Nr. 1197 af 10. august 2011 - Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Transcription

Nr. 1197 af 10. august 2011 - Mejeribrugets Arbejdsgiverforening
DET DANSKE KULTUR INSTITUT
Årsberetning 2011
We create
Dialogue
Culture
Network
Activities
Exchange
DDK ÅRSBERETNING 2011
Indhold
4
Året der gik, v. generalsekretær Finn Andersen
6
Studierejser, udvekslinger og kulturprojekter
12
Beretninger fra de 11 institutter
24
25
Organisation
Repræsentantskab og bestyrelse
26
28
Regnskab for 2011
Bestyrelsesformandens beretning, v. Søren Møller
30
Støtte
33
Kulturinstituttets aktiviteter 2011
58
Det Danske Kulturinstituts vedtægter
DET DANSKE KULTUR INSTITUT
VARTOV, FARVERGADE 27 L, 2. SAL
DK-1463 KØBENHAVN K
Tlf.nr: +45 33135448 | Fax: +45 33151091
[email protected]
www.dankultur.dk
3
4
DDK
DDK årsberetning
ÅRSBERETNING 2011
Generalsekretærens beretning 2011
V/ generalsekretær Finn Andersen
Samtale fremmer forståelsen
2011 har været et spændende og særdeles produktivt år i
Det Danske Kulturinstitut. Med flere end 800 gennemførte
aktiviteter i 16 lande på 5 kontinenter, har Det Danske
Kulturinstitut i årets løb manifesteret sig som Danmarks
internationale aktør indenfor det, vi bredt kan kalde kulturudveksling, og omfatter emner som interkulturel dialog,
mellemfolkelige møder og people-to-people baseret
projektudvikling.
I en global situation, hvor udviklingen i stigende grad er
blevet tegnet ved en forskydning af de kendte økonomiske og
politiske magtcentre med en heraf følgende mangfoldighed
af interesser og aktører på kulturområdet, er DDKs evne til at
agere både formelt og uformelt med miljøer og aktører
i særlig grad kommet til udtryk. Det hænger til dels sammen
med, at Instituttets arbejde tager afsæt i en række strategiske
indsatsområder, som beskrevet i Instituttets Handlingsplan
2011, dels at der i sådan en omskiftelig tid er et reelt ønske
efter den åbne, respektfulde samtale, og det den medfører i
form af gensidig inspiration, forståelse og udvikling.
Det Danske Kulturinstituts handlingsplan
2011-2014
Det Danske Kulturinstitut formulerede i 2010 en 4-årig
strategi for, hvorledes Kulturinstituttet kan være med til
at styrke Danmarks kulturelle samkvem med udlandet.
Strategien følger i vid udstrækning Det Internationale
Kulturpanels tematiske og geografiske prioriteringer for
2011-14. Centralt står ambitionen om på bedst mulig
måde at håndtere globaliseringens kulturelle udfordringer
for Danmark. Det skal bl.a. ske gennem et styrket fokus
på kreativitet, innovation, bæredygtighed og velfærd i
samspillet med omverden og gennem en styrket dansk
tilstedeværelse i BRIKS-landene og i Mellemøsten.
Som en konsekvens heraf gennemfører DDK en række
globale, flerårige projekter i samklang med regeringens
prioriteringer indenfor international kulturudveksling.
DDK deltager i Det Internationale Kulturpanel, der er nedsat
som et interministerielt forum af Udenrigsministeriet,
Kulturministeriet samt Erhvervs- og Vækstministeriet. Ud
over deltagelse i selve panelet medvirker Instituttet også i
fire arbejdsgrupper om hhv. bæredygtighed, BRIKS-lande,
Mellemøsten og forberedelserne af EU-formandskabets
kulturprogram i Europa.
Den europæiske kulturelle dagsorden
Det europæiske samarbejde er af vital betydning for
Danmark, ikke mindst på det kulturelle område, idet vores
kapacitet til at håndtere globaliseringens udfordringer i
stor udstrækning afhænger af Europas evne og vilje til at
»
samarbejde. I årets løb har DDK således arbejdet for at sætte
et dansk aftryk på den europæiske kulturdagsorden og i det
nordiske samspil med de baltiske lande. Her skal omtales
20-års jubilæet for de baltiske landes uafhængighed bl.a.
med en todages konference i Svanekegården på Bornholm.
En udløber heraf var et initiativ til styrkelse af den folkelige
identitet i Østersøregionen i samarbejde med ambassader,
Nordisk Ministerråd og Baltic Development Forum.
Mere generelt og langt mere omfattende er samarbejdet
med de andre kulturinstitutter i European Union National
Institutes of Culture (EUNIC) som i dag tæller 80 såkaldte
"clustre" verden over og samlet repræsenterer ca. 2.000
europæiske kulturinstitutter.
I 2011 har DDK fået tilføjet en yderligere farve på paletten
i kraft af samarbejdet med organisationen Ragnarock der
faciliterer den vigtige nord-syd dialog i Europa. Ved at
fremme kendskabet til nordiske ”best practices” i Italien
gennem afholdelse af udstillinger, konferencer, workshops
skal dette samarbejde inspirere til oprettelsen af netværk
og projekter mellem nordiske og italienske institutioner.
Sideløbende hermed administrerer DDK udlejningen til
danske kunstnere af Casa Danese på San Michele i Venedig
for Pro Venetia komiteen, som ser ud til i nær fremtid at
nå i mål med finansieringen af en større renovering af
bygningen.
En gennemgang af DDKs europæiske virke vil ikke være
fuldstændig uden en omtale af afdelingernes stærke involvering i forberedelserne af det danske EU-formandskabs
kulturprogram i EU-landene.
Styrket tilstedeværelse i BRIK-landene og Mellemøsten
Når talen falder på de grundlæggende forandringer, som
verdenssamfundet set gennem ikke mindst vestlige øjne
undergår i disse år, kommer man ikke uden om Brasilien,
Rusland, Indien og Kina. I tre af disse lande har DDK i flere
år haft velfungerende afdelinger, som også i 2011 ydede et
uvurderligt bidrag til at bringe danske værdier i dialog med
de stærke lokale.
For eksempel etableredes et strategisk pilotprojekt i samarbejde med bl.a. UNESCO Nationalkommissionen og
Børnekulturens Netværk, som forventes videreudviklet
i de kommende år med flere lande i verden, hvis pilotprojektet evalueres positivt. CICLO – Kreative budskaber
fra og mellem børn til Rio +20 skal styrke relevansen af
kreative udtryk i forhold til verdens sociale og kulturelle
udfordringer – dette gøres i 2012 med afsæt i, at Rio de
Janeiro er vært for Rio +20 topmødet om bæredygtighed
og grøn vækst. Skoleelever i Danmark og Rio vil gennem
musik og lyd arbejde på at skabe budskaber til Rio +20, og
vil optræde med dette til koncerter/arrangementer kort før
Rio +20 topmødet i de danske byer og i Rio.
DDK årsberetning 2011
I Kina stod Instituttet bag udgivelsen af Europe China Cultural
Compass, en omfattende europæisk-kinesisk publikation,
der har til formål at hjælpe kunstnere og kulturelle aktører
til bedre at forstå og at agere i de respektive sammenhænge,
hvad enten disse så anskues markedsmæssigt, kulturelt,
kunstnerisk, økonomisk eller juridisk. Beijing-afdelingen
har sammen med Goethe Institut og British Council været
primusmotor bag udarbejdelsen af bogen, der har fundet
sted over to år.
I Rusland blev Danmark som eneste udland inviteret til at
deltage i børneteaterfestivalen Harlekins særprogram med
Det Fortællende Teaters forestilling Beowulf. Denne forestilling er blevet meget populær i Rusland og har været vist
i Novgorod, Moskva, Perm og Sankt Petersborg.
Det fjerde land i BRIK-konstellationen, Indien, har i 2011
været genstand for projektet India Today – Copenhagen
Tomorrow, et samarbejde med Holck-Larsen fonden om
Danmarks hidtil bredest anlagte kultursamarbejde med
Indien. Sideløbende med dette projekt har DDK taget initiativ
til et kommunikationsprogram rettet mod indere og Indien,
hvor de mange besøgende fra Indien i 2012 vil medvirke til
at kommunikere mulighederne for at udvikle samarbejdet
mellem Danmark og Indien.
2011 var året for det såkaldte ”Arabiske Forår”. Det Danske
Kulturinstitut og Grundtvigsk Forum satte derfor fokus
på Det Nye Mellemøsten gennem en foredragsrække på
Vartov. Danmarks største kendere af regionen introducerede
over 4 foredrag den aktuelle udvikling i Mellemøsten og
baggrunden. DDK samarbejder endvidere med de danske
ambassader i Libanon og Teheran om repræsentation i de
lokale EUNIC clustre.
Bæredygtighed og kultur
Instituttet har i 2011 styrket sin fokus på kultur og bæredygtighed. Særligt har kulturens betydning for bæredygtige
”liveable cities” været central. Mange arrangementer og
programmer er gennemført af de forskellige afdelinger med
danske arkitekter, designere og andre kulturpersonligheder.
Gennem CO2 Green Drive ønsker DDK at fremme bevidstheden om nødvendigheden af bæredygtige transportformer.
Projektet former sig som GPS trackede (CO2 formede)
køreture med el-biler, som visualiseres på storskærme og
gennem PS Smartphone GPS Tracking APPs, som publikum
kan installere på deres mobiltelefoner. Projektet blev i 2011
gennemført i New York, Parma og Urbino i Italien samt i
København. I 2012 er der planlagt opførelser i en række
storbyer rundt om i verden.
Culture|Futures er et internationalt netværk for kultur og
en bæredygtig fremtid, som DDK initierede i forbindelse
med FNs klimatopmøde COP15 i 2009 med en perlerække
af internationale organisationer. Netværket formidler på
konferencer og ”Culture|Futures Clubs” best practices og
debat om kulturens og de kreative erhvervs egen deltagelse
i omstillingen til bæredygtighed i byer/regioner verden
over: økologisk, socialt og økonomisk. I 2011 har
Culture|Futures planlagt og afholdt 6 regionale konferencer
om ”best practices” i Sao Paulo, New York, Durban, Milano
og Budapest (heraf to primo 2012).
Studierejser og sprogkurser
DDK er i årets løb fortsat med at planlægge og gennemføre
faglige studieture og sprogkurser, i Danmark såvel som i
flertallet af de landet, Instituttet er repræsenteret i.
Aktiviteterne udgør et vigtigt omdrejningspunkt for DDKs
virksomhed, i og med at det kaster lys på arbejdet med at
øge kendskabet til danske værdier, det danske sprog og til
Danmark som et velfærdssamfund med en mangfoldighed
af kunst og kultur. Omvendt giver studierejserne også et
indblik i udenlandske prioriteringer og løsningsmodeller,
eksempelvis indenfor sundhedsforebyggelse, velfærdsteknologi og bæredygtighed. Temaer som i stigende
grad er i fokus for de studieture, som DDK planlægger
for både offentlige forvaltninger, institutioner og private
organisationer. En særlig del af denne Institutvirksomhed
fokuserer på initiativer, der har til formål at fremme
professionelle kunstneres muligheder for at præsentere
dansk kunst og kultur i udlandet.
Herudover har DDK i 2011 også gennemført koncertturneer
for amatørmusikere, samt turneer for flere børne- og
ungdomsgrupper. Rejseinitiativerne skal ses i sammenhæng
med DDKs generelle strategi om at fremme kendskabet til
Danmark som en kreativ nation.
Kulturinstituttets afdelinger i udlandet
Den lokale tilstedeværelse gennem afdelinger i en række
lande er fortsat grundstenen i Instituttets arbejde. Dette er
af afgørende betydning for opbygningen af netværk, lokale
kontakter og dialog samt effektiv udvikling og forankring
af Instituttets mange aktiviteter, således som det fremgår
af landerapporterne og aktivitetsoversigten bagest i årsberetningen.
I januar besluttede Det Danske Kulturinstituts bestyrelse at
lukke den tyske afdeling i Bonn med virkning fra årsskiftet.
Tyskland er på ingen måde opgivet, idet Instituttet deltager
i et dansk højskoleinitiativ i Berlin og i planerne om at skabe
en form for bofællesskab med højskolen om de synergier og
samarbejdspotentialer, som dette kunne indebære for begge
institutioner.
Tak
Til sidst skal der rettes en stor tak til Instituttets mange
samarbejdspartnere, herunder repræsentationerne i
udlandet, Kunststyrelsen, kunst- og kulturinstitutionerne og
kunstnere, samt til sponsorer, uden hvem det ikke ville være
muligt at gennemføre de mange aktiviteter. En særlig tak til
Folmer Wisti Fonden for International Forståelse for aldrig
svigtende støtte. Endelig skal der rettes en tak til Instituttets
protektor, Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary.
5
6
DDK
DDK ÅRSBERETNING
årsberetning 2011
2011
Studierejser, udvekslinger og kulturprojekter
‘ Image 09
Name;Wanzhuang
Credit; Arup
2.3. Cases about culture as
a cross cutting issue
II. City and regional cultural planning
Education for sustainable development is is defined by
UNESCO to aim to help people to develop the attitudes,
skills and knowledge to make informed decisions for the
benefit of themselves and others, now and in the future,
and to act upon these decisions16 . As such the educational
dimension is a cross cutting concern, which both concerns
the formal education sector, as well as the non-formal and
informal learning at all levels, i.e. as a cross cutting concern. Creativity and critical thinking in education, such
as provided in art education17 , is one of the cultural challenges in responding to this cross cutting agenda. Informal learning opportunities through cultural activities, is
another.
Planners and engineers have developed impressive and
credible approaches to specifying sustainable infrastructure that supports the transition to an ecological age. Yet
this infrastructure cannot be expected to deliver change
without the engagement of populations that is supposed
to live in it an d animate it once it is implemented. As
the art of making cities, cultural planning is needed to
ensure that the political, economic, engineering factors
relate well with factors relating to social inclusion, culture
and creativity.
Case The United Nations Decade of Education for Sustainable Development, 2005-2014
(DESD)
On top
‘ Image 07
Name; Urban Camping
Credit; Design Council/Dott07
www.dott07.com/go/designcamp/
projects
On the right
‘ Image 08
Name; Urban Camping
Credit; Design Council/Dott07
www.dott07.com/go/designcamp/
projects
DESD seeks to integrate the principles, values, and
practices of sustainable development into all aspects
of education and learning, in order to address the social, economic, cultural and environmental problems
we face in the 21st century. DESD acknowledges the
complexity of global warming and sustainable development, and offers innovative ways of framing climate
change so that it makes sense in people's daily lives,
helping them move from passive awareness to active
concern and behaviour change. A resource for teachers,
also focusing on the cultural perspective is: UNESCO
(2006): Teaching and Learning for a Sustainable Future – a multimedia teacher education programme.
(http://www.unesco.org/education/tlsf/index.htm)
Case Wanzhuang Eco-City Cultural Strategy
As China becomes increasingly homogenized through
rapid economic development, its communities and environments are increasingly at risk of losing their cultural
identities and future opportunities. Wanzhuang Eco-City
in Langfang, China has proposed a cultural planning
strategy with the emphasis on people and their quality of
life; and aspires to create a wide range of opportunities
for people to enjoy living and working. The recommendations may include protecting tangible cultural heritage
(e.g. historic buildings and monuments); and also explore
and communicate a place’s intangible cultural heritage,
social conditions and identity (e.g. social linkages and
activities, a community’s values and arts traditions, local
products, place history).
culture / futures 29
I. Education
DDK årsberetning 2011
KUNST Kultur samfund
Studierejser, Udvekslinger, og kulturinstitutioner, studerende eller
musikere såvel professionelle som
Sprogkurser, Konferencer,
Kulturprojekter, seminarer, amatører.
Klima- og kunstprojekter
Det Danske Kulturinstitut arrangerer
hvert år en bred vifte af studieture,
kulturudvekslingsprojekter og sprogkurser. Aktiviteterne gennemføres såvel i institutlandene som i Danmark.
Studierejser og faglige besøg tilrettelægges altid ud fra et ønske om at præsentere deltagerne for nye synsvinkler
og tankesæt eller ud fra ambitionen
om at inspirere til anderledes måder
at gøre tingene på. På samme måde
gennemføres koncert-kulturrejser med
særligt fokus på deltagernes ønsker og
kunstneriske profil.
Det Danske Kulturinstitut ser det som en
højt prioriteret opgave at udvikle og
facilitere dialog mellem internationalt
orienterede aktører i Danmark og i udlandet. I 2011 dannede samarbejdet
mellem Instituttets afdelinger i
udlandet, udenlandske samarbejdspartnere og danske interessenter basis
for udvikling af velfungerende netværk
og strategiske samarbejdsrelationer på
flere fagområder.
I 2011 arrangerede Det Danske Kulturinstitut 48 studie- og kulturudvekslingsprojekter i mere end 12 lande.
Deltagerne var i mange tilfælde medlemmer af kommunale og regionale
udvalg, medarbejdere i undervisnings-
I foråret 2011 indgik Det Danske Kulturinstitut en samarbejdsaftale med
Københavns Kommune omkring servicering af de mange udenlandske delegationer, som ønsker at besøge København. Som led i aftalen har antallet af
udenlandske besøgsarrangementer
været stigende. Planlægningen og
gennemførelsen har desuden resulteret
i en udbygning af Kulturinstituttets
netværk og kontaktflader i København,
specielt i forhold til servicering af et
stigende antal kinesiske besøgsdelegationer.
VUC Vestegnen var i Manchester for
at studere kompetencegivende
E-learnings-projekter og VUC Fyn var i
Letland for at søge inspiration gennem
det lettiske voksenuddannelsessystem.
Endvidere gennemførtes en række
studie- og netværksbesøg i Ungarn og
Storbritannien for elever og lærere fra
flere danske skoler og gymnasier.
Studierejser
I 2011 indgik Kulturinstituttet et
samarbejde med The League for the
Exchange of Commonwealth Teachers
(LECT) om planlægning af en serie
studiebesøg for engelske lærere i flere
af de lande, hvor Kulturinstituttet
er repræsenteret. I alt blev der, som
et resultat af aftalen, gennemført 7
studierejser til henholdsvis Danmark,
Benelux, Polen, Tyskland og Rusland.
Kulturinstituttet gennemførte i 2011
en række studierejser for forskellige
aktører inden for uddannelsessektoren
både i Danmark og udlandet. Således
besøgte en delegation fra det litauiske
undervisningsministerium Danmark
for at studere dansk evalueringskultur
i gymnasieskolen og i folkeskolens
ældste klasser. En gruppe studerende
fra Hochschule für Angewandte
Wissenschaft und Kunst fra Hildesheim
var på besøg i en række børne- og
undervisningsinstitutioner, og en
gruppe arkitekter og byplanlæggere fra
Birmingham var i København for at
hente inspiration fra Københavns Kommunes undervisnings- og formidlingsprojekter i forhold til bæredygtighed.
Kulturinstituttet gennemførte i 2011
flere faglige studieture for medlemmer
af politiske udvalg i kommuner og
regioner. Rejserne gik til bl.a. Holland,
som i de seneste år har været mål for
adskillige studiebesøg inden for flere
kommunale fagområder. Eksempelvis
var Vejle Kommunes Sundhedsudvalg i
Holland for at studere forebyggelse
og sundhedsfremme, medens Skive
Kommunes Arbejdsmarkedsudvalg
havde fokus på det hollandske
arbejdsmarked samt på beskæftigelsesindsatsen over for svage grupper i
det hollandske samfund. Rødovre
Kommunes beskæftigelsesudvalg
var ligeledes i Holland for at studere
7
8
DDK årsberetning 2011
nye tiltag på beskæftigelsesområdet,
medens kommunens Kultur- og
fritidsudvalg var i Estland, hvor der
blev etableret tætte kontakter til Viimsi
Kommune uden for Tallin.
Flere kommunale og regionale udvalg
har været på studiebesøg i Skotland og
Storbritannien. Det gælder Regionsrådet
i Nordjylland, som blandt andet blev
introduceret til et perspektivrigt projekt
omkring bæredygtig bølgeenergi.
Sundheds- og forebyggelsesudvalget i
Region Sjælland samt Sundhedskoordinationsudvalget i Region Nordjylland,
som var i Edinburgh for at studere det
skotske sundhedsvæsen. Ældre- og
Omsorgsudvalget i Roskilde kommune,
som ligeledes var i Edinburgh, havde
fokus på nye skotske pleje- og velfærdsteknologiske løsninger.
I marts rejste en gruppe sundhedskonsulenter fra henholdsvis Kalundborg,
Sorø og Holbæk kommuner til Edinburgh
med det formål at høre om alkoholpolitik. Gruppen arbejder med alkoholforebyggende tiltag og ville gerne høre om
Edinburghs erfaringer med bl.a. tidlig
opsporing og kampagner. Endvidere
besøgte gruppen både offentlige og
private projekter, som beskæftiger sig
med forebyggende tiltag overfor
familier, unge og gravide.
I maj var Skive Kommunes Kultur- og
Fritidsudvalg i Edinburgh for at studere
kommunens aktivitets- og kulturtilbud;
som led i besøget besøgte udvalget
en række lokale kulturhuse og kulturprojekter.
Udvekslinger/
Job-Shadowing-projekter
Job-Shadowing er et internationalt
udvekslings- og efteruddannelsestilbud
til ansatte inden for uddannelsesområdet. Deltagerne matches parvis
med en udenlandsk kollega og arrangerer et relevant program for hinanden,
som tager udgangspunkt i egen/
partners institution med udblik til andre
relevante institutioner/organisationer.
Deltagerne bor på skift hos hinanden i en
periode af typisk 4-10 dage og får således
mulighed for at arbejde koncentreret
sammen med en udenlandsk kollega
omkring et fælles projekt og tema i op
til en måned i to forskellige lande, hvor
de får indblik i en international kollegas
professionelle og kulturelle hverdag.
I 2011 blev der også udbudt JobShadowing til en række oversøiske
lande: Sydafrika, Canada, USA og
Australien.
Kulturprojekter
I 2011 har Instituttet fastholdt omfanget
af de kulturelle studierejser for såvel
kunstnere (professionelle og amatører)
som kunstinteresserede. I det forgangne
år har Kulturinstituttet således arrangeret en række koncertturnéer for
professionelle, amatører, børne- og
ungdomsgrupper samt for forskellige
interesseorganisationer.
Sprogkursus
Karnevalsgruppen Abanda rejste i
februar på koncerttur til Rio i Brasilien,
hvor de skulle deltage i det årlige
farverige karneval i Santa Teressa, Rio.
Abanda spillede sammen med to forskellige gadeblocoer og optrådte med
en række koncerter som optakt til og
under karnevallet.
For fjerde år i træk afholdtes sommerkursus for udenlandske danskstuderende
i København den 25.07-12.08. De studerende var dels selvbetalende og dels
stipendiater finansieret af Styrelsen
for International Uddannelse. Kurset
blev afholdt i samarbejde med KVUC,
hvor sprogundervisningen foregik om
formiddagen. Om eftermiddagen var
der arrangeret forskellige kulturelle
og samfundsrelaterede aktiviteter
såsom foredrag, filmforevisning og
museumsbesøg.
I marts var Esbjerg Ungdoms Symfoniorkester på turné til Ungarn, hvor orkestret udover en række koncerter i
Budapest, fik mulighed for at optræde på
Zoltán Kodály Music School i Kecskemét.
I april var kammerensemblet Købehavns
Yngre Strygere på koncertturné i Letland.
Aurehøj Gymnasiums Kor og Orkester
var i Dresden, hvor de bl.a. gav koncert
på flere af byens plejehjem, og desuden
var Ishøjs Kulturskole i Berlin.
I august var Lyngby-Taarbæk Messingensemble i på turné i Polen, hvor de
optrådte med flere friluftskoncerter i
det centrale Warszawa, og i oktober
var København Universitets Jazz Band i
Estland, hvor de gav koncert i Tallinn.
Rødovre Concert Band, som består af
60 unge musikere, flere af dem musikstuderende, rejste 15. oktober på en
koncertturné i Finland og de Baltiske
lande. Turen startede i Helsinki, hvor
de bl.a. gav koncert i Tempelkirken.
Herefter gav de koncert i Tallinn, Valmiera i Letland og sidst i Panevezyz,
Litauen.
Øvrige projekter
CO2 Green Drive
Igennem 2011 fortsatte kunst-, klima- &
teknologiprojektet CO2 Green Drive med
at udbygge sin base og fortsætte sine
mange aktiviteter. Marts og april lagde
ud med to CO2 Green Drive opførelser
i Parma og Urbino i Italien gennemført
i samarbejde med Ragnarock. Disse
opførelser førte hen mod årets største
CO2 Green Drive, der blev gennemført
i New York den 22. april i samarbejde
med Earth Day New York. Aktiviteterne
her indbefattede både en GPS tracket
E formet køretur gennem Manhattan, et
’Car Fashion Show’ på Times Square og
screening af E maleriet på den kendte
Toshiba Storskærm på Times Square.
I juli gik det igen løs i Danmark, hvor
København blev ’tagget’ med et stort
CO2 tegn forinden en elbilsudstilling,
levende musik, gratis miljøvenlig mad
og en lidt anderledes ’Bikini Car Wash’
på Islands Brygge. Opførelsen på
Islands Brygge var samtidig den første,
hvor CO2 Green Drive gjorde brug af
en særligt udviklet Smartphone GPS
Tracking APP, der for fremtiden vil gøre
opførelserne langt enklere at afvikle,
særdeles omkostningseffektive og
tilbyde unikke og helt nye måder at
interagere med publikum.
CO2 Green Drive ser derfor frem til
2012 med store forventninger og er i
skrivende stund ved at planlægge
8 samtidige CO2 Green Drive opførelser
under Earth Day 20. og 22. april 2012,
herunder den anden opførelse i New York
DDK årsberetning 2011
1. Bikini Car Wash performance under CO2 Green Drive på Islands Brygge den 13. august. 2. Screening af E maleriet på Times Square Toshiba
storskærmen under CO2 Green Drive i New York den 22. april. Fotos: Jacob Fuglsang Mikkelsen
Ragnarock
Ragnarock er en non profit organisation
grundlagt af Marco Germinario.
Organisationen har til formål at fremme
kendskabet af nordiske ’best practices’
i Italien. Det sker gennem udstillinger,
konferencer, workshops, osv.
Ragnarock arbejder i tæt samarbejde
med Det Danske Kulturinstitut.
I 2011 gennemførte Ragnarock følgende
aktiviteter i Italien:
CO2 Green Drive i Parma og Urbino.
Et kunst, klima & teknologi projekt
designet til at øge klimabevidsthed
ved hjælp af publikumsengagerende
aktiviteter.
Ragnarock Nordic Festival, Milano.
Som led i festivalen blev der bl.a.
gennemført koncerter med nordisk
musik, præsentation af nordisk
litteratur, fotokunst og gastronomi.
Culture|Futures i Milano. Formålet med
konferencen var at skabe netværk og
projekter mellem nordiske og italienske
institutioner inden for bæredygtig
design, mode, mad, politik.
Powersolo Turné i Italien. Ragnarock har
organiseret en række koncerter i Italien
for det danske rockband Powersolo.
Ragnarock fortsatte i 2011 arbejdet
med at etablere og styrke relationerne
mellem Danmark og Italien. Det skete
bl.a. ved gennemførelse af et uformelt
netværksmøde på Det Danske Kultur-
institut med en bred vifte af deltagere
med interesse for dansk-italiensk samarbejde.
Culture|Futures
Kultur og livsstil som drivkraft for en
bæredygtig fremtid. Culture|Futures er
et internationalt netværk for kultur
og en bæredygtig fremtid, som Kulturinstituttet var anker for at skabe i.f.m.
FNs klimatopmøde COP15 i 2009.
Fokus er på at fremme kulturens og de
kreative erhvervs deltagelse i omstillingen til bæredygtighed: økologisk,
socialt og økonomisk.
I 2011 har Culture|Futures planlagt
og afholdt 6 regionale konferencer i
Brasilien, USA, Sydafrika og Europa
(hvor 2 blev afholdt primo januar
2012). Konferencerne fulgte i sit format
anbefalingerne fra Culture|Futures
fælles Hong Kong workshop med Large
Cities Climate Leadership Group (C40–
byerne) fra november 2010, dvs. blev i
alle tilfælde planlagt som et samarbejde
mellem de respektive byer og regioner,
anerkendte og større kulturinstitutioner
i byen og internationale organisationer:
I Sao Paulo 30.05.-01.06. i.f.m. C40s
verdensmøde på Sao Paulo Cultural
Centre (SPCC).
Denne konference blev fulgt op med
skabelse af en permanent arbejdsgruppe bestående af Sao Paulo kom-
mune, institutioner og EUNIC, som
allerede den 25.-26.11. gennemførte en
opfølgningskonference (SPCC).
Samarbejdskomiteen arbejder nu med
opfølgningsprogrammer i.f.m. Rio+20.
I Durban, Sydafrika, gennemførtes
i.f.m. FNs klimatopmøde COP17, 05.12.
i samarbejde med Durban kommune,
Kwazulu-Natal Universitet, Centre for
Creative Arts, African Cities Centre,
Verdensbanken m.fl. en konference
på rådhuset. Her blev der enighed om
et opfølgningssamarbejde mellem
aktørerne i.f.t. et demonstrationsprojekt
i Rwanda følgende år.
I Milano gennemførtes den 26.10. i samarbejde med foreningen Ragnarock en
konference på Milanos rådhus, som var
en bilateral dansk-italiensk konference
med deltagelse af Milano og Københavns
kommune og de danske organisationer
Index, NICE, Det Danske Designcenter,
Klimakonsortiet, Økonomi- og Erhvervsministeriet m.fl.
I USA planlagdes en konference i samarbejde med Association for Performing
Arts (APAP), der hvert år samler
ca. 4.000 i New York til en årlig messe
og konferencer. C|F konferencen planlagdes med APAP og centrale medlemmer f.eks. Wolf Trap Performing
Center for the Arts, og fandt sted i.f.m.
9
10
DDK årsberetning 2011
CULTURE | FUTURES
Clubs KBH
Innovation, kreativitet
og bæredygtighed
Verdensmødet i 06.01.2012. New York
gøre det lettere at udvikle samarbejde
kommune, NASA, NSF deltog også med
med andre organisationer verden
centrale oplæg, og konferencen lagde
over og skaffe økonomiske tilskud til
Miljøpunkt Nørrebro, 26. april
grunden til en årlig opfølgning og til
udviklingen af arbejdet.
Kl. 17-19
udvikling af demonstrationsprojekter.
Blegdamsvej 4B, 2200 Nørrebro
Endelig
i Budapest
i.f.m. Det
Bar,planlagdes
musik, gratis
entre
Danske EU-formandskab en konference,
hør:
somKom
fandtog
sted
24.01.2012. Denne konDaniel Kowal – Industriel Designer
ference lagde grunden til et regionalt
Hvordan er det at være designer på
samarbejde,
vil blive fulgt op i samen kinesisksom
cykelfabrik?
arbejde med EUNIC i Rumænien i 2013.
Jacob Fuglsang Mikkelsen
– Kunstner
aktivist og manden bag CO2 Green Drive
Der ervigtige
flere cykler
KBH end mennesker.
Af andre
nye iinitiativer
er udvikHvad er det vi elsker ved cykler og hvor
lingen
af
et
koncept
for
kortere
events,
forsvinder de hen?
CULTURE|FUTURES CLUBS, som bl.a. vil
www.facebook.com/cfckbh
være rettet med studerende og kreative
professionelle. Initiativet vil blive
gennemført i København/Danmark i
2012
i samarbejde med Østre Gasværk,
Foto: Nicolai Perjesi, Wonderful Copenhagen
Kgl. Bibliotek, Roskilde Festival,
Københavns Erhvervs Akademi og
mange flere.
Background Paper
Culture|Futures har i 2011 endvidere
fået formanden for FNs klimapanel
inderen R.K. Pachauri som vores protektor. Pachauri holdt en enestående
tale om kultur og livsstils betydning
for bæredygtig udvikling i.f.m
Culture|Futures konferencen i Durban.
Culture|Futures har i 2011 endvidere
udviklet en strategi for kommende år,
som vil indebære, at netværket i 2012
formaliseres som en ideel forening.
Foreningen vil blive etableret iht.
dansk lov med base på Det Danske
Kulturinstitut. Denne konstruktion skal
CICLO
Kreative budskaber fra og mellem børn
til Rio+20. Det Danske Kulturinstitut har
i 2011 indgået et samarbejde med den
danske UNESCO Nationalkommision og
en kreds af danske organisationer, som
ønsker at fremme de kreative fag (Arts
Education) i skolerne, styrke kvaliteten
og samfundsmæssige relevans.
Anledningen er, at UNESCO i 2010
skabte global enighed om mål for at
styrke området på skoler og lokalsamfund verden over. I Danmark har området særlig betydning, dels fordi vi
traditionelt lægger vægt på de kreative
fag/børne- og ungdomskultur og har
meget at give, og dels fordi en evaluering i 2006 pegede på en række forbedringspunkter i Danmark, som der fortsat
bør forbedres systematisk for at styrke
det danske skolesystem og klæde
børn og unge bedre på til nutidens og
fremtidens udfordringer.
er etableret samarbejde med 10 skoleklasser i hhv. Morsø, Guldborgsund,
Århus og Helsingør kommune, og skoleelever i 10 skoler i Rio de Janeiros
såkaldte ’farvelaer’ (slumområder)
gennem et samarbejde med Rio kommune etableret af Kulturinstituttets
afdeling i Rio.
2) styrke kvaliteten – i 2012 gennem
samarbejde med Syddansk Musikkonservatorium o.a. formidlingseksperter og
kunstnere – kvalificeres lærere og elever
til at arbejde kreativt på nye måder og
med nye teknologier med lyd og musik
og gennem ’performance’ at præsentere
det i lokalsamfund og via nettet til
elever i et af de såkaldte ’BRIK’ lande:
Brasilien.
3) styrke relevans af kreative udtryk
i.f.t. verdens sociale og kulturelle
udfordringer – dette gøres i 2012 med
afsæt i, at Rio de Janeiro er vært for
Rio+20 topmødet om bæredygtighed
og grøn vækst. Skoleeleverne i Danmark
og Rio vil arbejde på gennem musik og
lyd at skabe budskaber til Rio+20, og
vil optræde med dette til koncerter/
arrangementer kort før Rio+20
topmødet i de danske byer og i Rio.
De nationale samarbejdspartnere i
Danmark er udover Det Danske Kulturinstitut: UNESCO Nationalkommissionen
i Danmark, Børnekulturens Netværk,
Danmarks Radio, Levende Musik i
Skolerne, Syddansk Musikkonservatorium,
og i Rio de Janeiro er partneren Rio de
Janeiro kommunes kultursekretariat.
Målet er, at projektet i kommende år
kan udvides markant og involverer flere
fag, aldersgrupper, skoler/lokalsamfund,
samt flere typer organisationer/
samarbejdspartnere og lande/byer
rundt omkring i verden.
