Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

Comments

Transcription

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013
TASEKIRJA
TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS
1.1. – 31.12.2013
SISÄLLYSLUETTELO
TOIMINTAKERTOMUS
JOHDANTO ........................................................................................................................................1
1
JÄRJESTÖLÄHTÖINEN AUTTAMISTYÖ ...................................................................................2
1.1 Verkkopalvelut......................................................................................................................4
1.1.1 Verkkosivut .....................................................................................................................4
1.1.2 Nettiryhmät......................................................................................................................5
1.2 Elämäntaitokurssi .................................................................................................................8
1.3 Hengailuillat..........................................................................................................................9
2
MARKKINOINTI .........................................................................................................................11
3
TIEDOTUS JA YHTEISTYÖ ......................................................................................................13
4
PROJEKTIT ...............................................................................................................................14
4.1 Elämäntaitoja nuorille ja nuorille aikuisille masennuksen ehkäisyyn .................................14
4.2 Elämäntaitoja ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville nuorille ja nuorille aikuisille
2013–2015 -projekti ...........................................................................................................15
5
HENKILÖSTÖ............................................................................................................................17
6
TOIMITILAT JA TOIMISTO SEKÄ HALLINTO ..........................................................................21
7
TALOUS ....................................................................................................................................24
LIITTEET
1 Talousarviovertailu ..................................................................................................................26
2 Selvitys RAY:n yleisavustuksen käytöstä vuonna 2013 .........................................................27
3 Markkinointi .............................................................................................................................28
4 Tiedotus ja yhteistyö ...............................................................................................................29
TILINPÄÄTÖS
TULOSLASKELMA ....................................................................................................................31
TASE
......................................................................................................................................32
LIITETIEDOT .............................................................................................................................33
LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA..............................................................36
TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET ...............................................................................37
TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ .........................................................................................................37
Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä.
Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana
tilikausi on päättynyt.
Tilinpäätöksen laati
Tietotili Consulting Oy, auktorisoitu tilitoimisto
Mannerheimintie 15
00280 Helsinki
JOHDANTO
Nyyti edistää ja tukee opiskelijoiden henkistä hyvinvointia, terveyttä ja
elämänhallintaa. Nyytin perustamisen aikoihin opiskelijoiksi katsottiin yliopistoissa
opiskelevat. Tällä hetkellä korkeakouluopiskelijoiden lisäksi myös lukioissa ja
ammatillisessa
koulutuksessa
opiskelevat
kuuluvat
Nyytin
sääntöjen
tarkoituspykälän mukaiseen kohderyhmään. Viimeisen 10 vuoden aikana toimintaa
ja palveluja on kehitetty ja laajennettu ensin pääkaupunkiseudun toiminnasta kaikille
tiede- ja taidekorkeakoulujen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoille. Nyytin palvelut
ovat nykyään tarjolla yhteensä yli 300.000 opiskelijalle.
Nyytin järjestölähtöinen auttamistyö1 (palvelut) sisältää verkkosivut, Nettiryhmät ja
Hengailuillat. Lisäksi palveluihin sisältyy Elämäntaitokurssi-toimintakokonaisuus,
johon kuuluvat kasvokkainen kurssitoiminta, verkkokurssi, elämäntaidon oma-apu
”Opi
elämäntaitoa”
-verkkosivut,
ohjaajakoulutus
sekä
arviointija
vaikuttavuustutkimus. Palvelut edistävät elämänhallintataitoja ja hyvinvointia sekä
ehkäisevät sairastumista. Toimintaa ja palveluja kehitetään asiakaslähtöisesti sekä
tutkimuksen että Nyytin arvojen - asiakaslähtöisyys, välittäminen, luotettavuus,
hyvinvointi ja yhteisöllisyys - mukaisesti.
Visiona on, että Nyyti haluaa olla entistä keskeisempi asiantuntijajärjestö omalla
toimialallaan ja vaikuttaa tärkeinä pitämiin asioihin yhä tehokkaammin.
Tulevaisuudessa Nyytin kehittämiä palveluja voidaan tarjota myös toisen asteen
opiskelijoille. Opiskelijoiden keskuudessa hyväksi havaittuja palveluja kehitetään
siten, että niitä voidaan hyödyntää laajemmin yhteiskunnassa.
Toimintavuonna käynnistyi uusi projekti Elämäntaitoja ammatillisessa
koulutuksessa opiskeleville nuorille ja nuorille aikuisille 2013–2015, joka on jatkoa
toimintavuonna päättyneelle projektille Elämäntaitoja nuorille ja nuorille aikuisille
masennuksen ehkäisyyn 2009–2013. NYYTIN ELÄMÄNTAITOKURSSI®
hyväksyttiin rekisteröidyksi tavaramerkiksi 30.8.2013. Tavaramerkki on voimassa
10 vuotta.
Pääosan yhdistyksen toiminnasta rahoittaa Raha-automaattiyhdistys (RAY), jolta
saatiin vuodelle 2013 yleisavustusta 506.000 euroa, mikä oli 38.000 euroa
enemmän kuin edellisenä vuonna.
Vuodelle 2014 anotaan 552.000 euroa yleisavustusta, mikä on 46.000 euroa
enemmän kuin vuodelle 2013 saatu.
Tämän toimintakertomuksen eri lukujen alussa esiintyvät lihavoidut tekstit ovat
toimintavuodelle tehdyn toiminta- ja taloussuunnitelman strategisia tavoitteita.
1
Järjestölähtöistä auttamistyötä kuvataan tässä toimintakertomuksessa sanalla palvelu. Nyytin palvelut ovat
auttamistyötä, joka ei ole rahavälitteistä palvelutoimintaa.
1
1 JÄRJESTÖLÄHTÖINEN AUTTAMISTYÖ
Yleisavustuksella tuotettuja korkeakouluasteella opiskeleville tarkoitettuja palveluja
toimintavuonna olivat verkkosivut, Nettiryhmät ja Hengailuillat sekä
Elämäntaitokurssi-toimintakokonaisuus. Palvelut olivat pääosin suomenkielisiä.
Toimintavuoden alkupuolella verkkosivujen Apua ja tietoa sekä Nyyti ry -osiot
käännettiin ruotsinkielelle. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa Elämäntaitokurssi
on saatavilla myös ruotsinkielisenä.
Kehitetään palveluja tutkittuun tietoon perustuen.
Toimintavuonna toteutettiin kolmannen kerran uusien opiskelijoiden kysely
yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoille. Kysely toteutettiin Nyytin
verkkosivuilla 5.9.–7.10.2013. Kyselystä oli käytössä ensimmäistä kertaa myös
ruotsinkielinen versio. Yhteenvetoraportin kyselystä koosti Scriptio Oy:n Outi
Toijanniemi.
Kyselyllä selvitettiin sitä, miten uudet opiskelijat ovat sopeutuneet
korkeakoulumaailmaan, ja miten he ovat löytäneet oman paikkansa
opiskelijaelämässä. Samalla Nyyti halusi tulla opiskelijoille tutuksi tahona, joka
välittää ja on kiinnostunut heidän elämästään.
Kyselyyn saatiin yhteensä 2.528 vastausta, joka on 623 vastausta vähemmän kuin
edellisenä vuotena. Vastauksista 2.388 oli suomeksi ja 140 ruotsiksi. Vastaajista
74 % oli naisia ja 26 % miehiä. Vastaajien keski-ikä oli 23 vuotta ikäjakauman
ollessa nuorimmasta 13 vuotiaasta aina 62 vuotiaaseen asti.
Enemmistö
vastanneista,
67
%,
ilmoitti
opiskelevansa
tiedeja
taidekorkeakoulussa, 31 % ammattikorkeakoulussa ja 2 % muussa oppilaitoksessa.
Vastaajista runsas 20 % asui pääkaupunkiseudulla ja loput muualla Suomessa. Yli
puolet, 58 %, oli muuttanut opintojen takia toiselle paikkakunnalle. Enemmistön, 74
%, mielestä muutos oli tuntunut mukavalta ja 67 % kuvasi muutosta myös
jännittäväksi. Vajaa puolet vastaajista, 43 %, piti muutosta pitkään odotettuna,
runsas kolmannes, 35 %, koki muutoksen stressaavana, vajaa viidennes, 18 %,
ahdistavana, ja pelottavana 16 % vastaajista.
Kyselyyn vastanneet opiskelijat pitivät tutortoimintaa myönteisenä. Toimintaa
pidettiin
hyödyllisenä,
kannustavana ja tärkeänä uusien kontaktien
muodostamisessa. Runsas 40 % vastanneita piti opiskelijajärjestöjen toimintaa
hyvin kiinnostavana tai kiinnostavana. Vastaajat toivoivat toisaalta myös sitä, että
niin tutor- kuin opiskelijajärjestötoiminnassakin kiinnitettäisiin enemmän huomioita
opiskelijoiden tosiinsa tutustuttamiseen ja ryhmäytymiseen. Suurin osa, 89 %,
vastanneista koki, että opiskelupaikka oli ottanut heidät vastaan erinomaisesti tai
hyvin.
Vastanneista enemmistön, 70 %, mielestä alkoholia käytetään opiskelijaelämässä
erittäin runsaasti tai runsaasti. Alkoholia käytetään opiskelijatapahtumissa 42 %
mielestä aivan liian paljon tai liian paljon ja 56 % vastanneista oli sitä mieltä, että
alkoholia käytetään sopivasti. Opiskelijat olivat huolissaan siitä, että runsas
alkoholinkäyttö rajoittaa toisiin tutustumista ja erottaa alkoholia käyttävät niistä, jotka
eivät sitä käytä tai käyttävät kohtuudella. Alkoholittomuuden pelättiin leimaavan
erilaiseksi. Lisää alkoholittomia opiskelijatapahtumia toivoi yli puolet, 57 %,
vastanneista.
2
Nyyti.fi-verkkosivuston käyttäjäkysely toteutettiin 28.2.–2.4.2013. Tämän
käyttäjäkyselyn ja vuonna 2012 toteutetun Nettiryhmien käyttäjäkyselyjen
yhteenvetoraportin Nyytille työstivät Juhani Saari ja Tiia Villa Opiskelijoiden koulutus
ja tutkimussäätiö Otuksesta.
Verkkosivustoa koskevaan kyselyyn saatiin 230 vastausta ja vuonna 2012
toteutettuun Nettiryhmien käyttäjäkyselyyn 98 vastausta, yhteensä 328 vastausta.
Edelliseen vuonna 2010 tehtyyn yhdistettyyn verkkosivujen ja Nettiryhmien
käyttäjäkyselyyn vastasi 502 henkilöä.
Nettiryhmien
käyttäjäkyselyn
tuloksia
on
esitelty
vuoden
2012
toimintakertomuksessa ja tässä kuvataan tiivistetysti toimintavuonna toteutetun
verkkosivuston käyttäjäkyselyn tuloksia.
Verkkosivuston käyttäjäkyselyyn vastanneista enemmistö, 80 %, oli naisia ja 20 %
miehiä. Vastaajien keski-ikä oli 28 vuotta. Kaksi kolmasosaa vastaajista oli
opiskelijoita ja lähes neljännes kävi töissä. Opiskelijoista 33 % opiskeli yliopistossa,
18 % ammattikorkeakoulussa, 7 % ammattikoulussa ja 5 % lukiossa. Vastanneista
37 % ei ilmoittanut opiskelupaikkaansa.
Tulosten
mukaan
sivustoa
pidettiin
hyödyllisenä,
mielenkiintoisena,
ammattitaitoisena ja myös ajan tasalla olevana. Yleinen suhtautuminen sivujen
ajantasaisuuteen oli muuttunut hieman kriittisemmäksi vuoden 2010 kyselyn
tuloksiin verrattuna. Sivuston koettiin olevan jonkin verran aiempaa
yksitoikkoisempi, ajastaan jäljessä olevampi ja myös jossain määrin vähemmän
luotettavampi. Yli puolet vastaajista kertoi löytäneensä sivustolta etsimänsä tiedot
helposti, mutta edelleen 10 % piti etsimänsä tiedon löytämistä vaikeana, mikä
vastaa vuoden 2010 tuloksia.
