PELASTUSSUUNNITELMA - Soisalo

Comments

Transcription

PELASTUSSUUNNITELMA - Soisalo
PELASTUSSUUNNITELMA
Soisalo-opisto
Taipaleentie 24
78200 Varkaus
Sivu 1/15
SISÄLLYSLUETTELO:
1
YLEISTIEDOT ............................................................................................................................ 3
1.1
Suunnitelman hyväksyntä ja ylläpito ....................................................................................... 3
1.2
Laatimisvelvoite ....................................................................................................................... 3
1.3
Tarkoitus .................................................................................................................................. 4
1.4
Kohteen yleistiedot .................................................................................................................. 4
1.5
Liittyminen pelastustoimeen .................................................................................................... 5
VAARATILANTEET, NIIDEN EHKÄISY JA TOIMINTAOHJEET .............................................. 7
1.6
Tulipalo .................................................................................................................................... 7
1.7
Tapaturmat ............................................................................................................................... 7
1.8
Rikokset ................................................................................................................................... 8
1.9
Vaaralliset aineet ...................................................................................................................... 8
1.10 Säteily....................................................................................................................................... 8
1.11 Muut vaaratilanteet .................................................................................................................. 8
2
SUOJELUHENKILÖSTÖ ......................................................................................................... 10
2.1
Turvallisuushenkilöstö ........................................................................................................... 10
3
KOULUTTAMINEN JA TIEDOTTAMINEN ......................................................................... 10
3.1
Koulutussuunnitelma ............................................................................................................. 11
3.2
Koulutustilanteen seuraaminen .............................................................................................. 11
4
SUOJATILA .............................................................................................................................. 11
4.1
Väestönsuoja .......................................................................................................................... 11
4.2
Tilapäissuoja .......................................................................................................................... 11
5
SUOJELUMATERIAALI ......................................... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
6
TOIMINTAOHJEET ................................................................................................................. 12
Liitteet:
Rakennuspiirustukset:
- asemapiirros
- rakennuksen pohjapiirustukset kerroksittain
- ensiapukoulutettujen nimet
Sivu 2/15
1
1.1
YLEISTIEDOT
Suunnitelman hyväksyntä ja ylläpito
Laatijat:
Päiväys
27.10.2011
Nimi
Jukka Tuohino
Tehtävä
Musiikin
suunnittelijaopettaja
Suunnitelman hyväksyminen:
Päiväys
27.10.2011
Nimi
Jorma Pesonen
Tehtävä
Rehtori
Suunnitelman päivitys:
Päiväys
Nimi
Tehtävä
Päiväys
24.9.2010
Nimi
Jari Piironen
Tarkastuslaji
Paloturvallisuus
11.10.2011
Mikko Pekkonen
Paloturvallisuus
3.12.2013
Mikko Pekkonen
Paloturvallisuus
Palotarkastukset:
1.2
Laatimisvelvoite
Pelastuslaki 8§
Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 9§ ja 10§
Sivu 3/15
1.3
Tarkoitus
Turvallisuutta pidetään luonnollisena osana kaikkea toimintaa. Turvallisuuden takaamiseksi
joudutaan kuitenkin yhä enemmän kiinnittämään huomiota erilaisiin turvallisuusjärjestelyihin ja
ottamaan siihen liittyvät asiat osaksi jokapäiväistä toimintaa. Turvallisuudesta huolehtiminen ei
liity vain poikkeusolojen tilanteisiin vaan toimenpiteiden keskeisenä tavoitteena on taata
toiminnan turvallisuus normaaliaikoina.
1.4
Kohteen yleistiedot
Kohteen nimi
Soisalo-opistotalo
Kohteen osoite
Taipaleentie 24, 78200 Varkaus
Johtaja
Jorma Pesonen
Puhelin
Jorma Pesonen 040-7138630
Toimiston ryhmäkutsu 040-7138660
Kohteen toiminta
Rakennusten kerrosala
ja tilavuus
1510 m2
Kohteen rakennusten
kerrosluku
4
Yleiskuvaus kohteen
rakennuksista
Kivirakennus
Henkilömäärä yht:
henkilökunta /
asiakkaat
Henkilöitä enintään 300
Vakuutusyhtiö
Vakuutusyhtiö Pohjola meklariyhtiö Marsh Oy:n kautta, meklari
Petri Kurkinen 040 510 1611
Tekninen toimi, Tilapalvelu/isännöinti
Kohteen isännöinti
Kohteen vartiointi
Kohteen
kiinteistöhuolto
Kokoontumispaikat
vaaratilanteissa
Ilmastoinnin pysäytys
m3
Pt-Palontorjuntapalvelu Oy, puh. 0207 811 600 tai valvomo 24 h,
puh. 0207 811 600
Tekninen toimi/Korjaus ja huolto
Laitosmies Jouko Huupponen 804512 tai 040 5079466
Ympärivuorokautinen päivystys: 0400 337052
Ensisijainen kokoontumispaikka: Opistotalon pysäköintialue,
asuintalon puoli
hätä-seis painikkeet löytyvät 2. – ja 4. kerroksen ylöspäin
noustaessa portaikon takaseinästä.Huom! 1 krs. varaston ja siiven
sekä 4 krs. atk-luokan ilmastointi on pysäytettävä erikseen ko.
