Ylikiimingin liikenneturvallisuussuunnitelma

Transcription

Ylikiimingin liikenneturvallisuussuunnitelma
Ylikiimingin liikenneturvallisuussuunnitelma
Liikenneympäristö
Ylikiimingin liikenneturvallisuussuunnitelma
Liikenneympäristö
Tiehallinto
Oulu 2008
Kannen valokuva: maanteiden 833 ja 834 liittymä, taustalla Ylikiimingin
kirkko, Erkki Sarjanoja
Pohjakartat:
© Ylikiimingin kunta
© Genimap Oy, Lupa L4356
Julkaisua saatavana:
Tiehallinto, Oulun tiepiiri
Telefaksi 0204 22 6884
Tiehallinto
Oulun tiepiiri
Vetaraanikatu
90100 Oulu
Puhelinvaihde 0204 22 11
Tiivistelmä
Ylikiimingin liikenneympäristöä koskeva liikenneturvallisuussuunnitelma on
päivitetty, jotta kunnassa havaitut ja koetut liikenneturvallisuusongelmat tiedostetaan ja niihin ideoidut parantamistoimenpiteet ovat selvillä kunnan (vuoden 2009 alusta Oulun kaupungin) ja tiepiirin toiminta- ja taloussuunnittelussa.
Työtä laadittaessa on otettu huomioon nykyisen Oulun kaupungin alueelle
vuonna 2005 laadittu liikenneturvallisuussuunnitelma ja siinä asetetut tavoitteet ja periaatteet liikenneturvallisuuden parantamiselle esimerkiksi fyysisen
liikenneympäristön näkökulmasta.
Nykytilanteen arviointi on laadittu sidosryhmäkyselyn, vaaranpaikka-kartoituksen, taustarekisterien analysoinnin, aloitteiden, maastokäyntien sekä tiepiirin
ja kunnan välisen vuoropuhelun avulla. Pääosa liikenneturvallisuusongelmista
sijoittuu Ylikiimingin kirkonkylältä Ouluun kulkevalle Tiehallinnon ylläpitämälle
Ouluntielle (mt 833), joka on yksi vilkkaimmin liikennöityjä teitä Ylikiimingissä.
Suunnitelman ja Ylikiimingin liikenneturvallisuustyön tavoitteet pohjautuvat
valtioneuvoston periaatepäätökseen liikenneturvallisuuden parantamiseksi.
Ylikiimingissä liikenneturvallisuuden parantamistavoitteissa pääpaino on
kevyen liikenteen onnettomuuksien sekä moottoriajoneuvoliikenteen osalta
yksittäis-, kohtaamis-, risteys-, hirvi- ja kääntymisonnettomuuksien määrän ja
vakavuuden vähentämisessä.
Esitetyt toimenpiteet ovat mahdollisimman kustannustehokkaita ja helposti
toteutettavia ratkaisuja, joista osa on toteutettavissa ilman tarkempaa jatkosuunnittelua kunnossapitourakoiden yhteydessä.
Toimenpiteinä on esitetty mm. uusia kevyen liikenteen väyliä vilkkaimmin liikennöityjen teiden varteen, suojatiesaarekkeita turvaamaan erityisesti koululaisten tienylityksiä, tiehen maalattavia nopeusrajoitusmerkintöjä sekä liikenteen sujuvuutta parantavia väistötiloja.
Toimenpiteille on määritelty alustavat kustannusarviot ja toteuttamiselle ohjeellinen kiireellisyysjärjestys. Esitettyjen toimenpiteiden karkea kustannusarvio
on yhteensä noin 1,9 miljoonaa euroa. Kiireelliseksi arvioitujen hankkeiden
kustannusarvio on yhteensä 0,8 miljoonaa euroa. Tiehallinnon ylläpitämille
maanteille kohdistuville toimenpiteille on laskettu TARVA-ohjelmalla ns. hevavähenemä eli vuosittaisten henkilövahinko-onnettomuuksien vähenemä. Laskennallinen heva-vähenemä on noin 0,09 onnettomuutta vuodessa.
Alkusanat
Kunnan liikenneturvallisuussuunnitelma koostuu yleensä kahdesta osasta:
liikenneympäristö- ja liikennekasvatusosasta. Kasvatus-, valistus- ja tiedotussuunnitelma laadittiin Ylikiiminkiin vuonna 2001 ja edellinen liikenneympäristösuunnitelma vuonna 1997. Ylikiimingin kunta on liittymässä vuoden
2009 alussa Oulun kaupunkiin. Oulun kaupungin alueelle on laadittu liikenneturvallisuussuunnitelma vuonna 2005. Nyt valmisteilla olevan Ylikiimingin
liikenneturvallisuussuunnitelman päivityksen kautta molempien kuntien suunnittelutilanne saadaan samalle tasolle. Monet edellisessä Ylikiimingin ympäristösuunnitelmassa esitetyistä toimenpiteistä on jo toteutettu kunnan ja Oulun
tiepiirin toimesta, joten suunnitelman päivittäminen on ajankohtainen myös
tätä kautta. Tämä raportti sisältää liikenneympäristöosuuden.
Työ tehtiin yhdessä Ylikiimingin kunnan ja Oulun tiepiirin kesken. Suunnittelua ohjasi hankeryhmä, jossa jäseninä olivat tilaajan puolelta Ylikiimingin kunnasta Aarne Holmi ja tiepiiristä Marjo Paavola, Heino Heikkinen ja Tarja Jääskeläinen. Hankeryhmän toiminnassa osassa kokouksista mukana olivat myös
Ylikiimingin liikenneturvallisuustyöryhmä ja poliisi. Konsulttina toimi Ramboll
Finland Oy, jossa hankkeessa olivat mukana Erkki Sarjanoja ja Minna Simonen.
Suunnitelmaluonnoksia esiteltiin kuntalaisille yleisötilaisuudessa syyskuussa
2008.
Ylikiimingissä marraskuussa 2008
Ylikiimingin kunta ja Oulun tiepiiri
Ylikiimingin liikenneturvallisuussuunnitelma
NYKYTILANNE
7
Sisältö
TIIVISTELMÄ
ALKUSANAT
1
YKYTILANNE
N
1.1 Suunnittelualue
1.2 Suunnittelutilanne
1.3 Liikenneverkko
1.4 Liikennemäärät
1.5 Liikenneonettomuudet 1998 - 2007
1.6 Sidosryhmäkysely ja vaaranpaikka-kartoitus
1.7 Koulumatkojen turvallisuus
1.8 Aloitteet ja maastokäynnit
1.9 Yhteenveto ongelmakohteista
9
9
9
11
13
13
16
16
19
19
2
TAVOITTEET
24
3
4
OIMENPIDE-ESITYKSET
T
3.1 Maankäytön suunnittelu
3.2 Tie- ja katuverkko
3.3 Kevyen liikenteen verkko 3.4 Nopeusrajoitukset
3.5 Väistämisvelvollisuudet
3.6 Koulut
3.7 Tievalaistus
3.8 Liikentenohjaus
3.9 Kunnossapito
25
25
25
27
29
30
30
30
31
31
TOIMENPIDEOHJELMA
31
5
VAIKUTUKSET
37
6
JATKOTOIMENPITEET
38
7
LIITTEET
39
8
Ylikiimingin liikenneturvallisuussuunnitelma
NYKYTILANNE
Ylikiimingin liikenneturvallisuussuunnitelma
NYKYTILANNE
1
9
Nykytila
1.1 Suunnittelualue
Suunnittelualueena oleva Ylikiimingin kunta sijaitsee Oulun läänissä Oulun
seudulla, noin 35 kilometrin etäisyydellä Oulusta (Kuva 1). Kunta kuuluu virallisesti Oulunkaaren seutukuntaan, mutta tekee silti tiivistä yhteistyötä Oulun
seudun kanssa. Kunnan sijainnista huolimatta se eroaa maisemallisesti selvästi Oulun seudulle tyypillisistä lakeuden peltomaisemista. Ylikiimingissä
maisemalle ominaisia piirteitä ovat karut metsäiset maisemat ja mäet, joiden
takaa pilkottavat luonnonkauniit järvet ja kunnan halki kulkeva Kiiminkijoki.
Lisäksi oman mausteensa kunnan maisemaan tuovat useat suoalueet, joista
osa on turvatuotannossa. Kunnan pinta-ala on 1061 km², josta vesistöä noin
20 km².
Ylikiimingissä on noin 3 480 asukasta (31.12.2007) (Liite 1). Ylikiimingin väkiluku on ollut hienoisessa kasvussa viime vuodet ja kasvun odotetaan jatkuvan
samalla tavoin myös tulevina vuosina. Suurimmat asutuskeskittymät Ylikiimingissä ovat kirkonkylä ja Vesala, joka on viime vuosina kasvanut ripeällä
tahdilla. Kunnan väestöntiheys on 3,3 asukasta /km². Oulun seudun kunnille
tyypillisesti myös Ylikiimingissä väestön ikäjakauma on varsin nuori, sillä alle
15-vuotiaiden osuus Ylikiimingissä on noin 23 % ja yli 65-vuotiaita on noin 14
%. Väestön ikärakenne johtuu ennen kaikkea viime vuosien muuttoliikkeestä,
sillä kuntaan on muuttanut paljon lapsiperheitä.
Työpaikoista noin 59 % on palvelualoilla, jalostuksessa noin 25 % ja alkutuotannossa noin 13 %. Merkittäviä työnantajia ovat mm. Ylikiimingin kunta,
Mammuttihirsi, Kaskipuu ja Conlog. Ylikiimingille tyypillistä on myös runsas
työpaikkapendelöijien osuus, sillä kunnasta käydään paljon töissä Oulussa,
mutta myös Oulusta ja muista lähikunnista suuntautuu jonkin verran työmatkalaisia Ylikiiminkiin.
Ylikiiminki liittyy Oulun kaupunkiin vuoden 2009 alusta, jolloin Ylikiimingistä
tulee yksi Oulun kaupunginosista. Kunta on sopinut Oulun kaupungin kanssa,
että tulevaisuudessa kehitetään yhtä paljon sekä kirkonkylän että Vesalan alueita. Molemmilta alueilta on tulossa vuosittain jakoon n. 15 omakotitalotonttia.
Lisäksi sivukyliä kehitetään edelleen ja pidetään ne elinvoimaisina. Sivukylillä
sallitaan rakentamista myös tulevaisuudessa.
1.2 Suunnittelutilanne
Liikenneturvallisuussuunnitelman ympäristöosuus on laadittu Ylikiiminkiin
vuonna 1997 ja koulutus-, valistus- ja tiedotussuunnitelma vuonna 2001.
Liikenneympäristösuunnitelmassa etsittiin tuolloin toimenpiteitä, joilla liikenneympäristön turvallisuutta voitaisiin parantaa. Suunnitelman mukaisesti on
rakennettu korotettuja suojateitä ja risteysalueita, kevyen liikenteen väyliä,
tievalaistuksia sekä muutettu nopeusrajoituksia. Näitä toimenpiteitä on toteutettu mm. Ylikiimingin keskustaan Harjutielle ja Kirkkotielle, joiden mittava liikennejärjestelyiden saneeraus valmistui kesällä 2007. Oulun kaupungin alueelle on laadittu liikenneturvallisuussuunnitelma vuonna 2005. Nyt laaditun
Ylikiimingin liikenneturvallisuussuunnitelman päivityksen kautta molempien
kuntien suunnittelutilanne saadaan samalle tasolle sekä lisäksi Ylikiimingin
10
Kuva 1. Suunnittelualue
Ylikiimingin liikenneturvallisuussuunnitelma
NYKYTILANNE
Ylikiimingin liikenneturvallisuussuunnitelma
NYKYTILANNE
11
liikenneympäristön nykytilaa ja kehittämiskohteita koskeva tilanne saatetaan
kuntaliitoksen myötä myös Oulun kaupungin tietoon.
Ylikiimingin maankäytön suunnittelua ohjaa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava, joka on vahvistettu vuonna 2005. Kunnassa on voimassa kirkonkylälle vuonna 1987 laadittu osayleiskaava sekä Rekikylälle ja Vesalankylälle
vuonna 1997 tehdyt osayleiskaavat. Molemmat ovat oikeusvaikutuksettomia.
Koko Ylikiimingin alueelle laaditaan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma,
joko liittämällä alue Oulun seudun yleiskaavaan tai laatimalla alueelle oma
yleiskaavansa. Työ käynnistetään vuonna 2008 ja valmistuu kuntaliitoksen
jälkeen.
Ylikiimingin asemakaava-alueet sijoittuvat kirkonkylän keskustaan ja Murtomaalle, Vesalaan ja Ahmasjärvelle. Lisäksi yksityisten laatimia ranta-asemakaavoja on Kiiminkijokivarressa Inninkoskella ja Jokelannivalla.
Oulun seudun kuntien ja Ylikiimingin kunnan kanssa tehdyn selvitystyön tuloksena on päädytty sijoittamaan seudullinen monitoimikeskus Ylikiimingin Kokkokankaan alueelle. Monitoimikeskuksen suunnittelu on käynnissä.
Rekikylän - Vesalankylän - Murtomaan yleissuunnitelmassa on tarkasteltu
olevan asutusrakenteen kannalta uusien, asemakaavoitettavaksi soveltuvien
alueiden sijaintia ja selvitetty olemassa olevan asutuksen tiivistämismahdollisuuksia. Yleissuunnitelma on strateginen suunnitelma ja väline Rekikylän
- Vesalankylän - Murtomaan alueen suunnitelmallisen kehittämisen toteuttamiseksi. Yleissuunnitelma ei ole maankäyttö- ja rakennuslain mukainen varsinainen kaava, eikä sillä ole kaavan mukaisia oikeusvaikutuksia. Valtuusto
on hyväksynyt 25.2.2006 yleissuunnitelman noudatettavaksi ohjeellisena tulevassa osayleis- ja asemakaavoituksessa sekä ohjeena kunnan maanhankinnalle.
