Marec 2015 - župnija Ljubljana Sv. Križ

Comments

Transcription

Marec 2015 - župnija Ljubljana Sv. Križ
1965
5
let
0
oznanila
oznanila
župnije
župnijeljubljana
ljubljana
sv.
sv.križ
križna
nažalah
žalah
2015
† †♣ ♣† †♣ ♣† †♣ ♣† †Avgust
Avgust
2008
2008 † †♣ ♣† †♣ ♣† †♣ ♣† †
marec 2015
TUKAJ
GOSPOD!
OO
DD
PSEM,
R
PI
R IO
O
ČI
Č I! !
V nedeljo, 1. marca, bomo v vseh župnijah na Slovenskem izbirali
nove
člane
župnijskih
svetov.
Dobili boste
listič,
na
katerega
bostepapež
vpisali
29.29.junija
junija
smo
smostopili
stopili
v v»Pavlovo
»Pavlovo
leto«,
leto«,
ki ki
gaga
je jeoklical
oklical
papež
imena
svojih
kandidatov.
Lističpripravo
boste
oddali
v 2000-letnico
poseben nabiralnik.
Četega
pa
Benedikt
Benedikt
XVI.
XVI.
kotkot
duhovno
duhovno
pripravo
nana
2000-letnico
rojstva
rojstva
tega
za
razmislek
potrebujete
več
časa,
boste
listič
lahko
odnesli
domov
in
ga
velikega
velikega
apostola
apostola
narodov.
narodov.
Sestavljavci,
Sestavljavci,
ki ki
vsako
vsako
leto
leto
pripravijo
pripravijo
izpolnjenega
vrnili
naslednjo
nedeljo,
to izbrali
je 8.
marca.
gradivo
gradivo
zaza
ORATORIJ,
ORATORIJ,
soso
zato
zato
letos
letos
izbrali
življenjsko
življenjsko
zgodbo
zgodbo
in in
liklik
svetega
svetega
Pavla.
Pavla.
Molitev
v pripravi na izbor članov ŽPS
Pavel
Pavelje jejezdil
jezdil
v vDamask,
Damask,
Nebeški
Oče, tvoj Sin nam naroča:
dada
bi bi
tam
tam
preganjal
preganjal
kristjakristjaPojdite tudi vi v moj vinograd;
ne.ne.
Toda
Toda
nana
poseben
poseben
način
način
daj nam duha modrosti,
je jev vnjegovo
njegovoživljenje
življenjestostoda se bomo velikodušno odzvali delu v župniji
pilpilJezus:
Jezus:nenadoma
nenadomagagaje je
in izbrali primerne člane župnijskega pastoralnega sveta,
obsijala
obsijala
močna
močna
svetloba,
svetloba,
ki ki
ki bodo v našem imenu in z našo pomočjo
gaga
je je
zaslepila
zaslepila
in in
padel
padel
je
je
s s
sodelovali
z duhovniki
v dušnem pastirstvu
konja.
konja.Kristjani
Kristjani
v
v
DamasDamasin uresničevanju smernic vseslovenske sinode.
kuku
soso
nad
nad
njim
njim
molili.
molili.
Spet
Spet
To
te
prosimo
po priprošnji Device Marije,
je je
spregledal,
spregledal,
se
se
dal
dal
krstiti
krstiti
blaženega Antona Martina Slomška, blaženega Alojzija Grozdeta
in inpostal
postaleden
edenizmed
izmed
najnaj- drinskih mučenk.
In blaženih
bolj
bolj
zavzetih
zavzetih
razširjevalcev
razširjevalcev
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,
in inpričevalcev
pričevalcevJezusovega
Jezusovega
ki s teboj v občestvu Svetega Duha
veselega
veselega
oznanila.
oznanila. živi in kraljuje vekomaj.
Amen.
Kaj je župnijski pastoralni svet? Župnijski pastoralni svet je župnikovo posvetovalno in delovno telo, ki preučuje, načrtuje in izvaja pastoralno
delo v župniji.
Katere so naloge župnijskega pastoralnega sveta?
Župnijski pastoralni svet obravnava vprašanja, ki so povezana z verskim življenjem in pastoralnim delovanjem župnije, pripravlja predloge in
sklepe ter skrbi za njihovo uresničevanje. Naloge župnijskega pastoralnega
sveta se nanašajo na skupno življenje župnijskega občestva, oznanjevanje,
bogoslužje in dobrodelnost v župniji.