Kaikkinensa sivustoon oltiin kuitenkin
kokonaisuutena hyvin tyytyväisiä ja lähes kaikki vastaajat ilmoittivat olevansa
valmiita suosittelemaan Nyytin verkkopalvelua muille. Vain 25 vastaajaa, 11 %, ei
suosittelisi verkkopalvelua muille.
Eniten Nyytin sivuilta haetaan elämäntilanteeseen liittyvää tietoa, luetaan
artikkeleita, haetaan tietoa Nyytistä yleisesti ja seurataan Nettiryhmiä. Yli 20 % oli
lisäksi hakenut tietoa Elämäntaitokurssista ja lähes 20 % Hengailuilloista.
Nyytissä vuodesta 2010 toimineen opinnäytetyötään tekeviä perus- ja jatkotutkintoopiskelijoita tukeneen tutkimuksen ohjausryhmän toimintaa kehitettiin
toimintavuonna foorumityyppiseksi, jossa esitellään vuosittain Nyytin
toiminnasta tehtyjä opinnäytetöitä ja niistä saatuja tuloksia. Elämäntaitokurssin
vaikutuksia selvittäneen pilottitutkimuksen tuloksia, käynnissä olevaa kurssin
vaikuttavuustutkimusta sekä Elämäntaitoja nuorille ja nuorille aikuisille 2009–2013
-projektin tuloksia esiteltiin sisäisessä seminaarissa 3.9.2013, johon osallistuivat
Nyytin hallituksen jäsenet, keskeisiä tutkimukseen liittyviä yhteistyökumppaneita ja
toimiston henkilökunta.
Toimintavuoden
aikana
käynnistettiin
keskustelut
tutkimusja
harjoitteluyhteistyön aloittamisesta Itä-Suomen yliopiston Hoitotieteen laitoksen
kanssa.
3
Nyytin palveluista valmistui kaksi opinnäytetyötä toimintavuonna.
Valmistuneet opinnäytetyöt olivat Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitokselle
tehty pro gradu -tutkielma ”Opiskelijoiden yksinäisyysattribuutiot” (Orivri, Sofia
2013) ja Laurea-ammattikorkeakouluun tehty opinnäytetyö ”Sinkkuna”-ryhmän
tarjoama vertaistuki (Neovius, Heli & Salo, Sirja-Maria 2013).
Toimintavuoden lopulla tehtiin SWOT-analyysi Nyytin toiminnasta. Arviointiin
osallistuivat Nyytin hallituksen varsinaiset ja varajäsenet sekä toimiston
henkilökunta.
1.1 Verkkopalvelut
Verkkopalveluihin luetaan verkkosivut ja Nettiryhmät. Lisäksi verkkopalveluksi
katsotaan
kuuluvan
vuonna
2012
verkko-oppimisalustalle
viety
Elämäntaitokurssi.
Verkkopalvelujen ylläpito- ja kehittämiskulut sekä Elämäntaitokurssin verkkooppimisympäristön
käyttömaksut
on
kirjattu
verkkopalvelujen
kustannuspaikalle, kuten myös tutkimusohjelmien lisenssikulut sekä
tietokantojen käyttömaksut. Lisäksi verkkopalvelujen käyttäjätutkimuksen ja
verkkosivuilla toteutetun uusien opiskelijoiden kyselyn raportoinnin
ostopalvelukulut on kirjattu verkkopalvelujen kustannuspaikalle. Näin saadaan
selkeä kokonaiskuva Nyytin verkossa tapahtuvan toiminnan ja sen seurannan
sekä arvioinnin kuluista.
ZEF Arviointikone -ohjelmaa koskeva käyttöpalvelusopimus irtisanottiin
päättymään toimintavuoden lopussa.
Kulujen arvioitiin olevan 16.000,00 euroa. Toteutuneet kulut olivat 20.517,50
euroa, mikä oli 4.517,50 euroa enemmän kuin arvioitu. Ylitys johtui
verkkopalvelujen käyttäjätutkimuksen ja uusien opiskelijoiden kyselyn
aineistojen analysointiin ja raportointiin hankituista asiantuntijapalveluista.
1.1.1 Verkkosivut
Ylläpidetään verkkosivuja
vuorovaikutteisuutta.
ja
kehitetään
niiden
sisältöä
ja
Toimintavuoden maaliskuussa otettiin käyttöön verkkosivujen ruotsinkielinen
versio, joka sisältää Apua ja tietoa -osion kaikki artikkelit sekä Nyyti ry -osion
olennaisimmat osat (yleistä tietoa Nyytistä, toiminta-ajatus, arvot, visio,
jäsenet, hallitus, henkilöstö).
Verkkosivuston Apua ja tietoa -osion artikkeleille sekä Elämäntaitokurssin
Opi elämäntaitoa -osiolle otettiin käyttöön artikkeleiden arviointityökalu
toimintavuoden alussa.
4
Verkkosivuilla oli toimintavuonna yhteensä 176.4092 vierailua, joka on n.
19.400 vierailua (12 %) enemmän kuin edellisenä vuonna. Verkkosivujen
suosituimpia sivuja olivat Etusivu, Nettiryhmien pääsivu, Elämäntaitokurssin
pääsivu ja Apua ja tietoa pääsivu. Verkkosivujen kuukausittaisia
vierailumääriä vuosina 2011–2013 kuvataan kaaviossa 1.
24 000
22 000
20 000
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
V 2011
Kaavio 1.
V 2012
V 2013
Verkkosivujen vierailut kuukausittain vuosina 2011–2013
1.1.2 Nettiryhmät
Tarjotaan Nettiryhmiä korkeakouluopiskelijoille sekä arvioidaan ja
kehitetään edellisenä vuonna käyttöönotettua toimintamallia.
Toimintavuosi oli ensimmäinen kokonainen vuosi, jolloin Nettiryhmät olivat
tarjolla kaikille korkeakouluopiskelijoille. Asiakasmäärän mahdolliseen
kasvuun ja sen seurauksiin ryhmätoiminnassa varauduttiin hyvissä ajoin
tekemällä riskianalyysi jo vuonna 2011. Koska ryhmät toimivat kolmessa
periodissa, niin ryhmien määrää on mahdollista säädellä paremmin
asiakasviestien määrän mahdollisesti kasvaessa. Jokaisessa Nettiryhmässä
on ohjaajan tukena henkilökohtainen työnohjaaja/mentori. Tällä menettelyllä
vahvistetaan ja tuetaan ohjaajan työskentelyä.
Ryhmissä käsiteltiin vertaistukea hyödyntäen sinkkuutta, seurustelu- ja
parisuhteen päättymistä sekä yksinäisyyttä.
Ryhmät toimivat kolmessa periodissa. Kunkin periodin pituus oli 14 viikkoa ja
niiden välillä oli kolmesta neljään viikon tauko. Keväällä toimivat Sinkkuna-,
Erosta eteenpäin ja Yksinäisyys-ryhmät, kesällä Yksinäisyys-ryhmä ja
syksyllä Sinkkuna-, Ero- ja Yksinäisyys-ryhmät.
2
Google Analyticsillä käyntien määrä oli 176.981.
5
Eroryhmää kehitettiin ja uudistettiin vastaamaan paremmin nuorten aikuisten
tarpeita erosta selviämisessä. Uudistetun Eroryhmän tavoitteena on tukea
entistä paremmin erokriisistä selviämistä vahvistamalla osallistujien
voimavaroja ja itsetuntemusta. Uusi malli otettiin käyttöön toimintavuoden
syksyllä.
Yksinäisyysja
Sinkkuna-ryhmissä
hyödynnettiin
Elämäntaitokurssia tuomalla keskusteluun kurssin keskeistä sisältöä sekä
tietoa
materiaalista.
Verkko-oppimisalustan
käyttöönottamista
nettiryhmätoiminnassa selvitettiin. Todettiin, että alusta ei sellaisenaan
sovellu Nettiryhmien toteuttamiseen.
Nettiryhmät ovat toimineet syksystä 2005 alkaen. Vuoden 2013 loppuun
mennessä niihin oli rekisteröitynyt kaiken kaikkiaan yli 3.200 henkilöä.
Toimintavuonna ryhmiin rekisteröityi yhteensä 175 henkilöä, mikä oli 74
vähemmän kuin edellisenä vuonna. Uusista rekisteröityneistä 75 % oli tiedeja taidekorkeakoulujen opiskelijoita ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden
osuus oli 25 %, mikä on 12 % enemmän kuin vuonna 2012. Miesten osuus
rekisteröityneistä oli 29 % ja naisten 71 %.
Ryhmiin kirjoitti toimintavuoden aikana yhteensä 184 henkilöä, mikä oli 10
henkilöä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kirjoittajista 14 % osallistui
kahteen tai useampaan ryhmään, kun vuonna 2012 kahteen tai useampaan
ryhmään kirjoittaneita oli 26 %. Kirjoittaneista 34 % (n=63) oli miehiä ja 66 %
(n=121) naisia. Sinkkuutta käsittelevissä ryhmissä miesten osuus oli suurin,
51 %, ja parisuhteen päättymistä käsittelevissä eroryhmissä pienin, 18 %.
Yksinäisyys-ryhmissä miehiä oli 29 % kirjoittajista.
Kirjoittajien keskimääräinen ikä oli 25,5 vuotta kirjoittajien iän vaihdellessa
paljon. Yli puolet kirjoittajista oli 20–24-vuotiaita, 25–29-vuotiaita oli 31 % ja
30–34-vuotiaita 9 %. 19-vuotiaita oli kirjoittajista 2 % ja yli 34-vuotiaita 7 %.
Kirjoittajien ikäjakaumaa kuvataan kaaviossa 2.
yli 34‐vuotiaat
7 %
19‐vuotiaat ja sen alle
2 %
30‐34‐vuotiaat
9 %
20‐24‐vuotiaat
51 %
25‐29‐vuotiaat
31 %
Kaavio 2.
Nettiryhmiin kirjoittaneiden ikäjakauma 2013
6
Kirjoittajat olivat pääosin suurimmista yliopistokaupungeista. Suurin osa,
38 %, kirjoittajista opiskeli pääkaupunkiseudulla. Jyväskylässä opiskeli 16 %,
Turussa 13 % ja Oulussa 9 % kirjoittajista. 6 % kirjoittajista opiskeli
Tampereella, 6 % Joensuussa ja 5 % Rovaniemellä. Pienimmiltä
paikkakunnilta osallistui yksittäisiä kirjoittajia. Näiden kirjoittajien osuus oli 7
% kaikista Nettiryhmiin kirjoittaneista.
Nettiryhmiin kirjoittaneet edustivat monia eri opiskelualoja. Suhteellisesti
eniten, 22 %, oli luonnontieteellisen alan opiskelijoita. Toiseksi eniten, 21 %,
kirjoittajia oli humanistisilta aloilta. Yhteiskuntatieteellisellä alalla opiskeli 12
%, teknistieteellisellä ja kasvatustieteellisellä alalla kummassakin 12 %.
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla opiskeli 8 % kirjoittajista. Neljänneksen,
25 %, ryhmiin kirjoittaneista muodostivat yksittäiset taidealan, yhteiskunta-,
liiketalouden ja hallinnon alan sekä kauppatieteiden, kulttuurin ja
oikeustieteen, kuten myös yksittäisiä tekniikan ja liikenteen, humanistisen ja
kasvatusalan,
musiikin,
teologian,
terveystieteiden,
farmasian,
eläinlääketieteen sekä psykologian opiskelijat.
Ryhmiin kirjoitettiin toimintavuoden aikana yhteensä 831 viestiä, mikä oli 268
viestiä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Näistä oli ohjaajien tekemiä
interventioita 182 ja asiakkaiden viestejä 649.
Ryhmiä ladattiin niiden toiminta-aikana ennätyksellisen paljon. Latauksia oli
yhteensä 211.990, mikä oli noin 80.000 latausta enemmän kuin edellisenä
vuonna. Lisäksi jo päättyneitä ryhmiä ladattiin 5.552 kertaa. Tämä oli yli 9.000
kertaa edellistä vuotta vähemmän. Toimintavuonna seurattiin enemmän
käynnissä olevaa keskustelua kuin jo päättyneitä ryhmiä. Latausten määrää
kuukausittain vuosina 2011–2013 kuvataan kaaviossa 3.
