Pääjohtajan esitys - Valtiontalouden tarkastusvirasto

Comments

Transcription

Pääjohtajan esitys - Valtiontalouden tarkastusvirasto
Kestävän kuntatalouden
johtaminen
Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti
11.3.2015
Valtiontalouden tarkastusvirasto
Talouspoliittiset ja taloudelliset
lähtökohdat kuntatalouden
johtamiselle ovat
poikkeuksellisen vaikeat
2
Talouspolitiikan lähtökohdat:
VTV K 20/2014 vp.
• Talouskasvun on jäänyt paljon tavoitellusta
– BKT lähes neljänneksen alempana mitä oli BKT:n
trendi ennen finanssikriisistä lähtenyttä taantumaa
3
• Väestön ikääntyminen ja talouden
rakennemuutos ovat johtaneet siihen, että
julkisen talouden menot uhkaavat pitkällä
aikavälillä jäädä tuloja suuremmiksi
• Talouden tuotantopotentiaalia ja tuottavuutta
kasvattavat toimenpiteet heti 2015 alkavan
vaalikauden alussa
VTV/ETLA stokastinen kestävyysanalyysi
Lähde: Jukka Lassila, Tarmo Valkonen and Juha M. Alho (2014):
Demographic Forecasts and Fiscal Policy Rules. The International Journal
of Forecasting (2014). Tutkimusyhteistyössä VTV:n kanssa
4
Kestävän kuntatalouden
johtaminen on jatkossa
laajojen rakenne- ja
toimintatapauudistusten
johtamista
5
Talouspolitiikan lähtökohdat:
VTV K 20/2014 vp.
• Talouskasvun on jäänyt paljon tavoitellusta
– BKT lähes neljänneksen alempana mitä oli BKT:n
trendi ennen finanssikriisistä lähtenyttä taantumaa
6
• Väestön ikääntyminen ja talouden
rakennemuutos ovat johtaneet siihen, että
julkisen talouden menot uhkaavat pitkällä
aikavälillä jäädä tuloja suuremmiksi
• Talouden tuotantopotentiaalia ja tuottavuutta
kasvattavat toimenpiteet heti 2015 alkavan
vaalikauden alussa
Suomella vaikeuksia noudattaa
finanssipolitiikan EU sääntöjä
• Suomi noudattaa EU:n vakaus ja kasvusopimuksen 3%
alijäämäsääntöä vain sosiaaliturvarahastojen
ylijäämäisyydestä johtuen, vastaavasti 60% velkaraja ylittyy
vuonna 2015 => 2014 voi jo alijäämärajakin ylittyä TK:n
ennakkotietojen perusteella
Valtion ja paikallishallinnon yhteenlaskettu rahoitustasapaino
• Keskipitkän ajan tavoitteeseen 2014 voi muodostua
merkittävä poikkeama
7
Suomen julkisessa taloudessa ja
kansantaloudessa laaja rakenteellinen
ongelma
8
Julkisen sektorin kokonaistase 2013
Vastaavaa
• Julkisen sektorin varat 241
% BKT:sta
– rahoitusomaisuus 152,7 %
•
•
•
•
•
valtio 30, 4 %
kunnat 12,1 %
sotu -rahastot 81,6 %
julkis.om. yhtiöt 15,6 %
Suomen Pankki 24,7 %
– muu kuin rahoitusomaisuus
88,5 % BKT:sta
•
•
•
•
9
valtio 25,8 %
kunnat 49,5 %
sotu-rahastot 0,9 %
julkis.om. yhtiöt 12,3 %
Vastattavaa
• Julkisen vallan vastuut 212,5
% BKT:sta
•
•
•
•
valtio 54%,
kunnat 13,4 %,
sotu-rahastot 101,6 %,
julkisten yhtiöiden
rah.vastuut 15,3 % ja muut
vastuut 22,3 %,
• Suomen Pankki 23,8 %
– julkinen eläkevastuu 99,4 %
• Nettovarallisuus (net
worth) 28, 6 % BKT:sta
– Nettorahoitusomaisuus (net
financial worth) - 59,9 % BKT
Vertailu: EU:n mukainen julkisen talouden velka 56 % BKT:sta
Julkisen talouden tuloslaskelma 2013
• Tuotot 70,0 % BKT:sta
–
–
–
–
–
–
valtio 25,3 %
kunnat 23,3 %
sotu-rahastot 21,7 %
julk. om. yhtiöt muut kuin rahoitustuotot 14,9 %
julk. om. yhtiöt rahoitustuotot 0,4 %
Suomen Pankki 0,3 %
• Kulut 71,3 % BKT:sta
–
–
–
–
–
–
valtio 28,8 %
kunnat 24,1 %
sotu-rahastot 19,8 %
julk.om. yhtiöt: muut kuin rahoitusyhtiöt 14,1 %
julk.om. yhtiöt: rahoitusyhtiöt 0,1 %
Suomen Pankki 0,2 %
• Tulos eli tuotto/kulujäämä - 1,3 % BKT:sta
Vertailu: EU:n mukainen julkisen talouden alijäämä -2,4 %
10•
BKT:sta
Kuntatalous ei ole
tasapainossa vaikka
kansantalouden tilinpidon ja
kunnallisen kirjanpidon erot
otetaankin huomioon.
11
Kestävyysvaje kohdistuu kuntatalouteen
Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä
yli 30%
25 - 30%
20 - 25%
15 - 20%
12
alle 15 %
Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä
yli 40%
35 - 40%
25 - 35%
20 - 25%
alle 20 %
Toimenpiteet tulevalla vaalikaudella
• Päättyvällä vaalikaudella toimeenpano jää pahasti kesken =>
uusi yritys heti vaalikauden alussa
