Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Comments

Transcription

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014
TASEKIRJA
TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS
1.1. – 31.12.2014
SISÄLLYSLUETTELO
TOIMINTAKERTOMUS
JOHDANTO ........................................................................................................................................1
1
JÄRJESTÖLÄHTÖINEN AUTTAMISTYÖ ...................................................................................2
1.1 VERKKOPALVELUT ............................................................................................................3
1.1.1 Verkkosivut .....................................................................................................................3
1.1.2 Nettiryhmät......................................................................................................................4
1.2 ELÄMÄNTAITOKURSSI ......................................................................................................7
1.3 HENGAILUILLAT .................................................................................................................8
2
MARKKINOINTI .........................................................................................................................10
3
TIEDOTUS JA YHTEISTYÖ ......................................................................................................13
4
PROJEKTIT ...............................................................................................................................15
4.1 ELÄMÄNTAITOJA AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA OPISKELEVILLE
NUORILLE JA NUORILLE AIKUISILLE 2013–2015 -PROJEKTI .....................................15
4.2 PAIKKA AUKI – NUORET TYÖELÄMÄÄN -PROJEKTI ....................................................17
5
HENKILÖSTÖ............................................................................................................................18
6
TOIMITILAT JA TOIMISTO SEKÄ HALLINTO ..........................................................................22
7
TALOUS ....................................................................................................................................24
LIITTEET
1 TALOUSARVIOVERTAILU .....................................................................................................26
2 SELVITYS RAY:N YLEISAVUSTUKSEN KÄYTÖSTÄ VUONNA 2014 .................................27
3 MARKKINOINTI ......................................................................................................................28
4 TIEDOTUS JA YHTEISTYÖ ...................................................................................................29
TILINPÄÄTÖS
TULOSLASKELMA ....................................................................................................................32
TASE
......................................................................................................................................33
LIITETIEDOT .............................................................................................................................34
LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA..............................................................37
TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET ...............................................................................38
TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ .........................................................................................................38
Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä.
Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi
on päättynyt.
Tilinpäätöksen laati
Tietotili Consulting Oy, auktorisoitu tilitoimisto
Mannerheimintie 15
00280 Helsinki
JOHDANTO
Vuonna 2014 Nyyti ry:n perustamisesta tuli kuluneeksi 30 vuotta. Merkkipäivää
juhlistettiin järjestämällä Opiskelijoiden henkistä hyvinvointia ja elämänhallintaa
edistämässä -juhlaseminaari Helsingin yliopiston pienessä juhlasalissa 14.11.2014.
Nyyti ry:n (jatkossa Nyyti) toiminta-ajatuksena on edistää ja tukea opiskelijoiden henkistä
hyvinvointia ja elämänhallintaa. Yhdistys toteuttaa perustehtäväänsä:
 tarjoamalla ja kehittämällä opiskelijoille toimintamuotoja, jotka tukevat heidän
pärjäämistään
ja
valmiuksiaan
oman
henkisen
hyvinvoinnin
ja
elämänhallintataitojen ylläpitämisessä ja lisäämisessä sekä ongelmien
vaikeutumisen ehkäisemisessä
 selvittämällä opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisen tarpeita sekä arvioimalla
toimintamme vaikutuksia ja tuloksellisuutta
 toteuttamalla ja kehittämällä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa opiskelijoiden
arkiyhteisöissä toteutettavia henkistä hyvinvointia tukevia sekä yhteisöllisyyttä
vahvistavia ja yksinäisyyttä vähentäviä toimintamuotoja
 vaikuttamalla opiskelijoiden mielenterveyden edistämisen kannalta keskeisiin
asioihin
Nyyti on valtakunnallisesti toimiva yhdistys. Toiminnan kohderyhmään kuuluvat taide- ja
tiedekorkeakoulujen sekä ammattikorkeakoulujen opiskelijat. Vuonna 2014
toimintamuodot olivat yli 300.000 korkeakouluopiskelijan ulottuvilla. Sääntöjen
tarkoituspykälän ja Elämäntaitoja ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville 2013–2016
-projektin myötä kohderyhmään katsotaan kuuluvan myös toisen asteen opiskelijat.
Toimintamuotomme ovat voimavaroja vahvistavia ja arjessa selviytymistä edistäviä,
ryhmämuotoisia,
palveluja.
Järjestölähtöiseen
auttamistyöhön
lukeutuvat
toimintamuotomme ovat: Nettiryhmät, Hengailuilta-konsepti, Elämäntaitokurssitoiminta ja tiedon tarjoaminen verkkosivuilla opiskelijan elämäntilanteeseen liittyvistä
kysymyksistä ja oman hyvinvoinnin edistämisestä. Toimintaa kehitetään osana
perustoimintaa sekä projektikehittämisen menetelmällä. Parhaillaan käynnissä on
vuonna 2013 alkanut Elämäntaitoja ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville -projekti,
jossa
korkeakouluopiskelijoille
tarkoitettua
Elämäntaitokurssia
muokataan
ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville sopivaksi. Projektin arvioidaan päättyvän
kesällä 2016.
Toimintavuonna toteutettiin strategiaprosessi, jonka tuotoksena laadittiin strategia
vuosille 2015–2019. Yhdistyksen kokous hyväksyi strategian kokoukseen 11.12.2014.
Strategian mukaisesti toiminnassa ja sen kehittämisessä tärkeinä pidetään (arvot)
opiskelijan hyvinvointia, avoimuutta ja yhteisöllisyyttä.
Visiomme on: Hyvinvoiva opiskelija omassa elämässään ja omassa yhteisössään sekä
osallisena yhteiskunnassamme. Toiminnan päämääränä on, että:
 Opiskelijoiden tietoisuus ja valmiudet oman henkisen hyvinvoinnin ja
elämänhallinnan ylläpitämiseen ja edistämiseen kasvavat, ja elämänhallintaan
liittyvät vaikeudet vähenevät.
 Opiskeluyhteisöt tukevat kaikkien yhteenkuuluvuutta vahvistamalla sellaisia
vertaisuuden käytäntöjä ja kulttuuria, jossa välitetään toisista, ja joissa
ulkopuolisuuden ja yksinäisyyden kokemukset vähenevät.
 Yhteiskunnassa opiskelijoiden hyvä mielenterveys ja sosiaalinen osallisuus
nähdään keskeisenä tulevaisuuden menestystekijänä ja mielenterveysasioihin
liittyvät ennakkoluulot vähenevät.
Pääosan yhdistyksen toiminnasta rahoittaa Raha-automaattiyhdistys (RAY).
Tämän toimintakertomuksen eri lukujen alussa esiintyvät lihavoidut tekstit ovat toimintavuodelle
tehdyn toiminta- ja taloussuunnitelman strategisia tavoitteita.
1
1 JÄRJESTÖLÄHTÖINEN AUTTAMISTYÖ
Yleisavustuksella toteutettuja korkeakouluasteella opiskeleville tarkoitettuja palveluja
toimintavuonna olivat verkkosivut, Nettiryhmät ja Hengailuillat sekä Elämäntaitokurssitoimintakokonaisuus. Palvelut olivat pääosin suomenkielisiä. Vuonna 2013 käännettiin
ruotsinkielelle verkkosivujen yleistä tietoa Nyytistä sisältävä Järjestö-osio sekä laajasti
opiskelijan hyvinvointia, terveyttä ja elämänhallintaa koskevaa tietoa käsittävä
artikkelipankki. Tavoitteena on, että lähivuosina myös Elämäntaitokurssi on saatavilla
ruotsinkielisenä. Lisäksi verkkosivujen Tietoa-osion käännättämismahdollisuuksia
englanninkielelle selvitetään vuoden 2015 aikana.
Kehitetään palveluja tutkittuun tietoon perustuen.
Toimintavuonna toteutettiin neljännen kerran uusien opiskelijoiden kysely yliopisto- ja
ammattikorkeakouluopiskelijoille. Kysely toteutettiin Nyytin verkkosivuilla 25.8 5.10.2014. Kyselystä oli käytössä myös ruotsinkielinen versio. Raportti kyselystä
valmistuu tammikuun 2015 lopussa.
Taustatietoja vastaajista kerättiin pääosin samoin kysymyksin kuin edellisinäkin vuosina,
mutta kyselyn runkoa ja sisältöä muutettiin edellisvuosista. Syksyn 2014 kyselyn haluttiin
tarjoavan enemmän tilaa opiskelijoiden oman äänen kuulumiselle ja vapaudelle kuvata
uutta elämäntilannetta omin sanoin. Tästä syystä kyselyn rakennetta muutettiin
monivalintapainotteisesta
asetelmasta
kohti
vapaampaa
liukuasteikkoa
ja
avokysymyksiä.
Tarkoituksena oli saada tietoa opiskelijoiden tarpeista ja siitä, miltä opiskelujen alkuvaihe
on tuntunut ja kuinka sopeutuminen uuteen elämäntilanteeseen on käynnistynyt.
Kyselyllä haluttiin myös osoittaa kiinnostusta ja välittämistä opiskelijoita kohtaan sekä
tehdä Nyytiä tunnetuksi uusien opiskelijoiden keskuudessa.
Kyselyyn vastasi yhteensä 2.575 opiskelijaa. Vastaajista 69 % oli naisia, 29 % miehiä ja
2 % ilmoitti sukupuolensa olevan muu. Vastaajista 2.495 henkilöä antoi selkeän tiedon
iästään, ja tämän perusteella vastaajien keski-ikä oli 23 vuotta. Nuorin vastaajista oli 15vuotias ja vanhin 57-vuotias. Vastaajista suurin osa, 80 %, oli 18–25 vuotiaita. Runsas
20 % vastaajista opiskeli pääkaupunkiseudulla ja loput muualla Suomessa. Kyselyyn
vastanneista 61 % opiskeli yliopistossa, 37 % ammattikorkeakoulussa ja 2 % muussa
oppilaitoksessa.
Kyselyn tulosten pohjalta seuraaviin asioihin tulisi kiinnittää huomioita:
 Mahdollisuuksia keskusteluapuun ja vaihtoehtojen kartoittamiseen toimeentulon
ja talousasioiden suhteen tulisi olla saatavilla
 Tukea ja opastusta henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja ensimmäisten
koulutöiden tekemiseen tulisi lisätä ja vahvistaa
 Tuutoritoiminnassa tulisi edelleen panostaa erilaisten tarpeiden huomioimiseen
ja yhteisöllisen ilmapiiriin luomiseen
 Opiskelijoiden uskoa kyvyistään vaikuttaa hyvinvointiinsa tulisi vahvistaa
 Tukea ja välineitä tulisi olla tarjolla esimerkiksi:
o ajankäytön hallintaan
o tasapainon ylläpitämisen opiskelun, työn ja vapaa-ajan välillä
