Overtrædelse af Deklarationen Grundejerforeningen

Transcription

Overtrædelse af Deklarationen Grundejerforeningen
ti Garanti Garanti Garanti Garanti Garanti G
Garanti Garanti
anti Garanti Garanti Garanti Garanti Garant
Garanti Garanti Garant
Garanti
ti Garanti Garanti Garanti Garanti Garanti G
Garanti Garanti
anti Garanti Garanti Garanti Garanti Garant
Garanti Garanti Gara
Garanti
ti Garanti Garanti Garanti Garanti Garanti G
Garanti Garant
Garan
Garanti
anti Garanti Garanti Garanti Garanti Garant
Garanti Garanti Garanti
Ga
ti Garanti Garanti Garanti Garanti Garanti G
Garanti Gara
Garanti
Gar
anti Garanti Garanti Garanti Garanti Garanti
Garant Garanti G
Garanti
ti Garanti Garanti Garanti Garanti Garanti G
Garanti G
Garanti
Ga
anti Garanti Garanti Garanti Garanti Garanti
Garant Garan
Garanti GarantiupdateT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT
ti Garanti Garanti Garanti Garanti Garanti G
Garanti Garanti
anti Garanti Garanti Garanti Garanti Garanti
Garant Gara
Gar
Garanti Garanti
ti Garanti Garanti Garanti Garanti Garanti Gara
G
Garanti
an Garanti
anti
an
a
Garanti Garanti Garanti Garanti Garant
Garanti
ti G
Garanti Garanti
ti Garanti Garanti Garanti Garanti Garanti Ga
Gar
Garanti Garanti
anti
tii Garanti Garanti Garanti Garanti Garanti
ti Garanti Garanti
ti Garanti
aranti Garanti Garanti Garanti Garanti G
Garanti Garanti
anti Garanti Garanti Garanti Garanti Garan
Garanti
Garant Garanti Garanti
ti Garanti
anti Garanti Garanti Garanti Garanti G
Garanti Garanti
ivarcem
® 600R – ivarcem® 700T
anti Garanti
aranti
ranti Garanti Garanti Garanti Gar
Garanti
Gara
Garant Garanti
Garanti
ti Garanti
ti Garanti Garanti Garanti Garan
Garanti G
Garanti
Garanti ® 702 – ivarskifer®
VillaCem
anti Garanti
anti
nti Garanti Garanti Garanti G
Garanti
Garant Garanti Garanti
ti Garanti Garanti Garanti Garanti Garanti
Ga
Gar
G
Garanti Garanti
anti Garanti
ti Garanti Garanti Garanti Garanti
Garant Garanti Garanti
ivarsson
a/s yder i henhold til garantibestemmelserne 15 års garanti
ti Garanti Garanti Garanti Garanti G
Garanti G
Garanti
Garanti
på
ivarcem
600R, ivarcem 700T, VillaCem 702 og ivarskifer (I det
anti Garanti Garanti Garanti Garanti
Garan Garanti
Garant Garanti Garanti
følgende
benævnt
Produktet)
ti Garanti Garanti
aranti Garanti Garanti Garanti G
Garanti Garanti
anti Garanti Garanti Garanti Gar
Garanti
Gara
Garanti
Garant Garanti Garanti
I henhold til garantibestemmelserne garanterer ivarsson a/s for,
ti Garanti Garanti
aranti
ranti Garanti Garan
Garanti Garanti G
Garanti Garanti
at de leverede Produkter overholder kravene i normerne EN 494
anti Garanti Garanti Garanti G
Garanti Garanti
Garant Garanti
Garanti EN 492 (skifer), med egenskaber som vejrbestandig
(bølgeplader),
ti Garanti Garanti
ranti
anti Garanti Gar
Garanti
Ga
Garanti G
Garanti
Garanti
tagdækning i en periode på 15 år regnet fra leveringstidspunktet til
anti Garanti Garanti Garanti Garanti Garanti
Garant Garanti
Garanti
ivarsson
a/s forhandlere.
ti Garanti Garanti
anti Garanti G
Garanti Garanti G
Garanti Garanti
ivarsson
a/s garanti dækker køber og enhver efterfølgende ejer af
anti Garanti Garanti
aranti Garan
Garanti Garanti Garanti
Garant Garanti
Garanti
den
ejendom,
ti Garanti Garanti
anti Garanti
Garant Garanti Garanti G
Garanti Garanti hvor ivarsson a/s Produkter er monteret.
anti Garanti Garanti
aranti Garanti
Gar
Garanti Garanti
Garant Garanti Garanti
Skulle
ivarsson a/s Produkter inden for ovennævnte garantiperiode
ti Garanti Garanti
anti Garanti
Gara
Garan
Garanti Garanti G
Garanti
Garanti
vise sig at være behæftet med oprindelige mangler, som kan henføres
anti Garanti Garanti
aranti G
Garanti Garanti Garanti
Garant Garanti Garanti
til produktionsbetingede fejl eller lignende mangler, vil de fejlbehæfti Garanti Garanti
anti Garanti
Ga
Garanti Garanti G
Garanti
tede Garanti
produkter efter ivarsson a/s eget skøn, enten blive udskiftet, udanti Garanti Garanti Garanti Garanti Garanti
Garant Garanti
bedret, Garanti
omleveret eller den fakturerede købspris vil blive refunderet.
