spss 15 ohje - Pii

Transcription

spss 15 ohje - Pii
SPSS-perusteet
Sisältö
Ikkunat
Päävalikot
Valikot
Aineiston käsittely
Muuttujamuunnokset
Aineistojen kuvailu ja analyysit
Havaintomatriisin luominen ja käsittely
Muulla sovelluksella tehdyn aineiston avaaminen
Tunnuslukujen laskeminen
Aineiston lajittelu
Osajoukon valitseminen
Toteutus osaryhmissä
Havaintoarvojen painotus
Uudelleen koodaus
Luokittelu
Frekvenssijakauma ja tunnusluvut
Ristiintaulukointi
Tunnusluvut ryhmittäin
Keskiarvojen vertailu
Tunnuslukutiivistelmä ja keskiarvon luottamusväli
Tilastollisen riippuvuuden tutkiminen
Kahden muuttujan välinen korrelaatio
Lineaarinen regressiomalli
Hypoteesien testaaminen
Jakauman normaalisuuden tutkiminen
Keskiarvojen testaaminen
Riippuvuuden testaaminen
Graafinen esittäminen
Chart Builderin käyttäminen
Kuvion kopioiminen ja tallentaminen
Vuorovaikutteinen grafiikka
Taulukon muokkaaminen
Sanasto
Englanti-suomi
Suomi-englanti
SPSS 15 for Windows Perusteet
Leila Karjalainen
3
5
6
6
7
8
10
13
15
17
18
20
22
23
24
28
31
35
37
39
42
42
44
48
49
52
55
59
60
71
72
76
77
77
78
VALIKOT
Aineiston käsittely
Peruu muuttujan muokkauksen
Toistaa toiminnon
Leikkaa
Kopioi
Liittää
Liittää muuttujia
Poistaa valitun muuttujan, havaintoyksikön, ...
Lisätään uusi muuttuja
Lisätään uusia havaintoarvoja
Etsii tietyn havaintoarvon
Siirtyy tietyn havaintoyksikön kohdalle
Oletusasetukset
Muuttujien ominaisuuksien määrittely
Datan ominaisuuksien kopiointi
Aikamäärittelyn muotoja
Muuttujaryhmien määrittely
Kelvollisuussääntöjen määrittely
Samankaltaisten havaintojen haku
Epätavallisten havaintojen haku
Lajittelee havainnot esim. suuruusjärjestykseen
Vaihtaa sarakkeet riveiksi ja päinvastoin
Havaintomatriisin rakenteen muotoilu
Liittää uuden tiedoston
Muodostaa uusia muuttujia (uusi tiedosto)
Luo uuden matriisin (tietoja faktoreista)
Kopioi tietosarjan
Jakaa aineiston ryhmiin (esim. laskentaa varten)
Poimii osajoukkoja (valitsee havainnot)
Painottaa havaintoarvoja
SPSS 15 for Windows Perusteet
Leila Karjalainen
Uudelleen koodaus
Jos aineistossa esiintyy systemaattisia koodausvirheitä tai koodatut
arvot halutaan jostain muusta syystä muuttaa, valinta on
Vanhat arvot korvautuvat uusilla
Muodostuu uusi muuttuja
Muuttuja/muuttujat, joiden koodaus muutetaan
Korvattava muuttujan arvo
Puuttuvan arvon korvaaminen
Uusi muuttujan arvo
Arvo muutetaan puuttuvaksi
SPSS 15 for Windows Perusteet
Leila Karjalainen
Piirretään toisena esimerkkinä aineiston Terveys muuttujien Onnellisuus, Alakulo ja
Väsymys ositetut 100 %:iin skaalatut palkit, kolme muuttujaa samaan kaavioon.
Graphs
Interactive
Bar...
Kaikki muuttujat vedetään ja pudotetaan
yhdellä kertaa
Category set vedetään
pystyakselille
Kuinka suuren osan ajasta olet tuntenut itsesi
väsyneeksi
onnelliseksi
alakuloiseksi
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
En lainkaan
Huomattavan osan ai kaa
Vähän ai kaa
Jonki n ai kaa
Suuri mman osan aikaa
Koko aj an
SPSS 15 for Windows Perusteet
Leila Karjalainen