o hyvinvointia tukevista elämäntavoista huolehtimiseen
o sosiaalisten suhteiden solmimiseen
Toimintavuodelle suunniteltu Nettiryhmien käyttäjäkysely päätettiin siirtää
toteutettavaksi vuonna 2015. Käyttäjäkyselyä muokataan siten, että sen fokus on
tarvekartoituksessa ja se liitetään osaksi vuonna 2015 käynnistyvään pidemmän
aikavälinen verkkovälitteisten palveluiden kehittämistä. Käyttäjäkysely toteutetaan
yhdessä verkkosivujen kävijäkyselyn kanssa.
2
Toimintavuoden aikana valmistui yksi yhteistyössä Nyyti ry:n kanssa toteutettu
opinnäytetyö: Inka Kentala ja Hanna Korhonen – ”Ujostuttaa, jännittää, pelottaa! Nuorten
aikuisten sosiaalisen ahdistuksen kokemuksia ja keinoja selviytyä siitä”. Opinnäytetyö
on tehty Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosionomin koulutusohjelmassa.
Selvitetään tutkimusyhteistyömahdollisuuksia eri tahojen kanssa palvelujen
kehittämiseksi ja etsitään uusia tutkimuksen rahoitusvaihtoehtoja.
Toimintavuonna jatkettiin vuonna 2013 käynnistynyttä yhteistyötä Opiskelun ja
koulutuksen tutkimussäätiön (OTUS) kanssa sopimalla ja aloittamalla opiskelijoiden
yksinäisyyden
vähentämiseen
liittyvän
yhteishankesuunnitelman
valmistelu.
Suunnitelman on tarkoitus valmistua kevätkauden 2015 aikana.
Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden hyvinvointi ja Elämäntaitokurssi -tutkimukseen
liittyen sovittiin tutkimusyhteistyöstä tutkijoiden kanssa, joiden taustaorganisaatioina
ovat: Itä-Suomen yliopisto (ISY), Helsingin yliopisto (HY), Jyväskylän yliopisto (JY),
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS ja
Vitalmed tutkimuskeskus.
1.1 Verkkopalvelut
Arvioidaan verkkopalvelujen teknisten alustojen toimivuutta ja sopivuutta
sekä selvitetään mahdollisuuksia kehittää eri päätelaitteille soveltuvia
mukautuvia verkkosivuja ja -palveluja.
Verkkopalveluihin luetaan verkkosivut ja Nettiryhmät.
Verkkopalvelujen ylläpito- ja kehittämiskulut on kirjattu verkkopalvelujen
kustannuspaikalle, kuten myös tutkimusohjelmien lisenssikulut sekä tietokantojen
käyttömaksut, kuvapankin kuukausimaksut ja uusien opiskelijoiden kyselyn
käännöskulut.
Alustavassa talousarviossa kulujen arvioitiin olevan 17.000,00 euroa ja
tarkennetussa talousarviossa 16.000 euroa. Toteutuneet kulut olivat 14.330,77
euroa.
1.1.1 Verkkosivut
Ylläpidetään
verkkosivuja
vuorovaikutteisuutta.
ja
kehitetään
niiden
sisältöä
ja
Verkkosivuille tehtiin toimintavuoden syyskuussa visuaalinen facelift. Sivujen
värimaailmaa kevennettiin ja tunkkaisuutta vähennettiin. Kuvien käyttöä päätettiin
lisätä ja otettiin käyttöön maksullinen kuvapankki, jota hyödynnetään mm.
viestinnässä, sosiaalisessa mediassa ja esitysmateriaaleissa. Myös sivuston
rakennetta uudistettiin mm. Apua ja Tietoa -osiot erotettiin toisistaan ja tehtiin
kokonaan uusi Hengailuillat-osio. Uudennäköiset sivut otettiin käyttöön
30.9.2014.
Verkkosivuilla oli toimintavuonna yhteensä 203.024 vierailua, joka on n. 26.615
vierailua (15 %) enemmän kuin edellisenä vuonna. Verkkosivuston suosituimpia
sivuja olivat Etusivu, Nettiryhmien pääsivu, Elämäntaitokurssin pääsivu, Tietoa
pääsivu ja Itsetunto-artikkeli. Maaliskuun kasvanut vierailijoiden määrä voi johtua
mm. tuolloin avoimessa haussa olleesta toiminnanjohtajan tehtävästä.
Syyskauden kasvaneisiin vierailumääriin vaikuttavat useat tekijät: sivuston
3
visuaalinen facelift, uusien opiskelijoiden kysely, uudistunut blogi, avoimessa
haussa ollut kehittämiskoordinaattorin tehtävä ja Nyytin 30-vuotisjuhlaseminaari.
Verkkosivujen kuukausittaisia vierailumääriä vuosina 2011–2014 kuvataan
kaaviossa 1.
24 000
22 000
20 000
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
V 2011
V 2012
V 2013
V 2014
Kaavio 1. Verkkosivujen vierailut kuukausittain vuosina 2011–2014
1.1.2 Nettiryhmät
Tarjotaan Nettiryhmiä korkeakouluopiskelijoille sekä arvioidaan ja
kehitetään edellisenä vuonna käyttöönotettua toimintamallia. Jatketaan
Nettiryhmien suunnittelua uusille aihealueelle. Selvitetään lisäksi
yhteistyömahdollisuuksia Metropolia ammattikorkeakoulun ja YTHS:n
kanssa Nettiryhmien toteuttamisessa.
Toimintavuonna Nettiryhmissä käsiteltiin vertaistukea hyödyntäen opintojen
aloittamiseen, sinkkuuteen, seurustelu- ja parisuhteen päättymiseen sekä
yksinäisyyteen liittyviä kysymyksiä. Kevätkaudella toimivat Sinkkuna-, Erosta
eteenpäin ja Yksinäisyys-ryhmät ja kesällä Yksinäisyys-ryhmä. Syksyllä
käynnistettiin uusi Alkutaipaleella askarruttaa -ryhmä juuri opintonsa aloittaneille
korkeakouluopiskelijoille. Ryhmän tavoitteena oli tukea opiskelujen alkuvaihetta
ja tarjota foorumi, jossa uudet opiskelijat voivat jakaa opintojen alkuun liittyviä
mietteitään, huoliaan ja ilonaiheitaan.
Kevään ja kesän ryhmät toimivat 14 viikon ajan. Syksyn ryhmien aloitus- ja
lopettamisajankohdat porrastettiin siten, että käynnissä oli samanaikaisesti kolme
ryhmää. Alkutaipaleella ahdistaa -ryhmä käynnistettiin jo elokuun lopulla ja
vastaavasti Sinkkuna-ryhmä alkoi sen päätyttyä lokakuussa.
Ero-ryhmän uudistettu rakenne todettiin hyvin toimivaksi. Siltikin syksyn Eroryhmässä oli kirjoittajia sekä kirjoitettuja viestejä aiempia ryhmiä selvästi
vähemmän. Koulukiusaamista käsittelevän ryhmän kehittäminen ja yhteistyön
aloittaminen siirtyy Nyytissä samoin kuin YHTS:ssä tapahtuneiden
henkilömuutosten vuoksi. Metropolia ammattikorkeakoulun kanssa kaavailtu
yhteistyön selvittäminen ei edennyt. Sen sijaan Sinkkuna- ja Alkutaipaleella
4
askarruttaa -ryhmiä ohjasi työntekijän rinnalla korkeakouluharjoittelija. Näin
ryhmien ohjaamiseen saatiin opiskelijan näkökulmaa.
Alkutaipaleella askarruttaa -nettiryhmän kokeilun tarkoituksena oli vastata Nyytin
aiempina vuosina toteuttamien verkkopalvelujen käyttäjäkyselyissä samoin kuin
sidosryhmäyhteistyössä esille nousseeseen tarpeeseen erityisesti uusille
opiskelijoille tarkoitetusta verkkofoorumista. Opintojen aloittaminen ja siihen
usein kytkeytyvä elämäntilanteen merkittävä muutos voi myönteisistä odotuksista
huolimatta tuntuakin raskaalta, altistaa stressille, psyykkisiin oireisiin ja
kriisiytyneeseen tilanteeseen (elämäntilannekriisi). Ryhmässä puhututti eniten
uusiin opiskelukavereihin tutustumisen vaikeus ja ryhmien ulkopuolelle jääminen.
Myös se, onko opiskeluala oikea, pohditutti kirjoittajia. Aiheet, joista ryhmässä
keskusteltiin, olivat odotusten mukaiset. Sen sijaan keskusteluvilkkaus ja
kirjoitettujen viestien määrä jäivät odotettua pienemmiksi. Tämä voi johtua osin
siitä, että uutena toimintamuotona käyttäjät eivät vielä ole löytäneet ryhmää ja
sen markkinointi olisi voinut toteutua tehokkaammin. Ajankohta saattoi myös olla
epäedullinen, sillä juuri lukuvuoden alussa on muutoinkin paljon uusia asioita,
tilaisuuksia ja tapahtumia. Arvioinnin ja kertyneen kokemuksen mukaan ryhmän
toimintamallia ja toteutusta kehitetään vuoden 2015 aikana ja nettiryhmää
jatketaan syksyllä 2015.
Toimintavuonna ryhmiin rekisteröityi yhteensä 209 henkilöä, mikä oli 34
enemmän
kuin
edellisenä
vuonna.
Uusista
rekisteröityneistä
ammattikorkeakouluopiskelijoiden osuus oli 27 %, mikä on 2 % enemmän kuin
vuonna 2013. Miesten osuus rekisteröityneistä oli 30 % ja naisten 69 %, muun
sukupuolen osuus 1 %.
Ryhmiin kirjoitti toimintavuoden aikana yhteensä 205 henkilöä, mikä oli 21
henkilöä enemmän kuin edellisenä vuonna. Noin 10 % kirjoittajista osallistui
kahteen tai useampaan ryhmään samanaikaisesti. Kirjoittaneista 42,5 % oli
miehiä ja 57,5 % naisia. Sinkkuutta käsittelevissä ryhmissä miesten osuus oli
suurin, 63 %, ja parisuhteen päättymistä käsittelevissä eroryhmissä pienin, 11 %.
Yksinäisyys-ryhmissä miehiä oli 38 % kirjoittajista.
Kirjoittajien keskimääräinen ikä oli 26,5 vuotta (25,5 vuotta / 2013) kirjoittajien iän
vaihdellessa paljon. Alkutaipaleella askarruttaa -ryhmässä kirjoittajien keski-ikä
oli selkeästi matalampi eli 23,6 vuotta.
Kirjoittajat olivat pääosin suurimmista yliopistokaupungeista. Suurin osa,
38 %, kirjoittajista opiskeli pääkaupunkiseudulla. Jyväskylässä opiskeli 12,5 %,
Turussa ja Tampereella kummassakin 12 % kirjoittajista. Joensuussa opiskeli 5,5
% kirjoittajista, ja Oulussa sekä Rovaniemellä 4 %. Pienemmiltä paikkakunnilta
osallistui yksittäisiä kirjoittajia.
Nettiryhmiin kirjoittaneet edustivat monia eri opiskelualoja. Suhteellisesti eniten,
21 %, oli humanististen alojen opiskelijoita. Toiseksi eniten, 19 %, kirjoittajia oli
yhteiskuntatieteellisiltä aloista. Teknistieteellisellä alalla opiskeli 12,5 %
kirjoittajista, kasvatustieteellisellä alalla 9 %, kauppatieteellisellä alalla sekä
sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla molemmilla 4,5 % kirjoittajista. Muut kirjoittajat
olivat taidealan, kulttuurin, musiikin, teologian, terveystieteiden, psykologian,
oikeustieteen, farmasian, hammaslääketieteen sekä matkailun-, ravitsemus- ja
talousalalta.
5
Ryhmiin kirjoitettiin toimintavuoden aikana yhteensä 793 viestiä, mikä oli 38
viestiä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Näistä oli ohjaajien tekemiä
interventioita 129 ja asiakkaiden viestejä 664.
Ryhmiä ladattiin niiden toiminta-aikana 204.392 kertaa, mikä oli noin 13.000
kertaa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vähenemä johtuu osin normaalista
kausivaihtelusta ja todennäköisesti osin myös siitä, että perinteisesti paljon
seurattu Sinkkuna-ryhmä toteutettiin syyskaudella lyhytkestoisempana.
Latausten määrää kuukausittain vuosina 2011–2014 kuvataan kaaviossa 2.
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
2011
2012
2013
2014
Kaavio 2. Nettiryhmien lataukset yhteensä vuosina 2011–2014
Kuten aikaisempinakin vuosina, eniten ladattiin yksinäisyyttä käsitteleviä ryhmiä,
joiden lataukset olivat 44 % kaikista latauksista. Sinkkuna-ryhmien osuus oli 29
% ja eroa käsittelevien ryhmien 21 %. Alkutaipaleella askarruttaa -ryhmän
latausten osuus oli 6 % kaikista latauksista. Nettiryhmien latausten osuutta
ryhmittäin kuvataan kaaviossa 3.
Alkutaipaleella
askarruttaa
6%
Yksinäisyys
44%
Sinkkuna
29%
Ero
21%
Kaavio 3. Nettiryhmien lataukset ryhmittäin vuonna 2014
6
1.2 Elämäntaitokurssi
Vakiinnutetaan Elämäntaitokurssi-palvelukokonaisuus yleisavustuksella
rahoitettavaan toimintaan ja jatketaan palvelujen kehittämistä, konseptointia,
arviointia ja tutkimusta.
Elämäntaitokurssi-toimintaa on kehitetty vuoden 2013 lopussa päättyneessä
Elämäntaitoja nuorille ja nuorille aikuisille masennukseen ehkäisyyn projektissa.
Toimintavuoden 2014 aikana projektin tuotokset vakiinnutettiin osaksi normaalia