India Today – Copenhagen Tomorrow
I 2011 blev kredsen enig om at styrke
området gennem et praktisk samarbejdsprojekt for skoler, lokalsamfund,
kunstnere og organisationer, som vil
markere UNESCOs årlige Arts Education
Week, første gang i 2012 gennem et
pilotprojekt med nogle generelle mål, der
i 2012 eksemplificeres gennem piloten:
1) styrke adgang for flere elever – i 2012
Kulturinstituttet har i 2011 indledt et
omfattende samarbejde med HolckLarsen fonden om Danmarks hidtil
bredest anlagte samarbejde med Indien:
India Today – Copenhagen Tomorrow.
Det sker på et tidspunkt, hvor Indien
står på tærsklen til en enorm transformation de kommende 10-15 år, økonomisk, socialt og kulturelt.
DDK årsberetning 2011
Kernen i projektet er en præsentation
af indisk samtidskunst og kultur i
Danmark fra medio august 2012 –
januar 2013. Arken er hovedramme
for Indian Art Now, Indian Design Now
og Indian Fashion Now, som bliver
enestående nye udstillinger kurateret
til anledningen, hvor en række af
subkontinentets største kunstnere,
designere og modeskabere viser deres
arbejde. Cph Dox og Pix viser såvel nye
Bollywood film, andre indiske filmudtryk
og en perlerække af dokumentarfilm.
Københavns Universitet og Forlaget
Gyldendal præsenterer et indiskdansk forfatterprogram. Endvidere
planlægges en række musik, dans og
teater samarbejder og præsentationer
fra Indien. India Today sigter desuden
på udvikling af erhvervssamarbejde,
uddannelses og videnskabssamarbejde,
turisme og andre områder, hvor Danmark og Indien kan styrke samarbejde
og lære af hinanden. Dette sker gennem
mange initiativer, som overordnet er
igangsat af Holck-Larsen fonden i
samarbejde med andre organisationer
og fonde.
India Today er i perioden august 2012
til januar 2013 i høj grad rettet mod
danskerne. Det Danske Kulturinstitut og
Holck-Larsen fonden har derfor i 2011
taget initiativ til et kommunikationsprogram rettet mod indere og Indien,
hvor de mange besøgende fra Indien i
2012 vil medvirke til at kommunikere til
Indien om mulighederne for at udvikle
samarbejdet med Danmark. Det Danske
Kulturinstitut modtog i 2011 tilsagn fra
Markedsføringsfonden for Danmark
(Mfonden) om et tilskud på 1,7 mio. kr.
til gennemførelsen af dette kommunikationsprogram.
Programmet består i 4 elementer:
Et konference og besøgsprogram af en
række eminente indere til Danmark,
som kan fremme dansk-indisk samarbejde inden for kultur, erhverv, bæredygtighed og andre områder.
Et medieudvekslingsprogram, hvor en
række indiske TV journalister og andre
medier besøger Danmark og producerer
indslag til Indiske medier.
En kommunikationsplatform bestående
af web og sociale medier, der formidler
Danmark til indere inden for kultur,
erhverv, turisme m.v.
En række Video News Releases der produceres og formidles gennem indiske
TV kanaler.
Det Danske Kulturinstitut ønsker at
kunne bruge India Today som anledning
til at etablere et dansk kulturinstitut i
Indien i 2013 som opfølgning.
Det Nye Mellemøsten
2011 var året for det såkaldte ’Arabiske
Forår’. Det Danske Kulturinstitut og
Grundtvigsk Forum satte derfor fokus
på Det Nye Mellemøsten gennem en
foredragsrække på Vartov. Danmarks
største kendere af regionen introdu-
cerede over 4 foredrag den aktuelle
udvikling i Mellemøsten og baggrunden
for den:
Hvem har startet det hele?
Forandringerne i Mellemøsten. Marc
Schade-Poulsen, ph.d. og direktør, EuroMediteranean Human Rights Network.
Hvad er det nye Mellemøsten?
Mellem myter og historie, drømme og
konflikter. Jørgen S. Nielsen, professor
og leder af Center for Europæisk
Islamisk Tænkning, Det Teologiske
Fakultet, København.
Ægypten og den arabiske verden
Jakob Skovgaard-Petersen, professor,
Institut for Tværkulturelle og Regionale
Studier, Københavns Universitet.
Tyrkiets betydning mellem Europa og
Mellemøsten
Ole Egberg Mikkelsen, chef Udenrigsministeriets Borgerservice, Danmarks
ambassadør i Tyrkiet (2009-2011).
Som afslutning gennemførtes en paneldebat om betydningen af ændringerne i
regionen for Danmark, og hvad Danmark
bør gøre i den aktuelle situation. Her
deltog bl.a. fhv. Udenrigsminister Per
Stig Møller (Konservative), Sten Gade
(SF) samt Bo Lidegaard, Politikens chefredaktør.
11
12
DDK årsberetning 2011
beretninger
fra de 11
Institutter
Polen
RUSLAND
STORBRITANnIEN
Benelux
Estland
Letland
Litauen
TYSKLAND
ungarn
BRASILIEN
KINA
DDK årsberetning 2011
estland
1. Man & God udstillingen. 2. Ida Jessen på litteraturfestival i Tallinn. Fotos: Kulturinstituttet i Estland
Estlands hovedstad, Tallinn, var i 2011
Europæisk Kulturhovedstad, hvilket
havde stor indflydelse på Instituttets
arbejde i Estland. Instituttet har arbejdet
tæt sammen med Nordisk Råd, EUNIC
medlemmerne i Estland, Tallinn2011
ledelsen og vore partnere, hvilket har
resulteret i mange forskelligartede arrangementer, deriblandt designmåneden
Nordic Look, med Vigga Svensson og
Katvig med bæredygtigt design og EUNIC
Europas regionsmøde i Tallinn.
Danske film fyldte en stor del af Instituttets program i de sidste måneder
af året. Instituttet havde den glæde at
kunne promovere dansk filmindustri på
baggrund af Lars von Triers og Susanne
Biers succes på europæisk plan. Black
Nights Film Festival PÖFF fejrede i 2011
sit 15-års jubilæum og fremhævede i
den forbindelse, at festivalens store
succes skyldtes den støtte man, især i
de første år, havde fået fra Den Danske
Ambassade, Det Danske Filminstitut,
Det Danske Kulturinstitut, Den Nordiske
Film Fond og de resterende nordiske
ambassader i Estland samt institutioner
i udlandet. I december besøgte syv
Instituttet har i årets løb arrangeret eller
medvirket i 5 filmprogrammer, 3 litteraturarrangementer, 4 musikprogrammer
med 9 koncerter, 4 teaterarrangementer,
8 udstillinger, 12 seminarer og konferencer,
10 foredrag og 6 studierejser.
studerende og tre lærere fra Avedøre
Gymnasiums filmlinje Estland for at
følge op på de kontakter, de havde
knyttet til filmklassen ved Old Town
Gymnasium i Tallinn.
Litteraturfestivalen HeadRead præsenterer estisk litteratur og giver et glimt
af verdenslitteratur. I dette års litterære
festival deltog den danske forfatter
Ida Jessen og digteren Claus Ankersen.
På Eventyrfestivalen og konferencen i
Haapsalu deltog lektor Henrik Broue
Jensen, forfatteren Lise Bidstrup og
illustratoren Birde Poulsen.
Instituttet arrangerede koncertprogrammer for Københavns Universitets
Jazz Big Band (MIBB) og Rødovre Concert Band. Den Baltiske Strygekvartet
var et af projekterne i forbindelse med
fejringen af Svanekegaardens 20 års
jubilæum. Den danske violinist Christine
Åstrand inviterede tre musikere fra de
baltiske lande til Danmark – Mairit Mitt
fra Estland, Agate Ozolina fra Letland
og Dalia Dedinskaite fra Litauen, og
kvartetten gav to succesfulde koncerter
i Rønne.
Instituttet medvirkede til at få det danskmalaysiske kunst- og design-kollektiv
Art4Soul udstillet i september med
deres projekt Man & God med værker,
der får beskueren til at overveje spørgsmål som: ’Er der en mening med livet?’
og ’Er der en gud?’
Projektet, der inkluderer en række
kunstnere fra hele kloden, havde bidrag
fra Danmark af Jesper von Wieding og
Morten Brudholm.
I samarbejde med udstillingsstederne,
samt Den Danske Ambassade i Finland
og i Estland blev der afholdt en dobbeltudstilling af den danske grafiker Jens D
Nielsens værker med titlen Man trækker
et bånd hos henholdsvis Nordens Institut i Helsingfors og Estlands Nationalbibliotek i Tallinn.
Instituttet havde samarbejde med flere
konferencer: Moderne Øko-byer og
Smart Energy and Green Transport,
hvor Henrik Isaksen fra ChoosEV Ltd var
inviteret til at deltage med en præsentation; på et seminar om designpolitik
talte Wickie Meyer om nordisk designpolitik og principperne bag den; Institutlederen talte om kulturelle ligheder
og forskelligheder mellem Estland og
Danmark på en konference arrangeret
af det Dansk-Estiske handelskammer og
bidrog ligeledes med en præsentation
på konferencen Fortid. Frihed. Fremtid i
Svanekegaarden.
Silvi Teesalu,
Leder af Det Danske
Kulturinstitut i Estland
13
14
DDK årsberetning 2011
Letland
1. Spejlfortællinger, 4. udgave af C:ntact i Letland. Foto Peteris Bebriss. 2. Nikolaj Bentzon Trio på Klaverfestivalen i Liepaja. Foto Aigars Hibeneris
2011 var et år, der også gav øget fokus
på regionalisering og forøgelse af indtjeningen. Afdelingen i Riga har i året,
der gik, fint nået de målsætninger, som
blev meldt ud i handlingsplanen for året.
Igen var der fokus på bæredygtighedsspørgsmål. Baltic Sea Forum for Documentaries, som Kulturinstituttet er med
i for 7. år, er et godt eksempel på en
kontinuerlig strategisk indsats.
Kulturinstituttet fik idéen til det, der
senere blev til Sixteen Steps Closer.
Sammen med Nordisk Ministerråd og
andre sørgede Kulturinstituttet for, at
16 Nordiske og baltiske designere hver
gav deres bud på, hvordan det kan blive
bedre at leve omkring Østersøen, og
udstillede tidligere værker. Til at supplere dette blev den danske Whiteout
udstilling vist. Udstillingen og de seminarer m.v., der blev afholdt, havde
betydelig effekt og viste, hvordan man
fint kan kombinere nyt design med
bæredygtige ideer.
Resultaterne var betydelige og en
række konkrete produktioner og mere
grundlæggende netværk. Som andre
vellykkede projekter kan nævnes Artlab.
Disse projekter viser også klart effekten
af en regional tilgang. Det kræver betydelig vilje og ressourceallokering, men
når idéen er til det, er det effektivt.
Østersøsamarbejde var i øvrigt også
temaet på en konference, der blev
holdt på Bornholm i efteråret, så andre
samarbejder er på vej.
Inden for de kreative industrier var der
i året særligt fokus på spil og såkaldt
Transmedia. Årets udgave af Riga
Meetings, som Kulturinstituttet også
er medorganisator af, havde i år inviteret 40 nordiske – herunder danske –
spiludviklere, mediefolk for at samproducere og udveksle erfaringer.
Instituttet har i årets løb arrangeret eller
medvirket til 20 film og TV begivenheder,
18 musikbegivenheder, 12 teaterforestillinger, 6 udstillinger, 14 seminarer
m.v., 1 udgivelse, 4 studierejser og
4 andre aktiviteter.
Peter Høegs Den stille pige blev lanceret
ved en kombineret cirkus/teater, klassisk
musik/lydinstallations begivenhed i
Rigas cirkusbygning. Begivenheden blev
dækket tæt og var i sig selv en stor
succes. Ligeså vigtigt var det, at Den
Stille Pige gik direkte ind som nr. 1 på
bestsellerlisten. Ved siden af at fremme
dansk litteratur var formålet at vise,
at man kan markedsføre litteratur
effektivt. Ved årsskiftet markedsførtes
Kierkegaard på samme vis. Bogen er i
dag udsolgt fra forlaget – noget sjældent
for 1900 tals filosofibøger.
For fjerde år i træk blev der meget vellykket gennemført et C:ntactprojekt i
Riga med Betty Nansen Teatret.
Projektet fik i denne omgang et væsentligt bredere subregionalt fokus, og der
blev arbejdet yderligere med at få
metoden ind på skoler. Et lettisk NGO
og EUs Medborgerskabsprogram har
været vigtige for projektet. Projektet
planlægges fortsat i et større Østersøregi.
Afdelingen er stadig en stærk og netværksbaseret institution og har i løbet af
sidste år bevidst arbejdet med at styrke
dette. Udover de mange nære bilaterale
partnerskaber er EUNIC en nøgle. Langt
de fleste aktiviteter bliver gennemført i
samarbejde med ambassaden i Riga.
Film har igen i år været et væsentligt
omdrejningspunkt i 2011 med vigtigt
fokus på børn og unge. Jazz blev også
dyrket meget i året, der gik, med
koncerter og skabelse af institutionelt
samarbejde. TV serien Nordic Style, som
DKI samproducerede er også fortsat i
året med sæson 4.
Simon Drewsen Holmberg,
Leder af Det Danske
Kulturinstitut i Letland
DDK årsberetning 2011
Litauen
1. Koncert, Veltalende kontrabas. Foto: S. Adomaitiene. 2. Ungdomsprojektet, Nordic Youth Meeting 3. Foto: Lina Falk
For Det Danske Kulturinstitut blev 2011
markeret med jubilæumsstemning og
fejringen af 20 års uafhængighed.
Der kommer flere og flere bilaterale
projekter, som skaber et nyt, unikt og
attraktivt produkt. Denne bevægelse
mod bilaterale projekter har vist sig som
meget værdifuld.
Det Danske Filminstituts filmpakke har
udvidet geografien for de film, der
vises, og målgrupperne ved at inddrage
tilskuere i provinsen, akademisk ungdom og faglige grupper. For eksempel
har dokumentarfilm hjulpet Klaipėdas
Kommunikationscenter og unge arkitekters initiativgruppe Archicebas med
at organisere en offentlig debat om
byens udvikling ved brug af sådanne
film som Cities on Speed, Cairo Garbage,
Mumbai Disconnected, Shanghai Space,
Bogota Change. Klubformatet har vist
sig passende i Panevėžys, hvor biografen
Garsas har åbnet Europæisk filmklub
og vist 8 danske spillefilm. Dansk film
var godt repræsenteret på de store
filmfestivaler, især Filmforåret, som
blev åbnet med Kasper Holtens nye film
Juan, hvor instruktøren selv deltog.
Instituttet har i årets løb arrangeret eller
medvirket til 32 filmarrangementer,
2 litteraturarrangementer, 5 koncerter,
3 udstillinger, 5 konferencer, 20 møder,
2 ungdomslejre, 4 studierejser, 4 danske
sprogkurser, 5 radio og TV interviews og
4 andre aktiviteter.
Efter en pause blev der igen organiseret
Anderseniada, som skoleeleverne holder meget af. Der blev arrangeret en ny
konkurrence for historiefortælling med
H.C. Andersens emne Mit livs eventyr,
og en filmbog-konkurrence Min H.C.
Andersen, som blev arrangeret sammen
med festivalen Filmforåret til de ældre
elever med det formål at udvikle deres
kundskaber i litteratur, manuskriptskrivning og skabelse af kortfilm.
Der var meget forskelligt musik i jubilæumsåret. Ved Skt. Katrines kirke var
der kø for at høre den danske guitarist
Jacob Fischer spille i Kristoffers sommerfestival. Kontrabasspiller Jimmi Roger
Pedersen har skrevet et halv times
musikstykke til et fælles projekt sammen med Skt. Kristoffer orkester.
Verdenspremieren på dette værk skete
til koncerten Veltalende kontrabas sammen med saxofonist Frederik Lundin.
Kulminationspunktet var et koncertprojekt med den klassiske guitarspiller
Volkmar Zimmermann og Vilnius’
kommunes kor Ung musik, som hed
Kærlighedens filosofi. På koncertens
program var der flere verdenspremierer
af komponisterne Ib Nørholm (DK),
Hsueh Yung Shen (USA) og R. Jürjendal
(EST), som var skabt for at markere
Kulturinstituttets 20 års jubilæum.
Koncerterne foregik i Kaunas, Kėdainiai
og Vilnius. På det samme tidspunkt fik
musikelskere i Panevėžys glæde af det
danske Rødovre Concert Band. Der blev
også arrangeret masterclasses for 120
unge lokale musikere.
Børn og unges kulturprojekter blev succesfuldt udført. I foråret foregik en ungdomskonference Østersøregionens
parlament efter Europaparlamentets
model, Vilnius 2011 med elever og
lærere fra 10 lande. På et udvekslingsprogram Critical Mess 2 – Keep Green!
i Tyrkiet mødtes unge mennesker fra
6 lande (inkl. Danmark og Litauen) om
klimaforandringer og økologi. De nordiske unges møde Nordic Youth Meeting
3, som foregik i Sverige, samlede unge
mennesker fra 10 nordiske lande og var
med til at fremme de unges levende
kommunikation.
I forbindelse med Kulturinstituttets og
de baltiske landes uafhængighedsjubilæum var der arrangeret studierejser for to danske grupper, som skulle
se på de forandringer, der er sket i det
samfundsmæssige, økonomiske og politiske liv i regionen ved at samarbejde
med Danmark, EU og NATO.
Audra Sabaliuaskiene,
Leder af Det Danske
Kulturinstitut i Litauen
15
16
DDK årsberetning 2011
Polen
1. Kulturinstituttets stand på Warsaw Book Fair. 2. Værksted med Svein Nyhus under projektet Tabu i Kunst for Børn. Fotos: Kulturinstituttet i Polen
I 2011 gennemførte Instituttet eller deltog som partner i 81 arrangementer i
22 polske byer. Langt de fleste af projekterne var internationale projekter
med danske bidrag, og de blev til i
samarbejde med lokale polske partnere.
Internationaliseringen af kulturlivet er
ikke kun en dansk prioritet – det er også
et faktum i Polen, hvor det europæiske
perspektiv er blevet normen.
Det europæiske perspektiv er synligt
også i projekter gennemført i fælleskab
med andre udenlandske kulturinstitutter
i Warszawa, medlemmer af EUNIC
Warsaw. De bliver til i samarbejde med
lokale partnere og har som overordnet
formål at fremme den indbyrdes kulturforståelse. I 2011 deltog Instituttet i
projekterne Read somewhere else,
Awakening of the Summer – en nat
med europæisk film og rytmisk musik
på Center for Contemporary Art
Zamek Ujazdowski – en ugelang fejring
af The European Day of Languages
med deltagelse af bl.a. H.C. Andersen
Paraden, fejringen af den europæiske
oversætterdag med oversætternes rolle
i kulturformidlingen i fokus og Tabu i
kunst for børn.
Instituttet har i årets løb arrangeret
eller medvirket til 4 udstillinger, 18
koncerter, 18 litterære møder, 25 serier
af filmvisninger og 2 seminarer o.a.
Tabu i kunst for børn var Instituttets
flagprojekt i 2011. Emner som død,
sygdom, vold i familien, sex o.a. er ikke
velsete i børnelitteraturen i Polen. Som
initiativtager og hovedarrangør ville
Instituttet bidrage til diskussionen om,
hvorvidt børn skal konfronteres med de
svære emner, og hvad er litteraturens
forpligtelser over for børn. Projektet
skulle også vise, hvordan tabuemner
behandles i nordisk børnelitteratur.
For at give det et bredere perspektiv
blev kulturinstitutter fra andre lande
inviteret til at være med i projektet.
Tabu i kunst for børn blev gennemført
på tre vigtige kulturcentre: i Gdansk,
Warszawa og Poznan, med en udstilling
med bøger og illustrationer. Der blev
arrangeret 10 værksteder for børn med
kunstpædagoger og 18 møder og foredrag for voksne med forfattere,
illustratorer og specialister på området,
hvoraf 10 kom fra nordiske lande.
Projektet blev støttet af bl.a. Nordisk
Kulturfond. Instituttet forbereder
i samarbejde med et af fire polske
forlag, som var partnere i projektet, en
bogudgivelse med alle foredragene, der
udkommer i 2012.
Takket være projektet om tabu udviser
nogle polske forlag interesse for dansk
børnelitteratur. Dansk litteratur er i
de sidste år begyndt påny at dukke op
på det polske bogmarked. Instituttet
engagerede sig i at bringe de forfattere,
hvis bøger blev udgivet i 2011:
Helle Helle, Jonas T. Bengston og Janina
Katz til Polen.
Det er ikke mere en nyhed, at dansk film
nyder stor interesse i udlandet. I 2011
præsenterede Instituttet i samarbejde
med ambassaden filmpakken med 18
nyere film, som blev forberedt af Det
Danske Filminstitut og finansieret af
Kunststyrelsen, på festivaler og ikkekommercielle biografer i 22 byer.
På musikområdet bliver stadig flere
unge danske musikere, både i den
klassiske og i de rytmiske genrer, inviteret til Polen. To festivaler, Mazovia
goes baroque og Musik i paradis, er især
åbne for det danske musikliv. Bollette
Roed, Peter Navarro-Alonso, David
Hildebrandt, Andreas Borregård og Allan
Rasmussen spillede flere steder i landet,
og guitaristen Mikkel Andersen optrådte
under festivalen Nordalia. Dansk jazz
er stadig mere synlig, og Cæcilie Norby
sammen med Lars Danielsson er tilbagevendende stjerner på den polske
jazzscene.
Boguslawa Sochanska,
Leder af Det Danske
Kulturinstitut i Polen.
DDK årsberetning 2011
Ungarn
1. Jens Chr. Grøndahl signerede Piazza Bucarest i Budapest. Privatfoto. 2. Himmerland Band. Pressefoto. 3. Mask Game med dramaelever fra Esbjerg
Kulturskole. Foto. Rumæniens Institut
Instituttets mål har været at fortsætte
det gode samarbejde mellem ambassader i regionen, europæiske kulturinstitutter, de nordiske lande og lokale
partnere på tværs af geografiske og
institutionelle grænser for bedre at
udnytte de forhåndenværende ressourcer til fremme af dansk kultur i Centralog Østeuropa. Samarbejdet med de
europæiske kulturinstitutter i EUNIC og
EU-kommissionens repræsentation har
været og er stadig en vigtig faktor til
fremme af den interkulturelle dialog
og den kulturelle mangfoldighed i det
gamle og det nye Europa. Det nordiske
samarbejde har været intensiveret i
det forløbne år i og med, at de nordiske
lande er æresgæster ved den kommende internationale bogmesse i Budapest.
Et højdepunkt i 2. kvartal var indvielsen
af Malteserordenens store bygning for
hjemløse, doneret af Villum Kann Rasmussen fondene. Centret blev under
stor opmærksomhed indviet i maj under
tilstedeværelse af fondens ledelse samt
ungarske ministre og politikere. En festlig og højtidelig åbningsceremoni fandt
Instituttet har i årets løb arrangeret
eller medvirket til 8 filmforevisninger,
6 litteratur og sprogarrangementer,
11 koncerter, 3 teater, dans og performancearrangementer, 8 udstillinger,
4 seminarer og foredrag og 13 andre
aktiviteter.
sted med ungarske kor og en dansk,
kinesisk, irsk trio fra Kodály Instituttet,
der spillede danske Carl Nielsen sange.
Et billede af dansk virksomhedskultur
og social ansvarlighed, som Instituttet
i en 3-årig proces har været med til at
formidle.
Europa og EU fyldte meget i det første
halvår i Ungarn, hvor Ungarn havde formandskabet i EU. De europæiske kulturinstitutters netværk (EUNIC) medvirkede
til mange fælles arrangementer i form
af invitation af mange forfattere til den
internationale bogmesse, hvor Jens Chr.
Grøndahl repræsenterede Danmark.
En ungarsk udgave af forfatterens bog
Piazza Bucarest blev præsenteret
under bogfestivalen. Forberedelserne i
samarbejde med 5 nordiske lande til
nordisk fokus på den kommende internationale bogfestival har optaget meget
af Instituttets tid i det forløbne år.
EUNIC afholdt Europæisk sprogfestival
i samarbejde med EU kommissionen i
forbindelse med EU repræsentationens
åbning af sit nye domicil. Formålet var
at udbrede kendskabet til Europas
kulturelle diversitet og vigtigheden af
at kunne tale flere sprog.
Der har været afholdt konferencer
inden for undervisning og kultur med
deltagelse af repræsentanter fra alle
EUs lande. Europa var gæst under
Forårsfestivalen i april. Festivalen havde
stillet et kunstcenter til rådighed for
kulturinstitutterne, der bød på teater
med tilhørende teaterkonference, musik
og dans fra Europas lande. Unge dramaelever fra Esbjerg kulturskole opførte et
maskespil. Invitation af unge musikere
fra EU landene til deltagelse på VOLT
festivalen afsluttede formandskabet.
Seks unge musikere fra Danmark deltog
i festivalen.
Danske film og filminstruktører er efterspurgte på det ungarske marked, og
Instituttet gør sit bedste for at opfylde
de mange ønsker fra ungarske filmfestivaler. Instituttet har i året løb formidlet
film inden for både fiktions- og dokumentarfilm.
Det danske Himmerland Band bestående af fem professionelle og anerkendte musikere med meget forskellig
kulturbaggrund, der alle bor i Danmark,
spillede verdensmusik i Ungarn.
På deres turné i Central- og Sydeuropa
i september gav de flere koncerter i
Ungarn. Jazzsaxofonisten Christina von
Bülow besøgte i forbindelse med
Forårsfestivalen i Budapest Ungarn og
spillede sammen med musikere fra
EU-landene i flere koncerter.
Hanne Tornøe,
Leder af Det Danske
Kulturinstitut i Ungarn.
17
18
DDK årsberetning 2011
Tyskland
1. Oplæsningsarrangement med Lisbeth Brun på den nordiske fællesstand Nordisches Forum under bogmessen i Leipzig. Foto: Michael Froehlich.
2. Videokunstneren Tonje Alice Madsen foran Kunstmuseum Bonn ved åbningen af Videonale Bonn 15. april. Foto: Bernd Kretschmer
Året der gik har været et bemærkelsesværdigt (jubilæums)år for Instituttet i
Tyskland, hvor det efterhånden havde
eksisteret i 50 år. Samtidig var 2011 for
Kulturinstituttet foreløbig det sidste år
med en afdeling i Tyskland, da Instituttet
efter ni år i Bonn ved udgangen af december blev lukket ned. På den anden
side var 2011 et vellykket år, hvor en
lang række aktiviteter blev udført som
markerede en kulmination og samtidig
en foreløbig afslutning på længerevarende samarbejder.
Instituttets højt prioriterede filmsamarbejde fortsatte, bl.a. i form af danske
filmaftener i samarbejde med Det
Dansk-Tyske Selskab i Rhinlandet og
deltagelsen i festivalen Skandinaviske
Filmdage, som blev gennemført for
tolvte gang i Kinemateket på Kulturcentret Brotfabrik i Bonn. Dertil kom
de tyske biografpremierer på to store
danske spillefilm, hvor Instituttet i samarbejde med to store tyske filmdistributører bistod med at lancere Pernille
Fischer Christensens En familie og
Susanne Biers Oscar-succes Hævnen.
Instituttet har i årets løb arrangeret eller
medvirket til 8 filmarrangementer,
12 litteraturarrangementer, 1 dansearrangement, 2 udstillinger, 3 seminarer
samt 6 andre arrangementer, 6 foredrag,
2 studierejser og 2 koncertture.
På litteratursiden, et af Instituttets
kerneområder, kan bl.a. nævnes den
nordiske krimifestival Mord am Fjord.
Det var Sara Blædel, der fra dansk side
deltog i festivalen, som for anden gang
blev arrangeret i samarbejde med det
tyske forlag Bastei Lübbe i Köln. I samarbejde med det schweiziske forlag
Dörlemann præsenterede Instituttet
forfatteren Helle Helle og den første
tysksprogede udgave af hendes roman
Rødby-Puttgarden. Instituttet gjorde i
2011 en større indsats for at promovere
den i Schweiz bosatte danske forfatter
Lisbeth Brun. Der var bl.a. tale om et
arrangement, hvor EUNICs sektion
Berlin og Europa-Kommisionens
repræsentation i Berlin havde inviteret
ca. 150 gæster til Europa literarisch.
Under arrangementet, som var tilrettelagt i samarbejde med Instituttet,
præsenterede Lisbeth Brun den tyske
udgave af sin roman Paradisets have.
Medio august udkom den tyske version
af Lisbeth Bruns roman Det du mister,
som gav ambassaden i Berlin, det
schweiziske forlag aap i Basel og Instituttet anledning til at præsentere
forfatteren med en oplæsningsaften
i Fælleshuset i Berlin.
På scenekunstområdet blev der med
godt resultat fokuseret på Dansk
Danseteater med opførelsen af Tim
Rushtons Love Songs i Leverkusen,
hvor forestillingen samtidig fik Tysklandspremiere med godt 800 tilskuere.
Inden for udstillingsområdet kan nævnes
den internationale festival Videonale
Bonn, hvor en international jury havde
inviteret 45 videokunstnere fra hele
verden, herunder Tonje Alice Madsen
og Jane Jin Kaisen fra Danmark.
Med Trine Søndergaard og Søren Lose
var det to danske fotokunstnere, som
galleri Bildkultur i Stuttgart præsenterede på udstillingen Memento.
Den nærværende summariske gengivelse af væsentlige begivenheder er
kun et udpluk af et omfattende spektrum af samarbejdsformer og -projekter
som i 2011 – samt i årenes løb – er
blevet udvidet ikke ubetydeligt. Set i
bakspejlet kan konkluderes, at Kulturinstituttet i Tyskland ved udgangen af
2011 stod bedre forankret i tysk og
dansk kulturliv end for ni år siden, da
afdelingen blev åbnet i Bonn. Instituttet
har altid arbejdet for at tage initiativ
til og deltage i såvel store kulturelle
begivenheder som i mindre lokale
aktiviteter med fokus på Danmark.
Bernd Kretschmer,
Leder af Det Danske
Kulturinstitut i Tyskland
DDK årsberetning 2011
benelux
1. Bandet F.U.K.T. spillede ifm. Spot on Denmark i Bruxelles. Foto: Klaus Bondam. 2. Valgfest på Hotel Le Meridien i Bruxelles ifm. folketingsvalget.
Foto: Sidsel I. Jensen
2011 har været et spændende og udfordrende år for Kulturinstituttet med
en ny ledelse. Klaus Bondam tiltrådte
den 1. januar 2011.
I årets løb har der, i Kulturinstituttets
arbejde, i vid udstrækning været fokus
på forberedelserne af det kulturelle
program i Bruxelles og Belgien ifm. det
danske EU-formandskab. I et loyalt og
tæt samarbejde med Kulturstyrelsen,
Udenrigsministeriet og den danske
ambassade i Belgien er der sat et
stort og varieret program sammen,
der bidrager aktivt til fortællingen om
Danmark som en moderne, bæredygtig
nation og samarbejdspartner i det
europæiske fællesskab. Flere både
offentlige og private fonde har, bl.a.
med kulturinstituttets mellemkomst,
bidraget med økonomiske ressourcer til
at realisere disse initiativer.
Kulturinstituttet har også været i god
dialog med de danske ambassader i
Luxembourg og Holland om kulturelle
aktiviteter under EU-formandskabet i
disse lande.
Instituttet har i årets løb arrangeret eller
medvirket til 4 litteraturarrangementer,
9 filmarrangementer, 1 koncert, 4 udstillinger, 14 konferencer, 23 foredrag,
1 kursus og 8 studierejser.
Fra Kulturinstituttets side er der i 2011
blevet brugt mange ressourcer på at
styrke relationerne til en lang række
samarbejdspartnere. Stærke og gode
netværk er blevet opbygget til en række
danske aktører i Bruxelles herunder;
kirken, ambassaden, regionskontorer,
interesseorganisationer, danske
Europaparlamentsmedlemmer m.fl.
Relationerne har resulteret i forskellige
samarbejder som f.eks. en række
arrangementer i forbindelse med det
danske folketingsvalg i september.
Også blandt lokale og europæiske samarbejdspartnere er netværket blevet
styrket, hvilket bl.a. udmundede i et
omfattende samarbejde omkring
Transpoesie, en betragtelig foredragsvirksomhed og et væsentligt engagementet i dialogen i EUNIC (European
Union National Institutes for Culture)
samt ikke mindst ifm. MORE EUROPEinitiativet.
Kulturinstituttet har i 2011 øget sin
synlighed ved bl.a. en hyppigere udsendelse af nyhedsbreve, en markant
tilstedeværelse på de sociale medier
og ved betydelig presseomtale af vores
aktiviteter og arbejde både lokalt og i
Danmark.
Gennem driften af Den Skandinaviske
Sprogskole, hvor over 150 elever undervises i dansk, norsk, svensk, finsk og
islandsk, skabes også her mulighed for
en dialog, hvor kulturforståelsen og det
mellemfolkelige samarbejde udfoldes.
Med en succesfuld igangsættelse af
ÆØÅ-festivalen – en mini-festival med
nyere danske film – håber Kulturinstituttet at have skabt en tilbagevendende
begivenhed i Benelux.
Interessen for dialog med Danmark er
stor i Benelux. Til trods for at de fire
lande på mange måder ligner hinanden,
er der et stort ønske om på ’begge
sider’, at opnå en bedre og mere nuanceret indbyrdes forståelse – det bidrager
Kulturinstituttet bl.a. også til.
I 2011 har en afgørende erkendelse
været, at Kulturinstituttets arbejde i
Bruxelles hverken kan eller skal rettes
alene mod Benelux. Det igangsatte
arbejde skal bringe Kulturinstituttet hen
mod en styrke og synlighed, der sikrer
gennemslagskraft i det europæiske samarbejde – også i dialogen med en række
af de nye økonomiske og kulturelle magtcentre som opstår i verden i disse år.
Klaus Bondam,
Leder af Det Danske
Kulturinstitut i Benelux
19
20
DDK årsberetning 2011
Storbritannien
1. Fra udstillingen Goldglassrubberandrecycling. Foto: Annemarie Lindstrøm. 2. Lisbeth Nordskov holdt workshop med genbrugsmaterialer.
Foto: Nis Hiort-Lornzen
Året har i Det Forenede Kongerige været
præget af to store politiske diskussioner.
Den ene handler om UKs relationer til
Europa og Den Europæiske Union, som
blev sat på spidsen med premierminister Camerons tilsyneladende veto
af en kommende ny EU traktat. Den
anden handler om den snarlige folkeafstemning i Skotland om mulig skotsk
løsrivelse fra UK. Begge diskussioner har
en række sidetemaer, som handler om
britisk, engelsk og skotsk (og walisisk
og irsk) identitet. I den sammenhæng
trækkes en række kulturpolitiske,
velfærdspolitiske og økonomiske fronter
ofte hårdt op både mellem Skotland og
England og mellem UK og EU.
