PAAVO-Verkostokehittäjät AJANKOHTAISTA -tiedote

Comments

Transcription

PAAVO-Verkostokehittäjät AJANKOHTAISTA -tiedote
PAAVO VERKOSTOKEHITTÄJÄT
TIEDOTE 4/2015
(25.9.2015)
Tervehdys Hakaniemestä!
Tässä kuulumisia asunnottomuustyöstä sekä polkuja tiedon lähteille.
TULOSSA:


16.10.2015. Valtakunnallinen asunnottomuuspäivän seminaari Jyväskylässä.
Seminaarin teemana on Ennaltaehkäisyn monet mahdollisuudet asunnottomuustyössä.
Seminaarin ohjelma on julkaistu. Katso tästä ohjelma ja ilmoittaudu.
30.10.2015. Koulutustilaisuus: Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisen ja
kuntoutumisen tukeminen. Ohjelma on tulossa Asunto ensin –sivuille tänne, mutta voit jo
ilmoittautua tästä. Paikka: THL, Mannerheimintie 168b, F-talo, kokoustila F1a–c, Helsinki.
AIEMPAA:

17.9.2015 klo 9-16 Toiminnalliset käytännöt ae-tukityössä.
Paikka: Ympäristöministeriö, koulutustila Pankkisali, Aleksanterinkatu 7, Helsinki
esitysmateriaali

25.9.2015 klo Asumisneuvonta
Paikka: Ympäristöministeriö, koulutustila Pankkisali, Aleksanterinkatu 7, Helsinki
Ohjelma: ohjelma. ja esitysmateriaali (tulossa)
PAAVO -ohjelmajohtaja Jari Karppisen terveiset:
PAAVO OHJELMA PÄÄTTYY - VUOROSSA ON ENNALTAEHKÄISEVIEN
ASUNNOTTOMUUSSTRATEGIOIDEN AIKA!
Perjantaina 18.9. pidetty PAAVO ohjausryhmän viimeinen kokous päätti useita vuosia jatkuneen
innostavien ja innovatiivisten työkokousten sarjan. ISO kiitos vielä kaikille teille, jotka olette kuluneiden
vuosien aikana osallistuneet ohjausryhmien työskentelyyn. Ohjelman tulokset kokoamme loppuraportiksi
vuodenvaihteessa ja mm. raporttia varten tarvitsemme teiltä seurantatietoja perinteiseen tapaan.
Muistattehan täyttää asiakaskohtaiset lomakkeet hyvissä ajoin ennen vuodenvaihdetta, mieluiten aina
tukisuhteen alkaessa ja päättyessä. Kaupunkikohtaiset seurantiedot keräämme marras- joulukuun
taitteessa.
Menneiden muistelun sijaan keskityimme päätöskokouksessa pääosin asunnottomuustyön jatkon
yhteiseen valmisteluun. Seuraava askel uuden asunnottomuusohjelman käynnistämiseksi on kolmen
valmistelevan työryhmän käynnistäminen. Ensimmäinen ryhmä keskittyy kohtuuhintaisten vuokraasuntojen saatavuuden turvaamiseen. Toisen ryhmän tehtävänä on olemassa olevien toimivien
ratkaisujen käyttöönotto ja levittäminen. Kolmas työryhmä keskittyy puolestaan uusien ratkaisujen
pilotointiin ja arviointiin. Jokaisen ryhmän vetämisestä vastaa kokenut alan asiantuntija, ryhmille
palkataan myös kehittäjät. Ryhmien tehtävänä laatia on operatiiviset suunnitelmat keskeisten
asunnottomuutta ehkäisevien toimenpiteiden toteuttamiseksi vastuualueillaan.
1
Työryhmien tavoitteena on työskennellä koko tulevan ohjelmakauden ajan ja niiden rooli siirtyy vähitellen
suunnitelmien jalkauttamisen tukemiseen. Paavossa käynnistetty avoin verkostomainen työskentely ei
siis lopu, vaan jatkuu uudenlaisena yhteiskehittämisenä, jonka voimavarana em. kolme ryhmää toimivat.