Tällä hetkellä (v. 2008) asemakaavaa tehdään Murtomaan alueelle. Tämän
suunnitelman yhteydessä on pidetty yhteinen kokous myös kyseistä kaavaa
laativien tahojen kanssa, jotta kummatkin suunnitelmat saadaan yhtenäisiksi
niiltä osin kuin se on tarpeellista. Lisäksi Vesalan alueella on käynnistymässä
lähiaikoina osayleiskaavan laatiminen, jonka yhteydessä tehdään myös liikenneselvitys.
Tiepiirillä on valmiit suunnitelmat laadittuna kevyen liikenteen väylästä, joka
tulee Ouluntien varteen Vesalasta Ylikiimingin kirkonkylälle aina Hetekyläntien varressa olevalle tanssilavalle saakka. Väylä on tarkoituksena toteuttaa
lähivuosina.
1.3 Liikenneverkko
Ylikiimingin tärkein liikenneväylä on maantie 833 (Ouluntie), joka kulkee
kirkonkylältä Vesalan ja Rekikylän kylien halki valtatielle 20. Tietä oikaistiin
Oulun kaupungin alueella vt 20:n päästä juuri valmistuneen ”Valtatie 20, Kuusamontien parantaminen välillä Oulu-Korvenkylä” -hankkeen yhteydessä.
Muita merkittäviä väyliä ovat kirkonkylältä lähtevät maantie 834 Muhokselle
(Muhoksentie), maantie 836 Puolangalle (Puolangantie) sekä valtatielle 20
saakka kulkevat maantiet 8361 (Hetekyläntie) ja 8341 (Joloksentie). Kunnan
12
Ylikiimingin liikenneturvallisuussuunnitelma
NYKYTILANNE
pohjoispuolella kunnan halkaisee valtatie 20 (Oulu-Kuusamo), joka kulkee
mm. Arkalan kylän läpi. Lisäksi maanteiden 8361 ja 836 välillä kulkee maantie 18723 Alavuotontie ja Vesalasta Kiimingin Huttukylään menevä maantie
18717 (Huttukyläntie) (Kuva 1).
Kirkonkylällä merkittäviä liikenneyhteyksiä ovat maantie 18722 (Harjutie) ja
kaduista Kirkkotie.
Kevyen liikenteen väylät sijaitsevat kirkonkylällä Harjutien, Kirkkotien ja Toritien varressa. Ouluntien varressa kevyen liikenteen väylä on kirkonkylällä Toritien ja Kirkkomäen välisellä tieosuudella sekä Joloksentien varressa Ouluntien ja Harjutien välillä. Lisäksi Toritieltä on kevyen liikenteen väylä kirkonkylän
ja Harjurinteen kouluille. Muhoksentiellä kevyen liikenteen väylä on Ouluntien
ja Murtotien välisellä tieosuudella. Vesalassa kevyen liikenteen väylä kulkee
Koulutien ja Aumarannantien välissä. Muualla haja-asutusalueella virallisia
kevyen liikenteen väyliä ei ole, mutta Rekikylässä Ouluntien varressa kulkee
hiekkapohjainen leveähkö polku, jota asukkaat käyttävät kevyen liikenteen
väylänä.
Tievalaistus on rakennettu lähes kaikille kaduille ja Harjutielle kirkonkylällä.
Ouluntiellä valaistus on rakennettu Rekikylästä yhtäjaksoisesti kirkonkylälle
saakka. Muhoksentien alkuosa on valaistu asuinalueille saakka ja Hetekyläntiellä valaistus on Hiltukylään saakka. Puolangantiellä valaistusta on Jokelan
ja Vepsän kylillä. Valaistus on rakennettu Joloksentiellä Ouluntien liittymästä
Liikasentielle saakka. Lisäksi valaistusta on valtatiellä 20 Arkalan kohdalla ja
Vesalassa Huttukyläntiellä tien alkuosalla.
Ylikiimingin erityispiirteenä liikennesuunnittelun kannalta on mm. vilkas työmatkaliikenne Oulun suuntaan Ouluntietä pitkin. Haasteita liikenneturvallisuussuunnittelulle asettavat työmatkaliikenteen ja vilkkaan raskaan liikenteen
lisäksi kirkonkylältä erityisesti Oulun suuntaan laajentuva asutus ja uudet
asuinalueet sekä niiden asettamat haasteet kevyen liikenteen suunnittelun
näkökulmasta.
Kuva 2. Huttukyläntien silta.
Ylikiimingin liikenneturvallisuussuunnitelma
NYKYTILANNE
13
1.4 Liikennemäärät
Suurin liikennemäärä Ylikiimingin kunnan alueella on valtatiellä 20 Arkalan
länsipuolella, jossa liikennemäärä on 3 900 ajoneuvoa vuorokaudessa (Kuva
4). Ouluntiellä liikennemäärä on noin 1 760 ajon./vrk. Hetekyläntiellä eniten
liikennettä on kirkonkylän ja Juopulintien välillä, jossa liikennemäärä on 1 330
ajon./vrk ja Muhoksentiellä Karahkalle saakka, jolla välillä kulkee 1 480 ajon./
vrk. Puolangantiellä liikennemäärä Vepsän kylälle saakka on 800 ajon./vrk.
Harjutiellä liikennettä on keskimäärin 820 ajon./vrk. Muilla teillä liikennemäärät
jäävät alle 500 ajon./vrk. Liikennemäärätiedot ovat vuodelta 2007. Katuverkon
liikennemääriä ei ole laskettu.
Eniten raskasta liikennettä kulkee luonnollisesti valtatiellä 20. Muista väylistä
Ouluntiellä on suhteellisen paljon raskasta liikennettä, keskimäärin 176 ajoneuvoa vuorokaudessa. Muhoksentiellä Karahkaan ja Hetekyläntiellä Juopulintien liittymään saakka liikkuu raskasta liikennettä puolestaan hieman vajaa
60 ajon./vrk.
1.5 Liikenneonnettomuudet 1998 - 2007
Ylikiimingin tieliikenneonnettomuusaineisto vuosilta 1998 - 2007 perustuu
poliisin tietoon tulleisiin onnettomuuksiin. Mukana ovat sekä maanteiden että
kaava- ja yksityisteiden onnettomuudet. Aineistossa on mukana 201 liikenneonnettomuutta. Suurin osa onnettomuuksista on johtanut aineellisiin vahinkoihin (149 kpl). Henkilövahinko-onnettomuuksia on sattunut kaikkiaan 52 kpl,
joista kuolemaan on johtanut 5 onnettomuutta. Kaava- ja yksityistieverkolla
sattuu myös onnettomuuksia.
Onnettomuuksien
määrä on viimeisen kymmenen vuoden aikaan ollut lasYlikiiminGin
liikenneTuRvAllisuussuunniTelmA
koosTe
1998-2007 / 2003-2007
kussa onneTTomuusTieDoisTA
(Kuva 3). On lisäksi huomattava,
ettei vuoden 1998 - 2001 onnettomuuksissa ole kaikkia katu- ja yksityistieverkon onnettomuuksia. Kaiken
kaikkiaan Ylikiimingissä kuoli liikenneonnettomuuksissa vuosien 1998–2007
aikana 5 ihmistä ja loukkaantui 64 henkilöä.
1. onneTTomuuDeT vuosiTTAin 1998-2007
liikenneonnettomuudet 1998-2007
2007
2006
2005
vuosi
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
0
5
10
15
20
25
30
onnettomuutta
Kuolemaan joht.
Loukkaantumiseen joht.
Omaisuusvah. joht.
Kuva 3. Liikenneonnettomuudet 1998 - 2007.
vuosi
1998
1999
2000
2001
2002
kuolemaan joht. loukkaantumiseen joht.
0
3
2
3
0
5
0
4
0
7
omaisuusvah. joht.
15
21
23
17
14
Yhteensä
18
26
28
21
21
14
Ylikiimingin liikenneturvallisuussuunnitelma
NYKYTILANNE
Kuva 4. Liikennemäärät 2007 (keskimääräinen vuorokauden liikennemäärä)..
Ylikiimingin liikenneturvallisuussuunnitelma
NYKYTILANNE
15
Eniten liikenneonnettomuuksia Ylikiimingissä sattuu joulu- ja elokuussa ja
vähiten huhtikuussa. Vakavia henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia
sattuu eniten touko- ja joulukuussa. Kuolemaan johtaneet onnettomuudet ovat
tapahtuneet touko-, elo- ja marraskuussa.
Viikon sisällä eniten onnettomuuksia tapahtuu viikonloppuisin, jolloin tapahtuu myös eniten henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia. Lauantaina ja
sunnuntaina ovat tapahtuneet myös kaikki kuolemaan johtaneet onnettomuudet. Vähiten onnettomuuksia on sattunut torstaisin. Onnettomuuksia tapahtuu
useimmin kello 14–19 välillä, jolloin tapahtuu myös eniten loukkaantumisiin johtaneita onnettomuuksia. Suurimmat piikit onnettomuuksien määrässä on klo.
17–18 ja puolen päivän aikaan. Sen sijaan aamulla työmatkaliikenteen ollessa
suurimmillaan onnettomuuksia ei näytä kertyvän keskimääräistä enemmän.
Kuolemaan johtaneet onnettomuudet ovat tapahtuneet yöllä, aamulla ja illalla,
joten niiden kasautumista tiettyyn ajankohtaan ei ole havaittavissa. Tosin kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrä on niin pieni, ettei suurempia
johtopäätöksiä niistä voi tehdä.
Ylikiimingin onnettomuuksista suurin osa on ollut yksittäisonnettomuuksia (39
%) ja hirvionnettomuuksia (24 %) (Kuva 5). Seuraavaksi suurimmat onnettomuusryhmät ovat kohtaamis- (7 %), mopo- (7 %), risteämis- (6 %) ja kääntymisonnettomuudet (6 %). Jalankulkijat ja pyöräilijät ovat joutuneet onnettomuuteen yhteensä 2 kertaa (2 %).
Onnettomuustyypeistä seurauksiltaan vakavimpia ovat olleet jalankulkija-,
polkupyörä- ja mopo-onnettomuudet, joista lähes kaikki onnettomuudet ovat
olleet henkilövahinko-onnettomuuksia (myös kuolemaan johtaneita). Tietoon
tulleista peräänajo-onnettomuuksista kaikki johtivat henkilövahinkoon, kun
taas yli puolessa kääntymisonnettomuuksista tapahtui henkilövahinko. Määrällisesti henkilövahinko-onnettomuuksia on tullut selvästi eniten yksittäisonnettomuuksissa, mutta myös mopo- ja kääntymisonnettomuuksissa.
5. onneTTomuusluokkA 2003-2007
Onnettomuuksia tapahtuu Ylikiimingissä eniten siellä, missä liikennemäärät
liikenneonnettomuudet
onnettomuusluokan
mukaan
ovat suurimpia (valtatie
20) tai suurin
osa asutuksesta
sijaitsee (kirkonkylä
2003-2007
Muu_onnettomuus
Muu_eläinonnettomuus
Peuraonnettomuus
Hirvionnettomuus
Jalankulkijaonnettomuus
Polkupyöräonnettomuus
Mopo-onnettomuus
Peräänajo-onnettomuus
Kohtaamisonnettomuus
Risteämisonnettomuus
Ohitusonnettomuus
Kääntymisonnettomuus
Yksittäisonnettomuus
0
Kuolemaan joht.
5
Loukkaantumiseen joht.
10
15
Omaisuusvah. joht.
20
25
30
35
40
onnettomuutta
Kuva 5. Liikenneonnettomuuksien tyypit 2003 - 2007.
onnettomuusluokka
Yksittäisonnettomuus
kääntymisonnettomuus
kuolemaan joht. loukkaantumiseen joht.
1
13
0
3
omaisuusvah. joht.
20
2
Yhteensä
34
5
16
Ylikiimingin liikenneturvallisuussuunnitelma
NYKYTILANNE
ja Vesala) (Liite 2). Ylikiimingissä suurin osa onnettomuuksista on keskittynyt
valtatielle 20, jossa erityisesti hirvieläinonnettomuuksia on tapahtunut paljon.
Kirkonkylällä eniten onnettomuuksia on tapahtunut Ouluntien, Hetekyläntien,
Harjutien ja Puolangantien nelihaaraliittymässä, jossa on tapahtunut viimeisen 10 vuoden aikana 6 onnettomuutta, joista kolmessa tapahtui henkilövahinko. Muita onnettomuuskasaumia on Ouluntien ja Joloksentien liittymässä
sekä Ouluntien ja Muhoksentien liittymässä. Lisäksi henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia on tapahtunut kirkonkylällä mm. Ouluntiellä Koulutien ja
Toritien liittymissä, Harjutiellä sekä Muhoksentien ja Teollisuustien liittymässä.
Kirkonkylällä henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista suurin osa oli
moottoriajoneuvo-onnettomuuksia. Lisäksi kirkonkylällä tapahtui yksi loukkaantumiseen ja yksi kuolemaan johtanut jalankulkija-onnettomuus.
Vesalan alueella suurin osa onnettomuuksista oli yksittäisonnettomuuksia
(Liite 2). Kylältä löytyi yksi onnettomuuskasauma Ouluntien ja Alatien liittymästä, jossa kaikki kolme yksittäisonnettomuutta johtivat henkilövahinkoon.
Ylikiimingin haja-asutusalueelta ei löydy selviä onnettomuuskasaumia, vaan
erityyppisiä onnettomuuksia on tapahtunut tasaisesti. Henkilövahinkoon johtaneet kevyen liikenteen onnettomuudet ovat tapahtuneet kirkonkylän ohella
valtatiellä 20 Katajakorven lähellä, Hetekyläntiellä Perttulassa, Juopulintiellä
ja Muhoksentiellä Karahkassa.
