MAGNETNA INDUKCIJA

Transcription

MAGNETNA INDUKCIJA
MAGNETNA INDUKCIJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Tokovna zanka s prerezom 8,0 cm2 je pravokotna na silnice homogenega magnetnega polja,
katerega gostota se enakomerno povečuje s časom; v času 1,0 s so poveča za 0,54 T.
Kolikšen tok se inducira v zanki, katere upor je 0,025 Ω?
Skozi tuljavo s tremi ovoji se v času 0,75 s spremeni magnetni pretok od -2,4 Wb do 6,6 Wb.
Kolikšna povprečna napetost se inducira pri tem? Weber (simbol Wb) je enota za magnetni
pretok: 1 Wb = 1 Tm2.
V bližino zanke s presekom 120 cm2 postavimo magnet. Gostota magnetnega polja
pravokotno na ravnino zanke je takrat enaka 0,048 T. V kolikšnem času moramo odstraniti
magnet, da bo povprečna inducirana napetost med priključkoma zanke enaka 5,0 mV?
Med pola podkvastega magneta postavimo tuljavico s 5000 ovoji in presekom 0,80 cm 2.
Tuljavico hitro zavrtimo za 180°. Z računalnikom merimo napetost med priključkoma
tuljavice v odvisnosti od časa. Izmerjeni sunek napetosti je 20∙10-3 Vs. Izračunajte največjo
velikost magnetnega pretoka skozi tuljavico, spremembo pretoka med zasukom in gostoto
magnetnega polja med poloma magneta.
V magnetnem polju z gostoto 0,25 T je kvadratna zanka s stranico 5,0 cm. Izračunajte
povprečno napetost, ki se inducira v zanki, če jo potegnemo iz magneta v 0,18s. Koliko
naboja se pretoči v zanki, če je njen upor 0,008 Ω? Izračunajte tudi, s kolikšno frekvenco bi
morali vrteti to zanko, da bi se v njej inducirala napetost z amplitudo 1,5 V.
Večja tuljava ima 100 ovojev na cm dolžine. Tok v ovojih tuljave je 2,0 A. V tuljavo
namestimo manjšo tako, da imata tuljavi skupno geometrijsko os. Manjša tuljavica ima
1000 ovojev in presek 6,0 cm2. Kolikšen je magnetni pretok skozi tuljavico? Kolikšen sunek
inducirane napetosti se ustvari med priključkoma manjše tuljavice, ko izključimo tok v večji
tuljavi? Kolikšna je povprečna napetost, če traja sunek 0,20 s?
Železno palico s prerezom 25 cm2 objemata velika tuljava (100 ovojev na cm dolžine) in
tuljavica s 5 ovoji. Kolikšna napetost se inducira v tuljavici, če skozi veliko tuljavo spustimo
tok 10 A? Sprememba traja 0,15 s, permeabilnost železa je 4200.