toimintaa ja Elämäntaitokurssista muodostettiin oma toimintakokonaisuus sekä
kustannuspaikka. NYYTIN ELÄMÄNTAITOKURSSI® -palvelukokonaisuus sisältää
opiskelijoille tarkoitetut Elämäntaitokurssit, kurssiin liittyvän Osallistujan oppaan,
ohjaajakoulutuksen, koulutettujen ohjaajien verkoston koordinoinnin, verkkooppimisalustalla olevan verkkokurssin ja ohjaajien materiaalin sekä kurssin
vaikuttavuustutkimuksen.
Toimintavuonna toteutettiin yhteensä neljä Elämäntaitokurssia:
aika
kuvaus
kertoja
ohjaajia
14.1.–
25.3.2014
Elämäntaitokurssi,
jossa käytössä
myös
verkkokurssi
6 kertaa
joka
toinen
viikko
1.4.–
6.5.2014
3.9.–
5.11.2014
Tutkimuksen
Elämäntaitokurssi
Elämäntaitokurssi
yhteistyössä
Suomen
Mielenterveysseur
an (SMS) Löydä
oma tarinasi
-ryhmätoiminnan
kanssa
Tutkimuksen
Elämäntaitokurssi
4.11.–
9.12.2014
Yhteensä
naisia
miehiä
2 Nyytistä
osallistuja
-määrä
18
14
4
6 kertaa
viikoittain
10 kertaa
viikoittain
2 Nyytistä
12
8
4
1 Nyytistä
ja 1 SMS
10
8
2
6 kertaa
viikoittain
2 Nyytistä
10
6
4
50
36
(72 %)
14
(28 %)
Toimintavuonna toteutettiin kolme Elämäntaitokurssin ohjaajakoulutusta:
aika
kuvaus
laajuus
kouluttajat
6.5.–11.6.2014
Avoimesti haettava
ohjaajakoulutus
3 päivää ja
verkkokurssitehtävät (2op)
1 Nyytistä
osallistuja
-määrä
18
9.9.–
25.11.2014
Savonia
Ammattikorkeakoulun
tilaama ohjaajakoulutus
Avoimesti haettava
ohjaajakoulutus
2 päivää ja
verkkokurssitehtävät (2op)
3 päivää ja
verkkokurssiteht
ävät (2op)
1 Nyytistä
18
1 Nyytistä
12
20.10.–
28.11.2014
Yhteensä
48
7
Toimintavuoden lopussa koulutettuja Elämäntaitokurssin ohjaajia oli yhteensä yli
200. Tiedonvaihdon ja verkostoitumisen edistämiseksi otettiin käyttöön koulutetuille
ohjaajille tarkoitettu Elämäntaitokurssin uutiskirje – Tähtiuutiset. Vuoden aikana
toimitettiin neljä Tähtiuutiset-uutiskirjettä. Lisäksi ohjaajien käyttöön perustettiin oma
työskentelytila ja keskustelualue verkko-oppimisalustalle.
Koulutetuille ohjaajille suunnattiin alkuvuodesta 2015 kysely heidän järjestämiensä
Elämäntaitokurssien ja niiden osallistujien määrästä. Saatujen vastausten
perusteella kursseja järjestettiin toimintavuonna yhteensä 17, joista 12 oli YTHS:n
järjestämiä. Kursseille osallistui yhteensä 163 henkilöä. Osallistujien kesimääräinen
ikä oli 23 vuotta. Osallistujista 62 % oli naisia ja 38 % miehiä. Osallistujista 14 oli
toisen asteen opiskelijoita, 12 nuorten työpajojen asiakkaita ja loput 137 osallistujaa
olivat korkeakouluopiskelijoita.
Toimintavuoden loppuun mennessä vaikuttavuustutkimukseen oli rekrytoitu 70 %
tavoitellusta osallistujamäärästä. Interventiokursseja on järjestetty kaiken kaikkiaan
yhteensä viisi, joista toimintavuonna järjestettiin kaksi.
Toimintavuonna viimeisteltiin Ammatillisten opiskelijoiden hyvinvointi ja
Elämäntaitokurssi 2014–2017 -tutkimuksen suunnitelma, haettiin ja saatiin sille
Helsingin yliopiston ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikunnan lausunto
sekä haettiin ja saatiin tutkimusluvat Stadin ammattiopistosta ja Vantaan
ammattiopisto Variasta. Tutkimuksen aineistonkeruu aloitettiin syksyllä 2014.
Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia Elämäntaitokurssin vaikutuksia ammatillisen
koulutuksen
opiskelijoiden
hyvinvointiin,
terveyskäyttäytymiseen
ja
elämänhallintaan sekä seurata hyvinvoinnin ja elämänhallinnan muutoksia
ammatillisen koulutuksen aikana. Tutkimuksessa kertyvää aineistoa on tarkoitus
tarjota opinnäytetyöntekijöille.
Tavoitteena ollut selvitystyö osallistujan oppaan ja verkkosivuilla olevan aineiston
käännättämisestä ruotsiksi päätettiin siirtää vuodelle 2015. Ylioppilaiden
terveydenhoitosäätiön YTHS avasi toimintavuonna I love arki -sivuston, jonka
toteuttamiseen Nyyti osallistui kommentoimalla. I love arki -sivuston sisältö
pohjautuu Elämäntaitokurssin aineistoon.
Elämäntaitokurssi-toimintaan kertyi tuottoja osallistumismaksuista yhteensä 5.265
euroa. Toiminnan kulujen arvioitiin olevan 1.900,00 euroa toteuman ollessa
3.418,06 euroa. Kulut muodostuivat Elämäntaitokurssien ja ohjaajakoulutusten
materiaalikuluista,
verkko-oppimisalustan
käyttökuluista,
Tähtiuutisten
perustamisesta Koodiviidakkoon, matka- ja tarjoilukuluista. Arvioitua suuremmat
kulut johtuivat Tähtiuutisten perustamiskuluista sekä Osallistujan oppaan arvioitua
suuremmasta tarpeesta johtuneista lisäpainoksen painatuskuluista.
1.3 Hengailuillat
Kannustetaan ja tuetaan Nyytin kehittämän konseptin mukaisten
Hengailuiltojen
järjestämistä
kaikilla
yliopistoja
ammattikorkeakoulupaikkakunnilla. Jatketaan ja kehitetään yhteistyötä iltojen
järjestämisessä pääkaupunkiseudulla eri toimijoiden kanssa. Levitetään
Hengailuilta -konseptia muiden nuorten ja nuorten aikuisten kanssa toimivien
organisaatioiden ja yhteisöjen käyttöön.
Toimintavuoden marraskuussa opiskelija- ja ylioppilaskunnille lähetettiin kysely,
jossa tiedusteltiin järjestettyjen Hengailuiltojen määrää ja kokemuksia iltojen
järjestämisestä. Kysely lähettiin yhteensä 37 opiskelija- ja ylioppilaskunnalle, joista
8
11 (30 %) vastasi kyselyyn. Kyselyyn vastanneista 11 ylioppilas- ja opiskelijakunnasta kuusi ilmoitti järjestäneensä Hengailuiltoja toimintavuoden aikana. Kyselyn
perusteella ei voida tarkasti raportoida järjestettyjen Hengailuiltojen määrää. Lisäksi
ylioppilasja
opiskelijakunnat
järjestivät
muita
päihteettömiä
ajanviettomahdollisuuksia.
Vastaajat kokivat päihteettömät opiskelijatapahtumat tarpeellisiksi tai erittäin
tarpeellisiksi. Hengailuiltojen määrän lisäksi kyselyllä selvitettiin, oliko iltojen
järjestämisessä ilmennyt haasteellisia tai vaikeita tilanteita. Haasteeksi koettiin
resurssien puute, toisin sanoen sopivien tilojen ja ohjaajien puute sekä se, että
iltoihin ei saatu tarpeeksi osallistujia. Nyytiltä toivottiin tueksi valmiita
toimintapaketteja eli tietoa siitä, mikä on toiminut muilla, kuinka illat toimivat, millaista
sisältöä Hengailuiltaan voi järjestää sekä parempaa tiedotusta. Toivottiin myös
tietoa ja apuvälineitä siihen, miten osallistujat pystyisivät tutustumaan paremmin
toisiinsa.
Syksyllä 2014 tehtiin uusi ohjeistus Hengailuiltojen järjestäjille. Ohjeistus sisältää
tieto-osiot Hengailuillan suunnittelusta, käytännön järjestelyistä, ohjelmavinkkejä,
ohjeita illan vetäjälle sekä yhden järjestävän tahon kokemuksia iltojen
järjestämisestä. Lisäksi ohjeistukseen on liitetty Hengailullan säännöt, jotka luotiin
yhdessä osallistujien kanssa Nyytin järjestämässä Hengailuillassa. Ohjeistus
lähetettiin kaikille opiskelija- ja ylioppilaskunnille tiedoksi ja se löytyy Nyytin
verkkosivuilta. Sivuilta löytyy lisäksi mainospohja, palautelomake (suomi, ruotsi,
englanti) sekä logot ja graafiset ohjeet markkinoinnin tueksi. Iltojen järjestämistä
tuettiin myös markkinoimalla Hengailuiltoja Nyytin verkkosivuilla, Facebookin
yhteisösivulla, Nettiryhmissä ja uutiskirjeissä sekä yhteistyökumppaneiden
uutiskirjeissä/kuukausitiedotteissa.
Opiskelijajärjestöille lähetetyn kyselyn mukaan tiedetään, että toimintavuoden
aikana järjestettiin ainakin 47 Hengailuiltaa eri paikkakunnilla. Näistä Nyyti järjesti
pääkaupunkiseudulla yhteensä 20 Hengailuiltaa, joista 8 yhteistyössä Suomen
Punaisen Risti Helsingin ja Uudenmaan piirin (SPR) kanssa, yksi UniSportin ja kaksi
Uudenmaan Marttojen kanssa. Yksi sosiaalisten taitojen harjoitteluun painottunut
Hengailuilta järjestettiin yhteistyössä Jäänmurtajat Oy:n kanssa. Nyytin omissa sekä
yhteistyökumppaneiden kanssa järjestetyissä illoissa kävi toimintavuoden aikana
yhteensä yli 250 osallistujaa, joista hieman yli puolet oli miehiä. Hengailuilloista
saatiin erittäin hyvää palautetta ja toimintaa pidetään tärkeänä.
Hengailuilta-toimintaa on esitelty eri tilaisuuksissa ja tapahtumissa toimintavuoden
aikana.
Hengailuiltojen järjestämiseen varattiin alustavassa talousarviossa yhteensä
2.000,00 euroa ja tarkennetussa 900 euroa. Niihin käytettiin yhteensä 686,60 euroa.
Kulut koostuivat pääosin tarjoilukuluista ja materiaalihankinnoista.
9
2 MARKKINOINTI
Etsitään uudenlaisia keinoja ja kanavia markkinointiin. Arvioidaan kaikki nykyinen
markkinointimateriaali ja uudistetaan se saatujen tulosten perusteella. Siirretään
markkinoinnin painopistettä perinteisestä printtimarkkinoinnista sähköiseen
markkinointiin.
Lähetetään
vuosittain
kolmesta
neljään
uutiskirjettä.
Markkinoidaan palveluja suoraan opiskelijoille ja sidosryhmien kautta. Tehdään
markkinointiyhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.
Nyytiä ja Nyytin palveluja markkinoitiin:
 verkkosivuilla
 uutiskirjeellä
 Facebook-sivulla
 videolla (Ronin tarina; verkkosivuilla)
 HaliCardilla (suomi, ruotsi ja englanti)
 kirjanmerkki/koukkuesitteellä (yleisesite Nyytin palveluista)
 julisteilla (suomi, ruotsi)
 mainoksilla opiskelijalehdissä, -oppaissa, -esitteissä sekä -kalentereissa
 esittelyjutuilla opiskelijalehdissä, -oppaissa, -esitteissä, -kalentereissa sekä
blogeissa
Nyytin palveluja markkinoitiin sidosryhmien:
 verkkosivuilla ja intraneteissä sekä Facebook-sivuilla
 uutiskirjeillä ja kuukausitiedotteilla
 opiskelija- ja hyvinvointitapahtumissa
 erilaisissa opiskelijajärjestöjen tilaisuuksissa.
Nyytin keskeisiä sidosryhmiä olivat:
 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS
 kunnat (ammattikorkeakoulujen opiskelijaterveydenhuollosta vastaavat koulu- ja
opiskelijaterveydenhoitajat, nuoriso- ja sivistystoimen työntekijät)
 valtakunnalliset opiskelijajärjestöt
 ylioppilas- ja opiskelijakunnat
 korkeakoulujen ainejärjestöt
 muut opiskelijajärjestöt (harrastuskerhot tms.)
 yliopistot ja ammattikorkeakoulut (opintotoimistot, opintoneuvojat, opinto-ohjaajat,
hyvinvointipalvelut, opintopsykologit ym.)
 ammattikoulut ja näiden hyvinvointitoimijat
 seurakunnat (korkeakoulupastorit ja ammatillisissa oppilaitoksissa työskentelevät)
Toimintavuoden aikana uutiskirjeitä lähetettiin jäsenyhteisöille, yhteistyökumppaneille ja
sidosryhmille neljä kappaletta.
Opiskelijajärjestöille tehtiin esittelyjuttuja Nyytistä ja Nyytin tarjoamista palveluista
julkaistavaksi heidän eri viestintäkanavissaan. Lisäksi ylioppilaskuntien ja
opiskelijakuntien lehtiä pyydettiin laittamaan Nyyti-mainos sivuilleen. Rajallisen
markkinointibudjetin johdosta periaatteena oli, että mainoksista ei voida maksaa. Nyytin
mainos julkaistiin ainakin 13 kalenterissa, lehdessä tai verkkolehdessä.
Kustannus Oy Maamerkki julkaisi Nyytin mainoksen sekä esittelyjutun kolmessa
lukuvuoden 2014–2015 opiskelijakalenterissaan (ABI-, AMM- ja AMK-Fakta) täysin