Uuteen ohjelmaan mukaan lähtevissä kaupungeissa valmistelutyö tarkoittaa ennaltaehkäisevien
asunnottomuusstrategioiden suunnittelun käynnistämistä. Tavoitteemme on että, ainakin suurimpiin
kaupunkeihin voidaan palkata henkilöt, joiden tehtävänä on strategioiden valmistelu ja juurruttaminen
osaksi käytännön arkea. Entistä tiiviimpi yhdessä kehittäminen tullee myös haastamaan kaupunkeja.
Osana strategioiden suunnittelua odotamme kaupungeilta myös kehittämispainopisteiden valintaa ja
yhteiskehittämiseen panostamista. Ja lienee itsestään selvää että myös järjestöt, säätiöt, yritykset,
kokemusasiantuntijat ja asukkaat ovat mukana yhteisessä työskentelyssä.
Asunnottomuustyö siis jatkuu, eivätkä haasteet lopu. Pakolaistilanteen kärjistyminen luo kasvavia
paineita myös asunnottomuustyölle. Maahamme saapuville pakolaisille on järjestettävä ensivaiheessa
hätämajoitus ja turvattava perustarpeet. Jatkossa he tarvitsevan myös asuntoja, osa myös asumisen
tukipalveluja. Tätäkin teemaa tarkastelemme Jyväskylässä 16.10 järjestettävässä valtakunnallisessa
asunnottomuusseminaarissa.
Joko muuten olet ilmoittautunut?
Työniloa alkavaan syksyyn!
Jari Karppinen, PAAVO-ohjelmajohtaja
[email protected]
NUORISOASUNTOLIITTO TIEDOTTAA:
KUTSU: Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhankkeen ja Syyskiertueen päätöstilaisuus
26.11.2015 Helsingissä
Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhankkeen Syyskiertueen ja koko hankkeen päätöstilaisuus
pidetään Helsingissä torstaina 26.11.2015 Hotel Arthurissa, osoitteessa Vuorikatu 19. Kello 9.00–15.30.
Päivän aikana kuullaan kokemuksia, näkemyksiä ja tutkimustietoa nuorten asumisen kysymyksistä ja
esitellään erilaisia materiaaleja ja toimintamalleja nuorten asumisen tukemiseen.
Esittelyssä on myös asunnottomuustyön jatkosuunnitelmia uudelle ohjelmakaudelle. Päivän aikana
kuullaan puheenvuorot mm. valokuvaaja Kaisa Rautaheimolta, Paavo-koordinaattori Katja Karppiselta
Oulun kaupungilta ja tilastotutkija Sami Myllyniemeltä Nuorisotutkimusseurasta. Tarkemmin täältä.
Ilmoittautuminen 19.11.2015 mennessä osoitteessa:
https://www.webropolsurveys.com/S/EC032A342DCBB971.par.Tilaisuus on maksuton.
Lisätietoja antaa: Jyrki Malinen, jyrki.malinen(at)nal.fi tai 040 566 7239. Lämpimästi tervetuloa mukaan!
TOIMINTAMALLIESITTELY: NUORET ARJEN KESKIÖSSÄ -Yhteiskehittäminen osallistavana
asuinaluesuunnittelun työvälineenä
Espoossa toteutetun Nuoret arjen keskiössä- pilotin tavoitteena on ollut kuulla nuoria heidän
asumishaaveistaan ja -toiveistaan sekä tarkastella nuorten asumisen tarpeita pidemmällä aikajänteellä.
Pilotin tavoitteena oli saada nuoret aktiivisesti osallistumaan asuinalueiden suunnittelu- ja
toteuttamisprosessiin sekä saada kokemuksia uudenlaisesta yhteistoiminnallisesta työtavasta nuorten ja
eri hallinnonalojen kesken, edistää eri hallinnonalojen välistä yhteistyötä ja sitoutumista nuorisoasumisen
2
kehittämiseen yhdessä palvelun käyttäjien kanssa. Lisäksi pilotissa tarkasteltiin maankäytön ja
kaavoituksen käytäntöjä uudella tavalla, pyrittiin vaikuttamaan asenteisiin ja tuotiin esiin
nuorisoasumisen positiiviset puolet asuinympäristölle. Malli edellyttää onnistuakseen aktiivista otetta
paikallistoimijoilta. Pilotissa toteutettiin neljä työpajaa, joihin osallistui noin 40 eri alan ammattilaista ja
nuorta.