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
2011
Kaavio 3.
2012
2013
Nettiryhmien lataukset yhteensä vuosina 2011–2013
7
Kuten aikaisempinakin vuosina, eniten ladattiin yksinäisyyttä käsitteleviä
ryhmiä, joiden lataukset olivat 45 % kaikista latauksista. Sinkkuna-ryhmien
osuus oli 37 % ja eroa käsittelevien ryhmien 18 %. Nettiryhmien latausten
osuutta ryhmittäin kuvataan kaaviossa 4.
Yksinäisyys kesä
15 %
Sinkkuna kevät ja syksy
37 %
Ero kevät ja syksy 18 %
Yksinäisyys kevät ja syksy 30 %
Kaavio 4. Nettiryhmien lataukset ryhmittäin vuonna 2013
1.2 Elämäntaitokurssi
Jatketaan
Elämäntaitokurssin
integrointia
yleisavustuksella
rahoitettavaan toimintaan ja tehdään pidemmän aikavälin suunnitelma
siitä, miten kurssista saadaan Nyytille palvelutuote.
Toimintavuonna jatkettiin Elämäntaitoja nuorille ja nuorille aikuisille 2009–2013
-projektissa kehitetyn Nyytin Elämäntaitokurssin integrointia yleisavustuksella
rahoitettavaan toimintaan. Vuonna 2012 Nyytin suunnittelija osallistui
yleishyödyllisille yhdistyksille ja palvelujärjestöille tarkoitettuun palvelumuotoilun
koulutukseen, jonka rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö. Koulutus oli
osallistujille maksuton. Toimintavuonna Elämäntaitokurssin jäsentämistä
jatkettiin palvelumuotoilun keinoin ja käynnistettiin kurssin toteuttamisen
pidemmän aikavälin suunnitelman laatiminen. Vuoden aikana suunniteltiin
ensimmäinen kasvokkaisten tapaamisten ja verkkokurssin yhdistelmänä
toteutettava korkeakouluopiskelijoille tarkoitettu Elämäntaitokurssi, joka
käynnistyy tammikuussa 2014.
Toimintavuoden aikana aloitettiin projektissa kehitetyn Elämäntaitokurssin
ohjaajakoulutuksen
muotoilu
palvelutuotteeksi
ja
käynnistettiin
ohjaajakoulutuksen järjestämissuunnitelman laatiminen. Ohjaajakoulutuksen
avulla tehostetaan Elämäntaitokurssin saatavuutta kaikkien opiskelijoiden
keskuudessa.
8
Toimintavuonna Elämäntaitokurssista kirjoitettiin artikkeli Humanistisen
ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja sarjaan. ”Ole oman elämäsi tähti! –
Elämäntaitokurssi opiskelijoiden elämänhallinnan, hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisessä” (Savolainen, Minna & Marttinen, Elina) julkaistiin teoksessa
Tapio, Mari & Kuula, Tarja (toim.) Selkenevää, myötätuulta -ehkäisevä päihdeja mielenterveystyö nuorisoalalla. (Humanistinen ammattikorkeakoulu.
Sarja C. Oppimateriaaleja 37, 2013, 145–155.)
1.3 Hengailuillat
Kannustetaan ja tuetaan Nyytin kehittämän konseptin mukaisten
Hengailuiltojen
järjestämistä
kaikilla
yliopistoja
ammattikorkeakoulupaikkakunnilla.
Jatketaan
yhteistyötä
pääkaupunkiseudulla Suomen Punaisen Ristin (SPR) kanssa.
Toimintavuoden joulukuussa opiskelija- ja ylioppilaskunnille lähetettiin kysely,
jossa tiedusteltiin järjestettyjen Hengailuiltojen määrää ja kokemuksia iltojen
järjestämisestä. Kysely lähettiin yhteensä 47 opiskelija- ja ylioppilaskunnalle,
joista 16 (34 %) vastasi kyselyyn. Kyselyn perusteella ei voida tarkasti
raportoida järjestettyjen Hengailuiltojen määrää.
Kyselyyn vastanneista 16 ylioppilas- ja opiskelijakunnasta kymmenen oli
järjestänyt Hengailuiltoja toimintavuoden aikana. Yhteensä iltoja oli järjestetty
45 eri puolilla Suomea. Iltojen määrän lisäksi kyselyllä selvitettiin, oliko
Hengailuiltojen järjestämisessä ilmennyt haasteellisia tai vaikeita tilanteita.
Suurimmaksi haasteeksi nousi se, kuinka opiskelijoita saadaan osallistumaan
Hengailuiltoihin. Yleisin syy, miksi Hengailuiltoja ei oltu järjestetty, oli kiire
muiden
tehtävien
takia.
Kaikki
vastaajat
kokivat
päihteettömät
opiskelijatapahtumat erittäin tärkeiksi opiskelijoille. Kyselyn tuloksia
hyödynnetään hengailuiltatoiminnan kehittämisessä.
Nyyti järjesti pääkaupunkiseudulla yhteensä 14 Hengailuiltaa, joista 11
yhteistyössä
SPR:n
kanssa.
Yhteistyö
UniSportin
ja
Nuorten
mielenterveysseura Yeesin kanssa aloitettiin syksyllä. Kummankin kanssa
järjestettiin yhteistyössä yksi ilta. Nyytin omissa sekä yhdessä
yhteistyökumppaneiden kanssa järjestetyissä illoissa kävi toimintavuoden
aikana yhteensä yli 200 osallistujaa, joista hieman yli puolet oli miehiä. Yksi
Nyytin omista Hengailuilloista järjestettiin teatteriesityksen muodossa, jossa
osallistujia oli 29. Heiltä kerättiin nimellisenä osanottomaksuna viisi euroa per
henkilö. Hengailuilloista saatiin erittäin hyvää palautetta ja iltoja toivotaan
edelleen lisää. Myös ylioppilas- ja opiskelijakunnilta saatu palaute oli hyvää.
Yliopisto- ja ammattikorkeakoulujen toimijoita tuettiin Hengailuiltojen
järjestämisessä ylläpitämällä iltojen järjestämiseen tarkoitettua työkalupakkia,
joka sisältää ohjeet järjestäjille, mainospohjan, palautelomakkeen (suomi,
ruotsi, englanti) sekä logot ja graafiset ohjeet. Työkalupakki on verkkosivuilla
kaikkien saatavilla. Lisäksi se toimitettiin sähköisesti opiskelijajärjestöille. Iltojen
järjestämistä tuettiin myös markkinoimalla Hengailuiltoja Nyytin verkkosivuilla,
Facebookin
yhteisösivulla,
Nettiryhmissä
ja
uutiskirjeissä
sekä
yhteistyökumppaneiden uutiskirjeissä/kuukausitiedotteissa
9
Toimintavuoden
aikana
järjestettiin
kolme
yhteistyötapaamista
opiskelijajärjestöjen ja muiden nuorten ja nuorten aikuisten kanssa toimivien
järjestöjen kanssa hengailuiltatoiminnan kehittämiseksi. Yhteistyötapaamisiin
osallistui yhteensä 10 eri järjestön tai organisaation edustajaa, yht. 14 henkilöä.
Hengailuiltojen järjestämiseen varattiin yhteensä 2.000 euroa. Niihin käytettiin
yhteensä 1.050,58 euroa, mikä oli 949,42 euroa arvioitua vähemmän. Alitus
johtui siitä, että uusien yhteistyökumppanuuksien myötä ei ollut tarvetta erityisiin
teemailtoihin eikä palkkioperusteisiin vetäjiin. Osanottomaksuina kerättiin
yhteensä 145 euroa.
10
2 MARKKINOINTI
Markkinoidaan palveluja asiakkaille yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.
Lähetetään vuosittain kolmesta neljään uutiskirjettä.
Nyytiä ja Nyytin palveluja markkinoitiin:
 verkkosivuilla
 uutiskirjeellä
 Facebook-yhteisösivulla sekä Facebook-mainoksella
 videoilla (verkkosivuilla, SOSA-tv:n sivuilla ja YouTubessa)
 HaliCardilla (suomi, ruotsi ja englanti)
 kirjanmerkki/koukkuesitteellä (yleisesite Nyytin palveluista)
 tulostettavalla esitteellä (yleisesite Nyytistä; suomi, ruotsi, englanti)
 julisteilla (suomi, ruotsi)
 mainoksilla opiskelijalehdissä, -oppaissa, -esitteissä sekä -kalentereissa
 esittelyjutuilla opiskelijalehdissä, -oppaissa, -esitteissä, -kalentereissa sekä
blogeissa
Nyytin palveluja markkinoitiin sidosryhmien:
 verkkosivuilla ja intraneteissä sekä Facebook-sivuilla
 uutiskirjeillä ja kuukausitiedotteilla
 opiskelija- ja hyvinvointitapahtumissa
 erilaisissa opiskelijajärjestöjen tilaisuuksissa.
Nyytin keskeisiä sidosryhmiä olivat:
 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS
 ammattikorkeakoulujen opiskelijaterveydenhuollon erilaiset toimijat
 valtakunnalliset opiskelijajärjestöt
 ylioppilas- ja opiskelijakunnat
 yliopistot ja ammattikorkeakoulut
 korkeakoulujen opiskelija- ja hyvinvointipalvelut
 korkeakoulupastorit
Opiskelijajärjestöille tehtiin esittelyjuttuja Nyytistä ja Nyytin tarjoamista palveluista
julkaistavaksi heidän eri viestintäkanavissaan. Lisäksi ylioppilaskuntien ja
opiskelijakuntien
lehtiä
pyydettiin
laittamaan
Nyyti-mainos
sivuilleen.
Markkinointibudjetin vähäisyyden johdosta periaatteena oli, että mainoksista ei
makseta. Nyytin mainos julkaistiin ainakin 27 kanavassa.
Kustannus Oy Maamerkki julkaisi Nyytin mainoksen sekä esittelyjutun kolmessa
lukuvuoden 2013–2014 opiskelijakalenterissaan (ABI-, AMM- ja AMK-Fakta) täysin
veloituksetta.
Tutoreille tarkoitettu Nyytin esittely -powerpoint päivitettiin ja se laitettiin
verkkosivuille. Powerpointia markkinoitiin erikseen ylioppilaskuntien ja
opiskelijakuntien tutorvastaaville.
11
Nyytin markkinointimateriaalia oli mahdollista tilata sähköisellä tilauslomakkeella
syksyllä ja keväällä sekä muina aikoina erikseen yhteyttä ottamalla.
Markkinointimateriaalia lähetettiin vuoden 2013 aikana n. 170 osoitteeseen.
Materiaalitilaus/sähköpostijakelussa olevien henkilöiden (sähköpostiosoitteiden)
määrä oli n. 1.000 (pl. ainejärjestöt).
Tilaisuuksissa, joissa Nyyti esittäytyi, oli yhteensä arviolta lähes 12.600 osallistujaa
(liite 3). Nyytin ständi oli toimintavuonna yhdeksässä tapahtumassa
pääkaupunkiseudulla. Markkinointimateriaalia lähetettiin myös useisiin eri
hyvinvointi- ja opiskelijatapahtumiin muualle Suomeen. Halicardeja jaettiin
toimintavuonna n. 44.500 kpl, esitteitä n. 20.000 kpl ja pinssejä n. 15.200 kpl.
Markkinoinnissa käytettiin edellä kuvattujen lisäksi paperiliittimiä, kyniä,
haalarimerkkejä ja roll-upeja. Nyytistä lähteviin posteihin tuli myös oma postileima.
Markkinointimateriaaliin kuuluivat myös Nyyti-kassit ja -muistitikut.
Verkkosivuilla ja Facebook-sivulla julkaistiin ajankohtaistiedotteita ja uutisia Nyytin
sekä yhteistyökumppaneiden että sidosryhmien toiminnasta.
Avoimet ovet ja Nyyti Esittäytyy -tapahtumia, kuten myös Hengailuiltoja, Nettiryhmiä
ja Nyytin kyselyjä, markkinointiin sekä omilla verkkosivuilla, Facebookissa että
yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien sivuilla. Nyytin Facebook-sivulle linkitettiin
myös
runsaasti
hyvinvointiin
ja
terveyteen
liittyviä
nettiuutisia
ja
ajankohtaisartikkeleita.