ti Garanti Garanti
ranti
anti G
Garanti Garanti Garanti G
Garanti Garanti
anti Garanti Garan
Garanti Garanti Garanti Garanti
Garant Garanti
Garanti
Garantien
er betinget af, at Produkterne er monteret håndværksti Garanti Garanti
ranti
ant Garanti Garanti Garanti G
Garanti
Garanti
mæssigt
korrekt, og at de af ivarsson a/s udgivne vejledninger er
overholdt.
anti Garanti Garanti Garanti Garanti Garant
Garanti Garanti
Garanti
ti Garanti Garanti Garanti Garanti Garanti G
Garanti Garanti
ivarsson
a/s garanti kræver ikke garantibevis.
anti Garanti Garanti Garanti Garanti Garanti
Garant Garanti
Garanti
ti Garanti Garanti Garanti Garanti Garanti G
Garanti Garanti
anti Garanti Garanti Garanti Garanti Garant
Garanti Garanti Garanti
ti Garanti Garanti Garanti Garanti Garanti G
Garanti Garanti
anti Garanti Garanti Garanti Garanti Garanti
Garant Garanti Garanti
ti Garanti Garanti Garanti Garanti Garanti G
Garanti Garanti
anti Garanti Garanti Garanti Garanti Garant
Garanti Garanti Garanti
ti Garanti Garanti Garanti Garanti Garanti G
Garanti Garanti
anti Garanti Garanti Garanti Garanti Garanti
Garant Garanti Garanti
ti Garanti Garanti Garanti Garanti Garanti G
Garanti Garanti
anti Garanti Garanti Garanti Garanti Garant
Garanti Garanti Garanti
ti Garanti Garanti Garanti Garanti Garanti G
Garanti Garanti
anti Garanti Garanti Garanti Garanti Garant
Garanti Garanti Garanti
ti Garanti Garanti Garanti Garanti Garanti G
Garanti Garanti
anti Garanti Garanti Garanti Garanti Garant
Garanti Garanti Garanti
ti Garanti Garanti Garanti Garanti Garanti G
anti Garanti Garanti Garanti Garanti Garant
Garanti Garanti Garanti
ti Garanti Garanti Garanti Garanti Garanti G
Garanti Garanti
anti Garanti Garanti Garanti Garanti Garant
Garanti Garanti Garanti
ti Garanti Garanti Garanti Garanti Garanti G
Garanti Garanti
15 års garanti på
bølgeplader og skifer
Garantibestemmelser
1. Denne garanti er udstedt af ivarsson a/s,
og omfatter den til enhver tid værende ejer
af ejendommen, hvor et produkt omfattet
af denne garanti er monteret (herefter
benævnt Ejer). Garantien omfatter kun
produkter, der er anvendt i Danmark. Denne
garanti gælder ud over de rettigheder, som
Ejeren måtte have efter dansk ret.
2. Denne garanti omfatter ivarcem 600R,
ivarcem 700T, VillaCem 702, ivarskifer
egenskaber som vejrbestandig tagdækning i 15 år (herefter benævnt Produktet).
Garantiperioden er gældende fra ivarsson
a/s levering til ivarsson a/s forhandler.
Garantien omfatter alene fibercement
Produkter. Tilbehør så som skruer, stormklammer, lysplader, ventilationsdele, udluftningshætter, tætningsbånd, vindafvisning, skotrendebånd, isorør, zinkprodukter,
fuglegitter og lignende er ikke omfattet af
denne garanti.
3. Denne garanti gælder kun, hvis Produktet er monteret håndværksmæssigt korrekt, samt i overensstemmelse med den af
ivarsson a/s til enhver tid gældende monteringsvejledning, samt TræBB01 – Lægtning af tag (udgivet af Trævarebranchens
Oplysningsråd) samt under iagttagelse af
de af ivarsson a/s til enhver tid udarbejdede vejledninger.
4. Tagbeklædninger nedslides ligesom alle
andre byggematerialer over tid. I forbindelse med vurderingen af om Produktet er
behæftet med en oprindelig mangel, tages
der blandt andet hensyn til Produktets
alder, påvirkning fra vejrlig samt i hvilket
miljø Produktet er monteret.
Farveændringer, farvenedslidning og afskalning af maling kan forekomme som
følge af vejrlig og andre påvirkninger.
Farveændringer, farvenedslidning og afskalning af maling senere end 3 år efter
Produktet er leveret, anses som en naturlig
følge af påvirkning af vejrlig, og er ikke omfattet af ivarsson a/s garanti.
Garantien omfatter derudover ikke misfarvning, salpeterudslag eller lignende.
