNELSEN PÅ ULFBORG KJÆRGAARD
En maskinfører bliver uddannet
til at styre alle de entreprenørmaskiner, der bruges i byggeriet.
Maskinerne bliver mere avancerede og graveopgaverne bliver
mere komplekse. Det stiller krav
til maskinføreren. Derfor gik 3F
og Dansk Byggeri i 2012 sammen om at skabe maskinføreruddannelsen, der skal sikre, at
der er kompetente medarbejdere
til byggeriet.
Uddannelsen kan kun tages på
Ulfborg Kjærgaard Kursuscenter,
der som en del af Mercantec udbyder kurser og uddannelse inden
for byggeri og anlæg. I august
2014 fik de første ni maskinførere papir på, at de har taget maskinføreruddannelsen – som de
første i Danmarks nogensinde.
FILM TIL
MARKEDSFØRING
Den nye film på fire minutter
skal gøre byggebranchen opmærksom på uddannelsen:
– Jeg oplever, at entreprenørerne
rundt omkring i landet stadig er
uvidende om denne relativt nye
uddannelse. Et kort filmklip kan
vise dem, hvad eleverne bliver
stillet af opgaver på skolen, og
de kan høre andre mestre fortælle om deres erfaringer med
deres elever på uddannelsen,
fortæller Uddannelseskonsulent
Mogens Frederiksen, der i det
daglige fungerer som bindeled
mellem mestrene og Byggetek.
Filmen blev optaget torsdag den
9. oktober, og vejrudsigten lød
på regn og torden. Heldigvis blev
vejret godt, da mestre og elever
blev interviewet til filmen. Det
blev en god dag for mestre, men
måske især for eleverne, der til
ære for fotografen fik lov at
bruge samtlige maskiner.
Se filmen på youtube:
http://www.youtube.com/watch?
v=oDA3b385xqs
45
NY BETYDNINGSFULD OMFARTSVEJ
I NYKØBING FALSTER
ET KONSORTIUM BESTÅENDE AF MJ ERIKSSON, NCC ROADS OG NCC CONSTRUCTION
HAR PÅ TO OG ET HALVT ÅR UDFØRT ET STORT, KOMPLEKST ANLÆGSPROJEKT I TOTALENTREPRISE
TIL TIDEN, TIL PRISEN, I HØJ KVALITET OG IKKE MINDST UDEN ALVORLIGE ULYKKER.
DET KRÆVER SAMARBEJDE MED STORT S.
Da transportminister Magnus
Heunicke 15. november klippede
snoren til den nye omfartsvej ved
Nykøbing på Falster og slap trafikken løs, kunne entreprenørerne
MJ Eriksson og NCC’s to forretningsben Roads og Construction
sætte hak ved veludført arbejde.
Igennem to og et halvt år har
konsortiet arbejdet hen imod at
gøre adgangen til havnen i
Gedser lettere, og samtidig gøre
infrastrukturen sikrere for både
lokale og regionale trafikanter ved
at lede trafikken uden om byen.
Arbejdet har krævet 5,8 kilometer landevej, otte broer, to
rundkørsler, regnvandsbassiner
46
og støjvægge for at modernisere
området. Samtidig har der været
særlig fokus på miljø og dyreliv,
og derfor var såkaldte fauna-passager og tilpasning af bassiner og
åer en del af projektet.
SUCCES VIA SAMARBEJDE
OG KOMPETENCER
For at lykkes med så stort et projekt er godt samarbejde mellem
virksomhederne et absolut must.
Formentlig derfor havde Vejdirektoratet valgt at udbyde opgaven til ’det økonomisk mest fordelagtige tilbud’, hvor andet end
blot prisen spiller ind.
- Vi er ganske enkelt rigtig
gode sammen, og der er tillid
mellem os. Det er afgørende på
så stor en opgave. Det, at vi stoler på hinanden, betyder desuden,
at vi kan koncentrere vores kræfter, så det kommer vores kunde
til gode. Det er det her projekt
endnu et godt eksempel på, siger
Claus Hjerrild, der er Projektdirektør i NCC Construction.
For eksempel bearbejdede
konsortiet projektets broer på en
måde, der betød store besparelser. Frem for at opføre broerne i
ren beton blev spuns-jern anvendt.
En løsning med samme kvaliteter, men som altså var væsentlig
billigere.
Et andet eksempel var innovative støjvægge. Fremfor, som
man typisk ville gøre, at opsætte
skærmvægge af glas eller træ
eller fylde sten i vægge af trådnet, har man udnyttet jorden og
beplantet den med vedbend.
Det giver grønne støjvægge, som
passer perfekt ind i omgivelserne.
ET SIKKERT PROJEKT
Et væsentligt område for både
kunde og konsortium var fokus
på arbejdsmiljøet. På et så stort
projekt, der kører over to og et
halvt år, er risikoen for ulykker
stor. Alligevel kan projektets
parter glæde sig over meget få
entreprenøren
uheld, ingen store ulykker og
kun en enkelt alvorlig tæt på-hændelse.
- Det er et resultat, jeg er
meget, meget glad for. Det skal
bare være sikkert at gå på arbejde, og alle skal komme hjem i
god behold. Alt andet er uacceptabelt. Men det kræver, at alle
bidrager til at løse arbejdet på
en sikker måde, og det synes jeg
er sket, siger Claus Hjerrild.
ALT I JORD – VEJ OG KLOAKARBEJDE
ENTREPRENØRFIRMA BRDR. MØLLER A/S
EDWIN RAHRS VEJ 77, 8220 BRABRAND - TELEFON 87 47 60 60
www.brdrmoller.dk – [email protected]
47
entreprenøren
ANLÆG TIL GLÆDE FOR BÅDE
TRAFIK OG FUGL OG FISK
IKKE KUN BILERNE VAR I TANKERNE I PROJEKTET MED
NYKØBING FALSTERS NYE OMFARTSVEJ. BÆREDYGTIGHED VAR VÆSENTLIGT
I ENTREPRENØRERNES ARBEJDE
Mastodontiske maskiner, der
bare maser, graver og anlægger
veje uden skelen til konsekvenser
for naturen. Det kunne være et
billede af entreprenører, mange
umiddelbart ville nikke til.
Men det holder bare ikke, hvis
man kigger nærmere på det store
anlæg af omfartsvejen ved
Nykøbing på Falster.
At det omfattende arbejde forstyrrer naturen, kan ingen nægte.
Men der har været arbejdet intenst med at give dyre- og plantelivet nye leveområder tæt på. Det
fortæller Claus Hjerrild, Projektdirektør, NCC Construction.
- Vi skal selvfølgelig bygge
med omtanke, for vi forandrer jo
området ret markant. Men det
skal ske på en bæredygtig måde,
og vi har derfor haft stort fokus
på at sikre de bedst mulige betingelser for både beboere, trafikanter og dyre- og planteliv.
