Intervju Majda Marolt KP KD

Comments

Transcription

Intervju Majda Marolt KP KD
[8] SKVN S
ithf,i
Zrnagalaievolia za iskanie
kompromisnih re5itev
Na l€toinii Komunaliiadi so socialni pafturerii po vealemih pogaiariih slovesno podpisali
novo kolektivno pogodbo za komunaloe deiavnostl. O tem, kako so potekala pog^iani^,
kai kolektivna pogodba prinaSa in kai poneni, smo se pogovarlalt s predsednico
Sindikata komunale, varovania in poslovania z nepremitninami Slovetiie Maido Marolt
Po .toteorrajnth pogaiate uslElo Imdpisarl noro
Novak()lekrivnxpogodbx o dek)vrih riTi)c.jih, ki ie
njih ste na zaaetku juntia
holchtrL'no Imgodbo?
zr komunalnc dej:rvnosri bil sprejetIeLr2013 V rej
oe,r.l4rle Dodpis..Ii nouo
Tuk:rj bi si sposodilabc- ne rcaujcvsch vprasxnjin Kl, dogov()rjcnc pravice
k o le ht ix n.t poeo.l bo za scde nxie so(lclavkc,sam(! dilem.s katerimise delav, in obvczn()stidclodaj:rlcev
k o n u n.r lre dej aDno s,t. sl()jncsodekvke ZSSS/r ci in .lel(,dejxlcisrcaujejo in .lclavccvpredstavljajo
K.laJ so se zaiel!. posaiaprx!ne zadevcAndreie Toi dncvrxr. Nicn podpis pa minit)alnc delovnopravne
nja in haho so p.,tehata?
ctxso socialni standarde,od karerih od
Zarsek. IJrolc ic zapisalxv Tagotavlja,
P(,s,rjanj:r
s(, se prlk !:tn) mnenjco nrSinovik(tckdv p!rt'lerji voljni in sposobri slop v akodo delavcevni
zr'aelrZe lila 2012.Koner ni posodbi,kis:rje pr(navih spr()ti.rnalizirxtistxnjain
N()v.rKI,nanovo urej.iin
tegaletrsnri)ciobilipredk)g zr orgxne n:*ega sindikrla: iskrli kornpftr isne resitve
nolc kolekrirne po-qodl)c. ,V kon)unalni
dcjavn()stik(>zr problcnre.s katcrimi sc stitrxuv^ianjav delo h trko
vse z nanrcnom op(rninj! deldxjxlce. kaj
ki s() nxnl gr posrcdo\xli lektivntlpoaodbani novosl, so()caJo,
graditve u ft'vnote- vselxhkopostorijo,dasede
Predsrrvnikidel(xlajrlskih srj bono knr.rluobhrjrli n1'd.rljnjc
s<xialnegadid()gqki lavecaimprcj in kako\l)stn{)
org!nizacij lnlenzi\1rtlp(! 25 lctrico k(tekrivnegad(> ZencAir
!r.rjrniasosc zxachletr 20l3 sovarj,'njav tcj dejxvn()sri. jc drnessckak<)pomcnrtcn seznanis svojin dclor) rcr
njihovodcjavn(,stjo,
insorrxj. r ic vselero2014 l,r vendar,nolx k(rlcklvnr
ofsxni
zacij()in tx,sbvrnjem.
io pm) pol,)!,cold.r 20l5 pogodbav tch za<,srrcnih
Zuradi potrcb dek^lrega
Posrjrnjas(,bilazcl(rtrd:,in p()sojih sosp(daterrj! izpri- V noni h.rlekttuni pogodbt
so seicle ler()spren)akrih z (irje visokoodgo\'ornosts(> z a horn u na ln e dej a ono sti procesa se orrjo dclxvci
'lako prcdstr!m:r.sikd.rjk)titi rudi kakSnih
nrt\'( loake
ciirlnihprrtnerjc\,.ki s() kljub je t'ei norosrl. N.t kateie
druAihdcl,ki nisoprcdvide
niki delod:rjxlcev
kot niscga ncpriiiznenruin tcikcDn Zellte ie posebej .rpozc
sindikatasmo u! ideli, d! posl(nremu okolju znosli
na s p.rg(xibo() zaposlitvi.
rrko ncgrc veanapreiirrda (,hrxnitikonst.uktivnidirV prvi vrsti vclja l)(md.r Novoslkrtekivne pogodbe
no\'(, kolek(ivno l)o1l(xlbo li)s.usklxievxrinesprotuj(x'l rili. dr jc vsebinan()vc kLr je v tem,dr bodo v txkinih
z.rrespotrebujcnn).
si slxlisaain poiskxtikorrr lektivnc pog('dbe v celori prinrerihdelavciprick)bili
uskleje'ruz novim zrkonolu prrvi!o.k) viijcga plaaila,ae
Kako so bite , iasttr Oo
oprxvljalozahtevneiicdelo,
saja,i ureje,' e de tat's he
kor Ha sicer opravljxjo po
sklcnicni pogodbi () zapo
K ( ) n e cl c t r 2 0 1 2s m ( )z
slirvi,ozi.oma b(xk)drr:rniU
ancksom veljavnosrslxrc
pravico do nesprcmenjen|
kolekri!nc I)()g()dl)epo(hlj
ga Plaaila,aebo&) opnrvljali
()zi
'l:r
S.rli&) sprcictj.r n()vc
manj zrtucvno deb
d(>
fomr' 'ujve(' do k(,ncx lcta