Kdo lahko predlaga člane župnijskega pastoralnega sveta? Člane lahko predlaga vsak župljan, ki je dopolnil 16 let in je prejel zakramente uvajanja (sveti krst, sveto evharistijo in sveto birmo).
Kdo je lahko izbran v župnijski pastoralni svet?
V župnijski pastoralni svet je lahko izbran vsak župljan, ki je dopolnil
16 let in je prejel zakramente uvajanja ter ga odlikujejo trdna vera, nravno
življenje in razsodnost (je praktičen kristjan in živi v skladu s cerkvenimi
predpisi).
2
UTRDITE SVOJA SRCA (Jak 5,8)
– povzetek papeževe poslanice za postni čas 2015
Dragi bratje in sestre!
Postni čas je čas prenove Cerkve, skupnosti in posameznih vernikov
ter predvsem »čas milosti«. Bog od nas ne zahteva ničesar, česar bi nam
prej že ne podaril: »Mi ljubimo, ker nas je on prvi vzljubil« (1 Jn 4,19).
Bog ni brezbrižen do nas. Vsakega od nas nosi v svojem srcu, pozna nas
po imenu, skrbi za nas in nas išče, ko ga zapustimo…Ko živimo udobno
življenje in nam gre vse dobro, se včasih zgodi, da pozabimo na druge… Ta
sebična razvada, ravnodušnost, ima danes svetovne razsežnosti, zato lahko
govorimo o globalizaciji brezbrižnosti. Gre za stisko, s katero se kristjani
moramo soočiti….
Božje ljudstvo potrebuje prenovo, da ne bi postalo brezbrižno, da se ne
bi zaprlo samo vase. Predlagam tri korake premišljevanja za to prenovo.
1. »Če en del trpi, trpijo z njim vsi deli« (1 Kor 12,26) – Cerkev
Božjo ljubezen, ki zdrobi smrtno zapiranje samih vase zaradi brezbrižnosti, nam Cerkev ponuja s svojim poučevanjem, predvsem pa s svojim
pričevanjem. Pričujemo lahko samo o tistem, kar smo že prejeli in izkusili. Kristjan je tisti, ki dovoli Bogu, da ga preobleče s svojo dobroto in
usmiljenjem, da ga preobleče s Kristusom, da postane kakor On, služabnik
Bogu in ljudem… To se zgodi, ko poslušamo Božjo Besedo in prejemamo
zakramente, še posebej evharistijo. V njej postajamo to, kar prejemamo –
Kristusovo telo… Ker smo včlenjeni v Boga, lahko storimo nekaj tudi za
oddaljene in za tiste, ki jih s svojimi močmi ne bi mogli nikoli doseči. Kajti
z njimi in zanje prosimo Boga, da bi se vsi odprli njegovemu zveličavnemu
delovanju.
2. »Kje je tvoj brat?« (1Mz 4,9) – Župnije in skupnosti
Kar je bilo rečeno za vesoljno Cerkev, je treba prevesti tudi v življenje
župnij in skupnosti. Ali lahko v teh cerkvenih resničnostih izkusimo, da
smo del enega samega telesa?... Ali se zatekamo k neki splošni ljubezni, ki
si ‘prizadeva’ nekje daleč po svetu, pozablja pa na Lazarja sedečega pred
svojimi zaprtimi vrati (prim. Lk 16,19–31)?
Da bi lahko prejeli in bi v polnosti pomnožili to, kar nam podarja Bog,
je potrebno preseči v dveh smereh meje vidne Cerkve.
3
Najprej tako, da se v molitvi združimo z nebeško Cerkvijo. Ko zemeljska Cerkev moli, se vzpostavi občestvo vzajemne pomoči in dobrega, ki
pride do Božjega obličja. S svetniki, ki so že dosegli svojo polnost v Bogu,
sestavljamo tisti del skupnosti, v kateri je ljubezen že premagala brezbrižnost… Tudi mi smo deležni zaslug in veselja svetnikov, oni pa so soudeleženi pri našem boju in naši želji po miru ter spravi. Njihovo veselje zaradi
zmage vstalega Kristusa predstavlja za nas vir moči, da lahko premagamo
številne oblike brezbrižnosti in trdoto srca.