For eksempel er der etableret
nye vandhuller, såkaldte erstatningsbiotoper, som med tiden
naturligt vokser sig til. Biologer
forventer, at vandhullerne inden
VIGGO BENDZ as
- Slidstærke løsninger til maskiner og miljø -
g
LTW
ass
ravek
eden
kkerh
i
s
r
e
selv
Minibox
• Arbejdsdybde: 3,00 m
• Arbejdsbredde: 0,65 - 2,00 m
et
kvalit
d
e
m
bden
å i dy
G
R
Skaktbox
• Arbejdsdybde: 5,00 m
• Arbejdsbredde: 2,20 - 5,00 m
odt
få et g
g
o
g
in
tilbud
Industriparken 42 • 4270 Høng • Tlf
Industriparken
Tlf.. 43 96 41 22 • www
www.viggobendz.dk
.viggobendz.dk
Nykøbingvej
Nykøbingvej 76 • Bygn
Bygning
ning 22 • 4990 Sakskøbing • Tlf
Tlf.. 24 95 78 32
48
for blot et par år vil indgå som en
naturlig del af området.
Der er desuden bygget grønne
støjvægge og såkaldte fauna-passager, der tager hensyn til, at dyr
kan bevæge sig frit og sikkert på
trods af den nye trafik i området.
Også omlægningen af åerne er
foregået uden gener for dyrelivet
og naturen. Endelig er der bygget
nye regnvandsbassiner.
De er primært bygget for at
mindske risikoen for oversvømmelser, men fungerer også som
nye naturlige åndehuller for dyrelivet.
FAKTA:
• Bygherre: Vejdirektoratet
• Udbudsform: Totalentreprise; Økonomisk Mest Fordelagtigt
(ØMF)
• Projekt: 5,8 km tosporet landevej med rundkørsler og
8 brokonstruktioner
• Totalentreprenør: M.J. Eriksson, NCC Roads og
NCC Construction Danmark
• Pris: 160 mio. kr. delvist støttet af EU
• Byggeperiode: 2012 – 2014
ALTÆDENDE
Vi er ikke bare grovædere – vi er også altædere.
Ingen menu er for avanceret for os. Vi sætter
tænderne i alt hvad der bliver serveret – fra asfalt
og armeret beton, til rødder og affaldstræ.
benzin
Vil du vide mere om knusning,
neddeling og sortering, så ring
på 31 73 03 00 eller besøg os
på www.mis.dk.
NYHED
Vores nye mobile neddelingsanlæg
forvandler effektivt alle typer træ og
grønt affald til værdifuld biomasse.
MIS Recycling A/S Sasserbrovej 29 4173 Fjenneslev Tlf. +45 57 80 80 83 Fax +45 57 80 80 84
49
BYGHERRERNE BÆRER ET STORT
ANSVAR FOR ANNULLERINGER
DANSK BYGGERI BEKLAGER DET HØJE ANTAL ANNULLERINGER AF UDBUD OG HÆFTER
SIG VED, AT FEJL I UDBUDSMATERIALET ER DEN HYPPIGSTE ÅRSAG TIL ANNULLERINGER, OG AT KNAP
HVER ANDEN ANNULLERING FINDER STED EFTER AT TILBUDSFRISTEN ER UDLØBET
Erhvervspolitisk chef
Torben Liborius, Dansk Byggeri.
- Der er førstepladser, vi helst er
foruden. For i Danmark fortryder de offentlige myndigheder
hvert sjette udbud, og det er totre gange så meget som i andre
sammenlignelige lande. Her annulleres der 5-10 procent. Det er
en førsteplads, som vi gerne vil
af med, siger erhvervspolitisk
chef Torben Liborius, Dansk
Byggeri.
Det fremgår af ”Analyse af
annullationer af EU-udbud”, som
Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde har offentliggjort. Det
handler om de ”dyre udbud”,
hvor tærskelværdien for byggeri
og anlæg er 38 mio. kr. og
7JMMZ 1PVMTFO "4 FS FLTQFSUFS J QSDJ
TJPOTBSCFKEFVOEFSKPSEFOPHFSNFEUJM
BUTUUFOZFTUBOEBSEFSJOEFOGPS
t4UZSCBSCPSJOH
t*CMTOJOHBGLBCMFS
t1JMPUS“STCPSJOH t1&TWFKTOJOH
t,MPBLSFOPWFSJOH t1JQFCVSTUJOH
)PMTUFCSPWFKt4LKFSO
5tWJMMZQPVMTFOEL
50
for tjenesteydelser 1,5 mio.kr.
Offentlige myndigheder annullerede 885 ud af 5.555 offentliggjorte EU-udbud i 2012 og 2013.
Det svares til, at 16 procent om
året annulleres.
- Det tal har været konstant i
flere år. For Dansk Byggeri er det
høje antal annulleringer udtryk
for manglende respekt for det
arbejde, der udføres i forbindelse
med at give tilbud, understreger
Torben Liborius.
Ifølge ordregiverne er den
hyppigste årsag til annulleringer
fejl i udbudsmaterialet, og knap
hver anden annullering finder sted,
efter at tilbudsfristen er udløbet.
- Analysens resultater kalder
på politisk handling. Nu har vi
fået en god analyse, der giver os
et systematisk kendskab til tingenes tilstand. Nu skal vi have nedbragt antallet af annullerede
udbud, siger Torben Liborius.
Han peger i den forbindelse
på behovet for at skærpe kravene
til bygherreorganisationer. Det er
Dansk Byggeris opfattelse, at
bygherrerne skal levere et stærkere modspil over for deres rådgivere.
- Bygherrerne må påtage sig
en mere professionel holdning,
der kan dæmme op overfor
dårligt forberedte udbud, der
indeholder risikoprofiler, som er
uacceptable for de bydende, og
dårlige tekniske specifikationer,
der indeholder udfordringer
med hensyn til bygbarheden.
Hertil kommer, at bygherreoverslagene ofte er meget optimistiske, fortæller Torben Liborius.
Dansk Byggeri peger på, at
der i den nye udbudslov er krav
om, at udbudsmaterialet skal være fuldt tilgængeligt fra offentliggørelsen af udbudsannoncen i
EU-Tidende, og de såkaldte evalueringsmodeller skal ligeledes
være tilgængelige fra samme
dag.
- Det betyder, at de bydende
vil få grundlag for at sortere i
udbuddene, og dermed vurdere
risikoen, inden de søger om prækvalifikation. Det vil betyde flere
fravalg af dårligt forberedte projekter, siger Torben Liborius, der
også peger på, at udsigten til øget
forhandlingsadgang vil give de
bydende mulighed for at præge
projekterne på et tidligere stadium.
- Det er positive forbedringer,
men skal vi have antallet af annulleringer ned, må vi desværre
nok også erkende, at det vil fortsætte med at være højt, indtil
bygherrerne sikrer, at deres udbud er bedre forberedt. De tider,
hvor et teknisk udfordrende projekt med en høj risikoprofil blev
anset som en prestigemæssig
udfordring, er heldigvis forbi.
Nu koncentrerer entreprenørerne
sig om at få sorte tal på bundlinjen, slutter Torben Liborius.
OVERSIGT OVER
ENTREPRENØRMATERIEL
VALSETOG
TELESKOPLÆSSERE
ALSETOG · VALSETOG · VALSETOG · VALSETOG · VALSETOG · VALSETOG · VALSETOG · VALSETOG · VALSETOG
ATLAS
ATLAS COPCO – MODEL DYNAPAC
SCANTRUCK A/S
KATKJÆRVEJ 5 – 7800 SKIVE – TLF. 96 14 71 47
ERENFRED PEDERSEN A/S
REBSLAGERVEJ 7 - 9000 AALBORG -TLF. 98 13 77 22
Typebetegnelse
AW1070
AW1110
AW1120
AW1130
AW1140
Typebetegnelse
CA1300D
CA1500D CA2500D
CA3500D
Motoreffekt, kW/omdr.