Kulturinstituttet bidrager sammen med
de andre nordiske landes institutioner
med oplysning og diskussionsindlæg,
som der måske i disse år er mere efterspørgsel efter end tidligere. Viden om
de nordiske lande er blevet mere interessant for briterne på grund af krisen
i de offentlige budgetter og for skotterne
specielt, fordi en del af dem i de nordiske
lande ser en model for et selvstændigt
Skotland.
Instituttet har i årets løb arrangeret
eller medvirket til 8 filmarrangementer,
12 litteraturarrangementer, 1 dansearrangement, 2 udstillinger, 3 seminarer
samt 6 andre arrangementer, 6 foredrag,
2 studierejser og 2 koncertture.
Kulturinstituttet er medstifter af Nordic
Horizons, en debat- og oplysningsorganisation, som har Det Danske Kulturinstitut, de nordiske konsulater i Skotland, Det Skotske Parlaments arrangementsafdeling og firmaet Feisty Productions som medlemmer.
Organisationen har stået for en række
offentlige møder, hvor fagfolk har
beskrevet forskelle og ligheder i de
nordiske velfærdsstater. Kendskabet til
de nordiske modeller og tankegange
er blevet styrket og har fået et mere
korrekt grundlag end det ofte ses i de
hurtige referencer i den offentlige debat
i UK. Selvfølgelig kun blandt de få, der
har hørt oplæg og debatter, men der er
samtidig blandt et antal nøglepersoner
herunder journalister, skabt bevidsthed
om, at det er let at få mere at vide hos
nordiske ambassader og konsulater og
på Det Danske Kulturinstitut.
nærliggende mulighed at standse op og
kigge mere indgående. I gæstebogen
er der tusindvis af overvejende meget
positive vurderinger og hilsener. De fire
af kunstnerne, der var i Edinburgh til
ferniseringen, gennemførte to workshops med publikum, hver gang med to
kunstnere i aktivitet for at matche den
store interesse.
På musikområdet er det samarbejdet
med UKs største musikfestival i Brighton
og med ny musik-festivalen i Canterbury,
som har givet størst resonans. I Brighton
spillede Copenhagen Chamber Ensemble
en udsolgt middagskoncert, og i Canterbury spillede Den Danske Horntrio et
repertoire omfattende ny dansk musik
for et højtspecialiseret entusiastisk
publikum. Koncerten gav anledning til
fyldig omtale af nyere dansk musik i de
førende britiske musikmagasiner.
Instituttet har i årets løb arrangeret en
lang række udstillinger, koncerter og
andre kulturelle begivenheder.
Blandt udstillingerne har kunsthåndværkudstillingen Goldglassrubberandrecycling i Royal Botanic Gardens
John Hope Gateway i Edinburgh haft
størst gennemslagskraft. Den fandt sted
i Botanisk Haves højsæson, hvor der
er flere hundrede tusinde besøgende.
Alle besøgende til haven har skullet
forbi udstillingen og har haft som
Kim Minke,
Leder af det Danske
Kulturinstitut i
Storbritannien
DDK årsberetning 2011
Rusland
1. Det Fortællende Teater med opførelsen af Beowulf. Foto: Det Fortællende Teater. 2. Fra Dreyer til Nutid, filmfestival og foredrag. Plakat
I september 2011 var der dansk statsbesøg i Rusland med HM Dronning
Margrethe, HKH Prins Henrik og HKH
Kronprins Frederik, fulgt af en talrig
delegation af erhvervs- og mediefolk.
Danmark har været på forsiderne af de
russiske og danske medier, og de officielle relationer er så gode, som de ikke
har været i mange år. Samtidigt mærker
vi en stadigt voksende interesse for Rusland fra både kulturmiljøets og kulturturisters side, ligesom også den russiske
turisme til Danmark er stigende. Det er
glædeligt, og Kulturinstituttet har involveret sig i disse nye tendenser med
idékataloget for kulturudvekslinger
under benævnelsen Talk! Samtal!, som
i 2012 og 2013 vil lægge større vægt
på børn og ungdom, innovation og
interaktivitet end tidligere.
I forbindelse med det danske statsbesøg
afholdtes der et 2-dages litteratur- og
oversætterseminar på Skt. Petersborgs
Statsuniversitet. Fra dansk side deltog
bl.a. de danske forfattere Ida Jessen
og Morten Ramsland, der begge er
oversat til russisk, og Kunstfondens
formand for Litteraturudvalget Grethe
Rostbøl. Seminaret blev åbnet under
overværelse af HM Dronning Margrethe.
Rusland er det land, der på den korteste
afstand fra Danmark, kan byde på de
største kulturforskelle. Disse kulturforskelle betyder, at vi får mulighed for at
sætte fokus på værdien af interkulturelle
og kommunikative kompetencer i en
global verden.
Kulturinstituttet har indtil videre primært
fokuseret på børne- og voksenområdet,
men med underground musik til russiske spillesteder forsøger Instituttet at
nå ud til de unge i byen, der i stigende
grad netop dyrker undergrundskulturen,
som Danmark er rig på. De danske
musikere indgik i dialog med lokale
studerende og skabte netværk til
fremtiden.
Instituttet har i årets løb arrangeret eller
medvirket til 2 danske filmfestivaler,
8 filmaftener, 2 litteraturarrangementer,
15 koncerter i Rusland og 11 i Danmark,
2 udstillinger, 5 konferencer, 18 foredrag,
8 studierejser, 3 pressekonferencer og
4 interviews.
Den russiske børneteaterfestival
Harlekin i Skt. Petersborg præmierer
de bedste russiske børneteaterforestillinger. Danmark blev igen i år som eneste udland inviteret til at deltage i festivalens særprogram med Det Fortællende
Teaters forestilling Beowulf, opført af
Jesper la Cour Andersen og Troels Kirk
Ejsing.
Det Danske Kulturinstitut har for første
gang indledt et frugtbart samarbejde
med det årlige Museumsforum, hvor
byens administration fokuserer på børn
og museer med festivalen Børnenes
Dage i Skt. Petersborg. Konsulent for
Kulturarvsstyrelsen i Danmark, Ida
Brændholt Lundgaard, deltog med
foredraget Danske museers inddragelse
i børns skolegang.
Instituttet har igen i år haft fokus på
dansk design. Den russiske tegnestue
ArchiDo og Bulthaup Designgalleri deltog i en ugelang visning af danske og
finske ikon-designmøbler fra 50'erne
og 60'erne, der var på vej til Moskva
som moderne inventar i et stort privat
businessoffice /galleri der. Ligeledes har
vi med den russiske Fond Pro Arte været
med til at bringe en foredragsholder,
Kai-Uwe Bergnmann fra Bjarke Ingels
Group, til byen for at holde foredrag
om BIGs projekter for en stor gruppe af
interesserede russiske arkitekter.
EU-projekter: Instituttet har i 2011 i
partnerskab med russiske ansøgere fået
bevilget to store EU-projekter til start i
2012, dels om Miljø- og handicapvenlig
Arkitektur og Design (Rusland, Danmark
og Finland) og om Vikingerne – den
fælles fortid og fremtid i et museumssamarbejde mellem Rusland, Danmark
og Sverige.
Rikke Helms,
Leder af Det Danske
Kulturinstitut i Rusland
21
22
DDK årsberetning 2011
Kina
1. Backstage efter succesfuld koncert med sange af Benny Andersen på kinesisk, akkompagneret af bandet Chi Ren. Foto: Hasse Ferrold. 2. Overrækkelsen
af førsteprisen på Beijing International Film Festival for Drømme i København som bedste dokumentarfilm. Foto: Beijing International Film Festival
2011 lader sig bedst opsummere af
ord som bredde og synlighed. Kulturinstituttets programflade har været
sammensat af et forholdsvist stort antal
enkeltstående aktiviteter, og projekterne har spændt vidt fra rådgivning af
kunstnere og institutioner (på besøg i
Kina) over nyproduktioner til gennemførelsen af komplekse udvekslingsprojekter af betydning for forholdet mellem
begge lande.
I årets programflade er der grund til
at fremhæve følgende tre aktiviteter:
Granhøj Dans’ forestilling Dance to Me
On/Off Love, der blev opført to gange
som del af Beijings store cross-over
festival, Fringe, i september. Ensemblets
stærke visuelle udtryk og uortodokse,
gennemmusikalske forestillingsform tog
ganske simpelt det kinesiske publikum
med storm på en måde, som Det Danske
Kulturinstitut i Beijing ikke har oplevet
andre danske ensembler komme igennem med; En serie fotografi-relaterede
begivenheder i løbet af foråret i Chengdu,
Sichuan provinsens hovedstad med tre
Instituttet har i årets løb arrangeret eller
medvirket til 2 litteraturarrangementer,
14 filmfestivaler, 2 tv-film produktioner,
1 tv-program, 5 forestillinger, 32 koncerter,
10 udstillinger, 17 konferencer, workshops
eller seminarer, 5 studie- eller besøgsprogrammer, 9 interviews eller mediedækninger og 10 andre aktiviteter.
på hinanden følgende udstillinger,
Tales from the Top of Europe af Steen
Brogaard, Bridges af Ebbe Stub Wittrup
og Camilla Holmgreens Crossings,
foruden forelæsninger og workshops;
Udgivelsen af Europe China Cultural
Compass, en omfattende europæiskkinesisk publikation, der har til formål
at hjælpe kunstnere og kulturelle
aktører til bedre at forstå og at agere i
de respektive sammenhænge, hvad
enten disse så anskues markedsmæssigt,
kulturelt, kunstnerisk, økonomisk eller
juridisk.
Danske Musikkonservatorium; assistance
til Arkitektskolen i Aarhus om tilrettelæggelsen af udvekslingsprojekter for
de kommende år; gennemførelsen af en
turné for Nephew med tre udsolgte koncerter; foredrag om kultur- og oplevelsesøkonomi på universiteter i flere forskellige byer; tilrettelæggelsen af en
turné til tre byer for DGIs Verdenshold;
deltagelse i fem filmfestivaler i Beijing,
Chengdu, Xi’an og Guangzhou, heraf
to som igangsætter og projektstyrer.
Danske dokumentarfilm modtog i alt
fem førstepriser på disse festivaler.
Ovenstående aktiviteter står som årets
fyrtårne for årets virke, ikke mindst fordi
de nærer den type indsatsområder,
som Instituttet finder relevante i kraft
af den faglige dialog og det behov for
samarbejde, der kan observeres i både
Danmark og i Kina.
Sammenfattende kan det således hævdes, at Kulturinstituttet i Beijing ved
udgangen af året står godt rustet til at
imødekomme forventningerne fra dansk
og kinesisk kulturliv, og at paletten af
samarbejdsmuligheder er udvidet
betydeligt i forhold til 12 måneder før.
I denne sammenhæng er det vigtigt at
fremhæve det stadigt tættere parløb
med Den Kongelige Danske Ambassade
i Beijing og de øvrige repræsentationer
i landet , som ikke bare har lettet afviklingen af arrangementer, men også
peger fremad mod nye, spændende
samarbejder.
Herudover har programfladen bestået
af et stort antal enkeltstående aktiviteter, fra rådgivning af kunstnere og
institutioner over nyproduktioner til
gennemførelsen af komplekse udvekslingsprojekter af betydning for forholdet
mellem begge lande.
Her skal omtales: Hjælp til Dansk Danseteater i forbindelse med et omfattende
produktionssamarbejde med Beijing
Dance Theatre; planlægning af en
række koncerter og workshops for komponister og musikere for Det Kongelige
Eric Messerschmidt,
Leder af Det Danske
Kulturinstitut i Kina
DDK årsberetning 2011
Brasilien
1. Seminar i butikken Scandinavia Designs ifm. nordisk designudstilling. 2. Thomas Walbum (piano) og Pekka Pylkannen (Saxofon) med Grupo Sizão
Machado paa SESC Pompeia under Nordic Invasion i São Paulo. Fotos: Maibrit Thomsen
Årets første aktivitet skulle blive kickstarten for et tættere samarbejde med
den lokale kulturorganisation SESCs
afdeling i São Paulo. I slutningen af
januar gennemførtes festivalen Mostra
da Música Dinamarquesa, et udsnit af
dansk musik. Det efterspurgte band
Efterklang, Jakob Davidsen kvartet og
Søren Bebe Trio spillede for fyldte sale i
den store koncertsal. Aktiviteten var fra
både SESCs, Instituttets og kunstnernes
side en succes og derfor også et signal
om, at samarbejdet burde udvides.
Derfor var en musikkurator fra SESC i
Danmark på researchtur, finansieret
af Kunststyrelsens Researchprogram,
under Copenhagen JazzFestival og
Roskilde Festival. Resultatet af dette
forventes at ses i 2012, med deltagelse
i flere af SESC egne festivaler. Ud over
den danske mini-festival, modtog SESC
også musikdelen af Nordic Invasion i
november. Danske Thomas Walbum og
svenske Niclas Campagnol spillede med
Grupo Sizo Machado, mens finske Pekka
Pylkannen optrådte med Sinnequanon.
Det blev til 5 velbesøgte koncerter med
masser af musikalsk udveksling på tværs
af 3 af de nordiske lande og Brasilien.
Instituttet har i årets løb arrangeret
eller medvirket til 43 filmvisninger,
13 musikarrangementer, 3 udstillinger,
3 seminarer og foredrag samt 5 andre
aktiviteter.
Nordic Invasion var de 4 nordiske ambassader og Instituttets videreudvikling
af det samarbejde, der grundlagdes i
2010. Med udgangspunkt i det traditionelle marked Feira Escandinava
voksede samarbejdet til en fotoudstilling
om nordisk design på Museu da Casa
Brasileira, koncertrækken hos SESC og
et filmpanorama med nordiske film på
Cinemateca Brasileira.
Film blev en gennemgående aktivitet i
Brasilien i 2011. Ud over i det nordiske
samarbejde blev dansk film også
repræsenteret med Anette K. Olesens
Lille Soldat i EUNICs europæiske kulturfestival Semana da Europa i maj. Det
Danske Filminstituts filmpakke blev
grundigt brugt, idet den var base for
åbningen af Instituttets egen filmklub,
temamåned om dansk film hos Oi Futuro Belo Horizonte og ÆØÅ – o Cinema
Dinamarquês além Dogma hos Centro
Cultural Sao Paulo, et panorama der
fokuserede på dansk film efter dogme,
inspireret af filmfestivalen med samme
navn arrangeret af Benelux afdelingen.
I anledningen af World Summit of the
Large Cities Climate Leadership Group
(C40), lagde Centro Cultural São Paulo
også lokaler til den første Culture|Futures
konference, Eco-leadership by Cultural
Institutions, i Brasilien. Her var over 200
mennesker samlet til en spændende
konference udarbejdet i samarbejde
med lokale São Paulo institutioner
og EUNIC. Der var talere fra Spanien,
Holland, Danmark, England og Tyskland,
samt strategiske lokale oplæggere også.
Senere på året blev en mindre lokal
konference, EcoAcãoCultural, afholdt
som opfølgning på Culture|Futures
konferencen i maj. Her diskuterede
lokale São Paulo institutioner, hvordan
man kan implementere bæredygtighed
i sit eget arbejde, og hvordan man
angriber kultur, kunstnerisk og social
arbejde bæredygtigt.
Ønsket om at have en mere fokuseret
indsat på børne- og ungeområdet udvikledes sig også i årets løb. En bedre
kontakt til den renommerede International Kidsfilm Festival blev oprettet,
og samarbejdet om bredere dansk deltagelse fremover diskuteredes. Ligeledes
modtog afdeling to gange i årets løb
C:ntact, og udarbejde i samarbejde med
dem og de udvalgte lokale partnere et
pilotprojekt, der skal løbe af stablen i
2013.
Maibrit Thomsen,
Leder af Det Danske
Kulturinstitut i Brasilien
23
24
årsberetning 2011
2011
DDK ÅRSBERETNING
Kulturinstituttets organisation
Repræsentantskab
Bestyrelse
Generalsekretær
Administration
Kulturprojekter
Estland
Tallinn
Letland
Riga
Litauen
Vilnius
Polen
Warszawa
Tyskland
Vacant
Ungarn
Kecskemét
Benelux
Bruxelles
Storbritannien
Edinburgh
Kina
Beijing
Rusland
Skt. Petersborg
Studierejser,
Udvekslinger,
Seminarer &
Job-Swop
Brasilien
Rio de Janeiro
Administrationen er ansvarlig for
økonomi, regnskab, indkøb, personale
og fælles funktioner, både på hovedkontoret i København og i forhold til
afdelingerne i udlandet.
Studierejser, Udvekslinger, Seminarer
& Job-Swop planlægger og gennemfører seminarer, konferencer, studierejser og job-swop i samarbejde med
instituttets afdelinger og samarbejdspartnere i udlandet.
Kulturprojekter omfatter kulturelle
studierejser, CO2 Green Drive,
Ragnarock, Culture Futures, CICLO
og India Today.
DDK
årsberetning 2011
DDK ÅRSBERETNING
Repræsentantskab og bestyrelse
Repræsentantskab
Instituttets øverste myndighed er repræsentantskabet, som
kan have op til 60 medlemmer. Til repræsentantskabet kan
vælges institutioner, der beskæftiger sig med mellemfolkeligt
samarbejde. De enkelte institutioner udpeger selv den
person, som de ønsker at lade sig repræsentere ved.
Enkeltpersoner af betydning for og med interesse for kulturelt
samarbejde med udlandet kan også vælges som medlemmer
af repræsentantskabet. To medlemmer udpeges af og blandt
det ansatte personale, som selv fastsætter valgperioden. De
politiske partier i Folketinget tilbydes at lade sig repræsentere
med hver et medlem.
Institutioner
Akademiet for de Skønne Kunster /Jytte Høy
Dansk Arkitektur Center /Kent Martinussen
Dansk Design Center /Nille Juul-Sørensen
Dansk Folkeoplysnings Samråd /Anders Hind
Dansk Forfatterforening /Cindy Lynn Brown
Dansk Kunstnerråd /Henrik Petersen
Danes Worldwide/Anne Marie Dalgaard
Dansk Erhverv /Kjeld Schouboe
Danske Kunsthåndværkere /Nicolai Gjessing
Danske Regioner /Inge Hyldebrandt
Danske Skønlitterære Forfattere /Annette Lindegaard
Det Danske Filminstitut /Henrik Bo Nielsen
Det Kgl. Bibliotek /Erland Kolding Nielsen
Det Kgl. Danske Musikkonservatorium /Marianne L. Jakobsen
Det Kgl. Teater /Erik Jacobsen
Folmer Wisti Fonden for International Forståelse /Helle Wisti
Folkehøjskolernes Forening i Danmark /Niels Glahn
Kommunernes Landsforening /Kristian Wendelboe
Kulturelle Samråd i Danmark /Bente Schindel
Nationalmuseet /Lene Floris
Statens Museum for Kunst /Karsten Ohrt
VisitDenmark /Flemming Bruhn
De politiske partier
Socialdemokratiet /Eva Fatum
Det Konservative Folkeparti /Tove Videbæk
Venstre, Danmarks Liberale Parti /Ester Larsen
Det Radikale Venstre /Henning Nielsen
Socialistisk Folkeparti /Sanne-Marie Jacobsen
Enhedslisten /Finn Hermann
Dansk Folkeparti /Hanne Nødgaard
Personlige medlemmer
Bestyrelsesformand Stine Bosse
Bestyrelsesformand Michael Christiansen (formand)
Fhv. udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen
Vice President Ulrik Federspiel
Lektor Karsten Fledelius
Kabinetssekretær Henning Fode
Fhv. hofmarskal Søren Haslund-Christensen
Direktør Bjarne Hastrup
Ambassadør Klavs A. Holm
Generalkonsul Jens Høgel
Direktør Peter Højland
Adm. direktør Lars Bernhard Jørgensen
Cand. jur. Lene Kann Rasmussen
Chefredaktør Anne Knudsen
Landsretssagfører Steen Langebæk
Anders Laursen, formand for Dansk Musiker Forbund
Musikchef Leif Lønsmann
Fhv. højesteretspræsident Torben Melchior
Søren Møller
Direktør Michael Metz Mørch (næstformand)
Professor Bjørn Nørgaard
Fhv. chefredaktør Herbert Pundik
Advokat Lennart Ricard
Kammerherre, Generalkonsul Fritz Schur
Centerleder Dorte Skot-Hansen
Direktør Rasmus Wiinstedt Tscherning
Direktør Anette Wad
Adm. direktør Katia Knipschildt Østergaard
Personalevalgte medlemmer af
repræsentatskab og bestyrelse
Simon Drewsen Holmberg, institutleder i Letland
Merete Agger, hovedkontoret
Bestyrelse
Kulturinstituttet ledes af en bestyrelse på 7-9 medlemmer.
Repræsentantskabets formand og næstformand er
henholdsvis formand og næstformand for bestyrelsen.
Derudover vælges 3-5 medlemmer af repræsentantskabet.
De 2 af personalet udpegede medlemmer af repræsentantskabet er også i bestyrelsen.
Michael Christiansen, formand
Michael Metz Mørch, næstformand
Anders Laursen
Lennart Ricard
Rasmus Wiinstedt Tscherning
Anette Wad
Simon Drewsen Holmberg, personalevalgt repræsentant
Merete Agger, personalevalgt repræsentant
Helle Wisti, observatør for Folmer Wisti Fonden for
International Forståelse
Bestyrelsen har i 2011 holdt 5 møder.
Ovenstående oplysninger er ajourført 31. maj 2012.
25
2626
DDK ÅRSBERETNING
årsberetning 2011
2011
DDK
Regnskab
Resultatopgørelse
2011
2010
For perioden 1. januar til 31. december 2011
t.kr.
t.kr.
INDTÆGTER
14.924
Statstilskud 6.599
Indtægter vedr. aktiviteter
404
Øvrige indtægter
21.928
Indtægter i alt
14.874
8.618
365
23.857
Udgifter
11.616
Løn
4.637
Udgifter vedr. aktiviteter
5.296
Øvrige driftsudgifter
21.549
Udgifter i alt
11.732
5.587
7.493
24.812
Resultat378
-955
Note: Kulturinstituttet er i 2011 overgået til omkostningsbaserede regnskabsprincipper. Statstilskuddet er ekstraordinært
forøget i 2005 og 2007 som følge af åbning af institutter.
Økonomi og resultater
Årets resultat udgør et samlet overskud på 378 t.kr.
Overskuddet skyldes dels, at Kulturinstituttet i 2011 har
ændret regnskabsprincipper, og dels at usikkerheden om
Kulturinstituttets egenindtjening har gjort, at der er sparet
ekstraordinært på driftsomkostningerne i 2011.
Kulturinstituttet har i 2011 registreret 0,9 mio. kr. færre
driftsomkostninger end budgetteret, dette skyldes hovedsageligt, at større anskaffelser fra og med 2011 er afskrevet
efter omkostningsbaserede regnskabsprincipper. Derudover
er driftsomkostninger vedr. eksempelvis vores udenlandske
sprogskoler nu registreret som en aktivitetsomkostning sammen med den tilhørende indtægt. Endelig er bemandingen
reduceret med 4 personer, og der har generelt været meget
stor tilbageholdenhed med rejser og andre indkøb.
For så vidt angår Kulturinstituttets aktiviteter, så har Kulturinstituttet i 2011 oplevet et fald i egenindtjeningen. I 2010 havde
Kulturinstituttet en egenindtjening på 9 mio. kr., og i 2011 kun
på 6,9 mio. kr.
Dækningsbidraget på aktiviteterne har i 2011 været på knap
1,7 mio. kr. (25 %) – dvs. signifikant bedre end de 1,5 mio. kr.
(17 %) i 2010.
Udover de i regnskaberne synlige indtægter baserer Kulturinstituttets aktiviteter sig i høj grad på in-kind ydelser såsom
gratis arbejdskraft, lokaler, markedsføring mm. Derudover
sker det ofte, at fondsmidler og eksterne tilskud bogføres
hos vores samarbejdspartnere og dermed ikke fremgår af
Kulturinstituttets regnskab. For at synliggøre omfanget af
medfinansieringen til Kulturinstituttets aktiviteter er der i
2011 lavet en skønsmæssig opgørelse af denne usynlige
medfinansiering. Opgørelsen viser at for hver 1.000 kr. der
registreres i synlige indtægter på Kulturinstituttet regnskab
bidrog andre med 3.000 kr. i in-kind ydelser. Det betyder, at
den egenindtjening på 6,9 mio. kr., der er registreret i regnskabet kun er udtryk for ¼ af den aktivitet, der reelt foregår i
Kulturinstituttets regi.
Lagkagediagrammet på næste side viser, hvordan Kulturinstituttets samlede indtægtsgrundlag er sammensat. Den
usynlige medfinansiering til kulturprojekterne udgør den
største del med i alt 21,0 mio. kr. Hvilket er 49 % af det
samlede indtægtsgrundlag. Statstilskuddet fra tipsmidlerne
udgør 14,9 mio. kr. (35 %), og øvrige driftindtægter udgør
0,4 mio. kr (1%), mens Kulturinstituttets egenindtjening
samlet udgør 6,5 mio. kr. (15 %). Egenindtjeningen består af
indtægter fra kulturrejser, studieture og sprogkurser samt
tilskud fra fonde, billetindtægter m.m. i forbindelse med
vores kulturarrangementer.
Det er stort set kun Kulturinstituttets aktiviteter vedrørende
studieture, der er ramt. Det vurderes, at finanskrisen samt
besparelser i kommunerne har haft en stor betydning for
efterspørgslen. Kulturinstituttet arbejder på at øge indtjeningen på dette område og har i 2011 lykkedes med at
øge dækningsbidraget på aktiviteterne.
Øvrige kulturaktiviteter ved de udenlandske afdelinger er
gennemført som planlagt.
DDK årsberetning 2011
Revision
Revisionen er udført af Deloitte, Statsautoriseret Revisionsselskab, ved stasutoriseret revisor Søren Jensen.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Det fulde regnskab, deriblandt den uafhængige revisors påtegning, kan ses på www.dankultur.dk
Samlet indtægtsgrundlag – inklusiv usynlig medfinansering (mio. kr.)
14,9
21,0
0,4
1,7
1,2
0,9
2,7
Statsligt tilskud fra tipsmiddelpuljen (14,9 mio. kr.)
Øvrige driftindtægter (0,4 mio. kr.)
Indtægter fra faglige studieture (1,7 mio. kr.)
Indtægter fra koncertture (0,9 mio. kr)
Indtægter fra sprogundervisning (1,2 mio. kr.)
Fondsmidler m.m. til kulturprojekter (2,7 mio. kr.)
Medfinansering til kulturprojekter (ikke synlig i regnskab) (21,0 mio. kr.)
27
28
årsberetning 2011
2011
DDK ÅRSBERETNING
Bestyrelsesformandens beretning
til repræsentantskabet
V/ bestyrelsesformand Søren Møller
Nedenstående er refereret efter afgående bestyrelsesformand Søren Møllers beretning på Det Danske
Kulturinstituts repræsentantskabsmøde mandag den 14. maj 2012.
Da Folmer Wisti i 30ernes Europa udtænkte sin strategi
for Kulturinstituttet, Det Danske Selskab, var Danmarks
situation ikke meget ulig, den vi befinder os i i dag. Et fåtal
af demokratiske lande er omgivet af mere eller mindre
autokratiske stater, der forsøger at påvirke magtbalancen
til ugunst for en demokratisk og fredelig udvikling i verden.
Forskellen er naturligvis, at hans tids verdensbillede først og
fremmest handlede om Europa, hvor vi må tænke globalt.
Men vores grundlæggers tanker er stadig gyldige: En privat
organisation, som ikke er en del af det officielle diplomati,
der formidler viden om Danmark og dansk kultur på allerbredeste plan og uden propagandistisk udgangspunkt, og
som ligeledes lader fremmede lande give danskerne indsigt
i og viden om deres kultur og samfundsforhold. Alt sammen
med det formål at fremme den mellemfolkelige forståelse
og dermed en fredeligere verden.
Det har vi været rigtig gode til. Vi har ikke væltet diktaturer
eller skabt revolutioner; men vi har givet befolkningerne i
en lang række skiftende lande mulighed for at drage nytte
af vores modeller og tankegange uden meningstryk og
løftede pegefingre. Og vi har fornemt balanceret mellem:
ikke at være erhvervsfremmende som udgangspunkt: men
samtidig at lade dansk foretagsomhed nyde godt af vore
netværk, hvor det var muligt. Vi har samarbejdet tæt med
myndigheder også i lande, hvis samfundssystemer vi ikke
umiddelbart sympatiserer med; men hvis betydning for
verdensudviklingen ikke er til at overse. Men indrømmet,
det er en balanceakt. Jeg tror imidlertid, at Wistis tanke
om den mellemfolkelige forståelse heri virkelig skal stå sin
prøve. Det Danske Kulturinstituts styrke består netop i, at
vi, samtidig med at vi opretholder den nødvendige kontakt
til myndighederne, kan nå ud i samfundet til det enkelte
menneske, organisation, institution, firma osv.
Det Danske Kulturinstitut er totalt afhængig af den årlige
statslige bevilling, uden den ville det ikke være muligt
at drive, hverken kontoret i Danmark eller institutterne
rundt om i verden. Derfor takker vi skiftende regeringer og
Folketing for trofast gennem årene at have tilgodeset vores
arbejde. Men, når det er sagt, må det også være tilladt at
pege på, at adskillige uvildige undersøgelser gennem årene
har vist, at Det Danske Kulturinstituts indtjeningsevne er
ganske betragtelig, og nødvendig kunne jeg tilføje. Som
man vil vide, hviler vores virksomhed på den permanente
tilstedeværelse i det enkelte land. Det kræver derfor
et domicil, hvorfra vore aktiviteter kan udgå, og hvor
samarbejdspartnere kan kontakte os. Glædeligvis har vi
mange steder glimrende faciliteter. Nogle endog markante,
arkitektonisk og kulturelt. Men det koster! Og bliver ikke
billigere, specielt ikke i lande som tidligere var økonomisk
mere tilgængelige. Derfor skal der måske nu og i fremtiden
tænkes i retning af et tættere samarbejde med andre danske
repræsentationer, officielle eller private.
Personaleudgifterne er ej heller faldende. Igen med stigninger i lande, som det tidligere var lettere at operere i
økonomisk. Denne kendsgerning afspejles i regnskabet
og sætter sine spor i administrationen. Det forløbne år
har været præget af tilbageholdenhed og reduktioner
på personalesiden i form af undladelse af besættelse
af ledigblevne stillinger. Jeg vil gerne takke alle i Kulturinstituttet for deres positive medvirken til denne proces.
Stigende huslejer og lønninger kombineret med lavere
budgetfremskrivninger og færre indtægter på bl.a.
studierejser (vore kunder sparer også) har nødvendiggjort
dette, og det går naturligvis også for en tid, men ikke for
altid. For øjeblikket er vi i færd med at flytte afdelingen
i Tyskland til Berlin. Tingene er endnu ikke faldet helt
på plads, og det har givet os lidt luft; men ingen kan vel
forestille sig, at Instituttet ikke skulle være repræsenteret i
Europas folkerigeste og største land og vor nærmeste nabo
med alt, hvad det indebærer.
DDK årsberetning 2011
Apropos flytning: Som Generalsekretæren nævner
i indledningen til årsberetningen indgår Det Danske
Kulturinstitut i en række strategiske og operationelle
samarbejdsrelationer med ministerier og beslægtede aktører.
Jeg vil gerne i denne forbindelse beskæftige mig lidt med et
bestemt samarbejde, nemlig en arbejdsgruppe bestående
af repræsentanter fra Udenrigsministeriet, Det Danske
Kulturinstitut og Kulturministeriet nedsat af sidstnævnte.
Denne gruppe drøfter de fremtidige relationer mellem de
to ministerier og Instituttet i bredeste forstand, herunder
naturligt også Det Danske Kulturinstituts nuværende og
kommende placeringer i verdensdele og konkrete lande.
De nuværende placeringer hænger sammen med en række
faktorer: Strategiske overvejelser i relation til verdensudviklingen og danske interesser, eksempelvis BRIKS-landene
(vi mangler Indien og Sydafrika). Specielle udenrigspolitiske
situationer og deraf følgende bevillinger, eksempelvis
Baltikum. Dækning af større geografiske områder fra en
central placering f.eks. Polen dækkende Centraleuropa.
Ungarn dækkende Sydøsteuropa. Bruxelles dækkende
EU-samarbejdet og Benelux. Edinburgh det angelsaksiske
sprogområde. Allerede her vil mange vel stille f.eks.
spørgsmålet: Hvad med det romanske sprogområde i
Europa, når bortses fra Valonien i Belgien og Rumænien?
Derfor er det naturligt, at spørgsmålet om placeringer fylder
og vil fylde meget, når Det Danske Kulturinstituts fremtid
diskuteres.
Set fra en afgående formands plads skal to ting i den forbindelse vejes op mod hinanden: Den vedvarende repræsentation på stedet kontra fleksibiliteten i at kunne sætte ind,
når nye muligheder og opgaver viser sig. Vort hævdvundne
princip, som formuleret af vores grundlægger, om at være
til stede med en permanent repræsentation med alt hvad
det indebærer af netværksdannelse og synlighed, mener
jeg, er afgørende. Men måske skal vi indstille os på, at denne
tilstedeværelse løser en tidsbegrænset opgave. Hvorefter Det
Danske Kulturinstitut gør samme fyldest et andet sted på de
samme vilkår og med passende afviklingstider for afdeling
og personale.
I mere end 70 år har Folmer Wistis vision vist sig holdbar
og levedygtig. Jeg tror, den også har fremtiden for sig. Men
det kræver vilje til at se nye muligheder og være åben for
omverdenens ideer og ønsker vedr. Det Danske Kulturinstitut
samt udnyttelse af de teknologiske fremskridt. Alt dette
kombineret med fastholdelsen af Instituttets integritet og
historiske baggrund. Ingen ringe opgave! Men jeg er sikker
på, at den kan løses, takket være dedikerede medarbejdere
og ledelse, sådan som det jo altid har været.
Da dette er min sidste beretning, vil jeg gerne slutte med at
rette en tak til Instituttets medarbejdere ikke bare for det
forgangne år, men for alle årene. Det har været en udelt
fornøjelse at arbejde sammen med jer, og jeg takker jer for
jeres enestående ildhu. En tak til regering og Folketing,
ministerier og styrelser. Ligeledes en tak til Repræsentant-
skabet for aldrig svigtende opbakning. Måske er disse årlige
møder ikke de mest ophidsende og derfor fremmødet
ikke heller så imponerende; men når der har været brug
for Repræsentantskabets medlemmer, har I ikke svigtet.
En stor tak til mine kolleger i bestyrelsen. Nogle af os har
siddet sammen længe, og nogle er næsten helt nye. Jeg vil
gerne takke jer alle for med og modspil, ikke meget af det
sidste, og for aldrig svigtende loyalitet overfor Det Danske
Kulturinstitut. En dybtfølt tak til Helle Wisti og Fonden for
International Forståelse. Tak for støtte og opbakning og tak
fordi du stadig kerer dig om Det Danske Kulturinstituts ve
og vel. Du er i sandhed den fortsatte levende forbindelse
til Folmer og hans ideer og tanker. Til Finn Andersen: Tak
for et nært og frugtbart samarbejde, for oprigtighed og
loyalitet, for mange gode stunder her og hisset, for flid og
arbejdsomhed og for sammenbidthed, når det gjaldt. Kort
sagt: Tak for dit venskab!
