Oplæg af Anders Højgård Petersen

Transcription

Oplæg af Anders Højgård Petersen
3.4.2013
Effektdrevet udvikling af klinisk
overblik
Henrik Louw Møller
Vicedirektør
Effektdrevet innovation
Sådan laver vi procesinnovation og effektdrevet
forskning
Hurtigere og sikkert patientforløb og længere tid hos
patienterne
Øget tilfredshed hos patienter og personale
Tæt samarbejde mellem sygehus, RUC og Imatis
1
3.4.2013
Formålet med effektdrevet innovation
Erkendelse af behov for tættere kobling mellem
brugere og teknologi i forhold til at sikre:
• Bedre overblik og indsigt
• Effektivitet
• Sikkerhed i takt med mere avancerede indgreb
på svagere patienter
• Patient empowerment
Formålet med effektdrevet innovation
Også en erkendelse af behovet for at inddragede
brugere som skal anvende teknologien i klinikken.
Indlysende?
Det er ikke altid en realitet, når der implementeres nye
it-systemer på de danske sygehuse.
Erfaringerne viser, at de effekter, kunden ønsker at opnå
ved at bruge og indføre et system, er typisk i fokus i de
tidlige stadier af et it-projekt, men synes derefter ofte at
blive erstattet af et fokus på tekniske specifikationer.
Jesper Simonsen (professor fra RUC), Forskningsresultater om effektdrevet it-udvikling.
2
3.4.2013
Awareness
Antagelse >> Graden af selvledelse hos klinikere er
steget og stigende >> kræver awareness:
”the understanding of the activities of others which
provides a context for your own activity”.
Udfordringer
1. Asynkrone tværfaglige patientforløb
2. HIS (Health Information system) skal også
understøtte mikroprocesser
Craig E. Kuziemsky & Lara Varpio (2011),A model of awareness to enhance our understanding of interprofessional collaborate care delivery and
health information system design to support it, in International Journal of Medical Informatics.
Formålet med effektdrevet innovation
Et forskningsprojekt, hvor der er fokus på udvikling af klinisk evidens –
altså bevis på samspillet mellem IT, organisationsprocesser og
sundhedsfaglighed.
3
3.4.2013
KLINISK OVERBLIK
- på udvalgte afdelinger
Klinisk Overblik
4
3.4.2013
Klinisk Overblik
Effekt mål
•
•
•
•
•
•
Overblik over afdelingens patienter/opgaver
Tid til kerneydelsen
Sikkert patientforløb
Bedre arbejdsmiljø
Bedre læring/ vidensdeling
Høj tilgængelighed
Erfaringer på udvalgte afdelinger
- Klinikerne finder tavlerne (dry-erase whiteboards) vigtige.
- Sygeplejerskerne vurderede, at få det største udbytte af ved
de elektroniske tavler.
- Tavlerne betød at informationer i højere grad var til stede ved behov.
- Andre faggrupper oplevede ikke samme positive udvikling i skiftet
fra gammeldags whiteboards til elektroniske whiteboards.
- En sammenhæng mellem graden af
anvendelse og oplevelse af klinisk
overblik.
Morten Hertzum (2011), Electronic emergency-department whiteboards: A study of clinicians’ expectations and experiences,
in International Journal of Medical Informatics, vol. 80.
5
3.4.2013
Efter implementering af kliniske overblikstavler og software på
pc’ere viser tidsstudier, at sygeplejerskerne på akutafdelingen
har øget tiden bed-side (warm hands) med 11% - point
svarende til 44 minutter pr vagt.
Baggrunden af en bedre ”distribution of coordination”, bl.a.
fordi det ikke var nødvendigt hele tiden at gå fordi den
koordinerende sygeplejerske for at få opdatering om
indkommende patienter.
Uindfriet potentiale
Lægernes tidsanvendelse
var uændret
Lægerne anvender 59% af deres tid til konferencer
Jesper Simonsen & Morten Hertzum (2012), Real-Use Evaluation of Effects: Emergency Departments aiming for ”Warm Hands”
6
3.4.2013
Mere tid med patienterne
Det er muligt at implementere et nyt IT-system i et
sikkerhedsmæssigt kritisk miljø samtidig med at
systemet blev udviklet.