tiloista
Sivu 4/15
Osastot:
1.5
puh.
henkilömäärä
Liittyminen pelastustoimeen
Palo- ja pelastustoiminta
Pelastuslaitoksen nimi
Pohjois- Savon pelastuslaitos
Varkauden toimipiste
Osoite
Toimintavalmiusaika
Varkauden toimipiste
Taipaleentie 4
78250 Varkaus
Huom! Palotarkastus, onnettomuuksien ehkäisy, neuvonta:
palomestari 017- 188201, paloesimies 017-188206
30min
Alueen palopäällikkö
Palopäällikkö Jukka Tengvall
Päällystöpäivystäjä
Hätäkeskus
Pohjois- Savon hätäkeskus
Palotarkastusten aikaväli
1 vuosi
017-188206
112
Puhelin
Puhelin
017) 188 200
Puhelin
017) 188 102
Hätänumero
112
(017)366 7500
(ei kiireelliset
puhelut
Kohteen liityntä kunnan väestönsuojeluun
Kunnan johtokeskus
Kaupungin/kunnan
johtokeskus
Piirin johtokeskus:
Varkauden paloasema,
Taipaleentie 4, 78250
Varkaus
Sivu 5/15
Osoite
Puhelin
Wredenkatu 5,
78250 Varkaus
017-188206
Suojelulohko, nro / alue
Lohko 1 (110):
Huruslahti/Pirtinvirta –linjan
länsipuoli
Lohkotsto
Hälytintiedot
Lähin kunnallinen
hälytin sijaitsee
Kuuluvuus
Kauppakatu 28, Ahlströminkatu 6 (Kaupungintalo)
Hyvä
Sivu 6/15
VAARATILANTEET, NIIDEN EHKÄISY JA TOIMINTAOHJEET
Kartoitetaan mahdolliset onnettomuus- ja vaaratilanteet, sekä onnettomuuksien estämiseksi
tehtävät toimenpiteet. Tehdään yrityskohtaiset toimintaohjeet onnettomuustilanteiden varalta.
1.6
Tulipalo
Tulipalovaarat:
palovaaralliset kohteet
Soisalo-opistotalolla ei ole erityisiä palovaarallisia kohteita.
syttymissyyt
sähkölaite, tuhopoltto,
vahingot
henkilövahinkojen mahdollisuus, aineelliset vahingot
ennaltaehkäisy
kts. alla oleva ja tupakointipaikka riittävän etäällä rakennuksesta
Poistumistiet:
Ennaltaehkäisyyn liittyy olennaisesti seuraavat asiat:







Kynttilöiden polttaminen on valvottu tilanne
Televisioiden huolto / puhdistus
Kiinteistössä käytetään tulityölupamenettelyä korjaus- ja asennustöissä
Käyttösähkölaitteiden kuntoa tarkkaillaan
Jätesäiliöt sijoitetaan riittävän etäälle ulkoseinistä
Tarpeeton palava materiaali poistetaan seinien vierustoilta
Laitteiden huollosta ja korjauksista vastaava
Kuvataan mahdolliset automaattiset turvalaitteet
Automaattinen paloilmoitin/ sprinklaus/ palovaroitinjärjestelmä/ turva- ja
merkkivalaistus
Turva ja merkkivalaistus
Laitteenhoitaja
Petri Hallama
1.7
Tapaturmat
Tapaturmavaarat:
Liukastumiset sisällä/ulkona. Putoamiset portaissa.
ennaltaehkäisy:
Tiedotetaan puutteista isännöinnille/tilapalvelulle.