Toimintavuoden lopulla Facebook-sivustolla oli 2.050 tykkääjää, mikä on noin 370
enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Suurimman tykkääjäryhmän muodostivat
edellisen vuoden tapaan 25–34-vuotiaat, joita oli 40 % kaikista tykkääjistä. Sivuston
tykkääjistä 70 % oli naisia. Facebook-sivustolla julkaistiin toimintavuoden aikana
yhteensä 91 päivitystä.
Nyytin verkkosivuilla julkaistiin toimintavuoden aikana yhteensä 22 uutista ja 155
tapahtumailmoitusta. Nyytin blogissa julkaistiin toimintavuonna viisi kirjoitusta:
 ”Miten jokaiselle meistä ystäviä?” (Helena Partinen 14.2.)
 ”Kiitos kaunis kaikille” (Helena Partinen 26.3.)
 ”Minun opintopolkuni” (Marjo Siltanen 5.9.)
 ”Eron kriisistä eteenpäin” (Päivi Väisänen 8.10.)
 ”Miehet Nettiryhmissä aktiivisempia kuin naiset” (Helena Partinen 21.11.)
Markkinoinninkulut
pitävät
sisällään
palvelujen
markkinointimateriaalin
(yleisesitteen, Halicardit, Facebook-mainokset, roll-upit, pinssit, paperiliittimet,
kynät, haalarimerkit, Nyyti-kassit ja -muistitikut) sekä ostetut palvelut.
Markkinointiin oli arvioitu tarvittavan yhteensä 18.600 euroa ja siihen käytettiin
yhteensä 12.537,67 euroa, mikä on 6.062,33 euroa arvioitua vähemmän.
Markkinointikulut
jäivät
arvioitua
pienemmäksi
mm.
siksi,
ettei
markkinointimateriaalihankintoja ollut tarpeellista tehdä arvioidussa määrin riittävän
varastotilanteen takia.
12
3 TIEDOTUS JA YHTEISTYÖ
Otetaan käyttöön viestintä- ja markkinointistrategia sekä vahvistetaan Nyytin
vaikuttamista. Lisätään yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa sekä etsitään
uusia yhteistoimintamahdollisuuksia kunnista ja muista toimijoista.
Nyytin viestintästrategia hyväksyttiin toimintavuoden ensimmäisessä hallituksen
kokouksessa tammikuun lopussa.
Toimintavuonna järjestettiin kaksi Nyyti esittäytyy -tilaisuutta; yksi keväällä ja toinen
syksyllä. Ensimmäiseen tilaisuuteen osallistui kuusi henkilöä ja toiseen yhdeksän.
Nyytin tupaantuliaiset järjestettiin uusissa toimitiloissa syyskuun alussa.
Tilaisuuteen kutsuttiin hyvin laajasti yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä ympäri
Suomea. Syyskuun alussa järjestelyissä tupaantuliaisissa vieraili lähes 70
kutsuvierasta.
Nyytin toimintaa esiteltiin toimintavuoden keväällä Suomen ylioppilaskuntienliiton
(SYL) ry:n ja Suomen opiskelijakuntienliiton - SAMOK ry:n yhteisessä
sopotapaamisessa sekä erikseen Lapinrinteellä toimiville opiskelijajärjestöille (SYL,
SAMOK, Opiskelijoiden liikuntaliitto OLL ja Otus).
Nyyti osallistui toimintavuonna kahteen Raittiuden ystävät ry:n kampanjaan (Selvin
päin kesään ja Anna lapselle raitis joulu). Selvin päin kesään -kampanjajulisteessa
oli myös Nyytin logo. Molemmissa kampanjoissa postitettiin kampanjajulisteita mm.
ylioppilaskunnille ja opiskelijakunnille sekä korkeakouluopiskelijoiden parissa
työtään tekeville ammattilaisille.
Erilaisissa tiedotusvälineissä, lähinnä printtimediassa, Nyytin toimintaa käsiteltiin 12
kertaa (liite 4). Toimintavuonna ei järjestetty lehdistötilaisuuksia eikä julkaistu
lehdistötiedotteita.
Ulkoiseen tiedotukseen sekä yhteistyösuhteiden ylläpitoon, kehittämiseen ja
vahvistamiseen oli arvioitu tarvittavan 9.000 euroa. Kulut olivat yhteensä 7.701,38
euroa, mikä oli 1.298,62 arvioitua vähemmän.
13
4 PROJEKTIT
4.1 Elämäntaitoja nuorille ja nuorille aikuisille masennuksen ehkäisyyn
Vuosille 2009–2013 suunniteltu Elämäntaitoja nuorille ja nuorille aikuisille
masennuksen ehkäisyyn -projekti päättyi toimintavuonna.
Projektin päätavoitteena oli tarjota nuorille ja nuorille aikuisille sellaisia
elämäntaitoja, jotka edistävät ja tukevat heidän hyvinvointiaan,
elämänhallintaansa ja opiskelukykyään.
Projektin konkreettisena tavoitteena oli:
1) kehittää Elämäntaitokurssin sisältöä vahvistamalla liikunnan osuutta sekä
lisäämällä siihen uni ja ravitsemus
2) kehittää Elämäntaitokurssia Internetissä toimivaksi
3) markkinoida Elämäntaitokurssi kaikille opiskelemassa oleville nuorille ja
nuorille aikuisille
Henkilöstömuutosten takia projektin eteneminen hidastui vuonna 2012.
Vuodelle 2012 asetettujen kehittämistavoitteiden toteuttamista jatkettiin
toimintavuonna:
 jatkettiin Elämäntaitokurssin ja osallistujan oppaan kehittämistä
 jatkettiin Elämäntaitokurssiin liittyvän hyvinvointikyselyn edelleen
kehittämistä ja vakiinnuttamista osaksi Nyytin toimintaa
 toteutettiin Elämäntaitokurssin ohjaajakoulutuksen kaksi YTHS:n
terveydenhoitajille suunnattua pilottikoulutusta
 jatkettiin ohjaajakoulutuksen kehittämistä ja tuotteistamista
 käynnistettiin Elämäntaitokurssin ja ohjaajakoulutuksen integrointi Nyytin
yleisavusteiseen toimintaan.
Toimintavuoden loppuun mennessä projektille suunnitellut tuotokset ja tulokset
valmistuivat. Projektin kehittämistyön konkreettisina tuotoksina syntyivät:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Sisällöllisesti uudistettu Elämäntaitokurssi ja osallistujan opas
Hyvinvointikysely
Verkko-oppimisalustalle viety Elämäntaitokurssi
Ohjaajakoulutus ja ohjaajan käsikirja
Opi Elämäntaitoa -osio verkkosivuille
Markkinointimateriaali
Projektin tutkimus- ja arviointitoiminta tuotti tietoa:
1) Nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvoinnista ja terveydestä
2) Elämäntaitokurssin vaikutuksista osallistujien hyvinvointiin, terveyteen ja
elämänhallintaan
3) Ohjaajakoulutuksen toimivuudesta ja vaikutuksista osallistujien valmiuksiin
kurssin sisältöjen ohjaamiseen
Elämäntaitokurssille haettiin Patentti- ja rekisterihallitukselta (PRH)
tavaramerkkirekisteröintiä. NYYTIN ELÄMÄNTAITOKURSSI® -tavaramerkki sai
rekisteröinnin 30.8.2013 ja se on voimassa 10 vuotta.
14
Toimintavuodelle 2012 Opetus- ja kulttuuriministeriöltä (OKM) saadusta
avustuksesta käyttämättä jäänyt avustus, 11.800,39 euroa, käytettiin vuoden
2013 maaliskuun loppuun mennessä. RAY:n toimintavuodelle 2012
myöntämästä avustuksesta oli vuoden 2012 lopulla käyttämättä 44.200 euroa,
joka avustusehtojen mukaisesti käytettiin toimintavuoden 2013 loppuun
mennessä.
Selvitys avustuksen käytöstä toimitettiin OKM:lle kesäkuussa 2013 ja projektin
loppuselvitys sekä loppuraportti RAY:lle ja OKM:lle joulukuussa 2013.
4.2 Elämäntaitoja ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville nuorille ja
nuorille aikuisille 2013–2015 -projekti
Projektihakemus tehtiin vuonna 2012. Päätös projektin rahoituksesta saatiin
vuoden 2013 alussa. Projekti käynnistettiin toimintavuoden toukokuussa ja
elokuussa projektiin palkattiin suunnittelija.
Projektin päämääränä on vahvistaa nuorten kasvamista aktiivisiksi,
vastuullisiksi ja hyvinvoiviksi kansalaisiksi. Projekti toteutetaan yhteistyössä
Vantaan Ammattiopisto Varian ja Helsingin Stadin ammattiopiston kanssa.
Projektin
päätavoitteena
on
kehittää
ammatillisen
koulutuksen
opetussuunnitelmaan kokonaisvaltainen hyvinvointimalli, joka tukee nuorten ja
nuorten aikuisten hyvinvointia, elämänhallintaa ja opiskelukykyä sekä ehkäisee
peruskoulusta ammatilliseen koulutukseen siirtyneiden opiskelijoiden
syrjäytymistä. Projektissa kehitetään Nyytin korkeakouluasteen koulutukseen
kehitetystä Elämäntaitokurssista ammatilliseen oppilaitokseen soveltuva malli.
Tavoitteena
on
tarjota
Elämäntaitokurssi
olemassa
olevien
koulutusorganisaatioiden kautta ammatillisen opintonsa aloittaville opiskelijoille.
Projektissa on kolme kehittämistavoitetta, jotka ovat:
1. Kehittää Elämäntaitokurssia vastaamaan ammatillisessa koulutuksessa
opiskelevien nuorten ja nuorten aikuisten tarpeita.
2. Tukea opiskeluympäristöä nuorten hyvinvoinnin, elämänhallinnan ja
opiskelukyvyn vahvistamisessa
3. Vähentää ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien nuorten ja nuorten
aikuisten riskiä keskeyttää opinnot ja syrjäytyä
Edellä kuvatuista kolmesta kehittämistavoitteesta on johdettu jokaisen
tavoitteen osalta vuosittaiset toiminnalliset tavoitteet. Vuodelle 2013 asetettujen
kehittämistavoitteiden mukaisesti:
 toteutettiin ja arvioitiin Elämäntaitokurssin ohjaajakoulutus opettajille ja
muulle henkilökunnalle Stadin ammattiopistossa
 pilotoitiin
ja
arvioitiin
korkeakouluopiskelijoille
suunnattu
Elämäntaitokurssi Stadin ammattiopistossa
 aloitettiin aineiston muokkaaminen ikäryhmälle sopivammaksi ja
toiminnallisemmaksi yhteistyössä Varian ammattiopiston työntekijöistä
kootun kehittäjätyöryhmän kanssa
15



käynnistettiin yhteistyö Varian kuvallisen alan opiskelijoiden kanssa
kurssin osallistujan oppaan kuvittamiseksi
tehtiin suunnitelma Elämäntaitokurssin tarjoamiseksi Vantaan Variassa
keväällä 2014 Nuorisotakuun mukaiselle Nuorten aikuisten
osaamisohjelma -koulutusryhmälle
päätettiin kehittää Elämäntaitokurssiin liittyvää hyvinvointikyselyä
tutkimuksen avulla ja käynnistettiin sitä koskeva suunnittelu
Projektin tavoitteiden saavuttamiseksi käynnistettiin yhteistyötä muiden
järjestöjen kanssa (Suomen Mielenterveysseura ry, ADHD-liitto ry,
Kriminaalihuollon tukisäätiö KRITS ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry).
Projektisuunnitelman mukaisesti vuodelle 2013 RAY:ltä anottiin ja saatiin
avustusta 70.000 euroa. Saadusta avustuksesta käytettiin toimintavuonna
32.094 euroa. RAY:n toimintavuodelle myöntämästä avustuksesta siirtyy
vuonna 2014 käytettäväksi 37.906 euroa.
Talousarvio on laadittu kolmelle vuodelle. Koko kolmivuotisen projektin kaikki
kulut on nyt arvioitu olevan yhteensä 210.000 euroa. Suurimman kuluerän
muodostavat henkilöstökulut, joihin on arvioitu tarvittavan 157.000 euroa.