Pilotti pohjautuu Kehitysvammaliiton ja ARA:n yhteistyönä kehittämään työpajamalliin, jossa suunniteltiin
ja kehitettiin yksilöllisiä asumisratkaisuja erilaisiin ympäristöihin kehitysvammaisten nuorten sekä
asumisen että rakentamisen asiantuntijoiden yhteistyönä. Lyhyt kuvaus mallista ja prosessista tuotettu
raportti tästä.
EU:N AMIF-RAHASTON KANSALLINEN TOIMEENPANO-OHJELMA ON HYVÄKSYTTY
Valtioneuvosto hyväksyi 25.6.2015 EU:n Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF)
kansallisen toimeenpano-ohjelman vuosille 2014–2020. Toimeenpano-ohjelmassa määritellään, millä
perusteella rahastosta myönnetään tukea erilaisille hankkeille. Rahastosta tuetaan toimenpiteitä, joilla
vahvistetaan ja kehitetään Euroopan yhteistä turvapaikkajärjestelmää, tuetaan kolmansien maiden
kansalaisten kotoutumista ja laillista maahanmuuttoa sekä kehitetään paluustrategioita.
AMIF-rahoituksen hakuaika sisäministeriöön päättyi 4.9. Asunnottomuusohjelman jatkon eli AUNE:n
sateenvarjon alla haettiin muutamia hankkeita. Näistä lisää myöhemmin, mikäli avustusta
myönnetään.Tukipäätökset tehdään vuoden loppuun mennessä. Koko ohjelmakauden aikana AMIFrahastosta voidaan myöntää 23,48 miljoonaa euroa. lue lisää täältä
RAY:n avustusta voi käyttää ESR-hankkeen omarahoituksessa
RAY tiedottaa, että RAY:n avustusta voi käyttää kaikkien ESR-hankkeiden omarahoituksessa.RAY:n
sivuilta tiedotteesta tarkemmin.
Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut uuden sosiaalihuoltolain soveltamisoppaan
Sosiaalihuoltolain soveltamisopas löytyy verkkoversiona STM:n sivuilta (pdf löytyy sivun alalaidasta).
OPINNÄYTETÖITÄ:
Toukokuussa valmistui Vaula Tuomaalan sosiaalipsykologian pro gradu ”Heidän elämää, meidän
työtä” – Näkökulmia toimijuuteen Helsingn Diakonissalaitoksen asumispalveluissa.
Opinnäytetyössä tutkittiin asukkaiden ja työntekijöiden toimijuutta asunto ensin -periaatetta
noudattavissa asumispalveluissa. Tutkimuksessa selvitettiin, millaisia merkityksiä asumispalveluiden
periaatteet ja Kaapeli-yhteisövalmennus haastateltavien puheessa saavat, miten merkitykset rakentuvat
puheessa ja mitä ne tarkoittavat haastateltavien toimijuuden kannalta. linkki.
Laura Weliniltä valmistui Diakonia-ammattikorkeakoulussa opinnäytetyö Sosiaaliohjauksen työmuodot
ja kehittämistarpeet Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveysviraston Asumisen tuen lähityössä.
Opinnäytetyössä hankittiin tietoa tukiasumisen lähityön työmuodoista ja kehittämistarpeista
haastattelemalla 10 lähityötä tekevää sosiaaliohjaajaa. Sosiaaliohjaajien työssään käyttämiä työmuotoja
ovat: suunnitelmallisuus ja arviointi, vuorovaikutukseen perustuva tuki, verkostotyö sekä jalkautuva työ.
Työhön liittyviä arvoja ja periaatteita ovat luottamus ja työntekijän oma motivaatio. Lähityön
3
kehittämiskohteiksi nousivat tiedon jakaminen työntekijöiden kesken, työn tuloksellisuuden osoittaminen
sekä työskentely tukeen sitoutumattomien kanssa. linkki.