Na drugi strani pa je vsaka skupnost poklicana prestopiti prag, ki ga ima
do obdajajoče jo družbe, do revežev in oddaljenih. Cerkev je po svoji naravi misijonarska, ne zagledana sama vase, ampak poslana vsem ljudem…
Dragi bratje in sestre, tako močno si želim, da bi kraji, kjer je prisotna
Cerkev, še posebej naše župnije in skupnosti, postali otoki usmiljenja v
morju brezbrižnosti!
3. »Utrdite svoja srca« (Jak 5,8) – Vsak vernik
Tudi kot posamezniki imamo skušnjavo brezbrižnosti. Nasičeni smo
s tragičnimi novicami in podobami, ki nam pripovedujejo o človeškem
trpljenju, obenem pa čutimo nemoč, da bi ukrepali. Kaj naj storimo, da se
ne bomo prepustili tej spirali strahu in nemoči?
Prvič. Lahko molimo v povezanosti z zemeljsko in nebeško Cerkvijo.
Ne podcenjujmo moči molitve tolikih! Pobuda 24 ur za Gospoda, za katero
upam, da se bo 13. in 14. marca odvijala po vsej Cerkvi in tudi na škofijski
ravni, želi biti izraz te potrebe po molitvi.
4
Drugič. Lahko pomagamo s konkretnimi dejanji dejavne ljubezni, ki
dosežejo bližnje in oddaljene po številnih karitativnih ustanovah Cerkvi.
Post je ugoden čas, da pokažemo zanimanje za drugega s simbolno, čeprav
majhno, a vendar konkretno udeležbo pri prizadevanju celotnega človeštva.
Tretjič. Trpljenje drugega je nenehni klic k spreobrnitvi, saj me potrebe
mojega brata spominjajo na krhkost mojega življenja, na mojo odvisnost
od Boga in drugih bratov. Če ponižno prosimo za Božjo milost in sprejmemo omejitve svojih možnosti, tedaj bomo zaupali v neizmerne možnosti, ki jih ima na zalogi Božja ljubezen. Tako se bomo lahko zoperstavili
hudičevi skušnjavi, ki nas zavaja v misel, da lahko sami zveličamo sebe in
svet…
Dragi bratje in sestre, zato želim v tem postnem času z vami prositi
Kristusa z besedami »Upodobi naša srca po svojem srcu« (iz litanij Srca
Jezusovega). Tako bomo imeli močno in usmiljeno srce, budno in velikodušno, ki ne pusti zapreti se vase in ne zapade v vrtinec globalizacije
brezbrižnosti.
To vam želim ter zagotavljam svojo molitev, da bi vsak vernik in vsaka
cerkvena skupnost z dobrimi sadovi prehodila pot postnega časa, hkrati
pa prosim, da molite zame. Naj vas Gospod blagoslavlja in Marija naj vas
varuje.
Iz Vatikana, 4. oktobra 2014, na praznik sv. Frančiška Asiškega.
Frančišek
5
50 LET NA POTI OD SV. KRIŽA K VSEM SVETIM
V petkih letošnjega postnega časa prihajajo med nas duhovniki, ki so
kot župniki ali kaplani pomembno prispevali k oblikovanju župnijskega
občestva. Tako se pridružujejo našemu slavju ob 50-letnici ustanovitve župnije. Srečanje z nekdanjimi dušnimi pastirji bo gotovo utrdilo in obnovilo vezi, ki so se stkale v času njihovega službovanja v naši župniji, njihova
beseda pa nam bo v spodbudo za našo rast v veri. V tem mesecu bodo
bogoslužje vodili:
- 6. marca dr. Stanislav Matičič
- 13. marca gospod Lucijan Potočnik, duhovni pomočnik na Bledu
- 20. marca gospod Janez Zdešar, župnik v Veliki Dolini
- 27. marca častni kanonik, g. Anton Rojc, duhovni pomočnik v župniji
Lj. Sv. Trojica.
Zato ste v čim večjem številu povabljeni k petkovemu bogoslužju v cerkvi Vseh svetih: ob 18h je križev pot nato pa sv. maša z nagovorom. Med
mašo bo tudi priložnost za spoved.
SVETI KRIŽ NA ZNAMKAH
Lepo povabljeni na ogled razstave, ki jo je ob jubileju naše župnije postavil naš župljan Ivan Mohar, navdušeni filatelist. Razstava je v župnijski
knjižnici na ogled ob nedeljah dopoldne (8.15 – 12.15) do 8. marca.
