Stereo 8-kanalno prireditveno ozvočenje

Transcription

Stereo 8-kanalno prireditveno ozvočenje
GITACORD
STEREO OSEM KANALN0 PRIREDITVENO
OZVO^ENJE 2 x 150W RMS
Prireditveno ozvo~enje GITACORD je izdelek, ki je nastal kot rezultat tehni~nega znanja ter sodelovanja s glasbeniki po
Sloveniji. Zado{~a osnovnim zahtevam vsakega ansambla, prav tako se uporablja v gledali{~ih, {olah, prireditvenih in
konferen~nih dvoranah itd. Me{alna miza MS-2001 je sestavljena iz osmih enakih kanalov, od katerih ima vsak lo~eno
regulacijo barve tona, mo`nost izbire panorame (levi, desni ali mono kanal), me{anje efekta in jakost z drsnim regulatorjem.
V vsak kanal lahko vklopimo mikrofon ali instrument (linijski vhod), sedmi in osmi kanal sta serijsko prirejena za priklju~itev
kasetofona z mo`nostjo snemanja. Mo~ oja~evalca PA-300 je 2 x 150W RMS in zado{~a za prireditve v dvoranah in manj{e
zunanje prireditve. Oja~evalec je narejen s kvalitenimi mos-fet tranzistorji, ki omogo~ajo dolgo `ivljenjsko dobo z majhno
porabo energije in najmanj{imi popa~enji (kratkosti~na za{~ita, toplotna za{~ita). Zvo~niki LS-150 so dvosistemski, bass
300mm, dinami~na visokotonska troblja iz litega aluminija in BASS-REFLEX resonator. Na oja~evalec je mo`no priklju~iti
{tiri zvo~nike LS-150.
Kot vsi proizvodi GITACORD, ima tudi prireditveno ozvo~enje 12 mesecev garancije in zagotovljen servis tudi po preteku
garancije.
TEHNI^NI
PODATKI :
[TEVILO KANALOV:
REGULATORJI:
PRIKLJU^KI:
ZVO^NIK:
FREKVEN^NI OBSEG:
NAPAJANJE:
10kanalov (6 kanalov mono in 2 x line stereo)
jakost kanala 65mm
visoki +/- 15 dB
nizki +/- 15 dB
jakost efekta, panorama
skupna jakost 65mm levi in desni kanal
jakost monitorskega predoja~evalca
6 x mikrofon (kitara, sint, ...) vti~nica 6.3mm
1 x kasetofon DIN STEREO in CD gramofon CHINCH
2 x izhod vti~nica 6.3mm levi in desni kanal 150W/4ohm
1 x izhod za monitorski oja~evalec
150W RMS (200W max) 8 ohm, bas 300mm 150W, visoki 70W
30-25000Hz
220V +/-15%, poraba max. 400W
MS-2001 420x360x70mm, PA-300 420x132x320mm, LS-150 550x450x280mm

Similar documents