Avaa liite

Comments

Transcription

Avaa liite
K e s k i - P o h j a n m a a n k i r j a pa i n o oy j : n
OSA V U OSI K AT SA U S
1.1.–30.4.2014
KESKI-POHJANMAAN KIRJAPAINO OYJ
OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.4.2014
Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj -konserniin kuuluvat seuraavat
yhtiöt: Emoyhtiö Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj, Botnia Print
Oy Ab, Kokkolan Jakelu Oy, Kiinteistö Oy Ylivieskan Uusitori, Kiinteistö Oy Mediakulma, Kiinteistö Oy Kokkola Väylä 4 ja Jopox Oy.
Konsernin osakkuusyhtiöitä ovat Lönnberg Painot Oy, Oy Creamedia Ab, Kiinteistö Oy Kokkola Isokatu 2, Kiinteistö Oy Vetelin
Liiketalo Oy ja Spektr Kustannus Oy.
Olennaiset tapahtumat
katsauskaudella ja sen jälkeen
kohtaan verrattuna. Ilmoitustuotot laskivat 7,3 % ja tilaustuotot
kasvoivat 1,2 %.
Painoliiketoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 4,6 % ja kannattavuus heikkeni hieman.
Ohjelmistoliiketoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi ja kannattavuus pysyi viime vuoden tasolla.
Muun toiminnan liikevaihto kasvoi 5,0 % ja hallinnon kulut laskivat
edelliseen vuoteen verrattuna.
Investoinnit
Journalistisen yhteistyön syventämiseksi Keski-Pohjanmaa Kirjapaino Oyj, I-Mediat Oy, Alma Media Kustannus Oy, Kaleva Oy, Turun
Sanomat Oy ja Hämeen Sanomat Oy suunnittelevat perustavansa vuoden 2014 aikana Lännen Media -nimisen toimituksellisen
yhtiön tuottamaan kaikille lehdille yhteistä sisältöä. Yhteistyö on
edennyt suunnitellusti.
Itellan irtisanottua jakelusopimuksen, Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj on ottanut haltuunsa lehtien varhaisjakelutoiminnan
1.6.2014 alkaen koko päälevikkialueellaan.
BIG24 Digiscreen saa uuden ulkomainontapaikan kesäkuussa
2014 Kalajoen Hiekkasärkille, ABC:n läheisyyteen. Ulkomainospaikkoja on siirron jälkeen Kokkolassa, Ylivieskassa, Iissä ja Kalajoella.
Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n lehtien yhteisen verkkopalvelun kehitystyö on käynnissä. Uusi palvelu tulee sisältämään paperilehtien sisällön lisäksi paljon muutakin digitaalista sisältöä ja sen
suunniteltu käyttöönotto on vuoden 2014 lopulla.
Botnia Print Oy Ab päätti vuoden 2014 alussa tehdä noin miljoonan euron arvoisen investoinnin leikkuriin ja uuteen taittolaitteistoon, joka mahdollistaa postitaitteen tekemisen leikatulle tuotteelle. Leikkurin ja taittolaitteiston toimittaa sveitsiläinen Ferag Ag.
Konsernin investoinnit katsauskaudella olivat 0,46 milj. e (2013/14 0,14 teur). Investoinnit koostuivat pääosin Botnia Printin postitusjärjestelmän leikkuri- ja taittolaitteistoinvestoinnin ennakkomaksusta.
Konsernin taloudellinen kehitys
Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat
johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua,
jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia. Luvut ovat tilintarkastamattomia.
Konsernin tammi-huhtikuun liikevaihto oli 8,6 milj. euroa. Liikevaihto laski 2,5 %.
Liiketoiminnan kulut olivat 8,3 milj. euroa (2013/1-4 8,5 milj. euroa). Konsernin liikevoitto oli 0,46 milj. euroa (2013/1-4 0,5 milj.
euroa). Katsauskauden voitto oli 310 teur. Konsernin taseen loppusumma oli 42,4 milj. euroa (2013/4 44,5 milj. euroa).
Julkaisuliiketoiminnan liikevaihto oli 6,0 milj. euroa, jossa oli laskua
3,9 %. Kannattavuus heikkeni edellisen vuoden vastaavaan ajan-
Oma jakelu: Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj aloitti oman jakelutoiminnan