Til sidst en tak til HKH Kronprinsessen for endnu et år som
Det Danske Kulturinstituts protektor. Vi, der ved forskellige
lejligheder, som repræsentanter for Det Danske Kulturinstitut
har lejlighed til at møde Kronprinsessen er ikke i tvivl om den
oprigtige interesse for vores arbejde.
29
30
30
årsberetning 2011
2011
DDK ÅRSBERETNING
Støtte
Det Danske Kulturinstitut ønsker at takke følgende for støtte i 2011:
A.P. Møller Mærsk
Aldaris
Amager øbro Taxa
Annichkov Paladset, Skt. Petersborg
Arlekin, børneteaterfestival
Artlab
Association for Performing Arts Presenters, USA
Augustinus Fonden
Bacs-Kiskun Amt
Baltc Initiative and Network
Baltijskij Dom Teater
Bastei Lübbe forlaget, Köln
Beckett-Fonden
Beijing Foreign Studies University, Beijing
Biblioteket, Krasnogvardejskij rajon
Biblioteket, Nevskij rajon
Biblioteket, Petrodvortsovyj rajon
BIG
Bikubenfonden
Biomega
Black Nights Filmfestival
Bonns Universitet, Institut for Nordisk filologi
Brighton Festivals
Bymuseer i Akmenė og Kaunas
Børnelitteraturmuseet i Kaunas
C:ntact
Carlsberg
Centre culturel Abbaye de Neumunster, Luxembourg
Centre for Creative Arts, University of Kwazulu-Natal
Centro Cultural dos Correios
Centro Cultural São Paulo
Cesis Kommune
Chevrolet
China National Academy of Arts, Beijing
ChoosEV
Christian Have
Cido
Cinemateca Brasileira
Club Danmark, Köln
Dailes Teatret
Danish Dairy Board
Dansk Bladtegnermuseum
Dansk Danseteater
Dansk Organist og Kantor Samfund
Danske Bank i Litauen
Danske Grafikere
Danske Populær Autorer
Dansk-Estisk Handelskammer
De Danske Ambassader og Generalkonsulater
Den Danske Filmskole
Den Danske Klub i Belgien
Den Danske Klub Rio de Janeiro
Den Finske Ambassade, Brasilia
Den Norske Ambassade, Brasilia
Den Norske Ambassade, Italien
Den Norske Ambassade, Letland
Den Svenske Ambassade, Brasilia
Den Svenske Ambassade, Italien
Den Svenske Ambassade, Letland
Den særlige pulje for kunst og kultur aktiviteter under det
danske EU-formandskab
Det Danske Filminstitut
Det Danske Handelskammer
Det Danske Konsulat, Köln
Det Dansk-Tyske Selskab i Harzen
Det Dansk-Tyske Selskab i Rhinlandet
Det finske formandskab for Nordisk Ministerråd
Det Kgl. Danske Musikkonservatorium
Det Konservative Folkeparti
Det Rejsende Dukketeater i Panevėžys
DPU, Århus
Eco2Bike
Ecological Sequestration Trust
Edinburgh Fringe Festival
Edinburgh International Book Festival
Edinburgh Jazz and Blues festival
Ellen Fonnesbech og Tue Steen Müller
Envac
Estisk Designer Selskab
Estisk Kultuurkapital
EUs Citizens programme
EUs Leonardoprogram
EUs Media program
EUNIC
Europa Kommissionen
Europa Unionens afdeling i Aachen
Europe-Direct og I. Simonaityte offentlige bibliotek i Klaipėda
Europæisk Kulturby Tallinn 2011
Festival Femina
Festivalen Filmforåret
First Motion
Folmer Wisti Fonden for International Forståelse
Fonden til Markedsføring af Danmark (M-fonden)
Forening af de litauiske Skovbrødre
Forlaget Atena
Galleri Image, Aarhus
Goethe Instituttet
Grosserer L.F. Foghts Fond
Grundfos
Grundtvigsk Forum
Grønne Erhverv, KBH Kommune
Gurli og Paul Madsens Fond
International Kidsfilm festival
International Lufthavn Præsident Juscelino Kubitschek, Brasilia
DDK årsberetning 2011
Internationales Frauenzentrum, Bonn
Islandtours, Icelandic Air
JazzDanmark
Jazzkaar 2011
Kanon Dance, festival Open Look
Kapelmesterforeningen
Kino Rodina
Kirov Teatr na Spasskoj
Knud Højgaards Fond
Kodály Instituttet, Kecskemét
Kompan
Konrad-Adenauer-Stiftung, Dortmund
Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond
Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys Fond
Kulturarvsstyrelsen
Kulturmagasinet Santara
Kulturministeriet
Kulturpalæer i Naujoji Akmenė, Radviliškis, Birštonas,
Panevėžys og Klaipėda
Kulturstyrelsen
Kunstfonden
Kunstmuseum Kadriorg
Kunstrådet
KVUC
Kwazulu-Natal University Foundation
Latitude Solar
Latvijas Koncerti
Lego
Lektoratsudvalget
Lermontov Biblioteks filial
Lettiske Kulturfond
Lettiske Kulturministerium
Lettiske Miljøministerium
Lettiske Musikakademi
Lettiske Nationale Filmcenter
Liepaja Kommune
Liki Rosii forlag
Limbazhi Kommune
Litauens nationale radio og TV
Litauens Parlament
Live Musik Now, UK
M.K. Čiurlionis' nationale billedkunstmuseum i Kaunas
Maersk China Limited
Redtory, Guangzhou
Majakovsky Centralbibliotek, Skt. Petersborg
Milano Kommune
Multikulturelt center Kėdainiai
Municipality of Ethekwini, Durban
Museu da Casa Brasileira
Musikfestival, Fra Avantgarde til Vore Dage
National Galleries of Scotland
Nissan
Nordisk Kulturfond
Nordisk Ministerråd
Novozymes
Odsherred Kommune
Oi Futuro Belo Horizonte
Orsa, Sverige, og Izmir, Tyrkiet, Kommuner
Oticon Fonden
Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat
Panevėžys filmcenter Garsas
Primorsk Bibliotek
Primorskij Rajon, Skt. Petersborg
Radikale Venstres vælgerforening i Bruxelles
Radio Skt. Petersborg
Realdania
Region Midtjylland
Renault
Riga Kommune
ROSA
Rosfoto
Royal Botanic Gardens of Scotland
S.C. Van Fonden
Sao Paulo Cultural Centre
Sao Paulo Kommune
Scanshop
SESC Brasilia
SESC São Paulo
SFs vælgerforening i Bruxelles
Skola Tretjego Vozrasta
Skt. Petersborgs Komite for Socialpolitik
Skt. Petersborgs Rimsky-Korsakov Konservatorium
Skt. Petersborgs Statsuniversitet
Socialdemokratiet
Soros
Sounds New Festival, Canterbury
St. Giles Cathedral
Studio Exitfilm
Studio Theatrum
Styregruppen for Danmarks Internationale Kulturudveksling
Styrelsen for International Uddannelse
Svanekegaarden
Tallinn Byråd
Tallinnk
Teaterakademiet på Mokhovoj
Tobis filmdistributør, Berlin
Tour de Film
Toyota-Fonden
Udenrigsministeriet
University of Edinburgh
Universum filmdistributør, München
Užupis kunstinkubatoren Galera
Venstres vælgerforening i Bruxelles
Vilnius Kommunes kor Jauna muzika
Vilnius Lærernes Hus
Vilnius og Šiauliai universitet
Vilnius rådhus
Vilnius, Panevėžys by og område Kommune
Vilnius Kommunes Skt. Christopher kammerorkester
Vyborg Distriktsbibliotek
Økonomi og Erhvervsministeriet
Ålborg Industries
Aalborg ungdomsskole
31
32
DDK årsberetning 2011
DDK ÅRSBERETNING
årsberetning 2011
DDK
Kulturinstituttets aktiviteter 2011
Danmark
Seminarer, konferencer, gå-hjemmøder og foredrag
Litteratur
Cultural Encounters Konference
Dansk Center for Interkultur/EUNIC DEN.
24.01-26.01
Kierkegaard
Lanceringen af Frygt og bæven blev i 2011
fortsat med en studietur til Kierkegaards
fars hjemegn, en sponsoreret artikel i Rigas
Laiks og diverse aktiviteter baseret på sociale
medier. Bogen er i dag udsolgt fra forlaget.
Januar Jylland, Riga og internettet
Musik
The Other Andersen
14 sange af Benny Andersen fremført af
kinesiske musikere og sangere med Benny
Andersen og Povl Dissing.
20.05
Det Kgl.Danske Musik-
konservatorium, København
Dansk baltisk strygekvartet
En dansk-baltisk strygekvartet blev skabt
under ledelse af Christina Åstrand.
27.09
Bornholm
WOMEX
Ungarsk folkemusik havde en fremtrædende
plads under WOMEX (World Music Expo)
verdensmusikfestivalen med den ungarske
gruppe HeartBeats, sat sammen af kendt
musikere til lejligheden.
25.10-31.10 Radiohusets koncertsal, København
Teater, dans og performance
Palle alene i verden
Det lettiske statslige dukketeater viste
deres version af Palle alene i verden på
Dukketeaterfestivalen på Bornholm.
03.09-11.09 Svaneke, Rønne og Åkirkeby
Udstillinger
Moderne lettisk kunst på Bornholm
Det lettiske museum for moderne kunst
gæstede Svanekegaarden i forbindelse med
20-året for lettisk samtidskunst.
03.09-27.09 Bornholm
Kunsten at skifte scene – konference
Institutleder Klaus Bondam talte om en
mangfoldig og inkluderende kultursektor
med interkulturelle kompetencer.
24.01
Center for Kunst og Interkultur, København
Arkitektvirksomheders medieprofil
Institutleder Klaus Bondam holdt oplæg
om bygherrers vurdering af arkitektvirksomheder som følge af deres medieprofil.
01.02
Akademisk Arkitektforening, København
Foredrag ved institutleder Rikke Helms
Organiseret af Akademisk Rejsebureau.
27.03
Århus FU (om Baltikum)
28.03
Århus FU (om Rusland)
29.03
Emdrup FU (om Rusland)
30.03
København FU (om Baltikum)
31.03
København FU (om Rusland)
07.11
Århus FU (om Baltikum)
23.11
Politiken Plus
08.11
København FU (om Baltikum)
09.11
Emdrup FU (om Rusland)
10.11
København FU (om Rusland efter statsbesøg)
13.11
Søndags Cafeen (Kvindegruppe) – (Kvinder og karriere)
Det nye Mellemøsten - hvem er de, og hvad
vej går det?
5 foredrag om Mellemøsten i samarbejde
med Grundtvigsk Forum.
13.09-11.10 Vartov, København
Workshop for lettiske teaterfolk
I forbindelse med Kontakts.lv blev afholdt en
workshop om metodeudvikling for de deltagende unge samt interesserede teaterfolk.
21.09-25.09 Frederiksberg
Konference: Fortid. Frihed. Fremtid.
Svanekegaardens 20 års jubilæum
Institutleder Silvi Teesalu holdt en præsentation om Instituttet og begivenhederne i
Estland for 20 år siden, samt deltog i
diskussionen om regionens fremtid.
27.09-28.09 Bornholm, Svanekegaarden
Oplæg
Institutleder i Letland, Simon Drewsen
Holmberg, holdt et oplæg om ophavsrettigheder for danske teaterchefer.
23.10
København
Studierejser
Teaching and Learning Strategies
Engelske lærere fra Liverpool via British Council.
20.02-26.02
Single school and Efterskole
Engelske lærere fra Rotherham via LECT.
20.02-25.02
Gao Shiming
Tilrettelæggelse af besøgs- og mødeprogram i
forbindelse med rejse til Danmark og Sverige.
Maj
København
Early Childhood
Husson University, Boston, USA.
09.06-10.06
Børneinstitutioner i Danmark
Syv tyske studerende og deres lektor fra
Fachhochschule Hildesheim.
04.09.-07.09 Div. steder, København
Kulturmanagement
Kulturpolitikere fra Estland.
05.10-08.10 Ballerup, Odsherred kommune
Nationalt studieprøvecenter (NEC)
Studierejse for en delegation af 5 NEC-ledere
om, hvordan det danske uddannelses- og
studieprøvesystem fungerer. De fik udvekslet
erfaringer med deres danske kolleger vedr. nye
metoder, vurderingskriterier m.m. og oprettet
nye kontakter.
21.11-25.11 København
33
33
34
DDK årsberetning 2011
Andre aktiviteter
Danskkursus
Sommerkursus for udenlandske danskstuderende.
25.07-12.08 København
Alise i BIGland
Den lettiske arkitektstuderende Alise Koroleva var i praktik på Bjarke Ingels Tegnestue
i København, ifm. hun havde vundet en pris
i forbindelse med en konkurrence afholdt af
Kulturinstituttet og ambassaden om at skabe
et bæredygtigt hus.
15.08-19.08 Nørrebrogade
Interview om EUNIC og Danmarks
kultursamarbejde i Europa
I anledning af sit 50 års jubilæum har Goetheinstituttet i København udgivet et omfattende
festskrift indeholdende en lang række
artikler fra forskellige kulturpersonligheder
og skribenter. Generalsekretæren for Det
Danske Kulturinstitut og institutlederen i
Bonn bidrog til jubilæumsbogen i et interview
om EUNIC, som en vigtig faktor for Danmarks
kultursamarbejde i Europa.
September Goethe-instituttet, København
Von Trier interview
Gabor Köves ungarsk journalist og filmkritiker
interviewede Lars von Trier i København.
Interviewet blev i forbindelse med premieren
på Melancholia forsidehistorie i den satiriske
ugeavis Den ungarske appelsin.
15.10 København-Budapest
Kinesisk æresprofessor
Kulturinstituttet i Kina var medtilrettelægger
af besøgsprogram i Danmark for arkitekten Lv
Pinjing i forbindelse med dennes udnævnelse
til Æresprofessor på Arkitektskolen i Aarhus.
02.11-05.11 København og Aarhus
MADE international urban design
Byplanlæggere og arkitekter fra England.
08.11-10.11
Københavns Madhus’ Diplomfest
Institutleder Klaus Bondam var vært ved den
årlige diplomfest.
09.11
Københavns Rådhus
NEC – National Examination Centre, Litauen
Delegation fra NEC – National Examination
Centre.
21.11-28.11
Presserejse
Fem belgiske kulturjournalister var to dage
i København med institutleder Klaus Bondam
som rejseleder. Turen var finansieret af
Udenrigsministeriet og Det Danske Kulturinstitut.
15.12-16.12 København
Ai Wei Weis arkitektur
Institutleder, Eric Messershcmidt, som gæsteskribent om den kinesiske billedkunstner Ai
Wei Weis byggerier i og udenfor Beijing.
December Arkitekten, København
Fashion Road
Kulturinstituttet i Benelux deltog i EUNICprojektet Fashion Road – Dialogue Across
Borders, hvor bl.a. en dansk og en armensk
designer arbejdede med temaer fra sine
respektive folks kulturer. Projektet udstilles i
flere lande og byer i 2012, herunder Kolding.
2011, 2012 Danmark, Armenien m.fl.
Benelux
Film
ÆØÅ – mini-filmfestival
Syv nyere danske dokumentar- og spillefilm
blev vist, indledt med et kort foredrag af
institutleder Klaus Bondam om udviklingen
og strømninger i moderne dansk film.
27.05-29.05 Le Styx, Bruxelles
Brussels Film Festival 2011
Inden visningen af Mikkel Munch-Fals’
Smukke Mennesker holdt institutleder Klaus
Bondam et kort foredrag om udviklingen og
strømninger i moderne dansk film.
26.06
BOZAR, Bruxelles
They Do (not) Know I Am Gay
EUNIC/Netherlands-arrangement med
filmvisning, oplæg og debat om afspejling af
LGBT (lesbian, gay, bisexual, transgender) i
europæisk film samt bredere om udviklingen
i rettigheder, accept m.m. i de europæiske
lande. Klaus Bondam var moderator ved
arrangementet.
03.08
Rådhuset, Amsterdam
Litteratur
Passa Porta litteraturfestival
Jens Christian Grøndahl deltog i en række
velbesøgte arrangementer ifm. festivalen,
herunder åbningen og gallaaftenen.
24.03-27.03 Passa Porta, Bruxelles
Forfatterbesøg
Robert Zola Christensen læste op fra sit
forfatterskab og fortalte om udviklingen heri.
06.05
Kulturinstituttet, Bruxelles
Transpoesie
Med ønsket om at vise rigdommen i sprog
og kulturer i EU blev 21 forskellige digte vist
på 160 store billboards i Bruxelles metro på
originalsproget samt flamsk og fransk. Fra
Danmark bidrog Morten Søndergaard med
digtet Flere og flere. Han deltog også i events
og oplæsninger.
26.09-28.10 Metroen, Bruxelles m.fl.
Musik
Spot on Denmark
Konference om dansk musik afholdt af ROSA
og Music Export Denmark. Klaus Bondam var
vært ved middagsarrangementet for aktører
i den belgiske musikbranche. Om aftenen
var der koncert med de danske bands Vinnie
Who, Giana Factory, Ice Age og F.U.K.T.
30.11
Ancienne Belgique, Bruxelles
Udstillinger
Safe As Houses
Tolv fotocollager af Carina Traberg om ’at
skabe en ny verden ud fra den eksisterende’.
10.12-15.02 Kulturinstituttet, Bruxelles
KNIT:STRIK
Designudstilling med moderne strik i nye
former fra Kolding Designskole.
24.02-14.04 Kulturhus De Bijenkorf, Borne
08.06-01.07 Biblioteker, Tubbergen
Art Brussels 2011
Rundvisning på Bruxelles’ store kunstmesse,
hvor seks danske gallerier og deres kunstnere
fik ekstra opmærksomhed fra potentielle
købere.
30.04
EXPO-området, Bruxelles
Seminarer, konferencer, gå-hjemmøder og foredrag
Biblioteker som kulturhuse i Danmark
Mira Lemhøfer holdt foredrag om danske
biblioteker og deres funktion som kulturelt
og lokalt samlingspunkt og mødested.
23.01
Gemeentelijke Openbare Bibliotheek, Etterbeek
Den Skandinaviske Sprogskole
Oplæg og Q&As af Klaus Bondam om sin
karriere i dansk kultur og politik.
18.02
Kulturinstituttet, Bruxelles
DDK årsberetning 2011
Foredrag
Foredrag om Det Danske Kulturinstituts
historie, virke, formål og om Bruxelles – og
EUs – mange sider og udfordringer.
11.03
Gymnasieelever, The Brewerie,
Bruxelles
16.03
Embedsmænd og borgmestre fra Region Midt, EU-kommi-
sionen, Bruxelles
05.10
Amerikanske DIS-studerende, Kulturinstituttet, Bruxelles
19.10
Statskundskabsstuderende, Kulturinstituttet, Bruxelles
03.11
Lærerstuderende, Kulturinstituttet, Bruxelles
01.12
Lærerstuderende, Kulturinstituttet, Bruxelles
Cycling – The Danish Way
Klaus Bondam holdt foredrag om dansk
cykelkultur, byudvikling, bæredygtighed mm.
Dette har ført til en del presseomtale.
28.03
Marshall Haus im Sommergarten, Berlin
21.09
Rådhuset, Sint Niklaas
08.10 Det Flamske Cyklist Forbund, Bruxelles
18.11
Konference om E-cykler, Barcelona
01.11-02.11 MADE, Birmingham
Erasmushogeschole
Klaus Bondam afholdt to forelæsninger om
dansk kunst og kultur m.m. for de oversætterstuderende på skolen.
14.10, 04.11 VUB, Bruxelles
Global Village
Kulturel udveksling og erfaringsdeling samt
informationsbod om danske uddannelsesinstitutioner m.m.
16.03
Universitet Louvain-la-Neuve
Aarhus Kulturby 2017
Møde arrangeret af Region Midt om Aarhus
Kommunes ansøgning som kulturby 2017.
Klaus Bondam var vært for en række EUkulturfolk.
07.11
Central Denmark Office, Bruxelles
Sankt Hans
Klaus Bondam holdt årets båltale om udfordringer med sprog og kultur i et moderne
Europa.
23.06
Den Danske Kirke, Bruxelles
Danmark ifølge Bondam
Foredrag om dansk historie, film, kultur,
cykler m.m. for de danske tolke i Europaparlamentet.
07.12
Europa-Parlamentet, Bruxelles
European Cyclists’ Federation
Den danske ambassade i Belgien havde
inviteret institutleder Klaus Bondam som
vært og oplægsholder ved et partnermøde
om udbygning af det europæiske cykelrutenet.
08.12
Den danske ambassade, Bruxelles
Studierejser
Dansk keramik på Galleri Puls
Klaus Bondam holdt åbningstale ved ferniseringen, hvor Morten Løbner Espersen og
Bente Skjøttegaard udstillede.
16.04
Galleri Puls, Bruxelles
Byudvikling
Tænketanken Kreativt Forum, Københavns
Kommune.
17.01
Art2Work & Tour & Taxi, Bruxelles
Seminar om EU-funding
2-dages-seminar om Kommissionens støtteprogrammer, hvor Klaus Bondam deltog.
12.05-13.05 British Council, Bruxelles
Raising standards in inner city and
rural areas
Engelske lærere fra North Lincolnshire via LECT.
13.02-18.02 Amsterdam
Studierejse til Holland
Beskæftigelsesudvalget i Rødovre Kommune.
02.03–04.03 Amsterdam
Debat om kulturinstitutternes arbejde
Dialog og debatarrangement med deltagelse
af Klaus Bondam og Uwe Mohr fra Goethe
Instituttet med Master-studerende fra
Maastricht Universitet.
10.06
British Council, Bruxelles
Ovartaci og Outsider-art
Klaus Bondam talte ved åbningen af gæsteudstillingen med værker fra Overtaci-museets
i Aarhus.
30.06
Het Dolhuys, Haarlem
Smart2Wheels
Debatarrangement om cykling som svar på
europæiske byers mobilitetsudfordringer.
Afholdt ifm. European Mobility Week. Klaus
Bondam var moderator.
22.09
Den hollandske ambassade, Bruxelles
Beskæftigelsesindsatsen i Holland
– før og nu
Skive Kommune, Arbejdsmarkedsudvalget.
30.03–02.04 Amsterdam
Vejle Kommune Sundhedsudvalg til Holland
Politikere samt embedsmænd.
07.11-11.11
Andre aktiviteter
Tiltrædelsesreception
Reception med ca. 60 gæster i anledning af
institutlederskiftet.
09.02
Kulturinstituttet, Bruxelles
Open Day
Den Skandinaviske Sprogskole slog dørene
op for potentielle elever inden sæsonstart,
hvilket også medførte god presseomtale
efterfølgende.
05.09
Kulturinstituttet, Bruxelles
Valgflæsk
Oplæg ved DRs Ole Ryborg om det danske
folketingsvalg og den politiske situation med
efterfølgende Q&As og debat.
08.09
Restaurant Up North, Bruxelles
Valgfest
Stor valgfest med DR1 og TV2s valgdækning
på storskærme og over 400 deltagere.
15.09
Hotel Le Meridien, Bruxelles
Erhvervsfolk i Bruxelles
Købehavns Erhvervsklub på dagsbesøg med
rundtur i Parlamentet og foredrag med dansk
ex-pat iværksætter.
30.09
Europa-Parlamentet m.m., Bruxelles
6. klasse fra Vaarts-Fjelleraad i Nordjylland
Udflugt til Afrika-museet i Tervuren med
foredrag af Klaus Bondam om Belgisk historie
ift. Congo og om Det Danske Kulturinstitut.
12.10 Royal Museum for Central Afrika, Tervuren
Kulturministeren på besøg
Kulturminister Uffe Elbæk besøgte Instituttet
og hørte om dets virke og kultur i EU-regi m.m.
08.11
Kulturinstituttet, Bruxelles
More Europe
Kulturinstituttet har engageret sig
kraftigt i dette nye initiativ, der lægger
op til mere kulturelt samarbejde og en
strategisk anvendelse af kulturdialog i EUs
udenrigstjeneste. Projektet blev lanceret ved
en større event i december og fortsætter
hele 2012.
08.12 og 2012
Bruxelles
35
36
DDK årsberetning 2011
The Artist
Klaus Bondam medvirkede i en belgisk
tv-serie i en rolle som dansk kunstsamler.
Kulturinstituttet hjalp med at finde statister.
09.12
Bruxelles
visningen af filmen Lille Soldat. Festivalen
blev til i samarbejde med EUNIC og
Danmarks Ambassade i Brasilien.
08.05-15.05 SESC & Livraria Cultura, Brasília
Juletræsfest
Socialt arrangement med deltagelse af
kolleger fra en række andre kulturinstitutter
og elever ved Den Skandinaviske Sprogskole.
Foredrag af præst Per Melhof samt glögg og
æbleskiver.
13.12
Den Danske Kirke, Bruxelles
Dansk Film Panorama
I samarbejde med Centro Cultural São Paulo
blev der afholdt et filmpanorama med
15 danske film, primært fra Det Danske
Filminstituts filmpakker fra 2010 og 2011.
Panoramaet fik navnet ÆØÅ – o Cinema
Dinamarquês além Dogma og fokuserede på
dansk film efter dogme, inspireret af filmfestivalen med samme navn arrangeret af Benelux afdelingen. Der blev vist yderligere interesse for på et senere tidspunkt at vise flere
danske film, bl.a. de fire Cities on Speed film.
01.06-15.06 Centro Cultural de São Paulo, São Paulo
Den Skandinaviske Sprogskole
Holdkurser og enkeltundervisning for ca. 160
elever i dansk, norsk, svensk, islandsk og finsk.
01.01-31.12 Kulturinstituttet, Bruxelles
Flersprogethed
Kulturinstituttet kom med i to flerårige
EUNIC-projekter om flersprogethed –
Poliglottini og Language Rich Europe. Til
førstnævnte blev der i løbet af sommeren
lavet en række videointerview med danske
sprogambassadører bl.a. ligestillings- og
kirkeminister Manu Sareen og sangerinde
Caroline Henderson.
2011-2013 EUNIC in Brussels, Bruxelles
Brasilien
Film
Cineclube Dinamarquês
I samarbejde med Den Danske Klub i Rio de
Janeiro viste Instituttet hver sidste torsdag
i måneden danske film i Instituttets lokaler,
for brasilianske interesserede og danskere
bosiddende i Rio de Janeiro.
31.03
Kulturinstituttet, Rio de Janeiro
28.04
Kulturinstituttet, Rio de Janeiro
26.05
Kulturinstituttet, Rio de Janeiro
30.06
Kulturinstituttet, Rio de Janeiro
25.08
Kulturinstituttet, Rio de Janeiro
29.09
Kulturinstituttet, Rio de Janeiro
27.10
Kulturinstituttet, Rio de Janeiro
24.11
Kulturinstituttet, Rio de Janeiro
Semana da Europa
I forbindelse med den årlige europæiske
kulturfestival, Semana da Europa i Brasília
sikrede afdelingen en dansk deltagelse via
FEMINA
Endnu engang deltog Instituttet i kvindefilmsfestivalen FEMINA i Rio de Janeiro. I dette år
var åbningsfilmen dansk: Det Gode Liv af Eva
Mulvad, og institutleder Maibrit Thomsen
deltog i juryen for den internationale konkurrence.
12.06-17.06 Caixa Cultural, Rio de Janeiro
Brazilian Kids Films Festival
Der var dansk deltagelse med børnefilmen
Den Kæmpestore Bjørn på den brasilianske
børnefilmfestival FICI. Derudover deltog
danske oplægsholdere til hele konferencen
under festivalen.
15.08-23.10 Filmfestival, Rio de Janeiro og 9 andre byer
30.08-02.09 Forum, Rio de Janeiro
Nordisk Film
De nordiske ambassader og Instituttet lagde
op til en udvidelse af Det Skandinaviske
Marked, der ellers varer to dage (8.-9.11).
Under markedet kunne opleves forskellig
nordisk kunst i byen, herunder en uges
filmvisning på Cinemateca Brasileira, som
viste 9 nordiske film, heriblandt Hævnen,
En Soap og Mænd som hader kvinder.
04.11-13.11 Cinemateca Brasileira,
São Paulo
Film hos Oi Futuro
I november måned blev 4 danske film vist
hos kulturcenteret Oi Futuro i Belo Horizonte.
Filmene blev taget fra Det Danske Filminstituts filmpakke 2011 og startede et nyt
samarbejde i en ny by.
05.11
Oi Futuro, Belo Horizonte
12.11
Oi Futuro, Belo Horizonte
19.11
Oi Futuro, Belo Horizonte
26.11
Oi Futuro, Belo Horizonte
Musik
Dansk minifestival
I samarbejde med SESC SP opstod Mostra
da Música Dinamarquesa, et udsnit af dansk
musik. Det efterspurgte band Efterklang,
Jakob Davidsen kvartet og Søren Bebe Trio
spillede i den store koncertsal, med plads til
400 mennesker.
28.01
Efterklang og Søren Bebe trio, SESC Belenzinho, São Paulo
29.01
Efterklang og Jakob Davidsen kvartet, SESC Belenzinho,
São Paulo
30.01
Søren Bebe Trio og Jakob Davidsen kvartet, SESC Belenzinho, São Paulo
Andromeda Mega Express Orchestra
EUNIC hentede det internationale band
Andromeda Mega Express Orchestra til
Sydamerika til en koncertturné, der startede
i Brasilien. Bandet består af unge musikere
fra forskellige lande: Danmark, Tyskland,
Frankrig, Schweiz, Canada, Norge, Østrig og
Tjekkiet, som primært spiller jazz men med
referencer til en række forskellige genrer.
Turen tog dem til Salvador, Brasilia og Porte
Alegre, før de rejste videre til Santiago i
Chile og La Paz i Bolivia. Den brasilianske
EUNIC gruppe var ansvarlig for programmet
i Brasília, herunder en workshop for børn
(2/9), åben øvning (3/9) og den officielle
koncert (4/9).
02.09-04.09 SESC, Brasília
Nordisk Jazz
De nordiske ambassader og Instituttet lagde op
til en udvidelse af Det Skandinaviske Marked,
der ellers varer to dage (8.-9.11). Under markedet kunne opleves forskellig nordisk kunst i
byen herunder et nyt musikalsk samarbejde
med SESC og de øvrige nordiske lande.
3 nordiske jazzmusikere spillede koncerter med
to brasilianske jazz-orkestre. Den danske pianist
Thomas Walbum gav koncerter med sin svenske
tommeslager og det brasilianske orkester
Grupo Sizão Machado, mens Pekka Pylkannen
fra Finland spillede med Sinnequanon.
10.11
Thomas Walbum og Niclas Campagnol, SESC São José dos Campos, São Paulo
10.11
Pekka Pylkannen & Sinnequanon, SESC Pompeia, Sao Paulo
11.11
Thomas Walbum og Niclas Campagnol, SESC Pompeia, Sao Paulo
11.11
Pekka Pylkannen & Sinnequanon, SESC Sorocaba, Sao Paulo
13.11
Pekka Pylkannen & Sinnequanon, SESC Santo Andre, Sao Paulo
DDK årsberetning 2011
Udstillinger
Nordiske Karikaturtegninger
I samarbejde med Dansk Bladtegnermuseum,
den danske, finske, svenske og norske ambassade blev udstillingen med 40 bladtegninger
med fokus på miljø udstillet første gang i
2010. Et udsnit af de oprindeligt 200 tegninger fra udstillingen i Den Sorte Diamant
blev vist første gang i 2010 på den nye busterminal i Brasília og derefter i den internationale lufthavn i Brasília i starten af 2011.
01.02-28.02 International Lufthavn Præsident Juscelino Kubitschek, Brasília
Futebol
Kunstnerne Pernille Stougaard og Martin
Berge havde et fire måneders arbejdsophold
i keramikbyen Cunha, São Paolo, hvor de
skabte et kunstsamarbejde om keramik og
malerier. Dette udstilledes på Centro Cultural
Correios i Rio de Janeiro. Udstilling havde
temaet fodbold som omdrejningspunkt.
23.03-17.04 Centro Cultural Correios,
Rio de Janeiro
Nordisk Design
De nordiske ambassader og Instituttet har
lagt op til en udvidelse af Det Skandinaviske
Marked, der ellers varer to dage. Under markedet kunne der opleves forskellig nordisk
kunst i byen, herunder en fotoudstilling om
Nordisk Design, samt et seminar med nordiske designere. Temaet for udstillingen og
seminaret var ’designpriser’, i anledningen af
Museu da Casa Brasileira 25 års jubilæum for
deres designpris. Udstillingen og seminaret
blev planlagt i tæt samarbejde med museet.
07.11-31.01 Museu da Casa Brasileira,
São Paulo
Seminarer, konferencer, gå-hjemmøder og foredrag
Eco-leadership in Cultural Institutions
En konference med workshops for
bæredygtigt kulturarbejde forud for C40
Topmødet blev gennemført i São Paulo 2011
i samarbejde med EUNIC. Workshoppen
varede to dage: den første med oplæg og
den anden med helt konkrete workshops
ude på institutionerne. Sideløbende havde
de forskellige samarbejdspartnere arrangeret
aktiviteter, der fokuserer på kunst og klima.
29.05-30.05 Centro Cultural de São Paulo, São Paulo
EcoAcãoCultural
Som opfølgning på Culture|Futures
konferencen deltog Instituttet i seminaret
EcoAcãoCultural. Her diskuterede lokale
São Paulo institutioner, hvordan man kan
implementere bæredygtighed i sit eget
arbejde, og hvordan man angriber kultur,
kunstnerisk og socialt arbejde bæredygtigt.
24.11-25.11 Centro Cultural de São Paulo, São Paulo
Foredrag i filmklub
Før filmaftenen i filmklubben afholdt Dorthe
Roslev Bukh, cand.mag i Nordisk Sprog og
Litteratur, et foredrag om filmen Lille Soldat,
med referencer til dansk film generelt.
24.11
Kulturinstituttet, Rio de Janeiro
Andre aktiviteter
A Banda
Det danske karnevalsorkester A Banda var i
Rio under karnevalet i Rio de Janeiro for at
deltage i musikworkshops, samt spille med
brasilianske samba/karnevalsorkestre både
før og under karnevalet.
25.02-09.03 Rio de Janeiro
Aarhus Universitets Økonomiforening
Aarhus Universitets Økonomiforening
del-tog i en guidet bytur rundt i downtown
distriktet, som omhandlede de kulturelle
og økonomiske aspekter af Rio de Janeiro
og Brasilien. Økonomiforeningen mødte
desuden en lokalguide, der i samarbejde
med Instituttet viste gruppen rundt i en
pacificeret favela i byen.