61,5
96
96
103
103
Motoreffekt, kW/omdr.
55/2.200
74/2.200
97/2.200
119/2.200 129/2.200
CA4600D
Egenvægt, CECE kg.
7.100
11.200
12.000
12.900
13.900
Egenvægt, CECE kg.
4.800
7.200
10.100
11.900
Linietryk/kg-cm
22,40
29,00
32,80
33,80
38,00
Linietryk/kg-cm
13
20
26
36
41
Valsebredde, cm.
170
210
210
210
210
Valsebredde, cm.
137
167,6
213,0
213,0
213,0
Valsediameter, cm
125
150
150
150
150
Valsediameter, cm
100,0
121,9
150,0
152,0
152,0
Centrifugalkraft, kN
120/90
220/150
240/140
260/190
280/180
Centrifugalkraft, kN
89
133/72
250/130
280/170
270/120
Vibrationsfrekvens, Hz
30/40
30/38
30/40
30/38
30/40
Vibrationsfrekvens, Hz
35
32/36
33/34
31/34
30/30
Amplitude, mm.
1,8/0,8
1,8/0,8
1,8/0,6
1,9/0,9
1,9/0,7
15.200
Amplitude, mm.
1.7
1.8/0.8
1.8/0.9
1.9/0.9
2.0/0.8
Støjniveau inde/ude, dB.
Støjniveau inde/ude, dB.
-/-
-/-
-/-
-/-
-/-
BOMAG
CATERPILLAR
V. LØWENER A/S
SMEDELAND 2 - 2600 GLOSTRUP - TLF. 43 20 03 00
PON EQUIPMENT A/S
PARK ALLE 363 – 2605 BRØNDBY – TLF. 70 25 22 11
Typebetegnelse
BW124 DH-4 BW145 DH-5 BW177 DH-5 BW213 DH-4i BW219 DH-4i
Typebetegnelse
CS44
CS54B
CS64B
CS68B
Motoreffekt, kW/omdr.
33/2500
55,4/2400 55,4/2400 119/2200
150/2200
Motoreffekt, kW/omdr.
75/2200
98/2200
98/2200
117/2200
129,5/2200
Egenvægt, CECE kg.
3.300
4.820
19.200
Egenvægt, CECE kg.
7.240
10.555
12.055
14.325
16.000
6.700
12.700
CS74B
Linietryk/kg-cm
13,3
17,7
24,0
34,7
60,6
Linietryk/kg-cm
20,9
27,6
33,4
42,9
49,7
Valsebredde, cm.
120
142,6
169
213
213
Valsebredde, cm.
167
213
213
213
213
Valsediameter, cm
96
105,8
122,8
150
160
Valsediameter, cm
122
153
153
153
153
Centrifugalkraft, kN
85/43
80/56
112/74
300/225
326/240
Centrifugalkraft, kN
134
234
234
301
332
Vibrationsfrekvens, Hz
41/41
31/38
31/38
36
26/31
Vibrationsfrekvens, Hz
31,9
30,5
30,5
30,5
28
Amplitude, mm.
1,7/0,85
Støjniveau inde/ude, dB. 86,9/-
52
1,7/0,8
1,9/0,8
2,0/1,0
2,1/1,2
Amplitude, mm.
1,6
1,9
1,9
2,1
2,1
75/-
76/-
75/-
79/-
Støjniveau inde/ude, dB.
-
-
-
-
-
· VALSETOG · VALSETOG · VALSETOG · VALSETOG · TELESKOPLÆSSERE · TELESKOPLÆSSERE · TELESKOPLÆSS
HAMM
CATERPILLAR
WIRTGEN A/S
TAULOV KIRKEVEJ 28 - 7000 FREDERICIA - TLF. 75 56 33 22
PON EQUIPMENT A/S
PARK ALLE 363 – 2605 BRØNDBY – TLF. 70 25 22 11
Typebetegnelse
TH407C
TH414C
TH514C
TH417C
Motoreffekt netto,
3307
106
75
75
75
10,2
11,2
12,4
48,0/65,3/2500 55,4/74,2/2600 100/136/2300 105/142,8/2300 105/142,8/2300
Løftehøjde, m.
7,3
13,7
13,7
17,3
Egenvægt, CECE kg.
5.255
12.830
Løftekap. max højde, t.
1,5
3
3,5
3
4
11.275
H13i
8,7
Motoreffekt, kW/omdr.
12.200
H11i
Arbejdsvægt, t.
3205
6.620
3412HT
kW / omdr.
Typebetegnelse
Linietryk/kg-cm
19,6
23,3
31,2
29,3
36,7
Max. løftekapacitet, t.
3,7
3,7
5
Valsebredde, cm.
137
168
214
214
214
Støtteben, J/N
Nej
Ja
Ja
Ja
Valsediameter, cm
100
122
150
150
150
Rækkevidde, m
3,7
9,2
9,2
12,7
500/70R24
Centrifugalkraft, kN
69/61
125/95
265/215
246/171
249/209
Dækmontering
500/70R24
500/70R24
500/70R24
Vibrationsfrekvens, Hz
30/42
30/42
30/40
30/40
30/40
Venderadius udv. m.
3,7
3,8
3,9
3,9
Amplitude, mm.
1,55/0,69
1,7/0,6
1,91/0,90 2,04/0,84
1,91/0,9
Frihøjde, mm.
430
407
430
386
78 / 106
80 / 106
80 / 108
Kørehastighed, km/t.
40
30
32
32
Støjniveau inde/ude, dB. 81 / 102
80 / 108
JCB
GIANT
NICOLAISEN & LARSEN A/S
HOLMEGADE 58 – 6990 ULFSBORG – TLF. 70 10 12 14
BRDR. HOLST SØRENSEN A/S
OBBEKÆRVEJ 105-107 - 6760 RIBE – TLF. 76 88 44 00
Typebetegnelse
4548Tendo
V6004Tele
kW / omdr.
32/3000
42/2700
Arbejdsvægt, t.
2,9
4,0
Motoreffekt netto,
Typebetegnelse
VM1500F
Motoreffekt, kW/omdr.
16,8/3000 16,8/3000 33,6/2700 63/2200 129/2200
Løftehøjde, m.
4,85
4,00
Egenvægt, CECE kg.
1.590
0,8
Linietryk/kg-cm
VMT160
VMT430
VM75
VM200
1.683
3.750
7.660
19.700
Løftekap. max højde, t.
1,2
11,5
14,4
22,6
56,2
Max. løftekapacitet, t.
1,8
2,0
Valsebredde, cm.
63
88,2
130
175
210
Støtteben, J/N
Nej
Nej
Valsediameter, cm
50
58
80
122
160
Rækkevidde, m
2,4
2,4
Centrifugalkraft, kN
84
9,2 - 18
59
138
370/205
Dækmontering
10.0/75-15.3
15/55x17
Vibrationsfrekvens, Hz
31
50 - 66
50/59/66
29/36
29/35
Venderadius udv. m.
4,8
2,8
Amplitude, mm.
