bf. uni-lj. si - Univerza v Ljubljani

Transcription

bf. uni-lj. si - Univerza v Ljubljani
Univerza
v Ljubljani Biotebnis"ka
fakulteta
UL, BiotehniSka fakulteta,
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
Oddelek za lesarstvo
Rožna dolina, Cesta V/11134
p.p. 2995
1001 Ljubljana, Slovenija
telefon: 01 320 3603
faks: 01 257 22 97
www.bf. uni-lj.si/les/
190/2015
29 .6.2015
Na osnovi sklepa Senata Oddelka za lesarstvo BF razpisujemo zagovore diplomskih del na
Univerzitetnem študiju Lesarstva, na Visokošolskem strokovnem študiju Lesarstva in na Magistrskem
študijskem programu Lesarstvo, 2. stopnja
03. jul i j 2015 ob 8:00 uri
v predavalnici 1 Oddelka za lesarstvo BF,
Ljubljana, Rožna dolina , Cesta Vlll /34.
Kandidati:
1
NASTAV JOŽKO, VSŠ
Naslov diplomskega dela
Lepljenje lesa z mešanicami iz poliestra na osnovi
utekoč i njenega lesa i n MUF lepila z
visokofrekven č nim segrevanjem
Mentor/ica, somentor/ica in
recenzenUka:
prof. dr. Milan Šernek
prof. Matjaž Kunaver
viš . pred. Bogdan Šega
Komisija na zagovoru :
- predsednik: prof. dr. Miha Humar,
prof. dr. Milan Šernek
- član
prof. dr. Matjaž Kunaver
- član :
viš . pred. Bogdan Šega
- član :
2.
ADAM IČ MIHA, VSŠ , TLVK.
Naslov diplomskega dela:
Naravna odpornost, delež ekstraktov in izbrane
meha nske lastnosti z insekti napadenega lesa
že uporabljene bukov ine
Komisija na zagovoru :
- predsednik: prof. dr. Milan Šernek,
- član :
prof. dr. Miha Humar ,
- član :
prof. dr. Franc Pohleven
prof. dr. Miha Humar
prof. dr. Franc Pohleven
3.
MAR MARKUS, VSŠ .
Naslov diplomskega dela:
Razvoj mobilne robotizirane platforme za
obdelovalne agregate
Komisija na zagovoru :
- predsednik
prof. dr. Miha Humar,
- član :
doc. dr. Dominika Gornik
- član :
dr. Bojan Gospodarič
- član :
prof. dr. Milan Šernek
4
doc. dr. Dominika Gornik
dr. Bojan Gospodarič ,
prof. dr. Milan Šernek
Bučar
Bučar,
BREGAR MAREVŽ, VSŠ , TLVK.
prof. dr. Miha Humar
prof. dr. Franc Pohleven
Naslov diplomskega dela:
Naravna odpornost, delež ekstraktivov in
izbrane mehanske lastnosti že uporabljene
jedrovine hrasta
Komisija na zagovoru:
- predsednik: prof. dr. Milan Šernek,
- član :
prof. dr. Miha Hum ar ,
-član :
prof. dr. Franc Pohleven
5.
CIMPERMAN ANDREJ , VSŠ.
doc. dr. Dominika Gornik Buča r
dr. Bojan Gospodarič,
prof. dr. Sergej Medved
Naslov diplomskega dela:
Analiza vpliva obrabe orodja na kakovost
novonastale površine pri vrtanju lesnih kompozitov
Komisija na zagovoru:
- predsednik
prof. dr. Miha Humar,
- član :
doc. dr. Dominika Gornik
- član :
dr. Bojan Gospoda rič
-član :
prof. dr. Sergej Medved
Strokovna delavka:
Urška Kovačič
Obveščen i :
- kandidati,
- mentorji, somentorja in recenzenti
- predsednica in član i/ci komisij na zagovoru,
- referat za študente BF,
- zaposleni na Odd. za lesarstvo.
Objavljeno na oglasni deski in spletni strani.
Bučar,
Prodekan za področje lesarstva:
prof. dr. Leon Oblak