Garantien dækker alene oprindelige fejl
eller mangler ved Produktets egenskaber
som vejrbestandig tagdækning, der kan
henføres til fremstillingen af Produktet, og
garantien omfatter således eksempelvis
ikke:
a. Skader som følge af fejlagtig anvendelse eller håndtering af Produktet.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k. Skader som følge af fejlagtig opsæt- ning eller opbevaring såvel før som under opsætningen af Produktet.
Skader som følge af transport.
Skader som følge af fejl ved den underliggende tagkonstruktion.
Skader som følge af færdsel på taget.
Skader som følge af lynnedslag, storm eller anden force majeure.
Skader som følge af anvendelse af maling, opløsningsmidler eller rengøringsmidler.
Skader som følge af sætninger eller konstruktionsmæssige bevægelser.
Skader som følge af tryk eller stød uanset årsag.
Skader som følge af ethvert unormalt aggressivt miljø.
Skader som følge af alge- og mos-
vækst på Produkterne
5. Såfremt Ejeren kan bevise, at Produktet er behæftet med en oprindelig mangel,
dækker garantien efter ivarsson a/s valg,
enten:
a.
b.
c.
d.
Udskiftning af de mangelfulde Produkter, heri inkluderet de direkte arbejdsomkostninger ved nedtagning og oplægning.
Afhjælpning af de mangelfulde Produkter, herunder maling eller enhver
anden afhjælpning som ivarsson a/s måtte finde formålstjenlig.
Refundering af den fakturerede
købs- pris, eller
Såfremt Produkterne ikke er monteret, ret til at foretage omlevering.
ivarsson a/s er kun forpligtet til at udskifte,
male eller på anden måde foretage afhjælpning af de mangelfulde Produkter.
Der kan derfor forekomme ændringer i dimensioner, farver osv., i forhold til de mangelfri Produkter, der ikke er udskiftet. Dette
er ingen mangel og er derfor ikke dækket
af ivarsson a/s garanti.
Enhver udskiftning, maling eller anden
afhjælpning må kun foretages af ivarsson
a/s, eller efter forudgående aftale med
ivarsson a/s.
6. Garantien dækker ikke skader på andet end Produkterne. Skader på personer,
løsøre, tilbehør, fast ejendom eller dele
heraf er ikke omfattet af garantien. Endvidere dækkes indirekte tab og/eller driftstab,
herunder tabt fortjeneste ikke af garantien.
Denne garanti og de forpligtelser, som er
anført heri, udgør det maksimale omfang
af selskabets ansvar i relation til ethvert
ivarsson a/s, Kometvej 36, DK-6230 Rødekro
T +45 73 66 19 99, [email protected], www.ivarsson.dk
tab, eller enhver skade som Ejeren måtte
lide.
7. Hvis en Ejer ønsker at rejse et krav i
henhold til garantien, skal Ejeren inden
for 30 dage fra det tidspunkt, hvor fejl eller
mangler med rimelighed er blevet synlige,
skriftligt reklamere til ivarsson a/s. Reklamation skal ske via gældende reklamationsformular på ivarsson a/s hjemmeside:
www.ivarsson.dk.
Ved mangelfuld eller ukorrekt udfyldelse af
reklamationsformular forbeholder ivarsson
a/s sig ret til at viderefakturere udgifter til
en eventuel besigtigelse, såfremt denne
kunne være undgået ved korrekt registrering.
Reklamationen skal indeholde oplysninger
om opsætningssted, montagetidspunkt, foto
af manglen, kontaktoplysninger (herunder
telefonnummer og gerne e-mail adresse),
kopi af købsfaktura, beskrivelse af fejl eller
mangler samt andre oplysninger, som er
nødvendige for, at ivarsson a/s med rimelighed kan undersøge, om Produkterne er
behæftede med oprindelige mangler.
Ved indgivelse af reklamation giver
Ejeren tilladelse til, at ivarsson a/s kan
besigtige ejendommen, hvor Produkterne
er monteret, samt at ivarsson a/s må fotografere ejendommen, hvor Produktet er
monteret. Såfremt ivarsson a/s nægtes
adgang til at besigtige Produkterne, vil reklamationen blive afvist, og vil ikke være
dækket af ivarsson a/s garanti.
ivarsson a/s har ret til at nedtage nogle af
de monterede Produkter med henblik på,
at få undersøgt om Produktet er behæftet
med en oprindelig mangel. ivarsson a/s
afholder omkostninger til nedtagelse og
undersøgelse af Produkterne, og ivarsson
a/s sørger for, at der bliver monteret nye
Produkter til erstatning for de Produkter,
som er nedtaget. Som følge heraf kan der
forekomme ændringer i dimensioner, farver osv. i forhold til de Produkter, der ikke er
udskiftet. Dette er ikke en mangel, og er
derfor ikke dækket af ivarsson a/s garanti.
8. Enhver tvist med tilknytning til denne
garanti er underlagt dansk ret.
Enhver sag skal anlægges ved en dansk
domstol iht. Retsplejelovens regler.
Gældende fra 1. august 2011
ivarsson a/s

Similar documents