2,4
0,5
0,44
2/0,75
2/ 0,75
Frihøjde, mm.
250
300
Støjniveau inde/ude, dB.
103
86/103
86/103
76/105
76/107
Kørehastighed, km/t.
25
25
53
RE · TELESKOPLÆSSERE · TELESKOPLÆSSERE · TELESKOPLÆSSERE · TELESKOPLÆSSERE · TELESKOPLÆSSERE
JCB
KRAMER
NICOLAISEN & LARSEN A/S
HOLMEGADE 58 – 6990 ULFSBORG – TLF. 70 10 12 14
ERENFRED PEDERSEN A/S
REBSLAGERVEJ 7 - 9000 AALBORG -TLF. 98 13 77 22
Typebetegnelse
516-40
531-70AGS 535-95AGS
535-140HiVIZ
550-80
Motoreffekt netto,
Typebetegnelse
1245
2506
4407
5507
5509
Motoreffekt netto,
kW / omdr.
36,3 /
108/2000 108/2000
93 / 2000
108 / 2000
kW / omdr.
22/3000
50/2800
90/2400
115/2400
115/2400
Arbejdsvægt, t.
3,630
6,900
8,020
10,880
10,150
Arbejdsvægt, t.
2,53
4,73
7,9
9,2
10,6
Løftehøjde, m.
4,05
8,7
7,0
9,5
13,02
8,1
Løftehøjde, m.
4,3
5,7
7,0
7,0
Løftekap. max højde, t. 1,600
2,400
1,600
1,500
4000
Løftekap. max højde, t.
0,440
1,8
3,3
4,0
4,9
Max. løftekapacitet, t.
1,600
3,100
3,500
3,500
4,999
Max. løftekapacitet, t.
1,2
2,5
4,3
5,5
5,5
Støtteben, J/N
N
N
N
J
N
Støtteben, J/N
N
N
N
N
N
Rækkevidde, m
2,53
3,7
6,52
9,70
4,47
Rækkevidde, m
4,3
5,7
3,7
3,9
4,8
Dækmontering
255/75-15,3 460/70R24 445/70R24
15,5/80-24
440/8R24
Dækmontering
10.0/75
12.5-18
460/70-24 460/70-24
460/70-24
Venderadius udv. m.
2,8
3,7
3,7
3,75
3,75
Venderadius udv. m.
2,6
3,6
3,75
3,75
4,35
Frihøjde, mm.
240
400
400
400
400
Frihøjde, mm.
112
150
418
418
412
Kørehastighed, km/t.
26
40
40
40
38
Kørehastighed, km/t.
20
30
40
40
40
MANITOU
MERLO
SCANTRUCK A/S
KATKJÆRVEJ 5 – 7800 SKIVE – TLF. 96 14 71 47
BRDR. HOLST SØRENSEN A/S
OBBEKÆRVEJ 105-107 - 6760 RIBE – TLF. 76 88 44 00
Typebetegnelse
MLT625
MLT840-137 MT1440A
MT1840A
MRT2540
Motoreffekt netto,
Typebetegnelse
P25.6
P38.14Plus P40.17
P55.9CS
R40.26MCSS
107/2300
Motoreffekt netto,
kW / omdr.
554/2300
102/2000
74,5/2200 74,5/2200
110/1600
kW / omdr.
55/2600
75/2300
75/2300
103/2400
Arbejdsvægt, t.
4,922
8,401
11,795
12,310
17,165
Arbejdsvægt, t.
4,5
9,05
10,35
10,30
16,05
Løftehøjde, m.
5,9
7,55
13,4
17,55
24,6
Løftehøjde, m.
6,0
13,6
16,7
8,6
26
Løftekap. max højde, t.
2,0
1,7
3,0
2,5
1,75
Løftekap. max højde, t. 1,75
3,5
2,5
5,5
1,5
Max. løftekapacitet, t.
2,5
4,0
4,0
4,0
4,0
Max. løftekapacitet, t. 2,5
3,8
4,0
5,5
4,0
Støtteben, J/N
N
N
J
J
J
Støtteben, J/N
N
J
J
N
J
Rækkevidde, m
3,3
4,45
9,38
13,08
18,5
Rækkevidde, m
3,3
8,6
12,5
4,6
25,5
Dækmontering
12x18
440/80-24
400/80-24 440/80-24
18x22,5
Dækmontering
12-16,5
405/70-20 405/70-24
500/70-24 18-22,5
Venderadius udv. m.
3,19
3,98
3,97
3,97
4,5
Venderadius udv. m.
4,30
5,04
5,11
5,10
6,58
Frihøjde, mm.
37,8
41,5
36,7
42
38
Frihøjde, mm.
275
480
480
450
330
Kørehastighed, km/t.
25
40
35
35
36
Kørehastighed, km/t.
36
40
40
40
40
54
entreprenøren
50 TONS HOS 50-ÅRIG
GSV MATERIELUDLEJNING RUNDEDE SKARPT HJØRNE MED HIDTIL STØRSTE GRAVEMASKINE
Den 50 tons tunge Komatsu PC490LC-10 vendte hjem fra en af de første opgaver som udlejningsmaskine til
GSV Materieludlejnings hovedkvarter i Ishøj til firmaets 50 års jubilæum.
Der var format over, da GSV
Materieludlejning forleden markerede virksomhedens 50 års jubilæum. Dels holdt GSV åbent
hus i de ni afdelinger, og dels
kunne virksomheden glæde sig
over at have sin hidtil største gravemaskine på plads i udlejningsprogrammet. Og ganske pas-
sende for en 50-årig: En 50 tons
Komatsu PC490LC-10.
- Den er vores hidtil største
gravemaskine. Maskinen har både stor løfteevne og rækkevidde,
og så er den miljøvenlig og kan
problemfrit arbejde også i byzoner. Motoren er brændstofbesparende og opfylder Stage IIIB-kra-
vene, forklarer GSV Materieludlejnings produktchef, Henrik
Christensen.
- Der er jo gang i mange store
jordprojekter, og med de store
anlægsprojekter følger store
jordflytningsopgaver. Det passer
Komatsu-gravemaskinen helt perfekt til, siger Henrik Christensen.
Det er den danske Komatsuimportør og –forhandler
Scantruck, der har leveret den
store gravemaskine med hele 362 hk
til GSV. Komatsu PC490LC-10
har en rækkevidde på 10.980 mm
og gravedybde op til 7755 mm.
Den vandrette rækkevidde er ikke mindre end 12 meter.
Nu også
Vi har
på Sjælland
ere end
medmreparation
30lager.
års
og
erfaring212
Tjærebyvej
4030 Tune
Gå ikke i graven
før du har set
www.gravekasser.dk
Mejerivej 22, Ødis
6580 Vamdrup
Leverandør
af materiel fra
Telefon 75 59 80 99
55
entreprenøren
BÆREDYGTIGHED UDFORDRER
HELE BYGGERIET
Det store spring fremad for øget
bæredygtighed er den generelle
accept af udfordringen hos alle
parter i byggeriet. Bæredygtighed
er trådt ud af de fodformede og
vil sætte agenda i byggeriet
Dansk Byggeri har ved flere
lejligheder samlet producenter,
entreprenører, rådgivere og bygherrer til debat om bæredygtighed for at få sat ord på barrierer
og udvikling af bæredygtige processer og produkter.