veloituksetta. Myös Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY) julkaisi Nyytin
esittelyjutun lukuvuosikalenterissaan 2014–2015.
10
Toimintavuoden alussa Nyytin pähkinänkuoressa oleva informaatioaineisto julkaistiin
edellisitä vuosista poiketen Prezi-palvelussa, josta se on kätevästi tutoreiden ja kaikkien
muiden saatavilla.
Nyytin markkinointimateriaalia oli mahdollista tilata sähköisellä tilauslomakkeella
keväällä ja syksyllä sekä muina aikoina erikseen yhteyttä ottamalla.
Markkinointimateriaalia lähetettiin vuoden 2014 aikana n. 100 osoitteeseen.
Materiaalitilaus/sähköpostijakelussa olevien henkilöiden (sähköpostiosoitteiden) määrä
oli n. 950 (pl. ainejärjestöt).
Tilaisuuksissa, joissa Nyyti esittäytyi, oli yhteensä arviolta 12.300 osallistujaa (liite 3).
Nyytin ständi oli toimintavuonna 14 tapahtumassa pääkaupunkiseudulla.
Markkinointimateriaalia lähetettiin myös useisiin eri hyvinvointi- ja opiskelijatapahtumiin
muualle Suomeen. Halicardeja jaettiin toimintavuonna n. 25.000 kpl, esitteitä n. 5.500
kpl ja pinssejä n. 2.750 kpl.
Nyytin 30-vuotisseminaarin yhteydessä esiteltiin ”5 tapaa mielen hyvinvointiin”1
yksinkertaiset näyttöön perustuvat teot, jotka edistävät mielen hyvinvointia. Nämä viisi
tapaa - Liity muihin, Ole aktiivinen, Huomaa, Opi uutta, Anna toisille - auttavat meitä
jokaista huolehtimaan omasta mielen hyvinvoinnistamme. 5 tapaa mielen hyvinvointiin
saivat oman osionsa verkkosivuillamme ja myös markkinoinnissa otettiin käyttöön kuvan
1 mukainen ”5 tapaa mielen hyvinvointiin” -kortti.
Kuva 1.
5 tapaa mielen hyvinvointiin -kortin etupuoli
Uutena markkinointimateriaalina otettiin käyttöön Nyytin logolla varustettu
pehmoheijastintarra. Markkinoinnissa käytettiin edellä kuvattujen lisäksi paperiliittimiä,
kyniä, haalarimerkkejä ja roll-upeja. Nyytistä lähteviin posteihin tuli myös oma postileima.
Markkinointimateriaaliin kuuluivat myös Nyyti-kassit ja -muistitikut.
Nyytin 30-vuotisjuhlaseminaaria, Avoimet ovet -tapahtumaa, kuten myös Hengailuiltoja,
Nettiryhmiä, Nyytin kyselyjä, avoimia Elämäntaitokurssin ohjaajakoulutuksia sekä
Elämäntaitokursseja markkinointiin sekä omilla verkkosivuilla, Facebookissa että
yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien sivuilla.
1
Lähde: The Five Ways to Wellbeing, New Economis Foundation
11
Markkinoinninkulut pitävät sisällään palvelujen markkinointimateriaalin (yleisesitteen,
Halicardit, 5 tapaa mielen hyvinvointiin -kortit, tarraheijastimet, roll-upit, pinssit,
paperiliittimet, kynät, haalarimerkit, Nyyti-kassit ja -muistitikut) sekä ostetut palvelut.
Markkinointiin arvioitiin alustavan talousarvion mukaan tarvittavan yhteensä 14.000
euroa. Tarkennetussa talousarviossa markkinointiin arvioitiin tarvittavan 6.400 euroa ja
siihen käytettiin yhteensä 7.861,19 euroa, mikä on 1.461,19 euroa arvioitua enemmän.
Ylitys johtui markkinointimateriaalin osittaisesta uudistamisesta.
12
3 TIEDOTUS JA YHTEISTYÖ
Laaditaan viestintä- ja markkinointisuunnitelma vuosille 2014–2016 sekä
vahvistetaan Nyytin vaikuttamista erityisesti sosiaalisessa mediassa.
Viestintä- ja markkinointisuunnitelman laatiminen päätettiin siirtää vuodelle 2015, jolloin
myös päivitetään vuonna 2013 laadittu viestintä- ja markkinointistrategia vastaamaan
Nyytin uutta strategiaa 2015–2019.
Nyytin toiminnasta ja palveluista viestitään verkkosivujen, Facebook-yhteisösivun,
Twitterin ja uutiskirjeiden kautta. Facebook-viestintää tehostettiin toimintavuoden aikana
ja uutena yhteisöpalveluna otettiin käyttöön Twitter 30-vuotisjuhlaseminaarin alla
marraskuussa 2014. Verkkosivuilla ja Facebook-sivulla julkaistiin ajankohtaistiedotteita
ja uutisia Nyytin sekä yhteistyökumppaneiden että sidosryhmien toiminnasta. Nyytin
verkkosivuilla julkaistiin toimintavuoden aikana yhteensä 22 uutista ja 154
tapahtumailmoitusta (omia 58, muiden 96). Nyytin Facebook-sivulle linkitettiin myös
jonkin verran hyvinvointiin liittyviä nettiuutisia ja ajankohtaisartikkeleita.
Toimintavuoden lopulla Facebook-sivustolla oli 2.290 tykkääjää, mikä on noin 240
enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Suurimman tykkääjäryhmän muodostivat edellisen
vuoden tapaan 25–34-vuotiaat, joita oli 40 % kaikista tykkääjistä. Sivuston tykkääjistä 71
% oli naisia. Facebook-sivustolla julkaistiin toimintavuoden aikana yhteensä 264
päivitystä. Toimintavuoden lopussa Twitter-tilillä oli 70 seuraajaa.
Nyytin blogi päätettiin lopettaa huhtikuussa 2014. Kevätkaudella vanhalla blogipalastalla
julkaistiin kolme kirjoitusta. Uusi blogi – Elämän tutkintoja - otettiin käyttöön
toimintavuoden syyskuussa. Neljän kuukauden aikana uudessa blogissa julkaistiin 21
kirjoitusta (liite 4).
Erilaisissa tiedotusvälineissä, lähinnä printtimediassa, Nyytin toimintaa käsiteltiin 14
kertaa (liite 4). Toimintavuonna julkaistiin yksi mediakutsu 14.11.2014 järjestettyyn 30vuotisjuhlaseminaariin liittyen. Lehdistötilaisuuksia ei järjestetty. Toimintavuoden
huhtikuussa järjestettiin Avoimet ovet -tilaisuus, johon osallistui kahdeksan henkilöä.
Lisätään yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa sekä
yhteistoimintamahdollisuuksia kunnista ja muista toimijoista.
etsitään
uusia
Toimikaudelle 2014–2015 valittu hallitus nosti yhdeksi tärkeimmäksi tehtäväkseen
Nyytin ja sen jäsenyhteisöjen yhteistyön sekä näiden välisen tiedonkulun parantamisen.
Yhtenä askeleena tiedonkulun parantamisen tiellä nähtiin jäsenkirje. Nyytin historian
ensimmäinen sähköinen jäsenkirje lähetettiin jäsenyhteisöjen hallitusten jäsenille,
pääsihteereille sekä yhteisöjen ns. yleisiin sähköpostiosoitteisiin, Nyytin hallituksen
jäsenille ja toimiston henkilökunnalle toimintavuoden maaliskuussa. Jäsenkirjettä varten
luotiin oma sähköinen, kaikilla päätelaiteilla luettavissa oleva, kirjepohja.
Toimintavuoden aikana lähetettiin yhtensä neljä jäsenkirjettä.
Yhteistyöstä sekä jäsenyhteisöjen toiveista keskusteltiin toimintavuoden keväällä
Suomen ylioppilaskuntienliiton (SYL) ry:n sopotapaamisessa ja Suomen
opiskelijakuntienliiton - SAMOK ry:n hallitusevakossa. Suomen Mielenterveysseuran
sekä YTHS:n valtakunnallinen terveystyöryhmän ajatukset ja toiveet yhteistyön
kehittämisestä saatiin kirjallisina.
Jäsenjärjestöjen edustajat ja aktiivit kutsuttiin kylään toimintavuoden keväällä.
Tilaisuudessa, johon osallistui yhteensä 12 henkilöä, esiteltiin lyhyesti Nyytin toimintaa
ja palveluja pääpainon ollessa kuitenkin yhteistyön kehittämisessä. Keskustelua
yhteistyöstä käytiin Learning Café -yhteistoimintamenetelmän avulla.
13
Nyyti ry:n 30-vuotista olemassaoloa juhlistettiin toimintavuoden marraskuussa
järjestetyssä juhlaseminaarissa, jonka otsikkona oli ”Opiskelijoiden henkistä hyvinvointia
ja elämänhallintaa edistämässä”. Tilaisuuden pääpuhujana oli psykologian professori
Liisa Keltikangas-Järvinen. Hänen esityksensä käsitteli erilaisia temperamentin piirteitä
ja erityisesti ujoutta taakaksi koettuna piirteenä ulospäinsuuntautuneisuutta ja
seurallisuutta korostavassa sosiaalisessa ilmapiirissämme. Juhlaseminaari järjestettiin
Helsingin yliopiston pienessä juhlasalissa 14.11.2014 ja se oli avoin kaikille. Seminaariin
osallistui arvioilta yhteensä 100 henkilöä. Seminaarin jälkeen järjestettiin juhlasalin
aulassa kutsuvieraille tarkoitettu cocktailtilaisuus, johon osallistui noin 30 kutsuvierasta.
Ulkoiseen tiedotukseen sekä yhteistyösuhteiden ylläpitoon, kehittämiseen ja
vahvistamiseen arvioitiin alustavassa talousarviossa tarvittavan 9.000,00 euroa ja
tarkennetussa talousarviossa arvio oli 3.000,00 euroa. Kulut olivat yhteensä 3.444,49
euroa.
14
4 PROJEKTIT
4.1 Elämäntaitoja ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville nuorille ja
nuorille aikuisille 2013–2015 -projekti
Projektisuunnitelmassa 2012 projektin tarkoitukseksi asetettiin sellaisen
ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmaan sopivan kokonaisvaltaisen
hyvinvointimallin kehittäminen, joka tukee nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvointia,
elämänhallintaa ja opiskelukykyä sekä ehkäisee peruskoulusta ammatilliseen
koulutukseen siirtyneiden opiskelijoiden syrjäytymistä. Vuonna 2014 projektin
tavoitetta tarkistettiin niin, että hyvinvointimallin kehittämisestä luovuttiin, sillä tämä
koettiin liian laaja-alaiseksi tavoitteeksi projektin kestoon ja resursseihin nähden
tähtäimeksi. Kokonaisvaltaisen hyvinvointimallin sijasta päätettiin kehittää
kokonaisvaltaisesti opiskelijoiden hyvinvointia tukeva kurssi.
Projekti toteutetaan yhteistyössä Vantaan Ammattiopisto Varian ja Helsingin Stadin
ammattiopiston
kanssa.
Tavoitteena
on
tarjota
Elämäntaitokurssi
koulutusorganisaatioiden kautta ammatillisen opintonsa aloittaville opiskelijoille.
Vuonna 2014 projektissa tapahtui työntekijävaihdos. Projektiin syksyllä 2013
rekrytoitu suunnittelija vaihtoi työpaikkaa alkuvuodesta ja projektiin siirtyi 10.2.2014
alkaen yleisavustuksella palkattu suunnittelija, joka oli ollut osa-aikaisena
projektissa jo edellisenä syksynä.
Projektin kolme kehittämistavoitetta ovat:
1. Kehittää Elämäntaitokurssia vastaamaan ammatillisessa koulutuksessa
opiskelevien nuorten ja nuorten aikuisten tarpeita.
2. Tukea opiskeluympäristöä nuorten hyvinvoinnin, elämänhallinnan ja
opiskelukyvyn vahvistamisessa
3. Vähentää ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien nuorten ja nuorten
aikuisten riskiä keskeyttää opinnot ja syrjäytyä
Edellä kuvatuista kolmesta kehittämistavoitteesta on johdettu jokaisen tavoitteen
osalta vuosittaiset toiminnalliset tavoitteet. Vuodelle 2014 asetettujen tavoitteiden
mukaisesti:
Ohjaajakoulutukset ja kurssin pilotointi
 Yhteistyöopistoissa järjestettiin kolme ohjaajakoulutusta. Vantaan
ammattiopistossa Variassa järjestettiin yksi ohjaajakoulutus (10 osallistujaa)
ja kaksi ohjaajakoulutusta Stadin ammattiopiston hyvinvoinnin toimialalla.
Stadin ammattiopiston ohjaajakoulutukset järjestettiin Vilppulantien
toimipisteessä (15 osallistujaa) sekä Savonkadun toimipisteessä (33
osallistujaa).
 Variassa ja Stadin ammattiopistoissa osa ohjaajakoulutetuista ohjasi
Elämäntaitokurssin opiskelijoilleen vuonna 2014. Koontikyselyn mukaan
Stadin ammattiopistossa on järjestetty 14 Elämäntaitokurssia ja Variassa 3
kurssia.
Kurssin pilotointi NAO-koulutusryhmälle ja Ammattistartti-ryhmälle
 Variassa järjestetty ohjaajakoulutus suunniteltiin alun perin toteutettavaksi
Nuorisotakuun mukaiselle Varian Nuorten aikuisten osaamisohjelman (NAO)
-henkilöstölle.
Osaamisohjelman työntekijät eivät pystyneetkään