Liikenneonnettomuuksien kustannuksia yhteiskunnalle voidaan karkeasti arvioida onnettomuuksien yksikkökustannusten perusteella. Ylikiimingissä sattuneiden onnettomuuksien kustannukset ovat olleet keskimäärin noin 5 miljoonaa euroa vuodessa.
1.6 Sidosryhmäkysely ja vaaranpaikka-kartoitus
Sidosryhmäkysely toteutettiin postikyselynä. Kysymyslomake liitekarttoineen lähetettiin kouluille, suurimpiin yrityksiin, eri hallintokunnille, järjestöille
ja kyläyhdistyksille. Yhteensä kyselylomakkeita lähetettiin 85 kpl. Vastauksia
saatiin 32 kpl, jolloin vastausprosentiksi tuli n. 38. Kyselyllä etsittiin Ylikiimingin liikenneturvallisuuden kannalta hankalia kohteita, jotka eivät välttämättä
näy vielä onnettomuustilastoissa.
Pahimmiksi liikenneturvallisuutta heikentäviksi tekijöiksi nousivat huonot
kevyen liikenteen olosuhteet ja teiden huonolaatuinen kunnossapito (Kuva
6). Liikenneympäristön puutteiden ohella asenteelliset tekijät kuten liikennesääntöjen rikkominen ja yleinen piittaamattomuus nousivat esille. Ongelmana
pidettiin myös mm. poliisivalvonnan puutetta ja pimeyttä/hämäryyttä syksyisin
ja talvisin.
Liikenneturvallisuutta parantavina keinoina pidettiin useimmin kevyen liikenteen olosuhteiden kehittämistä ja kunnossapidon parantamista, joten eniten
parannusta kaivattiin juuri niihin tekijöihin, joissa nähtiin useimmin myös puutteita (Kuva 7). Tärkeinä keinoina liikenneturvallisuuden parantamiseksi nähtiin myös näkemien raivaamista ja lumivallien pitämistä matalina sekä tien
perusparantamista. Vaikka piittaamattomuutta ja liikennesääntöjen noudattamatta jättämistä pidettiin selvästi liikenneturvallisuutta heikentävänä tekijänä,
liikennekasvatuksen lisäämistä ja kehittämistä ei nähty kuitenkin tärkeimpänä
keinona parantaa liikenneturvallisuutta. Liikennekasvatuksellisia keinoja toivoi
Ylikiimingin liikenneturvallisuussuunnitelma
NYKYTILANNE
17
liikenneturvallisuutta heikentävät tekijät Ylikiimingissä
jokin muu
hitaat ajoneuvot
tiellä liikkujien yleinen asenne ja muista piittaamattomuus
huonot näkemät (liittymissä)
teiden huonolaatuinen kunnossapito
poliisivalvonnan puute
tiemerkintöjen / liikennemerkkien puute / heikko kunto
hirvet tai muut eläimet
piittaamattomuus kevyttä liikennettä kohtaan
liikennesääntöjen rikkominen
pimeys tai hämäryys (syksyisin ja talvisin)
liian korkeat nopeusrajoitukset keskustassa ja asuinalueilla
huonot moottoriliikenteen olosuhteet
huonot kevyen liikenteen olosuhteet
0
2
4
6
8
10
vastausta
12
14
16
Kuva 6. Liikenneturvallisuutta heikentävät tekijät Ylikiimingissä kyselyn mukaan.
vain muutama vastaaja, vaikka liikenneturvallisuutta heikentävien tekijöiden
perusteella osuuden olisi voinut olettaa olevan korkeampi. Vastaajat toivoivat
kuitenkin lisää poliisin liikennevalvontaa Ylikiiminkiin.
Ongelmaksi vastaajat näkivät mm. kevyen liikenteen väylän puuttumisen kirkonkylän ja Vesalan sekä kirkonkylän ja Huttukylän väliltä. Vesalassa suurimmaksi puutteeksi liikenneturvallisuuden kannalta nousivat useat liittymät
Ouluntielle, sillä koululaiset joutuvat ylittämään vilkkaan tien koulumatkallaan.
Kirkonkylällä puutteita nähtiin Harjutiellä ja mm. Harjutien, Puolangantien,
Ouluntien ja Hetekyläntien liittymä mainittiin ongelmallisena ja vaarallisena
paikkana. Tarkemmin sidosryhmäkyselyn vastauksia on esitetty erillisenä tauTärkeimmät
keinot(Liite
liikenneturvallisuuden
parantamiseksi
lukkona ja karttoina
3).
Ylikiimingissä
jokin muu
tien perusparantaminen
tievalaistuksen parantaminen tai lisääminen
reunakaiteiden, täristävien reunaviivojen ym. lisääminen
kunnossapidon parantaminen
näkemien raivaaminen / lumivallien matalana pitäminen
automaattisen liikennevalvonnan lisääminen
nopeusrajoitusten alentaminen ja hidasteet
julkisen liikenteen käytön edistäminen
kevyen liikenteen olosuhteiden kehittäminen
liikennekasvatuksen lisääminen ja kehittäminen
poliisin liikennevalvonnan lisääminen
0
5
10
15
20
vastausta
Kuva 7. Liikenneturvallisuutta parantavat tekijät Ylikiimingissä kyselyn mukaan.
25
18
Ylikiimingin liikenneturvallisuussuunnitelma
NYKYTILANNE
Selvästi tärkeimmiksi liikennekasvatuspaikoiksi nostettiin koulu ja koti. Lähes
kaikki koulukyselyyn vastanneet opettajat totesivat, ettei koulumatkoilla, koulukyydityksessä tai huoltoliikennejärjestelyissä ole liikenneturvallisuusongelmia. Vain yhdessä vastauksessa todettiin koulumatkoilla tai koulupihassa sattuneen läheltä piti –tilanteita viimeisten vuosien aikana. Kolme neljäsosaa
opettajista oli sitä mieltä, että linja-autojen ja koulutaksien kuljettajille tulisi
järjestää liikenneturvallisuusaiheista koulutusta. Opettajien mukaan koulun
oppilaiden koulukyyditysten aikataulut ja reitit toimivat pääosin hyvin. Kolmasosa opettajista oli kuitenkin sitä mieltä, että koulussa ei ole mahdollisuus antaa
riittävästi liikenneopetusta. Syynä nähtiin se, että aiheeseen varattuja tunteja
on liian vähän.
Lähes kaksi kolmasosaa vastaajista oli sitä mieltä, että nopeusrajoitukset tai
talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset vastaavat käytäntöä melko huonosti tai
huonosti. Palautetta tuli erityisesti maantiellä 833 (Ouluntie) olevasta 70 km/h
–talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoituksesta. Lähes kolmannes vastaajista oli
kuitenkin tyytyväinen tai melko tyytyväinen nopeusrajoituksiin.
Vastaajista 75 % on tyytyväisiä linja-autopysäkkien kuntoon ja määrään.
Osassa vastauksista kuitenkin todettiin pysäkkien paikkojen olevan huonoja
esim. Ouluntien ja Muhoksentien liittymän läheisyydessä.
Sidosryhmäkyselyn lisäksi kirkonkylän koulun 1. luokkalaiset, Vesalan koulun
5. ja 6. luokkalaiset ja Harjurinteen koulun 8. luokkalaiset tekivät vaaranpaikka-kartoituksen (Kuva 8). Yhteensä vastauksia saatiin 62 kpl. Oppilaat täyttivät Liikenneturvan lomakkeen kotona, jonka jälkeen oppilaat keskustelivat
vastauksista yhdessä opettajan kanssa. Tilaajien ja konsultin edustajat vierailivat kouluilla 26.5, jolloin tuloksia käsiteltiin yhdessä. Oppilaiden mukaan
vaarallisia paikkoja ovat mm. Ouluntien ja Huttukyläntien liittymä Vesalassa
ja Ouluntien ja Kirkkotien liittymä kirkonkylällä. Oppilaiden vastauksissa nousi
esille useita samoja ongelmallisia paikkoja kuin sidosryhmäkyselyssä. Kaiken
kaikkiaan oppilaat pitivät vaarallisempana asiana tien ylityksiä koulumatkalla.
Oppilaiden vastaukset on esitetty erillisenä taulukkona ja karttoina (Liite 4).
Kuva 8. Vesalan koululaiset kertovat liikenneturvallisuudestaan.
Ylikiimingin liikenneturvallisuussuunnitelma
NYKYTILANNE
19
1.7 Koulumatkojen turvallisuus
Jalan ja pyörällä tehtävien koulumatkojen liikenneturvallisuutta voidaan arvioida ns. Koululiitu-menetelmällä (Kuva 9). Menetelmä laskee tien ja liikenteen
ominaisuustietojen perusteella tieosuuksittain indeksiluvun eli riskiluvun, joka
kuvaa tieosuuden vaarallisuutta. Laskelman lähtöaineisto poimitaan Tiehallinnon tierekisteristä ja se huomioi mm. liikennemäärät, nopeusrajoitukset, tien
leveyden, valaistuksen, kevyen liikenteen väylät jne. Mitä korkeampi riskiluku
on, sitä vaarallisempana tieosuutta voidaan pitää.
Menetelmä huomioi vain tien ja liikenteen ominaisuuksia, ei koululaisen kykyä
selviytyä liikenteessä, eikä koulumatkan pelottavuutta esimerkiksi petojen
takia. Menetelmän avulla pystytään määrittämään tieosuuksien keskinäinen
järjestys vaarallisuuden suhteen. Näin eri alueilla asuvat koululaiset voidaan
asettaa tasavertaiseen asemaan ratkaistaessa koulukuljetuksia. Liikenne- ja
viestintäministeriö on antanut suositukset riskilukujen raja-arvoista, jota korkeammilla arvoilla tulisi harkita koulukuljetusta.
Taulukko 1.
Liikenne- ja viestintäministeriön suositukset Koululiitun riskilukujen
raja-arvoiksi
Luokka-asteet
0 lk (esikoulu)
1-2 lk
3-4 lk
5-6 lk
7-9 lk
Raja-arvo suositus
175
185
200
225
270
Ylikiimingissä on 4 peruskoulua, joista yksi on yläkoulu. Koulut toimivat kirkonkylällä, Arkalassa ja Vesalassa. Työn alussa toiminnassa oli myös Vepsän
koulu, joka lakkautettiin kevätlukukauden 2008 loputtua. Arkalassa sijaitseva
Pohjoiskulman koulu lakkautetaan keväällä 2009. Tämän jälkeen kaikki oppilaat opiskelevat joko kirkonkylällä tai Vesalassa. Kirkonkylällä koulujen saneeraus valmistui kesällä 2008. Vesalaan on tarkoitus rakentaa lähivuosina uusi
190 oppilaan koulu. Ylikiimingissä toimii Oulun Lyseon alainen monimuotolukio, joka on Oulun Lyseon lukion sivutoimipiste.
1.8 Aloitteet ja maastokäynnit
Suunnittelun taustaksi on käyty läpi kuntaan ja tiepiiriin tulleet liikenneturvallisuusaloitteet viimeisten vuosien ajalta. Konsultti on käynyt maastossa
yhdessä mm. kunnan ja tiepiirin edustajien kanssa alkukesästä 2008 tutustumassa niin taajaman kuin haja-alueenkin ongelmakohteisiin, mm. kaikkiin
tulevaisuudessa toimivien koulujen ympäristöihin on tutustuttu. Lisäksi maastokäynnillä on pyritty huomioimaan esteettömyys ja vanhusväestön liikkuminen. Maastokäynneillä on ideoitu, miten ongelmapaikkoja voitaisiin parantaa.
1.9 Yhteenveto ongelmakohteista
Seuraavissa kuvissa on paikannettu nykytilan analyysin pohjalta Ylikiimingin
pahimmat liikenneturvallisuuden ongelmakohteet. Ongelmat on koottu neljään
ryhmään: onnettomuudet, kysely/aloitteet, maastokäynti sekä tilastoanalyysi
ja koululiitu (Kuvat 10 - 12).
20
Kuva 9. Koululiitu-laskelman tulokset.
Ylikiimingin liikenneturvallisuussuunnitelma
NYKYTILANNE
Ylikiimingin liikenneturvallisuussuunnitelma
NYKYTILANNE
kuva 12
kuva 11
Kuva 10. Ongelmakohteet haja-alueella.
21
22
Kuva 11. Ongelmakohteet kirkonkulällä.
Ylikiimingin liikenneturvallisuussuunnitelma
NYKYTILANNE
Ylikiimingin liikenneturvallisuussuunnitelma
NYKYTILANNE
Kuva 12. Ongelmakohteet Vesalassa.
23
Ylikiimingin liikenneturvallisuussuunnitelma
TAVOITE
24
2
Tavoitteet
Valtioneuvosto on päätöksellään määritellyt liikenneturvallisuusvision, jonka
mukaan ”tieliikennejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei kenenkään tarvitse
kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä”. Oulun läänissä toteutetaan valtakunnallisen suunnitelman ohella ’’Oulun läänin liikenneturvallisuustavoitteet
ja toimenpiteet vuoteen 2010” – kehittämisselvitystä, jonka painopistealueita
ovat:
1. Liikenneturvallisuusyhteistyön kehittäminen
2. Päihteiden käytön vähentäminen liikenteessä
3. Ajonopeuksiin vaikuttaminen
4. Eläinonnettomuuksien vähentäminen
Tiehallinto on laatinut oman liikenneturvallisuusohjelmansa, jonka mukaan liikenneturvallisuuspolitiikan keskeinen sisältö on, että
•
Tiehallinto sitoutuu yhteiskunnan asettamaan liikenneturvallisuuden
parantamistavoitteeseen ja edistää sitä käytettävissä olevilla resursseilla
•
Tiehallinnon päämääränä on suunnitella ja toteuttaa tehokkaita toimia
tieverkon liikenneturvallisuusongelmien ratkaisemiseksi ja liikennekuolemien vähentämiseksi yhteistyössä muiden tahojen kanssa
•
lisäksi Tiehallinnon päämääränä on kehittää turvallisuutta edistäviä
menettelyjä ja arvioida jatkuvasti toimintansa liikenneturvallisuusvaikutuksia.