Vuosina 2014–2015 projektin toteuttamiseen on arvioitu tarvittavan vuosittain
yksi henkilötyövuosi.
16
5 HENKILÖSTÖ
Vuosi 2013 oli ensimmäinen, jolloin kaikki korkeakouluopiskelijat olivat Nyytin
toiminnan ja palvelujen piirissä. Tämä Nyytin toiminnan ja palvelujen merkittävä
laajentuminen oli Nyytin historiassa suurin kerralla tapahtunut muutos.
Toiminnan volyymin kasvu edellytti toimiston päivittäisen työskentelyn
uudelleenorganisointia. Toiminnan ja palvelujen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi
tarvittiin lisäresursseja. Palvelutoiminnasta oli toimintavuonna perusteltua
muodostaa oma vastuualue ja perustaa palvelupäällikön tehtävä. Palvelupäällikön
tehtävänä on vastata palveluista ja niiden kehittämisestä sekä koordinoida
projekteja. Palvelupäällikkö suunniteltiin rekrytoitavan siten, että hän olisi aloittanut
1.8.2013. Henkilöstömuutoksista johtuen palvelupäällikön tehtävä täytettiin
1.4.2013.
Toiminta- ja taloussuunnitelmassa arvioitiin, että vuonna 2013 yleisavustuksella
palkattuja olisivat: toiminnanjohtaja, johdon ja hallinnon assistentti, palvelupäällikkö
ja neljä kokopäiväistä suunnittelijaa, joista yhden tehtävä- ja vastuualueena viestintä
ja markkinointi ja kolmen palvelujen tuottaminen. Lisäksi Nettiryhmien ohjaamiseen,
työnohjaukseen ja mentor-toimintaan sekä moderointiin arvioitiin tarvittavan puolen
henkilötyövuoden verran osa-aikaisia työntekijöitä.
Toiminnan päivittäiseen johtamiseen ja kehittämiseen, edunvalvontaan ja
vaikuttamiseen, hallinto- ja talousasioiden sekä tiedotuksen ja yhteistyösuhteiden
hoitoon käytettävän työajan arvioitiin olevan kaksi henkilötyövuotta, mikä myös
toteutui. Palvelujen johtamiseen, kehittämiseen ja tuottamiseen arvioitiin
käytettävän neljä ja puoli henkilötyövuotta toteuman ollessa kaksi ja puoli
henkilötyövuotta. Viestintään ja markkinointiin arvioitiin käytettävän yksi
henkilötyövuosi, mikä myös toteutui. Yleisavustuksella avustettuun toimintaan
arvioitiin tarvittavan yhteensä seitsemän ja puoli henkilötyövuotta. Toteutunut
henkilötyövuosimäärä oli viisi ja puoli henkilötyövuotta. Toteuma oli suunniteltua
vähemmän johtuen henkilömuutoksista.
Toimintavuonna toimiston henkilöstötilanteessa tapahtui henkilöstömäärään
nähden verrattain paljon muutoksia. Toimintavuonna yleisavustuksella palkatuista
työntekijöistä koko vuoden työskenteli kokoaikaisena neljä: toiminnanjohtaja,
johdon ja hallinnon assistentti, yksi palveluja tuottava suunnittelija ja viestinnän
suunnittelija. Yksi kokopäivänen suunnittelija irtisanoutui maaliskuussa. Yksi
suunnittelija palasi hoitovapaalta toukokuussa ja irtisanoi työsuhteensa päättymään
23.6.2013. Suunnittelijan tehtävissä työskenteli määräaikaisesti osan vuotta
elokuusta alkaen yksi henkilö. Ko. suunnittelija työskenteli sekä yleis- että
projektiavustuksella.
Palvelupäällikön tehtävä täytettiin huhtikuun alusta lukien. Sitä ennen (20.2.–
31.3.2013) hän työskenteli suunnittelijana Elämäntaitoja nuorille ja nuorille aikuisille
masennuksen ehkäisyyn -projektissa. Kyseisessä projektissa työskenteli koko
vuoden vakituinen osa-aikainen suunnittelija.
Elämäntaitoja ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville 2013–2015 -projektiin
rekrytoitu määräaikainen suunnittelija työskenteli kokoaikaisena elokuusta alkaen.
Nettiryhmien ohjaamisessa työskenteli yksi tuntityöntekijä ja ryhmien ilta- ja
viikonloppumoderoinnissa kolme tuntityöntekijää toimintavuoden aikana.
17
Toimintavuoden viimeisenä päivänä toiminnanjohtaja irtisanoi työsuhteensa
päättymään 30.6.2014. Tarkemmat tiedot sekä yleis- että projektiavustuksella
palkatuista työntekijöistä löytyvät taulukosta 1.
Partinen Helena
Kero Arja
Akolahti Pasi
Savolainen Minna
Väisänen Päivi Maria
Oksanen Eeva
Rajamäki Saiju
Siltanen Marjo
Marttinen Elina
Kotkamo Pirjo
Salmela Mari
Lindberg Annina
Yli-Länttä Heta
Aaltonen Outi
Taulukko 1.
toiminnanjohtaja
johdon ja hallinnon assistentti
viestinnän suunnittelija
suunnittelija,
Elämäntaitoja nuorille ja nuorille aikuisille masennuksen ehkäisyyn
-projekti 20.2.–31.3.2013
palvelupäällikkö, 1.4.2013 alkaen
suunnittelija
suunnittelija, työsuhde päättyi 22.3.2013
suunnittelija, äitiyslomilla ja hoitovapailla vuoden 2007 lopulta
alkaen
palasi hoitovapaalta 21.5.2013, työsuhde päättyi 23.6.2013
suunnittelijan sijainen, 12.8.2013 alkaen
Järjestölähtöinen auttamistyö 70 % työajalla,
Elämäntaitoja ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville nuorille
ja nuorille aikuisille 2013–2015 -projektissa 30 % työajalla
suunnittelija
Elämäntaitoja nuorille ja nuorille aikuisille opiskelijoille
masennuksen ehkäisyyn -projekti
osa-aikaisena (80 %)
suunnittelija
Elämäntaitoja ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville nuorille
ja nuorille aikuisille 2013–2015 -projekti, 12.8.2013 alkaen
Nettiryhmän ohjaaja tuntipalkkaisena 3.9.2013 asti
Nettiryhmien moderointi tuntipalkkaisena
Nettiryhmien moderointi tuntipalkkaisena 12.4.2013 asti
Nettiryhmien moderointi tuntipalkkaisena 2.9.2013 alkaen
Nyytin työntekijät vuonna 2013
Vuoden 2013 viimeisenä päivänä Nyytin palveluksessa työskenteli kymmenen
henkilöä, kuten edellisenäkin vuonna vastaavana ajankohtana. Palveluiden piirissä
työskenteli 70 % (7) koko henkilöstöstä ja 30 % (3) työskenteli talouden, hallinnon
ja viestinnän tehtävissä. Palvelusuhdejakauma vastasi vuoden 2012 jakaumaa.
Henkilöstömäärän jakautumista kuvataan kaaviossa 5.
Talous, hallinto
ja viestintä
30 %
Palvelut
70 %
Kaavio 5.
Henkilöstömäärä 31.12.2013
18
Toimintavuoden
viimeisenä
päivänä
vakinaisessa
työsuhteessa,
kuukausipalkkaisina, työskenteli yhteensä kuusi henkilöä, kuten edellisenkin
vuoden lopussa. Heistä vakituisessa kokoaikaisessa työsuhteessa oli viisi henkilöä
ja vakituisessa osa-aikaisessa työsuhteessa yksi henkilö. Jakauma vastasi vuoden
2012 lopun tilannetta. Määräaikaisia kokoaikaisia, kuukausipalkkaisia, oli kaksi
henkilöä, mikä oli yksi enemmän kuin edellisenä vuonna. Lisäksi palveluksessa oli
kaksi tuntipalkkaista työntekijää. Vuoden 2012 lopussa tuntipalkkaisia työntekijöitä
oli kolme. Henkilöstön palvelussuhdejakaumaa kuvataan kaaviossa 6.
Tuntipalkkaiset
(2 hlöä)
20 %
Vakinaiset,
kokoaikaiset
(5 hlöä)
50 %
Määräaikaiset,
kokoaikaiset
(2 hlöä)
20 %
Kaavio 6.
Vakinaiset,
osa-aikaiset
(1 hlö)
10 %
Henkilöstön palvelussuhdejakauma 31.12.2013
Toimintavuoden aikana pidettiin yksi kehittämispäivä tammikuussa Helsingissä ja
toinen kahden päivän mittaiset kehittämis- ja tyky-päivät elokuussa Vierumäellä.
Tammikuussa työstettiin toimiston pelisääntöjä ja Nyytin arvoja sekä organisoitiin
kevään toimintaan, elokuussa keskityttiin vuoden 2014 toiminta- ja
taloussuunnitelman kokoamiseen ja syksyn töiden organisointiin. Henkilökunnan
koulutus toteutettiin Scription Oy:n toimesta koko henkilökunnan koulutuksena.
Koulutuksessa keskityttiin kirjallisen viestinnän kehittämiseen.
Yleisavustukselle palkatun henkilöstön henkilöstökulut sisältävät toiminnanjohtajan,
palvelupäällikön (72 %), viestinnän suunnittelijan, johdon- ja hallinnon assistentin
sekä tuntityöntekijöiden palkka- ja henkilöstösivukulut. Lisäksi henkilöstökuluissa
ovat kolmen palveluja tuottavan suunnittelijan palkka- ja henkilöstösivukulut sekä
yhden palveluja tuottavan suunnittelijan palkka- ja henkilöstösivukuluista 70 %.
Kustannuspaikan 510 Henkilöstö kuluihin sisältyvät edellä mainittujen kulujen lisäksi
myös palkkioperusteisen asiantuntijatyön, terveydenhoidon, koulutuksen,
työnohjauksen, TYKY-toiminnan sekä lounassetelien kulut, kuten myös matkakulut
ja muut kulut. Kustannuspaikan 510 kuluihin oli varattu 350.000 euroa. Toteutuneet
kulut, 339.195,85 euroa, olivat 10.804,15 euroa arvioitua vähemmän.
Projektiavustuksilla työskenteli yksi vakituinen osa-aikainen (80 %), yksi
määräaikainen suunnittelija kokoaikaisena osan vuotta, yksi määräaikainen
suunnittelija osa-aikaisena (30 %) osan vuotta ja palvelupäällikkö osan vuotta 18 %
työajalla. Näiden työntekijöiden henkilöstökulut sisältyvät projektien kuluihin.
19
Kokonaisuudessaan toimintavuoden 2013 henkilöstökulut olivat 415.577,73 euroa.
Suurin osa, 339.081,56 euroa, koostui kustannuspaikalle 510 Henkilöstö kirjatuista
yleisavustuksella palkatun henkilöstön kuluista. Projektiavustuksilla palkatun
henkilöstön kulut jakautuvat kahdelle kustannuspaikalle: 48.994,74 euroa kirjattiin
kustannuspaikalle 401 ET-verkossa 2009–2013 ja 25.898,89 euroa
kustannuspaikalle 402 ET-verkossa 2013–2015. Henkilöstökuluja, 1.602,54 euroa,
on myös kirjattu kustannuspaikalle 600 Hallinto.
Toimintavuoden kesäkuussa RAY:n edustajat, valvontapäällikkö Kristian Seemer ja
erityisasiantuntija Matias Lahti, tutustuivat Nyytissä luotuun ja käytössä olevaan
työnaikakirjanpitoon. Työaikakirjanpitolomake (excel-pohjainen) luovutettiin RAY:n
sekä myös Mahdollisuus lapselle ry:n käyttöön. Nyytin työaikakirjanpidosta kerrottiin
RAY:n avustustoiminnan asiakaslehden ”Raiku” numerossa 3/2013 olleessa
artikkelissa ”Vapaaehtoisuus & työaika”.
Toimintavuoden keväällä Nettiryhmät olivat olleet tarjolla kaikille korkeakouluopiskelijoille yhden lukuvuoden verran. Ryhmiin kirjoittaneiden opiskelijoiden
määrän kasvun todettiin olleen arvioitua maltillisempaa ja resurssien olevan riittävät
nettiryhmätoiminnan
toteuttamiseen
nykyisellä
toimintamallilla.