1.6.2014. Kuvassa jakajia aloituskokouksessa.
Kuva KP/Jukka Heimovirta
Rahoitus
Konsernin nettorahoituskulut katsauskaudella olivat 40 teur. Konsernin omavaraisuusaste oli 48,8 %.
Odotukset loppuvuodelle
Konsernin eri liiketoiminta-alueiden myynnin odotetaan kehittyvän alkuvuoden mukaisesti. Konsernin kannattavuuden odotetaan
heikkenevän edellisen vuoden tasosta.
Suhdannetilannetta on edelleen vaikea ennakoida. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa liikevaihdon ja kannattavuuden ennustamiseen liittyy suuria epävarmuustekijöitä.
Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj
Hallitus
Vesa Pihlajamaa, toimitusjohtaja
Yleislausunto
Konsernitilinpäätöksen laskennallisena verovelkana on huomioitu kertyneen poistoeron
laskennallinen verovelka ja laskennallisena verosaamisena verotuksessa tekemättömien
poistojen sekä emoyhtiön vuoden 2010 tappiosta laskennallinen verosaaminen. Laskennassa on käytetty voimassa olevaa 20 %:n verokantaa.
Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj järjesti lukijamatkan
Tankariin 8.6. Kuva KP/Tapani Mustonen
Julkaisuliiketoiminta
Painopalvelut
Ohjelmistoliiketoiminta
Muu toiminta
1.1-30.4.2014
1000 euroa
6 034
2 051
289
211
1.1-30.4.2013
1000 euroa
6 280
2 150
175
201
Muutos
%
-3,9
-4,6
65,1
5,0
1.1-31.12.2013
1000 euroa
19 466
6 062
598
584
Yhteensä
8 585
8 806
-2,5
26 710
1.1-31.4.2013
1000 euroa
8807
110
% liikevaihdosta
1.1-31.12.2013
1000 euroa
26710
-6
KONSERNIN LIIKEVAIHDON JAKAUMA
KONSERNITULOSLASKELMA
1.1-30.4.2014
1000 euroa
8585
50
% liikevaihdosta
LIIKEVAIHTO
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
varastojen muutos
Liiketoiminnan muut tuotot
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta
Liiketoiminnan kulut
LIIKEVOITTO
Rahoitustuotot ja -kulut
VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ
Satunnaiset erät
VOITTO ENNEN VEROJA
Varausten muutos
Verot
Vähemmistöosuus
32
112
-8324
455
-40
415
-6
409
0
-1
-98
KATSAUSKAUDEN VOITTO
310
KONSERNITASE
30.4.2014
1000 euroa
30.4.2013
1000 euroa
31.12.2013
1000 euroa
1818
25158
8541
0
324
126
2690
3792
1921
26446
8071
1832
25406
8403
367
193
2532
4931
313
64
2483
2797
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus
Pitkäaikaiset saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Rahat ja pankkisaamiset
5,3
4,8
4,8
3,6
10
60
-8484
503
-16
487
-134
353
0
7
-130
230
5,7
5,5
4,0
2,6
72
10
-24509
2277
-201
2076
-297
1779
0
268
-391
1656
42449
44461
41298
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Konsernireservi
Vähemmistöosuus
18260
555
2456
17203
652
2096
18631
588
2357
Vieras pääoma
Laskennallinen verovelka
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma
3048
10351
7779
3433
12373
8704
3048
10351
6323
42449
44461
41298
KONSERNIN TUNNUSLUVUT
30.4.2014
30.4.2013
31.12.2013
Henkilöstö keskimäärin
Investoinnit 1000 euroa
Omavaraisuusaste %
Tulos/osake euroa
Oma pääoma/osake euroa
182
464
48,8
0,73
42,23
192
144
43,4
0,76
39,79
180
460
50,8
4,38
43,09
KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET
30.4.2014
1000 euroa
30.4.2013
1000 euroa
31.12.2013
1000 euroa
9486
2000
9486
2500
8586
2000
9627
10492
9912
Muut omat vastuut
Leasing-vastuut
1551
1220
1674
Takaisinostovastuut ja muut vastuut
1859
1779
1872
Omasta velasta
Pantatut osakkeet
Yrityskiinnitykset
Osamaksuluoton vakuutena olevien koneiden
kirjanpitoarvo
8,5
7,8
6,7
6,2
Mediakulma, Rantakatu 10, 67100 Kokkola
Puh. 020 750 4400

Similar documents