Sivu 7/15
1.8
Rikokset
Ilkivalta, rikollinen toiminta:
murto, uhkaus, väkivalta
ennaltaehkäisy:
henkilöstön koulutus
1.9
Vaaralliset aineet
Terveydelle tai ympäristölle haitallisten kemikaalien määrät ja säilytyspaikat selvitetään ja
merkitään rakennuspiirustuksiin.
Vaaralliset aineet:
aine/määrä
Soisalo-opistotalolla ei käsitellä vaarallisia aineita.
Stora Ensolla käsitellään vaarallisia kemikaaleja. Opistotalon ohi vaarallisia
kemikaalikuljetuksia Ks. kohta 1.11.. Ohjeet pelastussuunnitelmassa kaasuvaaratiltanteelle.
puhdistustyössä käytettävät aineet säilytetään lukitussa tilassa
1.10 Säteily
Viranomaisten antaman yleisen vaaramerkin jälkeen siirrytään viipymättä sisätiloihin.
Jäädään odottamaan ohjeita radiosta ja sisäisestä tilannetiedotuksesta.
1.11 Muut vaaratilanteet
Muut vaaratilanteet:
sähköviat, vesivahingot, tietoturva. Ulkoiset vaarat: Vaarallisten aineiden kuljetukset
Taipaleentiellä (rikkidioksidi, klooridioksidi, nestekaasu, rikkivety, muut rikkiyhdisteet),
kaasuvaara
ennaltaehkäisy: Sähköpääkytkin: kellarikerroksessa
Pääsulkujen sijainti: Kellarikerroksessa lämmönjakohuoneessa.
Muiden vaaratilanteiden syntyminen vältetään huomioimalla seuraavaa:
-
sähkölaitteiden ja vesikalusteiden korjaukset ilmoitetaan talon kiinteistönhoidosta
vastaavalle henkilölle
-
vesivahinkoon varaudutaan selvittämällä vesisulkuventtiilin sijainti rakennuksessa
Sivu 8/15
-
henkilökunnan turvallisuuskävelyssä näytetty sähköpääkytkin ja veden pääsulku
Sivu 9/15
2
2.1
SUOJELUHENKILÖSTÖ
Turvallisuushenkilöstö
Turvallisuushenkilöstö koostuu suojelujohdosta, työpaikkasuojelusta ja
suojelupalveluryhmästä.
Turvallisuushenkilöstön tehtävänä on henkilö- ja paloturvallisuuden kehittäminen,
koulutustilanteiden pitäminen ja annettujen turvallisuusohjeiden sekä määräysten valvominen.
Tehtävänä on myös käynnistää vaaratilanteessa pelastus-, ilmoitus- ja sammutustoimenpiteet ja
valvoa asiakkaiden ja henkilökunnan poistumista rakennuksesta kokoontumispaikalle.
Työpaikkasuojelussa osastot jaetaan työpaikkasuojelualueiksi. Alueilta nimetään
henkilökunnasta turvallisuusvalvoja ja hänelle varahenkilö.
3
Turvallisuudesta vastaava(t) johtaja(t)
Yhteystiedot
Rehtori Jorma Pesonen
Apulaisrehtori vt Marjut Latva-Vesanen
040-7138 630
044 7436 410
Turvallisuussuunnittelusta ja -järjestelystä
vastaava(t) henkilöt:
Yhteystiedot
Janne Juutilainen (turvallisuusvastaava)
040-7138 656
Alueiden / työpaikkojen turvallisuusvalvojat
Yhteystiedot
Palo-, pelastus- ja ensiapuryhmä
Yhteystiedot
KOULUTTAMINEN JA TIEDOTTAMINEN
Sivu 10/15
3.1
Koulutussuunnitelma
Perehdyttämiskoulutus annetaan kaikille uusille työntekijöille ao. työtehtäviin tapahtuvan
perehdyttämiskoulutuksen yhteydessä.
Perus- ja täydennyskoulutus on vuosittain toistuva, henkilökunnalle tarkoitettu paloturvallisuus
koulutus, sisältäen käytännön harjoituksia.
Kullekin henkilöryhmälle opetetaan palo- ja henkilöturvallisuuden kannalta merkittävät asiat,
jotka ovat heille tärkeitä, (koulutusta annetaan harkinnan ja tarpeen mukaan).