loabaje p(xnembn4s.rjsicer
201J Kon(c rcgr leu sr)ro
veljr pravno pr;rvik),da ima
vrjo ponovilirn vcljavoost
delavcc pravico do plxailx
stafc kolekli\'ncp()g(xlbe
gledcna dek',ki gx dcj.rnsko
podxlis i d() sprcic(ian(^e
opr.rvli.r.
ozii(,'nr n,'jdlje(lo konc.r
Novakolckdvnapos()db.r
lctu 2O1J.Koncc tegalcu
prinirsatuctivrrovalko zx
pa delod.rjxlska
strxn nibila
dclavcc,ki jih clclodajrlecv
vea prDrxvlicn.r podrljsrti
nobcneD primcru nc m().c
Ieljx!nosIi sl.r.c kr)lektnne
nap(,unnr dclo v dn,s k.ai,
pos(xlbe, znr()jc tx vclirla
ae jc ta oddaljcnve('kot ri
sam.)do pol()ticeleta20i5.
ure voznjc v obc smcri.Z.r
'Io j(.!erjcrno
se dodxtno
! mrlere z ot.oki do t.etjcl,ospciilo tx,sxjanieo n()vi
! gx leta strrosrit)x ta p(n na
kolekliuri l)o:l()dl)i.sli jc
I dcl() in z dela ne snrebiti
predsravljrk)zx pogajtllce
Maida Maroh. ob l)t,.lpi!l now kotektiunetugodtu za kc ddjsnoddvehurv()besmeri
D Drlnerlcjdrnostije tftha reti. da sno zmagoutlci obqi
Kako o.eniujete .t4s tuo,
Zxradirxzlianegar.tumesnu{ikati i' t delo.lajatskc org.tnizacite. z,nagala l uolja
da t..rn je honho rcndar
vanjr insiirutovpripmvljen<>
za rdz rij a nj( konst rukti In egd s.)cialn ?ga di aloga.
DE
10.s( ptcd,bcr.20ti
-
KZT tel
sti oadck) in dcZursNxsmo
v novi kol€ktivni pogodbi
obx pojmx jrsno opisali in
se dogov()rili o pripadnjo
aem nad()mesilu ()ziromx
dodatku.
Z novo kolektivno pogodbo s()delavcizavarovani
pred nes()razmernoveliki
mi denxrnimi kaznimi,ki
so izreicne v discidinskih
poslopkih. Tako Iahko po
noverndelodajalecdclavcx
zaradi k.Sitvedisciplinskih
predpisovin pod pogoj€m,
da izvcdevse,karmun:rlaga
zaon v zvea s rcm PosroP
kom, dcl:rvcadenrrno kaz
nuiea oxjhujsedisciplinske
prekskc najveido viiine I 0
odslotkovosnovneplxae.Ta
denarnxkrzenpa ld)ko traja
lc tri mcsccev letu
N()vostte pogodbejetudi
prcimenovanje najnizjih
izhodisaoihplaa, ki so bile
uveclcncv letu 1991,vnajni
ZjcosnovncplaaeB) tarifnih
skupinah.lo ne pomeni,da
smo z njo pose,aliv polje
ureixnj:rpla. pri dclodaialcu.
Temu nova kolcktivna pG
g()dbale sporoaa,da ni vea
relativnih rrzmeriimcd tarif'
nimi skupinami.Zalo poseg
v podjetniskekolcktivne
pogodbe ozironra splosne
alrc nipotreber in ri ostajajo
vveljrvi,kolso bili sklenjeni
do scdaj.
Stc Po z notm boteh,ttmo
frltEodbo dotCn l tu JrrrZje
osaoane plate, all ,te?
'l
ako je. Najnizjcosnoine
plaacsnrodvigniliza tri od
nolke, /rto priaakujcmqda
sc bodo skladnos tem dvignile v enakcm delezu tudi
()snovneplaac zxp.rslenih.
Ko Ze govofl'no o osnovni
plaai,smo tudi to dcfinirali.
'l je
o tistaplaaa.() kateri se
dogovarjaB delavc! in del(>
dajalecob skieniwipogodbc
o rxlx)slirvi.Poudaritije treb!,
ch novakolektvnap(Eodbx
zclo natananonavajatudi,
za kaj velja nreseiniznesek
()snovneplaic (za 40'uroi
delovni aas,zahtevnostdela
in normalncpog(,jedela).
dch v mrnj usodnerndek>
Do spremetnb Je ltrl:Io
tu.li Prt Jubttejflih na-
Uvedlisrx) novo jubileino
nagradoza 40 let dela.Sicer
pa po novi k(tektivnirx)god
bi za komunnlnedejavnosti
jubilejnenlgrade pripxclaj()
samo ilan()m sindikrtov,
podpisnikovkolektivnep(>
godbe.l,ri tcm pa kolektivna
pogodba dcjavn()slidopui('x
nloZnos! clxsereprczentrtivNehaterc Pomembne Pra. ni siodikadnaravnipodjetjnz
ttce pa ua,n je uspeto delodaj.lcemdosovorij(,,da
sodo iubilcinenasr.dcupraNajbolj porrembno je, viaenitudincalani.Del rvci,ki
da smo ohranili dodalek n1r gredov pokoj,pa so tudi p()
dclovno dobo v viSini 0,5 novikoleklivnipogodbioh.xodstotkaod osn()vncplxie nili pflvicI) do odpravrioe.
To'na.i Ksela
tcr dodatkc, ki i/,hal io iz

Similar documents