Nettiryhmätoiminnan kehittämiseen, kuten uusien teemaryhmien suunnitteluun,
yhteistyökumppanuuksien
luomiseen
ja
käynnistämiseen,
tarvittaneen
lisäresursseja ja tätä suunnitellaan vuoden 2014 aikana.
Elämäntaitokurssin integrointia yleisavustuksella rahoitettavaan toimintaan jatkettiin
toimintavuonna
ja
laadittiin
suunnitelma
kurssin
tarjoamisesta
korkeakouluopiskelijoille vuonna 2014. Tämä ei edellytä lisäresursseja.
Mahdollisten lisäresurssien tarve arvioidaan vuoden 2014 puolella jatkettavan
pidemmän aikavälin suunnitelman laatimisen yhteydessä.
20
6 TOIMITILAT JA TOIMISTO SEKÄ HALLINTO
Toimitilat ja toimisto
Vuoden 2012 lopulla todettiin, että toiminnan laajentuminen ja palvelujen
kehittäminen edellyttävät nykyistä toimivampia ja suurempia tiloja. Helsingin
keskustassa Rikhardinkadulla sijainneet tilat eivät olleet enää tarkoituksenmukaiset
ja tilat olivat liian pienet esim. Elämäntaitokurssien ja sen ohjaajakoulutuksen sekä
Hengailuiltojen järjestämiseen. Kaikille työntekijöille ei ollut omaa työpistettä.
Lämpötila ja ilmanvaihto olivat iso ongelma. Monitoimilaitteelle tarkoitettu tila oli
ahdas ja ilmankosteus siinä liian suuri. Kokous-, varasto- ja arkistointitilat olivat
riittämättömät.
Uusi toimitila päätettiin vuokrata 1.5.2013 alkaen Helsingin Pasilasta, osoitteesta
Pasilanraitio 5. Vuokrasopimus solmittiin vuoden 2012 syyskuussa IVG Polar Oy:n
kanssa. Vuokrasopimus solmittiin toistaiseksi voimassaolevana. Ensimmäinen
mahdollinen irtisanomispäivä on 1.10.2015. Irtisanomisaika on 6 kuukautta. Tilat
uudistettiin pääosin vuokranantajan toimesta. Tilojen edellinen vuokralainen lahjoitti
Nyytille runsaasti toimisto- ja kokoustilakalusteita, joten uusia kalusteita jouduttiin
hankkimaan vain hyvin vähän.
Toimintavuoden aikana aloitettiin käytössä olevien ohjelmien päivittäminen ajan
tasalle sekä vanhentuneiden ja huonosti toimivien tietokoneiden ja laitteiden
uusinta. Toimistoon hankittiin oppilaitoshintaan Office 2013 -ohjelmalisenssit sekä
Adobe Acrobat Pro -lisenssejä. Kaikkiaan neljä pöytäkonetta vaihdettiin
kannettaviksi tietokoneiksi. Ensin ostettiin kaksi konetta, joista toinen rahoitettiin
yleisavustuksella ja toinen projektirahoituksella. Loppuvuodesta tehtiin päätös,
jonka mukaan kaikki jatkossa hankittavat tietoteknisetlaitteet vuokrataan.
Vanhan Panasonic-puhelinjärjestelmän vuokrasopimus päättyi toimintavuoden
toukokuun lopussa. Muuton yhteydessä tehtiin uusi vuokrasopimus VOIPpohjaisesta
puhelinjärjestelmästä
Visiotech
Finland
Oy:n
kanssa.
Puhelinjärjestelmän toiminnan takaamiseksi jouduttiin myös palomuuri uusimaan
loppuvuodesta. Laite vuokrattiin Nomis Oy:ltä.
IT-palveluja Nyytille tuottavan Nomis Oy:n kanssa tehtiin palvelusopimus
toimintavuoden keväällä. Palvelusopimuksella taattiin IT-toimintojen nopea ja
ajantasainen tuki ja hoito. Sopimuksen myötä päädyttiin varmistamaan palvelimella
olevat tiedot siirtämällä tiedot määräajoin Nomis Oy:n palvelimelle. Siirtoa varten
ostettiin NAS-palvelin, jota voidaan käyttää myös vähäisemmässä käytössä olevien
tietojen ja kuvien säilyttämiseen.
Hallinto
Toimintavuonna yhdistyksellä oli yhteensä yhdeksän jäsenyhteisöä:








Aalto-yliopisto ylioppilaskunta AYY
Helsingin Tekniikan Opiskelijat – HTO ry
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY
Kompleksi ry
Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry
Suomen Mielenterveysseura ry
Svenska Handelshögskolans Studentkåren
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö
21
Toimintavuoden lopulla Kompleksi ry ilmoitti eroavansa Nyytin jäsenyydestä.
Kunniajäseniä toimintavuonna oli yksi henkilö - Salli Saari. Kari Pylkkänen kutsuttiin
kunniajäseneksi 3.9.2013 pidetyn Elämäntaitokurssi-seminaarin yhteydessä.
Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Johanna Castrén ja varapuheenjohtajana Lauri
Korkeaoja. Kevätkokous pidettiin 23.4.2013 ja syyskokous 12.12.2013.
Kevätkokouksen puheenjohtajana toimi yhdistyksen varapuheenjohtaja ja
syyskokouksen yhdistyksen puheenjohtaja. Kevätkokouksessa oli edustettuna
kuusi jäsenyhteisöä ja syyskokouksessa kahdeksan yhdeksästä jäsenyhteisöstä.
Toimikaudellaan 2012–2013 hallitus kokoontui yhteensä yksitoista kertaa; viisi
kertaa vuonna 2012 ja kuusi kertaa vuonna 2013. Hallituksen puheenjohtajana toimi
Harri Vertio ja varapuheenjohtajana Sini Terävä. Toimikautensa alussa vuonna
2012 hallitus päätyi noudattamaan käytäntöä, jossa henkilökohtaiset varajäsenet
osallistuvat kokouksiin ainoastaan silloin kun varsinaisen jäsen on estynyt
osallistumasta kokoukseen. Henkilökohtaiset varajäsenet kutsuttiin erikseen
hallituksen kummankin vuoden kesäkuun kokoukseen. Hallitus arvio toimintaansa
kummankin hallitusvuotensa lopussa itsearviointikyselyn avulla.
Hallituksen varsinaisten jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten osallistumista
kokouksiin kuvataan taulukossa 2.
Harri Vertio 11/11
Varsinainen jäsen
Taulukko 2.
Varajäsen
Heimola Mikko
7/11 Korkeakangas Eija
1/11
Kontio Timo
8/11 Pakarinen Saila
3/11
Narumo Reija
9/11 Djupsund Camilla
3/11
Pynnönen Päivi
9/11 Puusniekka Riikka
1/11
Salmela-Aro Katariina
4/11 Mikkonen Johanna
2/11
Terävä Sini
6/11 Impiö Ville
1/11
Hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin vuosina 2012–2013
Tilintarkastajana toimi Kari Mikkola (HTM) ja varatilintarkastajana Suomen
Tilintarkastajaverkko Oy (HTM-yhteisö). Toiminnantarkastajana toimi Kari T. Nukala
ja varatoiminnantarkastajana Ville Sinnemäki.
Toimitila- ja toimistokulut sisältävät toimiston vuokran, puhelin-, posti-, pankki-,
tietotekniset ja kopiointikulut sekä toimistotarvike- ja muut toimistokulut. Kulujen
arvioitiin olevan yhteensä 78.000 euroa ja niihin käytettiin 89.002,21 euroa, joka oli
11.002,21 euroa arvioitua enemmän. Kuluista suurin osa, 57.767,12 euroa,
muodostuu vuokrakuluista. Vuokrakulut olivat 22.849,62 euroa enemmän kuin
edellisenä vuonna. Muita huoneistokuluja oli yhteensä 12.790,22 euroa. Nämä kulut
sisältävät mm. muutosta sekä toimiston sisustamisesta ja remontoinnista
22
aiheutuneet kulut. Puhelin- ja datakuluja oli 8.469,12 euroa, mikä oli 1.975, 00 euroa
edellisen vuoden kuluja enemmän. Kopiointi- ja monistuskulut olivat 1.690,61 euroa,
mikä vastasi edellisen vuoden tasoa. Toimistotarvikkeisiin ja painatuskuluihin
käytettiin yhteensä 1.747,80 euroa ja posti- ja pankkikuluihin 2.625,56 euroa.
Toimistotarvike- ja painatuskulut vastasit edellisen vuoden tasoa, posti- ja
pankkikulut olivat 1.096,78 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Toteutuneet
kulut olivat pääosin arvioituja enemmän, mikä johtui toimiston muutosta suurempiin
tiloihin.
Hallinnon muut kulut pitävät sisällään hallituksen ja vuosikokousten kulut,
kirjanpidon, talous- ja palkkahallinnon, tilintarkastuksen, siivouksen, tietoteknisen
tuen, leasing- ja vakuutuskulut sekä muut hallinnon toimintakulut. Kulujen arvioitiin
olevan yhteensä 40.000 euroa. Toteutuneet kulut olivat yhteensä 55.597,10 euroa,
mikä on 15.597,10 euroa arvioitua enemmän. Kulujen ylitys johtui suurimmalta
osaltaan IT-kulujen noususta. Toimintavuonna IT-kuluja oli 9.673,74 euroa, mikä oli
7.161,34 enemmän kuin edellisenä. IT-kulujen nousu johtui IT-palvelujen tuottajan
kanssa solmitusta palvelusopimuksesta sekä toimiston muutosta aiheutuneista ITkuluista, kuten myös uusituista ohjelmistoista. Myös siivouskulut, 4.660,91 euroa,
olivat suuremmat kuin edellisenä vuonna eron ollessa 3.069,08 euroa. Muutto
vaikutti myös siivouskulujen nousuun. Hallinnon kulujen ylitykseen vaikutti myös se,
että vuonna 2013 ostettiin yksi uusi kannettava tietokone ja NAS-palvelin. Näiden
laitteiden kulut olivat yhteensä 2.129,38 euroa.
23
7 TALOUS
Toimintavuoden kaikki tuotot olivat yhteensä 601.111,90 euroa ja kulut 613.804,76
euroa. Tilikauden alijäämä oli 12.692,86 euroa. Kaaviossa 7 esitetään Nyytin
kaikkien tuottojen jakautumista toimintavuonna. Arvioidut ja toteutuneet toiminnan
tuotot ja kulut kustannuspaikoittain ilmenevät talousarviovertailusta, liitteestä 1.
Kaavio 7.
RAY avustukset
96,9 %
OKM
2,0 %
Jäsenmaksut
0,4 %
Lahjoitukset
0,7 %
Nyytin kaikki tuotot vuonna 2013
Jäsenmaksuja (300 euroa/jäsenyhteisö/vuosi) saatiin yhteensä 2.700 euroa.
Lahjoituksina saatiin Helsingin yliopiston ylioppilaskunnalta (HYY) 3.700 euroa ja
tupaantuliaisiin liittyvinä muistamisina yhteensä 430 euroa.
RAY:ltä anottiin 516.000 euroa yleisavustusta ja saatiin yleisavustusta 506.000
euroa, mikä oli 10.000 anottua vähemmän. Yleisavustusteisen toiminnan kuluja oli
yhteensä 525.747,29 euroa. RAY:n yleisavustuksella kuluja katettiin 506.000 euron
edestä. Loput kulut, 19.747,29, katettiin omalla rahoituksella. Liitteessä 2
selvitetään yleisavustuksella katettujen kulujen jakautumista kustannuspaikoittain.
Kaaviossa 8 kuvataan yleisavustuksella katettujen kulujen prosentuaalinen jakauma
kustannuspaikoittain.
Hallinto
10,6 %
Järjestölähtöinen auttamistyö
4,1 %
Markkinointi
2,4 %
Toimisto
16,9 %
Tiedotus ja
yhteistötyö
1,5 %
Henkilöstö
64,5 %
Kaavio 8.
