INFORMATIONER & PRISER

Transcription

INFORMATIONER & PRISER
August 2011
i forhold til BR10
KONSTRUKTIONER
HVAD MENES DER
IVARSSON
BR10 (Kap. 4.1 stk. 1)
Bygninger skal opføres, så der
opnås tilfredsstillende forhold i
funktionssikkerheds-, holdbarhedsog sundhedsmæssig henseende.
Udførelsen skal være i overensstemmelse med god praksis, og der
skal anvendes materialer, som er
egnede til det aktuelle formål.
Produkterne skal opfylde tidens
normer og give den projekterende
sikkerhed, for at de kan indgå i
byggerier, med en lang holdbarhed uden at skade miljø eller være
sundhedsskadelige for de personer
som opholder sig i bygningerne.
ivarsson a/s, leverer fibercementprodukter, som alle produceres på
ISO 14001 certificerede fabrikker.
ivarsson fibercementprodukter
opfylder de krav der stilles for at
opføre bygninger i henhold til de
forhold som BR10 beskriver i kap.
4.1 stk. 1.
INDEKLIMA
HVAD MENES DER
IVARSSON
Produkterne skal overholde de
grænseværdier, der til en hver
tid stilles for at måtte bruges som
interiør plader, så produkterne ikke
forvolder brugerne af bygningerne
sundhedsmæssige skader.
ivarsson a/s, leverer fibercementprodukter som er formaldehydfrie.
Produkterne er testet iht. AgBBskemaer og afgiver ingen forureninger til indeklimaet.
HVAD MENES DER
IVARSSON
Produkterne skal via deres brandmodstand , yde den sikkerhed der
kræves for at personer kan nå at
evakueres fra brændende bygninger samt beskytte tilstødende
bygninger for brandsmitte.
ivarsson a/s, leverer fibercement
produkter som alle opfylder kravet
til A2-s1,d0 ubrændbare materialer,
som alle kan indgå i brandtekniske
konstruktioner. Ligeledes opfylder
Hydropanel K10 B-s1,d0 fra 12 mm
tykkelse, samt Frontline serien og
cementspån-pladerne Duripanel og
Conchip Klasse 1 beklædning.
BR10 (kap. 6.3.2.1 stk. 1)
Byggematerialer må ikke afgive gasser, dampe, partikler eller
ioniserende stråling, der kan give
anledning til utilfredsstillende sundhedsmæssige indeklimaforhold.
BRAND
BR10 (kap. 5.1. stk. 1)
Bygninger skal opføres og indrettes, så der opnås tilfredsstillende
tryghed mod brand og mod brandspredning til andre bygninger på
egen og omliggende grunde. Der
skal være forsvarlig mulighed for
redning af personer og for slukningsarbejdet. For dyrestalde skal
der sikres acceptable forhold for
dyrene i tilfælde af brand.
ivarsson a/s, Kometvej 36, DK-6230 Rødekro
T +45 73 66 19 99, [email protected], www.ivarsson.dk
Indholdet i denne brochure er udarbejdet og gengivet efter bedste viden og overbevisning. Vi tager forbehold for evt. trykfejl og/eller tekniske ændringer i produkt- og anvendelsesmæssige sammenhænge.
ivarsson produkter