- Byggeri er en komplekst størrelse, hvor selve byggeprocessen,
de involverede parter og de
anvendte materialer varierer fra
byggesag til byggesag. Og nu
skal vi så i fælleskab skabe opmærksomhed om, at det vi laver
er bæredygtigt. Det handler om
meget andet end energi. I dag er
det en forsvindende lille del af
byggeriet, som har fået certifikat
på at være bæredygtigt, så udfordringen er altså, hvordan vi
udbreder det, ja kommer videre
fra noget nær et nulpunkt, spørger branchedirektør Per Thomas
Dahl, Danske byggematerialer
under Dansk Byggeri.
På Building Green i Forum i
oktober var der enighed om at
arbejde på en forenkling af certificeringssystemerne, da det kan
være en barriere at skrue ambitionerne for højt op.
- Vi spænder ben for en hasti-
gere udvikling, hvis vi kræver de
meget skrappe såkaldte DGNBcertificeringer overalt. Det er for
omfattende og ofte for kompliceret, og bliver dermed nemt for
dyrt. Derfor er der brug for en
light-version, så vi hurtigere
kommer ud af starthullerne, siger
Per Thomas Dahl.
På debatmødet var der enighed
om, at bæredygtighed er knyttet
for meget op på energi med blinde vinkler til andre områder, der
er mindst lige så vigtige.
- Vi strammer kravene af hensyn til samfundet, og styrer byggeriet med Bygningsreglementet.
Der er ad den vej sket rigtig
meget positivt i forhold til at
skærpe energikravene med såkaldte energiklasser. Den vej kan
vi sagtens fortsætte ved at udvikle konceptet til fx en særskilt
bæredygtighedsklasse, som kan
have indflydelse på genanvendelse-, ressourceforbrug eller andre
negative effekter på miljøet,
understreger Per Thomas Dahl.
På producentsiden er signalerne om bæredygtighed opfanget
mange steder, og branchen oplever faktisk, at udbuddet af materialer er ganske stort. Men også
her er byggeriets parter enige
om, at der især skal sættes ind i
forhold til måden materialerne
produceres på.
- Det er ikke nok, at byggematerialer i princippet er bæredygtige. De skal rent faktisk være
bæredygtige, og det betyder, at vi
skal gribe fat i de lavt hængende
frugter og sikre, at fx måden
materialerne produceres på også
er bæredygtig, ligesom der skal
fokuseres på genanvendeles af
materialer og restprodukter ved
produktionen.
Colas – ikke bare asfalt,
men den helt rigtige løsning
Et samarbejde med Colas er garanti for:
•
•
•
•
Professionel rådgivning og sparring.
Højeste standard for miljø og kvalitet.
Samarbejde med dygtige, erfarne og motiverede medarbejdere.
En aftale med en solid og bæredygtig virksomhed.
Få en professionel vurdering og et uforpligtende tilbud.
Kontakt en af vores afdelinger i Danmark. Ring 4598 9898 eller
scan QR koden og find din lokale asfaltleverandør.
[email protected]
www.colas.dk
– vejen frem
56
entreprenøren
LYKKEGAARD A/S FÅR FEMERNKONTRAKT PÅ PUMPER
LEVERING OG MONTERING
AF TRE STORE PROPELPUMPER. DEN OPGAVE
HAR LYKKEGAARD A/S
FRA FERRITSLEV PÅ FYN
NETOP VUNDET FOR
FEMERN A/S – BYGHERREN,
DER STÅR FOR AT
ANLÆGGE DEN 18 KILOMETER LANGE
SÆNKETUNNEL MELLEM
RØDBYHAVN OG
PUTTGARDEN.
Karsten Lykkegaard, direktør i
Lykkegaard A/S er utrolig glad
for ordren.
- Der er blevet lavet pumper
på denne adresse i 132 år, og jeg
er fjerde generation, der driver
fabrikken. Så der er en særlig
stolthed, når vi får lov til at vinde
opgaver på nogle af de helt store
projekter i Danmark. Det er også
vigtigt at bemærke at vores pumper er 100 % dansk fremstillet.
Alle medarbejdere er stolte, og vi
fejrer det med champagne, siger
han.
Lykkegaard A/S eksporterer
propellerpumper til 50 forskellige lande i verden, så den samme
type pumper, der bliver installeret i en pumpestation i Rødbyhavn, kan også findes i alt fra
Usbekistan til Australien.
- Denne opgave passer godt
til os, og vi er glade for at opleve
en bygherre, der stiller krav til
kvalitet og sikkerhed, siger
Karsten Lykkegaard, der i øvrigt
fortæller, at virksomheden også
planlægger at byde ind på
levering af nogle af de pumper,
der skal bruges i selve tunnelen.
MEST OPTIMALE
LØSNING
I Femern A/S er man også tilfredse med at have fundet en dygtig
leverandør til propelpumperne,
som skal bruges i den nye pumpestation, de er ved at bygge ved
Rødbyhavn som erstatning for
den gamle Strandholm Pumpestation, fordi den ligger i det
område, hvor den kommende
Længdesnit af pumpestation Strandholt
tunnelelementfabrik skal ligge.
- Vi har fået flere gode bud,
men Lykkegaard A/S vandt opgaven, fordi virksomheden var den,
der kunne levere den mest optimale løsning i forhold til både
kvalitet, pumpekapacitet, drift og
vedligehold, som kontrakten også
indeholder, fortæller Bo Eske
Nielsen, direktør i Femern A/S
og fortsætter:
- Vi er glade for at se, at virksomheder også fra Fyn byder sig
til og viser sig at kunne levere på
det niveau, vi efterspørger.
Opførelsen af pumpestationen
er blevet en del af Femern A/S’
fremrykkede aktiviteter, der går
ud på at forberede området ved
Rødbyhavn til anlægsarbejdet
med Femern tunnelen, som påbegyndes næste år, når anlægsloven
er vedtaget. Pumpestationen har
stor betydning for lokalområdet,
fordi den sikrer afvanding af de
mange lavtliggende marker. At
der skal leveres tre pumper er en
opgradering af pumpekapaciteter, idet den gamle pumpestation
kun har haft to pumper. Hver af
de tre pumper kan pumpe 0,7 kubikmeter vand i sekundet. Og at
der er tre frem for to betyder
blandt andet, at man kan spærre
af for en af pumpelinjerne og tør-
lægge pumpesumpen, så man
kan komme ned og inspicere
pumperne under pumpestationen,
hvis det er nødvendigt.
!"###! !"
57
entreprenøren
FAGLIGHED OG LATTER PÅ
WAVINS ÅRLIGE REGN- OG
SPILDEVANDSKONFERENCE
pasningsplaner i kommunerne.
Det betyder, at Wavin oplever stigende efterspørgsel på viden om
intelligente løsninger, der virker
– også på den lange bane.
”Wavin Water Solution Day
afspejler meget godt den hverdag,
vi har hos Wavin. Vi er en af de
førende aktører på viden i vores
branche og vejleder oftere og oftere vores kunder, så de kan træffe
de bedst mulige beslutninger –
og vi har ét af markedets bredeste og mest innovative produktprogrammer. Samtidig er vi meget stolte over vores produktionsfaciliteter, som vi elsker at vise
frem,” siger Per Dollerup Mikkelsen, Wavins administrerende direktør, om den årlige konference
med fokus på regn- og spildevandshåndtering.
