Podrobnejši prikaz izvedbenega načrta Operativnega - Eu

Comments

Transcription

Podrobnejši prikaz izvedbenega načrta Operativnega - Eu
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
T: 01 400 36 80
F: 01 400 35 22
E: [email protected]
PODROBNEJŠI PRIKAZ IZVEDBENEGA NAČRTA
Datum: 13.7.2015
Tabela 1: Pregled ustreznih načinov izbora operacij (NIO) s skupno ocenjeno vrednostjo EU dela v letih 2015–2017 - v evrih
Prednostna naložba
Ministrstvo
NIO
2.1 Širitev širokopasovnih
storitev in uvajanje
visokohitrostnih omrežij ter
podpora uporabi nastajajočih
tehnologij in omrežij za
digitalno ekonomijo
3.1 Spodbujanje podjetništva,
zlasti z omogočanjem lažje
gospodarske izrabe novih idej in
spodbujanjem ustanavljanja
novih podjetij, vključno s
podjetniškimi inkubatorji
Ministrstvo
za izobraževanje, znanost
in šport
Gradnja odprte širokopasovne infrastrukture, ki bo
omogočala dostop do širokopasovnih elektronskih
komunikacijskih storitev, na območjih, kjer širokopasovna
infrastruktura ni zgrajena in kjer hkrati ni tržnega interesa
za njeno gradnjo.
Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo
E-vavčerji na različnih vsebinskih področjih(brez
internacionalizacije)
Spodbude za zagon podjetij P2 (del sredstev za start-up
podjetja na problemskih in obmejnih problemskih območjih
in turizmu)
2015
2016
2017
0
0
15.000.000
Vsota let
2015–2017
15.000.000
50.000
2.618.750
2.618.750
5.287.500
0
3.750.000
3.750.000
7.500.000
1
3.2 Razvoj in izvajanje novih
poslovnih modelov za MSP,
zlasti v zvezi z
internacionalizacijo.
4.4 Spodbujanje nizkoogljičnih
strategij za vse vrste območij,
zlasti za urbana območja,
vključno s spodbujanjem
trajnostne multimodalne
urbane mobilnosti in ustreznimi
omilitvenimi prilagoditvenimi
ukrepi
5.1 Podpora naložbam za
prilagajanje podnebnim
spremembam, vključno s
pristopi, ki temeljijo na
ekosistemu
Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo
Predstavitve podjetij na mednarodnih sejmih
0
800.000
800.000
1.600.000
Tržne raziskave tujih trgov
0
300.000
300.000
600.000
Predstavitve podjetij na mednarodnih forumih in
mednarodnih B2B dogodkih
Dvig kakovosti poslovanja/proizvodov in/ali zaščite
intelektualne lastnine MSP
0
550.000
550.000
1.100.000
0
200.000
200.000
400.000
318.750
2.868.750
0
3.187.500
0
0
10.000.000
10.000.000
0
2.000.000
6.000.000
8.000.000
0
1.476.765
40.000
1.516.765
Ministrstvo
za infrastrukturo
Celostne prometne strategije
Ministrstvo za okolje in
prostor Republike Slovenije
Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice (do Ljubljane) –
zmanjševanje poplavne ogroženosti OPVP Ljubljana-jug in
Dobrova
Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore (do kraja
Dolenja vas) – zmanjševanje poplavne ogroženosti OPVP
Železniki
Informiranje, ozaveščanje, izobraževanje, zgodnje
alarmiranje, obveščanje in spodbujanje k ukrepanju
poplavno ogroženih subjektov na območju pomembnega
vpliva poplav. Priprava celovite medsektorske ocene
tveganj in priložnosti, ki jih podnebne spremembe
2
6.1 Vlaganje v vodni sektor za
izpolnitev zahtev pravnega reda
Unije na področju okolja ter za
zadovoljitev potreb po
naložbah, ki jih opredelijo
države članice in ki presegajo te
zahteve
7.3 Podpiranje multimodalnega
enotnega evropskega
prometnega območja z
vlaganjem v TEN-T
8.1 Dostop do delovnih mest za
iskalce zaposlitve in neaktivne
osebe, vključno z dolgotrajno
brezposlenimi in osebami, ki so
oddaljene od trga dela, tudi
Ministrstvo za okolje in
prostor Republike Slovenije
Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju
vodonosnika Ljubljanskega polja
0
1.000.000
5.000.000
6.000.000
5.000.000
8.000.000
8.000.000
21.000.000
500.000
5.000.000
6.000.000
11.500.000
500.000
8.000.000
15.000.000
23.500.000
Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save - 2. sklop Občina Radovljica
Oskrba s pitno vodo Ljubljanice - 1. sklop
100.000
720.607
0
820.607
500.000
5.000.000
10.000.000
15.500.000
Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica - Ribnica Kočevje