RAY:n yleisavustuksella katetut kulut kustannuspaikoittain vuonna
2013
24
Kaaviossa 9 esitetään RAY:n yleisavustuksella katettujen kulujen jakauma siten,
että henkilöstö-, toimisto- ja hallintokulut on kohdennettu toiminnoittain.
Tiedotus ja
yhteistötyö
21,7 %
Järjestölähtöinen
auttamistyö
55,1 %
Markkinointi
23,2 %
Kaavio 9.
RAY:n yleisavustuksella katetut kulut vuonna 2013
(henkilöstö-, toimisto- ja hallintokulut kohdennettuina toiminnoittain)
Vuosina 2014–2016 RAY:lta on suunniteltu haettavaksi yleisavustusta 552.000
euroa/vuosi.
25
Liite 1
Talousarviovertailu
Tilinpäätös Tilinpäätös Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös
2009
2010
2011
2012
2013
2013
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(kustannuspaikka)
1 JÄRJESTÖLÄHTÖINEN AUTTAMISTYÖ
Virtuaaliolkapää ja
siihen liittyvä
18 170
20 984,47
----vapaaehtoistoiminta
1.1 Verkkopalvelut (110)
Kulut
----16 000,00
20 517,50
1.1.1 Verkkosivut (125)
Kulut
3 493
8 561,13
15 984,51
20 559,63
--1.1.2 Nettiryhmät (120)
Tuotot
--735,00
---Kulut
5 682
11 542,75
3 785,56
3 254,77
--1.2 Elämäntaitokurssi
Tuotot
------Kulut
------1.3 Hengailuillat (129)
Tuotot
-----145,00
Kulut
--1 664,13
1 574,01
2 000,00
1 195,58
2 MARKKINOINTI (211)
Tuotot
-454,44
521,93
---Kulut
6 946
7 408,48
10 423,07
21 726,28
18 600,00
12 537,67
Vapaaehtoistoiminta (220)
Kulut
--1 459,76
0,00
--PÄÄKAUPUNKISEUDUN PALVELUT
Ryhmä- ja kurssitoiminta
Tuotot
2 560
2 380,00
----Kulut
13 545
11 517,64
----Teemaillat
Kulut
4 770
2 820,00
----3 TIEDOTUS JA YHTEISTYÖ (300)
Apurahat
1 050,00
---Kulut
6 327
7 294,99
7 497,79
8 298,19
9 000,00
7 701,38
4 PROJEKTIT
4.1 ET 2009-2013 (401)
Tuotot
54 679
97 530,00 103 226,00
72 067,61
0,00
56 000,39
Kulut
54 679
97 529,73 103 225,65
71 507,61
0,00
55 963,07
4.2 ET 2013-2015 (402)
Tuotot
----70 000,00
32 094,40
Kulut
----70 000,00
32 094,40
5 HENKILÖSTÖ (510)
Tuotot
-2 682,00
2 683,00
1 200,00
--Kulut
236 890 278 508,69 265 751,60 326 173,07
350 000,00 339 195,85
6 HALLINTO (520 & 600)
Tuotot
324
160,00
300,00
---Toimitila- ja
48 728
51 543,76
55 233,26
52 134,04
78 000,00
89 002,21
toimistokulut
Muut hallinnon kulut
32 565
31 537,70
42 433,65
38 046,91
40 000,00
55 597,10
7 TALOUS (700)
11 750
2 400,00
2 640,00
2 420,00
3 600,00
2 700,00
Jäsenmaksut 1)
Avustukset
-7 400,00
----RAY
398 000 419 056,00 400 000,00 468 000,00
506 000,00 506 000,00
Lahjoitukset
7 640
870,00
5 117,06
4 955,00
-4 155,00
Korkotuotot
218
51,02
39,90
62,05
17,11
Muut rahoituskulut
218
51,02
39,90
14,33
--Tuotot yhteensä
475 171 532 983,46 515 262,89 548 704,66
579 600,00 601 111,90
Kulut yhteensä
431 795 529 249,34 508 508,98 543 288,84
583 600,00 613 804,76
Tilikauden yli43 376
3 734,12
6 753,91
5 415,82
-4 000 -12 692,86
/alijäämä
1) Vuonna 2009 jäsenmaksut sisältävät myös jäsenyhteisöjen maksamat avustukset.
26
Liite 2
Selvitys RAY:n yleisavustuksen käytöstä vuonna 2013
Nyyti ry
31.12.2013
1 JÄRJESTÖLÄHTÖINEN AUTTAMISTYÖ
1.1 Verkkopalvelut (110)
Kulut
1.3 Hengailuillat (129)
Kulut
2 MARKKINOINTI (211)
Kulut
EROTUS
Talousarvio
6 HALLINTO
Toimitila- ja toimistokulut (520)
Muut hallinnon kulut (600)
7 TALOUS (700)
RAY yleisavustus
EUR
%
16 000,00
20 517,50
2 000,00
1 195,58
804,42
59,8 %
18 600,00
12 537,67
6 062,33
67,4 %
9 000,00
7 701,38
1 298,62
85,6 %
350 000,00
339 195,85
10 804,15
96,9 %
3 TIEDOTUS JA YHTEISTYÖ (300)
Kulut
5 HENKILÖSTÖ (510)
Kulut
Tilinpäätös
78 000,00
40 000,00
506 000,00
RAY yleisavustus
Kulut yhteensä
RAY yleisavustuksella katetut kulut
Omalla rahoituksella katetut kulut
89 002,21 -11 002,21 114,1 %
55 597,10 -15 597,10 139,0 %
506 000,00
506 000,00
525 747,29
506 000,00
19 747,29
27
-4 517,50 128,2 %
0,00 100,0 %
Liite 3
Markkinointi
1
Nyytin mainos (tiedossa olevat), yhteensä 19
 ABI Fakta 2013–2014 (kalenteri)
 AMM Fakta 2013–2014 (kalenteri)
 AMK Fakta 2013 (kalenteri)
 Aviisi 10/2013
 Aviisi 11/2013
 Hankeiten 3/2013 (ruotsinkielinen mainos)
 Studentbladet sept/2013 (ruotsinkielinen mainos)
 Uljas 1/2013
 Uljas 3/2013
 Uljas 4/2013
 Uljas 6/2013
 Uljas 7/2013
 Uljas 8/2013
 Uljas 9/2013
 Vaasan ylioppilaslehti 1/2013
 Vaasan ylioppilaslehti 2/2013
 Vaasan ylioppilaslehti 4/2013 (kaksi mainosta)
 Vaasan ylioppilaslehti 6/2013
 Yliopistolehti 8/2013
2
Nyytin toiminnan ja palveluiden esittely erilaisissa tilaisuuksissa (osallistujamäärä suluissa)
yht. tilaisuuksia 15, osanottajia 12.580
 SYL:n ja SAMOKin sopotapaaminen, esitys, Helsinki, 7.3.2013 (50)
 Aalto-yliopiston hyvinvointipäivä, ständi, Helsinki 10.4.2013 (100)
 Esitys Elämäntaitokurssista Back to Basics – päivitä tietosi… -koulutuspäivässä, Suomen koulu- ja
opiskeluterveyden yhdistys, Turku, 11.4.2013 (90)
 Esittäytyminen SYL:n, SAMOKin, OLL:n ja Otuksen (Lapinrinteen) hallituksille ja henkilökunnalle,
Helsinki, 17.4.2013. (30)
 Materiaalipöytä ja esitys Elämäntaitokurssista Opiskelijoiden terveys ja hyvinvointi: mitä voimme tehdä
yhdessä? – seminaarissa, Terveyden – ja hyvinvoinnin laitos, 5.6.2013, Biomedicum, Helsinki (200)
 Esitys Elämäntaitokurssin pilottitutkimuksen tuloksista “Skills for Life -intervention increases well-being
among lonely university students: A pilot study” (Marttinen, E., & Salmela-Aro, K) European Union for
School and University Health and Medicine, EUSUHM 2013 -konferensissa, Euston Square, Lontoo,
28.6.2013 (50)
 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan orientoivat päivät, Kumpula, ständi
27.8.2013 (200)
 Helsingin yliopiston avajaiskarnevaalit, HaliCardien jakoa, Helsinki 2.9.2013 (4000)
 Metropolia AMK:n Metrosport-urheilu- ja hyvinvointitapahtuma, ständi, Olympiastadion, Helsinki
10.9.2013 (5500)
 Laurea AMK:n Opiskelu tekee hyvää -suurtapahtuma, ständi, Lasipalatsin aukio, Helsinki, 18.9.2013
(1000)
 Näytteilleasettajana, Päihde- ja mielenterveyspäivät, Helsinki, 9.-10.10.2013 (1000)
 Hankenin hyvinvointipäivä, ständi, Helsinki, 30.10.2013 (100)
 Näytteilleasettajana, Parisuhdepäivät 2013, Helsinki, 7.-8.11.2013 (170)
 Esitys ”Nyytin kehittämä Elämäntaitokurssi opiskelijoille” Terveydenhuollon Opetus & Koulutus 2013,
Helsinki, 12.11.2013 (40)
 Paneelikeskustelu Kirkkohallituksen some-seminaarissa ”Verkkoyhteisöistä voimaa. Auttaminen ja
vierellä kulkeminen verkossa”, 14.11.2013, Kirkkohallitus, Helsinki (50)
28
Liite 4
Tiedotus ja yhteistyö
1
Lehdet, julkaisut ja muut tiedotusvälineet, yhteensä 13
 D-Mail 2/2013: Vertaistukea ja ohjausta verkossa
 Etelä-Suomen Sanomat 27.8.2013: Harppaus itsenäiseen elämään
 Expressi 3/2013: Nappaa Helsinki haltuun
 Helsingin Sanomat 12.9.2013: Ystävyydet solmitaan syksyllä
 H2 2/2013: Yksinäisyys kalvaa myös opiskelijaa
 Karjalainen 27.8.2013: Harppaus itsenäiseen elämään
 Kesä-Tuokio 2013: Tukipalvelut (lyhyt info Nyytistä)
 Raiku 3/2013: Vapaaehtoisuus & työaika
 Tuokio 2/2013: Nyyti – opiskelijaa varten
 TUO:n blogi 8.3.2013: Opiskelija, alkoholi ja syrjäytyminen
 Yle.fi Nuorille nyt! 22.10.2013: Sano ei elinkautiselle yksinäisyydelle
 Käsi kädessä -lehti 2/2013:
 Selkenevää, myötätuulta -ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö nuorisoalalla. Humanistinen
ammattikorkeakoulu. Sarja C. Oppimateriaaleja 37, 2013. Tapio, Mari & Kuula, Tarja (toim.):
Ole oman elämäsi tähti! – Elämäntaitokurssi opiskelijoiden elämänhallinnan, hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisessä (Savolainen Minna & Marttinen Elina), 144–155.
2
Nyytin uutiskirjeet, yhteensä 5
 13.3. ”Nyyti kehittää palvelujaan”
 16.5. ”Nettiryhmätoimintaa myös kesällä”
 10.9. ”Elämäntaitoja ammattikouluissa opiskeleville”
 21.11. ”Miehet Nettiryhmissä aktiivisempia kuin naiset”
 19.12. ”Joulun rauhaa ja menestyksellistä uutta vuotta 2014!”