Der blev videndelt, netværket
og grinet på årets regn- og spildevandskonference hos Wavin i
Hammel. Temaet: ”Hvordan
ruster vi det eksisterende
kloaksystem til at håndtere de
øgede mængder af nedbør? ”
blev taget godt imod af de 100
deltagere. Branchen fik samtidig et kærligt og humoristisk
klap på kinden af komiker
Jan Gintberg, der rundede
dagen af.
Wavin afholdte i starten af
oktober Water Solution Day for
fjerde gang med håndtering af
regnvand som omdrejningspunkt.
De ændrede nedbørsforhold optager fortsat i høj grad den danske vandsektor, ikke mindst på
grund af lovkravet om klimatil-
Opmåling, afsætning og 3D-maskinstyring
Mølbak Landinspektører A/S deltager i et konsortium, der udfører landmålingsteknisk bistand for Ring 3 Letbane I/S
i forbindelse med etableringen af 27 km Letbane på Ring 3 fra Ishøj Station til DTU i Lyngby
Se vores pressemeddelelse på www.molbak.dk
Mølbak Landinspektør A/S er udnævnt til Ledende Landinspektør ved Statens Ekspropriationer til banesager i hele Danmark
Illustration: Metroselskabet/Cenario
Telefon 70 20 08 83
58
E-mail [email protected]
www.molbak.dk
entreprenøren
HVAD RØRTE SIG I BRANCHEN
FOR 10 ÅR SIDEN
FRA ARKITEKTTEGNING TIL
UDSLAG PÅ TEESTEDET
På nogle af de smukkeste og
mest kuperede jorder i Odsherred
er anlagt en af Danmarks største
golfbaner. Medlemmerne af
Dragsholm Golf Club, som råder
over 165 tønder land, fordelt på en
18 hulleres mesterskabsbane samt
to 9 hullers baner, kunne i juni
spille på hele anlægget.
Jorden blev overtaget i november
2002, og i januar 2003 begynder
jordarbejdet.
”Det var imponerende at se hvor
effektivt, der blev flyttet jord. Alle
vidste, hvad der skulle gøre og der
gik ikke lang tid før vi fik fornemmelse af, hvordan det ville komme
til at se ud”, fortæller Curt Andersen, en af de lokale investorer.
entreprenøren
FREEDOM TOWER - VERDENS HØJESTE SKYSCRAPER
NR. 10/2004 – DECEMBER
Iillustration: studio daniel liebskind
I november/december
2004 var vi en tur i New
York for at se, hvad der var
sket på pladsen, hvor
World Trade Center 3 år
tidligere var blevet jævnet
med jorden.
Desuden havde vi en artikel,
hvor daværende direktør i
BEC, Curt Liliegreen,
beskrev behovet for at også
rådgiverne kom med i
nøgletalssystemet.
Sidst men ikke mindst, var
vi et smut ude på golfbanen, nærmere betegnet i
Odsherred, hvor Dragsholm
Golf Club havde anlagt
en af Danmarks største golfbaner.
Se uddrag fra
entreprenørens udgave
fra november/december
2004.
entreprenøren
Vi befinder os
nemlig i Vestsjæ
lland i nærheden
af Fårevejle Kirkeby.
Curt Andersen
fortæller gerne
om, hvordan det
hele startede.
Han er en af ildsjæle
ne, selv om
han ikke selv spiller
golf. Men
dét, der har rykket
Curt Andersen
og flere af de andre
investorer
er at skabe noget,
som kan løfte
det lokale samfun
d, og en mesterskabsbane samt
kortbane og
øvelsesbane er
nu en realitet,
endda på meget
kort tid.
”Vi havde det første
møde i
januar 2002. Og
kort efter gik vi
i
gang med at undersø
ge, om der
ville være et tilstræk
keligt grundlag for at anlægg
e en golfbane.
Det vil sige, vi
prøvede at danne
os et billede af,
hvor mange golfspillere, der ville
benytte en ny
bane”.
MANHATTANS NYE SKYLINE
DER BLIVER NU BYGGET PÅ OMRÅDET, HVOR
WORLD TRADE CENTER FOR TRE ÅR SIDEN SANK I GRUS EFTER
ANGREB FRA
GENOPBYGNINGEN
AFAL QUIDA TERRORISTER.
entreprenøren
WORLD TRADE CENTER
Der bliver nu bygget på området,
hvor World Trade Center for tre år siden
sank i grus efter angreb fra Al Quida
terrorister. Stedet bliver kaldt
Ground Zero, og har indtil for nylig mest
været et sted for oprydning, men med
begyndelsen på Freedom Tower,
verdens højeste bygning, er der lagt
an til noget stort.
AF KLAUS HYBLER
I øjeblikket kan folk over alt i
verden via en række hjemmesider, der viser billeder online, følge med i genopbygningen af
Ground Zero. Det meste sker under jordens overflade, hvor der
graves og bygges fundament.
Der er gået mere end tre år siden terrorister bombarderede
World Trade Center, men først
for nylig er byggeriet på Ground
Zero gået i gang. Forklaringen er
bl.a. at oprydningen efter 1.6
mio. tons murbrokker har stået
på i knapt to år, og naturligvis har
processen med at udvikle projekter og arkitekternes udarbejdelse
af forslag også lagt beslag på tiden.
“Memory Foundations” er
navnet på den design masterplan
for genopbygningen af området
ved World Trade Center, som den
verdenskendte arkitekt Daniel
Libeskind og hans folk vandt i
februar 2003.
Nogle af de mest betydende
aktører omkring genopbygningen
er ud over arkitektfirmaet Studio
Daniel Libeskind, Port Authority,
Lower Manhattan Development
Corporation og Larry Silverstein,
som med en lejekontrakt
Når Freedom Tower står
færdig i 2009 vil den være
verdens højeste bygning.
Illustration: archimation
4
gældende i 99 år er forpagter af
området.
Verdens højeste
bygning
Med 533 meter – eller 1.776 fod,
bliver Freedom Tower verdens
højeste skyscraper. Antallet af
fod er en henvisning til året for
USA´s uafhængighed.
Det monumentale byggeri skal
ligge i det nordvestlige hjørne af
området og bliver 128 meter
højere end det gamle 110-etagers
World Trade Center.
Hvad angår konkurrencen om
at bygge verdens højeste bygning
– og det er mange mennesker interesseret i at følge, hvis man ellers kan tage antallet af bøger og
internetsider om skyscrapers til
indtægt herfor – er det Taiwan,
der har den nuværende rekord.
Bygningen kaldet Taipei 101 er
503 meter højt, mens verdens
højeste fritstående tårn med 545
meter er CN Tower, beliggende i
Toronto.
Den 4. juli i år begyndte arbejdet med at bygge Freedom
Tower. Det blev markeret med
nedsættelsen af en 20 ton tung
granitsten – en hjørnesten i fun-
EEN,
CURT LILIEGR
V/DIREKTØR
CENTER
VALUERINGS
BYGGERIETS E
damentet – der bærer inskriptionen: “Enduring spirit of freedom”.