Oskrba s pitno vodo Ljubljanice - 2. sklop
500.000
5.000.000
10.000.000
15.500.000
300.000
2.000.000
3.000.000
5.300.000
Oskrba s pitno vodo na območju Domžale - Kamnik
500.000
2.000.000
4.000.000
6.500.000
Oskrba s pitno vodo na območju Suhe Krajine
500.000
5.000.000
10.000.000
15.500.000
0
23.446.351
25.708.001
49.154.352
62.400
250.000
250.000
562.400
Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale Kamnik
Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju
osrednje Dolenjske
Oskrba s pitno vodo v porečju Drave - 3. sklop
Ministrstvo
za infrastrukturo
Avtocesta A4: Draženci - Gruškovje
Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in
enake možnosti
Učinkovitejše usklajevanje ponudbe in povpraševanja na
trgu dela
3
prek lokalnih pobud za
zaposlovanje in spodbujanjem
mobilnosti
8.2 Trajnostno vključevanje
mladih na trg dela, predvsem
tistih, ki niso zaposleni in se ne
izobražujejo ali usposabljajo,
vključno z mladimi, ki so
izpostavljeni socialni
izključenosti in mladimi iz
marginaliziranih skupnosti,
Razvoj storitev VKO in nadaljnja krepitev NKT za VKO
Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in
enake možnosti
64.000
384.000
384.000
832.000
Razvoj in izvajanje storitev za brezposelne, druge iskalce
zaposlitve in delodajalce
Podpora pri zagotavljanju pravic deležnikov na trgu dela
0
2.000.000
2.000.000
4.000.000
0
400.000
400.000
800.000
Nacionalna koordinacijska pisarna za izvajanje EURES
storitev
0
1.000.000
1.000.000
2.000.000
Prvi izziv (YEI oz. pobuda za mlade)
1.778.000
16.002.000
645.375
18.425.375
Spodbude za zaposlovanje mladih
1.200.000
2.000.000
2.000.000
5.200.000
0
1.120.000
320.000
1.440.000
1.296.000
3.024.000
0
4.320.000
Program, ki ga izvaja upravičenec Spodbujanje pripravništev
8.3 Aktivno in zdravo staranje
Ministrstvo
za izobraževanje, znanost
in šport
Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja
Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in
enake možnosti
Neposredna potrditev operacije - projekt: Zmanjševanje
odsotnosti z dela
0
280.000
280.000
560.000
NPO projekt Model ocene tveganja na delovnih mestih
0
80.000
160.000
240.000
4
10.1 Krepitev enake dostopnosti
vseživljenjskega učenja za vse
starostne skupine v formalnem,
neformalnem in priložnostnem
okolju, izpopolnjevanje znanj,
spretnosti in kompetenc
delovne sile ter spodbujanje
prožnih
Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in
enake možnosti
Ministrstvo za kulturo
NPO - projekt: Promocija aktivnosti za preprečevanje
kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu
0
80.000
80.000
160.000
NPO - projekt: Usposabljanje delodajalcev za promocijo
varnosti in zdravja pri delu z uporabo sodobnih medijev
0
400.000
400.000
800.000
NPO - projekt: Institut poklicne rehabilitacije
0
30.000
80.000
110.000
NPO - projekt: Model poklicnega zavarovanja
0
0
160.000
160.000
NPO - projekt: Ocena učinkov sprememb zakonodaje na
trgu dela
NPO - projekt: Nadgradnja analitičnih modelov na področju
pokojninskega sistema
Neposredna potrditev operacije - projekt Inovativni pristopi
k razvoju starejšim prilagojenih delovnih mest
Program, ki ga izvaja upravičenec: Celovita podpora
podjetjem za aktivno staranje delovne sile
Neposredna potrditev operacije - projekt: Ukrepi za
promocijo družbene odgovornosti v podjetjih
Karierni centri za mlade
0
40.000
40.000
80.000
0
240.000
240.000
480.000
0
200.000
200.000
400.000
0
1.600.000
3.200.000
4.800.000
0
200.000
200.000
400.000
0
320.000
280.000
600.000
Regijske štipendijske sheme
0
1.840.000
1.840.000
3.680.000
Štipendije za deficitarne poklice
0
2.000.000
2.000.000
4.000.000
240.000
240.000
240.000
720.000
Štipendije za specializirane poklice v kulturi
5
Ministrstvo
za izobraževanje, znanost
in šport
Spodbujanje prožnih in inovativnih oblik učenja z razvojem
jezikovnih virov in tehnologij
Financiranje izvajanja programov za pridobivanje temeljnih
in poklicnih kompetenc 2016 – 2019
0
160.000
160.000
320.000
0
1.520.000
2.660.000
4.180.000