Ylikiiminki on pyrkinyt tarjoamaan toimivat palvelut kaikenikäisille kuntalaisille.
ja panostamaan perhe- ja lapsiläheisiin palveluihin (www.ylikiiminki.fi).Visiot
ja tavoitteet voivat toteutua vain, jos kaikki osapuolet sitoutuvat tavoitteisiin.
Tämä koskee niin poliittisia päätöksentekijöitä, viranomaisia, järjestöjä kuin
yksittäisiä tienkäyttäjiäkin.
Liikenneturvallisuustyön tavoitteet Ylikiimingissä ovat:
•
edistää systemaattista liikenneturvallisuustyötä Ylikiimingissä ja synkronoida liikenneturvallisuustyö Oulun kaupungin kanssa
•
liikenneosaamisen ja –tietouden lisääminen kaikissa ikäryhmissä
•
liikenneympäristön turvallisuuden ja viihtyisyyden lisääminen sekä miellyttävien liikennekokemusten lisääminen (liikkumista eri kulkumuodoilla
eivät rajoittaisi liikenneympäristön esteet, liikenneympäristöstä tai muista
liikkujista aiheutuvat pelot ja että liikennesääntöjen mukaan liikkuminen
olisi turvallista yleisillä alueilla)
•
toimivan liikenneturvallisuustyön ohjaus- ja seurantajärjestelmän luominen
Näiden tavoitteiden pohjalta keskitytään lähivuosien aikana seuraaviin tehtäviin:
•
huomion kiinnittäminen ajonopeuksiin erityisesti asuinalueilla
•
talvi- ja kesäkunnossapidon tarkentaminen niin, että se vastaa tavoiteltua tasoa ja että kunnossapidon tavoitteissa on huomioitu kaikki käyttäjätyhmät
•
kevyen liikenteen olosuhteiden ja turvallisuuden parantaminen
•
kunnan liikenneturvallisuustyön aktivoiminen osana Oulun kaupungin
liikenneturvallisuustyötä
Ylikiimingin liikenneturvallisuussuunnitelma
TOIMENPIDE-ESITYKSET
3
25
Toimenpide-esitykset
3.1Maankäytön suunnittelu
Maankäytön suunnittelussa eri toimintojen sijoittelulla määritetään liikkumistarpeet, esimerkiksi asuinalueiden, palvelujen ja työpaikka-alueiden keskinäiset sijainnit ratkaisevat, miten ja millä liikkumismuodoilla eri kohteista toiseen
liikutaan. Tämän takia maankäytön suunnitteluun on kiinteästi kuuluttava liikenneverkkojen suunnittelu. Tämä on tärkeää erityisesti Ylikiimingissä, missä
vanhoja alueita laajennetaan ja uusia asuinalueita suunnitellaan. Myös hajaasutusalueella rakentamisessa on muistettava liikkumisen tarpeet eri ikävaiheissa. Huomiota tulee kiinnittää näin ollen myös kevyen liikenteen käyttäjien
liikenneturvallisuuden kehittämiseen.
Tulevina vuosina Ylikiimingin kirkonkylällä kaupallisten palvelujen alue laajenee Ouluntien eteläpuolelle Suosaarentien ja Muhoksentien liittymien väliselle alueelle. Tässä yhteydessä tulee huomioida erityisesti kevyen liikenteen
yhteyksien suunnittelu, jotta tienylitykset saadaan turvallisiksi. Asutus kirkonkylällä laajenee puolestaan Kiiminkijoen pohjoispuolelle Autiolehdon alueelle.
Kirkonkylällä Murtomaan alueelle ollaan parhaillaan laatimassa asemakaavan
muutosta ja laajennusta, jonka yhteydessä selvitetään uutta suoraa katuyhteyttä Ouluntielle Mikanmaan kautta. Alueen liikenneyhteydet suunnitellaan
tarkemmin maankäytön kehittyessä. Lisäksi haja-asutusalueella valtatien 20
pohjoispuolelle valmistuu OuluZone –monitoimikeskus, jonne tulee harrastusmahdollisuuksia mm. moottoriurheiluharrastajille.
Yksittäisten kiinteistöjen suunnittelussa ja korjaamisessa huomioidaan liikenneturvallisuus ja esteettömyys. Esteettömyys korostuu palveluiden suunnittelussa. Liikenneturvallisuus- ja esteettömyystietoa jaetaan niin rakentamista
suunnitteleville yksityishenkilöille kuin viranhaltijoille ja luottamushenkilöille.
3.2 Tie- ja katuverkko
Tie- ja katuympäristö
Siltojen kaiteet ja pengerkaiteet tulee tarkistaa Tiehallinnon ohjeen mukaisiksi.
Periaatteena on, että siltojen ja siltojen pengerkaiteet tulee uusia viimeistään
siltojen perusparannusten yhteydessä. Uusimistarpeita on mm. valtatiellä 20.
Valtatie 20 on lisäksi Ylikiimingin kunnan alueella hieman kapeahko, joten tien
leventäminen on tarpeellista tulevien vuosien aikana. Tien leventämisen yhteydessä myös kaiteet voidaan uusia.
Tien suoja-alueella olevan puuston harventaminen on muuttunut uuden maantielain myötä (1.1.2006 alkaen). Näkemien avartaminen puustoa harventamalla voidaan tehdä 20 m etäisyydeltä tien keskiviivasta. Lain mukaan ennen
kuin tienpitoviranomainen ryhtyy poistamaan kasvillisuutta tai luonnonesteitä,
tulee siitä ilmoittaa asianomaisen kiinteistön omistajalle tai haltijalle taikka
siitä kuuluttaa hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä. Kiinteistön
omistaja voi halutessaan itse huolehtia toimenpiteistä tienpitoviranomaisen
osoituksen mukaan. Harvennusta esitetään valtatielle 20 koko matkalle (Ylikiimingin kunnan alue) ja seututeillä hirvivaroitusalueilla. Valtatien reunametsikön harventaminen vähentänee myös poro-onnettomuuksia. Kasvillisuuden
raivaaminen parantaa myös taajamaympäristössä liikenneturvallisuutta ja olisi
tärkeä toimenpide mm. Harjutien ja Hetekyläntien liittymässä.
26
Ylikiimingin liikenneturvallisuussuunnitelma
TOIMENPIDE-ESITYKSET
Linja-autopysäkkien muutostarpeita tarkasteltiin suunnitelman teon yhteydessä. Uusille pysäkeille ei ilmennyt tarpeita, eikä nykyisten pysäkkien poistamistarpeita noussut esille. Niin ikään pysäkkien uusia katostarpeita ei tullut
esille. Kehitettävänä toimenpiteenä nähtiin kuitenkin kirkonkylällä Harjutiellä
liikennöivien linja-autojen kiertosuunnan muuttaminen. Harjutien saneerausta
suunniteltaessa päätettiin yhdessä liikennöitsijöiden kanssa linja-autojen kiertosuunta Harjutiellä ja suunniteltiin mm. pysäkkejä sen mukaan. Linja-autojen
kiertosuunta on tällä hetkellä kuitenkin päinvastainen. Asia pyritään korjaamaan yhdessä liikennöitsijöiden kanssa.
Kesällä 2008 on tehty täristävää keskiviivaa valtatielle 20 Kiimingin ja Taivalkosken väliselle tieosuudelle.
Ylikiimingissä on todettu tarpeita rauhoittaa ajoneuvoliikenteen ajonopeuksia
ja turvata kevyen liikenteen käyttäjien, erityisesti lasten ja vanhusten, liikenneturvallisuutta. Harjutien ja Kirkkotien kesällä 2007 valmistunut mittava liikennejärjestelyiden saneeraus on tärkeä osa taajaman liikenneturvallisuuden
parantamista. Liikenteen rauhoittaminen tarkoittaa ajonopeuksien alentamisen lisäksi myös liikenteen vähentämistä ohjaamalla sitä tarkoituksenmukaisimmille reiteille. Tarvittaessa ajonopeuksia hillitään hidastetöyssyillä, joita
esitetään Murtotielle.
Tie- ja katuverkon liittymät
Sidosryhmäkyselyssä ja maastokäynnillä ongelmallisimmaksi havaittuun
Ouluntien, Harjutien, Hetekyläntien ja Puolangantien liittymän ongelmana on
erityisesti näkemäpuute Oulun suuntaan ja osittain myös Hetekylän suuntaan.
Nopeasti toteutettavana toimenpiteenä esitetään pysäytysviivan siirtämistä
Harjutiellä lähemmäs risteystä. Näin voidaan parantaa hiukan näkemiä Oulun
suuntaan. Liittymän talvikunnossapitoon tulee lisäksi kiinnittää erityistä huomiota. Kiireellisenä toimenpiteenä voidaan pitää myös kasvillisuuden raivaamista näkemien parantamiseksi. Ouluntien ja Toritien välisen kevyen liikenteen
väylän rakentamisessa leikataan rinnettä, joten näkemät tulevat paranemaan
jonkin verran tulevaisuudessa Oulun suuntaan. Mahdollisen Puolangantien
kevyen liikenteen reitin rakentamisen yhteydessä Ouluntielle voidaan rakentaa saareke.
Kuva 13. Ouluntie Vesalan koulun kohdalla.
Ylikiimingin liikenneturvallisuussuunnitelma
TOIMENPIDE-ESITYKSET
27
Liittymien katkaisua esitetään Rekikylässä, jossa Mammuttihirren kohdalla
on yksi tarpeeton liittymä. Lisäksi Ahmasjärven yrityspuistossa, Ylikiimingin
Muovin vieressä oleva liittymä voitaneen katkaista Ahmasjärventien väistötilan rakentamisen yhteydessä. Vesalassa Keijoahontien liittymä on suunniteltu
katkaistavan, mutta katkaisu on sidoksissa mahdollisen uuden katuyhteyden
rakentamisen kanssa. Vesalassa ja Rekikylässä pyritään vähentämään liittymiä Ouluntielle maankäytön suunnittelun yhteydessä.
Väistötiloja on esitetty Rekikylässä Ouluntiellä Ahmasjärventien liittymään
sekä valtatiellä 20 Joloksentien ja Somerovaarantien liittymiin.
3.3
Kevyen liikenteen verkko
Ylikiimingissä kevyen liikenteen väylät on tässä hankkeessa jaoteltu kahteen
luokkaan: pääväylät ja muut väylät. Selkeitä pääväyliä ovat kirkonkylässä
Ouluntien, Harjutien, Joloksentien, Kirkkotien ja Muhoksentien varressa olevat kevyen liikenteen väylät. Vesalassa Ouluntien varressa kulkeva väylä on
luokiteltu pääväyläksi.
Kevyen liikenteen pääväylästöä on ajateltu täydennettävän maankäytön muutoksiin ja verkollisiin tarpeisiin pohjautuen. Täydennykseksi esitetään väylää Ouluntien varteen kirkonkylältä Vesalaan. Kyseiselle tieosuudelle väylän
rakentaminen on tarpeellinen, koska tätä kautta voimakkaasti kehittyneestä
Vesalasta saadaan turvallinen kevyen liikenteen yhteys kirkonkylälle. Kevyen
liikenteen väylää on esitetty myös Ouluntien varteen Toritieltä Harjutien liittymään ja sieltä edelleen Hetekyläntien varressa tanssilavalle saakka. Edellä
mainittujen väylien tarve on luokiteltu kiireellisimmiksi Ylikiimingin alueella.
Kirkonkylällä kevyen liikenteen väylää on esitetty rakennettavan myös Joloksentielle Harjutien ja Liikasentien välille. Väylätarve muodostuu ajankohtaiseksi siinä vaiheessa, kun asutusta sijoittuu Kiiminkijoen pohjoispuolelle Autiolehdon alueelle, kuten on suunniteltu. Murtotiellä on tarvetta kevyen liikenteen väylälle Muhoksentien liittymän ja Kaarnatien liittymän välillä.
Olemassa olevaa epävirallista kevyen liikenteen reittiä esitetään parannettavaksi Ouluntien varrella Rekikylän kohdalla (välillä Rokkarannantie – Haapolankuja). Paremman reitin rakentaminen ko. kylälle ei vaatisi suuria kustannuksia, sillä tien varteen on asukkaiden toimesta syntynyt hiekkapohjainen
väylä, johon mursketta ajamalla voitaisiin saada parempi väylä, jossa voi liikkua hyvin esim. lastenvaunuilla. Kyseisen epävirallisen väylän toteuttaminen
voisi olla yhteistyöhanke kunnan, alueen asukkaiden ja tiepiirin kesken.
Vesalassa Ouluntien varressa olevan kevyen liikenteen väylän ja Vesalan
koulun välille on esitetty uutta kevyen liikenteen väylää, sillä mm. sidosryhmäkyselyssä, koululaisten vaaranpaikka-kartoituksessa ja yleisötilaisuudessa
nousi esille huolestuneita näkemyksiä koululaisten koulumatkan turvallisuudesta. Tällä hetkellä koululaiset kulkevat kouluun Mäkelänkujaa ja Koulukujaa
pitkin, jotka ovat kapeita väyliä ja lisäksi liikenne ko. teillä on vilkas. Tämän
vuoksi on suunniteltu erillistä kevyen liikenteen yhteyttä uuden monitoimitalon
rakentamisen yhteydessä kevyen liikenteen väylältä koulun alapuolelle, jota
epävirallista reittiä koululaiset jo nyt käyttävät. Näin kevyen liikenteen kulkijat
ja mm. autoliikenne saataisiin erotettua varsin hyvin toisistaan.