Byggeriet skal ifølge planerne
stå færdigt i 2009, og det er meningen, at yderligere fire towers –
store kontorbygninger – vil blive
bygget mellem 2009 og 2015.
Arkitekt David Childs fra
arkitektfirmaet Skidmore
Owings & Merrill (SOM) har
designet Freedom Tower i samarbejde med Libeskind.
”Valget stod mellem at se
Ground Zero som en kirkegård
eller som et nyt vitalt kulturcenter i New York……..med dybe
lag af trapper til de gamle under-
FRA ARKITE
KT
UDSLAG PÅTEGNING TIL
TEESTED
På nogle af
de
smukkeste
og mest
kuperede jorde
ri
Odsherred
er
anlagt en af
Danmarks størs
te
golfbaner.
Medlemmerne
af Dragshol
m Golf
Club, som råde
over 165 tønd r
er
land, fordelt
på
18 hullers mest en
erskabsbane
sam
9 hullers bane t to
r,
kunne i juni
spille
på hele anlæ
gget.
Bygherren bag
golfbanen er
Dragsholm Golf
Anlæg A/S, som
er en lille kreds
af lokale investo
rer. En af dem
er murermester
Curt Andersen,
som bladet har
sat stævne på en
meget kold
efterårsmorgen
sidst i november.
Ved skranken i
klubhuset er der
et par golfspillere,
der betaler
green fee, men
ellers er her roligt. Vi sætter os
i restauranten på
1. sal i det 600
kvm nyopførte
klubhus med udsigt
til en kæmpe
morænebakke
lige uden for.
Bakken er en del
af det
der land store golfare 165 tønal, som har
lammefjorden
til den ene side
og
Sejerøbugten til
den anden.
AF KLAUS HYBLER
14
håndværkere
eprenører og
t bekendtMange entr
angne år stifte
system.
har i det forg
eriets nøgletals
skab med Bygg emet vinder frem, er
syst
at
hvormed
I takt
at vurdere,
kommet til
i
tidspunktet
andre parter
udbredes til
er
løbig
dan det kan
Fore
værdikæde.
byggeriets
enen.
sord
dag
sat på
rådgiverne
5
10
”I området er der
mange folk,
der bor i somme
rhuse, og dem
regnede vi med
ville benytte banerne. Det viste
sig, at der blandt
de fastboende også
var meget
stor interesse for
at spille golf,
og vi har fået mange
begyndere.”
På næsten rekordt
id
kommet 830 medlem er der
mer til
Dragsholm Golf
”Ser man på investe
Club.
ringen, så
er forrentningen
Beslutningen endte
lavere end en
et ”ja” til at anlægg altså med
markedsrente på
cirka otte proe en bane, og
dermed realiser
cent.
e et golfprojekt
ved Fårevejle,
Et afkast i den
som udenlandske
størrelse ville
investorer for ti
forudsætte en meget
år siden havde
højere lejevist interesse for,
indtægt, og det
er ikke
men senere
bakkede ud af.”
fortæller Curt Anders muligt”,
en.
Det var årsagen
Som murermester
til, at der allesidder Curt
G
rede fandtes en
Andersen normal
lokalpl
t på den anden
rummede en golfban an, der
side af skrivebordet,
e, men de
og det har
nye investorer
bevirket en god
G
ønskede et større
sparring med enområde, hvilket
treprenøren.
resulterede i en
ny lokalplan, bl.a.
”Vi har haft et
G
godt
under hensyn
til særlige følsom
de med M. J. Eriksso samarbejme paragraf 3
n, og det har
områder, hvor
været en fordel,
golfbanen skulle
at jeg i forvejen
G
ligge.
kender branche
n”.
Udover Curt Anders
en har
gårdejer Hans
Jensen, Fårvejl
Anlæg for 35
emio.
gård, dagligt fulgt
Kontakt os venlig
arbejdet med
kroner
st for tilbud
at anlægge det
Vi udfører også
nye golfbaneanefterspændte
Det var den endelig
læg. Og Hans Jensen
broer
med Freyssinet
e pris, der bekunne
liner og Macal og bygninger
tød en overskridelse
blandt andet fortælle
loy stænger
af
entreprenøpå ca. 5 mio. kroner, budgettet
ren, hvor de bløde
punkter var,
primært på
grund af udvidel
fordi han både
har harvet, sået
se med en 9 hulog
lers bane samt
høstet
på
disse
et større klubhu
jorder.
s
og greenkeeperhus
.
Dragsholm Golf
Der blev flytte
Club lejer
t jord
golfbanerne og
Ny vestergård
tilhørende facilisvej
teter af Dragsh
Jorden bliver overtag
Tlf. 44 35 081 11 · 3500 Værløse
olm Golf Anlæg
et
1 · Fax. 44 35
A/S.
ber 2002, og i januar i novem0810
2003 kører
www.spaendbeto
dozere og gravem
n.dk
askiner ind på
Stabilitet og
forstæ
Minipæle
Borede pæle
Pressede pæ
le
Fugtstop
rkning af konst
ruktioner
MED I
RÅDGIVERNE
YSTEMET
NØGLETALSS
På Ground Zero graves der ud til fundamenter. Foto: Jens F. Jepson
entreprenøren
ler i
Rådgiverne mang
nøgletallene
et byggeproder foregår under
inddrages i
jekts forberedelse,
Det er jo unnøgletalssystemet.
og i rådgiveder projekteringen
bygherren, at
med
dialog
rens
for, hvad der
rammerne lægges
ske under udførel
siden hen skal
rne ikke evaI dag bliver rådgive
lssystem, som
lueret i det nøgleta
rings Center
Byggeriets Evalue
stedet har man
sen.
har udviklet. I
bygherrerne,
re og entreprenør
For både bygher
valgt at starte med
ter vil det være
rrens notesbog”
og håndværksmes
der får ”Byghe
rådgiverne også
de, der skal have
af stor værdi, om
samt de udføren
. Rådgiverne
blev evalueret.
en ”karakterbog”
og
n selv vil en
række forhold,
For rådgiverstande
spørges om en
ingen,
et i bedste
evaluer
i
system
i
brik
inddragelse
er en vigtig
evalueret selv.
rencens fokus
fald dreje konkur
men de bliver ikke
vigtigt, at det
Det er imidlertid
delse,
rojekts forbere
under et byggep
at det der foregår
eringen og i rådgiDet er vigtigt,
er under projekt
lssystemet. Det
hvad der siden
rne lægges for,
inddrages i nøgleta
og
bygherren, at ramme
og entreprenør
verens dialog med
både bygherre
blev
udførelsen. For
rådgiverne også
om
hen skal ske under
værdi,
stor
af
r).
ter vil det være
håndværksmes
Metroen på Amage
DR byggeriet og
evalueret. (Foto:
over mod komvæk fra pris, og
altid være prispetence. Der vil
det er parakonkurrence, men
heder, der
doksalt, at virksom
rådgivende inog
ter
som arkitek
kreativitet og
geniører står for
rere i den grad
viden, skal konkur
i dag.
sker
det
på pris, som
de virksomheNogle udføren
en tendens til ander har måske
ved at skyde
else
svarsforflygtig
problemer i udskylden på alle
på rådgiveren,
førelsesfasen over
over enhver
men det er hævet
rens kompetence
tvivl, at rådgive
for den udføren
betyder meget
Kvaliteten af
des arbejdsvilkår.