Sofinanciranje izobraževanja za dvig izobrazbene ravni 2016
- 2022
Strokovna podpora področju pridobivanja temeljnih
kompetenc 2016 -2021
Financiranje informiranja in svetovanja za odrasle ter
ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega
znanja za zaposlene 2016 - 2022
Strokovna podpora informativno-svetovalni dejavnosti in
vrednotenju neformalno pridobljenega znanja za zaposlene
2016-2021
Specializacije in izpopolnjevanja po pridobljeni srednji
poklicni, srednji strokovni ali višji strokovni izobrazbi ter
prekvalifikacije za zaposlene v zdravstvu, kulturi in
reguliranih poklicih na drugih področjih v letih 2016 -2022
0
2.520.000
2.520.000
5.040.000
0
40.000
80.000
120.000
0
810.667
1.216.000
2.026.667
0
46.667
73.333
120.000
0
1.339.200
2.343.600
3.682.800
Razvoj in podpora izpopolnjevanju kvalifikacij ter
specializacij in izpopolnjevanj po pridobljeni izobrazbi 2016
-2022
Razvoj kadrov v športu
0
43.556
74.667
118.222
0
1.680.000
664.000
2.344.000
Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstvaNadaljnji razvoj in izvajanje dejavnosti kariernih centrov v
visokem šolstvu 2015-2020
Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva Vzpostavitev sistema za spremljanje zaposljivosti
visokošolskih diplomantov v Sloveniji in posodobitev eVŠ
Usposabljanje strokovnih delavcev v športu
0
1.473.200
1.183.200
2.656.400
0
188.000
76.000
264.000
0
440.000
440.000
880.000
6
10.2 Izboljšanje odzivnosti
sistemov izobraževanja in
Ministrstvo
za izobraževanje, znanost
Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in
visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih
2016 - 2018
Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva Projektno delo z gospodarstvom v lokalnem in regionalnem
okolju
Po kreativni poti do znanja 2015-2020 (en razpis s petimi
odpiranji)
Razvoj in implementacija modela odprtega in prožnega
prehajanja med izobraževanjem in okoljem ter trgom dela v
gimnazijah in osnovnih šolah
Razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za
dvig splošnih kompetenc
Krepitev in nadaljnji razvoj vodenja inovativnih učnih okolij
0
728.000
1.072.000
1.800.000
0
1.700.000
1.700.000
3.400.000
0
600.000
800.000
1.400.000
0
1.600.000
1.600.000
3.200.000
0
400.000
600.000
1.000.000
Krepitev kakovosti za odpiranje, inovativnost vzgojno
izobraževalnih ustanov ter ustvarjalnost učečih
Spodbujanje prožnih oblik učenja in podpora kakovostni
karierni orientaciji za nadarjene
Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju
vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v
obdobju od 2016 do 2018
Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih
delavcev
Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc
šolajočih
Krepitev kompetenc strokovnih delavcev v vzgoji in
izobraževanju na področju dela z otroki s posebnimi
potrebami
Prenova sistema poklicnega izobraževanja in usposabljanja
2016 - 2021
0
400.000
600.000
1.000.000
0
200.000
240.000
440.000
0
320.000
1.200.000
1.520.000
0
320.000
640.000
960.000
0
400.000
1.000.000
1.400.000
0
0
224.000
224.000
0
386.667
580.000
966.667
7
usposabljanja na potrebe trga
dela, lažji prehod iz
izobraževanja v zaposlitev ter
okrepljeni in kakovostnejši
sistemi poklicnega
izobraževanja in usposabljanja,
vključno
11.1 Naložbe v institucionalno
zmogljivost ter učinkovitost
javnih uprav in javnih storitev
na nacionalni, regionalni in
lokalni ravni za zagotovitev
reform, boljše zakonodaje in
dobrega upravljanja
11.2 Krepitev zmogljivosti za vse
zainteresirane strani, ki izvajajo
politike na področju
izobraževanja, vseživljenjskega
učenja, usposabljanja in
zaposlovanja ter socialnih
zadev, vključno prek sektorskih
in teritorialnih
12.1 Tehnična podpora - KS
in šport
Spodbujanje praktičnega usposabljanja pri delodajalcih v
letih 2016 - 2022
Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega
usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za
pridobitev izobrazbe v letih 2016 - 2021
Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih 2016 - 2022