28
Ylikiimingin liikenneturvallisuussuunnitelma
TOIMENPIDE-ESITYKSET
Kevyen liikenteen yhteystarpeita on Hetekyläntien varressa kirkonkylältä Hiltukylään Vengasrannantielle saakka, sillä ko. alueella asuu paljon kouluikäisiä
lapsia ja nuoria. Yhteystarve ulottuu aina Juopulintien liittymään saakka, jossa
välillä Vengasrannantien - Juopulintie osa kevyen liikenteen yhteydestä voidaan ohjata yksityisteiden kautta. Edellä mainittujen kevyen liikenteen verkostojen täydennysten kautta paitsi kevyen liikenteen käyttäjien liikenneturvallisuus paranisi huomattavasti, muodostuisi myös varsin pitkä ulkoilua palveleva
reitti Vesalasta Hiltukylään ja jopa Juopuliin saakka.
Lisäksi kevyen liikenteen yhteystarpeita on Puolangantien varressa Ouluntien
liittymän ja hiihtomajan välillä ja Muhoksentiellä Murtotien ja Karahkan välillä.
Osa väylätarpeista on noussut esille Oulun tiepiirin kevyen liikenteen verkon
tarveselvityksestä.
Kirkonkylän alueella osa kevyen liikenteen väylistä on mennyt varsin heikkoon
kuntoon, joten päällysteen uusiminen lähivuosien aikana olisi tarpeellista. Talvisin väylien kunnossapitoon tulee kiinnittää huomiota, jotta väylät on aurattu
asianmukaisesti esim. lasten mennessä kouluun (asia nousi esille vierailtaessa kouluilla haastattelemassa lapsia ja nuoria). Kesäisin kevyen liikenteen
väylien ja teiden risteysalueilla tulee huolehtia näkemien riittävyydestä.
Uutta alikulkua on esitetty Vesalassa Keijoahontien ja Ouluntien liittymään. Alikulku on tarpeellinen kyseisellä alueella maankäytön kehittymisen ja huonojen
näkemien vuoksi turvaamaan koululaisten tienylityksiä. Muita uusia alikulkuja
tarkastellaan tarvittaessa maankäytön suunnitelmien yhteyksissä.
Kevyen liikenteen nykytila ja uudet väyläesitykset keskustan ja Vesalan alueilla on esitetty kuvissa 16 ja 17.
Mopoilulle sallitut kevyen liikenteen väylät
Kevyen liikenteen väylillä on hyvä pääsääntö, että mopoilu voidaan sallia valtatien kevyen liikenteen väylällä, tai mikäli tien nopeusrajoitus on 60 km/h tai
suurempi. Lisäksi verkolliset jatkuvuusnäkökulmat on huomioitava.
Mopoilu sallitaan Ouluntien, Muhoksentien, Puolangantien ja Hetekyläntien
varren nykyisillä ja mahdollisilla uusilla väylillä (ei kuitenkaan Rekikylässä,
vaikka nopeusrajoitus siellä on 80 km/h, väylän luonteesta johtuen).
Teiden ja kevyen liikenteen väylien risteykset
Harjutielle rakennettiin useita töyssyjä tien saneerauksen yhteydessä, joten
uusille korotuksille ei ole tarvetta. Tulevaisuudessa maankäytön kehittyessä
Murtomaan alueella töyssyjen tarve voi kuitenkin nousta tärkeäksi. Kadun
perusparantamisen ja kevyen liikenteen väylän rakentamisen yhteydessä voidaan myös töyssyjen paikat miettiä tarkemmin.
Keskisaarekkeita esitetään toteutettavaksi Vesalassa Ouluntiellä Aumarannantien, Aumaharjuntien ja Aumalantien liittymiin turvaamaan koululaisten
tienylityksiä vilkkaasti liikennöidyn tien varrella. Kirkonkylällä saarekkeita ja
suojateitä on esitetty Teollisuustielle, Mustikkatielle ja Murtotielle Muhoksentien liittymien yhteyteen, jolloin kevyen liikenteen väylän käyttäjien liikenneturvallisuus paranee. Saarekkeen vaikutusta voidaan tarvittaessa korostaa
Ylikiimingin liikenneturvallisuussuunnitelma
TOIMENPIDE-ESITYKSET
29
loivapiirteisellä töyssyllä. Suojatiesaareketta on esitetty myös Ouluntien ja
Puolangantien liittymään. Erityisesti edellä mainitun sekä Murtotielle suunnitellun saarekkeen rakentaminen riippuu kuitenkin kevyen liikenteen yhteyksien rakentamisesta. Lisäksi suojatiesaareke saattaa olla tarpeellinen tulevaisuudessa Ouluntiellä Suosaarentien liittymässä, mikäli alueen maankäyttö
kehittyy.
3.4Nopeusrajoitukset
Nopeusrajoituksilla pyritään luomaan tarkoituksenmukaiset ajonopeudet erilaisiin liikenneympäristöihin. Matalia rajoituksia käytetään alueilla, joilla on
runsaasti kevyttä liikennettä ja maankäyttöä, esimerkiksi koulun lähellä tai
ydinkeskustassa, tai väylän standardi on alhainen (ns. pikkutiet). Korkeampia nopeuksia käytetään siellä, missä liikenneympäristö on korkeatasoinen ja
liikenne on pitkämatkaista, kuten valtatiellä taajaman ulkopuolella. Ns. yleisrajoitusta (80 km/h) käytetään haja-alueen vähäliikenteisillä maanteillä. Niillä
on tiejaksoja, joilla turvallinen ajonopeus on hyvälläkin kelillä huomattavasti
alhaisempi.
Haluttua nopeustason saavuttamista voidaan tehostaa valitsemalla nopeusrajoitus tieympäristön, tienvarren maankäytön ja ajokäyttäytymisen mukaan,
rakenteellisilla toimenpiteillä, tiemerkinnöin sekä valvonnalla ja tiedottamalla.
Ylikiimingin kirkonkylällä ei ole tarvetta nopeusrajoitusmuutoksiin ja keskustaajaman alueella jäävätkin voimaan nykyiset alueelliset 40 km/h –nopeusrajoitukset. Alueellista nopeusrajoitusta korostetaan muutoskohdissa tiehen
maalattavilla nopeusrajoitusmerkinnöillä, jotka toistetaan (yleensä kerran tai
kahdesti) sopivin välimatkoin.
Tonttikatujen nopeusrajoitusperiaatteena esitetään säilytettäväksi 30 tai 40
km/h aluerajoituksia.
Kuva 14. Pyöräilijöitä Harjutien ja Joloksentien liittymässä .
30
Ylikiimingin liikenneturvallisuussuunnitelma
TOIMENPIDE-ESITYKSET
Haja-asutusalueella ei esitetä pysyviä nopeusrajoitusmuutoksia. Ylikiimingissä on lakkautettu useita kouluja, joiden kohdalla on ollut voimassa 60 km/h
–nopeusrajoitus. Nopeusrajoitusten nostoa kyseisillä paikoilla tulee harkita
tarkoin ja miettiä, saavutetaanko sillä olennaista hyötyä.
3.5 Väistämisvelvollisuudet
Ylikiimingin keskustan väistämisvelvollisuudet on suunniteltu tukemaan tie- ja
katuverkon jäsentelyä ja nopeusrajoituksia. Ylikiimingin kunnan alueella muutoksia nykyisiin väistämisvelvollisuuksiin esitetään Mustikkatielle, Puolukkatielle ja Juolukkatielle, joissa risteykset muuttuvat tasa-arvoisiksi. Muhoksentien ja Mustikkatien liittymässä väistämisvelvollisuus säilyy ennallaan. Väistämisvelvollisuusmuutoksilla hillitään ajonopeuksia ja tuetaan nopeusrajoituksen noudattamista ko. alueella. Kyseisiin teihin liittyvien väylien väistämisvelvollisuutta osoittavat liikennemerkit tulee poistaa maastosta sekä tiedottaa
näkyvästi muuttuneista väistämisvelvollisuuksista. Kirkonkylän alueella Harjutiellä ja Kirkkotiellä kesällä 2007 valmistuneen mittavan liikennejärjestelyiden
saneerauksen yhteydessä väistämisvelvollisuudet on suunniteltu toimiviksi,
joten tämän suunnitelman yhteydessä ei nähty muutostarpeita.
3.6Koulut
Koulujen kohdalla käytetään lapsia–varoitusmerkkiä, jonka alapuolella käytetään haja-asutusalueella samassa varressa 40, 50 tai 60 km/h –nopeusrajoitusmerkkiä. Varoitus- ja rajoitusmerkit poistetaan tai peitetään koulujen
kesälomien ajaksi. Koulujen ympäristöissä kiinnitetään huomiota yhtenäisiin
liikennemerkkien käyttötapoihin koko kunnan alueella. Kirkonkylän koulun
lähelle lisätään puuttuvat lapsia –varoitusmerkit Ouluntielle.
Vesalaan ollaan rakentamassa uutta koulua lähivuosina. Suunnittelun yhteydessä tulee kiinnittää erityistä huomiota liikenneympäristön suunnitteluun,
sillä tällä hetkellä osa oppilaista kokee koululle menon kapeaa tietä pitkin vaaralliseksi.
3.7 Tievalaistus
Tiepiirin alueella tulee olla yhdenmukaiset tievalaistusten suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitokäytännöt. Tätä tavoitetta tukee vuoden 2005 lopussa
tehty Oulun tiepiirin tievalaistushankkeiden hankeohjelma, joka on viimeksi
päivitetty 12/2007. Uusien tievalaistushankkeiden priorisoinnissa käytetään
hyväksi kohteiden erityispiirteitä kuten päiväkotien, koulujen ja palvelutalojen läheisyyttä. Ylikiimingissä tievalaistuksen kärkikohde em. hankeohjelman
mukaan on tievalaistuksen rakentaminen maantielle 834 välille Murtola –
Karahka (kiireellisyysluokka I).
Lisäksi hankeohjelmassa on mainittu valaistuksen rakentamismahdollisuus
Juopulin, Nuorittan, Perttulan, Ala-Vuoton ja Joloskylän alueille.
Ylikiimingin liikenneturvallisuussuunnitelma
TOIMENPIDE-ESITYKSET
31
3.8 Liikenteenohjaus
Liikennemerkkien asettelussa kiinnitetään huomiota aluenopeusrajoitusten
alkamisen ja päättymisen yksiselitteiseen merkitsemiseen. Tarpeettomat liikennemerkit poistetaan sekä vanhentuneet ja huonokuntoiset vaihdetaan
uusiin. Puuttuvat merkit lisätään, sillä esimerkiksi Vesalassa Ouluntien ja
Huttukyläntien liittymässä olevalta linja-autopysäkiltä puuttuu pysäkin merkki.
Lisäksi kevyen liikenteen väylien päihin lisätään pyöräilijöitä -varoitusmerkit
maanteille, jollei kyseisessä kohdassa ole esimerkiksi suojatiestä varoittavaa
merkkiä. Koulujen ympäristöissä kiinnitetään huomiota yhtenäisiin liikennemerkkien käyttötapoihin koko kunnan alueella.
Liikenteen ohjauksen tehostuskeinoina käytetään mm. tiehen maalattavia
merkintöjä. Toimenpideluettelossa on esitetty yksittäisiä tiemerkintöjen maalaamisiin liittyviä kohteita, jotka ovat tarpeellisia mm. tieosuuksilla, joissa
koululaisten tienylityksiä tapahtuu paljon sekä ydinkeskustan alueella, jossa
alhaisten nopeuksien noudattaminen on tärkeää onnettomuuksien välttämiseksi ja lieventämiseksi. Merkinnät maalataan rajoituksen alkamiskohdan
lähistölle kummallekin sisääntuloväylälle sekä toistona 1-2 kertaa. Tiemerkinnät on uusittava säännöllisesti.
3.9
Kunnossapito
Talviaikana on vilkkaimpien liittymien kunnossapitoon kiinnitettävä aiempaa
enemmän huomiota mm. liukkauden torjunnassa ja näkemien huolehtimisesta. Talvi- ja kesäkunnossapidossa on kiinnitettävä erityistä huomiota koulujen lähellä olevien väylien kuntoon ja liittymien näkemiin. Myös alemmalla
tieverkolla sorateiden kunnossapitoon tulee kiinnittää huomiota niin, että ne
ovat liikennöitävässä kunnossa myös pahimpaan kelirikkoaikaan.
4
Toimenpideohjelma
Toimenpideohjelman laadinnassa on otettu huomioon liikennemäärät, liikenneonnettomuudet, kyselyn tulokset ja muu palaute, maastokäyntien aikana
havaitut liikenneturvallisuuspuutteet sekä taloudelliset realiteetit. Toimenpideohjelman hankkeet on esitetty tavoitteellisessa toteuttamisjärjestyksessä seuraavien sivujen taulukoissa. Taulukon toimenpiteet ovat työryhmän esityksiä,
joiden toteutuminen riippuu kunnan (vuoden 2009 alusta Oulun kaupungin)
ja tiepiirin rahoitusmahdollisuuksista. Toimenpideohjelmassa esitetty järjestys
todennäköisesti muuttuu sitä enemmän, mitä myöhäisemmässä vaiheessa
toteutettaviin hankkeisiin edetään.
Taulukossa esitetyt hankkeiden kustannukset ovat arvioituja keskimääräisiä
kustannuksia.
Taulukossa on esitetty maanteiden osalta Tarva-laskelmassa käytetty toimenpide ja sillä saadut heva-vähenemät. Tarva-laskelmassa ohjelma arvioi
toimenpiteen vaikutusta tiekohdan viime vuosien onnettomuuksien, tie- ja liikenneolosuhteiden sekä kullekin toimenpiteelle määritellyn keskimääräisen
vaikutuksen perusteella. Tuloksena saadaan laskennallinen henkilövahinkoonnettomuuksien vuosittainen vähenemä.