3.2
Koulutustilanteen seuraaminen
Henkilö
Vakinainen
henkilöstö ja
sivutoimiset
tuntiopettajat
4
4.1
Koulutussuunnitelma
Toteutunut koulutus ja pvm
Hätäensiapukoulutus
Voimassa oleva hätäensiapukortti,
yhteensä 18 hlö
syksyllä 2010
Turvallisuuskävely ja
sammutusharjoitus vähintään
joka toinen vuosi.
SUOJATILA
Väestönsuoja
Väestönsuoja sijaitsee ( jos sellainen on )
Työpaikat
Suojan sijainti
Luokka / m2 Henkilömäärä/ Suojan hoitaja
käyttäjät
YHTEENSÄ
Väestösuojaan johtava tie tulee olla merkitty
4.2
Tilapäissuoja
Tilapäissuojan sijainti ja kunnostamissuunnitelma (mm. sijainti, tyhjentäminen,
Sivu 11/15
tiivistäminen, ilmanvaihdon järjestäminen, varustaminen ja kalusto)
Soisalo-opistotalolla ei ole väestönsuojaa, mutta tilapäissuoja voidaan kunnostaa
kellarikerroksessa oleviin varastotiloihin 33.8 m2
5
TOIMINTAOHJEET
TULIPALON SATTUESSA
Pelasta
vaarassa olevat, varoita muita.
Hälytä palokunta
 numerosta 112
 varanumerosta ____________
 hälytyspainikkeesta
 Pyri saamaan paikalle henkilö, joka tuntee työpaikan laitteet.
Sammuta
lähimmillä alkusammuttimilla.
Rajoita paloa
 Sulje ovet.
 Sulje ikkunat ja ilmastointi.
 Vie pois herkästi syttyvät nesteet ja kaasupullot.
 Pysäytä työprosessit.
Opasta
palokunta paikalle.
Sivu 12/15
TAPATURMA TAI SAIRASKOHTAUS
Selvitä mitä on tapahtunut?
 Sairaskohtaus
 Tapaturma
Onko potilas hereillä?
Puhuttele, ravista varovasti.
Hengittääkö, toimiiko sydän?
 Avaa kiristävät vaatteet.
 Käännä päätä taaksepäin, että hengitystiet avautuvat.
Hälytä apua numerosta 112
Sairaankuljetuksen varanumero _______________
 Päivystävä lääkäri_________________________
 Myrkytystietokeskus HUS (09) 471 977
Elvytä
 Jos potilas ei hengitä, aloita paineluelvytys rytmillä 30 painelua ja 2
puhallusta.
 Jatka, kunnes elintoiminnat käynnistyvät tai ammattiauttajat saapuvat.
Opasta
ammattiauttajat nopeasti potilaan luo.
Kerro
ammattiauttajille mitä on tapahtunut ja mitä on tehty.
Sivu 13/15
HÄTÄILMOITUS
112 ambulanssi, palokunta, poliisi
Mitä on tapahtunut?
Onnettomuus?
Sairaskohtaus?
Onko ihmisiä vaarassa?
Missä?
Osoite, osasto, rakennus
Vastaa kysymyksiin
Noudata
saamiasi ohjeita.
Älä sulje puhelinta
ennen kuin saat luvan.
Sivu 14/15
TOIMI NÄIN KAASUVAARATILANTEESSA
Ulkona
 Tarkasta tuulen suunta. Poistu kaasun alta sivutuuleen. Pyri sisälle.
 Jos et pääse sisälle, pyri korkeampaan maastokohtaan, vältä alavia
paikkoja.
 Vältä hengästymistä liikkumalla rauhallisesti. Suojaa hengitystä esim.
kostealla kankaalla.
 Autossa ollessasi sulje ilmanvaihto, aja sivutuuleen, kuuntele radiota.
Sisällä
 Pysäytä koneellinen ilmanvaihto. Sulje ja tiivistä ovet, ikkunat ja
venttiilit.
 Kuuntele ohjeita radiosta.
 Vältä puhelimen käyttöä.
 Hengitä kostean vaatteen läpi, jos kaasun haju tuntuu.
 Pyri rakennuksen yläkerroksiin, vältä kellariin menoa.
TOIMI NÄIN SÄTEILYVAARATILANTEESSA
 Mene sisälle.
 Sulje rakennuksen ilmanvaihto ja tiivistä rakennus.
 Avaa radio ja toimi sieltä annettavien ohjeiden mukaisesti.
 Nauti joditabletit vasta viranomaisen kehottaessa.
 Suojaa ruoka ja vesi.

Suojaa ulkona olevat tavarat.
Sivu 15/15