af
aterialet i form
projekteringsm
grad, og evendets færdiggørelses
i materialet, og
tuelle mangler
ger, som der
ændrin
af
t
antalle
enøren har
sker efter at entrepr
af
vis
t, er naturlig
skrevet kontrak
t
ing for forløbe
væsentlig betydn
på byggepladsen.
tåede begreb
Det ofte misfors
en stor beogså
har
”bygbarhed”
et er hentet fra
tydning. Begreb
det kendes
USA og UK, hvor
Constructabilisom henholdsvis
15
stå, hvor der er
skal nu engang
Hermed skal
hvor der er fare
behov for det, og
ty og Buildability.
og det er ude på
et projekt er let
for skibsfarten,
ikke forstås, om
der
om end
de betingelser,
skæret. Det er
eller svært at udføre,
lhar den opfatte
konkrete byggegt
den
for
fejlagti
gælder
mange
se bort fra, at moat forstå begresag. (Lad os så
se. For til fulde
et
på
se
behøver fyrtårkan man
derne skibe ikke
bets betydning,
natur er vanbyggeri af fyrsagens
Netop
i
e.
der
,
længer
ne
projekt
e markeret teknemlig et fyrtårne har tidliger
skeligt at bygge,
for bygmsust og overniske landvindinger e
tårn på et stormo
kær langt ude til
tidliger
ningskunsten i
svømmet klippes
århundreder).
havs.
imidlertid i sit
vil altid være
Rådgiveren kan
Sådan et fyrtårn
entrekan
fyrtårn forsødet
og
givne
det
design af
svært at bygge,
e hverken
for, at materiage at tage højde
prenøren ikke bebrejd Fyrtårnet
re.
rådgiver eller bygher
11
SYSTEMET
GENOPBYGNINGEN AF WORLD TRADE CENTER
bekendtNØGLETALS
I
ED
M
E
angne år stiftet
N
rg
fo
ER
t
IV
de
i
G
r
D
ha
Å
e
R
Der bliver nu bygget på området hvor World Trade Center for tre år
værker
enører og hånd
Mange entrepr
siden sank i grus efter angreb af Al Qaeda terrorister.
ere,
ssystem.
al
et
gl
riets nø
mmet til at vurd
skab med Bygge
er tidspunktet ko
Stedet bliver kaldt Ground Zero og har indtil for nylig mest været
,
em
fr
.
er
de
æ
nd
ik
vi
værd
stemet
rter i byggeriets
I takt med at sy
et sted for oprydning, men med begyndelsen af Freedom Tower,
edes til andre pa
br
iver de ikke
bl
ud
g
n
da
ka
i
t
r
de
hvordan
verdens højeste bygning, er der lagt an til noget stort.
ordenen, fo
gs
da
på
t
sa
Center har
ne
dgiver
ts Evaluerings
rie
ge
yg
Foreløbig er rå
B
Der vil blive anlagt to nedsænkede vandbassiner i fodaftrykkene efter
m
so
byggeprojekts
nøgletalssystem
foregår under et
r
de
t
n
de
evalueret i det
de to tvillingetårne, hvor navnene på de omkomne vil være graveret
at
t,
ig
r projekteringe
imidlertid vigt
. Det er jo unde
et
m
te
udviklet. Det er
r
ys
langs kanterne, og omkring bassinerne vil der blive plantet træer.
de
ss
al
ad
et
for, hv
ddrages i nøgl
merne lægges
forberedelse, in
Det er hensigten, at skabe et særligt grønt og miljøvenligt område.
gherren, at ram
by
ed
prenør og
m
tre
og
en
,
al
re
di
s
både bygher
r
Fo
og i rådgiveren
.
Ground Zero har et areal på ca. 6,4 ha, hvilket svarer til 15 fodbolden
ls
re
fø
ne også blev
ske under ud
rdi, om rådgiver
væ
siden hen skal
or
baner.
st
af
re
ter vil det væ
håndværksmes
59
evalueret.
MEDIAINFORMATION 2015
enntrepren
ren
ø
n
e
r
p
e
r
t
øren
r
en
entrepreennøtrreprenø e
en
IK –
RTS
14 – MA
R. 1/ 20
TRAFMEGET,
R
HVO ORFOR
HV G
O
RDAN
HVO
NR. 5/
2014
NR. 2/2014
– MAJ
– OKTO
BE
R
JUNI
2014 –
NR. 3/
L
TISTIK•
NY BYDE
UNDER
GGESTA
ESTE BY
GRUND
• FAST
ENS FIN
TUR
VE VERD
G
UK
HA
IN
TR
AL
AS
GN
INFR
OLÆ
ARK SK
• GRØN TILSYN MED BR
• DANM
FOR
ANDARD
• NY ST
Foto: Stig Larse
n
Annoncepriser og formater
Format *) B x H
4 - farve
1/1 side190 x 270
16.500
1/2 side 92 x 260
11.200
CO
SIS E
ANSTORBOOM
R
F ET IS
• DANM
TEMA
ARKS FØR
| ANL
STE HØ
• NY MO
ÆG
JHASTIG
DEL PÅ
HEDSBA
STORST
• UDVID
NE
RØMSBRO
ELSE OG
EN
OPGRAD
• KOMM
• CHRISTI
ERING AF
UNERN
AN
SKOVSH
ES
STYRIN
OPRINDEL SFELD HAR FÅE
OVED HAV
GSINSTRUANLÆGSRAM
T SIN
IGE BRO
ME: ET UPR
N
MENT
• NY VEJ
LÆGNING
ÆCIST
HULLET
SOM EN
• ARKIL
SI
LÆGGER
LÅG PÅ
• ET UD
MOTOR
FORDRE
VEJEN
NDE PRO
JEKT
N
SA
Larsen
Foto: Stig
- D GPR
LI
BO
Redaktion, administration, annoncer:
Forlaget Coronet A/S
Traverbanevej 10 · 2920 Charlottenlund
Telefon 35 25 34 00 · Fax 36 70 50 63
[email protected]
www.entreprenoeren.dk
Brochureindstik:
1/2 side190 x 130
11.200
Indhent venligst tilbud.
Oplag:
1/3 side190 x 85
9.100
1/4 side190 x 62
8.100
1/4 side 92 x 130
8.100
Distribueret oplag: 4.810
Annoncemateriale:
Højopløselig pdf file version 1.3. (CMYK– 2400 – dpi).
Billeder i 300 dpi - alle fonte inkluderet.
Trykmetode: Offset. Papirkvalitet: 100 g
Beskæring til kant 4 mm.
*) Fire farver (CMYK) er altid inkl i prisen. Alle priser er ekskl. moms og annoncemateriale.
Afleveringsfrister og udgivelsesuger
Nr. 1
tirsdag den 10. februar
uge 10
Nr. 2
tirsdag den 31. marts
uge 17
Nr. 3
tirsdag den 12. maj
uge 23
Nr. 4
tirsdag den 28. juli
uge 34
Nr. 5
tirsdag den 9. september
uge 40
Nr. 6
tirsdag den 27. oktober
uge 47
Forlaget Coronet A/S · Traverbanevej 10 · 2920 Charlottenlund
Larsen
Foto: Stig
NEDRIVNING
&
RECYCLING