11.09
Rio de Janeiro
Kommunekredit
Foreningen Kommunekredit besøgte Sukkertoppen og Kristus samt den pacificerede
favela, Santa Marta, hvor en lokalguide i samarbejde med Instituttet viste gruppen rundt.
02.11-04.11 Rio de Janeiro
Sprogskole
Instituttets sprogskole startede i 2011 med
danskkursus på begynderniveau. Kurset blev
udbudt 2 aftener om ugen og bestod i alt af
48 timer fordelt på 24 gange à 2 timer.
05.11-21.11 Kulturinstituttet, Rio de Janeiro
International Kulturpanels Delegationsrejse
til Brasilien
I samarbejde med Den Danske Ambassade
og Kunststyrelsens International Kulturpanel
modtog Kulturinstituttet en delegation,
bestående af 10 danske institutioner: Dansk
Design Center, Design Museum Denmark,
Danish Crafts, Danish + Showcase, C:ntact,
Jazz Danmark, Kunststyrelsens Musik- og
Scenekunstudvalg, Kulturarvstyrelsen,
Kulturinstituttet og Kunststyrelsen.
Instituttet og ambassaden planlagde i fælles-
skab individuelle besøgsprogrammer.
Formålet med turen var at kortlægge fremtidige samarbejdsmuligheder samt lære det
brasilianske kulturmarked at kende på lidt
tættere hold.
21.11-25.11
Estland
Film
Danske film i biografen
Susanne Biers Hævnen præsenteret som
første film i programmet Dansk film 2011.
11.03
Coca-Cola Plaza, Tallinn
Søren Kragh-Jacobsens 'Det som ingen ved'
Filmen blev vist i rammen af den europæiske
filmaften. 21.04
EU Huset i Tallinn
Oscar vinderen Susanne Biers 'Hævnen'
Nordisk Festival i Tartu. Frederiksberg var
en af de seks nordiske byer, der samledes i
Tartu. Festivalen bød på seminarer, udflugter
og film.
23.05 Athena centret, Tartu
PÖFF og Nordisk samarbejde
Film-ceremoni dedikeret til de 15 år med
PÖFF, afholdt i NOKIA koncerthus efterfulgt
af en nordisk reception. Instituttet deltog i
planlægningen af receptionen.
31.11 Tallinn
PÖFF – Black Nights Film Festival
14 danske film blev vist under festivalen,
Ole Christian Madsens Superclasico vandt
publikumsprisen.
Nov-dec Tallinn, Pärnu. Haapsalu, Kuressaare og Narva
Litteratur
Danske forfattere på Eventyrfestival og
konference
Deltagere fra Danmark var lektor Henrik
Broue Jensen, forfatter Lise Bidstrup og
illustrator Birde Poulsen.
20.05-21.05 Haapsalu
Danske forfattere på Litteraturfestival
HeadRead
Den danske forfatter Ida Jessen og digteren
Claus Ankersen deltog fra Danmark.
26.05
Claus Ankersen, Forfatternes Hus, Tallinn
27.05
Ida Jessen, Forfatternes Hus, Tallinn
37
38
DDK årsberetning 2011
Nordisk biblioteksuge
Oplæsning af dansk litteratur på skolebiblioteker.
16.11 Tallinn, Old Town School
17.11 Haapsalu, Børnebiblioteket
Oversættelser af Dansk litteratur til estisk
Instituttet bidrager med forslag til bøger
og med oversættere. I 2011 udkom der i
serien Nordiske Romaner bl.a. Anna af Claus
Rifbjerg og Fire dage i marts af Jens Christian
Grøndahl.
2011
Estland
Musik
Københavns Universitets Jazz Big Band
(MIBB)
MIBB gav fire succesfulde koncerter i Estland,
to var fælleskoncerter med TTU BigBand og
med koret Ganzone.
13.09
Tallinns Tekniske Universitets koncertsal
14.09
Von Krahli Jazz Bar, Tallinn
15.09
Kuursaal, Haapsalu
16.09
Haapsalu kulturhus’ koncertsal
Den Baltiske Strygekvartet
Kvartetten gav to succesfulde koncerter på
Svanekegaarden for at fejre Svanekegaardens
jubilæum.
27.09 Bornholm, Svanekegaarden
Rødovre Concert Band (Danish Concert
Band)
I Tallinn spillede The Danish Concert Band i
det velrenommerede Estonia Concert Hall,
hvor mere end 600 tilhørere tog godt imod
de danske musikere og deres fantastiske
koncert.
17.10 Estonia Concert Hall, Tallinn
The Marriage of Heaven and hell – Bo Holten
I Tallinn blev den estiske premiere på
Bo Holtens værk Marriage of Heaven and
Hell præsenteret af vokalgruppen Voces
Musicales, en nordisk acapella-gruppe.
05.11 Paide Rådhus
06.11 Tallinn, Song Festival Ground
Teater, dans og performance
Dansk ballet på festival
Den verdensberømte danske koreograf
Auguste Bournonville blev præsenteret i en
DVD-version af balletten Napoli. Udover det
blev balletten Kom Bamse og en demo-video
med moderne danske balletkompagnier vist.
26.02-28.02 Concert House, Jõhvi
Videokunstner Casper Obro
I Jazzkaar deltog Casper Obro fra Danmark.
April
Jazzklubber og koncertsale i Tallinn, Pärnu og Viljandi
ZeBUs 'Stranden' på NB Festival
Den ordløse forestilling Stranden, hvor
videoprojektioner, dukker og skuespillere
hjælper med at danne en drømmeagtig
stemning, var en del af festivalens program.
01.06 Teater NO99, Tallinn
SIGNA: Bleier Research Inc
Instituttet var med til at støtte den danske
eksperimentale teatertrup SIGNA. Deres
teaterstykke Research Bleier Inc var en del af
Tallinn2011 programmet.
September Casting, samt få øvegange, Tallinn
Oktober Øvegange, Tallinn
28.11-11-12 Fremvisning, Tallinn
Udstillinger
Estisk Frihedskrig og danske frivillige i 1920
Okkupationsmuseets udstilling om udenlandske bidrag under Den Estiske Frihedskrig
1918-1920, inkluderede historien om de
danske frivilliges assistance under krigen.
01.12-09.01 Okkupationsmuseet, Tallinn
... man trækker et bånd Instituttet var med til at arrangere den
danske grafiker Jens D Nielsens udstilling
Man trækker et bånd i Estland.
07.01-30.01 Gallery of National Library, Tallinn
Knit-Strik Tekstiludstilling med værker fra Designskolen
Kolding. Deltagere: Pernille Højager Egelund,
Maria Wolf Rasmussen, Louise Wahlgreen,
Iben Høj, Signe Emdal, Rikke Jo Tholstrup,
Katarina I. Geil, H.C. Madsen, Line Dyrholm,
Dorthe Merete Lykke Jensen og Maria Kirk
Mikkelsen. Kurator: Helene Jensen.
10.01-20.02 Võru handicraft gallery
Dansk designuge i Tallinn
Danske modemærker InWear/Matinique,
NoaNoa og SNOB i samarbejde med
Det Danske Kulturinstitut præsenterede
kvalitetsmodedesign og tilbød informationsmateriale fra Danmark.
11.04-17.04 Tallinn
Den nordiske designmåned – Nordic Look
Nordic Look tilbød unikt udstillingssalg i form
af pop-up shop, seminarer, koncerter og
præsentationer. De danske mærker Noir og
Katvig var repræsenteret.
02.05-30.05 Hopner Hus, Tallinn
Landart projekt i Amandus Adamson
Museet
Karen Havskov Jensen og Klavs Weiss deltog
i den internationale billedhuggers workshop,
som blev arrangeret til en udstilling bagefter.
12.06-19.06 Workshop, Paldiski
18.06-31.12 Udstilling, Paldiski
Man & God – Kunstudstilling og workshops
Instituttet medvirkede til at få det danskmalaysiske kunst- og designkollektiv Art4Soul
udstillet i september med deres projekt
Man & God.
15.09-08.10 Udstilling og workshop, Rotermanni kvartal, Tallinn
17.09
Debat om menneskets rolle i universet
Jørgen Wadum i Tallinn
Bevaringschef Jørgen Wadum fra Statens
Museum for Kunst deltog i åbningen af udstillingen Bosch and Bruegel. Instituttets
leder mødte Jørgen Wadum til en snak om
det opfølgende seminar og workshop for
studerende.
19.10
Tallinn
Four Paintings Magnified – Tracing Bosch
and Bruegel
Restaureringsafdelingen ved Statens Museum
for Kunst i København, Kadriorg Art Museum
i Tallinn, Glasgow Museum og Glasgow Universitet er gået sammen om projektet Bosch,
Bruegel or Workshop?, hvor konservatorer,
videnskabsfolk, forskere og historikere vil
studere, sammenligne, udstille og undersøge
de fire næsten ens malerier fra det 15. århundrede. Alle fire malerier er malet på et
lærred af træ og forestiller Kristus i færd med at
jage pengeudlånere ud af templet i Jerusalem.
21.10-10.03 Kadriorg Kunstmuseum, Tallinn
Maria Kjer Themsen i Tallinn
Kurator for den planlagte udstilling af dansk
samtidskunst på KUMU, der åbner i januar
2012, Maria Kjer Themsen, var i Tallinn for
at dis-kutere en række detaljer i forbindelse
med udstillingen. Hendes program var
planlagt i samarbejde med kunstmuseet
KUMU.
07.12-09.12 Tallinn
Møde på KUMU
Ledermøde om forberedelserne til udstillingen Spatium med dansk samtidskunst,
der åbner i januar 2012 Deltagere: Maria
Kjer Themsen, Eha Komissarov, Anu Liivak,
Silvi Teesalu, Kirke Torpan, Mads Michael
Hasstrup Nilsson og Kati Ilves.
08.12
Tallinn
DDK årsberetning 2011
Seminarer, konferencer, gå-hjemmøder og foredrag
Foredrag om EUNIC
Medarbejdere på Det Finske Institut i Tallinn.
14.01
Finsk Institut, Tallinn
Seminar om udviklingen af dansk-estiske
økonomiske forbindelser
Under seminariet af Dansk-Estisk Handelskammer (DECC) var der oplæg af den danske
ambassadør Uffe A. Balslev, top-analytiker
fra Danske Bank Lars Christensen, advokat
Maunsbach fra MAQS law firmaet og
institutleder Silvi Teesalu.
19.02 DECC, Ambassaden i Tallinn
Foredrag om Silvi Teesalus bøger
Deporteret til Sibirien og Dansk-Estiske
kulturelle forbindelser. Institutlederen Silvi
Teesalu holdt et foredrag for lærere fra
Skt. Annæ Gymnasium
25.03 Kulturinstituttet, Tallinn
Danske journalister i Estland
Institutlederen Silvi Teesalu holdt et foredrag
om sin bog Deporteret til Sibirien for de
danske journalister.
12.04
Kulturinstituttet, Tallinn
Sampo konference om Estlands udvikling
Institutlederen var inviteret til at deltage.
10.05 Swissotel, Tallinn
Forelæsning for DEO – Demokrati i Europa
Institutlederen holdt to foredrag om samfund
og politik i Estland.
13.05, 03.06 Kulturinstituttet, Tallinn
Nordic Look seminar: Vigga Svensson fra
Katvig
I forbindelse med den nordiske designmåned
Nordic Look holdt ejeren af det danske
børnetøjsfirma Katvig en forelæsning om
sparsommelig produktion, transport og
miljøvenlige materialer.
17.05 Hopners Hus, Tallinn
Designpolitik i Norden
I forbindelse med designmåned Nordic Look
talte Wickie Meyer fra Danmark og Jan R.
Stavik fra Norge om nordisk designpolitik og
principper bag det.
24.05 Designeres Hus, Tallinn
Konference
I påmindelse om den danske lektor Toomas
Lapp. Arrangeret af Tartu Universitetet.
Institutlederen var inviteret til at hilse på
gæster og deltage i diskussioner.
25.05-26.05 Tartu Universitet
Baltic Sea region cultural actors: From
transregional cooperation to European
diffusion
Konference Les Rencontres (Paris) –
Cultural Dynamism of the Baltic Sea States.
Involvment of regional networks and
European Capitals of Culture.
10.06-11.06 Nationalbiblioteket, Tallinn
20 års frihed – Estisk Syngende revolution
Foredrag for grupper fra Akademisk Rejsebureau.
02.07, 12.09 Kulturinstituttet, Tallinn
Foredrag
For danske historielærere fra Næstved
gym-nasium. Institutlederen holdt foredrag
om dansk-estiske relationer og Instituttets
arbejde.
15.09
Kulturinstituttet, Tallinn
Tallinn 2011 Biennale
Tallinns biennale for landskabsarkitektur
havde i år deltagelse af repræsentanter fra
Aarhus Arkitektskole i form af Thomas Juel
Clemmens og Morten Dausgaard, der deltog
i en konference om landskabsurbanisme og
havde møder med estiske arkitekter.
15.09-18.09 Tallinn
Green Growth Rohevik konference
Henrik Isaksen fra ChoosEV og Otto Lægaard
fra Thisted Kommune deltog fra Danmark.
15.09
Tartu Universitet, Tartu
16.09
Parlamentet Riigikogu, Tallinn
Foredrag
Institutlederens foredrag for gymnasielever
fra Gilleleje.
16.09
Kulturinstituttet, Tallinn
EUNIC EUROPA møde
Programmet bød på udstillinger, seminarer
og reception. EUNIC mødet blev ledt af
EUNIC vicepræsident Delphine Borione
(French MFA/Institute Francais).
03.10-05.10 Tallinn
Seminar: European Capitals of Culture
Seminaret var en del af programmet
for EUNIC Europas regionale møde, og
omhandlede spørgsmål om byers fordele
ved at promovere og udvikle kulturelle
forbindelser og muligheden for EUNICengagement.
04.10 KUMU, Tallinn
Konference Nordic Open DECC
Fra Danmark deltog følgende talere: Helle
Fuglevig, direktør for firmaet Market Select
ApS, Elin Sundgaard fra Handelshøjskole Syd,
Jeannette Thomsen fra Copenhagen Business
School og Jens Christiansen, formand for det
Dansk-Estiske Handelskammer.
06.10-07.10 DECC, Tallinn
Internationalt lærerseminar
Den Danske Kostskoleforenings seminar for
danske og estiske gymnasielærere, for at
udvikle et internationalt samarbejde mellem
skoler.
07.11-10.11 Tallinn
Foredrag for danske og estiske lærere
Instituttets leder præsenterede et foredrag
om dansk-estiske kulturelle forbindelser, og
den rolle Instituttet spiller.
10.11 Kulturinstituttet, Tallinn
Avedøre gymnasium
Avedøre gymnasiums studenter og lærere på
et samarbejdsprogram i Tallinn. Instituttets
leder havde en diskussion om samarbejdsplanerne for fremtiden med underviserne.
18.11
Tallinn
Forum for Eesti Kultuuri Koda
Estisk Kultur Forum arrangerede en to-dages
konference i Haapsalu, hvor Instituttets leder
præsenterede den danske kulturpolitik på
lokalt niveau, med nogle forslag til den nye
estiske kulturpolitik, der blev præsenteret for
det estiske kulturministerium.
11.12-12.12 Kulturhuset, Haapsalu
Studierejser
Århus delegation i Tallinn
Delegation fra Århus, Trevor Davies, mødtes
med Tallinn2011 holdet. Institutleder Silvi
Teesalu holdt foredrag.
18.05-20.05 Tallinn
20 års frihed – studietursprogram
Programmet var en del af Akademisk Rejsebureaus program i Baltikum. Gruppen havde
mulighed for at opleve den estiske Sangfestival. Institutlederen holdt et foredrag om
dansk-estiske forbindelser.
01.07-04.07 Tallinn
Estisk program for dansk musikerfamilie
Instituttet arrangerede en uges ophold for
musiker og komponist, Kuno Kjaerby, og musikmanager Sine Tofte Hannibal, som har været
Instituttets gode partnere gennem mange år.
10.07-16.07 Tallinn, Saaremaa
Gilleleje skole på studietur
Opholdet i Tallinn bød på besøg på en række
museer, undervisnings- og fritidsinstitutioner
samt en børnehave og et hjem/værested for
gadebørn.
12.09-16.09 Tallinn
39
40
DDK årsberetning 2011
Københavns Universitets Jazz Big Band
(MIBB)
Udover at arrangere koncerter, stod Instituttet også for sightseeingprogram og foredrag
om dansk-estiske kulturelle relationer.
12.09-17.09 Tallinn og Haapsalu
14.09
Foredrag, Kulturinstituttet, Tallinn
Danskundervisning på Instituttet
Instituttet promoverer det danske sprog i
Tallinn i form af aftenklasser.
06.09
Begynderklasse hver tirsdag, underviser Thomas Hviid
19.09
Samtaleklasse hver mandag, gruppeleder Benjamin T. Christensen
20 års frihed
Studietur arrangeret af Akademisk Rejsebureau, ledet af Rikke Helms. To dages
program i Estland.
13.09-15.09 Tallinn
Dansk valgaften
På aftenen for det danske folketingsvalg
åbnede Instituttet dørene for danskere og
folk med interesse i dansk politik.
15.09
Kulturinstituttet, Tallinn
Kultur og fritid i Estland
Rødovre Kommune, Kultur- og Fritidsudvalget
på studietur.
05.10-08.10
Rejs med mig – til Danmark
Instituttet og Den Danske Ambassade
støttede et produktionshold, ledet af Tiina
Pork, i dets arbejde med at lave et afsnit til
rejseprogrammet Reisile minuga (Rejs med
mig) om Danmark og danskerne.
24.09 Om København og Odense, Estonian Television ETV, Tallinn
08.10 Om Jylland, Estonian Television ETV, Tallinn
Andre aktiviteter
Dronningens fødselsdag i F-Hoone
Kulmination af den danske designuge. Den
danske ambassadør Uffe A. Balslev holdt
åbningstale og institutleder Silvi Teesalu talte
om den danske livsstil.
14.04 F-Huset, Tallinn
Europadagen – åbent hus hos den danske
ambassade
I den danske ambassade kunne man høre om
dansk design, bæredygtighed og genbrug.
09.05
Danske Ambassade, Tallinn
Wikipedia konkurrence
Institutlederen var med i Wikipedia konkurrencens jury, dets mål var at samle artikler
om de nordiske lande.
27.05 Prisudgivelse, Tallinn
Gamle By Dage
En ler-workshop for skolebørn i samarbejde
med Tammsaare teatret og keramikstudio
Azur Keramik.
01.06 Den Danske Konges Have, Tallinn
Valdemarsdag
En festlig reception arrangeret af Den Danske
Ambassade og Det Danske Kulturinstitut for
at fejre Valdemarsdag.
15.06 Den Danske Konges Have, Tallinn
Møde med praktikanter fra Den Danske
Ambassade
Møde med Marie Gro Svendstrup og
Jonathan Rasmussen, der blev snakket om
Estland og Instituttets arbejde med danskestiske kulturelle forbindelser.
06.09 Kulturinstituttet, Tallinn
Europæisk sprogdag
Instituttet deltog i informationsdag og bød på
et minikursus i dansk på Tallinn Universitet,
samt bidrog med musikforslag til Klassika
Raadios sprogquiz.
26.09
Tallinn Universitet
Kitt Bjerregaard
Kitt Bjerregaard, der undersøger den danske
rolle i demokratiseringsprocessen og
institutionsopbygningen i Baltikum, talte om
Instituttets arbejde i Estland med Instituttets
projektkoordinator og praktikant.
26.09
Kulturinstituttet, Tallinn
Møde med den nye repræsentant for den
Europæiske Kommission
Indledende møde om Europæisk Dag
2012 med den nye repræsentant for
Europakommissionen i Estland, Hannes
Rumm. Deltagelse af repræsentanter fra
europæiske ambassader og kulturinstitutter.
12.12 Europæisk Hus, Tallinn
Julefrokost
Traditionen tro arrangerede Instituttet en
julefrokost for sine studerende, ansatte,
venner og partnere, med det formål at styrke
det sociale sammenhold og på den måde
åbne op for nye og bedre kontakter mellem
de mange deltagende danskere og estere.
15.12 Kulturinstituttet, Tallinn
Kina
Film
Beijing Int’l Film Festival
Officiel dansk deltagelse i den første Beijing
International Film Festival i to kategorier:
Zoomer i ungdomskategorien, og Drømme i
København i dokumentarkategorien.
22.04-29.04 Forskellige biografer, Beijing
Identity Collision
Deltagelse med Kinamand og Fighter i festival
med nordiske film fra de seneste to år.
05.09-14.09 Sunflower, Shenzhen, Guangdong provinsen
19.09-26.09 South China University of Technology, Guanzhou, Guangdong provinsen
Young Audience Film Festival
Deltagelse i EU filmfestival for børn og unge
med Zoomer af Christian Christiansen.
29.09-07.10 Forskellige biografer i Beijing og Shanghai
EU Filmfestival
To Verdener og Kærestesorger af Nils Malmros som dansk deltager i festival for film fra
hvert af de 27 medlemslande.
05.11-30.11 Forskellige biografer i Beijing
19.11-05.12 Forskellige biografer i Chengdu, Sichuan provinsen, og Xi’an, Shaanxi provinsen
Panda Film and TV Fair
Deltagelse i Asiens største kommercielle
filmfestival med to film, Mødet med min far,
Kasper Højhat og Den tid vi har, som begge
vandt en førstepræmie i deres respektive
kategorier.
11.11–18.11 Chengdu Int’l Conference Center, Chengdu, Sichuan provinsen
Nordox 2011
Deltagelse i international dokumentarfestival
med adskillige film, blandt andre Det Røde
Kapel, The Monastery og Drømme i København.
12.11-20.11 Ullens Center for Contemporary Art, Beijing
19.11-04.12 Times Rose Garden III, Guangzhou, Guangdong provinsen
29.11-12.12 Rockbund Art Museum, Shanghai
iDocs
Deltagelse i international dokumentarfestival
med Det Røde Kapel af Lars Brygmann.
05.12-12.12 Language and Culture University, Beijing
DDK årsberetning 2011
Musik
Nephew
Danmarks mest populære rockband på en
eksklusiv turné i Kina i tilknytning til Handelskammerets årlige koncert til indsamling af
støtte til udsatte kinesiske unge.
26.03
Sofitel Wanda, Beijing
29.03
JZ Club, Shanghai
30.03
Yugong Yishan, Beijing
6 pianister
Koncert med moderne klaverrepertoire af 5
studerende fra Musikkonservatoriets solistklasse sammen med professor Niklas Sidelöw.
30.03
Zhongshan Music Hall, Beijing
31.03
Central Conservatory of Music, Beijing
02.04
Tianjin Concert Hall, Tianjin
Cathrine Legardh Quintet
Swing, bebop og evergreens – iblandet
en håndfuld nordiske viser – i den varme,
udadvendte og heftigt swingende afdeling af
jazzen til sikkert akkompagnement af Hugo
Rasmussen, Jakob Dinesen og Francesco Cali.
03.06
Grundlovsreception, Ambassaden, Beijing
04.06
CD Jazz Club, Beijing
05.06-06.06 Kama Love Festival, Beijing
Katrine Madsens Kvartet
Personlig vokaljazz med en af dansk musiks
største og mest indbydende stemmer
akkompagneret af tre uforlignelige musikere.
03.06
CD Jazz Club, Beijing
04.06
Summer Party for Danes, Ambassaden, Beijing
05.06-06.06 Kama Love Festival, Beijing
Martin Jacobsen Quartet
Koncerter med neo-bob saxofonisten Martin
Jacobsen og hans tre internationale musikere
som led i Ninegates Festivalen.
09.09
CD Jazz Club, Beijing
13.09
Peking University, Beijing
Gadedrengene
Gratis koncerter med fem humørfyldte,
sprællevende musikanter på uventede steder
i Beijings gamle bydel.
15.09
Dashilan kvarteret, Beijing
16.09
Gulou kvarteret, Beijing
17.09
Sanlitun kvarteret, Beijing
Percussion con Brio
Lille koncertrække med slagstøjsmesteren
Gert Mortensen med et repertoire af dansk,
kinesisk og amerikansk samtidsmusik.
21.09
Xinghai Concert Hall, Guangzhou,
Guangdong provinsen
23.09
Foshan Music Hall, Foshan, Guangdong provinsen
Guitaristen Jens Bang Rasmussen
Tre solokoncerter med et program bestående
af spansk og dansk musik.
21.09
Foshan Music Hall, Foshan, Guangdong provinsen
23.09
Xinghai Concert Hall, Guangzhou, Guangdong provinsen
Oboisten Max Artved
Den anerkendte musikprofessor var solist i en
lille koncertrække akkompagneret af lokale
musikere med et repertoire af klassiske værker
for obo og strygere.
22.09
Xinghai Concert Hall, Guangzhou, Guangdong provinsen
24.09
Foshan Music Hall, Foshan, Guangdong provinsen
Soundbits
Digitalkunstneren Jacob Sikker Remin med
en lydinstallation, der inddrager en nedlagt
fabrik og lokale kunstnere visuelle arbejder i
et gesamtkunstwerk.
24.09–09.10 Dashalan, Beijing
Klaver og cello duo
Kinesisk turné med pianisten David Lau
Magnussen og cellisten Jacob Shaw til en
række kendte og mindre kendte koncertsale.
15.12
Central Conservatory of Music, Beijing
17.12
Municipal Concert Hall, Xuzhou, Jiangsu provinsen
18.12
Tianjing Concert Hall, Tianjin
20.12
Shenyang Concert Hall, Shenyang, Liaoning provinsen
21.12
Zhongshan Music Hall, Beijing
Teater, dans og performance
Verdensholdet
Poetisk og kraftfuld performance præsentation af dansk elitegymnatik med 24 gymnaster
fra DGIs Verdenshold.
05.03
08.03
12.03
Ambassaden, Beijing
Tianjin Municipal Gymnasium, Tianjin
Nova Art Coordinates, Beijing
Granhøj Dans
To yderst succesfyldte og meget populære
fremførelser af forestilling Dance to Me
On / Off Love baseret på Leonard Cohens
sangskat.
12.09-13.09 Oriental Pioneer Theatre, Beijing
Udstillinger
Tales From the Top of Europe
Fotografen Steen Brogaards smukke udstilling
om Danmark under omstilling mellem fortid
og fremtid.
02.04–17.04 7788 Art Space, Chengdu, Sichuan provinsen
11.05
Ambassaden, Beijing
Jesper Just videoer
Fire forskellige video-installationer af Jesper
Just som det danske bidrag til kunstfestivalen
Caochangdi Photospring 2011.
23.04-21.05 Red Dot Space, Beijing
Crossings
Udstilling med billeder af Ebbe Stub Wittrup
og Camilla Holmgreen, udvalgt af Galleri
Image.
30.04-15.05 7788 Art Space, Chengdu, Sichuan provinsen
Vilde acryler
Udstilling af nye landskabsmalerier af den
unge kunstner Per Adolfsen.
14.05-29.05 Art Labor, Shanghai
Natives: The Danes
Fotografen Charlotte Haslund-Christensens
tankevækkende udstilling om danskere på
Kinas fremmeste fotofestival, PIP.
17.09-26.09 Pingyao, Shanxi provinsen
Feedback til boligområdet
Design installation af duoen Hvass & Hannibal
som det danske bidrag til Beijing Design
Week med udgangspunkt i temaet ’Feedback’
sammen med en række lokale kunstnere,
designere og beboerorganisationer.
24.09–09.10 Dashalan, Beijing
Voices of Khmer Rouge
Omfattende videoinstallation af Jan
Krogsgaard og Thomas Weber Carlsen der
fortæller om skæbner og sårbearbejdning
blandt tidligere soldater i borgerkrigen i
Kampuchea.
22.10–05.11 Amelie Galleri, Beijing
Nordic Photodoc
Udstilling med billeder af Thomas
Lekfeldt og Joakim Eskildsen som led
i en større nordisk præsentation af
dokumentarfotografi.
12.11–28.11 UCCA Center for Contemporary Art, Beijing
03.12–17.12 V Arts Center, Shanghai
41
42
DDK årsberetning 2011
Seminarer, konferencer, gå-hjemmøder og foredrag
Workshop om klassisk klaver
En uges workshop med DKDMs klaverprofessor Niklas Sidelöw for masterclassstuderende.
24.03–01.04 Central Conservatory of Music, Beijing
Skulptur og byrumsindretning
En uges workshop om byrumsindretning i to
byudviklingsområder i Shandong provinsen
med billedhuggeren Bjørn Nørgaard.
10.04-17.04 Central Academy of Fine Arts, Beijing
Dansk samtidsfotografi
Forelæsning om dansk samtidsfotografi
af Beate Cegielska i forbindelse med
Caochangdi PhotoSpring Festival i Beijing og
åbningen af Crossings i Chengdu.
23.04
Three Shadows, Caochangdi, Beijing
28.04
7788 Art Space, Chengdu, Sichuan provinsen
The Architectural Machinery
Tre forelæsninger af arkitekturprofessor
Erik Werner Petersen om arkitektoniske
prototyper og udviklingsmodeller.
Juni
Central Academy of Fine Arts,
Beijing
Dansk kammermusik
En uges workshop og masterclasses med
hhv. Gert Mortensen, Max Artved og Jens
Bang-Rasmussen i tilknytning til koncerter i
Guangzhou og Foshan.
21.09–25.09 Xinghai Conservatory i Guangzhou, Guangdong provinsen
4th Cultural Dialogue
Den fjerde kinesisk-europæiske konference
om kulturpolitik gennemført i regi af EUNIC
og China National Academy of Arts.
24.10-29.10 Centre culturel Abbaye de Neumunster, Luxembourg
Sociale medier og story telling
Forelæsninger og foredrag af kulturanalytikeren Christian Have på tre konferencer om
sociale medier og samfundsudviklingen.
10.11
Institute for Cultural Industries,
Peking University, Beijing
11.11
Young Creative Leadership Conference, Peking University,
Beijing
13.11
Shanghai Global Innovation Conference, Fudan University, Shanghai
International Cultural Industry Forum
Institutlederen om de særlige danske bidrag
til udviklingen af oplevelsesøkonomien,
kunstnerisk, sociologisk og økonomisk.
15.11
Wuzhou Hotel, Beijing
Internationale kulturpolitikker
Institutledelsens deltagelse i international
konference i anledning af Chinese National
Academy of Art's 60 års jubilæum.
15.12
Tibetan Cultural Center, Beijing
Studierejser
Arkitektskolen i Aarhus
Tilrettelæggelse af besøgs- og mødeprogram i
forbindelse med et større samarbejdsprojekt
med arkitektursektionen på Central Academy
of Fine Arts i Beijing.
Maj
Beijing
Odense Teater og No Domain
Tilrettelæggelse af besøgs- og mødeprogram
i forbindelse med indgåelsen af aftaler om
forestillinger på teatre i Beijing.
Juni
Beijing
November Beijing
Litteraturcentret
Tilrettelæggelse af besøgs- og mødeprogram
for Kunststyrelsens Litteraturcenter i forbindelse med Beijing Int’l Book Fair.
24.08-03.09 Beijing
siske gæster, herunder musik ved Katrine
madsen Kvartet.
03.06
Ambassaden, Beijing
Sommerfest
Kulturinstituttet som medtilrettelægger af
den årlige sommerfest for danskere i Kina,
herunder musik og underholdning med
Cathrine Legradth Quintet.
04.06
Ambassaden, Beijing
Danske Uddannelser
Deltagelse i dansk stand på Beijing International Education Fair.
18.06-20.06 Int’l Exhibition Center, Beijing
Kulturkompas
Kulturinstituttet som medudgiver sammen
med Goethe Institut og British Council af
omfattende guide på hhv. kinesisk og engelsk
om udfordringerne med at arbejde med
kunstproduktioner på tværs af kulturskel.
18.11
The Bookworm, Beijing
Dansk vinkel i kulturtidsskrift
Kulturinstituttets medarbejdere, Pei Yan og
Li Yang bidrager med artikler om henholdsvis
dansk arkitektur og dansk jul.
December +30, Beijing
Letland
Andre aktiviteter
Film
Gjentagelsen
Kulturinstituttet som medudgiver af digteren
Jun Fengs kinesiske oversættelse af Søren
Kierkegaards Gjentagelsen på Peoples’ Press.
Januar
Beijing
Berimors
En række danske film blev vist på festivalen.
Ambassade og Institut stillede cykler til
rådighed. Sachs-Bostrups Karla og Katrine
vandt. Det var 5. gang inden for 6 år, at
Danmark vandt.
08.04-10.04 Splendid Palace, Riga
Kina kulturelt set
Et arrangement for alle danske praktikanter
i Beijing: Institutlederen om den kinesiske
filosofiske tradition og hvorledes den ligger til
grund for den samfunds- og personudvikling,
der finder sted i dag.
28.02, 11.09 Ambassaden, Beijing
Danske filmdage i Letland
I samarbejde med den danske ambassade,
Filminstituttet, Rigas byråd, Letlands
Nationale Film Center m.v. blev vist en række
danske film.
15.04-18.05 Biografen K-Suns Riga
EU-China Year of The Youth
Kulturinstituttet som medtilrettelægger af
et åbent-hus arrangement med deltagelse af
danske virksomheder, fødevareproducenter
og modefolk.
11.05
Ambassaden, Beijing
Danske Børnefilmdage
En række danske børnefilm blev vist for
rigensiske børn.
08.05–10.05 K-Suns Riga
Grundlovsdag
Kulturinstituttet som medtilrettelægger af
det årlige åbent-hus arrangement for kine-
Heksen i Cesis
Benjamin Christensens Heksen blev vist ved
et foredrag i forbindelse med Riddertræf i
Cesis Korsidderborg.
21.05
Cesis
DDK årsberetning 2011
Animationsworkshop
Tegnefilms-workshop for lettiske børn.
27.06–01.07 Rite Højskole
Berimors i Pavilosta
I den lille, men voldsomt pittoreske badeby
Pavilosta blev afholdt børnefilmfestival.
Filminstituttet, Kulturinstituttet og ambassade stillede Sachs Bostrups Karla og Katrine
samt særlige cykler til rådighed.
29.06
Pavilosta
Dreyers Jeanne D’arc i Korsridderborg
En sen aften under hvælvet i et korsridderborgstårn vistes Dreyers Jeanne D’Arc på
Historiefilmfestivalen. Institutlederen
indledte.
12.08-13.08 Cesis
Litteratur
Kierkegaard
Lanceringen af Frygt og bæven fortsatte med
en studietur til Kierkegaards fars hjemegn,
en sponsoreret artikel i Rigas Laiks og diverse
aktiviteter baseret på sociale medier. Bogen
er i dag udsolgt fra forlaget.
Januar Jylland, Riga og internettet
Peter Høegs Den Stille Pige
Bogen blev præsenteret ved en kombineret
cirkus/teater/musik begivenhed. En blind
pige fik en ny fløjte i forbindelse med en
indsamling. Efter betydelig omtale gik bogen
direkte som nr. 1 på bestsellerliste.
15.06
Riga
Musik
Baltic Sea Forum for Documentaries
Kulturinstituttet var igen i år medarrangør
af forummet, der har til formål at skabe coproduktioner og styrke dokumentar-sektoren
omkring Østersøen. I samarbejde med EDN,
Lettiske Filmcenter, Baltic Films m.v.