– Kuntien velvoitteiden vähentäminen ei ole juuri edennyt
– Kuntien velvoitteiden vähentäminen noin miljardilla eurolla tulee saattaa
loppuun ensi vaalikaudella
• Kuntien velvoitteiden karsinta edellyttää arvovalintoja ja
poliittista johtajuutta
– Kunnilla on yli 500 lakiin perustuvaa tehtävää
– Kuntia ja niiden palveluita sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita
koskevassa lainsäädännössä sitovaan normiohjaukseen on perusteltua
suhtautua pidättyvästi
– Tärkeimmät priorisoinnit tehtävä lainsäädännössä
– Normiohjauksen karsiminen voisi mahdollistaa taloudellisuuden ja
tuottavuuden kehittämisen uusilla innovaatioilla ja toimintatapoja
kehittämällä
• Uudistuksissa tärkeä noudattaa hyvän säädösvalmistelun
periaatteita
13
Rakennepoliittinen ohjelma
Kestävyysvajeen vähentäminen
• Toteutus jää pahasti kesken
– eläkeratkaisulla koko kestävyysvaje vähenee noin 1
prosenttiyksiköllä
– kuntatalouden tasapainotus vähentää hieman
– muut toimet eivät vielä purevia ja
– kasvavat alijäämät lisäävät vajetta
– sote -uudistus siirtyi seuraavalle vaalikaudelle
• Sote -uudistus parhaimmillaankin vain
puitteet johtamiselle
• => kestävyysvaje ei ole oleellisesti vähentynyt
14
Kuntatalouden ohjaukseen ja johtamiseen
uusia ohjausvälineitä
• Julkisen talouden suunnitelma
– kuntatalouden rahoitusasematavoite
– velvoitekatto valtion toimenpiteistä kuntataloudelle kohdistamalle
kustannusrasitukselle
• => rahoitusperiaatteen parempi toteuttaminen
– sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituskehykset
– => VTV:n finanssipolitikan valvonnassa seurattavia finanssipolitiikan
sääntöjä
• Julkisen talouden suunnitelmaan liittyvä, sitä
tarkentava kuntatalousohjelma
• Vaikutusarvioinnin parantaminen ja
kuntatieto-ohjelma
15
Kunnan, alueellisen itsehallinnon ja
sosiaali- ja terveydenhuollon idea hakuun
• Nykyisiin kuntiin perustuva järjestelmä ei pysty
järjestämään sote -palveluita (PeVL 67/2014 ja PeVL
75/2014 vp., VTV K 20/2014 vp.)
• PL 121 § 4 mom. alueellinen itsehallinto
– taloudellisuuden johtaminen niissä
• Kunnan idea
– = > palveluiden tuotanto yksiköstä takaisin paikallisen
demokratian yksiköksi
– ennaltaehkäisevä työ ja elinkeinopolitiikka
• Rahoitus: ei menoautomaatteja
16
Demokratian ja osallisuuden vahvistaminen
kuntatalouden johtamisessa
Eurooppalainen ja
kansainvälinen kehitys
Toimeenpanovallan verkostojen
ja digitalisaation maailma
Finanssivallan
kansainvälistyminen ja
suvereniteetin muutos:
Kuntatalouteen kohdistu EU:n
sääntely
Vaalikausien rajat
ylittävä yhteiskunnallinen
oppiminen sekä
eettisyyden kasvu
Uusi yhteiskunnallisuus ja
yhteisöllisyyden toteuttaminen
Osallisuus ja sen tunne
Avoimuus, integriteetti ja
legitimiteetti perusteltavuutena
=> kansanvallan uudet välineet
Lainsäädäntöprosessi
oppimisena
=> uudet ideaalit älykkääästä
Demokratian kriisi ja
ohjauksesta
luottamus
Tietoperusta
Aikaansaaminen
=> olennainen agenda,
vastaaminen ilmiöihin
17
Vastuunalaisuus
Rakenneuudistuksissa onnistuminen
• Käyttäytymisen muuttamista
–
–
–
–
rakenteiden muuttaminen
rahoitusperiaate voimaan valtio - kuntasuhteessa
kustannusautomaatit hallintaan
innovaatiot ja prosessiuudistukset käyttöön
• Toimeenpano ratkaisee
• Toteuttamiskeinojen kapeus haittaa
onnistumista (VTV K 18/2014 vp.)
• Innovaatiot ja niiden onnistunut
käyttöönotto
18
– meidän uudistuttava jotta vanhatkin kantavat
periaatteet toteutuisivat
Vaikuttavuuden edellytykset
• Yhteinen tilannekuva
uusi asiantuntijakuva
• Yhteinen tavoite
poliittinen ja virkamiesjohtajuus
• Yhteinen suunnitelma
business case, business plan
• Tahto, halu ja sitkeys toimia
poliittinen ja hallinnollinen omistajuus
tulevaisuudenusko positiivisen muutokseen
• Kyky ja taito toimia
Osaaminen ja välineet, ICT
• Hyvät instituutiot ja toimivat prosessit
Johdetaan ihmisiä ja prosesseja
19
Tulevaisuuden hyvän
hallinnon ominaisuudet.
20
VTV K 18/2014 vp., s. 16
21
Menestystä kuntasektorin
rakenneuudistusten hyvän
hallinnon mukaiseen
toteuttamiseen!
22

Similar documents