osallistumaan koulutukseen. Osallistujia kuitenkin ilmoittautui Varian muista
yksiköistä, joten ohjaajakoulutus toteutui.
 Pilotointi Varian ammattistartti-ryhmässä ei toteutunut. Ohjaajat joutuivat
perumaan osallistumisensa ohjaajakoulutukseen.
15
Kurssin ja osallistujan oppaan kehittäminen, hyvinvointitutkimuksen käynnistäminen
 Yhteistyö Varian kuvallisen ilmaisun opiskelijoiden kanssa jatkui. Keväällä
2014 projektille valittiin hahmot, joita jatko työsti kolme opiskelijaa. Syksyllä
2014 he suunnittelivat kolme julistetta projektin käyttöön. Kuvien 2-4
mukaisten
julisteiden
toteuttaminen
sisältyi
opiskelijaryhmän
yrittäjyysopintoihin (mm. työstä laskuttamisen harjoittelu).
 Variassa kehittäjätyöryhmän toiminta hiipui vähäisen osallistujamäärän sekä
työntekijävaihdosten takia keväällä 2014. Kehittämistyön edistämiseksi Nyyti
ry:n suunnittelija ja Varian levyseppä-hitsaajien ryhmänohjaaja ohjasivat
syksyllä 2014 ryhmänohjaustunneille muokatun Elämäntaitokurssin.
Kurssille osallistujat vastasivat hyvinvointikyselyyn, joka sisältyy
Ammatillisten opiskelijoiden hyvinvointi ja Elämäntaitokurssi 2014–2017 tutkimukseen.
Tekijä: Veikko Salenius
Tekijä: Sopiha Dunkley
Tekijä: Mirkka Leikas
Kuvat 2-4. Elämäntaitokurssin uudet julisteet / Varian kuvallisen ilmaisun opiskelijat
16
Muu yhteistyö
 Syksyllä 2014 sovittiin, että projekti on mukana Suomen ammatillisen
koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliiton Saku ry:n ammattiosaajan
työkykypassin kehittämisessä. Elämäntaitokurssin sisällöistä tehdään
tehtäväkortteja työkykypassin uuteen versioon, jota pilotoidaan keväällä
2015.
Kuva 5. Ständi Varian hyvinvointiviikon messuilla lokakuussa 2014
Toimintavuonna projektin tuotot olivat 54.103,00 euroa ja kulut 54.103,13 euroa.
Henkilöstömuutoksista johtuen projekti eteni hieman suunniteltua hitaammin
kevätkaudella.
RAY:n vuodelle 2013 myöntämästä avustuksesta siirtyi vuonna 2014 käytettäväksi
37.906,00 euroa, mikä käytettiin toimintavuonna. Projektisuunnitelman mukaisesti
vuodelle 2014 RAY:ltä anottiin ja saatiin avustusta 70.000,00 euroa. Saadusta
avustuksesta käytettiin toimintavuonna 16.197,00 euroa. RAY:n vuodelle 2014
myöntämästä avustuksesta siirtyi vuonna 2015 käytettäväksi 53.803,00 euroa
Talousarvio on laadittu kolmelle vuodelle. Koko kolmivuotisen projektin kaikki kulut
on nyt arvioitu olevan yhteensä 210.000 euroa. Suurimman kuluerän muodostavat
henkilöstökulut, joihin on arvioitu tarvittavan 170.000 euroa. Vuonna 2015 projektin
toteuttamiseen on arvioitu tarvittavan puolitoista henkilötyövuotta.
4.2 Paikka auki – nuoret työelämään -projekti
RAY rahoittaa ja koordinoi vuosina 2014–2017 toteuttavaa Paikka auki -avustusohjelmaa. Ohjelman päämääränä on vahvistaa työelämän ulkopuolella olevien
nuorten työelämävalmiuksia ja mahdollisuuksia päästä työelämään.
Toimintavuonna laadittiin projektisuunnitelma, jolla haettiin rahoitusta työelämän
ulkopuolella olevan nuoren palkkaamiseksi vuonna 2015. Nuoren työtehtävät
liittyvät markkinointiin, verkkoviestintään (verkkosivuille ja sosiaaliseen mediaan
sisällön tuottaminen ja sivujen päivittäminen), tapahtumien koordinointiin ja
järjestämiseen sekä yleisiin toimiston avustaviin tehtäviin. Nuori on tarkoitus
rekrytoida kokoaikaiseen työsuhteeseen projektin keston ajaksi (12 kk).
Rahoitusta haettiin 31.000 euroa.
17
5 HENKILÖSTÖ
Toiminta- ja taloussuunnitelmassa arvioitiin, että vuonna 2014 yleisavustuksella
palkattuja olisivat: toiminnanjohtaja, johdon ja hallinnon assistentti, palvelupäällikkö ja
neljä kokopäiväistä suunnittelijaa, joista yhden tehtävä- ja vastuualueena viestintä ja
markkinointi ja kolmen palvelujen tuottaminen. Lisäksi Hengailuiltojen järjestämiseen,
Nettiryhmien ohjaamiseen, työnohjaukseen ja mentor-toimintaan sekä moderointiin
arvioitiin tarvittavan puolen henkilötyövuoden verran määrä-/osa-aikaisia työntekijöitä.
Lisäksi arvioitiin tarvittavan ostopalveluja mm. erilaisten kyselyiden yhteenvetojen
laatimiseen. Nyytissä voi myös toimia harjoittelussa olevia opiskelijoita ja
työvoimatoimistosta tulevia harjoittelijoita.
Toiminnan päivittäiseen johtamiseen ja kehittämiseen, edunvalvontaan ja
vaikuttamiseen, hallinto- ja talousasioiden sekä tiedotuksen ja yhteistyösuhteiden
hoitoon käytettävän työajan arvioitiin olevan 2 henkilötyövuotta toteutuman ollessa 2,2
henkilötyövuotta. Palvelujen kehittämiseen ja tuottamiseen arvioitiin käytettävän 4,5
henkilötyövuotta toteuman ollessa 2,6 henkilötyövuotta. Viestintään ja markkinointiin
arvioitiin käytettävän 1 henkilötyövuosi, mikä myös toteutui. Yleisavustuksella
avustettuun toimintaan arvioitiin tarvittavan yhteensä 7,5 henkilötyövuotta. Toteutunut
henkilötyövuosimäärä oli 5,8 henkilötyövuotta. Toteuma oli suunniteltua vähemmän
johtuen henkilömuutoksista.
Toimintavuonna toimiston henkilöstötilanteessa tapahtui henkilöstömäärään nähden
verrattain paljon muutoksia. Toiminnanjohtaja irtisanoutui tehtävästään 31.12.2013.
Hänen työvelvoitteensa päättyi 2.2.2014. Varsinainen työsuhde päättyi 30.6.2014.
Palvelupäällikkö toimi toiminnanjohtajan sijaisena 3.2. – 31.7.2014. Toiminnanjohtajan
tehtävä oli avoimessa haussa 26.3–17.4.2014. Tehtävää haki 50 henkilöä. Rekrytoinnin
tukena käytettiin MPS Finland Consulting Oy:n asiantuntijoita ja henkilöarviointia.
Tehtävään valittiin toiminnanjohtajan sijaisena toiminut palvelupäällikkö, TtM, esh Minna
Savolainen. Toiminnanjohtajan vakinainen tehtävä täytettiin 1.8.2014 lukien.
Palvelupäällikön tehtävä päätettiin muuttaa kehittämiskoordinaattorin tehtäväksi.
Kehittämiskoordinaattori vastaa toimintamuotojen kehittämisestä ja alkuun tehtävässä
painottuu erityisesti verkkovälitteisten palvelun kehittäminen. Tehtävä oli avoimessa
haussa 5.-30.9.2014. Tehtävään oli 91 hakijaa. Tehtävään valittiin VTM,
sosiaalipsykologi Leena Tuuttila ja hän aloitti työsuhteensa 8.12.2014.
Elämäntaitoja ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville 2013–2015 -projektiin
elokuussa 2013 rekrytoitu määräaikainen suunnittelija vaihtoi työpaikkaa ja hänen
työsuhteensa päätettiin yhdessä sopien helmikuun alussa. Projektissa osa-aikaisena
työskennelleen, yleisavustuksella elokuussa 2013 palkatun, määräaikaisen
suunnittelijan työsuhde vakinaistettiin 1.1.2014. Hän siirtyi vastaamaan projektista
kokoaikaisena 1.5.2014 alkaen (osa-aikaisena projektissa 1.1–30.4.2014).
Toimintavuonna yleisavustuksella palkatuista työntekijöistä koko vuoden työskenteli
kokoaikaisena neljä: palvelupäällikkö/toiminnanjohtajan sijainen/toiminnanjohtaja,
johdon ja hallinnon assistentti, yksi palveluja tuottava suunnittelija ja
viestintäsuunnittelija. Yksi palveluja tuottava suunnittelija työskenteli kolme kuukautta
osa-aikaisena (80 %) ja viisi kuukautta kokoaikaisena.
Nettiryhmien ilta- ja viikonloppumoderoinnissa työskenteli kaksi tuntityöntekijää
toimintavuoden aikana.
Toimintavuonna työkokeilussa Sirpa Iso-Aho 15.1. – 30.6.2014 ja Katja Kauliomäki
22.9.–31.12.2014. Harjoittelussa yhteisöpedagogiopiskelija Salla Paavilainen 22.1.–
15.4.2014 ja korkeakouluharjoittelussa sosiaalipsykologian opiskelija Jenna Immonen
1.9.–31.10.2014.
18
Tarkemmat tiedot sekä yleis- että projektiavustuksella palkatuista työntekijöistä löytyvät
taulukosta 1.
Partinen Helena
Savolainen Minna
Kero Arja
Akolahti Pasi
Väisänen Päivi Maria
Tuuttila Leena
Lindberg Annina
toiminnanjohtaja, työsuhde päättyi 30.6.2014
palvelupäällikkö 1.1. - 2.2.2014 saakka,
toiminnanjohtajan sijainen 3.2. - 31.7.2014,
toiminnanjohtaja 1.8.2014 alkaen
johdon ja hallinnon assistentti
viestintäsuunnittelija
suunnittelija
kehittämiskoordinaattori 8.12.2014 alkaen
Nettiryhmien moderointi tuntipalkkaisena 1.1. - 31.8.2014
suunnittelija (määräaikainen työsuhde):
1.-30.9.2014 työaika 80 %
1.10.2014 alkaen 100 % työajalla
korkeakouluharjoittelija 27.8. - 31.10.2013
Immonen Jenna
Siltanen Marjo
Marttinen Elina
Kotkamo Pirjo
suunnittelijan sijainen 1.11. - 15.12.2014 työaika 50 %
suunnittelija
1.1. - 9.2.2014:
- Järjestölähtöinen auttamistyö 70 % työajalla,
- Elämäntaitoja ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville nuorille ja
nuorille aikuisille 2013–2015 -projektissa 30 % työajalla
10.2 - 30.4.2014:
- Järjestölähtöinen auttamistyö 20 % työajalla,
- Elämäntaitoja ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville nuorille ja
nuorille aikuisille 2013–2015 -projektissa 80 % työajalla
1.5.2014 alkaen projektissa 100 % työajalla
suunnittelija
osa-aikaisena seuraavilla työajoilla:
80 % 1.1.–31.3.2014
1.4.–30.8.2014 Järjestölähtöinen auttamistyö 90 % työajalla,
Elämäntaitoja ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville nuorille ja nuorille
aikuisille 2013–2015 -projektissa 10 % työajalla
20 % 1.-30.9.2014
50 % 1.-31.10.2014
20 % 1. - 30.11.2014
80 % 1.-31.12.2014
suunnittelija
Elämäntaitoja ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville nuorille ja nuorille
aikuisille 2013–2015 -projekti, työsuhde päättyi 9.2.2014
Elämäntaitokurssin ohjaaminen tuntipalkkaisena 24.3. - 9.5.2014
Aaltonen Outi
Nettiryhmien moderointi tuntipalkkaisena
Taulukko 1. Nyytin työntekijät vuonna 2014
Vuoden 2014 viimeisenä päivänä Nyytin palveluksessa työskenteli yhdeksän henkilöä,
mikä oli yksi vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Palveluiden
piirissä työskenteli 67 % (6) koko henkilöstöstä ja 33 % (3) työskenteli talouden, hallinnon
ja viestinnän tehtävissä. Vuoden 2013 henkilöstömäärä jakautui siten, että palveluiden
piirissa työskenteli 67 % (6) ja talous, hallinto ja viestintä piirissa 33 % (3) henkilöstöstä.
Henkilöstömäärän jakautumista kuvataan kaaviossa 4.
19
Talous, hallinto ja
viestintä
33 %
Palvelut
67 %
Kaavio 4.
Henkilöstömäärä 31.12.2014
Toimintavuoden viimeisenä päivänä vakinaisessa työsuhteessa, kuukausipalkkaisina,
työskenteli yhteensä seitsemän henkilöä, mikä oli yksi enemmän kuin vuoden 2013
lopussa. Heistä vakinaisessa kokoaikaisessa työsuhteessa oli kuusi henkilöä (2013: 5)
ja vakinaisessa osa-aikaisessa työsuhteessa yksi henkilö (2013: 1). Määräaikaisia
kokoaikaisia, kuukausipalkkaisia, oli yksi henkilö, mikä oli yksi vähemmän kuin
edellisenä vuonna. Lisäksi palveluksessa oli yksi tuntipalkkainen työntekijä, mikä oli yksi
vähemmän kuin edellisen vuoden lopussa. Henkilöstön palvelussuhdejakaumaa
kuvataan kaaviossa 5.
Tuntipalkkaiset
(1 hlö)
11 %
Määräaikaiset,
kokoaikaiset
(1 hlö)
11 %
Vakinaiset,
kokoaikaiset
(6 hlöä)
67 %
Vakinaiset,
osa-aikaiset
(1 hlö)