07.09-11.09 Riga
Slutspil
Liga Gaisas film om fire Scleroseramte
danskere, der spiller Beckett, havde premiere
på Arsenals filmfestivalen. Kulturinstituttet
bistod med juridisk, sproglig og logistisk
støtte.
14.09
Riga
Europæiske Sprogdag – Vanvittig Forelsket
I forbindelse med den europæiske sprogdag
vistes Morten Gieses Vanvittig forelsket.
28.09
Kino Suns
Riga Møder
Danske og nordisk baltiske spilfolk,
Transmedia og andre filmfolk mødtes for
at diskutere fremtidigt samarbejde.
I samarbejde med lettisk filmcenter,
Nordisk Ministerråd, First Motion m.v.
23.11-24.11 Riga
Nordic Style
Kulturinstituttet var medproducent på TV
serie (6 nye afsnit) om Danmark og de andre
nordiske lande.
Nov-dec Udsendt over hele Letland via LTV
Det som du ikke ved
Sammen med det lettiske filmmuseum blev
der holdt forelæsning om to Lars Von Trier
film (Forbrydelsens Element og Europa).
03.12, 10.12 Filmmuseum/Splendid Palace, Riga
Frank Pashkevich Koncerter
Den dansk-lettiske kvartet gav koncerter
i Riga. Kulturinstituttet bistod med
arrangement og markedsføring m.v.
15.02, 16.02, 23.11-24.11 Riga
Mikkel Andersen Guitar
Andersen gav to vellykkede og velbesøgte
koncerter i Riga.
10.03-11.03 Valmiera og Riga
Nikolaj Bentzon
Nikolaj Bentzons trio spillede på Klaverfestivalen i Liepaja og Ventstpils. Derudover
afholdtes en natkoncert i det storslåede
Fontaine Palace.
12.03-13.03 Liepaja og Ventspils
KYS
Det danske strygeorkester gav koncert med
populære klassikere.
21.04-25.04 Riga og Salaspils
Kapital på Rigas Ritmi
Som et led i Rigas Ritmi festivalen og i EUNIC
regi blev afholdt en koncert med jazztrioen
Das Kapital.
30.06 Artelis, Riga
Ketil Christensen og Liepajas
Symfoniorkester
Den danske trompetist Ketil Christensen gav
koncerter med Liepaja Symfoniorkester.
22.09-23.09 Liepaja og Ventstpils
Koncert
Med Liepajas Symfoniorkester og danske
dirigenter bl.a. Frans Rasmussen.
Kulturinstituttet assisterede med
Markedsføring m.v.
14.10 Liepaja
Rødovre Concert Band gav koncert i Letland
De danske blæsere under Jørgen Jensen
ledelse henrykkede i Valmiera Kulturhus.
19.10 Valmiera
Teater, dans og performance
War – en Manga Opera
Hotel Pro Forma med Lettiske Opera
Dansk-lettisk Manga Opera. Kulturinstituttet
støttede sammen med ambassaden projektet
i begrænset omfang.
12.09 Riga
Betty Nansen Teatrets og Dailes Teatrets
Kontakts.lv
Det dansk-lettiske teatersamarbejde havde
premiere på tredje samproduktion. Der
blev også afholdt workshop i Danmark og i
Letland. Projektet fokuserede på, hvordan
projektets idégrundlag og metoder direkte
kan anvendes i undervisningen på skoler.
Projektet arrangeredes af Dailes Teatret,
C:ntact og Ladefonden og Afdelingen med en
betydelig bevilling fra EU.
23.11- Dailes Teatret og skoler, Riga,
Frederiksberg og Limbazhi
(I alt 10 forestillinger)
Udstillinger
Marinemaleri Sture
Dansk-lettisk baserede malerier viser
deres versioner af danske flådefartøjer og
grønlandske landskaber.
06.02-25.02 Riga
MultiTalks om flersprogede familier
Dansk-lettiske og andre flersprogede familier
blev afbilledet og portrætteret i små film i
dette EUNIC projekt.
25.09-31.12 Europahuset og på Internettet
Nordic Baltic Designers Events: Whiteout
Som en selvstændig del af Nordic Baltic
Designers vistes Snedkernes Efterårsudstillings fantastiske Whiteout udstilling.
Der blev afholdt oplæg om udstillingen og en
særlig åbning. Kulturinstituttet i samarbejde
med Nordisk Ministerråd.
06.10-30.11 Riga Artspace Riga
Nordic Baltic Designers Events:
Sixteen Steps Closer
16 nye værker med det overordnede tema
“en mere bæredygtig Østersø” skabt af 16
designere fra Norden og Baltikum.
13.10-30.11 Riga Artspace Riga
43
44
DDK årsberetning 2011
Nordic Baltic Designers Events: Sixteen
Designers Retrospective
Cirka 70 værker fra de 16 designere.
13.10-30.11 Artspace Riga
Seminarer, konferencer, gå-hjemmøder og foredrag
Medieetik og Homofobi
Der blev afholdt et seminar om dækningen
af homoseksualitet i de lettiske medier. Det
meget velbesøgte og vellykkede seminar var
arrangeret med støtte fra Sorosfonden.
04.02 Riga
Kunstformidlingsseminar
Igennem et tre dages forløb blev kunstformidling diskuteret i dybden af danske, svenske og
hollandske formidlere, kunstnere og kuratorer. 16.02-19.02 Kim, Riga
Artlab
I samarbejde med Det lettiske Kulturministerium, Artlab DK og de lettiske kreative
forbund afholdtes 4. fase af en række kurser
for at opkvalificere de lettiske kunstnere efter
dansk mønster. Projektet planlægges fortsat.
27.02–29.03 Kulturinstituttet, Riga
60 Spaces
Københavns Stadsarkitekt, Tina Saaby, holdt
workshop som en del af et projekt for at
forbedre strukturelle planlægning i Riga.
06.07
Riga
Koldkrig omkring Østersøen
En 10 lande konference: Heritage from
the Cold War period. Then, now and in the
future om ”Koldkrigskulturarv” blev afholdt
med Johannes Bach som ankermand.
Kulturinstituttet var medarrangør. Det ret
imponerende projekt planlægges fortsat.
09.09-10.09 Riga og Ligatne
MultiTalks – MultiGames…
En workshop om hvordan flersprogethed
manifesterer sig. EUNIC og Letlands
Kulturakademi organiserede.
29.09
Kulturakademiets Gård, Riga
Nordic Baltic Designers Event Pechakucha og
idéudviklingskonference
I forbindelse med de ovenfor nævnte
udstillinger afholdtes en Pechakucha event,
en Masterclass og en projektudviklingskonference i et forløb. I samarbejde med
Nordisk Ministerråd.
13.10-14.10 Riga
Bæredygtig Mode – forretningskoncept
Sammen med Nordisk Ministerråd og Danish
Fashion Institute blev der afholdt workshop
for baltiske modefolk om ovennævnte tema.
24.11
Riga Art Space, Riga
Flersprogethed som vilkår – MultiTalks
I EUNIC regi holdt Institutlederen et foredrag
om erfaringer med at leve i en flersproget
familie.
14.12
CCF, Riga
Workshop for lettiske skolelærere
Der afholdtes workshop for lettiske skolelærere med henblik på at anvende C:ntactmetoder i deres daglige undervisning på
skolerne.
15.12
Limabazhi
Studierejser
DEO
Deo gæstede Instituttet med to grupper.
11.05, 01.06 Riga
Baltikum 20 år efter uafhængigheden
Med Rikke Helms som guide gennemførtes
i alle tre baltiske lande to studieture i
samarbejde med Akademisk Rejsebureau.
05.07-08.07 Riga, Sigulda og Jurmala
15.09-18-09 Riga, Sigulda og Jurmala
VUC Fyn
Hele personalet fra VUC Fyn var på studietur
til Riga og Sigulda.
23.09-26.09 Riga og Sigulda
Andre aktiviteter
Rapport om Transmedia og Copyright i
Østersøregionen
Kulturinstituttet skrev det baltiske input til en
rapport med titlen Guide to Copyright Law
First Motion.
2011
Konsulenthjælp
Kulturinstituttet bistod med konsulenthjælp i
otte tilfælde inden for det juridiske område til
en række danske, lettiske, estiske norske m.v.
kulturinstitutioner.
Hele året
Danskundervisning
I samarbejde med Center for Nordistik.
Hele året Riga
Litauen
Film
International filmfestival Filmens forår –
2011
Filmfestivalen er Litauens største og mest
populære festival. I 2011 blev der vist film i
5 byer. Festivalen blev åbnet med den danske
film Juan, som filminstruktør Kasper Holten
præsenterede personligt for gæsterne. I løbet
af to uger blev der vist over 130 film, bl.a. to
danske – Smukke Mennesker og Nuummioq.
15.03-30.03 Vilnius, Kaunas, Klaipeda, Šiauliai og Panevežys
Landsdækkende projekt Filmbogen 2011 –
Den grimme ælling
Et 10 måneders langt projekt med
skriveværksted, rettet mod ældre skolebørn
og unges skrivefærdigheder og kreative
tankegang. Projektets første fase –
manuskriptkonkurrence – Se dig omkring
og find den, som er anderledes – efter H.C.
Andersens Den grimme ælling. De af juryen
udvalgte manuskripter blev der arbejdet
videre med på skriveværkstedet, og med
bistand fra professionelle filminstruktørers
side blev der lavet 1 min. kortfilm. Projektet
blev afviklet af Filmens forår i samarbejde
med Kulturinstituttet og støttet af Litauens
kulturministerium og Danske Bank.
09.04
Præsentation af manuskripter, Lærernes Hus, Vilnius
15.04-19.04 Skriveværksted, Fluxus ministerija, Vilnius
18.04
Dansk filmaften, Frygtelig Lykkelig, Lærernes Hus, Vilnius
Europæisk filmklub i Panevežys
I samarbejde med Panevežys filmcenter
Garsas er der blevet oprettet en europæisk
filmklub. En gang om måneden bliver der
præsenteret en ny dansk film i klubben.
Filmen Se min kjole af filminstruktør Hella
Joof var den første danske film i serien.
11.04
Kærestesorger
09.05
Frygtelig Lykkelig
06.06
Vanvittig Forelsket
12.09
Klara og Katrine
17.10
To Verdener
07.11
Eksperimentet
12.12
Headhunter
Danske dokumentarfilm for Klaipedas
urbanophile
Initiativgruppen Archicehas fra Klaipedas
arkitektforening, som står bag Urbanophil
debatter, inviterede publikum til visning af
dokumentarserien Cities on Speed, lavet
af Det Danske Filminstitut. Efter visningen
blev der diskuteret de nyeste tendenser i
storbyernes udvikling, samt hvordan man
DDK årsberetning 2011
bør bruge gamle forladte bygninger som
kunsthaller og værksteder.
12.04, 24.05 Cities on Speed og Bogota Change
Kulturnat – Længe leve natten!
En ny tradition, hvor en hel sommernat bliver
afsat til masser af forskellige arrangementer
for både byens indbyggere og gæster. Under
årets kulturnat blev der af Nordisk Råd
præsenteret to danske dokumentarfilm:
Dreams in Copenhagen og The Red Chapel,
og vist under åben himmel.
18.06
Indre gård ved Nordisk kontor, Vilnius
Film – mellem vanvid og tilregnelighed
I august viste Klaipedas biograf spillefilm
under åben himmel, deraf 2 danske, Idioterne
og Vanvittig forelsket.
09.08-30.08 Kulturkommunikationscenter, Klaipeda
Filmcyklus i Klaipeda – Byernes tempo
Klaipedas kulturkommunikationscenter
sammen med Forening for byelskere og
Det Danske Kulturinstitut begyndte en filmcyklus Byernes tempo. Her blev der vist
4 dokumentarfilm af Det Danske Filminstitut
og det nationale tv og radio DR.
15.09
Cairo Garbage
29.09
Mumbai Disconnected
24.11
Shanghai Space
08.12
Bogotà Change
VII International filmfestival for børn
og unge
På den årlige filmfestival for børn og unge
blev der vist film fra 13 lande, hvoraf 6
film var fra Danmark: Cykelmyggen og
dansemyggen, Max Pinlig, Fighter, Karlas
Kabale, Vanvittig Forelsket, Zoomerne.
18.10-24.10 Biografer Pasaka, Skalvija, Vilnius
Filmuge – Celluloid Curtain – Europe’s Cold
War In Film
Et EUNIC Litauen projekt. Dette projekt
bestod af otte film om den kolde krig (196074), som er forberedt af filmkuratorer Oliver
Baumgarten og Nikolaj Nikitin. Filmskabere
fra England, Frankrig, DDR og BRD, Rumænien, Polen, Italien og det tidligere Tjekkoslovakiet har på sin egen måde afsløret forbløffende indsigter i dualiteten i denne epoke.
02.12-08.12 Biograf Multikino, Skalvija, Pasaka, Vilnius
Litteratur
Den første fortællekonkurrence – Mit livs
eventyr
Det Danske Kulturinstitut har i samarbejde
med børnelitteraturafdeling ved Šiauliai
universitet udskrevet en helt ny konkurrence
i Litauen både for børn og voksne, hvor de
skal præsentere en 4-6 min. lang fortælling.
Projektet blev afviklet i 3 led: 1) lokale
seminarer for bibliotekarer og skolelærere,
som skal hjælpe de unge forfattere;
2) foreløbige konkurrencer i Kaunas,
Šiauliai og Klaipeda regioner, hvor de
bedste fortællinger blev udvalgt; 3)
hovedkonkurrence og udnævnelse af vindere.
25.02, 23.03, 25.03 Seminarer i Kaunas,
Šiauliai og Klaipeda
07.04
Radioudsendelse LR2 program Klassisk
09.04
Bykonkurrence i Kaunas,
Børnelitteraturmuseet
09.04, 03.05, 10.05 Bykonkurrence i Kaunas, Šiauliai og Klaipeda
02.06
Hovedkonkurrence med pristildeling, I.Simonaitytes offentlige bibliotek, Klaipeda
Og en gang til – Europa...
Et af landets største forlag Vaga har
genudgivet bogen Europa: historien af N.
Davies. Som led i bogens præsentation blev
der arrangeret en åben diskussion, ledet
af historikere – prof. Rimvydas Petrauskas,
Dr. Algirdas Jakubcionis og journalist Rimas
Bružas, hvor der også blev vist filmen Europa
af Lars von Trier. Hans kontroversielle film
bliver sjældent modtaget med ligegyldighed
af publikum og er et oplagt emne for
polemisk debat.
12.04
Biograf Pasaka, Vilnius
Kulturmagasinets Santara
Magasinets udgave, dedikeret til at markere
20 års jubilæum for Kulturinstituttets
oprettelse i Litauen, præsenterede fælles
dansk-litauiske kultur-, kunst- og samfundsprojekter.
Juni
Vilnius
Musik
International Kristoffer sommerfestival 2011
Indtryk fra Brasilien – koncert med dansk
jazzguitar virtuos Jacob Fischer. Solo jazzkoncert af Jacob Fischer. På programmet var
der dansk, skandinavisk og brasiliansk musik,
og man kunne også høre standard jazz og
Gershwins værker.
26.07
Skt. Katarines kirke, Vilnius
Love’s Philosophy
Markering af 20 års jubilæum for Det
Danske Kulturinstitut i Litauen. Den danske
guitarspiller Volkmar Zimmermann sammen
med de litauiske musikere – solist Nora
Petrocenko (sopran), Dainius Jozenas
(piano), Saulius Astrauskas (slagtøj) og
Vilnius’ kommunes kor Ung musik spillede
en koncert inden for kærlighedstematik. På
programmet var der én europæisk og flere
verdenspremierer af Ib Nørholm, HsuehYung Shen, Faye-Ellen Silverman og Robert
Jürjendal.
19.10
M.K. Ciurlionis’ nationale malerimuseum, Kaunas
20.10
Vilnius’ rådhus
21.10
Multikulturelt center, Kedainiai
Den danske dynamit
Solo klarinetspiller, Finlands rejsende stjerne
Olli Leppäniemi, præsenterede sammen med
Rødovre Concert Band et attraktivt og livligt
program, sammensat af populære værker af
moderne komponister som Tylman Susato,
Adam Gorb osv. Orkesterspillere har også
ledet master classes for elever og studerende
(100 deltagere), som spiller forskellige
blæseinstrumenter.
20.10
Samfundshuset, Panevežys
Koncerttur
Rødovre Concert Band.
20.10
Solokoncert – Some Body
I virkeligheden er Some Body Claus
Beck-Nielsen (1963) – dansk dramatiker,
skuespiller, musiker og forfatter, som har
lavet sit liv til et kunstværk, der ustandseligt
overvejer identitetsspørgsmålet. Some Body
er hovedsanger, -guitarist og sangskriver i
gruppen Claus Beck-Nielsen Memorial, han
bor i København og optræder i mange lande
verden over.
09.11
Vilnius’ læreres hus
Koncert – Veltalende kontrabas
En markant dansk duo, bestående af
kontrabassist Jimmi Roger Pedersen og
saxofonist Fredrik Lundin arrangerede
et unikt projekt sammen med Vilnius’
kommunes Skt. Kristoffers kammerorkester.
Ud over de traditionelle standarder for
denne genre, kunne jazzelskere lytte til
verdenspremiere skrevet af selve Jimmi
Roger Pedersen, som er dedikeret til Vilnius.
18.11
Skt. Katarines kirke, Vilnius
Udstillinger
Vandreudstilling – Det danske ekslibris
I Litauen blev der præsenteret en lille del
af Frederikshavn Kunstmuseets værdifulde
45
46
DDK årsberetning 2011
ekslibrissamling – værker af 25 af de mest
berømte danske ekslibrismestre i det 20.
århundrede.
17.01-15.02 Bibliotek, Birštonas
01.04-30.04 Bibliotek, Naujoji Akmene
Udstilling af dansk grafik 'Tryk på tiden'
Udstillingen (116 værker) var dedikeret
til 100-års jubilæum for de danske grafikkunstneres forening Danske Grafikere.
17.01-15.02 Kulturpalæet, Birštonas
01.04-30.04 Kulturpalæet og By museet, Naujoji Akmene
14.09-20.10 Kulturpalæet, Radviliškis
Užupis' 8. maleri pleinair Christiania –
Užupis
I malerimødet Užupis’ tage, som varede en
uge, deltog der 5 malere fra Christiania og
mere end 20 lokale kunstnere. Festen blev
startet med åbning af Christianias kunstneres
udstilling. Opgaven for mødets deltagere
var at male to lærreder på 80x50 cm i løbet
af fem dage og lave en fælles afsluttende
udstilling af skabte værker. Udstillingen blev
åbnet i Kunstinkubatorens Galera.
21.08-27.08 Užupis, Vilnius
Seminarer, konferencer, gå-hjemmøder og foredrag
Møder med kulturattacheer og repræsentanter fra udenlandske kulturinstitutioner
Årsmøder med fokus på forebyggelse af
vold i familien og mod kvinder. En fælles
kampagne med 20 udenlandske repræsentationer som deltagere blev startet på den
Internationale Kvindedag den 8. marts, og
en gang om måneden bliver der arrangeret
en temadag med filmvisning og uformelle
møder repræsentanter fra litauiske
kvindeorganisationer og foreninger.
24.01, 08.03 USA ambassade, Vilnius
Žemyna (Jordgudinde)
Arkæologiklubben Harja fra Odense museum
er startet på et 3 års projekt for seniorer,
professionelle arkæologer og frivillige, som
skal udføre flere fælles aktiviteter både i
Danmark og Litauen. I februar–marts blev der
afholdt møder med kommende partnere, før
man søgte støtte fra EU Grundtvig program.
Projektet blev startet i sommeren 2011 i
Kaunas.
31.01-01.02 Vilnius og Kaunas
03.03-06.03 Vilnius og Kaunas
03.10-04.10 Vilnius
Bournonvilles balletakademi – International
ballet masterclass
Auguste Bournonvilles balletakademi i
Biarritz, Frankrig (ledet af Henning Høholt)
planlægger at arrangere en uges masterclass
i Litauen i 2012. De er beregnet til litauiske
og udenlandske unge balletdansere.
Undervisere på disse kurser vil være berømte
danske, norske og svenske dansere, balletmestre og pædagoger.
03.02
Møde på M.K. Ciurlionis kunstgymnasium og den danske ambassade, Vilnius
Forum Corporate Social Responsibility
De nordiske ambassader og Handelskammeret stod bag arrangementet, hvor
der blev diskuteret om erhvervslivets sociale
ansvar og langvarige indsats, både individuelt
og korporativt og rettet mod litauiske børn
og unge fra risikogrupper og udsatte for
sociale problemer. Der blev vedtaget fælles
retningslinjer. I denne forbindelse blev der
afholdt et møde mellem arbejdsgruppe
fra Det Danske Handelskammer og
Kulturinstituttet.
04.03
Finlands ambassade, Vilnius
Det Danske Kulturinstitut, Det Danske Handelskammer og Mstislav Rostropovich fond
Kulturinstituttet tog initiativ til et møde
med lederen af M. Rostropovich fond og
statsministerens kone Rasa Kubiliene og
formand for Det Danske Handelskammer
Thomas Rønlev, hvor man drøftede
samarbejdsprogrammer med danske
forretningsfolk og deres støtte til kræftramte
børn og deres pårørende.
15.03, 06.05, 13.06 Kulturinstituttet, Vilnius
Ungdomskonference
Østersøregionens parlament efter EuropaParlamentets model. Konference for
ungdomsledere, arrangeret af Nina Nørgaard,
formand for IUC-Europe. Flere end 90
ungdomsledere og 13 lærere fra 10 lande i
Østersøregionen arbejdede i 5 udvalg efter
forbillede fra Europaparlamentet, hvor de
drøftede og vedtog en række resolutioner,
som de senere præsenterede i det litauiske
parlament Seimas.
28.03-02.04 Lærernes Hus, Užupis gymnasium, Seimas, Komunne, Vilnius
Møde med partnere i Christiania in Art
Projektansvarlig Jesper Boysen og Kulturinstituttet mødtes med partnere i projektet
Christiania in Art: Litauisk kunstmuseum,
Užupis kunstambassadøren og offentlig
institution Ovalas for at drøfte projekt-
konceptet, diverse muligheder for at søge
midler og dets praktiske afvikling.
24.05-26.05 Vilnius
22.08-23.08 Vilnius
Forberedelse til Charity conference
Forberedelsesarbejder og møder med de
danske og nordiske handelskamre, udvalg for
sociale sager i parlamentet i forbindelse med
planlægning af konferencen om velgørenhed
i den brede forstand. Konferencens formål
var at dele den gode erfaring fra nordiske
lande og den daglige praksis, som anvendes
af skandinaver, der arbejder i Litauen.
Konferencens arrangører var Det Danske
Handelskammer, Kulturinstituttet og Det
Nordiske Handelskammer.
19.08
Møde på Kulturinstituttet, Vilnius
29.09, 09.11 Litauens Parlament, Vilnius
Møde for unge fra de nordiske lande –
Nordic Youth Meeting 3
Projektets hovedorganisator Knud Noergaard
(Aalborg ungdomsskole) var på studierejse i
Litauen for at forberede program og vælge
steder for de unges sommerlejr – Møde
for unge fra nordiske lande, som vil foregå
i Litauen i 2012. Målet med rejsen var også
at mødes med partnere og forberede en
ansøgning til fonden for Nordisk Børne- og
Ungdomskomité – Nordbuk.
28.09-30.09 Vilnius, Panevežys og Troškunai
Præsentation af Culture|Futures
Under mødet præsenterede Finn Andersen,
generalsekretær for Kulturinstituttet,
projektet Culture|Futures for institutledere
fra Baltikum og repræsentanter fra litauisk
græsrodsorganisation Ovalas.
21.10
Kulturinstituttet, Vilnius
Møde med Aalborg Ungdomsskole
Møde med Aalborg ungdomsskoleinspektør
Ole Schøler og viceinspektør Vivi Kirch, hvor
samarbejde med Det Danske Kulturinstitut
blev drøftet.
24.10
Kulturinstituttet, Vilnius
Celluloid Curtain – Europe’s Cold War in Film
Dagen før projektets begyndelse,
introducerede Kulturinstituttets gæst, den
danske brigadegeneral Michael Hasselholt
Clemmesens, den kolde krigs periode. Han
holdt oplæg – Arven af den kolde krig:
bemærkninger om direkte og langvarig
påvirkning.
01.12
Vilnius universitet, Vilnius
DDK årsberetning 2011
Studierejser
Studierejse for danske forretningsfolk
Det Danske Kulturinstitut havde lavet
kulturprogram med hovedvægt på litauiskedanske kulturforbindelser for delegationen
og arrangeret møde med formand for Det
Danske Handelskammer.
06.05
Vilnius
Studierejse – de baltiske lande fylder 20 år
Formålet med 8-dages kulturrejse, arrangeret
i samarbejde med Akademisk Rejsebureau,
var at markere jubilæum for de baltiske
landes uafhængighed.
02.07-09.07 Estland, Letland og Litauen
13.09-20.09 Estland, Letland og Litauen
Andre aktiviteter
Dansk sprogkursus
Der påbegyndtes dansk sprogkursus på 2
niveauer – begyndere og avancerede – for 2
grupper (i alt 13 deltagere).
17.01-29.03 Vilnius og Kaunas
TV udsendelsen KTV – TV og filmkøkken
Leder af Det Danske Kulturinstitut Audra
Sabaliauskiene blev interviewet, og
orienterede TV seerne om Instituttets
virksomhed i landet samt fortalte om aktuelle
og fremtidige danske filmprojekter.
13.03
Kanal TV1
Danmarks EU-formandskab
Forberedelse, planlægning og diskussioner
med Danmarks ambassade om
arrangementer i forbindelse med Danmarks
EU-formandskab.
23.09
Møde med den danske ambassadør J. Molde
10.11
Kulturinstituttet, Vilnius
National Radio – Det Danske Kulturinstitut
bliver 20 år
I udsendelsen blev der fortalt om Det Danske
Kulturinstituts aktiviteter igennem 20 år,
de mest synlige afviklede projekter, dansk
kulturpolitik samt Instituttets allerførste
skridt i det uafhængige Litauen, som på
det tidspunkt ikke engang havde fået en
udenlandsk ambassade.
13.10
Litauisk Radio
Det Danske Kulturinstituts 20-års jubilæum
Instituttets mange venner og partnere
fra forskellige kultur- og uddannelsesinstitutioner sagde mange varme ord om Det
Danske Kulturinstituts aktiviteter og rolle i
landets kulturliv.
20.10
Rådhus, Vilnius
Det Danske Kulturinstituts 20-års jubilæum
i Kedainiai
Markeringen blev arrangeret i forbindelse
med jubilæumskoncert Love’s Philosophy
i Kedainiai Multikulturelt center, som er
en af Kulturinstituttets gamle partnere.
Arrangementet blev godt dækket af lokal
presse, TV og radiostation, som lavede et
stort interview med Finn Andersen og Audra
Sabaliauskiene.
21.10
Multikulturelt center, Kedainiai
Co-produktion af dokumentarfilm - I looked
The Wolf Into The Eyes
Dramatisk historie om de baltiske lande i
perioden fra 1940 til 1991 afsløres gennem
en livshistorie af hovedkarakter Albinas
Kentra. Filmens skabere: Baltic Initiative and
Network (Danmark), Kulturinstituttet og
forening for de litauiske skovbrødre
04.11-05.11 Møde, Vilnius
Polen
18.07-24.07 Kino Bajka, Festival for Skandinaviske Film, Darlowo
09.09-18.09 Kino Beskid, Andrychów
21.09-24.09 Kino Polonia, Se-Ma-For International Stop Motion Animation Film Festival, Lódz
26.09-30.09 MOK Sokól, Nowy Sacz
01.10-10.10 Kino Rejs, Slupsk
03.10-07.10 Miejski Dom Kultury, Swiebodzice
10.10-13.10 Kino Wilga, Garwolin
14.10-22.10 Kino Studyjne Swiatowid, Katowice
25.10-05.11 Kino Studyjne, Konin
04.11-12.11 16. Forum for European Cinema Cinergia, Kino Charlie, Lódz
05.12-08.12 Kunstcentret, Wroclaw
Krzysztof Komeda og dansk film
Den afdøde polske jazzkomponist Krzysztof
Komeda komponerede i 60’erne musik til 4
film instrueret af Henning Carlsen. Visninger
af filmene Hvad med os?, Mennesker mødes
og Sult blev efterfulgt af en koncert med
Komedas musik.
28.04 Klub Wytwórnia, Lódz
Film
Formidling af filmpakken forberedt af Det
Danske Filminstitut
Visninger af op til 26 danske spillefilm,
dokumentarfilm og animationsfilm blev
arrangeret i samarbejde med ambassaden
på mindre festivaler og i ikke-kommercielle
biografer i 22 byer over hele landet.
11.04-24.04 Miejsko-Gminny Osrodek Kultury, Baranów Sandomierski
08.04-10.04 Filmatiseret nordisk litteratur, Kino Luna, Warszawa 27.04-03.05 Starówka, Festiwal Filmów NieZwyklych, Sandomierz
06.05-15.05 8. Planete Doc Film Festival, Warszawa
11.05-08.06 Kino Wrzos, Stalowa Wola
13.05-26.05 Kino Pionier, Szczecin
17.05-20.05 Kino 18, Kino pod Baranami, Kraków
18.05-20.05 Kino Mikro, ArchFilmFest, Kraków
21.05-28.05 Kino Studyjne Wrzos, Swiecie
27.05-29.05 Gdansk Universitet, Gdansk
31.05
Swietlica Krytyki Politycznej, Gdansk
06.06-08.06 ArchFilmFest, Center for Contemporary Art Zamek Ujazdowski, Warszawa
06.06-11.06 Gdynia Filmfestival, Gdynia
06.06-27.06 DFK Krutka, Sandomierz
01.07-07.07 Kino Polonez, Skierniewice
18.07-24.07 Kulturfestival for europæiske kunstakademier, Cieszyn
Litteratur
Forfattermøder med Janina Katz
I Polen i november 2010 udkom Janina Katz’
roman Fortællinger til Abram og i januar
2011 et udvalg af digte fra hendes 11 danske
digtsamlinger, oversat af institutlederen.
I den forbindelse blev der arrangeret møder
med forfatteren og oplæsninger fra de
udgivne bøger.
19.01
Biblioteka Slaska, Katowice
20.01 Jagiellonski Universitet, Kraków
25.01
Center for Jødisk Kultur, Kraków
31.01
Institut for Litteraturforskning, Polsk Videnskabsakademi, Warszawa
01.02
Kulturinstituttet, Warszawa
Aften med Inger Christensens poesi
Inger Christensens digte oversat af institutlederen blev læst op af unge polske digtere.
Arrangementet startede med visning af
dokumentarfilmen om digteren, Cikaderne
findes af Jytte Rex.
17.02 Staromiejski Dom Kultury, Warszawa
Read somewhere else
Flere af EUNIC-medlemmerne deltog i
arrangementet forberedt i samarbejde med
Teatr Ochoty, hvis formål var at promovere
læsning og bøger nylig oversat til polsk. Der
47
48
DDK årsberetning 2011
blev læst op af 19 bøger fra 11 lande, bl.a.
romaner af Janina Katz og Mikkel Birkegaard.
16.04 19 forskellige steder i bydelen Ochota, Warszawa
Nordisk litteratur på Warsaw Book Fair
Instituttet præsenterede nordisk litteratur
udgivet i de sidste år i Polen på en stand
arrangeret i samarbejde med den svenske og
norske ambassade, og Lisbet Vestergård fra
Styrelsen for Bibliotek og Medier deltog i en
paneldiskussion om faldende læsning i Polen.
12.05-15.05 Palac Kultury i Nauki, Warszawa
Den internationale oversætterdag
Fejringen af oversætterdagen blev forberedt
af EUNIC Warszawa. Lipszyc-familien med 5
kendte oversættere diskuterede formidlingen
af fremmedsproget litteratur.
30.09
National Galleri Zacheta, Warszawa
Tabu i kunst for børn
Kulturinstituttets projekt om tabuemner
som død, sygdom, vold i familien, sex o.lign.
i kunst for børn blev arrangeret som et
EUNIC projekt med flere partnere, dog med
hovedvægten på nordisk børnelitteratur.
Projektet bestod af en udstilling med bøger
og illustrationer, 10 kunstværksteder for børn
og 18 foredrag og forfattermøder for voksne,
og med forfattere, illustrationer og eksperter:
Dorte Karrebæk, Oscar K., Louis Jensen og
Caroline Sehested fra Danmark, Ulf Nilsson,
Pernilla Stalfelt, Ulf Stark og Janina Orlov fra
Sverige, Svein Nyhus og Dina Roll-Hansen fra
Norge og Timo Parvela fra Finland.
01.10-16.10 The Baltic Culture Center, Gdansk
22.10-20.11 Fundacja Atelier, Warszawa
24.11-11.12 Centrum Kultury Zamek, Poznan
Helle Helle under Fortællingens Festival
I forbindelse med udgivelsen af Helle Helles
roman Rødby-Puttgarden i polsk oversættelse
blev forfatteren inviteret til at deltage i den
internationale Fortællingens Festival.
08.10 Silesia Film Centrum, Wroclaw
Forfattermøder med Jonas T. Bengtsson
I forbindelse med at Jonas T. Bengtssons
roman Submarino blev udgivet i Polen,
var der arrangeret to forfattermøder i
samarbejde med forlaget Czarne.
19.10
Kino Muza, Poznan
20.10
Klub Powiekszenie, Warszawa
Musik
Danske klassiske musikere på festivaler
Instituttet var medarrangør af danske
musikeres optrædener under to festivaler.
Ensemblet ALPHA med Bolette Roed, Peter
Navarro-Alonso og David Hildebrandt,
cembalisten Allan Rasmussen og
akordeonisten Andreas Borregård optrådte
med flere koncerter i 9. Festival Musik i
Paradis i det vestlige Polen, Bolette Roed
spillede solokoncerter under 3. Mazovia
goes Baroque Festival i Warszawa regionen.
Under samme festival dirigerede Lars Ulrik
Mortensen The European Union Baroque
Orchestra
19.08-28.08 Klostret, Paradyz-Goscikowo
18.11 National Filharmonii, Warszawa
08.12
Lochów Paladset, Lochów
09.12
Paladset, Radziejowice
11.12
Polsk Radios Koncertstudio, Warszawa
Cæcilie Norby igen i Polen
Cæcilie Norby med Lars Danielsson, Jacob
Karlzon og Morten Wassard Lund spillede
en koncert under 17. International Jazz at
the Old Town Square festival i Warszawa.
Arrangeret af ambassaden og Instituttet.
20.08 Den Gamle By, Warszawa
Guitarkoncerter med Mikkel Andersen
Mikkel Andersen er en klassisk guitarist, der
spillede solokoncerter på 10. festivalen for
nordisk kultur Nordalia.