20 000
20 000
100 000
kevyen liikenteen väylä
kevyen liikenteen väylä
kevyen liikenteen
yhteyden parantaminen
Kevyen liikenteen väylä ja
hidasteita
Kevyen liikenteen väylä
Kevyen liikenteen yhteystarve
Kevyen liikenteen yhteystarve
Kevyen liikenteen yhteystarve
Kevyen liikenteen yhteystarve
Kevyen liikenteen yhteystarve
Tievalaistus
Tievalaistus
Tievalaistus
Tievalaistus
Tievalaistus
Tievalaistus
Tievalaistus
Liittymän parantaminen
suojatiesaareke
suojatiesaareke
suojatiesaareke
Suojatiesaareke
Suojatiesaareke
Suojatiesaareke
Suojatiesaareke
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
5000
30 000
60 000
30 000
30 000
135 000
60 000
70 000
50 000
30 000
115 000
kevyen liikenteen väylä
3
490 000
2
Toimenpide
kevyen liikenteen väylä
1
hankenro
3
3
2
2
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,8
1,5
1,0
1,0
4,4
1,5
1,0
1,3
1,8
1,1
0,5
1,1
0,3
0,5
1,0
0,1
0,2
0,8
3,3
määrä
kpl /
km
kustannus Totvaihe
Tot.taho
Tie
1
1
5
0
360
3000
1
1
5
200
1110
6250
huom
hetekyläntie (harjutie-Lava)
ouluntie (Toritie-harjutie)
ouluntie (kirkonkylä-Vesala)
Kunta
Tiehallinto
Tiehallinto
Tiehallinto /
Kunta
Tiehallinto /
Kunta
Tiehallinto /
Kunta
Tiehallinto
Tiehallinto
Tiehallinto
Tiehallinto
Tiehallinto
Tiehallinto
Tiehallinto
Tiehallinto
Tiehallinto
Tiehallinto
Tiehallinto
Tiehallinto
Tiehallinto
Tiehallinto
Tiehallinto
Tiehallinto
281
290
290
290
281
281
281
287
361
361
361
361
361
361
361
101
101
0,007
0,001
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,001
0,000
0,001
0,001
0,001
0,004
0,002
0,004
0,000
0,001
836
833
833
833
18722
18723
18735
8361
8361
18720
8341
834
8361
8361
834
834
836
8341
833
1
5
5
5
1
1
1
4
3
1
2
5
1
1
5
5
2
1
4
1100
1060
1250
780
0
4600
447
1230
3346
0
8800
5820
2000
200
6920
6920
0
370
4380
1
5
5
5
1
1
1
4
3
1
3
5
1
1
5
5
2
1
4
1100
1060
1250
780
0
5400
1987
2260
4311
4380
1400
6820
3320
2000
5817
6420
1100
700
5420
Murtotie (liittyy uuteen väylään)
Ouluntien ja Puolangantien liittymä (liittyy
uuteen väylään)
Mustikkatie (liittyy nyk. väylään)
Teollisuustie (liittyy nyk. väylään)
ouluntien ja aumaharjuntien liittymä
ouluntien ja aumalantien liittymä
ouluntien ja aumarannantien liittymä
Alavuotontie (Ala-Vuotto)
harjutien ja ouluntien liittymä. 1. vaiheen
pienet toimenpiteet
Kortesuontie (Timola)
Hetekyläntie (Nuoritta)
Hetekyläntie (Perttula)
Juopulintie (Juopuli)
Joloksentie (Joloskylä)
muhoksentie (murtotie-karahka)
Hetekyläntie (Vengasrannantie-Juopulintie)
Hetekyläntie (Lava-Vengasrannantie)
Muhoksentie (Leilimäentie-Karahka)
Muhoksentie (Murtotie-Leilimäentie)
Puolangantie (Ouluntie-Hiihtomaja)
Joloksentie (Harjutie-Liikasentie)
Murtotie. Väylä voidaan rakentaa kadun
perusparantamisen yhteydessä.
Hidasteiden paikat katsotaan
rakennussuunnittelun yhteydessä.
ouluntie, Rekikylä (Rokkarannantiehaapolankuja)
8361
836
833
Tiehallinto /
kunta /
yksityinen
0,000
0,001
0,006
hevaväh.
aLkuLoppueTÄi- Loppu- eTÄisYYs
osa
sYYs
ouluntie-Vesalan koulu
101
101
101
aLkuosa
kunta
Tiehallinto
Tiehallinto
Tiehallinto
Tarvanro
32
Ylikiimingin liikenneturvallisuussuunnitelma
TOIMENPIDE-ESITYKSET
400
Varoitusmerkit pyöräilijöistä
(merkki nro 153)
Varoitusmerkit pyöräilijöistä
(merkki nro 153)
Varoitusmerkit pyöräilijöistä
(merkki nro 153)
Varoitusmerkit pyöräilijöistä
(merkki nro 153)
36
37
38
39
60-tiemerkintä
60-tiemerkintä
60-tiemerkintä
60-tiemerkintä
50
51
52
53
60-tiemerkintä
60-tiemerkintä
48
49
60-tiemerkintä
60-tiemerkintä
46
47
60-tiemerkintä
60-tiemerkintä
44
45
40 -tiemerkintä
40 -tiemerkintä
42
43
40 -tiemerkintä
400
Varoitusmerkki pyöräilijöistä
(merkki nro 153)
35
40 -tiemerkintä
400
Lapsia-varoitusmerkit
34
40
400
Liittymän katkaisu
33
41
400
Väistötila
sTop-viivan siirtäminen
31
32
50 000
30
400
Yhteensä
800
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1000
1000
2
2
1
2
50 000
50 000
Väistötila ja liittymän katkaisu
Väistötila
29
300 000
Kevyen liikenteen alikulku
Toimenpide
28
hankenro
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
määrä
kpl /
km
kustannus Totvaihe
Tiehallinto
Tiehallinto
Tiehallinto
Tiehallinto
Tiehallinto
Tiehallinto
Tiehallinto
Tiehallinto
Tiehallinto
Tiehallinto
Tiehallinto
Tiehallinto
Tiehallinto
Tiehallinto
Tiehallinto
Tiehallinto
Tiehallinto
Tiehallinto
Tiehallinto
Tiehallinto
kunta
Tiehallinto /
kunta
Tiehallinto
Tiehallinto
Tiehallinto
Tiehallinto
Tot.taho
657
657
657
657
657
657
657
657
657
657
657
657
657
657
657
657
657
657
657
657
223
289
289
131
289 /
223
Tarvanro
0,001
0,001
0,005
0,005
0,001
0,004
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,000
0,001
0,002
0,007
0,008
0,002
0,003 /
0,002
hevaväh.
834
836
833
833
8361
836
836
833
833
833
18722
18722
18722
18722
836
834
833
833
8341
836
833
20
20
833
833
Tie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
5
5
1
0
4
10
9
4
5
aLkuosa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
6680
2710
470
590
0
4990
0
20
1270
3000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
5
5
1
0
4
20
9
4
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
415
7080
3160
780
590
0
4990
0
20
1270
3000
aLkuLoppueTÄi- Loppu- eTÄisYYs
osa
sYYs
muhoksentie
ouluntie (kirkonkylä)
ouluntie (kirkonkylä)
ouluntie (kirkonkylä)
hetekyläntie
ouluntie (kirkonkylä)
ouluntie (kirkonkylä)
ouluntie (Vesala)
ouluntie (Vesala)
ouluntie (Vesala)
harjutie
harjutie
harjutie
harjutie
ouluntie Toritien liittymän läh.
molempiin suuntiin)
muhoksentie (murtotien liittymän läh.
molempiin suuntiin)
ouluntie (mäkelänkujan liittymän läh.
molempiin suuntiin)
ouluntie (aumarannantien liittymän läh.
molempiin suuntiin)
joloksentie (harjutien liittymän
pohjoispuolella)
mammuttihirren teollisuusalue
ouluntie (kirkonkylän koulun molemmille
puolin)
Toritien ja ouluntien liittymässä
Kuusamontien ja Somerovaarantien liittymä
Kuusamontien ja Joloksentien liittymä
ahmasjärventie ja tonttiliittymä
Ouluntien ja Koulutien liittymä
huom
Ylikiimingin liikenneturvallisuussuunnitelma
TOIMENPIDE-ESITYKSET
33
Ylikiimingin liikenneturvallisuussuunnitelma
TOIMENPIDE-ESITYKSET
34
Kuva 17
Kuva 16
Kuva 15. Haja-alueen toimenpide-esitykset.
Ylikiimingin liikenneturvallisuussuunnitelma
TOIMENPIDE-ESITYKSET
Kuva 16. Kirkonkylän toimenpide-esitykset.
35
36
Kuva 17. Vesalan toimenpide-esitykset.
Ylikiimingin liikenneturvallisuussuunnitelma
TOIMENPIDE-ESITYKSET
Ylikiimingin liikenneturvallisuussuunnitelma
VAIKUTUKSET
5
37
Vaikutukset
Esitetyillä toimenpiteillä vähennetään onnettomuusriskiä ja pienennetään
mahdollisten onnettomuuksien seuraamuksia. Liikenneturvallisuuden parantaminen pienin kunnossapitotoimenpitein vaatii pitkäjänteisyyttä ja johdonmukaisuutta. Yksittäisistä liikennemerkeistä ja tiemerkintöjen näkyvyydestä
huolehtiminen, talvikunnossapidon oikea-aikaisuus, reunametsiköiden harventaminen, sivuojaluiskien niittäminen sekä liittymien näkemäalueiden vaaliminen eivät merkittävästi vähennä (laskennallisesti) henkilövahinko-onnettomuuksien määrää vuositasolla, mutta vaikuttavat tielläliikkujan yleiseen viihtyvyyteen, turvallisuuden tunteeseen, asenteisiin ja käyttäytymiseen. Selkeä ja
johdonmukainen liikenneympäristö kielii vastuuntunnosta, joka ”tarttuu” tielläliikkujaan. Toimiva liikenneympäristö lisää asumisviihtyvyyttä ja myös alueen
imagoa, jolloin liiketoimintaedellytykset paranevat.
Suuremmat hankkeet vaativat toimenpidesuunnittelun lisäksi rahoituksen järjestämistä. Isojen hankkeiden toteutuminen onkin kiinni päättäjien mahdollisuuksista myötää rahoitusta.
Keskustan ja Vesalan alueille esitetyillä toimenpiteillä pyritään ensisijaisesti
parantamaan jalankulun ja pyöräilyn turvallisuutta. Tämä korostuu erityisesti
koulukeskusten läheisyydessä ja koulumatkoilla. Uusilla kevyen liikenteen
väylillä, keskisaarekkeilla ja alikululla voidaan myös ohjata kuntalaisia käyttämään autoilun sijasta yhä enemmän kevyttä liikennettä. Turvallisuuden parantamista keskustassa vahvistaa lisäksi nopeusrajoituksia tukevien rakenteiden
toteuttaminen. Valtatiellä kohtaamisonnettomuuksien riskiä on jo pienennetty
mm. jyrsimällä keskiviivoille tärinäraidoituksia. Lisäksi eläinonnettomuuksia
voidaan ehkäistä raivaamalla näkemiä teiden suoja-alueilla sekä valtatiellä
että alemmalla tieverkolla.
Tärkeä osa liikenneympäristön parantamista on toimenpiteistä tiedottaminen
ja niiden perusteleminen. Suurin osa Ylikiimingissä päivittäin liikkuvista on
joko paikallisia tai lähikunnista tulevia, joten paikallinen ja seudullinen toistuva
tiedottaminen tavoittaa parhaiten. Liikennekasvatuksen rooli on merkittävä
ja edullinen toimintamahdollisuus fyysisen liikenneympäristön parantamisen
rinnalla.
Ylikiimingissä liikenneympäristön tilanne on jo tällä hetkellä varsin hyvä erityisesti Harjutiellä ja Kirkkotiellä toteutetun mittavan liikenneympäristön saneeraamisen vuoksi verrattuna moneen muuhun saman kokoluokan kuntaan.
Laajentuva asutus erityisesti Vesalassa Ouluntien varteen aiheuttaa kuitenkin
uusia haasteita liikenneturvallisuudelle, sillä lapset joutuvat usein ylittämään
vilkkaan tien koulumatkallaan. Maankäytöllisillä ratkaisuilla tulisikin pyrkiä
tulevaisuudessa ohjaamaan asutusta niin, ettei tienylitysten määrä merkittävästi tulevaisuudessa lisäänny ja turvaamaan nykyisestä asutuksesta johtuvat
ylitykset esim. keskisaarekkein.
Toimenpiteiden vaikutuksia voidaan maanteiden osalta arvioida laskennallisesti Tiehallinnon käyttämällä Tarva-ohjelmalla. Maantieverkolle Ylikiimingin
kunnan alueella kohdistuvien kaikkien toimenpiteiden vaikutus on noin 0,09
henkilövahinko-onnettomuutta vähemmän vuosittain. Vähenemät on esitetty
toimenpiteittäin toimenpidetaulukossa.
38
Ylikiimingin liikenneturvallisuussuunnitelma
JATKOTOIMENPITEET
6Jatkotoimenpiteet
Oulun tiepiiri ja Ylikiimingin kunta hyväksyvät suunnitelman ohjeelliseksi jatkosuunnittelun pohjaksi. Suunnitelma annetaan tiedoksi kunnan lautakunnille
ja muille tarpeelliseksi nähtäville tahoille. Toteuttamistahtoa vahvistetaan ja
toimenpiteiden rakentamismahdollisuuksista keskustellaan kunnan (vuoden
2009 alusta Oulun kaupungin) ja tiepiirin johdon välillä käytävissä kuntaneuvotteluissa.
Edullisimmat toimenpiteet, kuten liikennemerkkien asettaminen ja tiemerkinnät, voidaan toteuttaa nopeallakin aikataululla suunnitelman hyväksymisen
jälkeen. Osa toimenpiteistä voidaan sisällyttää laajempien urakoiden yhteyteen tai silta-, päällyste- tai kunnossapitourakoihin. Suuremmat toimenpiteet
vaativat tarkempien lain edellyttämien suunnitelmien laatimisen ja rahoituksen
varmistamisen. Kiireellisempien hankkeiden toteuttamissuunnittelu käynnistetään mahdollisimman pian.