Der er således evidens for, at implementere klinisk
overblikstavler vha. brugerinddragelse og effektdrevet
udvikling af systemet.
Forudsætningerne er:
1. at brugerne inddrages på et tidligt tidspunkt
2. at implementeringsgruppen opsamler brugernes
ønker og behov i en iterativ proces
3. at softwareudviklerne løbende udvikler systemet
R. Rasmussen, B. Fleron, M. Hertzum and J. Simonsen (2010), Balancing Tradition and Transcendence in the Implementation of
Emergency-Department Electronic Whiteboards, in J.Molka-Danielsen, H. W. Nicolaisen, and J. S. Persson (Eds) (2010), Selected
Papers of the Information Systems Research Seminar in Scandinavia.
KLINISK KOMMUNIKATION
- full scale på Nykøbing Falster Sygehus
7
3.4.2013
Forskningsprojekt
På et veldokumenteret grundlag, at forbedre klinikernes overblik
i relation til de daglige arbejdsopgaver omkring patienterne.
Research spørgsmål
• Kan overblikssystemet forbedre kommunikationen og
patientforløb på tværs mellem afdelinger
• Forbedres kommunikation ved brug af mobile enheder
• Kan it løsninger håndtere mundtlige og skriftlige beskeder med
øget sikkerhed til følge
• Kan koordinering mellem flere involverede parter forenkles
vha. it teknologi
• Kan det bevises at it løsninger højner patientsikkerhed og sikre
bedre patientforløb
Organisation 1. januar 2013
Sygehusledelsen
Administration
Akutafdelingen
Anæstesi/intensiv/OP
(Arne Cyron)
Arbejdsmedicin
Akutafdelingen
Arbejdsmedicin
Geriatri
Gynæklogi/Obstetrik
Intern medicin
Kirurgi
Ortopæd-kirurgi
Pædiatri
Drift og service
Ortopædkirurgi
(Arne Cyron)
(Pia Bruun Madsen)
Radiologi
Klinisk biokemi
Fysioterapi/Ergoterapi
(Pia Bruun Madsen)
8
3.4.2013
Fokus på kommunikation
Implementering af kliniske overblikstavler på hele
Nykøbing Falster Sygehus
•
•
•
•
Projektorganisation – Styregruppe
45 store elektroniske whiteboards
Software
Mobile enheder
Klinisk overblik
2 superbrugerne pr. afdeling (ca. 40 mennesker) blev
inddelt i 4 funktionsbestemte grupper:
1. Sengestue,
2. Operation,
3. Service og
4. Ambulatorier (akut var implementeret).
9
3.4.2013
Klinisk overblik - status
Inden udgangen af december var alle afdelinger i gang med
brugen af systemet.
Superbrugerne og lederne holdt informationsmøder for deres
kollegaer. Systemet er meget intuitivt, og kan hele tiden
tilpasses og forfines af brugerne selv.
Alle afsnit kunne umiddelbart se gevinsten ved systemet.
Afdelingerne tog selv initiativ til at tilpasse
forretningsgange mellem samarbejdende afsnitFiltre og opsætning af en applikation klares af brugerne selv.
Klinisk overblik – status II
Ambulatorier blev udskudt, da automatisk overførsel af
patientdata fra et bookingsystem til ambulatoriernes
whiteboards skulle udvikles.
Servicemedarbejdernes forretningsgang syntes at kunne
blive mere optimal med smartphones.
Eksempel på filter:
”Følgehjemordningen” = kan via systemet kan se hvilke
patienter de skal/bør tale med.