10.10
Muzeum Historii Katowic, Katowice
11.10
Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”, Katowice
Dansk musik i Gdansk
Den polske kvartet Prima Vista spillede en
koncert med musik af N.W. Gade og Carl
Nielsen for et publikum af 450 børn og
voksne i Gdansk Filharmoni. Under koncerten
læste en skuespiller op af H.C. Andersens
eventyr.
11.12
Filharmonia Baltycka, Gdansk
The Poster must sing!
En stor udstilling med det 20. århundredets
plakater med særlig vægt på plakater og
kunstnere, som har påvirket markante
udviklinger i plakatkunsten. Der blev vist
350 plakater, hvor 20 var plakater af danske
kunstnere, bl.a. Thor Bogelund, Per Arnoldi,
Finn Nygård, Peter Bysted, Finn Sködt. I
en paneldiskussion deltog Peter Gyllan fra
Danmarks Designskole.
08.05-24.07 National Museum, Poznan
H.C. Andersens eventyr i polsk
bogillustration
Udstillingen er produceret af Kulturinstituttet.
13.05
Szkola Podstawowa nr 109, Warszawa
21.05
Skwer Hoovera, Warszawa
Danske kalkmalerier
Instituttets vandreudstilling om middelalderkalkmalerier fra danske kirker blev skabt
på baggrund af publikationer af prof. Axel
Bolvig og Danmarks Mediemusem i Odense.
Udstillingen ledsagede koncerter under
musikfestivalen for ældre musik On the
Gothic Path i kirker i Pommern.
13.08
Kosciól p.w. Najswietszego Serca Pana Jezusa, Kolbacz
20.08
Kosciól p.w. Sw. Jana Chrzciciela, Stargard Szczecinski
27.08
Kosciól p.w. Wniebowziecia Najswietszej Marii Panny, Pyrzyce
03.09
Kosciól p.w. Niepokalanego Serca Najswietszej Marii Panny, Barlinek
10.09
Muzeum Historii Szczecina, Szczecin
Seminarer, konferencer, gå-hjemmøder og foredrag
Seminar om ophavsrettigheder
Sammenslutningen af polske oversættere af
audiovisuelle materialer stod for et seminar
og værksted om ophavsrettigheder.
05.03 Kulturinstituttet, Warszawa
Udstillinger
Studierejser
Pause i skyggen – malerier af Lech Jankowski
Den polske malerkunstner, komponist og
teaterinstruktør Lech Jankowski skrev bl.a.
musik til de legendariske brødrene Quays
film og til teatret. Han lod sin malerkunst
inspirere af bl.a. H.C. Andersens eventyr.
01.01-31.03 Kulturinstituttet, Warszawa
Raising standards in inner city areas
Engelske lærere fra Wandsworth via LECT.
20.02-26.02 Poznan
Teachers’ Professional Development and
teachers’ Learning
Engelske lærere fra Cheshire East via LECT.
20.02-26.02 Poznan
DDK årsberetning 2011
Lyngby-Taarbæk Messingensemble
Amatørensemblet Lyngby-Taarbæk
Messingensemble spillede tre koncerter
under en studietur til Polen, hvor de bl.a.
besøgte museer og steder forbundet med
Fryderyk Chopin.
05.08
Lokal Uzytkowy, Warszawa
06.08
Park Kultury, Powsin v/
Warszawa
06.08
Kulturfestival i det frie, Skierniewice
Andre aktiviteter
Sprogkurser
Jan-dec
Kulturinstituttet, Warszawa
Awakening of the Summer
Et EUNIC-projekt i forbindelse med Sankt
Hans aften med visninger af europæiske film
og koncerter med rytmisk musik (bl.a. det
dansk-polsk-belgiske band Tres B.) sluttet
af med fælles morgenmad i slotspark kl. 4,
som blev sponsoreret af repræsentationen
af EU Kommissionen. Arrangementet blev
overværet af ca. 2.000 unge mennesker.
17.06-18.06 Center of Modern Art Zamek Ujazdowski, Warszawa
H.C. Andersen Paraden under The European
Day of Language
Fejringen af The European Day of Languages
er et årligt EUNIC projekt, hvis formål er at
promovere tilegnelsen af fremmede sprog.
Udover åbenundervisning i over 20 sprog,
sprogpicnic og city-game, blev der arrangeret
teaterværksteder og optrædener af H.C.
Andersens Paraden bl.a. på Teatr Ochoty og
på landsdækkende tv kanal TVP1.
24.09-30.09 Warszawa Universitet, Kommunebiblioteker, Warszawa
Rusland
Film
Danske filmaftener
Kulturinstituttets filmaftener for danskstuderende og for film- og danskinteresserede.
17.02
Headhunter, Rumle Hammerich
31.03 Ved verdens ende, Tomas Villum Jensen
28.04
Blod i mobilen, Frank Piasecki Poulsen
29.09
Applaus, Martin Zandvliet
20.10
Fri os fra det onde, Ole Bornedal
24.11
Parterapi, Kenneth Kainz
15.12
Julefrokosten, Rasmus Heide
Dansk Filmfestival – Fra Dreyer til vore dage
Dreyer, Filmskolens afgangsfilm og nyeste
danske animationsfilm. I samarbejde med
Tour de Film. Støttet af det Danske Filminstitut og ANIS.
16.03
Porjadok slov
17.03-18.03 Rodina
24.03
Kulturinstituttet, Skt. Petersborg
25.03-26.03 Rodina
31.03-07.04 Rodina
Skt. Petersborgs Universitet for Film og TV
Visning af nyeste danske animationsfilm, for
filmstuderende.
13.04
Skt. Petersborg Universitet
Filmfestivaler i Skt. Petersborg
International Skt. Petersborg Film Festival for
Menneskerettigheder – NADEZHDA (Håbet).
Visning af Eksperimentet, Louise Friedberg.
Fra Det Danske Filminstituts Filmpakke.
12.12
Skt. Petersborg
Litteratur
Litteraturseminar
I forbindelse med det danske statsbesøg i
september. Ida Jessen, Morten Ramsland,
Mette Dalsgaard, Kjeld Bjørnager og Grethe
Rostbøl og en række russiske skandinavister.
Seminaret blev åbnet under overværelse
af HM Dronning Margrethe. Støttet af
Kunststyrelsen og Det Danske Generalkonsulat.
09.09-11.09 Skt. Petersborgs Statsuniversitet
Det læsende Skt. Petersborg
Under denne overskrift præsenterede
Majakovskij Biblioteket gennem hele året
udenlandske forfattere, oversatte såvel som
endnu ikke oversatte, for sine læsere gennem
brochurer og internet-promovering. Danske
forfattere: Kim Leine, Kalak, (endnu ikke
oversat til russisk). Ida Jessen: Det første, jeg
tænker på, (oversat til russisk).
Hele året
Musik
Fra Avantgarde til Vore Dage
I denne 20. og afsluttende musikfestival
inviteredes musikere, som tidligere har
deltaget. Fra Danmark inviteredes de to
unge komponister: Peter Helms og Rasmus
Møldrup med musik til uropførelse, således
Brass and Woodblocs, (jazz quintet), af R.
Møldrup og Music for Strings af P. Helms,
fremført af Eremitagens Kammerorkester,
dirigent Vl. Fanzhil.
19.03
20.03
Polyteknisk Museum
Skt. Petersborgs Philharmonis Lille Sal
Russiske musikskoleelever – dansk romantisk
musik
Musikskoleelever fra Konservatoriets Forskole
under ledelse af professor Schalmann gav
koncerter for danske studierejsende fra
Akademisk Rejsebureau.
12.04
Kulturinstituttet, Skt. Petersborg
25.04
Kulturinstituttet, Skt. Petersborg
02.05
Kulturinstituttet, Skt. Petersborg
04.10
Kulturinstituttet, Skt. Petersborg
18.10
Kulturinstituttet, Skt. Petersborg
Jordans Drive jazzorkester
Den årlige Skt. Petersborg-festival Petro Jazz
med bands fra Rusland, Tyrkiet, Frankrig,
Israel, Indonesien og Finland. Danske
deltagere var det danske jazz/jive-band,
Jordans Drive.
16.07
Peter og Poul Fæstningens udendørs strandscene
Russisk Mandskorkvintet, Kovcheg
Copenhagen Summer Dance 2011 arrangerede i samarbejde med Kulturinstituttet i
Skt. Petersborg en fusionering af moderne
international dans og traditionel russisk
mandskor. Kvintetten Kovcheg (Arken), der
har til huse i Peter og Paul Katedralen i Skt.
Petersborg, optrådte til Dansk Danseteaters
kunstneriske leder Tim Rushtons forestilling.
08.08-14.08 Politigården i København (9 forestillinger)
11.08
Marmorkirken
13.08
Roskilde Domkirke
Danish Underground
Ensemblerne A Key is a Key og Sort Stue
optrådte på de populære Ungdomsspillesteder MOD Club og Vegan Club i Skt. Petersborg og gav også en meget vellykket koncert
og masterclass i en russisk musikskole.
24.11
Musikskole nr. 19, Skt. Petersborg
25.11
MOD Club, Skt. Petersborg
27.11
Vegan Club, Skt. Petersborg
Dansk Orgelkaravane
To danske organister, professor Bine
Bryndorf, det Kgl. Danske Musikkonservatorium, Kristian Krogsøe, Århus Domkirke
og orgelregistrant Ole B. Olesen gav 3
masterclasses for russiske orgelstuderende
og tre koncerter i Nordvestrusland. Støttet af
Dansk Organist og Kantor Samfund.
30.11
Arkhangelsk Filharmoni
03.12
Kondopoga Kunstslot
06.12
Glazunovsalen i Skt. Petersborgs Konservatorium.
49
50
DDK årsberetning 2011
Teater, dans og performance
Russisk Børneteaterfestival Harlekin
Den årlige russiske børneteaterfestival
Harlekin præsenterede Det Fortællende
Teater: Beowulf. Jesper la Cour Andersen og
Troels Kirk Ejsing. Forestillingen blev spillet
to gange og afsluttet med et møde mellem
skuespillerne og deres russiske publikum.
Støttet af Kunststyrelsen og Kulturinstituttet,
Skt. Petersborg.
19.04
Zazerkalje Teatret
Moderne dansetrup Next Zone
Next Zone, med koreograf Lene Boel, deltog
på den årlige festival for moderne dans Open
Look i Skt. Petersborg med forestillingen
Ritual samt en masterclass for russiske
dansere. Støttet at Dansk Kunstråd.
07.07
Teater Litsedei, Skt. Petersborg
Dansk-inspireret performance-projekt
Inspireret af Betty Nansens C:NTACT-koncept
lavede den russiske instruktør, Boris Pavlov
en forestilling med unge skole-afgangselever
under titlen: Jeg rejser (ikke) fra Kirov.
Stykket blev vist under en tre-dages konference: Ungdommen som en ressource for
regionen. Institutlederen deltog i konferencen med foredrag om Danmark.
26.10-30.10 Kirov Universitet og Teater
Udstillinger
Arkitekturudstilling i Bulthaup
Tegnestuen Archi-Do, Skt. Petersborg, viste
møbler af danske og finske design-ikoner,
før disse gik videre til et business-kontor
indrettet af Archi-Do som kontor-galleri i
Moskva. Rundbordssamtale med russiske,
danske og finske designeksperter. Fra
Danmark: Claus Bohm med filmen: Den
magiske orden, en film om dansk design,
1991.
22.03-26.03 Bulthaup Design Gallery
Andreas Koefoed-udstilling
Svetlana Wolders 5-planchers udstilling
om landbrugsreformatoren Carl Andreas
Koefoed. I en landsby ca. 120 km fra Skt.
Petersborg, Torosovo, afholdtes et halvdags
seminar om landbrugets tilstand i går og i
dag med henvisninger til A. Koefoeds virke i
Rusland i det 19. årh.
05.05
Torosovo
Brygger J.C. Jacobsens portræt-pris
Russiske kunstnere blev inviteret med i
Frederiksborg Museums konkurrence
Portræt Nu, 2013. Frederiksborg Museums
direktør Mette Skougaard præsenterede
konkurrencen for ca. 60 russiske kunstnere
og kunstnerorganisationer.
16.06
Kulturinstituttet, Skt. Petersborg
3D-visualisering af Frederiksborg Museum
I anledning af brygger J.C. Jacobsens 200 års
fødselsdag åbnedes en udstilling om bryggeren med fokus på hans liv og betydning for
eftertiden, blandt andet igennem oprettelsen af Det Nationalhistoriske Museum på
Frederiksborg. Der præsenteredes en
3D-visualisering af dele af slottet.
Kulturinstituttet var medarrangør af projektet, der er produceret i Skt. Petersborg af
Force Technology – Rusland og Frederiksborg
Museum. Støttet af Carlsberg Fondet.
02.09-13.11 Frederiksborg Museum
STEDER – Danmark under Forvandling
I anledning af det danske statsbesøg i Rusland.
Udstillingen, Hans Edvard Nørregård-Nielsens
nationale projekt, præsenterede mere end
300 fotografier taget af 14 af Danmarks bedste
fotografer i perioden 2008-2009. Udstillingen
blev åbnet af HKH Kronprins Frederik.
Støttet af Kunststyrelsen og Det Danske
Generalkonsulat.
09.09-02.10 Rosphoto, Skt. Petersborg
Dagmar i Danmark
Udstilling, produceret af Det Kgl. Bibliotek
og skænket til Annichkov Palads i forbindelse
med genbegravelsen i 2006. Nu åbnet som
permanent udstilling i Rotunden.
Hele året
Annichkov Palads
Seminarer, konferencer, gå-hjemmøder og foredrag
Forelæsninger i Rusland
Ved Institutleder samt medarbejdere ved
Kulturinstituttet.
21.03
35 kursister fra Skolen for den tredje alder, Kulturinstituttet, Skt. Petersborg
21.04
35 Akademisk Rejsebureau folk med Th. Køhler, Kultur
instituttet, Skt. Petersborg
05.05
40 russiske studerende ved Statsuniversitets afdeling for Foreign Affairs
10.05
12 danske arkitektinteresserede
(Andreas Trier Mørch), Kultur
instituttet, Skt. Petersborg
11.05
11 danske landbrugseksperter (Lennart Hansen), Kultur-
instituttet, Skt. Petersborg
27.06
04.10
29.11
15 Akademisk Rejsebureau folk med Jon Kyst, Kultur-
instituttet, Skt. Petersborg
40 nye studerende,
Skandivavisk Afdeling,
Herzen Universitetet
Russiske læsere i Centralbiblioteket i Petrodvorets
BIG præsenteret ved forelæsning
Biennale-udstillingen Architecture of St.
Petersburg 2011. I konferencedelen omkring
udstillingen deltog Kai-Uwe Bergmann fra
tegnestuen BIG. Organisation: Fonden PRO
ARTE. Støttet af Det Danske Generalkonsulat
og Det Danske Kulturinstitut i Skt. Petersborg.
19.04-24.04 Ruslands Etnografiske Museum, Skt. Petersborg
Konference om Interkulturel Kompetence
Interkulturel Competence as an Aspect
of Quality Development. Dansk deltager:
Christian Horst, lektor, DPUs afdeling for
Interkulturel Læring. Organisation: Skt.
Petersborgs Efteruddannelses Akademi,
Skt. Petersborgs Udannelseskomite,
KulturKontakt, Østrig og Det Finske
Undervisningsministerium. Støttet af DPU.
12.05
Skt. Petersborgs Efteruddannelses Akademi
Introduktion i nyere dansk dramatik
Forelæsninger ved Birgitte Hesselaa.
16.05
Skt. Petersborgs Statsuniversitet
18.05
Kulturinstituttet, Skt. Petersborg
19.05 Teaterakademiet i Skt. Petersborg
Folkeoplysningskonference
Institutlederen deltog i konference i
Grundtvig-inspireret daghøjskole i Ukraine.
Org. Nina Litvinova, Skt. Petersborg.
21.10-23.10 Kirovograd, Ukraine
Festival Børnenes Dage
Om udvikling af museernes formidling og
kommunikation med fokus på børn og unge.
Konsulent for Kulturarvsstyrelsen i Danmark,
Ida Brændholt Lundgaard, deltog med
foredraget: 'Danske museers inddragelse
i børns skolegang' og en masterclass:
'Museum og kroppens sprog' på det russiske
7. Professionelle Internationale Forum
inden for børnefestivalen, med tilhørende
museumsarrangementer.
23.11
Annichkov Paladset
24.11
Anna Akhmatova Museet, Skt. Petersborg
DDK årsberetning 2011
Studierejser
Storbritannien
Teaching and Learning - Science
Engelske lærere fra Barnet via LECT.
20.02-26.02
Film
Studierejser organiseret af Akademisk
Rejsebureau
Rejseleder var institutleder Rikke Helms.
08.04-13.04 Bag Facaderne
21.04-28.04 Politiken Plus 1
28.04–05.05 Politiken Plus 2
02.07-08.07 Baltikum, 20 år
13.09-20.09 Baltikum, 20 år.
30.09-05.10 Bag Facaderne.
14.10–19.10 Bag Facaderne
Frederiksborgmuseet
Studierejse.
15.06-19.06 Skt. Petersborg
Andre aktiviteter
Dansk Dag i Vyborg
Det Danske Kulturinstitut bragte foredrag
om Danmark og de nyeste animationsfilm
til byen Vyborg, 120 km. nord for Skt.
Petersborg.
13.05
Vyborg Distriktsbibliotek.
Dannebrog-ordenen til Institutlederen
I juli blev institutleder Rikke Helms af den
Kgl. Danske Ambassade informeret om, at
hun pr. 30. juni var blevet tildelt det ærefulde
Dannebrog Ridderkors af HM Dronningen.
16.08
Dannebrog-ordenen blev overrakt til Rikke Helms af ambassadør Tom Risdahl Jensen i Moskva
29.08
Rikke Helms i audiens på Christiansborg for at takke
Portræt-interviews med institutlederen
Moskovskije Novosti og Skt. Petersburg
Vedomosti bragte interviews med Rikke
Helms i anledning at tildelingen af Dannebrog-ordenen. Journalist: Dmitry Tsilikin.
26.08
EU-dag og Nordic Week
Under Nordic Week-festivalen arrangerede
delegerede fra både EU-Kommissionen,
EU-konsulaterne, og Skt. Petersborgs
kulturcentre events, også i fællesskab med
Det Danske Kulturinstitut.
23.09
Skt. Petersborgs Filharmoni, lille sal
24.09
Pressekonferencer
24.09
Kulturinstituttet, Skt. Petersborg
Dansk Film
Danske filmforevisninger i samarbejde med
Edinburgh Universitet.
Sep-dec
Edinburgh Universitet
Max Pinlig
Edinburgh Filmhouse viste i oktober den
danske ungdomsfilm Max Pinlig som led i en
filmuge for landets skoleelever arrangeret af
Centre for the Moving Image. Institutleder
Kim Minke holdt før forestillingen oplæg
om dansk film, dansk skolegang og dansk
familieliv.
27.10
Filmhouse, Edinburgh
Litteratur
Edinburgh International Book Festival
Janne Teller præsenterede sin nyligt oversatte
bog Nothing. Instituttet holder regelmæssige
møder med bogfestivalens ledelse om mulige
danske bøger til festivalprogrammet.
24.08
Edinburgh
Bogklub
Kulturinstituttet har oprettet en bogklub,
hvor medlemmerne læser dansk og anden
skandinavisk litteratur i oversættelse.
Klubben mødes den sidste torsdag i måneden
i Kulturinstituttets galleri.
Månedligt Kulturinstituttet, Edinburgh
Musik
Mikkel Andersen
Den danske guitarist Mikkel Andersen gav
to livlige og velbesøgte koncerter i Skotland
med musik af blandt andre Bach og Aguirre.
07.04
Kulturinstituttet, Edinburgh
08.04
St. Giles Cathedral, Edinburgh
Copenhagen Chamber Ensemble
I de første 8 dage af maj havde Kulturinstituttet arrangeret turné for Copenhagen
Chamber Ensemble i England, Skotland,
og Irland. Kvintetten optrådte bl.a. på
Storbritanniens største musikfestival i
Brighton.
01.05
Kulturinstituttet, Edinburgh
03.05
St. Patrick’s Cathedral, Dublin
07.05
St. James’s Church, Snitterfield, Leamington Spa
09.05
Brighton festivalen, Brighton
Den Danske Horntrio
Kulturinstituttet havde i samarbejde med
Sounds New festivalen inviteret Den Danske
Horntrio til at give koncert i Canterbury, hvor
deres nye CD også blev lanceret. Der blev
spillet musik af Pelle Gudmundsen-Holmgren,
Arvo Pärt, Hans Abrahamsen og G. Ligeti.
24.05
Sounds New Contemporary Music Festival, Canterbury
Ensemble MidtVest Blæserkvintet
Ensemblet formidler et bredt repertoire af
klassisk musik. Til den velbesøgte koncert
blev der spillet kammermusik på et meget
højt niveau.
25.05
Kulturinstituttet, Edinburgh
Jakob Lorentzen og Monica Nørgård Stevns
Pianist Jakob Lorentzen og sopran Monica
Nørgård Stevns var af Kulturinstituttet inviteret til Edinburgh for at spille, først ved
åbningsreceptionen af Guldglasgummirecycling udstillingen og senere ved en
offentlig koncert. Programmet bestod
overvejende af danske sange.
15.06
Royal Botanic Garden, Edinburgh
17.06
Kulturinstituttet, Edinburgh
SHE Trio
Den københavnske trio bestående af Sanne
Graulund, Eva Malling og Benita Haastrup gav
en livlig optræden på Edinburgh Jazz & blues
Festival hvor de underholdt publikum med
deres meget attraktive jazz/pop musik.
25.06
Edinburgh Jazz & Blues Festival, Edinburgh
Offpiste Gurus
Offpiste Gurus bestående af sangeren TrineLise Væring og saxofonspiller og komponist
Fredrik Lundin tog publikum med storm
sammen med Krister Jonsson på guitar,
Thomas Vang på bas og Jeppe Gram på
trommer, da de gav koncert ved Edinburgh
Jazz & Blues Festival.
28.06
Edinburgh Jazz & Blues Festival, Edinburgh
Trio Con Brio Copenhagen
Den danske trio bestående af pianist Jens
Elvekjær, Soo-Jin Hong på violin og Soo-Kyung
Hong på cello gav koncert i Kulturinstituttets
galleri. Programmet bestod af Schubert,
Sjostakovitch og Bent Sørensen.
20.11
Kulturinstituttet, Edinburgh
Teater, dans og performance
Dansk Danseteater på UK turné
Ensemblet gav 19 opførelser på 10 forskellige britiske spillesteder. Kulturinstituttet
var i den forbindelse vært ved to
netværksarrangementer for DDT. De
indbudte var agenter og arrangører fra
dansemiljøet samt anmeldere og journalister.
51
52
DDK årsberetning 2011
18.02
01.03
McRoberts, Stirling
Sheffield Theatre, Sheffield
Out of Balanz
Teatergruppen Out of Balanz spillede, som
en del af Edinburgh Fringe Festival, i to
uger deres forestilling Posthumous Works i
Kulturinstituttets galleri.
16.08-28.08 Kulturinstituttet, Edinburgh
Udstillinger
DHL – Golden Age
Billedkunst-udstilling med værker af DHL
– Rasmus Danø, Rasmus Lütken og Søren
Hüttel. De tre kunstnere producerede en del
af udstillingen på stedet og havde fundet
inspiration i den danske guldalder.
17.12-12.02 Kulturinstituttet, Edinburgh
Textile, Silver and Wood
Udstilling med kunsthåndværk af to
danskere: billedvæver Bente Astrup-Moe og
sølvsmed Sidsel Dorph-Jensen, og to skotter:
tekstilkunstner og designer Joanna KinnerslyTaylor og træskulptør Alisdair McKay.
19.02-15.04 Kulturinstituttet, Edinburgh
Glassgoldrubberandrecycling
Kulturinstituttet præsenterede med denne
udstilling det britiske publikum for 6 danske
kunsthåndværkere, som alle udelukkende
har benyttet genbrugsmaterialer i deres
kunsthåndværk. Udstillingen blev vist i
indgangsbygningen til Edinburghs berømte
botaniske have.
15.06-01.09 Royal Botanic Garden, Edinburgh
3 Danish Jewellers
De tre danske smykkekunstnere Per Suntum,
Kaori Juzu og Castello Hansen viste en
særudstilling med deres seneste arbejder i
Instituttets galleri.
08.09-08.11 Kulturinstituttet, Edinburgh
Tryk på Tiden
Foreningen for Danske Grafikere og Grafisk
Kunstsamfunds 100 års jubilæumsudstilling
med 116 stykker grafik blev vist i Edinburgh.
01.12-09.02 Kulturinstituttet, Edinburgh
Seminarer, konferencer, gå-hjemmøder og foredrag
Textile, Silver and Wood
I forbindelse med udstillingen af samme
navn blev der afholdt Artist's Talk, hvor 3
tekstilkunstnere talte om deres arbejde.
Kunstnerne var Joanna Kinnersly-Taylor (UK),
Margrethe Agger (DK) og Anet Brusgaard (DK).
03.03
Kulturinstituttet, Edinburgh
Nordic Horizons
Kulturinstituttet havde allieret sig med det
skotske parlament, Feisty Production og
de nordiske konsulater i Sydskotland om
at arrangere en serie debatter om politiske
temaer med fokus på den ”Nordiske Model”.
17.03
The Scottish Parliament, Edinburgh
26.08 The Scottish Parliament, Edinburgh
27.10
The Scottish Parliament, Edinburgh
Kulturarv og Penge
Kulturinstituttet og RSA – The Royal Society
for the Encouragement of Arts, Manufactures
and Commerce – en fin 250 år gammel
institution, arrangerede en debat hvis emne
var, hvorledes kulturarven kan finansieres i
økonomiske krisetider.
21.03 Kulturinstituttet, Edinburgh
Kommunernes Landsforening
Social- og Sundhedsudvalget. Oplæg fra Kim
Minke om forskellene mellem Danmark og
Skotland – kulturelt, socialt og økonomisk.
06.04 Edinburgh
Ensemble MidtVests vennegruppe
Oplæg fra institutleder Kim Minke om
forskellene mellem Danmark og Skotland –
kulturelt, socialt og økonomisk.
26.05
Edinburgh
Roskilde Kommune
Ældre- og Omsorgsudvalget. Oplæg fra Kim
Minke om forskellene mellem Danmark og
Skotland – kulturelt, socialt og økonomisk.
27.05
Edinburgh
Region Nordjylland
Sundhedskoordinationsudvalget. Oplæg fra
Kim Minke om forskellene mellem Danmark
og Skotland – kulturelt, socialt og økonomisk.
08.06
Edinburgh
Workshops
Lisbeth Nordskov, Lone Villaume, Gitte Helle
og Ellis Hinz-Berg holdt workshop med
praktisk kunsthåndværk-produktion for børn
og voksne.
10.06-11.06 Royal Botanic Garden, Edinburgh
3 Danish Jewellers
I forbindelse med udstillingen af samme
navn holdt kunstneren Castello Hansen samt
Stephen Bottomley og Stacey Bentley fra
Smykkekunstafdelingen på Edinburgh College
of Arts en Artist’s Talk om smykkekunst.
20.10
Kulturinstituttet, Edinburgh
Odense Kommune
By- og Kulturforvaltningen. Oplæg fra Kim
Minke om forskellene mellem Danmark og
Skotland – kulturelt, socialt og økonomisk.
13.12
Edinburgh
Studierejser
Fåborg Gymnasium
2 klasser fra Fåborg Gymnasium og deres
lærere, i alt 50 personer, besøgte Manchester
og overværede undervisningen på 2
gymnasier i Manchester. Tema: Besøg på
gymnasier i Manchester.
20.03-25.03 Manchester
Kalundborg, Holbæk og Sorø kommune
Alkoholkoordinatorer og sundhedskonsulenter fra de 3 danske kommuner besøgte
4 alkohol forebyggende projekter i Edinburgh.
Tema: Alkohol forebyggende tiltag i Skotland.
28.03-31.03 Edinburgh
Skive Kommune
Kultur- og Fritidsudvalget var på studietur
med henblik på at indsamle viden om
kulturformidling i Skotland. Tema:
Kulturformidling i Skotland.
04.05-07.05 Edinburgh og Sterling
Region Nordjylland
Regionsrådet fra Nordjylland besøgte
hospitaler, kommuner og universiteter i
Skotland med henblik på at få inspiration til
de emner, som falder inden for regionsrådets
interesseområder. Tema: Udkantsområder
samt landdistriktsudvikling.
09.05-13.05 Edinburgh, Aberdeen, Glasgow og Dundee
Region Sjælland
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
fra Region Sjælland besøgte hospitaler,
sundhedscentre samt den skotske
sundhedsstyrelse med det formål at samle
inspiration til deres arbejde i Danmark. Tema:
Det Skotske Sundhedssystem.
23.05-26.05 Edinburgh, Glasgow
Region Nordjylland
Formålet med Sundhedskoordinationsudvalgets studietur var via oplæg fra
sundhedsvæsenet i Skotland at få inspiration
til fornyelse i deres arbejde i Danmark. Tema:
Det Skotske Sundhedssystem.
06.06-09.06 Edinburgh
Velfærdsteknologi
Ældre- og Omsorgsudvalget i Roskilde
Kommune.
27.06-29.06
DDK årsberetning 2011
Forstanderforeningen
Forstanderforeningen tog til London for via
besøg på herberg, krisecentre, børnehjem
og ungdomsorganisationer at indsamle
viden til at udfordre deres eget arbejde
i Danmark. Tema: Arbejdet med udsatte
samfundsgrupper i England.
12.09-16.09 London
Forældrestøtten
Ledelse og personale fra projektet
Forældrestøtten i København besøgte
relevante projekter i Skotland.
Tema: Udsatte børn og familier.
12.09-16.09 Edinburgh
VUC Vestegnen
Ledelse og personale, i alt 90 personer,
besøgte voksenuddannelsessteder i
Manchester og Sheffield. Formålet var at
finde inspiration til deres arbejde i Danmark.
Tema: Voksenuddannelse i England.
12.09-16.09 Manchester, Sheffield
Ålborg Kommune
Det øverste samarbejdsudvalg i Ældre- og
Handicapforvaltningen besøgte innovative
velfærdsaktører og projekter i London.
Tema: Big Society.
26.10-29.10 London
Andre aktiviteter
DGIs Verdenshold
DGIs Verdenshold aflagde besøg i
Lanark, og ca. 40 skoler i regionen satte
i den forbindelse fokus på Danmark.
Kulturinstituttet organiserede relevant
informationsmateriale til skolerne og deltog
med oplæg og information.
15.03-24.03 Lanark
Tyskland
Film
Filmaften: Valhalla Rising
Fremvisning af Nicolas Winding Refns
spillefilm fra 2009. I samarbejde med Det
Dansk-Tyske Selskab i Rhinlandet.
25.01
Kulturinstituttet, Bonn
Filmaften: Kandidaten
Fremvisning af Kasper Barfoeds succesfilm
fra 2008. I samarbejde med Det Dansk-Tyske
Selskab i Rhinlandet.
24.02
Kulturinstituttet, Bonn
Tysk premiere - En familie
Primo marts kom Pernille Fischer
Christensens spillefilm En familie i de
tyske biografer. Instituttet medvirkede til
lanceringen af filmen og fungerede som
mediepartner af den tyske distributør
Tobis, Berlin. I instruktørens rundtur deltog
institutlederen og en anden repræsentant
for afdelingen i Bonn under forpremiererne
i Köln og Essen, hvor Pernille Fischer
Christensen var til stede.
26.02
Biografen Cinenova, Köln
26.02
Biografen Lichtburg, Essen
den i Schweiz bosatte forfatter Lisbeth Brun,
der præsenterede den nye tyske udgave
af sin roman Paradisets have. Bogen er
udkommet hos forlaget aap Verlag i Basel.
Derudover gæstede Lisbeth Brun den 20.
januar også Kulturinstituttet i Bonn for at
præsentere bogen.
18.01
EU-Kommissionens repræsentation, Berlin
20.01
Kulturinstituttet, Bonn
Tysk premiere på Susanne Biers Oscarsucces Hævnen
Kort inden Susanne Biers film Hævnen
kom i de tyske biografer, arrangerede
Instituttet i samarbejde med den tyske
filmdistributør Universum Film, München,
en forpremiere for pressen og særligt
indbudte gæster i biografen Cinenova i
Köln. Samtidig arrangerede Instituttet en
interaktiv quizkonkurrence om Susanne Bier
på hjemmesiden www.dankultur.de med
fribilletter til gratis entré til alle biografer i
Tyskland.
15.03
Biografen Cinenova, Köln
Forfatterlæsning med Helle Helle
Ligeledes i Schweiz er Helle Helle udkommet
på tysk med sin roman Rødby-Puttgarden.
Det er forlaget Dörlemann Verlag i Zürich,
som har stået for den tysksprogede udgave.
Forfatteren præsenterede bogen i Zürich,
på ambassaden i Berlin og i Bonn på
Kulturinstituttet.
28.01
Kulturinstituttet, Bonn
Skandinaviske Filmdage i Bonn
Den årlige nordiske filmfestival Skandinavische Filmtage Bonn, hvor Instituttet igen
var samarbejdspartner, blev gennemført
for tolvte gang. Der blev fremvist en række
nyere film fra de nordiske lande, herunder
fire danske film, deriblandt Louise N.D.
Friedbergs film Eksperimentet. Udover
spillefilmene var Danmark repræsenteret
med to kortfilm.
12.05-19.05 Kinemathek in der Brotfabrik, Bonn
Filmaften: Den du frygter
Fremvisning af Nicolas Winding Refns
spillefilm fra 2009. I samarbejde med Det
Dansk-Tyske Selskab i Rhinlandet.
18.10
Kulturinstituttet, Bonn
Filmaften: Det som ingen ved
Fremvisning af Søren Kragh-Jacobsens film
fra 2008. I samarbejde med Det Dansk-Tyske
Selskab i Rhinlandet.
22.11
Kulturinstituttet, Bonn
Nordisk krimifestival: Mord am Fjord
I samarbejde med det tyske forlag Bastei
Lübbe arrangerede Instituttet for anden gang
en nordisk krimifestival. Der var tale om
tre aftensarrangementer med oplæsninger
ved flere nordiske forfattere. Fra dansk side
deltog Sara Blædel, der har udgivet en række
af sine bøger på tysk hos forlaget.
03.02-05.02 Lübbe Verlag, Köln
Moderne litteraturklassikere fra Danmark
Kulturinstituttet arrangerede den 10.
februar en litteraturaften, hvor den tyske
radiojournalist Klaus Woller læste udvalgte
tekster fra kendte danske forfattere fra
1900-tallet på tysk, herunder Tom Kristensen,
Vilhelm Sørensen, Leif Panduro, Karen Blixen
m.fl.