11 %
Kaavio 5.
Henkilöstön palvelussuhdejakauma 31.12.2014
Toimintavuoden kesäkuussa pidettiin yksi toiminnan suunnittelupäivä. Elokuulle
Vierumäelle suunnittelut kehittämis- ja tyky-päivät päätettiin peruuttaa. Henkilökunnan
kehittämis- ja virkistyspäivä järjestettiin elokuussa Tiedekeskus Heurekassa.
Joulukuussa pidettiin yksi suunnitteluiltapäivä sekä pikkujoulut päivällisen ja keilauksen
merkeissä.
Toimiston henkilöstötilanteen muutoksista johtuen työyhteisön työnohjausta päätettiin
tiivistää toimintavuoden aikana. Työryhmän työnohjaussessioita oli yhteensä 12 vuoden
aikana. Työnohjaajana toimi psykologi, psykoterapeutti (VET), työnohjaajakouluttaja
20
Mikko Räsänen. Nettiryhmätoiminnassa työnohjaajana toimi psykologi Henriette
Hämeenaho.
Henkilökunnan oma opintopiiritoiminta käynnistettiin toimintavuoden huhtikuussa.
Opintopiiritoiminnan tarkoituksena on jakaa osaamista toinen toisilleen suunnitellusti ja
järjestelmällisesti. Opintopiireissä voidaan myös käsitellä toiminnan kehittämisen
kannalta yhteisiä aiheita ja hakea näihin ratkaisuja. Toimintavuonna pidettiin yhteensä
seitsemän opintopiiriä. Opintopiirien aiheita olivat yleisesti ”mitä Nyyti tekee ja mitä minä
teen Nyytissä”, Elämänhallinta käsitteenä, Sukupuolen ja seksuaalisuuden
monimuotoisuus, Rekisteriseloste, Mikä ja miksi - kommunikaatio verkkopalveluissa
(alustajana VTT Anne Rahikka), Miten ostan viestinnän ja markkinoinnin palveluja ja
Eväitä arviointiin.
Yleisavustukselle palkatun henkilöstön henkilöstökulut sisältävät toiminnanjohtajan,
palvelupäällikön, viestintäsuunnittelijan, johdon- ja hallinnon assistentin sekä
tuntityöntekijöiden palkka- ja henkilöstösivukulut. Lisäksi henkilöstökuluissa ovat kolmen
palveluja tuottavan suunnittelijan palkka- ja henkilöstösivukulut sekä yhden palveluja
tuottavan suunnittelijan palkka- ja henkilöstösivukuluista 70 %. Kustannuspaikan 510
Henkilöstö kuluihin sisältyvät edellä mainittujen kulujen lisäksi myös palkkioperusteisen
asiantuntijatyön, terveydenhoidon, koulutuksen, työnohjauksen, TYKY-toiminnan sekä
lounassetelien kulut, kuten myös matkakulut ja muut kulut. Alustavan talousarvion
mukaan henkilöstökulujen arvioitiin olevan 382.000 euroa. Tarkennetun talousarvion
mukaan kustannuspaikan 510 Henkilöstö kuluihin oli varattu 360.000 euroa. Toteutuneet
kulut, 332.240,71 euroa, olivat 27.759,29 euroa arvioitua vähemmän.
Projektiavustuksella työskenteli yksi vakituinen kokoaikainen suunnittelija yhden
kuukauden, yksi vakituinen suunnittelija ensin osa-aikaisena neljä kuukautta ja sitten
kokoaikaisena kahdeksan kuukautta sekä yksi vakituinen kokoaikainen suunnittelija 10
% työajalla viiden kuukauden ajan. Näiden työntekijöiden henkilöstökulut sisältyvät
projektien kuluihin.
Kokonaisuudessaan toimintavuoden 2014 henkilöstökulut olivat 381.584,78 euroa, mistä
kirjaustavan muutoksen vuoksi 348.587,33 euroa on kirjattu tuloslaskelmaan
henkilöstökulujen ryhmään ja 32.997,45 euroa varsinaisen toiminnan muihin kuluihin.
Suurin osa, 331.874,76 euroa, koostui kustannuspaikalle 510 Henkilöstö kirjatuista
yleisavustuksella palkatun henkilöstön kuluista. Projektiavustuksella palkatun
henkilöstön kulut kirjattiin kustannuspaikalle 402 ja ne olivat 48.690,72 euroa.
Henkilöstökuluja, 1.019,30 euroa, kirjattiin myös kustannuspaikalle 600 Hallinto.
Nyytin strategian 2015–2019 mukaisten kehittämiskohteiden toimeenpano edellyttää
noin 1 – 1,5 htv verran lisäresurssin seuraavina vuosina. Resursseja pyritään lisäämään
ensisijaisesti erillisillä hankerahoituksilla.
21
6 TOIMITILAT JA TOIMISTO SEKÄ HALLINTO
Toimitilat ja toimisto
Nyytin toimisto muutti Rikhardinkadun ahtaiksi käyneistä tiloista isompiin ja
toiminnallisesti tarkoituksenmukaisiin tiloihin Länsi-Pasilaan vuoden 2013 toukokuussa.
Toiminta ja sen jatkuva kehittäminen, erityisesti verkkovälitteisten palveluiden
kehittäminen, edellyttää sopivia ja ajantasaisia tietoteknisiä ratkaisuja ja laitteita. Tämän
takia ICT-hankinnoissa on siirrytty niiden omistuksesta vuokraukseen.
Toimitila- ja toimistokulut sisältävät toimiston vuokran, siivous-, puhelin-, posti-, pankki-,
tietotekniset ja kopiointikulut sekä toimistotarvike- ja muut toimistokulut. Alustavassa
talousarviossa kulujen arvioitiin olevan yhteensä 88.000 euroa ja tarkennetussa
talousarviossa yhteensä 94.000,00 euroa. Niihin käytettiin 91.653,26 euroa. Kuluista
suurin osa, 70.194,84 euroa, muodostui vuokrakuluista. Vuokrakulut olivat 12.427,72
euroa enemmän kuin edellisenä vuonna, joka johtui siitä, että vuonna 2013 vuokrakulut
nousivat merkittävästi vasta toukokuusta alkaen uusiin toimitiloihin muuton myötä. Muita
huoneistokuluja oli yhteensä 1.558,90 euroa., mikä oli 11.231,32 euroa vähemmän kuin
edellisenä vuonna. Vuonna 2013 muita huoneistokuluja kasvattivat muutosta
aiheutuneet kulut. Vuoden 2015 puhelin- ja datakulut, 8.308,99 euroa, kuten myös
kopiointi- ja monistuskulut, 1.592,12 euroa, vastasivat edellisen vuoden tasoa.
Toimistotarvikkeisiin ja painatuskuluihin käytettiin yhteensä 2.298,87 euroa ja posti- ja
pankkikuluihin 1.129,84 euroa. Toimistotarvike- ja painatuskulut olivat 551,07 euroa
enemmän ja posti- ja pankkikulut olivat 1.495,72 euroa vähemmän kuin edellisenä
vuonna.
Hallinto
Toimintavuonna yhdistyksellä oli yhteensä kahdeksan jäsenyhteisöä:
 Aalto-yliopisto ylioppilaskunta AYY
 Helsingin Tekniikan Opiskelijat – HTO ry
 Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY
 Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry
 Suomen Ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry
 Suomen Mielenterveysseura ry (SMS)
 Svenska Handelshögskolans Studentkår r.f. (SHS)
 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS
Kunniajäseniä oli toimintavuonna kaksi: Salli Saari ja Kari Pylkkänen.
Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Johanna Castrén ja varapuheenjohtajana Janne
Jauhiainen. Kevätkokous pidettiin 23.4.2014 ja syyskokous 11.12.2014. Molempien
kokousten puheenjohtajana toimi yhdistyksen puheenjohtaja. Kevätkokouksessa oli
edustettuna viisi jäsenyhteisöä kahdeksasta ja syyskokouksessa kaikki kahdeksan
jäsenyhteisöä.
Kuluneen hallituskauden hallituksen jäsenyydestä erosi yksi varajäsen, Camilla
Djupsund, sekä yksi varsinainen jäsen, R Räihä. Kevätkokous täydensi hallitusta yhdellä
varajäsenellä: Marika Ketola (SMS) valittiin Reija Narumo (SMS) varajäseneksi.
Syyskokous täydensi hallitusta yhdellä varsinaisella jäsenellä Noora Nousiainen
(SAMOK) valittiin R Räihän tilalle hallitukseen.
Toimikaudelle 2014–2015 valittu hallitus kokoontui toimintavuonna kasvokkain
seitsemän kertaa ja piti yhden sähköpostikokouksen. Hallituksen puheenjohtajana toimi
Lauri Korkeaoja ja varapuheenjohtajana Lauri Koskentausta. Toimintavuoden alussa
tarkistettiin hallituksen työskentelyn menettelytapaohjeet. Hallitus päätyi noudattamaan
käytäntöä, jossa henkilökohtaiset varajäsenet osallistuvat kokouksiin ainoastaan silloin
22
kun varsinaisen jäsen on estynyt osallistumasta kokoukseen. Henkilökohtaiset
varajäsenet kutsuttiin erikseen hallituksen kesäkuun ja joulukuun kokouksiin. Kuudesta
henkilökohtaisesta varajäsenestä kesäkuun kokoukseen osallistui kaksi. Hallitus arvio
toimintaansa vuoden lopussa itsearviointikyselyn avulla. Hallituksen varsinaisten
jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten osallistumista kokouksiin kuvataan
taulukossa 2.
puheenjohtaja Lauri Korkeaoja 8/8
Varsinainen jäsen
Varajäsen
Koskentausta Lauri
4/8 Riekkinen Anna-Maija
Djupsund Camilla
Narumo Reija
6/8
erosi 23.4.2014
Marika Ketola
23.4.2014 alkaen
0/8
3/8
Nenonen Aleksi
5/8 Saikko Heli
0/8
Pynnönen Päivi
7/8 Hätönen Taina
0/8
Räihä R erosi 11.12.2014
4/8
Salmela-Aro Katariina
Nousiainen Noora
0/8
1/8
11.12.2014 alkaen
Sinisalo Turkka
Taulukko 2.
0/8
5/8 Terävä Sini
1/8
Hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin vuonna 2014
Toimintavuoden kesällä käynnistettiin strategiaprosessi uuden viisivuotisstrategian
laatimiseksi. Prosessin tueksi otettiin käyttöön verkko-oppimisalusta, jossa
työskenneltiin hallituksen ja toimiston yhteiseen strategiatyöpajaan 25.8.2014 asti.
Hallitus hyväksyi strategian kokoukseen 11.9.2014 ja yhdistyksen kokous muutamin
muutoksin syyskokouksessaan 11.12.2014.
Tilintarkastajana toimi Kari Mikkola (HTM) ja varatilintarkastajana Suomen
Tilintarkastajaverkko Oy (HTM-yhteisö). Toiminnantarkastajana toimi Kari T. Nukala ja
varatoiminnantarkastajana Ville Sinnemäki.
Alustava tilintarkastus pidettiin 4.3.2014 ja varsinainen 28.3.2014 Tietotili Consulting
Oy:n tiloissa Helsingissä.
Hallinnon muut kulut pitävät sisällään hallituksen ja vuosikokousten kulut, kirjanpidon,
talous- ja palkkahallinnon, tilintarkastuksen, tietoteknisen tuen, leasing- ja vakuutuskulut
sekä muut hallinnon toimintakulut. Alustavasti kulujen arvioitiin olevan yhteensä
44.000,00 euroa. Arvioi tarkennettiin olemaan 49.000 euroa. Toteutuneet kulut olivat
yhteensä 46.558,14 euroa, mikä oli 2.441,86 euroa arvioitua vähemmän. Kulut sisältävät
poistoja yhteensä 1.633,27 euroa.
23
7 TALOUS
Toimintavuoden kaikki tuotot olivat yhteensä 565.429,56 euroa ja kulut 554.302,17
euroa. Tilikauden ylijäämä oli 11.127,39 euroa. Kaaviossa 6 esitetään Nyytin kaikkien
tuottojen jakautumista toimintavuonna. Arvioidut ja toteutuneet toiminnan tuotot ja kulut
kustannuspaikoittain ilmenevät talousarviovertailusta, liitteestä 1.
RAY avustukset
97,8 %
Osallistumismaksut
0,9 %
Jäsenmaksut
0,7 %
Lahjoitukset
0,6 %
Kaavio 6. Nyytin kaikki tuotot vuonna 2014
Jäsenmaksuja (500 euroa/jäsenyhteisö/vuosi) saatiin yhteensä 4.000 euroa.
Lahjoituksina saatiin Helsingin yliopiston ylioppilaskunnalta (HYY) 3.500 euroa.
RAY:ltä anottiin 552.000 euroa yleisavustusta ja saatiin yleisavustusta 516.000 euroa,
mikä oli 36.000 anottua vähemmän. Yleisavustusteisen toiminnan kuluja oli yhteensä
498.559,95 euroa. Vuodelle 2015 siirtyvä yleisavustus on 17.440,05 euroa.
Liitteessä 2 selvitetään yleisavustuksella katettujen kulujen jakautumista
kustannuspaikoittain. Kaaviossa 7 esitetään yleisavustuksella katettujen kulujen
jakauma siten, että henkilöstö-, toimisto- ja hallintokulut on kohdennettu toiminnoittain.
Tiedotus ja
yhteistötyö 14,0
%
Järjestölähtöinen
auttamistyö
61,9 %
Markkinointi
24,1 %
Kaavio 7. RAY:n yleisavustuksella katetut kulut vuonna 2014
(henkilöstö-, toimisto- ja hallintokulut kohdennettuina toiminnoittain)
24
Vuosina 2015–2019 RAY:ltä on suunniteltu haettavaksi yleisavustusta seuraavasti:





vuonna 2015
vuonna 2016
vuonna 2017
vuonna 2018
vuonna 2019
566.000 euroa
578.000 euroa
590.000 euroa
605.000 euroa
620.000 euroa
25
Liite 1
TALOUSARVIOVERTAILU
Nyyti ry
Tilinpäätös Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio
Talousarviovertailu
2011
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
EUR
(kustannuspaikka)
1 JÄRJESTÖLÄHTÖINEN AUTTAMISTYÖ
1.1 Verkkopalvelut (110)
Kulut
20 517,50
17 000,00
1.1.1 Verkkosivut (125)
Kulut
15 984,51
20 559,63
--1.1.2 Nettiryhmät (120)
Tuotot
735,00
--Kulut
3 785,56
3 254,77
--1.2 Elämäntaitokurssi
Tuotot
----Kulut
----1.3 Hengailuillat (129)
145,00
Tuotot
Kulut
1 664,13
1 574,01
1 195,58
2 000,00
2 MARKKINOINTI (211)
Tuotot
521,93
Kulut
10 423,07
21 726,28
12 537,67
14 000,00
Vapaaehtoistoiminta (220)
Kulut
1 459,76
0,00
--3 TIEDOTUS JA YHTEISTYÖ (300)
Apurahat
1 050,00
---Kulut
7 497,79
8 298,19
7 701,38
9 000,00
4 PROJEKTIT
4.1 ET 2009–2013 (401)
Tuotot
103 226,00
72 067,61
56 000,39
-Kulut
103 225,65
71 507,61
55 963,07
-4.2 ET 2013–2015 (402)
Tuotot
--32 094,40
70 000,00
Kulut
--32 094,40
70 000,00
5 HENKILÖSTÖ (510)
Tuotot
2 683,00
1 200,00
--Kulut
265 751,60 326 173,07 339 195,85
382 000,00
6 HALLINTO (520 & 600)
Tuotot
300,00
---Toimitila- ja
55 233,26
52 134,04
89 002,21
88 000,00
toimistokulut
Muut hallinnon kulut
42 433,65
38 046,91
55 597,10
44 000,00
7 TALOUS (700)
Tarkennettu
talousarvio Tilinpäätös
2014
2014
EUR
EUR
16 000,00
14 330,77
--
--
---
---
3 700,00
1 900,00
5 265,00
3 418,06
900,00
0,00
686,60
6 400,00
7 861,19
--3 000,00
--3 444,49
--70 000,00
70 000,00
-360 000,00
--
0,00
0,00
54 103,00
54 103,13
-332 240,71
--
94 000,00
91 653,26
49 000,00
46 558,14
RAY Yleisavustus
400 000,00
468 000,00
506 000,00
552 000,00
516 000,00
498 559,95
Jäsenmaksut
Lahjoitukset
Korkotuotot
Muut rahoituskulut
2 640,00
2 420,00
2 700,00
4 000,00
4 000,00
5 117,06
39,90
--
4 955,00
62,05
14,33
4 155,00
17,11
--
4 000,00
3 500,00
---
515 262,89
508 508,98
548 704,66
543 288,84
601 111,90
613 804,76
626 000,00
626 000,00
597 200,00
601 200,00
565 429,56
554 302,17
6 753,91
5 415,82
-12 692,86
0,00
-4 000,00
11 127,39
Tuotot yhteensä
Kulut yhteensä
Tilikauden yli/alijäämä
26
----
3 500,00
1,61
5,82
Liite 2
SELVITYS RAY:N YLEISAVUSTUKSEN KÄYTÖSTÄ VUONNA 2014
Nyyti ry
31.12.2014
EROTUS
Talousarvio
1 JÄRJESTÖLÄHTÖINEN
AUTTAMISTYÖ
1.1 Verkkopalvelut (110)
Kulut
1.2 Elämäntaitokurssi (122)
Kulut
1.3 Hengailuillat (129)
Kulut
Tilinpäätös
EUR
16 000,00
14 330,77
1 900,00
3 418,06
900,00
686,60
2 PALVELUJEN MARKKINOINTI (211)
Kulut
6 400,00
7 861,19
-1 461,19 122,8 %
3 TIEDOTUS JA YHTEISTYÖ (300)
Kulut
3 000,00
3 444,49
-444,49 114,8 %
360 000,00
332 240,71
27 759,29
92,3 %
94 000,00
49 000,00
91 653,26
46 558,14
1 633,27
2 346,74
2 441,86
97,5 %
95,0 %
516 000,00
498 559,95
17 440,05
96,6 %
5 HENKILÖSTÖ (510)
Kulut
6 HALLINTO
Toimitila- ja toimistokulut (520)
Muut hallinnon kulut (600),
joista poistoja
7 TALOUS (700)
RAY yleisavustus
Saatu RAY yleisavustus
RAY yleisavustuksella katetut kulut
Vuodelle 2015 siirtyvä yleisavustus
516 000,00
498 559,95
17 440,05
27
1 669,23
%
89,6 %
-1 518,06 179,9 %
213,40
76,3 %
Liite 3
Markkinointi
1
Nyytin mainos (tiedossa olevat), yhteensä 13
 ABI, AMM ja AMK Fakta 2014–2015 (käsikirja/kalenteri) Nyytin esittelyjuttu
 Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) lukuvuosikalenteri 2014–2015 Nyytin esittelyjuttu
 Lamkooma 1/2014 (koko sivun mainos)
 Lapin ylioppilaslehti
 Oulun ylioppilaslehti Ylkkäri 4/2014
 Oulun ylioppilaslehti Ylkkäri 5/2014
 Oulun ylioppilaslehti Ylkkäri 11/2014
 Samolainen
 Uljas 1/2014
 Uljas 2/2014
 Vaasan ylioppilaslehti 2/2014
 Vaasan ylioppilaslehti 4/2014
 Werkkoanturi (nettilehti, pysyvä mainos www-sivulla)
2
Nyytin toiminnan ja palveluiden esittely erilaisissa tilaisuuksissa sekä työntekijöiden esitykset
seminaareissa, konferensseissa, koulutuksissa yms. (osallistujamäärä suluissa)
yht. tilaisuuksia 24, osallistujia noin 12.300
 Opiskelijoiden hyvinvointi ja Elämäntaitokurssi -tutkimuksen esittely / Elina Marttinen, YTHS Töölö,
Helsinki, 9.1.2014 (20)
 Aikaa perheille! – Mitä kuuluu lapsille, nuorille ja aikuisille? – kansalliset Mieli 2014 -päivät, Minna
Savolaisen esitys ”Nettiryhmistä tukea nuorten aikuisten arkeen”, Tampere, 12.2.2014 (100)
 Metropolia AMK:n Hyvinvointi- ja turvallisuuspäivä, Leppävaaran kampus, Espoo 10.4.2014, ständi
(200)
 Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan virityspäivä / Marjo Siltanen, Helsinki, 25.4.2014 (11)
 Nuoret päihteet ja elämänhallinta – Päihdetiedotusseminaari, Elina Marttisen esitys ”Mitä nuorten
elämänhallintaan kuuluu?, A-klinikkasäätiö , Helsinki, 3.6.2014 (150)
 the 7th European conference on positive psychology, ECPP 2014 / Elina Marttisen esitys
”Adolescents’ profiles in preparedness against setbacks in future its relation to wellbeing and future
career pathways: A person-oriented approach” Amsterdam, Alankomaat, 2.7.2015 (20)
 Psykologia 2014 -kongressi / Elina Marttisen esitys ”Nuorten vastoinkäymisiin valmistautuminen profiilit, hyvinvointi ja urapolut”, Joensuu, 22.8.2014 (40)
 Helsingin yliopiston farmasian orientoivien opintojen Infotori, Viikin kampus, Helsinki, 27.8.2014,
ständi (500)
 Helsingin yliopiston (HY) luonnontieteellisen tiedekunnan Tiedebasaari, Kumpulan kampus, Helsinki,
27.8.2014, ständi (200)
 HY:n avajaiskarnevaalit, päärakennus + Porthania, Helsinki, 1.9.2014, ständi (4.000)
 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun orientaatioviikon tukipalveluiden esittäytymistilaisuus,
Otaniemi, Espoo, 3.9.2014, esittely, (200)
 Metropolian Metrosport -urheilu- ja hyvinvointitapahtuma, Olympiastadion, Helsinki17.9.2014, ständi
(5.500)
 Aalto-yliopiston Voi hyvin Aallossa -hyvinvointitapahtuma, Kauppakorkeakoulu, Helsinki, 2.10.2014,
ständi (100)
 Hankenin hyvinvointipäivä, Helsinki, 21.10.2014, ständi (100)
 Varian hyvinvointiviikko, Tennistie, Vantaa, 27.10.2014, ständi (200)
 Varian hyvinvointiviikko, Talvikkitie, Vantaa, 28.10.2014, ständi (100)
 Varian hyvinvointiviikko, Ojahaantie, Vantaa, 29.10.2014, ständi (200)
 Varian hyvinvointiviikko, Rälssitie, Vantaa, 30.10.2014, ständi (100)
 Metropolian Hyvinvointi- ja turvallisuustori, Haaga, Helsinki, 6.11.2014, ständi (100)
 Nyyti ry:n 30-vuotisjuhlaseminaari / Lauri Korkeaojan esitys: ”Järjestön rooli hyvinvoinnin toimijoina”,
Minna Savolaisen esitys: ”Opiskelijoiden henkisen hyvinvoinnin ja elämänhallinnan edistäminen
Nyytissä” ja Elina Marttisen esitys ”Elämänhallinta – mitä se on ja miten sitä voi edistää?”, Helsingin
yliopiston pieni juhlasali, Helsinki, 14.11.2014 (100)
 HAAGA-HELIA AMK:n Hyvinvointi ja liikuntapäivä, Itä-Pasila, Helsinki 18.11.2014, ständi (100)
 Condus ry:n Yhdenvertaisuuspäivä, HY:n käyttäytymistieteiden tiedekunta, Helsinki, 26.11.2014,
ständi (200)
 Väitöskirja – työ vai elämä? -Seulan iltapäiväseminaari / Elina Marttisen esitys ”Elämä, väitöskirjatyö
ja jaksaminen”, Helsinki, 28.11.2014 (30)
 Osaaminen ja vahvuudet edellä ammattiin - uudet haasteet opiskelijan ohjauksessa OHJUS2
-hankeen seminaari / Elina Marttisen esitys ”Ammattikouluopiskelijan hyvinvointi ja elämäntaidot”,
Helsinki, 2.12.2015 (30)
28
Liite 4
Tiedotus ja yhteistyö
1
Lehdet, julkaisut ja muut tiedotusvälineet, yhteensä 14
 Uljas 1/2014: ”Alkoholi jakaa opiskelijat” (Uusien opiskelijoiden kyselyn 2013 tulosten perusteella
tehty juttu)
 ME-lehti 4/2014: ”Toivo kannattelee” (yksi haastatelluista Minna Savolainen)
 Lamkooma 1/2014 tai 2/2014: Juttu stressinhallinnasta, käytetty Nyytin nettisivujen materiaalia.
 Oulun ylioppilaslehti Ylkkäri 5/2014: ”Pullo pyörittää opiskelijabileitä” (Jutussa viitattu mm. Uusien
opiskelijoiden kyselyn 2013 tuloksiin)
 Nuoret päihteet ja elämänhallinta – Päihdetiedotusseminaari A-klinikkasäätiö, Helsinki, Elina
Marttisen
esitys
”Mitä
nuorten
elämänhallintaan
kuuluu?
YouTubessa:
https://www.youtube.com/watch?v=ipYR8ikecjM&list=PLyG8zhFPzShsGMq40KxnvSLw2QQnIzTHi
&index=1 (nähty 211 kertaa, 10.2.2015 mennessä)
 Savon Sanomat 2.9.2014: ”Opiskelijoiden mielenterveysongelmat lisääntyneet: Työttömyys kiristää
gradustressiä” (yksi haastatelluista Minna Savolainen) + ”Miten masentunutta opiskelukaveria voi
auttaa?” (Minna Savolaisen haastattelu)
 YLE Aamu radio- ja nettijuttu 15.9.2014: ”Viinan kittaaminen kyllästyttää – moni opiskelija toivoo
päihteettömiä tapahtumia” (Minna Savolaisen haastattelu)
 Punainenristi.fi 13.10.2014: ”Nuorten hengailuilloissa tutustutaan uusiin ystäviin” (juttu
Hengailuilloista)
 ELO-lehti (HY:n Aikuiskasvatuksen killan lehti) 27.10.2014: ”Nyyti ry – Omien mörköjen kohtaamista”
(juttu Hengailuillasta)
 Vaasan Ylioppilaslehti 6/2014: ”Elämä haltuun ennen ongelmien kasaantumista” (Minna Savolaisen
haastattelu)
 Vaasan Ylioppilaslehti 6/2014: ”Välitä mielenterveydestä ja mielenterveyttä” (Minna Savolaisen
kolumni)
 Utain.fi (Tampereen yliopiston toimittajakoulutuksen viikkolehti) 4.11.2014: ”Arki uhkaa opiskelijoiden
mielenterveyttä” (Minna Savolaisen haastattelu)
 Nuortenhyvinvointikertomus.fi 11/2014: ”Yksinäisyyden kanssa ei tarvitse olla yksin” (yksi
haastatelluista Päivi Maria Väisänen)
 Savon Sanomat 27.12.2014: ”Uudenvuodenlupaukset: opi tavoittelemaan haaveitasi – 10 askelta
parempaan vuoteen 2015” (Elina Marttisen haastattelu)
2
Nyytin uutiskirjeet, yhteensä 4
 1/2014 ”Nyytin uusi hallitus ja Elämäntaitokurssin ohjaajakoulutus”, 6.2.2014
 2/2014 ”Kohti tulevaa uuden toiminnanjohtajan johdolla”, 22.5.2014
 3/2014 ”Uusi Nettiryhmä, kehittämiskoordinaattori, 30v. juhlaseminaari”, 8.9.2014
 4/2014 ”30 vuotta opiskelijoiden henkistä hyvinvointia ja elämänhallintaa edistämässä”, 19.11.2014
3
Tähtiuutiset, yhteensä 4
 1/2014 ”Tervehdys, tässä sinulle ensimmäiset Tähtiuutiset!”, 11.3.2014
 2/2014 "Miten siitä Elämäntaitokurssin tähdestä voi kertoa?", 26.6.2014
 3/2014 ”Uusi työntekijä esittäytyy, kuulumisia projektista, osallistu juhlaseminaariin”, 6.10.2014
 4/2014 ”Ohjaajakoulutus kiinnostanut monia - rauhallista joulunaikaa uuden sataluvun saavuttaneelle
porukallemme!”, 15.12.2014
4
Jäsenkirjeet, yhteensä 4
 1/2014,”Uusia tuulia Nyytissä” 31.3.2014
 2/2014 ”Minna Savolainen Nyytin toiminnanjohtajaksi” 20.5.2014
 3/2014 ”Syysterveisiä Nyytistä” 24.10.2014
 4/2014 ”Loppuvuoden kuulumisia Nyytistä” 18.12.2014
29
Liite 4
5
Blogikirjoitukset
Nyytin blogi, lakkautettu 29.4.2014 (kirjoitukset luettavissa 29.9.2014 asti), yhteensä 4