Liikenneturvallisuustyötä on ohjannut ja seurannut perinteisesti liikenneturvallisuusryhmä. Oman haasteensa, mutta myös mahdollisuuden kunnan liikenneturvallisuustyölle tuo kuntaliitos Oulun kaupungin kanssa vuoden 2009
alusta. Ylikiimingin itsenäinen liikenneturvallisuustyöryhmä lakkaa kuntaliitoksen myötä. Liikenneturvallisuustyön näkökulmasta olisi kuitenkin ensiarvoisen
tärkeää, että Ylikiiminki saisi oman edustajansa Oulun kaupungin liikenneturvallisuustyöryhmään kuntaliitosta seuraavan muutaman vuoden aikana.
Nykyisessä Ylikiimingin kunnassa työskentelevillä on paras paikallistuntemus
laajan asiantuntemuksen lisäksi, jonka kautta parannetaan liikenneturvallisuusasioiden huomioon ottamista ja toteuttamista myös Ylikiimingin alueella.
Lisäksi Oulun kaupungin liikenneinsinöörejä ”ajetaan sisään” aktiivisesti Ylikiimingin liikenneasioihin mm. liikenneturvallisuusryhmän ja liikennehankkeiden
valmistelun kautta.
Oulun liikenneturvallisuusryhmään esitetään Ylikiimingin kunnasta Perttu Hämäläinen (koulumatkojen turvallisuus ja toimivuus sekä liikenneympäristö).
Seurannalla varmistetaan suunnitelman toteutuminen ja suunnitelman päivittäminen tarvittaessa. Seurannan avulla arvioidaan liikenneturvallisuustilannetta, vahvistetaan liikenneturvallisuustyön asemaa kunnassa ja sitoutetaan
eri tahoja liikenneturvallisuustyöhön.
Ylikiimingin liikenneturvallisuussuunnitelma
LIITTEET
Liitteet
1
2
3
4
Asutuksen sijoittuminen
Liikenneonnettomuuskartat
Sidosryhmäkyselyn tulokset
Koululaisten vaaranpakkka-kartoituksen tulokset
39
Ylikiimingin liikenneturvallisuussuunnitelma
Ylikiimingin asutuksen sijoittuminen
Liite 1 ( 1 / 1)
Liite 2 ( 1 / 3)
Ylikiimingin liikenneturvallisuussuunnitelma
Ylikiimingin liikenneonnettomuudet 2003 - 2007
Haja-alue
H
H
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
F
F
C
C
C
C
C
C
C
C
F
F
F
F
C
C
B
B
C
C
C C
F
FC
C
E
E I
I
C C
H
H
C
C
C
E
C
C
E
C
C
C
C
C
C
C
C E
K
F C
EC
K
C
C F
C
C
C
C
C
C
C
F
F
I
I
I I
C
C
C
C F
F E
E F
F
F C
C
CF
E
E C
B
B
C
C
F
C C
C F
FC
F
F
FF
C
C
CF
B
BC
I
I
C
I
C
I
I C
CC
C
CCI
CC
CC
C
CH
C
C C
H
C
C C
C
C
C
C F
FC
C
I
I
F
F
I
I
B
B
H
H
C
C
H
L
L H
C
C N
N
C
C
E
I
E
I
I
I
E
E
C
C I
I
I
I
C
F
F C
F
F
I
C
C
D
DI
F
F
F
F
G
G
E
E
F
F
E
E
I
I
H
H
F
F
C
C
I
I
B
B
N
N
Vesala
Kirkonkylä
F
FF
I
I
H
H
E
EF
F
FI
I
H
HI
F
I
I
I
E
E
C
I
C
H
E
II
H C
E
C
I
C
C
F
C
FG
I
C
I
E
E
F
F
H
H
GF
I
I
F
E
E
F
I
F
I
F
F
F
FC
C
F
E
E
F
M
M
H
H
F
FF
F
F
F
I
F
FI
I
I
O
H
H
J
J O
C
C
N
F F
I
IF
F
H
H N
H
H
C
C
C
C
C
C
F
F
E
E
I
I
I
I
I
I
I
I
C
C
E
EH
H
C
C
H
H C
C
H
H
C
C
I
I
C
C
I
H
H I
B
B
I
I
C
C
F
F
C
C
H
H
0
eläin
m. ajon yksitt. pp jk
A D G J M
B E H K N
C F I L O
kuolemaan johtanut onnettomuus
loukkaantumiseen johtanut onnettomuus
omaisuusvahinkoon johtanut onnettomuus
5
kilometriä
10
m. ajon yksitt. pp jk
C
C
C
C
A D G J M
B E H K N
C F I L O
eläin
O
O
I
I
E
E
omaisuusvahinkoon johtanut onnettomuus
loukkaantumiseen johtanut onnettomuus
kuolemaan johtanut onnettomuus
E
E
E
E
F
F
I
I
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
E
E
N
N
E
E
F
F
0
F
F
M
M
I
I
E
E
250
metriä
H
H
F
F
500
D
D
E
E
F
F
F
F
F
F
H
H
F
F I
I
HARJUtieN
ONNettOMUUS
(tarkka sijainti ei tiedossa)
F
F
I
I
I
I
H
H
Liite 2 (2 / 3)
Ylikiimingin liikenneturvallisuussuunnitelma
Ylikiimingin liikenneonnettomuudet 2003 - 2007
Kirkonkylä
C
C
I
I
m. ajon yksitt. pp jk
F
F
A D G J M
B E H K N
C F I L O
eläin
F
F
omaisuusvahinkoon johtanut onnettomuus
loukkaantumiseen johtanut onnettomuus
kuolemaan johtanut onnettomuus
G
G
F
F
C
C
I
I
I
I
E
E
F
F
I
I
H
H
I
I
I
I
H
H
0
250
metriä
500
I
I
I
I
I
I
G
G
H
H
H
H
C
C
H
H
Ylikiimingin liikenneturvallisuussuunnitelma
Liite 2 ( 3 / 3)
Ylikiimingin liikenneonnettomuudet 2003 - 2007
Vesala
mt 833, Vesala-Ylikiimingin kk
Ouluntie/Kotikummuntie
Pekka Vesaisentie / Ouluntie /
Aumaharjuntie
Ouluntie/Mäkelänkuja
Koulukuja
Mäkelänkuja
Ouluntie
Ouluntie (Rekikylä)
mt 834 (Muhoksentie)
Ouluntie/Oskarintie
Ouluntie/Metsätähdentie
Ouluntie/Alamäentie
mt 8361(Hetekyläntie), kirkonkyläHiltukylä/Juopulintie
11
1
4
5
1
1
2
3
1
1
1
1
6
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Mainintoja
Ongelmapaikka
1
mt 833 Vesalan kohdalla
2
Järj.
nro
1
1
6
1
1
1
2
1
1
1
5
4
1
11
1
2
2
1
1
Vilkas liikenne vaikeuttaa tienylitystä
Kevyen liikenteen väylä puuttuu, vilkas liikenne, paljon
koululaisia pyöräile ko. tieosuudella
Vilkas liikenne vaikeuttaa tienylitystä
Vilkas liikenne vaikeuttaa tienylitystä
Kevyen liikenteen väylä surkeassa kunnossa, tiessä
pahoaja saumoja ja patteja. Pyörä jysähtää ajaessa
koko matkan. Pinnat rikkoontuvat.
1
6
1
1
1
1
Alikulku tai keskisaareke
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen
Hiltukylään/Juopulintien liittymään asti
Alikulku tai keskisaareke
Alikulku tai keskisaareke
Uusi pinnoite heti tiehen, koululaiset ja muut
tielläliikkujat esim. pyöräilijät ajavat ajotiellä.
Tien eteläpuolella pienehkö maansiirto
1
Hiekkamontun päässä näköalaeste
Murske pinta kevyen liikenteen väylälle
1
Rokkarannantien ja Haapolantien välillä lasten
koulutien turvallisuus
Kevyen liikenteen väylä Rokkarannantien ja
Haapolantien välillä puutteellinen (hiekkapohjainen) ĺ
pyörälläajo ja lastenvaunujen työntäminen
mahdotonta)
Kevyen liikenteen väylä
Kevyen liikenteen väylä kirkolta Rekikylään
asti
Nopeusrajoitus 60 km/h
1
Kapea ja mutkainen tie
Alikulku Vesaisentien kohdalle
Valvonta (mm. peltipoliisi, roimat sakot)
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Lisää valaistusta
Puiden raivaaminen (näkyvyyden lisääminen)
1
3
2
4
1
2
1
10
Mainintoja
1
Kevyen liikenteen väylä asuntoalueelta koulun
kohdalle
Alikulku koulun kohdalle
Alikulku tai keskisaareke
Raivaaminen
Alikulku
Erillinen kevyen liikenteen väylä
Alikulku koulun kohdalle
Kevyen liikenteen väylä
Alikulkuja
Parannusehdotus
Vaarallinen tie, pyörätie puuttuu, ylinopeudet riesana
1
Runsaasti liikennettä (työmatkaliikennettä, puutavaraja turverekkoja)
1
Ylinopeudet koko ajan riesana
Näkyvyys todella heikko molempiin suuntiin
2
1
1
3
3
1
1
Suuri määrä lapsia asuu ko. alueella ĺ tienylitys
koulumatkalla
Vilkas liikenne vaikeuttaa tienylitystä
Vaarallinen tienylitys
Kasvillisuus ja talvella lumivallit peittävät näkyvyyttä
Vaaralllinen ylitys
Tie on liian kapea ja talvella pimeä sekä kävelijöille,
pyöräilijöille että autoilijoille
11
Mainintoja
1
1
Oppilaat ylittävät tien koulumatkallaan
Kevyt liikenne joutuu kulkemaan maantiellä (mm.
raskaan liikenteen seassa)
Maininto- Mainintoja / kevyt ja / autoliikenne
liikenne
Ongelman syy
1
Ylinopeus
Puutteellinen turvallinen mahdollisuus tieylitykseen
Ylikiimingin liikenneturvallisuussuunnitelma
Liite 3 ( 1 / 7)
Kirkonkylän koulun ympäristö
Harjutie (mm. vanhan pappilan
kohdalla)
Ouluntie (Parolanmäki)
Ryhmäperhepäiväkoti Mesimarjan
parkkialue (Kirkkotie 14)
Ouluntie / Puolangantie / Harjutie /
Hetekyläntie
Puolangantie (hiihtomajan liittymä)
Linnan piha
Puolangantie
Vesaisentie
2
4
3
1
5
1
1
1
3
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Ongelmapaikka
Mainintoja
Järj.
nro
3
1
1
1
1
1
1
5
1
3
4
1
Maininto- Mainintoja / kevyt ja / autoliikenne
liikenne
2
Vanhan pappilan kohdalla tie on kapea, ihmeellinen
mutka katuosalla
1
Huonokuntoinen päällyste ja routavauriot
Kevyen liikenteen väylä puuttuu
Liian kapea
Ylinopeudet tiellä
P-paikkoja liian vähän
Epäselvä risteys
Kevyen liikenteen väylä puuttuu
3
1
1
1
1
1
1
1
o
Routaeristyksen korjaus, uusi pinta
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen
Nopeus 30 km/h
Rakennetaan suunnitelman mukaan
Harjutien kulman muuttaminen 90
Lapsia -varoitusmerkkien pystyttäminen
1
1
4
Harjutieltä tultaessa risteykseen, näkyvyys edelleen
huono varsinkin Ouluun päin
Asiaton läpikulkureittinä käyttäminen
Useita kuolonkolareita (Oulusta päin tulevilla liian kova
vauhti)
Kumpare ja ahdas liittymä
Risteyksen siirtäminen joko Hetekylään päin
tai mäen madaltaminen Ouluun päin/mutkan
suoristaminen
Nopeusrajoituksen lasku
1
Tien leventäminen
Liityntäkaistat
Tie madallettava
Autoille selkeät paikat
Lisää parkkipaikkoja (apteekin eteen)
Kylän läpi kulkeva pyörä/kävelytie siirretään
jokirantaan
Koroke pois parkkialueen ja tien välistä
(apteekin kohta)
Jalkakäytävien kaventaminen
Oma P-alue henkilöautoille vähän eri
paikkaan
Lapsia -varoitusmerkkien pystyttäminen
Parannusehdotus
Kyseiselle välille 60 km/h -nopeusrajoitus
Ahdas risteys ja huonot kallistukset
1
1
1
1
1
Todella kapea koko tie
Tie kapea
Tie on kuin "pottupelto"
Huono näkyvyys, vaarallista tulla tielle syrjäteiltä
Pieni ja epäkäytännöllinen
1
Parkkipaikkojen puute apteekin edessä
Jalkakäytäville pääsy vaivaisilla jaloilla tosi huono,
rollaattoria joutuu nostamaan. Keskustan alue ei ole
ollenkaan tarkoitettu liikuntavammaisille.