KANSAINVÄLISTÄ:
FEANTSAN SEMINAARI KESÄKUUSSA
FEANTSAn tämän vuoden seminaari Key Steps to Connect Communities to Europe pidettiin Pariisissa
18 – 19.6.2015. FEANTSAn sivuilta löytyvät seminaarissa ja työpajoissa pidetyt esitykset, mm.
Nuorisoasuntoliiton Minnis Vierikon ja Y-Säätiön Juha Kaakisen puheenvuorojen diat:
http://www.feantsa.org/spip.php?article4102&lang=en
ASUNTO ENSIN -KOULUTUSAINEISTO VALMISTEILLA
Eurooppalaisen asunnottomuuden vähentämiseen tähtäävän FEANTSA-organisaation Maria Jose
Aldanas ja ohjaaja Stephane Leclercq kuvasivat elokuussa haastatteluja, joissa haastateltavina oli
Väinölän asumispalveluyksikön asukas, työntekijöitä sekä useita muita asunnottomuuden ehkäisyn
parissa työskenteleviä asiantuntijoita. Haastatteluista koostetaan talven aikana opetusvideoita, jotka
julkaistaan osana FEANTSA:n Housing First Guide -nimistä verkko-opetusmateriaalipakettia.
FEANTSA:n tuottama opetusmateriaali on suunnattu laajalle yleisölle: poliittisille päättäjille,
viranomaisille, järjestöille, palveluntuottajille ja sosiaalityöntekijöille. Videot esittelevät esimerkkejä siitä,
miten eri tavoin Asunto ensin -periaatetta on Euroopan maissa sovellettu ja millaisia tuloksia hankkeissa
on saatu aikaan. Esimerkkejä periaatteen soveltamisesta nostetaan esille myös Isosta-Britanniasta,
Espanjasta, Ranskasta ja Belgiasta.
http://www.ysaatio.fi/suomalaista-asunto-ensin-osaamista-maailmalle/
JULKAISU EUROOPAN MAIDEN VUOKRALAINSÄÄDÄNNÖSTÄ JA VUOKRALAISEN
OIKEUKSISTA
Nyt on saatavissa tietoa kattavasti Euroopan maiden vuokralainsäädännöstä ja vuokraoikeuksista. EUrahoitteisessaTenlaw-projektissa (Tenlaw Project on Tenancy Law and Housing Policy in Multi-level
Europe) on tuotettu julkaisu, jossa kuvataan 31 euroopan maan (sekä Japanin) vuokralainsäädäntöä ja
asumispolitiikkaa. Julkaisu on englanninkielinen linkki julkaisuun.
PAAVO -OHJAUSRYHMIEN MUISTIOT
Sekä vuosittain kokoontuvan PAAVO II -ohjelman laajan ohjausryhmän että kuukausittain ohjelman
teemoja ja toteutusta käsittelevän ”suppean PAAVON” muistiot löytyvät myös sivuiltamme: laaja suppea
4
Ollaan yhteyksissä!
Terveisin
Sari Timonen
kehittämispäällikkö
p. 040 720 9913
sari.timonen(at)yaatio.fi
Taina Hytönen
hankekoordinaattori
p. 040 531 3155
taina.hytonen(at)ysaatio.fi
Raine Helskyaho
toimistoassistentti
040 510 3090
raine.helskyaho(at)ysaatio.fi
P.S. Olemme koonneet tiedotteen jakelulistan tapahtumiin osallistuneista sekä sidosryhmistämme.
Kaikki halukkaat voivat ilmoittautua jakelulistalle osoitteella: taina.hytonen(at)ysaatio.fi. Saa mainostaa
myös kaverille! Mikäli ET halua tiedotetta, voit ilmoittaa asiasta samaan osoitteeseen.
PAAVO Verkostokehittäjät
on pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaan liittyvä RAY:n rahoittama kolmivuotinen kumppanuushanke.
Tavoitteena on tukea asumissosiaalisen työn sisältöjen kehittämistä koulutuksen ja verkostoyhteistyön kautta.
Katso myös www.asuntoensin.fi
Y-Säätiön kumppaneina ovat Helsingin Diakonissalaitos, Sininauhasäätiö, Vailla vakinaista asuntoa ry sekä Rauman
Seudun Katulähetys ry.
5