0
2.666.667
4.000.000
6.666.667
0
106.667
160.000
266.667
0
266.667
400.000
666.667
409.440
3.840.000
4.240.000
8.489.440
Ministrstvo za pravosodje
Učinkovito pravosodje
Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in
enake možnosti
Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev za učinkovito
izvajanje socialnega dialoga na področju trga dela in
vseživljenjskega učenja
0
480.000
520.000
1.000.000
Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in
enake možnosti
Ministrstvo za finance - PO
Tehnična podpora MDDSZ
0
2.496.960
2.496.960
4.993.920
Tehnična podpora MF - PO
0
567.664
567.664
1.135.328
Ministrstvo za okolje in
prostor Republike Slovenije
Ministrstvo
za infrastrukturo
Ministrstvo
za izobraževanje, znanost
in šport
Tehnična podpora MOP
0
1.063.520
1.063.520
2.127.040
Tehnična podpora MZI
0
1.262.046
1.262.046
2.524.091
Tehnična podpora MIZŠ
0
2.265.909
2.265.909
4.531.818
8
13.1 Tehnična podpora - ESRR
14.1 Tehnična podpora - ESS
Skupna vsota
SVRK
Tehnična podpora SVRK
Urad za nadzor proračuna
85.000
4.455.790
4.604.316
9.145.106
Tehnična podpora MF-PO
0
565.505
565.505
1.131.010
Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo
SVRK
Tehnična podpora MGRT
0
1.804.003
1.804.003
3.608.006
Tehnična podpora SVRK ESRR
0
511.966
494.901
1.006.867
Ministrstvo za javno upravo
Tehnična podpora MJU
0
239.360
239.360
478.720
Ministrstvo za kulturo
Tehnična podpora MK
0
282.880
282.880
565.760
Ministrstvo za pravosodje
Tehnična podpora MP
0
217.600
217.600
435.200
Ministrstvo za zdravje
Tehnična podpora MZ
0
292.498
292.498
584.997
SVRK
Tehnična podpora SVRK ESS
0
835.442
864.251
1.699.693
13.903.590
154.998.321
200.454.338
369.356.249
9
Tabela 2: Prikaz planiranja dinamike po skladih in letih – v evrih
Sklad
Evropski socialni
sklad
Evropski sklad za
regionalni razvoj
Kohezijski sklad
Pobuda za
zaposlovanje
mladih
Skupaj
Prispevek
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
EU
17.411.453 111.767.648 120.814.817 109.900.705 109.622.295 101.133.883 83.400.014 53.662.621
SI
3.852.863 27.941.913 30.703.704 27.475.176 27.405.574 25.283.471 20.850.003 13.415.655
EU
1.698.000 188.615.854 200.414.217 270.081.129 265.407.010 203.286.065 136.042.184 129.848.439
SI
424.500 22.141.219 30.447.076 37.693.155 39.495.157 34.758.854 27.665.797 23.576.110
EU
8.851.350 119.952.874 187.320.778 209.971.524 150.421.691 102.963.924 72.932.228 37.955.997
SI
1.562.003 16.655.563 28.924.313 34.929.690 25.269.950 17.084.460 12.102.396
6.000.708
EU
1.778.000 16.002.000
643.072
0
0
0
0
0
SI
EU
SI
444.500
4.000.500
160.768
0
0
0
0
0
29.738.803 436.338.377 509.192.883 589.953.358 525.450.996 407.383.872 292.374.425 221.467.057
6.279.778 70.739.195 92.870.709 99.663.239 92.170.680 77.126.784 60.618.196 42.992.473
2023 Skupna vsota
0 707.713.435
0 176.928.360
0 1.395.392.898
0 216.201.868
0 890.370.365
0 142.529.082
0
18.423.072
0
4.605.768
0 3.011.899.770
0 540.261.565
10
Tabela 3: Prikaz izvedbenega načrta glede na kohezijski regiji – v evrih
Regija
Vzhod
Zahod
Celotna Slovenija
Skupaj
Prispevek
EU
2015
2016
2022
2023 Skupna vsota
12.198.703 187.676.528 191.121.774 222.280.371 218.750.387 179.109.109 137.198.756 120.897.686
0 1.269.233.313
2021
30.293.576
24.535.167
0
232.208.103
EU
8.688.750 128.708.975 130.750.332 157.701.463 156.278.918 125.310.839
82.243.442
62.613.373
0
852.296.092
SI
1.918.100
25.261.638
18.222.224
12.456.598
0
165.524.380
EU
8.851.350 119.952.874 187.320.778 209.971.524 150.421.691 102.963.924
72.932.228
37.955.997
0
890.370.365
SI
1.562.003
12.102.396
6.000.708
0
142.529.082
SI
16.655.563
28.924.313
27.953.873
34.929.690
38.003.083
2020
34.780.686
27.599.580
36.779.676
2019
2.799.676
23.399.502
34.582.110
2018
SI
EU
30.684.130
2017
28.897.648
25.269.950
17.084.460
29.738.803 436.338.377 509.192.883 589.953.358 525.450.996 407.383.872 292.374.425 221.467.057
6.279.778
70.739.195
92.870.709
99.663.239
92.170.680
77.126.784
60.618.196
42.992.473
0 3.011.899.770
0
540.261.565
11

Similar documents