6
Ne prezrite v mesecu marcu!
Ned. 1. 3.: 2. postna nedelja – izbor članov za ŽPS (glej Oznanila)
Tor. 3. 3.: srečanje molitvene skupine po večerni maši
Pet. 6. 3.: prvi petek – dopoldne obhajilo bolnikov na domovih,
ob 17h priprava staršev in botrov na krst otrok. Ob 18h
križev pot ter sv. maša z nagovorom, ki jo bo vodil dr.
Stanislav Matičič.
Sob. 7. 3.: prva sobota – ob 17h bo adoracija pred Najsvetejšim in
priložnost za spoved.
Ned. 8. 3.: 3. postna nedelja – ob 15h pobožnost križevega pota
pri sv. Urhu. Pridružimo se vernikom iz vse dekanije
in preživimo lepo nedeljsko popoldne v naravi ter
»prijetno« združimo z »duhovno koristnim«.
Tor. 10. 3.: po večerni maši bo srečanje skupine Knjiga in čaj. Ta
mesec prebiramo knjigo Donalda H. Calowaya, Ni poti
nazaj (s podnaslovom Pričevanje o usmiljenju). Lepo
povabljeni k branju dobre knjige in v našo družbo k
pogovoru.
Pet. 13. 3.: Povabljeni k postnemu bogoslužju ob 18h. Sv. mašo bo
vodil gospod Lucijan Potočnik.
Ned. 15. 3.:4. postna nedelja – ob 15. uri bo v stolnici posvečenje
novega pomožnega škofa Franca Šuštarja.
Sre. 18. 3.: po večerni maši bo v veroučni učilnici kateheza za
odrasle. Razmišljali bomo o resnici.
Čet. 19. 3.: praznik sv. Jožefa – sv. maše bodo ob 8h, 9h, in 18h, tudi
v Tomačevem ob 18h, začetek TEDNA DRUŽINE, ki ga
7
še posebej posvetimo molitvi za družino in k molitvi k
Svetemu Duhu za naše politike, ki s svojimi odločitvami
krojijo prihodnost družin na Slovenskem.
Pet. 20. 3.: Postno bogoslužje – ob 18h križev pot in sv. maša z
nagovorom, ki jo bo vodil gospod Janez Zdešar. Lepo
povabljeni.
Ned. 22. 3.:tiha nedelja – na voljo bodo oljčne vejice; dar, ki ga boste
ob tem namenili gre za obnovo istrskih cerkva.
Tor. 24. 3.: po večerni maši bo v veroučni učilnici svetopisemski
večer. Lepo povabljeni k odkrivanju globin Svetega
pisma.
Sre. 25. 3.: Gospodovo oznanjenje, praznik – sv. maše bodo ob 8h,
9h in 18h (tudi v Tomačevem). Pri večerni maši se bomo
staršem izrazili hvaležnost za dar življenja in za njihovo
ljubezen.
Pet. 27. 3.: Lepo povabljeni k posnemu bogoslužju ob 18h, ki
se začne s križevim potom, nato pa bo sv. maša z
nagovorom, ki jo bo vodil gospod Anton Rojc.
Ned. 29. 3.:CVETNA NEDELJA – spomin Jezusovega slovesnega
prihoda v Jeruzalem; blagoslov zelenja in butaric bo ob
9. uri na trgu pred cerkvijo Vseh svetih, nato sv. maša.
Preprosta oblika blagoslova bo tudi pri mašah ob 7.30
in 11h ter v Tomačevem ob 8h. Zvečer ob 19. uri bo
srečanje članov župnijskega sveta.
URNIK SV. MAŠ
NEDELJA: 7.30, 9h, 11h; TOMAČEVO 8h; DELAVNIKI: 7h in 18h
Župnijska pisarna (437 22 03, 437 20 03) je odprta v ponedeljek in torek (župnik),
četrtek in petek (duhovni pomočnik) od 8.30 do 9.30 in od 17.00 do 17.45.






















Izdal ŽU Ljubljana Sv. Križ, Na Žalah 2. Odgovarja Tomaž Prelovšek, župnik.
Mail: [email protected], dobrodošli na naši spletni strani: www.zupnije.rkc.si/lj-svkriz