10
3.4.2013
Henrik Louw Møller
Peder Ørnsholt Ring
Morten Andresen
Morten Hertzum
Henning Trier
-Ulrich L. Andersen
Espen Semb
Innovation Norge
Anette Dahl Høm
Diverse
samarbejdspartnere
Koordinering med
IT- Sundhedsplatform
Projekt
arbejdsgruppe
Snitflader til
relevante
systemer
Imatis
Espen Semb
Patientforløb
Guldborgsund Kommune
”Helsa mi” projekt i Trondheim
St. Olavs Hospital
Helse sør-øst
Superbruger
gruppe
Procesoptimering
OP
Service
Ambulatorie
Sengeafsnit
Akut
Roskilde
Universitet
 Seniorforskere
PhD-studerende
Statistik/
Rapporter
Kvalitet og
Standard
Øvr. Imatis
implemente
ringer
Teknisk
udstyr
D4 instrukser
Ensretning af Ikoner
Kolonne/ tabelstyring
Udviklingstiltag
Lægerne anvender betydelig tid til koordinerende konferencer
>> Anvendelse af ny teknologi i velkendt arbejdsflow
- Standardisering
- Elektrificering af
blanketter
- Opsætning af
tværgående
filtreringskriterier
11
3.4.2013
Effektmålinger
• Hvor lang tid går der før en patient får målt boss værdier
efter afdelingsskift?
• Hvor lang tid er patienterne gns. indlagt?
• Hvor længe går der før portør har leveret patient på ny
location?
• Hvor lang tid tager det at flytte en patient fra en afd. til en
anden afdeling?
• Spørgeskema
• opleves der bedre overblik
• opleves der bedre og mere synlig ansvarsfordeling samt
status og plan på patienten
• opleves der mere effektiv kommunikation
Klinisk Kommunikation
Ambulance
Visitering
Akutafd
Portør
Operation
Sengeafd.
hjem
Afdelings overblik
Nuværende
registrerings
systemer
Instrukser
Journal data
Mobile meldinger til
og fra klinikeren
Overvågning
12
3.4.2013
KLINISK OVERBLIK
- Udvidelse af scope
D4 instrukser
Behandlingsplan
To do lister
13
3.4.2013
Klinisk Kommunikation
Ambulance
Visitering
Akutafd
Portør
Operation
Sengeafd.
hjem
Afdelings overblik
Nuværende
registrerings
systemer
Instrukser
Journal data
Mobile meldinger til
og fra klinikeren
Monitorering
Overvågning
Patient overblik
Selvindtjek
Patientarmbånd
D4 instrukser
Behandlingsplan
To do lister
Patientdeltagelse?
Registrering
Indblik
Printe medicinliste
Mobile enheder/alarmer
Åbne mobilen vha
patientarmbåndet
Med patienten i kontekst
Bioanalytiker
portører
Igang/venter på
tankegangen
Pårørende info?
Hvornår er operationen
færdig
Snitflader/link:
ONS
Laboratorium
Røntgen
Ambulance
OPUS
Monitorering
Overvågning
E-journal
FMK
blodbank
Video –
mentor hjælp?
Begrænsning – kun 2 hænder!
SE INFORMATIONEN:
Skærmstørrelser, skrifttyper og
Afstande
FINDE/ FÅ VIST INFORMATIONEN:
Tale til systemet – systemet taler til
Klinikeren?
14
3.4.2013
Perspektiv
• Andre sygehuse
• Præhospital og kommuner
• Patienter og pårørende
• Kobling til telemedicin
Perspektiv
Telemedicinsk monitorering
• Holtermonitorering af kardiologiske patienter med
direkte overførsel af data til kardiolog på anden
geografi
• Mulighed for direkte dialog mellem
specialistsygeplejerske i Nakskov og kardiolog
• Hurtigere diagnostik og behandlingsplan
• Bevare nærhed for den enkelte patient
• Udbygges med f.eks. blodtryksmåling og arbejds-ekg
15
3.4.2013
Perspektiv
Videokonference
• Etablering af faciliteter til videokonferencer mellem
praktiserende læger på Nakskov Sundhedshus og
speciallæger på Nykøbing F Sygehus
• Udbygning eksisterende røntgenafsnit i Nakskov med
telemedicinsk radiologisk arbejdsstation
Empowerment
Telemedicin
Ambulant behandling
Personlig PC
Mulighed for at trække data og
give reminders til ptt
On site kits
Hurtig ptt identifikation og analysesvar
16
3.4.2013
Tak for opmærksomheden
17