3
Nyytin osallistuminen erilaisiin tilaisuuksiin, yhteensä 20
 YTHS:n Opiskelijan omppupäivä – Terveystietoa ja opiskelukykyä -seminaari Helsinki, 13.2.2013
 RAY – Haku päällä kiertue, Vantaa, 26.2.2013
 NuSuVeFo:n (Nuorille suunnatun verkkotyön foorumi) kokous- ja koulutustilaisuus, Helsinki, 12.3.2013
 KYKY-seminaari, Helsinki, 13.3.2013
 Sairaanhoitajapäivät, Helsinki, 15.–16.3.2013
 TEKES -tutkimushaun työpaja, Helsinki, 21.3.2013
 LähiTapiolan työhyvinvointi koulutusaamupäivä, Espoo, 23.4.2013
 Tilastolliset peruskäsitteet – käytännönläheinen kertauskurssi, Tilastokeskus, Helsinki, 9.4.2013
 Tulevaisuus työelämässä – henkilöstöjohdon foorumi, Helsinki, 28.5.2013
 Nuorisotakuusta ja kuntoutuksesta, Ministeri Risikon pyöreässä pöydässä, Helsinki, 18.6.2013
 RAY:n neuvontatilaisuus yleisavustusta saaville järjestöille, Helsinki, 19.6.2013
 European Union for School and University Health and Medicine, EUSUHM 2013 -konferenssi, Lontoo,
27.-29.6.2013
 RAY:n Järjestöjen viestintäpäivä, Helsinki, 4.9.2013
 SOSTE:n arviointi- ja tutkimusverkoston tapaaminen aiheena RAY:n tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys,
Paasitorni, Helsinki, 1.10.2013
 Suomen koulu- ja opiskeluterveyden yhdistys Skooppi ry:n 50 v. juhlaseminaari, Espoo, 11.10.2013
 RAY:n Vaikuttavaa-kiertue, Helsinki, 16.10.2013
 Innolla opiskelukykyä -seminaari, Espoo, 21.10.2013
 Innomarkkinat, Helsinki, 19.11.2013
 Nuoret nyt ja tulevaisuudessa Walkers-Hubu-bussiprojektin loppuseminaari, Helsinki, 26.11.2013
 Suomen Mielenterveysseuran viestintäjohtaja Tarja Heiskasen eläkkeellesiirtymisjuhlat, Helsinki,
9.12.2013
4
Vierailut Nyytissä, yhteensä 4, osanottajia yhteensä 100
(osanottajamäärä suluissa)
 Nyyti esittäytyy, 21.3.2013 (6)
 YTHS:n terveystyöryhmän kokous, 28.5.2013 (15)
 Nyytin tupaantuliaiset + Elämäntaitokurssin seminaari 3.9.2013 (70)
 Nyyti esittäytyy, 8.10.2013 (9)
29
Liite 4
5
Annetut lausunnot, vastatut kyselyt sekä konsultaatiot, yhteensä 4
 Tyytyväisyyskysely yhteistyökumppaneille, Kataja Parisuhdekeskus ry, 21.3.2013
 Järjestöjen nuorisotyö ja nuorten syrjäytyminen – kysely, Kuntoutussäätiön kysely eduskunnan
tarkastusvaliokunnan toimeksiannosta, 22.3.2013
 Kysely internetin käytöstä nuorille suunnatussa työssä, Verke - Verkkonuorisotyön valtakunnallinen
kehittämiskeskus, 23.4.2013
 Kysely pienten ja keskisuurten yleisavustetun (RAY) toiminnan kehittämisestä, 12/2013
6
Sidosryhmäyhteistyö, yhteensä 15
 Parisuhdepäivien suunnittelukokous, Kataja ry, Vantaa, 21.1.2013
 Time out! Aikalisä -neuvottelukunnassa asiantuntijajäsenyys (nuorten miesten syrjäytymiskehityksen
ehkäisy), THL, STM, OKM, TEM, Puolustusvoimat, Siviilipalveluskeskus, Helsingin kaupunki, Kuntaliitto,
kokous 9.4.2013, Helsinki
 Yhteistyöpalaveri tutkimusyhteistyöstä Itä-Suomen yliopiston edustajien kanssa, Helsinki, 19.4.2013
 Yhteistyöpalaveri arvioinnin kehittämiseksi, Nusuvefon arviointityöryhmä, Helsinki, 24.4.2013
 Yhteistyöpalaveri hengailuiltatoiminnan kehittämiseksi, Helsinki, 4.6.2013
 Yhteistyöpalaveri hengailuiltatoiminnan kehittämiseksi, Helsinki 11.6.2013
 Vertaistukitutkimuksen aivoriihi, Heponiemi, 17.–18.6.2013
 Yhteistyöpalaveri hengailuiltatoiminnan kehittämiseksi, Helsinki 14.8.2013
 Yhteistyöpalaveri arvioinnin kehittämiseksi, Nusuvefon arviointityöryhmä, Helsinki, 21.8.2013
 Yhteistyöpalaveri ruotsinkielisille opiskelijoille suunnatun Elämäntaitokurssin kehittämiseksi,
ruotsinkielisten opiskelijoiden oppilaitospapit, Helsinki, 17.9.2013
 Yhteistyöpalaveri yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran kanssa toteutettavan Elämäntaitokurssin
suunnittelemiseksi, Helsinki, 7.10.2013
 Yhteistyöpalaveri verkkopalveluiden arvioinnin kehittämiseksi Väestöliiton kanssa, Helsinki, 21.10.2013
 Yhteistyöpalaveri yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran kanssa toteutettavan Elämäntaitokurssin
suunnittelemiseksi, Helsinki, 25.11.2013
 Yhteistyöpalaveri verkkopalveluiden arvioinnin kehittämiseksi Väestöliiton kanssa, Helsinki, 9.12.2013
 Innokylän päihde- ja mielenterveystyön oppimisverkoston suunnittelukokous, THL, Helsinki 10.12.2013
30
NYYTI RY
TASEKIRJA
Y-tunnus 0618512-2
Kotipaikka Helsinki
31.12.2013
TULOSLASKELMA
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2012 31.12.2012
88 239,79
73 267,61
Henkilöstökulut
Poistot
Muut kulut
Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä
-415 577,73
-2 177,72
-196 049,31
-613 804,76
-369 763,97
-2 903,58
-170 606,96
-543 274,51
Tuotto-/kulujäämä
-525 564,97
-470 006,90
6 855,00
7 375,00
-518 709,97
-462 631,90
17,11
0,00
17,11
62,05
-14,33
47,72
-518 692,86
-462 584,18
Yleisavustukset
RAY
506 000,00
468 000,00
Tilikauden yli-/alijäämä
-12 692,86
5 415,82
Varsinainen toiminta
Tuotot
Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä
Varainhankinta
Varainhankinnan tuotot yhteensä
Tuotto-/kulujäämä
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Korkotuotot
Muut rahoituskulut
Tuotto-/kulujäämä
31
NYYTI RY
TASEKIRJA
Y-tunnus 0618512-2
Kotipaikka Helsinki
31.12.2013
TASE
TASE
31.12.2013
31.12.2012
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
6 533,14
8 710,86
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ
6 533,14
8 710,86
Saamiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Saamiset yhteensä
0,00
17 279,47
8 545,54
25 825,01
1 200,00
25 339,35
16 865,21
43 404,56
Rahoitusarvopaperit
Muut osakkeet ja osuudet
35 980,25
35 980,25
Rahat ja pankkisaamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ
69 361,43
131 166,69
75 078,48
154 463,29
VASTAAVAA YHTEENSÄ
137 699,83
163 174,15
88 958,78
-12 692,86
76 265,92
83 542,96
5 415,82
88 958,78
4 393,59
7 036,39
50 003,93
61 433,91
11 859,52
7 049,73
55 306,12
74 215,37
137 699,83
163 174,15
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
VAIHTUVAT VASTAAVAT
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Edellisten tilikausien ylijäämä
Tilikauden ylijäämä
Oma pääoma yhteensä
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen vieras pääoma
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
32
NYYTI RY
TASEKIRJA
Y-tunnus 0618512-2
Kotipaikka Helsinki
31.12.2013
LIITETIEDOT
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
Arvostusperiaatteet ja -menetelmät
Aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennettyyn
muuttuvaan hankintamenoonsa.
Rahoitusomaisuus on arvostettu hankintahintaan tai sitä alempaan todennäköiseen
luovutushintaan.
Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät
Yhteisön omistaman kuluvan käyttöomaisuuden hankintameno poistetaan ennalta laaditun
suunnitelman mukaisesti. Poistot on laskettu menojäännöspoistoina.
Koneet ja kalusto
sumu-poistot 25 % menojäännöksestä
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot
Tuotot
2013
2012
75 090,00
33 308,00
1 204,40
0,00
11 800,39
38 199,61
Muut avustukset
0,00
0,00
Myynti
0,00
0,00
145,00
560,00
0,00
1 200,00
88 239,79
73 267,61
Jäsenmaksut
2 700,00
2 420,00
Lahjoitukset
4 155,00
4 955,00
6 855,00
7 375,00
17,11
62,05
17,11
62,05
506 000,00
468 000,00
506 000,00
468 000,00
Varsinainen toiminta
RAY avustus
RAY haettava avustus
OKM
Osallistumismaksut
Muut tuotot
Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä
Varainhankinta
Varainhankinnan tuotot yhteensä
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Korkotuotot
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot yhteensä
Yleisavustukset
Ray avustus
Yleisavustukset yhteensä
33
NYYTI RY
TASEKIRJA
Y-tunnus 0618512-2
Kotipaikka Helsinki
31.12.2013
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot
Oman pääoman erittelyt
OMA PÄÄOMA
Ed. tilikausien ylijäämä 1.1.
Ed. tilikausien ylijäämä 31.12.
2013
88 958,78
88 958,78
2012
83 542,96
83 542,96
Tilikauden yli-/alijäämä
-12 692,86
5 415,82
Oma pääoma yhteensä
76 265,92
88 958,78
Seuraavalla tilikaudella maksettavat
Myöhemmin maksettavat
2013
10 289,83
9 636,24
2012
3 887,76
9 067,97
Yhteensä
19 926,07
12 955,73
Muut annetut vakuudet
Vuokratakuut
2013
17 279,47
2012
17 279,47
Muut vastuut
Vuokravastuut
2013
157 923,00
2012
8 763,00
Vakuudet ja vastuusitoumukset
Leasingvastuut
Muihin vastuisiin sisältyy vuokra, josta yhdistys on tehnyt
vuokrasopimuksen, joka on toistaiseksi voimassa.
Ensimmäinen mahdollinen irtisanomispäivä on 1.10.2015.
Irtisanomisaika on 6 kuukautta.
Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin
Vakituiset
Määräaikaiset
2013
7
5
2012
6
4
2013
2012
300 525,70
54 159,96
263 540,51
48 326,84
60 892,07
57 896,62
415 577,73
369 763,97
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Eläkekulut
Muut henkilöstökulut
Henkilöstökulut yhteensä
34
NYYTI RY
TASEKIRJA
Y-tunnus 0618512-2
Kotipaikka Helsinki
31.12.2013
Avustukset
Yleisavustukset
RAY
Yleisavustus yhdistyksen toimintaan 2013 (AY1)
Maksettu ja käytetty
RAY
Avustusta 2013 jäljellä, käyttämättä ja nostamatta
Kohdeavustukset
RAY
Avustus (C7) myönnetty vuodelle 2012
Maksettu ja käytetty 2012
Maksettu ja käytetty 2013
506 000,00
-506 000,00
0,00
50 000,00
-5 800,00
-44 200,00
RAY
Avustusta 2013 jäljellä, käyttämättä ja nostamatta
RAY
Avustus (C8) myönnetty vuodelle 2013
Maksettu ja käytetty 2013
RAY
Avustusta 2013 nostamatta
käytetty 2013, nostamatta
39 110,00
-1 204,00
RAY
Avustusta 2013 jäljellä, käyttämättä
37 906,00
OKM
Avustus myönnetty ja maksettu vuodelle 2012
Käytetty 2012
Käytetty 2013
OKM
Avustusta 2013 jäljellä, käyttämättä ja nostamatta
35
0,00
70 000,00
-30 890,00
50 000,00
-38 199,61
-11 800,39
0,00
NYYTI RY
TASEKIRJA
Y-tunnus 0618512-2
Kotipaikka Helsinki
31.12.2013
LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA
KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT
Tasekirja ja tase-erittelyt sidottuina kirjoina
Päiväkirja
Pääkirja
Tuloslaselma
Tase
Myyntireskontra
Ostoreskontra
Palkkakirjanpito
ATK-tulosteena
ATK-tulosteena
ATK-tulosteena
ATK-tulosteena
ATK-osakirjanpitona
ATK-osakirjanpitona
ATK-osakirjanpitona
TOSITELAJIT JA SÄILYTYSTAPA
18
37
20
30
40
45
49
Pankkitiliotteet
Pankkitiliotteet
Ostolaskut
Myyntilaskut
Muistiotositteet
Palkkatositteet
Jaksotustositteet
sähköisesti
sähköisesti
sähköisesti
paperilla
paperilla
paperilla
paperilla
36