”On kiitoksen aika” (Helena Partinen 31.1.2014)

”Sinkkuna ryhmästä saadaan hyvin vertaistukea” (Heli Neovius & Sirja-Maria Salo 4.2.2014)

”NYYTIN ELÄMÄNTAITOKURSSI – ihan tähti juttu!” (Minna Savolainen 29.4.2014)
Elämän tutkintoja -blogi, avattu 30.9.2014, yhteensä 21

”Tulossa värikäs blogisyksy” (Minna Savolainen 30.9.2014)

”Harrasta hymyilemistä” (Päivi Maria Väisänen 3.10.2014)

”Saatko voimaa omista ajatuksistasi?” (Jenna Immonen 7.10.2014)

”Mielenterveyspäivä – koskettaako se jotenkin minuakin?” (Minna Savolainen 10.10.2014)

”Ilmaisenko itseäni oikein?” (Pasi Akolahti 13.10.2014)

”Arkipäivän hallitsija” (Marjo Siltanen 16.10.2014)

”Mikä meni hyvin ja miksi?” (Elina Marttinen 21.10.2014)

”Suoritatko elämääsi vai elätkö sitä?” (Jenna Immonen 24.10.2014)

”Yksi on iso luku” (Annina Lindberg 28.10.2014)

”Sitä Suurta Kurpitsaa odottamassa” (Minna Savolainen 31.10.2014)

”Meillä kaikilla on valo sisällämme” (Pasi Akolahti 4.11.2014)

”Lähettäisitkö kirjeen tuntemattomalle?” (Katja Kauliomäki 7.11.2014)

”Ujous on ihastuttavaa” (Päivi Maria Väisänen 11.11.2014)

”Kirjoittaa pitäisi – mistä alkaisin” (Marjo Siltanen 13.11.2014)

”Tavataanko Mielenterveysmessuilla?” (Katja Kauliomäki 17.11.2014)

”Nyyti viettää kolmekymppisiä” (Minna Savolainen 20.11.2014)

”Dialogue in the Dark” (Katja Kauliomäki 24.11.2014)

“Pala onnellisuutta, kiitos!” (Annina Lindberg 27.11.2014)

”Amatöörimäistä toimintaa” (Pasi Akolahti 4.12.2014)

”Miksi opinnäytetyö ahdistaa?” (Jenna Immonen 11.12.2014)

”Lupaus kuin unelma” (Elina Marttinen 17.12.2014)
6
Nyytin osallistuminen erilaisiin tilaisuuksiin, yhteensä 17
 RAY – Haku päällä kiertue, Espoo, 20.3.2014
 Sateenkaariperheen tukeminen ja eroauttaminen -seminaari, Helsinki, 20.3.2014
 Seksuaalineuvonta-päivät, Helsinki, 28.3.2014
 Time out! Aikalisä 10-vuotisjuhlaseminaari, Helsinki, 9.4.2014
 YTHS:n terveyden edistämisen koulutuspäivä Voiko opiskelija syrjäytyä - entä sitten?, Helsinki,
4.6.2014
 Helsingin sosiaali- ja terveysviraston järjestöseminaari, Helsinki, 21.8.2014
 Soste, Järjestöjohdon syysfoorumi, Helsinki, 26.8.2014
 RAY vaikuttavaa tilaisuus, Helsinki, 10.9.2014
 ADHD – 4 kirjainta, monta totuutta, Järvenpää, 16.9.2014
 RAY Järjestöjen viestintäpäivä, Espoo, 18.9.2014
 Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö OTUS huhuilujuhla, Helsinki, 18.9.2014
 Parisuhdepäivät, Helsinki, 18.–19.11.2014
 Elo-kuviin, ajankohtaistatietoa työeläkkeistä, Helsinki, 19.11.2014
 HYY:n 146. vuosijuhlat, Helsinki, 26.11.2014
 Yhteisvastuu nuoresta -hankkeen loppuseminaari, Helsinki, 26.11.2014
 Soste Järjestötreenit, Arkistointi, Helsinki, 4.12.2014
 Soste Järjestöbarometrin julkistamistilaisuus, Helsinki, 4.12.2014
7
Vierailut Nyytissä, yhteensä 4, osanottajia yhteensä 36
(osanottajamäärä suluissa)
 EtelänSyli ry:n työntekijät, 11.2.2014 (2)
 Avoimet ovet, 1.4.2014 (8)
 Jäsenyhteisöjen edustajat, 14.5.2014 (12)
 YTHS:n terveydenhoitajat esimiehineen, 3.6.2014 (14)
30
Liite 4
8
Sidosryhmäyhteistyö, yhteensä 16

















Yhteistyöpalaveri verkkotyön arvioinnin kehittämiseksi Väestöliiton kanssa, Helsinki, 20.1.2014
Nuorille suunnatun verkkotyön foorumin (NuSuVeFo) arviointipaneeli, Helsinki, 4.3.2014
YTHS:n valtakunnallisen terveystyöryhmän kokous, Helsinki, 11.3.2014, 3.6.2014 ja 30.9.2014
Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry:n sopotapaaminen, Helsinki, 20.3.2014
Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry:n opiskelijakuntien hallitusten tapaaminen, Helsinki,
30.3.2014
RAY:n avustusvalmistelija Jussi Heinosen ja tarkastaja Markus Latvalan tapaaminen, Espoo,
7.4.2014
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Time out! Aikalisä-verkostopäivät, Helsinki, 8.4.2014
Nuortenlinkki, ohjausryhmä, Helsinki, 10.4.2014
Sosiaalinen etäisyys -työpaja, Kuopio, 24.–25.3.2014
Time out! Aikalisä -neuvottelukunnan (THL, OKM, TEM, Kuntaliitto, Puolustusvoimat,
Siilipalveluskeskus) kokous, Helsinki, 7.5.2014 ja 11.11.2014
Suomen Mielenterveysseuran Mielenterveyden ensiapu -yhteistyöryhmän kokous, Helsinki,
27.5.2014 ja 3.12.2014
SOSTE:n pääsihteeri Vertti Kiukaksen tapaaminen Nyytissä, Helsinki, 13.8.2014
UniSportin LateNight -tapahtuma, Helsinki, 3.9.2014
Verkkovertaistuen ohjausryhmä/keskustelufoorumi (Pelastakaa Lapset, Verke, Nuorten keskus,
Merikratos, Delete, Mielenterveyden keskusliitto, Nyyti ry ja Heimo co.), Helsinki, 4.9.2014
Luento Metropolia-ammattikorkeakoulussa, Helsinki, 10.11.2014
Yksinäisyys-työpaja, Kirkkonummi, 13.–14.11.2014
YTHS tutkijatapaaminen, Opiskelijoiden hyvinvointi ja Elämäntaitokurssi -tutkimuksen esittely / Elina
Marttinen, Helsinki, 11.12.2014
31
NYYTI RY
TASEKIRJA
Y-tunnus 0618512-2
Kotipaikka Helsinki
31.12.2014
TULOSLASKELMA
01.01.2014 31.12.2014
Varsinainen toiminta
Tuotot
Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä
01.01.2013 31.12.2013
59 368,00
88 239,79
Henkilöstökulut
Poistot
Muut kulut
Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä
-348 587,33
-1 633,27
-204 075,75
-554 296,35
-415 577,73
-2 177,72
-196 049,31
-613 804,76
Tuotto-/kulujäämä
-494 928,35
-525 564,97
7 500,00
6 855,00
-487 428,35
-518 709,97
1,61
-5,82
-4,21
17,11
0,00
17,11
-487 432,56
-518 692,86
498 559,95
506 000,00
11 127,39
-12 692,86
Varainhankinta
Varainhankinnan tuotot
yhteensä
Tuotto-/kulujäämä
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Korkotuotot
Muut rahoituskulut
Tuotto-/kulujäämä
Yleisavustukset
RAY
Tilikauden yli-/alijäämä
32
NYYTI RY
TASEKIRJA
Y-tunnus 0618512-2
Kotipaikka Helsinki
31.12.2014
TASE
31.12.2014
31.12.2013
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
4 899,87
6 533,14
PYSYVÄT VASTAAVAT
YHTEENSÄ
4 899,87
6 533,14
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Myyntisaamiset
Muut
saamiset
Siirtosaamiset
Saamiset yhteensä
0,00
0,00
17 281,08
20 903,43
38 184,51
17 279,47
8 545,54
25 825,01
Rahoitusarvopaperit
Muut osakkeet ja osuudet
35 980,00
35 980,25
Rahat ja pankkisaamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ
74 129,91
148 294,42
69 361,43
131 166,69
VASTAAVAA YHTEENSÄ
153 194,29
137 699,83
75 666,92
11 127,39
86 794,31
88 958,78
-12 692,86
76 265,92
17 440,05
5 032,36
7 225,03
36 702,54
66 399,98
4 393,59
7 036,39
50 003,93
61 433,91
153 194,29
137 699,83
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Ed. tilikausien ylijäämä
Tilikauden ylijäämä
Oma pääoma yhteensä
VIERAS
PÄÄOMA
Lyhytaikainen vieras pääoma
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
33
NYYTI RY
TASEKIRJA
Y-tunnus 0618512-2
Kotipaikka Helsinki
31.12.2014
TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2014 LIITETIEDOT
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
Arvostusperiaatteet ja -menetelmät
Aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennettyyn
muuttuvaan hankintamenoonsa.
Rahoitusomaisuus on arvostettu hankintahintaan tai sitä alempaan todennäköiseen
luovutushintaan.
Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät
Yhteisön omistaman kuluvan käyttöomaisuuden hankintameno poistetaan ennalta laaditun
suunnitelman mukaisesti. Poistot on laskettu menojäännöspoistoina.
Koneet ja kalusto
sumu-poistot 25 % menojäännöksestä
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot
Tuotot
Varsinainen toiminta
RAY avustus
RAY haettava avustus
OKM
Muut avustukset
Myynti
Osallistumismaksut
Ohjaajakoulutus
Muut tuotot
2014
2013
41 473,00
12 630,00
75 090,00
1 204,40
11 800,39
0,00
0,00
145,00
490,00
4 775,00
0,00
Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä
59 368,00
88 239,79
Varainhankinta
Jäsenmaksut
Lahjoitukset
4 000,00
3 500,00
2 700,00
4 155,00
Varainhankinnan tuotot yhteensä
7 500,00
6 855,00
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Korkotuotot
Muut rahoituskulut
1,61
-5,82
17,11
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä
-4,21
17,11
Yleisavustukset
Ray avustus
498 559,95
506 000,00
Yleisavustukset yhteensä
498 559,95
506 000,00
34
NYYTI RY
TASEKIRJA
Y-tunnus 0618512-2
Kotipaikka Helsinki
31.12.2014
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot
Oman pääoman erittelyt
OMA PÄÄOMA
Ed. tilikausien ylijäämä 1.1.
Ed. tilikausien oikaisu
Ed. tilikausien ylijäämä 31.12.
2014
76 265,92
-599,00
75 666,92
88 958,78
Tilikauden yli-/alijäämä
11 127,39
-12 692,86
Oma pääoma yhteensä
86 794,31
76 265,92
Leasingvastuut
Seuraavalla tilikaudella maksettavat
Myöhemmin maksettavat
2014
10 122,40
9 045,16
2013
10 289,83
9 636,24
Yhteensä
19 167,56
19 926,07
Muut annetut vakuudet
Vuokratakuut
2014
17 279,47
2013
17 279,47
Muut vastuut
Vuokravastuut
2014
88 623,75
2013
157 923,00
2013
88 958,78
Vakuudet ja vastuusitoumukset
Muihin vastuisiin sisältyy vuokra, josta yhdistys on tehnyt vuokrasopimuksen, joka
on toistaiseksi voimassa. Ensimmäinen mahdollinen irtisanomispäivä on
1.10.2015. Irtisanomisaika on 6 kuukautta.
Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin
Keskimääräinen henkilöstömäärä
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Eläkekulut
Muut henkilöstökulut
Henkilöstökulut yhteensä
2014
7
2013
7
2014
285 027,31
54 726,53
2013
300 525,70
54 159,96
8 833,49
60 892,07
348 587,33
415 577,73
Henkilöstökulujen ryhmittely
Tilikaudella 1.1.2013–31.12.2013 Muut henkilöstökulut sisältävät ryhmät:
sotumaksut, muut lakisääteiset, työttömyysvakuutusmaksut, pv-rahat, km-korvaukset, matkakulut, majoitus ja
täysi hoito, jaksotetut palkat, luontoisetujen vastatili, jaksotetut sos.kulut, saadut korvaukset, terveydenhuolto,
koulutus, työnohjaus, Tyky-toiminta, lounassetelit ja muut henkilöstökulut.
Tilikaudella 1.1.2014–31.12.2014 Muut henkilöstökulut sisältävät ryhmät:
Sotumaksut, muut lakisääteiset, työttömyysvakuutus, jaksotetut sos.kulut.
Muut henkilöstökulut on kirjattu varsinaisen toiminnan muihin kuluihin.
35
NYYTI RY
TASEKIRJA
Y-tunnus 0618512-2
Kotipaikka Helsinki
31.12.2014
Avustukset
Yleisavustukset
RAY
Yleisavustus yhdistyksen toimintaan 2014 (AY1)
Maksettu 2014
Käytetty 2014
RAY
Avustusta 2014 jäljellä, käyttämättä
Kohdeavustukset
RAY
Avustus (C8) myönnetty vuodelle 2013
Maksettu ja käytetty 2013
Siirtosaamisissa 2013
Maksettu ja käytetty 2014
RAY
Avustusta 2013 jäljellä, käyttämättä
RAY
Avustus (C8) myönnetty vuodelle 2014
Maksettu ja käytetty 2014
RAY
Avustusta 2014 nostamatta
käytetty 2014, nostamatta
RAY
Avustusta 2014 jäljellä, käyttämättä
36
516 000,00
-516 000,00
-498 559,95
17 440,05
70 000,00
-30 890,00
-1 204,00
-37 906,00
0,00
70 000,00
-3 567,00
66 433,00
-12 630,00
53 803,00
NYYTI RY
TASEKIRJA
Y-tunnus 0618512-2
Kotipaikka Helsinki
31.12.2014
LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA
KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT
Tasekirja ja tase-erittelyt sidottuina kirjoina
Päiväkirja
Pääkirja
Tuloslaskelma
Tase
Myyntireskontra
Ostoreskontra
Palkkakirjanpito
ATK-tulosteena
ATK-tulosteena
ATK-tulosteena
ATK-tulosteena
ATK-osakirjanpitona
ATK-osakirjanpitona
ATK-osakirjanpitona
TOSITELAJIT JA SÄILYTYSTAPA
18
37
20
30
40
49
45
Pankkitiliotteet
Pankkitiliotteet
Ostolaskut
Myyntilaskut
Muistiotositteet
Jaksotustositteet
Palkkatositteet
sähköisesti
sähköisesti
sähköisesti
paperilla
paperilla
paperilla
paperilla
37