Apteekin kohdalla hankala päästä parkista tielle
1
Liian leveät jalkakäytävät
1
1
1
Keskuskoulun pihalla henkilöautot ajavat lapsien
seassa ja koulubussien välissä
Hidasteiden kohdalla liian kapea ajorata
1
Mainintoja
1
Lapsia -varoitusmerkit puuttuvat koulun ympäristön
teiltä
Ongelman syy
Nopeusrajoitus liian suuri (keskusta-Pajusalmentie
välillä)
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Mainintoja
1
Liite 3 ( 2 / 7)
Ylikiimingin liikenneturvallisuussuunnitelma
Puolangantie
Suosaarentie
Ouluntie/Ahmasjärventie
Ouluntie/Muhoksentie
Ouluntie
Juopulintie
Ouluntiellä (väli Puolangantie-Suotie)
Kirkkotie 11
Lasintie
Huttukyläntie
Ouluntien kevyen liikenteen väylä
Säävälänranta
Toimintakeskus Karpalon piha
Pikkuahontie
Alavuotontie (mt 18723)
Alavuotontie/mt 8361
Murtomaan ja Ukonkankaan aluetiet
Ukonkangas, Mustikkatie-Joulukkatie
rinki
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Mainintoja
Ongelmapaikka
1
Murtotie
5
Joloksentie
26
Järj.
nro
24
25
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
Lapsia paljon alueella, ei jalankulkuteitä (tiet kapeita
autoille, saatikka jalankulkijoille ja lapsille)
Aluetiet kapeita
Alavuotontieltä tultaessa huono näkyväisyys sekä
Tie ei ole henkilöautolla ajettavassa kunnossa kelirikon
aikaan
Sorapintainen
Tiellä liikkuu paljon lapsia, jotka joutuvat vaaraan
Autot pääsevät ajamaan liian lujaa, piha turvaton
Pyörätie todella surkeassa kunnossa
Tien huono kunto läpi vuoden
Puutteellinen valaistus ja kunnossapito
Talvella korkeat lumipenkat estää näkyvyyden pihasta
Kirkkotielle mentäessä
Kapea, mäkinen ja mutkainen tie
Kevyen liikenteen väylä puuttuu,
jalankulkijoita/pyöräilijöitä tiellä
Linja-autopysäkki vaarallisessa paikassa (liian lähellä
risteystä)
Vilkun käyttö
1
Liikenteen jakajien ja liikennemerkkien runsaus
(kuolleita pisteitä)
Harjulta päin tultaessa autot ei pääse väistämään
Tien kapeutuminen
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
Mainintoja
1
5
Liian monta jalankulku/pyörätien ylityskohtaa
Risteyksestä puuttuu väistötila (varsinkin talvella olisi
tarpeellinen)
Ei päällystettä
Turha 60 km/h -rajoitus (isot nopeuserot, koska rajoitus
ei noudateta; ei ole enää koulua)
Kapea, mäkinen ja mutkainen, routavaurioita
Maininto- Mainintoja / kevyt ja / autoliikenne
liikenne
Ongelman syy
1
Erittäin epätasainen ja huonokuntoinen
1
5
Paha routavaurio, mutkainen ja kapea
Ringin ympäriajon estäminen
Kevyen liikenteen väylien rakentaminen
30 km/h -nopeusrajoitus, pihakatu
Pihasuunnitelma
Riippusilta yhdistäisi Niemikylää
Tasoittaminen/asfaltin uusiminen
Tien parannus kaikilta osin
Valaistuksen lisääminen
Varsinkin talvikunnossapidon parantaminen
Penkkojen poisajo tai säännöllinen tasoitus
60 km/h -nopeusrajoitus
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen
Pysäkin siirto Ouluntielle Ouluun päin
Risteyssuunnittelu uusiksi
Poistetaan Muhoksentien ja Ouluntien
kirkonkylän puoleinen suojatie
Selkeyttä lisäisi liikennemerkkien asettelu,
linja-autopysäkki risteykseen
Päällyste
Tien korjaus
Tien levennys
Parannusehdotus
Tasoittaminen ja uusi asfaltti
Tien korjaus, "mutkat suoriksi"
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
Mainintoja
1
3
Ylikiimingin liikenneturvallisuussuunnitelma
Liite 3 ( 3 / 7)
Murtomaan risteys - Marttilansuon
risteys
Ouluntie/Etelärinteentie
Puolangantie (Ylivuoton kylä)
Vähävuotontie
Ouluntie/Suotie
Murtotie/Muhoksentie
Rinnetie
Ouluntie (Ukkolanmäen alakaarre)
Ouluntie / Mammuttihirren liittymä
Suotie
Kivijärventie
Lepolantie/Hetekyläntie
Hetekyläntie (Jokikokko - Pudasjärvi
raja
Hetekyläntie (Perttula)
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Mainintoja
Ongelmapaikka
1
Murtomaan alueen perällä kevyen
liikenteen väylä
45
Järj.
nro
44
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Lapsia tiellä, vaarallinen tie, talvella urainen, mäki
estää näkyvyyden
Risteys kapea
Tie oikaisematta, huono kunto
Liian vähän kallistumaa, vaarallinen Ouluun päin
mennessä
Vaarallinen tulla ja lähteä päätielle
Jyrkkä mäki, liukas talvella
Sanginjoen ylittävälle sillalle ei mhdu turvetraktorit
Pudasjärvi -kyltti estää näkyvyyden oikealle tultaessa
Lepolantieltä Hetekyläntielle
Linja-auton päätepiste -> linja-auto estää Lepolantien
liikenteen
Talvisin kunnossapito olematonta
Talvella kun tulee Oulusta päin ja ajaa Suotietä
ylöspäin
1
Aurauskalusto ajoissa ja useammin
liikenteeseen
Mäen leikkaus
Bussipysäkki tai levitys Hetekyläntielle
1
1
Liityntäkaistat ja pieni oikaisu
Parempi tien hoito
Sillan levennys
Kyltin siirtäminen
Risteyksen leventäminen
Kokonaan korjattava
Korjaus ja mahdollinen oikaisu
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Asfaltointi koko tielle
Risteyksen leventäminen
1
1
Peruskunnostus ainakin savipaikkojen osalta
(tiheämpää höyläystä ja mursketta
kesäaikaan)
Tievalaistuksen rakentaminen kylälle 60 km/h nopeusrajoitusalueen kohdalle
1
1
Pyörätien rakentaminen myös toiselle puolelle
Ouluntien varteen Vesalassa
Nopeusrajoitusalueen jatkaminen, alku ennen
Ahti Inkalan taloa jatkuen Holapantien
risteykseen saakka
1
2
Mainintoja
1
Alikulku
Kevyen liikenteen väylien rakentaminen
Parannusehdotus
Kevyen liikenteen väylä jatkaminen
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Huono näkyvyys pimeänä aikana, koska tievalaistus
puuttuu kylän kohdalta
Tien kunto huono, varsinkin kelirikkoaikaan (auto
saattaa juuttua kiinni, vaara etteivät hälytysajoneuvot
pääse paikalle
1
1
2
Mainintoja
1
Kylän kohdalla oleva 60 km/h -nopeusrajoitusalue liian
lyhyt (mm. useiden sivuteiden risteyksien,
maamiesseurantalolle menevän liikenteen ja
myymäläauton pysäkkipaikan vuoksi)
Ouluntien ylitys pyörätielle pääsemiseksi vaarallinen
mm. vilkkaan ja raskaan liikenteen vuoksi
Ei pyörätietä. Rekkahalli ja linja-autovarikko
Leilinmäentiellä. Paljon raskasta liikennettä.
Maininto- Mainintoja / kevyt ja / autoliikenne
liikenne
Ongelman syy
1
Kevyen liikenteen väylältä ei yhteyttä kirkonkylälle
menevään väylää
Liite 3 ( 4 / 7)
Ylikiimingin liikenneturvallisuussuunnitelma
Ylikiimingin liikenneturvallisuussuunnitelma
Vesala
Kirkonkylä
Liite 3 ( 5 / 7)
Liite 3 ( 6 / 7)
Ylikiimingin liikenneturvallisuussuunnitelma
Ylikiimingin liikenneturvallisuussuunnitelma
Liite 3 ( 7 7/ 7)
1
2
Koulukuja
Aittokoskensilta
(Huttukyläntiellä)
2
4
2
1
1
1
1
1
1
1
5
2
2
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Rinnekuja/Ouluntie
Ouluntie/Suosaarentie
Ouluntie/Puolangantie
Joloksentie/Harjutie
Ouluntie/Kirkkotie
Huttukyläntie
Huttukyläntie/Aittokoskentie
Koulukuja/pyörätie
Ouluntie/Metsätähdentie
Huttukyläntie/Lasintie
Ouluntie/Koriahontie
Koulutie/Keijoahontie
Ouluntie/Kotikummuntie
Ouluntie/Holmintie
1
2
4
2
2
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
3
Pyörä /
Mopo
2
1
1
1
1
1
3
7
Jalan
1
Ongelmapaikka
Ouluntie/Huttukyläntie
Mainintoja
Järj.
nro
1
1
1
3
1
2
Muu
Ouluntien vilkas liikenne, paljon rekkoja
Risteyksen ylittäminen
Puut haittaa näkyvyyttä,ei näe mäeltä
tulevaa liikennettä
Risteys laaja, liikennettä monesta
suunnasta
Kaikki eivät osaa kulkea risteyksissä
Huono näkyvyys autotielle, risuja edessä
Hankala ylittää, autoja tulee useasta
suunnasta
Rekka-autojen kova vauhti
Usean tien ylitys, autoja menee moneen
suuntaan
Vilkas liikenne
Ko. paikkaan loppuu pyörätie
Huono näkyvyys (ei näe autojen tuloa)
Tienylitys (autojen kova vauhti)
Monia paikkoja ja risteyksiä,joissa ei aina
huomaa autoa
Liian kapea
Voi kaatuessa lyödä pään kaiteeseen
Jos Ouluntiellä liukastuu talvella,auto voi ajaa
päälle
Ouluntiellä paljon raskasta liikennettä
Paljon liikennettä
Koulumatkan vilkkaimmin liikennöity kohta
Vilkas liikenne, ei suojatietä
Voi tippua
Jos silta rösähtää
Jos siinä ajetaan kolari/auto voi ajaa päälle
Ongelma
Kahden ison tienylitys, Ouluntiellä ei suojatietä
(voi jäädä auton alle)
Helppo mahdollisuus kolariin
Siinä ajetaan risteykseen
Risteys mäen päällä, ei näe aina mäen alta
tulevia autoja
Näkyvyys huono (autot ei aina näy)
Opettajat ajaa päälle
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
1
1
1
2
1
4
Mainintoja
Suojatie, puiden kaataminen
Katsoa itse paremmin liikennettä
Puskien raivaaminen pois
Vilkkuva varoitusvalo koulujen
alkamis- ja loppumisaikoina
j
j
nopeusvalvontaa
Kevyen liikenteen väylä, selkeät
suojatiet, alempi nopeusrajoitus
Liikennevalot tai pyörätie
Kunnon hidasteet
Autoilijoilla hidas vauhti
Liikenneympyrä
Metsän raivaaminen
Suojatie ja liikennevalot
Suojatie risteykseen
Liikennevalot
Suojatie
Suojatie
Liikennemerkki,esim.varokaa
pyöröilijöitä / kävelijöitä
Liikennevalot
Oma väylä kävelijöille / pyöräilijöille
Rakentaa silta turvallisemmaksi (esim.
korkeammat kaiteet)
Varovaisuus
Ouluntien yli suojatie
Huolellisuus
Liikennevalot
Talvella lumikinoksien auraaminen tien
varresta
Pyörätie Koulukujalle
Parannusehdotus
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
2
2
Mainintoja
Harjurinne
Harjurinne
Harjurinne
Kirkonkylä
Kirkonkylä
Kirkonkylä
Vesala
Kirkonkylä
Harjurinne
Vesala
Vesala
Vesala
Vesala
Vesala
Vesala
Vesala
Vesala
Harjurinne
Vesala
Harjurinne
Vesala
Koulu
1
1
1
1
1
2
1
4
1
1
1
1
1
1
1
2
4
2
1
6
1
Kpl
Ylikiimingin liikenneturvallisuussuunnitelma
Liite 4 ( 1 / 5)
1
1
1
19
20
21
22
2
1
1
1
1
1
1
1
1
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
1
1
1
18
Hetekyläntie/Kauppilantie
Muhoksentie /
Seluskanjärventie
Huttukyläntie/Vilppolantie
Vähävuotontie
Joloksentie/Kestintie
Juopulintie/Matoharjuntie
Juopulintie/Vimparintie
Puolangantie/Kivijärventie
Ukkolanmäki-Kirkkotie
Hetekyläntie
Puolangantie/Alavuotontie
Hetekyläntie /
Vengasrannantie
Nokelantie/Viitalantie
Joloksentie
Vesaisentie
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Tienylitys (näkyvyys huono)
Katuvalot puuttuvat (kolari ja hirvivaara
suuri)
Tienylitys (auto voi ajaa päälle)
Tie monttuinen ja huonossa kunnossa
Tienylitys (nop.raj 80km/h)
Kulkee isoja turve/sora-autoja,näkyvyys
huono
Kulkee paljon autoja bussia odottaessa
Autoja ei välttämättä huomaa
Huono näkyvyys
Oikealta tulevat ajavat eteen vaikka heillä
on kolmio
Turveautot ajavat siitä paljon
Autoja tulee useasta suunnasta
Ei pyörätietä
Vilkas liikenne, tie on kapea, raskasta
liikennettä, lumi ja liukkaus talvella
Tiellä kulkee autoja
Autot tulevat mutkan takaa mäestä
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Tien korjaus
Tienvalaistus, pimeänajon opetus
autoilijoille
Liikennevalot
Tien kunnostus, lisätä soraa
Alentaa nop.raj. 60 km/h
Pyörätie tai suojatie
Kaataa puita, asfaltti, katuvalot
Puiden kaataminen (näkisi tulevat
autot)
Selventää näkyvyyttä
Tien reunassa bussipysäkki olisi
hyvä olla
Lapsia -liikennemerkki ja nop..raj.
alentaminen
Pyörätie
Pyörätie
40 km/h -rajoitus ja
nopeusvalvontaa
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Harjurinne
Harjurinne
Vesala
Kirkonkylä
Kirkonkylä
Kirkonkylä
Kirkonkylä
Harjurinne
Harjurinne
Harjurinne
Harjurinne
Harjurinne
Kirkonkylä
Kirkonkylä
Kirkonkylä
Kirkonkylä
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Liite 4 ( 2 / 5)
Ylikiimingin liikenneturvallisuussuunnitelma
Ylikiimingin liikenneturvallisuussuunnitelma
Vesala
Kirkonkylä
Liite 4 ( 3 / 5)
Liite 4 ( 4 / 5)
Ylikiimingin liikenneturvallisuussuunnitelma
Ylikiimingin liikenneturvallisuussuunnitelma
Liite 4 ( 5 / 5)

Similar documents