10.02
Kulturinstituttet, Bonn
Fremstød på Leipzig bogmessen
I samarbejde med ambassaden deltog
Kulturinstituttet i et stort nordisk
litteraturfremstød på bogmessen i Leipzig,
hvor nordisk litteratur blev præsenteret på
fællesstanden Nordisches Forum. Der var
tale om i alt ca. 30 oplæsninger med en lang
række forfattere fra de nordiske lande. Fra
Danmark deltog Janne Teller, Lisbeth Brun,
Annette Herzog og Mette Finderup.
17.03-20.03 Bogmessen, Leipzig
Litteratur
EUNIC-arrangement med Lisbeth Brun
EUNIC Berlin og Europa-Kommisionens
repræsentation i Berlin har siden 2008
arrangeret Europa Literarisch, hvor
der præsenteres litteratur fra EUmedlemslandene. Medio januar blev det
første gang, at en dansk forfatter optrådte
under litteraturarrangementet, tilrettelagt
i samarbejde med Kulturinstituttet. Det var
Præsentation af en dansk klassiker
Under en litteraturaften i afdelingens
lokaler fortalte institutlederen om et af de
mest fremtrædende litterære værker inden
for Det Moderne Gennembrud: Herman
Bangs roman Tine. Arrangementet blev
afrundet med fremvisningen af den danske
filmklassiker Tine fra 1964.
16.06
Kulturinstituttet, Bonn
53
54
DDK årsberetning 2011
Sophus Claussen på tysk
Ultimo maj udkom hos forlaget
Dieterisch’sche Verlagsbuchhandlung den
tyske førsteudgave af Sophus Claussens
romaner Antonius i Paris og Valfart i en
samlet udgave. Dette gav afdelingen
anledning til at arrangere en bogpræsentation med den tyske skribent og litteraturkritiker Peter Urban-Halle fra Berlin, der har
oversat den nye bogudgave og præsenterede
den i forbindelse med arrangementet i Bonn.
28.06
Kulturinstituttet, Bonn
Oplæsning fra H.C. Andersens eventyr
Som led i et omfattende kulturprogram
med titlen Geilenkirchen blickt auf Europa:
2011 Dänemark, hvor EUs lokale afdeling
i byen Geilenkirchen ved Aachen i år satte
fokus på Danmark blev der gennemført
et arrangement for voksne og børn, hvor
skuespilleren Viktor Weiss læste op fra H.C.
Andersens eventyr.
14.07
Borgerhuset Haus Basten, Geilenkirchen
Forfatterlæsning med Lisbeth Brun i Berlin
Medio august udkom den tyske version af
Lisbeth Bruns roman Det du mister. Dette
gav det schweiziske forlag aap i Basel
anledning til i samarbejde med Instituttet og
ambassaden at præsentere forfatteren med
en oplæsningsaften på Fælleshuset i Berlin.
25.08
Fælleshuset – ambassaden, Berlin
Ny bog om København
København – provinsby, metropol, kongehus
og Lille Havfrue lyder den opsigtsvækkende
titel på en ny bog, udgivet af den dansk-tyske
oversætter Ulrich Sonnenberg. Forfatteren,
der har boet i København i mange år og
kender byen særdeles godt, præsenterede
bogen under et arrangement på Instituttet.
Det flot illustrerede bogværk indeholder en
lang række tekster fra bl.a. Erling Jepsen,
Joakim Garff, Per Olov Enquist, Danny Kaye,
Henrik Pontoppidan, J.P. Jacobsen, Kurt
Tucholsky og mange flere.
27.10
Kulturinstituttet, Bonn
Islandske sagaer
I samarbejde med Instituttet for Nordisk
Filologi arrangerede Instituttet en
litteraturaften med fokus på de store
islandske sagaer. Efter introduktion ved
professor Rudolf Simek, ekspert for
oldnordisk litteratur, var der oplæsning fra
Egils saga, Grettis saga m.v. ved den tyske
skuespiller Frank Musekamp.
24.11
Kulturinstituttet, Bonn
Teater, dans og performance
Dansk Danseteater i Leverkusen
Dansk Danseteater gæstede byen Leverkusen
ved Köln, hvor kompagniet optrådte for
ca. 800 tilskuere på den store scene i
kulturcentret Forum. På programmet stod
balletten Love Songs, hvor koreografen
Tim Rushton har skabt et intimt billede af
kærligheden i et jazzet univers. Efter sin
anmelderroste danske premiere ultimo
maj fik opførelsen i Leverkusen sin
Tysklandspremiere.
06.10
Forum, Leverkusen
Udstillinger
To danske kunstnere til international
videofestival
Festivalen Videonale Bonn, som i år fandt
sted for trettende gang, henhører under
de mest renommerede internationale
arrangementer for moderne videokunst
i Tyskland og gennemføres i form af en
omfattende udstilling af videoinstallationer.
Til dette års festival havde en international
jury inviteret 45 kunstnere fra hele verden,
herunder Tonje Alice Madsen og Jane Jin
Kaisen fra Danmark.
15.04-29.05 Kunstmuseum, Bonn
Fotoudstilling med Trine Søndergaard og
Søren Lose
Med titlen Memento viste galleriet Bildkultur
i Stuttgart en udstilling med fotos af
Trine Søndergaard og Søren Lose. Trine
Søndergaard er kendt bl.a. for sin udstilling
Strude på Kunstmuseet i Tønder. En del af
hendes fotografier vistes i Stuttgart. Den i
Berlin bosatte kunstner Søren Lose har i sin
kunst igennem de seneste år beskæftiget sig
indgående med temaer som tid, erindring og
steder.
09.10-20.11 Galerie Bildkultur, Stuttgart
Seminarer, konferencer, gå-hjemmøder og foredrag
Foredrag om Danmark og bogpræsentation
Foredrag om Danmark ved institutlederen
og præsentation af institutlederens
Danmarksbog fra 2010.
11.03
Det Dansk-Tyske Selskab i Harzen, Bad Harzburg
Bilateral kulturdialog i en globaliseret
verden?
Som led i bestræbelserne på at styrke
Kulturinstituttets samarbejde med andre
landes kulturinstitutter, herunder GoetheInstituttet, arrangerede afdelingen en
paneldiskussion med den daværende leder
af Goethe-instituttet i København, Matthias
Müller-Wieferig, og institutlederen om
den bilaterale kulturdialogs fremtid i en
globaliseret verden.
31.03
Kulturinstituttet, Bonn
Foredrag om Danmark
Instituttet gæstede byen Geilenkirchen,
hvor Europa Unionens lokale afdeling i 2011
arrangerede et Danmarksfremstød. I denne
forbindelse var institutlederen inviteret til at
holde et generelt foredrag om Danmark.
07.07
Borgerhuset Haus Basten, Geilenkirchen
Kvindernes kamp
Kvindernes kamp for deres rettigheder
i internationale sammenhænge stod på
dagsorden af et seminar arrangeret af
Internationales Frauenzentrum i Bonn
i samarbejde med Instituttet og andre
partnere. Kulturinstituttet bidrog med
et indlæg om Kvinderettigheder i de
skandinaviske lande.
16.07
Frauenmuseum, Bonn
Det danske kongehus
Institutlederen var inviteret til at holde
foredrag om det danske kongehus.
Arrangement indgik i det omfattende
program om Danmark i 2011. Bag initiativet
stod Europa Unionens lokale afdeling og
aftenskolen VHS Heinsberg.
27.09
Borgerhuset Haus Basten, Geilenkirchen
Den danske velfærdsstat og danskernes
holdning over for EU
I.f.m. et Europa-seminar med 25 deltagere
var institutlederen inviteret til at holde
foredrag om den danske velfærdsstat
og danskernes holdning overfor EU.
Arrangementet var arrangeret af
socialorganisationen Sozialverband VdK
Deutschland e.V. i samarbejde med EUkommissionens informationskontor Europe
Direct i Dortmund og den politiske institution
Konrad-Adenauer-Stiftung.
15.10
Hotel Zum Hallenberg, Bad Fredeburg (Schmallenberg)
Naboen i Norden
Der var stor finale på det omfattende
Danmarksfremstød, som Europa Unionens
lokale afdeling i byen Geilenkirchen har stået
for i 2011. I slutarrangementet indgik et
foredrag ved institutlederen om Danmark –
naboen i Norden.
21.10
Borgerhuset Haus Basten, Geilenkirchen
DDK årsberetning 2011
Kierkegaard i Berlin
Kulturinstituttet inviterede til et foredrag
om Søren Kierkegaards ophold i Berlin i
årene 1841/42. Foredragsholderen Niels
Christensen er uddannet i teologi fra
Københavns Universitet og universitetet
i München og har i de seneste år været
amanuensis ved det teologiske fakultet ved
Bonns universitet.
03.11
Kulturinstituttet, Bonn
Fra Øresund til Balkan og retur
Foredrag ved dr. Peter Mario Kreuter fra
Südosteuropa-Institut i Regensburg om
kulturelle forbindelser mellem Danmark og
Sydøsteuropa i tidernes løb.
17.11
Kulturinstituttet, Bonn
Studierejser
Studietur om alternativ undervisning
En LECT gruppe på syv engelske lærere
fra Cornwall og Leicester City. Studietur
med emnet Alternativ undervisning, og
gruppen besøgte en række skoler og
skolemyndigheder.
20.02-25.02 Div. steder, Köln
Koncertrejser til Dresden og Berlin
Aurehøj Kor og Orkester fra Aurehøj
Gymnasium i Gentofte rejste til Dresden,
hvor der var arrangeret koncerter på bl.a.
ældrehjem og et gymnasium. Derudover
rejste en gruppe på 60 unge musikere fra
Ishøj Musikskole til Berlin og gav koncerter
med både klassisk og rytmisk musik på div.
spillesteder samt på den danske ambassade.
10.04-15.04 Div. steder, Dresden
26.04-30.04 Div. steder, Berlin
Andre aktiviteter
Danskundervisning
Forårssemestret: Dansk for begyndere
– Dansk for øvede I – Dansk for øvede II –
Dansk for øvede III – Dansk konversation.
31.01-18.05 Kulturinstituttet, Bonn
Danmark-udsendelse i tysk TV
I.f.m. den tyske TV-program Planet Wissen
(Planet Viden) blev institutlederen inviteret
som gæst i studiet hos TV-kanalen SWR
(Südwestfunk) i Baden-Baden. Der var
optagelser til et 60 minutters indlæg om
Danmarks omfattende historie, kongehuset,
sociale forhold, dansk køkken, turisme m.v.
Programmet blev udsendt den 18. marts via
flere tyske TV-kanaler.
17.02
Südwestfunk, Baden-Baden
Assistance for dansk TV
I.f.m. en programserie om købesex-branchen
og lovgivningen for TV2 med Karen Thisted
og Suzanne Bjerrehuus som værtinder
havde Koncern TV- og filmproduktion A/S i
København tilrettelagt et program, som
blev optaget i Tyskland, hvor lovgivningen
er anderledes end i Danmark. I denne
forbindelse bistod Instituttet produktionsfirmaet ved tolkning på researchturen.
13.04, 19.04 Div. steder, Köln
Danmark og Kulturinstituttet repræsenteret
på universitetsmesse
Bonns Universitet arrangerede sin årlige
messe Dies Academicus, et ”åbent hus”arrangement, som er rettet mod nuværende
og fremtidige studerende. Afdelingen
deltog i år på den velbesøgte messe med en
informationstand med generelle oplysninger
om Danmark, studieforholdene i Danmark og
Det Danske Kulturinstituts virke.
25.05
Universitetet, Bonn
Dansk forening på tur til Bonn
Den danske forening Club Danmark i Köln/
Düsseldorf-området havde inviteret sine
medlemmer til en tur til Bonn med fokus
på byens historie og kulturliv. Programmet
for gruppen med besigtigelse af byens mest
relevante seværdigheder var udarbejdet
af Kulturinstituttet, og institutlederen
fungerede som guide for de 12 deltagere.
03.07
Div. steder, Bonn
Danskundervisning
Efterårssemestret: Dansk for begyndere –
Dansk for øvede III – Dansk konversation.
29.08-07.12 Kulturinstituttet, Bonn
Dansk Stamcafé
I lyset af afdelingens forstående nedlukning
blev der i november for sidste gang afholdt
Dansk stamcafé. Målgrupperne har i de
senere år været tyskere og herboende
danskere i alle aldre, som ville vedligeholde
hhv. genopfriske deres dansk. Der har sidst
været tale om ca. 15 deltagere, der mødtes
én gang om måneden i instituttets lokaler.
1 gang pr. mån.
Kulturinstituttet, Bonn
Ungarn
Film
Filmfestival i Otthon Kino
I samarbejde med biografen og den svenske
ambassade blev der udvalgt nordiske film
til festivalen. Susanne Biers Hævnen og
Headhunter af Rumle Hammerich repræ-
senterede Danmark.
20.03-23.03 Otthon Kino, Kecskemét
Efterklang
Vincent Moons film An Island om det danske
band Efterklang blev vist på et koncertskib.
24.03 A 38 Skibet, Budapest
Danske film på Budapest Filmfestival
Nordic Lights sektion viste Kasper Holtens
Juan og Thomas Vinterbergs Submarino på
Budapests Titanics Filmfestival.
07.04-17.04 Urania filmteater, Budapest
Budapest Pride
Instituttet formidlede visning af Nicolo Donatos film Broderskab med Thure Lindhardt og
David Dencik under The Rainbow Mission
Foundations festival i Budapest for homoseksuelle.
11.06-19.06 Budapest
Cities on Speed
Garbage Cairo fra DFIs filmpakke blev vist i
forbindelse med, at kulturinstitutionerne i
Kecskemét holdt åbent hus.
18.06
Kulturinstituttet, Kecskemét
Dokumentarfilm om menneskerettigheder
Michael Madsens film Into Eternity blev vist
på den 8. Verzio dokumentarfilmfestival,
arrangeret af Det Centraleuropæiske
Universitet.
11.11
Toldi Mozi, Budapest
13.11
Cirko Mozi, Budapest
Rekvium
Caroline Perjesis dokumentarfilm, A Requiem
For A Foundry, blev vist i Instituttet i
forbindelse med en udstilling.
16.11
Kulturinstituttet, Kecskemét
Litteratur
Europæisk Sprog cocktailbar
i forbindelse med indvielsen af EU Kommissionens repræsentations nye domicil i
Millenáris Park og åbningen af Ungarns
EU-formandskab første halvår af 2011.
17.02
Millenaris Kunstcenter, Budapest
International bogfestival med dansk
deltagelse
Kulturinstituttet havde inviteret Jens Christian
Grøndahl og Lasse Ernst til at repræsentere
dansk litteratur ved bogfestivalen med
temaet Europe as Guest.
14.04-17.04 Millenaris Kunst- og kongrescenter, Budapest
55
56
DDK årsberetning 2011
Piazza Bucarest
Instituttet formidlede, at Piazza Bucarest
af Grøndahl udkom på ungarsk og blev
præsenteret på bogmessen.
14.04
Polar Forlag, Budapest
Carl Th. Dreyer
Paul Schraders bog om Carl Th. Dreyer udkom
på ungarsk og blev præsenteret af filmkritikere.
20.09 Urania Kunstcenter, Budapest
Sprog Cocktailbar
På den internationale sprogdag arrangeredes
sproglege, diskussioner og musiske indslag
med deltagelse af 20 lande.
22.09
Gödör Club, Budapest
Kierkegaard, Heiberg og Den Danske
Guldalder
Andras Nagys bog om Den Danske Guldalder
udkom.
15.12
Forlaget l’Harmattan, Budapest
Musik
Koncerttur
Esbjerg Ungdoms Symfoniorkester.
29.03-03.04
Jazz
Jazzsaxofonisten Christina von Bülow spillede
sammen med europæiske jazzmusikere i
Budapest.
01.04
Silenus Pub, Budapest
02.04
Urania Kunstcenter, Budapest
03.04
IF Zenés Café, Budapest
Carl Nielsen
Karina Hørlyck spillede Carl Nielsen sange i
en international trio under indvielsen af det
af Villum Kann Rasmussen Fonden donerede
center for hjemløse.
03.05 Kecskemét
The Heavy Brass Tuba Quartet
Bestående af danske og ungarske tubaspillere
underholdt under kulturinstitutionernes åbne
hus arrangementer i henholdsvis Budapest
og Kecskemét.
06.05
EuropaPont, Budapest
02.06
Kecskemét
EU barokorkestret
Unge musikere udvælges hvert år til at tage
på turné med barokorkestret, der ledes af
Lars Ulrik Mortensen. Orkestret gæstede
Budapest.
13.05 MOM-Centret, Budapest
VOLT Festivalen
Ungarn inviterede unge talentfulde musiske
mennesker fra EU-landene til at deltage i et
folkemusikstævne i forbindelse med afslutningen af formandskabet. Seks unge deltog
fra Danmark
29.06-02.07 Volt Festivalen, Sopron
Himmerlandsk multikultur i Central- og
Østeuropa
Himmerland bandet besøgte Ungarn på
deres tur i regionen og leverede multikulturel
verdensmusik i samarbejde med organisationen WithoutBorders og Instituttet.
13.09
Szolnok
14.09
Kecskemét
Teater, dans og performance
Teatertur
Kulturskolen Esbjerg, Teater Grundkursus.
29.03-03.04
Skattejagt i bylivet
Den danske kunstnergruppe Rumkammerat
og 4 ungarske kunstnere genopdagede de
skjulte skatte i byen.
20.05-29.05 Budapest
Adam Without
Jens Bjerregård fra Dansekompanier
Mancopy i Aarhus danser og koreografer.
09.10-10.10 MU Teatret, Budapest
Udstillinger
2 X Tre
6 danske grafiske kunstnere i Ungarn.
25.02-10.03 Galleri IX, Budapest
18.06-15.07 Kulturinstituttet, Kecskemét
Safe as Houses
Carina Trabergs collager fremstillet af
bygninger skåret ud af hundreder af fotos,
Carina har taget på steder, hvor hun har boet
og rejst, blev vist i Kecskemét og Budapest.
17.03-30.04 Kulturinstituttet, Kecskemét
08.09-15.10 Det Skandinaviske Hus, Budapest
Venner for livet
Instituttet præsenterede værker af de to
kunstnere Sándor Perjésis og Gyula Pauers.
Sándor flygtede i 1956, mens vennen Gyula
blev i Ungarn.
17.11-16.12 Kulturinstituttet, Kecskemét
Seminarer, konferencer, gå-hjemmøder og foredrag
Teatrets rolle
EUNIC dagen under Forårsfestivalen startede
med en debat om teatrets rolle i en tid med
Reality shows.
02.04 Urania Kunstcenter, Budapest
Kunst i byrummet
Marie Viltoft Polli, kurator af danske Metropolis talte om stedsspecifikke forestillinger,
tilskuerrolle og brug af udvalgte urbane
steder og rum.
28.09
Det Centraleuropæiske Universitet, Budapest
Kierkegaard og Grundtvig
Forfatteren og Kierkegaard eksperten Andras
Nagy holdt foredrag på Lakitelek Højskole
i Højskolens Open University program.
Foredraget blev efterfulgt af en præsentation
af de danske højskoler.
05.10 Lakitelek Højskole, Lakitelek
Koldkrigsseminar
Instituttet inviterede Thomas Wegener-Friis
fra Koldkrigsstudier på Syddansk Universitet
til at deltage i et koldkrigsseminar.
03.11 Det Østrigske Kulturinstitut, Budapest
Studierejser
Thinking Skills in Early Years
Engelske lærere fra Royal Borough of
Windsor and Maidenhead.
20.02-25.02
Andre aktiviteter
Karen Blixen
Instituttets udstilling Karen Blixens liv og værk
blev vist i hovedbiblioteket i Szeged.
01.09-30.09 Hovedbiblioteket, Szeged
Design
Danske designere bidrog med spændende
design i Budapest Design Week.
30.09-09.10 Design Terminalen, Budapest
Markeringen af 1956
1956-opstanden set med den danske
pressefotograf Vagn Hansens øjne.
20.10-11.11 Kulturinstituttet, Kecskemét
Samarbejdet med Kodály Instituttet
Instituttet har hele året haft glæde af
udveksling af unge musikstuderende, idet
Instituttet har haft danske musikstuderende
boende grundet pladsmangel på Kodaly
Instituttet.
01.01-31.12 Kulturinstituttet, Kecskemét
Højskoler og Grundtvig
Instituttet oplever en meget stor interesse fra
ungarere for højskoler og livslang læring.
01.01-31.12
DDK årsberetning 2011
Danskundervisning
Instituttet har hele året undervist i dansk på
2 niveauer.
01.01-31.12 Kecskemét
Børneuger i Instituttet
I samarbejde med Lego og Kompan
arrangerede Instituttet igen børnekulturuger
med film, oplæsninger og leg.
17.01-02.02 Kulturinstituttet, Kecskemét
Aabenraa statsskole
Undersøgte undervisningsmetoder inden for
biologi og musik
21.03-22.03 Budapest og Kecskemét
Espergærde kunstcirkel
Tog på dannelsesrejse til Ungarn.
01.05-06.05 Budapest
Villum Kann Rasmussen Fonden
Indvielse af det af Villum Kann Rasmussen
Fonden donerede Center for hjemløse.
Kulturinstituttet har været samarbejdspartner i projektet.
03.05
Kecskemét
Åbent hus i EUNIC
Instituttet holdt sammen med Det
Rumænske Kulturinstitut åbent hus med
musik og udstillinger.
06.05
Det Rumænske Kulturinstitut, Budapest
Udveksling af børn og unge
Skole- og Behandlingshjemmet Orøstrand
deltog i en europæisk sportsturnering for
børnehjem i Kecskemét Ungarn.
01.08-05.08
Via University College
Studerede undervisningsmetoder i Ungarn
13.09-15.09 Budapest og Kecskemét
Gymnasiebesøg
Aarhus tech.
10.10
Von Trier Interview
Gabor Köves ungarsk journalist og filmkritiker
interviewede Lars von Trier i København.
Interviewet blev i forbindelse med premieren
på Melancholia forsidehistorie i den satiriske
ugeavis Den ungarske appelsin.
15.11 København-Budapest
Juleafslutning
Med danske traditioner for husets venner.
16.12
Kecskemét
Andre lande
Udvekslinger & Job-Swop
Job-shadowing til South Australia,
Australien
KVUC lektorer.
Jan-feb
Studierejser
Studietur for Vestfyn Gymnasiums
bestyrelse
Instituttet i Estland arrangerede studieturen
om det finske skolesystem, med møder i
Helsinki Normal Lyceum, Helsinki Board of
Education og Viikki Teacher Training School.
21.09-23.09 Helsinki, Finland
Andre aktiviteter
Projekt Critical Mess 2 – Keep Green!
Ungdommens projekt. Et langvarigt projekt
for ungdommens udveksling, som startede
i Danmark og blev fortsat i Tyrkiet, hvor 35
unge mennesker fra 5 lande mødtes: Litauen,
Italien, Tyrkiet, Frankrig og Grækenland.
Projektets idé og formål er at tage hensyn
til klimaændringer og økologi. Projektet er
støttet af EU-programmet Aktiv ungdom.
28.04-02.05 Partnermøde, Izmir
05.06-14.06 Izmir, Tyrkiet
Møde for unge fra nordiske lande – Nordic
Youth Meeting 3
Ungdommens projekt. De unge menneskers
møder samler ungdommen fra 10
nordiske lande, og formålet er at fremme
ungdommens ægte kommunikation,
introducere dem for de nordiske landes
kulturer, musik og sprog. Projektet er støttet
af Nordic Children’s and Youth Commitee Nordbuk.
29.05-02.06 Orsa, Sverige
57
58
58
DDK ÅRSBERETNING
årsberetning 2011
2011
DDK
Det Danske Kulturinstituts vedtægter
I Navn og hjemsted
§1
Det Danske Kulturinstitut er en selvejende institution med
hjemsted i København.
Stk. 2
Dets navn er Det Danske Kulturinstitut. Det driver også
virksomheden under navnet The Danish Cultural Institute.
II Formål
§2
Kulturinstituttets formål er i vekselvirkning med udlandet
at oplyse om Danmarks kultur, kunst og samfundsliv til
fremme af den mellemfolkelige forståelse samt at fremme
kendskabet til udenlandsk kultur i Danmark.
Stk. 2
Til opfyldelse af formålet opretter Kulturinstituttet bl.a.
afdelinger i udlandet.
Stk. 3
Kulturinstituttet samarbejder ude og hjemme
med offentlige myndigheder, offentlige og private
virksomheder, institutioner og organisationer samt
enkeltpersoner.
III Organisation
§3
Kulturinstituttets øverste myndighed er repræsentantskabet.
§4
Kulturinstituttets virksomhed ledes af en bestyrelse.
Bestyrelsen påser, at de af repræsentantskabet fastlagte
retningslinjer følges.
§5
Bestyrelsen ansætter en generalsekretær, der forestår den
daglige ledelse af Det Danske Kulturinstitut ude og hjemme.
IV Repræsentantskabet
§6
Repræsentantskabet har indtil 60 medlemmer.
Stk. 2
Til repræsentantskabet kan vælges institutioner, der
beskæftiger sig med mellemfolkeligt samarbejde. De
enkelte institutioner udpeger selv den person, som
institutionen ønsker at lade sig repræsentere ved.
Stk. 3
Enkeltpersoner af betydning for og med interesse for det
kulturelle samarbejde med udlandet kan endvidere vælges
som medlemmer af repræsentantskabet.
Stk. 4
To medlemmer udpeges af og blandt det ansatte
personale, som selv fastsætter valgperioden.
Stk. 5
De politiske partier i Folketinget tilbydes at lade sig
repræsentere med hver et medlem.
Stk. 6
Medlemmer i henhold til stk. 2 og 3 indstilles af
bestyrelsen og vælges af repræsentantskabet.
Stk. 7
Medlemmer, der vælges i henhold til stk. 2 og 3, vælges
for en periode af 4 år.
§7
Repræsentantskabsmøde afholdes en gang om året inden
udgangen af maj måned.
§8
Repræsentantskabsmødet har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af beretning og regnskab
3. Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være bestyrelsen i
hænde senest 10 dage før repræsentantskabsmødet.
4. Godkendelse af de af bestyrelsen indstillede repræsentantskabsmedlemmer
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af formand og næstformand
7. Eventuelt
Stk. 2
Mødeindkaldelse med dagsorden udsendes mindst 14
dage før mødets afholdelse.
Stk. 3
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved
stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Stk.4
Afstemninger foregår skriftligt eller ved
håndsoprækning. Dirigenten afgør, hvorvidt afstemningen
skal være skriftlig eller ved håndsoprækning.
Stk.5
Fraværende medlemmer kan afgive fuldmagt til et andet
medlem eller til bestyrelsen.
Stk.6
Referat af repræsentantskabsmødet udsendes snarest
efter mødets afholdelse.
Indsigelser over for referatet rettes til formanden inden
14 dage efter modtagelsen.
§9
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan afholdes,
når enten formanden eller bestyrelsen ønsker det, eller
mindst 15 repræsentantskabsmedlemmer med angivelse af
dagsorden skriftligt kræver repræsentantskabet indkaldt.
§ 10
Generalsekretæren har ret og pligt til at deltage i
repræsentantskabets møder uden stemmeret.
V Bestyrelsen
§ 11
Bestyrelsen består af 7-9 medlemmer.
Repræsentantskabets formand og næstformand er
henholdvis formand og næstformand for betyrelsen.
Derudover vælges 3-5 medlemmer af repræsentantskabet.
De 2 af personalet udpegede medlemmer af repræsentantskabet er tillige medlemmer af bestyrelsen.
Stk. 2
Bestyrelsens medlemmer, bortset fra de to per­sonaleudpegede, vælges for en periode af 4 år.
Stk. 3
Bestyrelsen udpeges under iagttagelse af reglerne i lov nr.
427 af 13. juni 1990 om ligestilling.
Stk. 4
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningorden.
§ 12
Bestyrelsen varetager på repræsentantskabets vegne den
overordnede ledelse af Det Danske Kulturinstitut.
Stk. 2
Bestyrelsen er ansvarlig for Instituttets økonomiske
dispositioner, herunder at de betingelser og vilkår,
der stilles af de tilskudsgivende myndigheder, bliver
overholdt.
Stk. 3
Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt
stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens
stemme udslagsgivende.
Stk. 4
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4
medlemmer er til stede, inkl. formand eller næstformand.
Stk. 5
Formanden sammmenkalder og leder bestyrelsens
møder. Der afholdes mindst 4 årlige møder. Møde skal
holdes, når mindst 4 medlemmer fremsætter krav herom.
Stk. 6
Generalsekretæren har ret og pligt til at deltage i
bestyrelsens møder uden stemmeret.
VI Den daglige ledelse
§ 13
Bestyrelsen ansætter og afskediger den daglige leder,
generalsekretæren. Generalsekretæren har ansvaret for
den daglige drift i overensstemmelse med Det Danske
Kulturinstituts vedtægter og bestyrelsens instruktioner.
Stk. 2
Generalsekretæren udarbejder oplæg, strategier og
handlingsplaner til bestyrelsen, ligesom han udarbejder
budgetter og regnskab til bestyrelsens godkendelse.
Stk. 3
Generalsekretæren ansætter og afskediger Det Danske
Kulturinstituts øvrige personale i overensstemmelse med
statens løn- og personaleregler.
VII Tegningsret
§ 14
Det Danske Kulturinstitut tegnes af formanden sammen
med generalsekretæren.
Stk. 2
Bestyrelsen kan meddele prokura.
VIII Finansiering
§ 15
Kulturinstituttet modtager tilskud fra Kulturministeriet.
Stk. 2
Endvidere søger Det Danske Kulturinstitut midler fra
fonde, regioner og kommuner.
IX Budget, regnskab og revision
§ 16
Det Danske Kulturinstituts regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2
Det årlige regnskab revideres af en statsautoriseret
eller registreret revisor. Det indstilles af bestyrelsen til
repræsentantskabets godkendelse.
Stk. 3
Det reviderede og af repræsentantskabet godkendte
regnskab sendes sammen med Det Danske Kulturinstituts
årsrapport til Kulturministeriets godkendelse.
X Vedtægter
§ 17
Vedtægterne vedtages af repræsentantskabet og sendes til
Kulturministeriets godkendelse.
Stk. 2
Til godkendelse af forslag om ændring kræves tilslutning
fra to tredjedele af repræsentantskabets tilstedeværende
medlemmer.
XI Kulturinstituttets opløsning
§ 18
Til Det Danske Kulturinstituts opløsning kræves afholdt et
særligt i dette øjemed indkaldt repræsentantskabsmøde,
hvor vedtagelse sker med mindst tre fjerdedele af samtlige
stemmeberettigede medlemmers stemmer. Vedtages
forslag om opløsning, men uden den nævnte kvalificerede
ma­joritet opnås, indkaldes til et nyt repræsen­tant­skabs­
møde, hvor vedtagelse kan ske med tre fjerdedele af de
afgivne stemmer.
Ved opløsning træffes der aftale med Kulturministeriet om
den praktiske og økonomiske afvikling af Kulturinstituttet.
Stk. 2
I tilfælde af Det Danske Kulturinstituts opløsning overgår
dets formue til Kulturministeriet. For Kulturinstituttets
forpligtelser hæfter kun dets tilstedeværende formue.
Hovedkontor
Det Danske Kulturinstitut
Vartov
Farvergade 27 L, 2. sal
DK-1463 København K
Tlf. +45 33 13 54 48
Fax +45 33 15 10 91
[email protected]
Generalsekretær: Finn Andersen
Benelux
Deens Cultureel Instituut/
Institut Culturel Danois
Rue Royale/Koningsstraat 35
B-1000 Brussel/Bruxelles
Tlf. +32 2 2 30 73 26
Fax +32 2 2 30 55 65
[email protected]
www.dkibenelux.org
Institutleder: Klaus Bondam
Det Danske Kulturinstitut er en
selvejende institution, oprettet i
1940 med det formål at skabe dialog,
udveksling og gensidig inspiration
mellem Danmark og udlandet inden for
hele det samfundskulturelle område.
Vi arbejder med et bredt kulturbegreb
i vores aktiviteter.
Brasilien
Instituti Cultural da Dinamarca
Rua Mexico 90, 6 andar, Centro
CEP:20031-141
Rio de Janeiro
Tlf. +55 21 2532 0599
[email protected]
www.dinacultura.org
Institutleder: Maibrit Thomsen
Det Danske Kulturinstitut formidler
kontakter og information mellem
Danmark og udlandet. Kulturinstituttet
er initiativtager eller medarrangør til
kulturelle og mellemfolkelige projekter,
fx udstillinger, koncertturnéer,
konferencer, kunstprojekter, foredrag,
danskundervisning, udvekslinger,
studierejser og seminarer.
Estland
Taani Kultuuri Instituut
Vene 14
EE-10123 Tallinn
Tlf./fax +372 6 46 63 73
[email protected]
www.dankultur.ee
Institutleder: Silvi Teesalu
Et grundlæggende element i Det Danske
Kulturinstituts opbygning og arbejde
er kulturinstitutterne, hvis ledere har et
særligt kendskab til det pågældende
lands sprog og samfundsforhold.
Institutterne har et udstrakt kontaktnet
til institutioner, organisationer og
enkeltpersoner samt regioner og
kommuner i de respektive lande.
Det Danske Kulturinstitut er medlem
af EUNIC.
Kina
Danmai Wenhua Zhongxin
Yang Guang Shang Dong
6, Donsihuan Bellu, Chaoyang Qu
PRC-Beijing 100016
Tlf. +86 10 51 30 71 92
Fax +86 10 51 30 71 93
[email protected]
www.danishculture.cn
Institutleder: Eric Messerschmidt
Letland
Danijas Kulturas Instituts
Marijas iela 13, k.3, 2.
LV-1050 Riga
Tlf. +371 672 899 94
Fax +371 672 882 21
[email protected]
www.dki.lv
Institutleder: Simon Drewsen Holmberg
Litauen
Danijos kulturos institutas
Vilniaus 39/6
LT-01119 Vilnius
Tlf. +370 5 2 12 24 12
Fax +370 5 2 12 26 07
[email protected]
www.dki.lt
Institutleder: Audra Sabaliauskiene
Polen
Dunski Instytut Kultury
ul. Piekna 31/37
PL-00-677 Warszawa
Tlf. +48 22 621 11 20
Fax +48 22 621 13 41
[email protected]
www.dik.org.pl
Institutleder: Boguslawa Sochanska
Rusland
Datskij Institut Kultury
Nab. Reki Mojki 42, of. 38
RU-191 186 Sankt Petersborg
Tlf. +7 812 571 74 66
Fax +7 812 571 70 47
[email protected]
www.dki.spb.ru
Institutleder: Rikke Helms
Storbritannien
The Danish Cultural Institute
3 Doune Terrace
GB-Edinburgh EH3 6Y
Tlf. +44 1 31 2 25 71 89
Fax +44 1 31 2 20 61 62
[email protected]
www.dancult.co.uk
Institutleder: Kim Minke
Ungarn
Dán Kulturalis Intezét
Zimay L. út 4
H-6000 Kecskemét
og
Somlói út 24
H-1118 Budapest
Tlf. +36 76 32 39 23
Tlf./fax +36 76 41 57 90
[email protected]
www.dankultura.org
Institutleder: Hanne Tornøe